Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 [627] 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 ... 3200
9391
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 08, 2016, 09:26:46 AM »
Verse  118:


கண்ணுதலார் விரும்புகருப் பறிய லூரைக்
    கைதொழுது நீங்கிப் போய்க் கயல்கள் பாயும்
மண்ணிவளம் படிக்கரையை நண்ணி யங்கு
    மாதொருபா கத்தவர்தாள் வணங்கிப் போற்றி
எண்ணில்புகழ்ப் பதிகமுமுன் னவன்என் றேத்தி
    யேகுவார் வாழ்கொளிபுத் தூரெய் தாது
புண்ணியனார் போம்பொழுது நினைந்து மீண்டு
    புகுகின்றார் தலைக்கலன்என் றெடுத்துப்போற்றி.Folding his hands he worshipped Karuppariyaloor
Where the brow-eyed Lord abides in joy,
And blessed with His gracious leave, he left the town;
He reached Pazhamannippadikkarai in whose tanks
The carp leaped in joy, hailed and adored the divine feet
Of the Lord who is concorporate with His Consort, and melodized
His endless glory in a decade which oped with the word:
"Munnavan"; the holy one then marched on, without touching
The town Vaazhkoli Putthoor; on his way he thought
Of this and he turned back, and singing the decade beginning
With the words: "Thalaikkalan" proceeded thither.

Arunachala Siva.

9392
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 08, 2016, 09:24:07 AM »
Verse  117:


கூற்றுதைத்தார் திருக்கொகுடிக் கோயில் நண்ணிக்
    கோபுரத்தைத் தொழுதுபுகுந் தன்பர் சூழ
ஏற்றபெருங் காதலினால் இறைஞ்சி யேத்தி
    எல்லையிலாப் பெருமகிழ்ச்சி மனத்தி லெய்தப்
போற்றிசைத்துப் புறத்தணைந்தப் பதியின் வைகிப்
    புனிதரவர் தமைநினையு மின்பங் கூறிச்
சாற்றியமெய்த் திருப்பதிகஞ் சிம்மாந் தென்னுந்
    தமிழ்மாலை புனைந்தங்குச் சாரு நாளில்   .


Reaching the divine temple of the Lord who smote Death,
He adored its tower, moved in, and accompanied with the devotees
Hailed and adored the Lord in immense love; boundless joy
Pervading his mind, he hailed the Lord, moved out
And sojourned in that town; as rapture swelled in him
When his thought hovered over the Holy One, he hymned it
In his decade beginning with the word: "Cimmaanthu".
With that garland of Tamizh verse he adorned
The Lord; thus he abode there.

Arunachala Siva.

9393
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 08, 2016, 09:21:44 AM »
Verse  116:


மீளாத அருள்பெற்றுப் புறம்போந்து
    திருவீதி மேவித் தாழ்ந்தே
ஆளான வன்றொண்டர் அந்தணர்கள்
    தாம்போற்ற அமர்ந்து வைகி
மாளாத பேரன்பால் பொற்பதியை
    வணங்கிப்போய் மறலி வீழத்
தாளாண்மை கொண்டவர்தங் கருப்பறிய
    லூர்வணங்கிச் சென்று சார்ந்தார்.


Blessed with His leave he reluctantly moved out,
Came to the divine street and adored it; Van-tondar
Who was ruled by the Lord, willingly sojourned
Hailed by the Brahmins; then he adored,
In inexhaustible love, the divine city and departed thence;
Adoring even from a distance Karuppariyaloor of the Lord
Who kicked Death to death, he reached it.   

Arunachala Siva.

9394
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 08, 2016, 09:18:20 AM »
Verse  115:


மடித்தாடும் அடிமைக்கண் என்றெடுத்து
    மன்னுயிர்கட் கருளு மாற்றால்
அடுத்தாற்று நன்னெறிக்கண் நின்றார்கள்
    வழுவிநர கணையா வண்ணம்
தடுப்பானைப் பேரூரிற் கண்டநிலை
    சிறப்பித்துத் தனிக்கூத் தென்றும்
நடிப்பானை நாம்மனமே பெற்றவா
    றெனுங்களிப்பால் நயந்து பாடி.   

Then he hymned the decade beginning with the words:
"Maditthaadum adimaikkann"; he hailed the glory
Of his worship of the Lord as at Tirupperoor,
The Lord who in His process of bestowal of grace
Forfends the fall of the servitors poised in the godly truth,
Into hell even by accident; in devotion and delight,
He melodized thus: "O mind! great indeed is our blessing
And beatitude! The peerless Lord-Dancer is ours!"

Arunachala Siva.


   9395
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 08, 2016, 09:15:51 AM »
Verse  114:


பரவுவாய் குளறிக் காதல்
    படிதிருப் படியைத் தாழ்ந்து
விரவுமெய் அங்கம் ஐந்தும்
    எட்டினும் வணங்கி வேட்கை
உரனுறு திருக்கூத் துள்ளம்
    ஆர்தரப் பெருகி நெஞ்சில்
கரவிலா தவரைக் கண்ட
    நிறைவுதங் கருத்திற் கொள்ள.His hailing tongue faltered and his words became
Incoherent; he prostrated before the divine flight
Of steps--Tiru-k-Kalitruppadi compact of love--,
And made ashtaangka and panchaangka namaskars;
Firm grew the ardor in him and the Divine Dance
Filled his inner consciousness and soared; the Lord
Without aught of concealment appeared in his heart
And he considered it the complete and perfect
Vision
of the darshan he had at Tirupperoor.

Arunachala Siva.   

9396
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 08, 2016, 09:13:36 AM »
Verse  113:
ஆடிய திருமுன் பான
    அம்பொனின் கோபு ரத்தின்
ஊடுபுக் கிறைஞ்சி ஓங்கும்
    ஒளிவளர் கனக மன்றில்
நாடகச் செய்ய தாளை
    நண்ணுற வுண்ணி றைந்து
நீடும்ஆ னந்த வெள்ளக்
    கண்கள்நீர் நிரந்து பாய.   He passed through the golden tower and came before
The proscenium of the Lord-Dancer and adored Him;
He came near the hallowed feet of the Lord-Dancer
Of Pon-Ambalam of ever-increasing effulgence;
The flood of everlasting bliss that filled his soul
Flowed down from his eyes as tears.

Arunachala Siva.


9397
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 08, 2016, 09:11:34 AM »
Verse  112:பொற்றிரு வீதி தாழ்ந்து
    புண்ணிய விளைவாய் ஓங்கும்
நற்றிரு வாயில் நண்ணி
    நறைமலி யலங்கல் மார்பர்
மற்றதன் முன்பு மண்மேல்
    வணங்கியுட் புகுந்து பைம்பொன்
சுற்றுமா ளிசைழ் வந்து
    தொழுதுகை தலைமேற் கொள்வார்.He whose chest was decked with a goodly garland, prostrated
On the ground of the golden street, rose up and moved
To the great and divine entrance of the temple, verily
The soaring threshold of sheer piety, and prostrated
On the ground before it; then he moved in, circumambulated
The auric and beauteous mansion roofed of gold,
Adored it and folded his hands above his head.

Arunachala Siva.

9398
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 08, 2016, 09:09:30 AM »
Verse  111:மாடுள பதிகள் சென்று
    வணங்கிப்போய் மங்கை பாகர்
நீடிய கடம்பூர் போற்றி
    நிறைந்தஆ னந்தக் கூத்தர்
ஆடிய தில்லை மூதூர்
    அணைந்தணி வாயில் புக்குச்
சேடுயர் மாட மன்னுஞ்
    செழுந்திரு வீதி சார்ந்தார்.


He worshipped at the shrines on and near his way
And adored the Lord concorporate with His Consort
At ever-during Kadampoor; then he came near Thillai
Where the Dancer enacts His Dance of full and perfect
Bliss; passing through the entrance-gate, he reached
The splendorous and beauteous street of glorious mansions.

Arunachala Siva.

9399
10.

முத்தணி கொங்கைகள் ஆட ஆட
    மொய்குழல் வண்டினம் ஆட ஆடச்
சித்தஞ் சிவனொடும் ஆட ஆடச்
    செங்கயற் கண்பனி ஆட ஆடப்
பித்தெம் பிரானொடும் ஆட ஆடப்
    பிறவி பிறரொடும் ஆட ஆட
அத்தன் கருணையொ டாட ஆட
    ஆடப்பொற் சுண்ணம் இடித்தும் நாமே.


While breasts adorned with chains of pearl swell and heave,
while chafers swarming over dense hair wheel round and round,
While mind with Siva sports and plays,
While tear-drops from ruddy and Kayal-like eyes roll down and down,
while frenzied love for Siva Leaps and leaps with Him,
while birth circles And circles round others and moves away,
And while the mercy of Sire moves in merry rounds Let us,
for His ablutions,
pound the perfuming powder.

Arunachala Siva.


9400
9.


வையகம் எல்லாம் உரல தாக
    மாமேரு என்னும் உலக்கை நாட்டி
மெய்யெனும் மஞ்சள் நிறைய அட்டி
    மேதகு தென்னன் பெருந்துறையான்
செய்ய திருவடி பாடிப் பாடிச்
    செம்பொன் உலக்கை வலக்கை பற்றி
ஐயன் அணிதில்லை வாண னுக்கே
    ஆடப்பொற் சுண்ணம் இடித்தும் நாமே.Let the entire earth be the mortar;
set therein The great Mount Meru as the pestle;
Pack it with Truth ? the turmeric aplenty;
sing again and again the sacred and salvific feet of the sublime Southerner,
the One of Perunthurai and hold the pestle wrought of ruddy gold by the right hand,
and thus let us for the ablutions of the Sire ? the Lord of beauteous Thillai -,
pound the perfuming Powder.

Arunachala Siva.

9401
8.


வாட்டடங் கண்மட மங்கை நல்லீர்
    வரிவளை ஆர்ப்பவண் கொங்கை பொங்கத்
தோட்டிரு முண்டந் துதைந்தி லங்கச்
    சோத்தெம்பி ரானென்று சொல்லிச் சொல்லி
நாட்கொண்ட நாண்மலர்ப் பாதங் காட்டி
    நாயிற் கடைப்பட்ட நம்மை இம்மை
ஆட்கொண்ட வண்ணங்கள் பாடிப் பாடி
    ஆடப் பொற்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே.


O ye innocent and young women whose eyes are large and bright !
While our striped bangles tinkle,
while our buxom breasts swell,
While holy ashes flash from our arms and foreheads,
we will,
again and again affirm Thus:
"Obeisance to our Lord-God!"
He revealed to us who are worse than curs,
His sacred feet adorned with lush and fresh flowers.
And redeemed us in this very birth and rules us.
We will hail such ways of His in hymn and song and solemn strain.
For His ablutions we will pound the perfuming powder.

Arunachala Siva.

9402
7.


சூடகந் தோள்வளை ஆர்ப்ப ஆர்ப்பத்
    தொண்டர் குழாமெழுந் தார்ப்ப ஆர்ப்ப
நாடவர் நந்தம்மை ஆர்ப்ப ஆர்ப்ப
    நாமும் அவர்தம்மை ஆர்ப்ப ஆர்ப்பப்
பாடகம் மெல்லடி ஆர்க்கும் மங்கை
    பங்கினன் எங்கள் பராபரனுக்
காடக மாமலை அன்ன கோவுக்
    காடப் பொற்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே. 

While our armlets and bangles tinkle and jingle,
While devotee-throngs raise rapturous uproar Again and again,
while town-folk sneer and jeer At us,
and while we too leer and fleer at them,
Let us,
for the ablutions of Him who is our Ens Entium,
who is our Sovereign,
Very like a huge and auric Mountain,
and who is concorporate with Her from whose anklets engirding Her soft feet,
issues a tinkling sound,
We will pound the perfuming powder.

Arunachala Siva.

9403
6.


உலக்கை பலஓச்சு வார்பெரியர்
    உலகமெ லாம்உரல் போதா தென்றே
கலக்க அடியவர் வந்து நின்றார்
    காண உலகங்கள் போதா தென்றே
நலக்க அடியோமை ஆண்டு கொண்டு
    நாண்மலர்ப் பாதங்கள் சூடத் தந்த
மலைக்கு மருகனைப் பாடிப் பாடி
    மகிழ்ந்து பொற்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே.


Many lofty ones wield innumerable pestles;
Lo,
the whole world is insufficient as a mortar.
Devotees fore-gather in such number,
that there is not enough room in all the worlds.
For our welfare ? His devotees -,
He enslaved us to rule us,
Gave His lush and fresh flower-feet that we may wear them.
Well,
let us hail and sing the Son-in-law of Himavant and in delight pound the perfuming powder.


Arunachala Siva.

9404
29.  I am alone the immortal and liberation.  I alone am the unmoving.  I alone am the ever present Self.
I am the emancipated, there is no doubt.

30.  I alone am the ever pure.  I alone am the attribute-less. I am purged of the world.  I am devoid of
body. 

31.  I am bereft of desire. I am devoid of delusion.  I am the Self prone to errors. I am devoid of the wheel
of transmigration.

32.  I am Siva devoid of volition and vacillation.  I am the Self of the fourth state.  I alone am the blemish-less.

33.  I alone am the light, always.  i alone am the Lord, always.  I alone am the Brahman.  I alone am the
supreme, always.

34.  I alone am the knowledge, always.  I alone am the ever smooth.  I alone am the mind and I am
devoid of pride. 

35.  Ego is the cycle of life and death.  Ego is ever unreal.  I alone am just consciousness.  Apart from me
there is nothing, nothing indeed.

contd.,

Arunachala Siva.         

9405
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 07, 2016, 10:14:09 AM »
Verse  110:


மேவிய காதல் தொண்டு
    விரவுமெய் விருத்தி பெற்றார்
ஆவியின் விருத்தி யான
    அந்தணர் புலியூர் மன்றில்
காவியங் கண்டர் கூத்துக்
    கண்டுகும் பிடுவன் என்று
வாவிசூழ் தில்லை மூதூர்
    வழிக்கொள்வான் வணங்கிப் போந்தார்.
He whose mission in life was loving servitorship, resolved
Thus: "I will now proceed to adore the Dance
Of the Lord whose throat sports the hue of the blue lily,
In the Ambalam of Puliyoor-- the town
Of the Brahimns ever-engaged in the sacred work
Of their souls' deliverance." To leave
For the hoary city of Thillai girt with tanks, he adored
The Lord and moved out with His gracious leave.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 [627] 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 ... 3200