Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 [625] 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 ... 3195
9361
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 05, 2016, 09:06:45 AM »
Verse  86:


கொங்கினிற் பொன்னித் தென்கரைக் கறையூர்க்
    கொடுமுடிக் கோயில் முன்குறுகிச்
சங்கவெண் குழையா ருழைவலஞ் செய்து
    சார்ந்தடி யிணையினில் தாழ்ந்து
பொங்கிய வேட்கை பெருகிடத்தொழுது
    புனிதர்பொன் மேனியை நோக்கி
இங்கிவர் தம்மை மறக்கவொண் ணாதென்
    றெழுந்தமெய்க் குறிப்பினி லெடுப்ப.
 
He came to the temple of Karaiyoor-k-Kodumudi situated
On the southern bank of the Ponni in Kongku Naadu,
And circumambulated the shrine of the Lord who wears
Ear-rings wrought of Chank-beads; and prostrated at His feet
In love; in devotion that increasingly welled up in him,
He adored the Lord; as he beheld the golden person of the Lord,
He was blessed with the divine truth that he could
Never, never forget the Lord.


Arunachala Siva.

9362
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 05, 2016, 09:03:51 AM »
Verse  85:பரவியப் பதிகத் திருக்கடைக் காப்புச்
    சாத்திமுன் பணிந்தருள் பெற்றுக்
கரவிலன் பர்கள்தங் கூட்டமுந் தொழுது
    கலந்தினி திருந்துபோந் தருளி
விரவிய ஈங்கோய் மலைமுத லாக
    விமலர்தம் பதிபல வணங்கிக்
குரவலர் சோலை யணிதிருப் பாண்டிக்
    கொடுமுடி யணைந்தனர் கொங்கில்.


He concluded the decade and sealed it with his benediction;
He bowed before the Lord, and blessed with His leave
He hailed the holy company that knew no deception
And abode with them; then he proceeded onward, worshipping
The Lord in His many shrines beginning with Eengkoi Malai, and came
Near Tiruppaandikkodumudi--girt with gardens
Where bloomed Kura flowers--, in Kongku Naadu.

Arunachala Siva.

9363
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 05, 2016, 08:59:38 AM »
Verse  84:

கண்டவர் கண்கள் காதல்நீர் வெள்ளம்
    பொழிதரக் கைகுவித் திறைஞ்சி
வண்டறை குழலார் மனங்கவர் பலிக்கு
    வருந்திரு வடிவுகண் டவர்கள்
கொண்டதோர் மயலால் வினவுகூற் றாகக்
    குலவுசொற் காருலா வியவென்று
அண்டர்நா யகரைப் பரவிஆ ரணிய
    விடங்கராம் அருந்தமிழ் புனைந்தார்.   


Tears of love cascaded from his eyes when he beheld
The Lord; folding his hands he adored Him; he sang a decade
Which opened thus: "Kaarulaaviya" This decade was formed
Of the solicitous questions put to the Lord Bikshaadana when He
Appeared before the women whose locks of hair were buzzed by bees,
Begging alms; he composed this rare garland of Tamizh verse
In which he apostraphised the Lord thus:
"O Aaraneeya Vitangka!"

Arunachala Siva.9364
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 05, 2016, 08:56:22 AM »
Verse  83:அப்பதி நீங்கி யருளினாற் போகி
    ஆவின்அஞ் சாடுவார் நீடும்
எப்பெயர்ப் பதியு மிருமருங் கிறைஞ்சி
    இறைவர்பைஞ் ஞீலியை யெய்திப்
பைப்பணி யணிவார் கோபுர மிறைஞ்சிப்
    பாங்கமர் புடைவலங் கொண்டு
துப்புறழ் வேணி யார்கழல் தொழுவார்
    தோன்றுகங் காளரைக் கண்டார்.   


Then with the gracious leave of the Lord he departed;
He proceeded onward hailing the Lord who bathes
In Panchakavya, at His shrines situate on both the banks
Of the Kaveri and reached the Lord's Paigngneeli.
He adored the tower of the Lord who is adorned
With a snake of poisonous sacs, circumambulated the inner
Shrine and adored the feet of the Lord whose matted hair
Is ruddy like the coral; behold the wonder!
The Lord appeared to him as Gangaala!   

Arunachala Siva.

9365
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 05, 2016, 08:53:40 AM »
Verse  82:

இவ்வகை பரவித் திருக்கடைக் காப்பும்
    ஏசின வல்லஎன் றிசைப்ப
மெய்வகை விரும்பு தம்பெரு மானார்
    விழுநிதிக் குவையளித் தருள
மைவளர் கண்டர் கருணையே பரவி
    வணங்கியப் பதியிடை வைகி
எவ்வகை மருங்கு மிறைவர்தம் பதிகள்
    இறைஞ்சியங் கிருந்தனர் சில நாள்.   Thus he prayed. When he sang the concluding hymn
Beginning with the words: "Yesina Valla," his Lord who is
Ever after true love and devotion, blessed him with a heap
Of pure gold: then he hailed the mercy of the blue-throated Lord
And adored Him; he sojourned there; thence he visited
The nearby shrines and adored the Lord,
Returned to that town and continued his sojourn.

Arunachala Siva.

9366
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 05, 2016, 08:51:06 AM »
Verse  81:


நித்தமும் நீங்கா நிலைமையின் நீங்கி
    நிலத்திடைப் புலங்கெழும் பிறப்பால்
உய்த்தகா ரணத்தை யுணர்ந்துநொந் தடிமை
    யொருமையா மெழுமையு முணர்த்தி
எத்தனை யருளா தொழியினும் பிரானார்
    இவரலா தில்லையோ யென்பார்
வைத்தனன் தனக்கே தலையுமென் னாவும்
    எனவழுத் தினார்வழித் தொண்டர்.   


He who was inseparable from the Lord when he was in the Kailaas,
Was separated from Him and sent to the earth;
He thought of the cause for this, his embodied state, and grieved;
Yet he proclaimed the continuing nature of his servitorship
Whenever life should emerge embodied, and said:
"What though He be obstinate in withholding His grace,
None but He is the Lord!" The devotee poised in hoary
And traditional servitorship, affirmed thus:
"My crown and my tongue are for ever dedicated to Him!"

Arunachala Siva.

9367
Verse  20:


பெற்றி பிறர்க்கரிய பெம்மான் பெருந்துறையான்
     கொற்றக் குதிரையின்மேல் வந்தருளித் தன்னடியார்
குற்றங்கள் நீக்கிக் குணங்கொண்டு கோதாட்டிச்
     சுற்றிய சுற்றத் தொடர்வறுப்பான் தொல்புகழே
பற்றிஇப் பாசத்தைப் பற்றறநாம் பற்றுவான்
     பற்றியபே ரானந்தம் பாடுதுங்காண் அம்மானாய்.


He is the Lord-God whose nature cannot be known by others;
He is of Perunturai;
He rode,
in grace,
On the victorious steed,
annulled the flaws of His devotees and cherished their virtues.
He will annul the binding attachment to our kith and kin;
Let us hold fast His hoary glory to rid totally this bondage that clings to us.
Let us cling to Him,
sing of His bliss that ineluctably clings to us,
and play Ammaanaai !

concluded.

Arunachala Siva.

9368
Verse  19:


முன்னானை மூவர்க்கும் முற்றுமாய் முற்றுக்கும்
     பின்னானைப் பிஞ்ஞகனைப் பேணு பெருந்துறையின்
மன்னானை வானவனை மாதியலும் பாதியனைத்
     தென்னானைக் காவானைத் தென்பாண்டி நாட்டானை
என்னானை என்னப்பன் என்பார்கட் கின்னமுதை
     அன்னானை அம்மானைப் பாடுதுங்காண் அம்மானாய்.The Primal One predates the Trinity;
He is all things which He survives;
He is having a special head gear;
He is the Monarch of flourishing Perunturai;
He is of the Empyrean;
half His body is His Consort's;
He is of southern Aanaikkaa;
the Paandya realm In the south,
is His.
To those that affirm:
"He is Mine own;
He is my Father,"
He is like unto Sweet Nectar;
such indeed is He !
Let us sing Him,
our Sire,
and play Ammaanaai !


Arunachala Siva.

9369
Verse 18:


கிளிவந்த மென்மொழியாள் கேழ்கிளரும் பாதியனை
     வெளிவந்த மாலயனுங் காண்பரிய வித்தகனைத்
தெளிவந்த தேறலைச் சீரார் பெருந்துறையில்
     எளிவந் திருந்திரங்கி எண்ணரிய இன்னருளால்
ஒளிவந்தென் உள்ளத்தின் உள்ளே ஒளிதிகழ
     அளிவந்த அந்தணனைப் பாடுதுங்காண் அம்மானாய்.His radiant Half is She whose sweet words are honey
He is the wondrous One who could not be beheld by questing Vishnu and Brahma;
He is lucid Honey;
To gloried Perunturai,
He deigned to come down and in infinite mercy,
in His form of Light,
He abode in my soul,
and caused it to thrive resplendent.
Let us sing Him,
The merciful Lord-Brahmin and play Ammaanaai !


Arunachala Siva.

9370
Verse  17:


சூடுவேன் பூங்கொன்றை சூடிச் சிவன்திரள்தோள்
     கூடுவேன் கூடி முயங்கி மயங்கிநின்
றூடுவேன் செவ்வாய்க் குருகுவேன் உள்ளுருகித்
     தேடுவேன் தேடிச் சிவன்கழலே சிந்திப்பேன்
வாடுவேன் பேர்த்து மலர்வேன் அனலேந்தி
     ஆடுவான் சேவடியே பாடுதுங்காண் அம்மானாய்.I will wear on my head Siva`s Nirmaalya,
The chaplet of Konrai;
I will embrace His Shapely shoulders;
I will have union with Him;
Grown frenzied I will indulge in bounderie;
In melting love,
I will yearn for His incarnadine lips;
I will go in quest of Him with a thawing heart.
In my quest I will but meditate His sacred feet.
I will wilt;
I will burgeon yet again.
Let us sing the salvific feet of Him who dances Holding fire in His palm and play Ammaanaai !

Arunachala Siva.9371
Verse  16:


ஊனாய் உயிராய் உணர்வாய்என் னுட்கலந்து
     தேனாய் அமுதமுமாய்த் தீங்கரும்பின் கட்டியுமாய்
வானோ ரறியா வழிஎமக்குத் தந்தருளுந்
     தேனார் மலர்க்கொன்றைச் சேவகனார் சீரொளிசேர்
ஆனா அறிவாய் அளவிறந்த பல்லுயிர்க்கும்
     கோனாகி நின்றவா கூறுதுங்காண் அம்மானாய்.


He mingles with me as body,
intellect and consciousness conferring on me sweets like honey,
nectar And lump of sugar;
in grace He reveals to us the way unknown to the celestial beings.
He is the Hero who wears the meliferous wreaths of Konrai;
He is the ever-glorious and effulgent Gnosis;
He is the King of lives,
infinite in number.
Let us sing Him and play Ammaanaai !

Arunachala Siva.

9372
Verse  15:


சந்திரனைத் தேய்த்தருளித் தக்கன்றன் வேள்வியினில்
     இந்திரனைத் தோள்நெரித்திட் டெச்சன் தலையரிந்
தந்தரமே செல்லும் அலர்கதிரோன் பல்தகர்த்துச்
     சிந்தித் திசைதிசையே தேவர்களை ஓட்டுகந்த
செந்தார்ப் பொழில்புடைசூழ் தென்னன் பெருந்துறையான்
     மந்தார மாலையே பாடுதுங்காண் அம்மானாய்.

In the sacrifice of Daksha,
He was pleased to grind Chandra's body,
break the shoulders of Indira,
Decapitate Ecchan,
pulverize the teeth of the bright-rayed Surya who travels in the sky,
And scatter away the Devas in all directions.
He is the Southerner of Perunturai girt with Groves rich in bunches of crimson flowers.
Let us sing His garland woven Of Heavenly Mandaara flowers and play Ammaanaai !

Arunachala Siva.9373
Verse  14:


As elephant,
worm,
men,
Devas and other beings I took birth,
died and stood wearied.
He is the One of the Empyrean who alike thawed my body and soul,
drove my twofold Karma away,
And like the loving monarch ?,
sweet as honey,
Milk and sugarcane ?,
deigned to appear Before me and enlisted me as His slave.
Let us sing His flowery and ankleted feet And play Ammaanaai !


Arunachala Siva.

9374
Verse  13:


கையார் வளைசிலம்பக் காதார் குழையாட
     மையார் குழல்புரளத் தேன்பாய வண்டொலிப்பச்
செய்யானை வெண்ணீ றணிந்தானைச் சேர்ந்தறியாக்
     கையானை எங்குஞ் செறிந்தானை அன்பர்க்கு
மெய்யானை அல்லாதார்க் கல்லாத வேதியனை
     ஐயா றமர்ந்தானைப் பாடுதுங்காண் அம்மானாய்.
To the tinkling of bangles worn on our hands,
To the swaying of our ear-pendants,
To the fluttering of perfumed tresses,
To the gushing of honey from the burgeoning flowers with which we are decked and to the humming of fhovering bees,
We will hail Him who has a body that is ruddy,
Who is adorned with the white Holy Ash,
Who never joins His palms in worship,
Who pervades everywhere,
who is true unto His true devotees,
who is falsity to others,
And who is the Lord-Brahmin enshrined In Aiyaaru,
and play Ammaanaai !

Arunachala Siva.

9375
Verse  12:


மைப்பொலியுங் கண்ணிகேள் மாலயனோ டிந்திரனும்
     எப்பிறவி யுந்தேட என்னையுந்தன் இன்னருளால்
இப்பிறவி ஆட்கொண் டினிப்பிறவா மேகாத்து
     மெய்ப்பொருட்கண் தோற்றமாய் மெய்யே நிலைபேறாய்
எப்பொருட்குந் தானேயாய் யாவைக்கும் வீடாகும்
     அப்பொருளாம் நம்சிவனைப் பாடுதுங்காண் அம்மானாய்.


O lass whose eyes are tinct with glowing collyrium !
Listen.
He did not reveal Himself to Vishnu,
Brahma and Indira.
Though they quested after Him in each of their births.
He enslaved even me in this one birth of mine by His grace and saved me by annulling,
once for all,
My transmigration.
He is manifest in all That is real;
He abides sempiternally in Truth;
He is the base of all;
also is He the ultimate Home of all.
Let us sing our Siva,
that Ens Entium,
And play Ammaanai !

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 [625] 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 ... 3195