Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 [625] 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 ... 3128
9361
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 01, 2016, 09:09:31 AM »
Verse  681:வாயில் காவலர் மன்னவன்
    தனைஎதிர் வணங்கி
ஆய மாகிவந் தடிகள்மார்
    அணைந்தனர் என்ன
ஏயி னான்அணை வாரென
    அவருஞ்சென் றிசைத்தார்
பாயி னால்உடல் மூடுவார்
    பதைப்புடன் புக்கார்.


The guards came before the king, paid obeisance
To him and said: "The Samana gurus have come
In a group." The king who was of their faith
Bade them to send them in; they moved out
And so informed them; then they who covered
Their nakedness with mats, entered agitated.

Arunachala Siva.   

9362
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 01, 2016, 09:06:32 AM »
Verse  680:


மற்றிவ் வான்பழி மன்னவன்
    மாறனை எய்திச்
சொற்றும் என்றுதம் சூழ்ச்சியும்
    ஒருபடி துணிவார்
கொற்ற வன்கடை காவலர்
    முன்சென்று குறுகி
வெற்றி வேலவற்கு எங்களை
    விளம்புவீர் என்றார்.


Thus they resolved: "Let us report this
Great blasphemy to the king Pandya."
Also did they settle the ruse to be enacted
By them; then they came before the guards
Of the palace and said: "Announce us
To the king of victorious spear."


Arunachala Siva.   

9363
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 01, 2016, 09:04:13 AM »
Verse  679:


அங்கண் மேவிய சமணர்கள்
    பிள்ளையார் அமர்ந்த
துங்க மாமடந் தன்னிடைத்
    தொண்டர்தங் குழாங்கள்
எங்கும் ஓதிய திருப்பதி
    கத்திசை எடுத்த
பொங்கு பேரொலி செவிப்புலம்
    புக்கிடப் பொறாராய்.


The Samanas that thus gathered there, heard
The swelling melody that spread everywhere
Hymned by the devotee-throngs from the great
And sacred Matam where abode the godly child.
As the great and soaring harmony streamed
Into their ears, they were unable to stomach it.

Arunachala Siva.

9364
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 01, 2016, 09:01:45 AM »
Verse  678:


வழுதி மாநகர் அதனிடை
    மாமறைத் தலைவர்
பழுதில் சீரடி யாருடன்
    பகல்வரக் கண்ட
கழுது போல்வருங் காரமண்
    குண்டர்கள் கலங்கி
இழுது மையிருட் கிருளென
    ஈண்டினர் ஒருபால்.


The ghoul-like, dark and base Samanas who witnessed
During the day the advent of the godly child
With his flawless and glorious devotees
Into the great city of the Pandya, felt befuddled;
Like darkness greater than the inky night
They forgathered in a (secret) place.

Arunachala Siva.

9365
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 01, 2016, 08:59:41 AM »
Verse 677:


பரவு காதலில் பாண்டிமா
    தேவியார் அருளால்
விரவு நண்பொடு குலச்சிறை
    யார்விருந் தளிப்பச்
சிரபு ரத்துவந் தருளிய
    செல்வர்அங் கிருந்தார்
இரவி மேற்கடல் அணைந்தனன்
    எல்லிவந் தணைய.By the worshipful love and grace of the great consort
Of the Pandya, in fitting devotion and friendliness,
Kulacchiraiyaar treated the godly child to a feast;
Well-pleased, the Prince of Sirapuram abode there;
Now came the hour when the sun sank
In the western main and night invested the land.


Arunachala Siva.

9366
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 01, 2016, 08:57:25 AM »
Verse 676:


அத்தி ருத்தொண்டர் தங்களுக்
    கருள்முகம் அளித்து
மெய்த்த காதலின் அவரொடும்
    புறத்தினில் மேவிச்
சித்தம் இன்புறும் அமைச்சனார்
    திருமடம் காட்டப்
பத்தர் போற்றிடப் பரிசனத்
    தொடும்இனி தமர்ந்தார்.With his merciful lips he addressed benign words
To those divine servants and moved out of the temple
With them, in great love; the minister
With a rejoicing heart pointed to him
The divine Matam, where hailed by the devotees,
He joyously abode with his retinue.   


Arunachala Siva.

9367
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 01, 2016, 08:55:16 AM »
Verse  675:


செல்வம் மல்கியதிரு வால
    வாயினிற் பணிசெய்
தல்கு தொண்டர்கள் பிள்ளையார்
    மருங்கணைந் திறைஞ்சி
மல்கு கார்அமண் இருள்கெட
    ஈங்குவந் தருள
எல்லை யில்தவஞ் செய்தனம்
    எனஎடுத் திசைத்தார்.


Then came near the godly child the great servants
Of the opulent temple of Tiruvaalavaai;
They adored him and respectfully spake thus:
"Great and boundless indeed is our tapas
As you have been pleased to come here to dispel
The murk which is (caused by) the Samanas."


Arunachala Siva.

9368
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 01, 2016, 08:53:05 AM »
Verse  674:


இன்ன வாறருள் செய்திடத்
    தொழுதடி வீழ்ந்தார்
மன்னு மந்திரி யார்வரு
    திறமெலாம் மொழிய
அன்ன மென்னடை யார்தமக்
    கருள்செய்து போக்கித்
துன்னு மெய்த்தொண்டர் சூழவந்
    தருளும்அப் பொழுது.When he graced her thus, she again fell at his feet;
The minister then apprised him of the current plight;
The godly child heard him and after duly
Blessing her whose gait was gentle and swan-like,
And giving her leave to depart, he started to move out
Circled by the thronging devotees of truth.

Arunachala Siva.

9369
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 01, 2016, 08:50:31 AM »
Verse  673:


யாழின் மென்மொழி யார்மொழிந்
    தெதிர்கழல் வணங்கக்
காழி வாழவந் தருளிய
    கவுணியர் பிரானும்
சூழு மாகிய பரசம
    யத்திடைத் தொண்டு
வாழு நீர்மையீர் உமைக்காண
    வந்தனம் என்றார்.When the queen whose words were sweet as Yaazh
Spake thus and adored again his feet, the lord
Of Kauniyas whose birth was for the flourishing
Of Srikaazhi, said: "You are truly and firmly
Poised in divine servitorship even in the midst
Of the total domination of alien faith;
Therefore did we come to see you."

Arunachala Siva.   

9370
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 01, 2016, 08:47:48 AM »
Verse  672:


ஞான போனகர் எதிர்தொழு
    தெழுந்தநற் றவத்து
மானி யார்மனக் கருத்துமுற்
    றியதென மதித்தே
பான லங்கண்கள் நீர்மல்கப்
    பவளவாய் குழறி
யானும் என்பதி யுஞ்செய்த
    தவமென்கொல் என்றார்.The queen of great tapas adored the partaker
Of ambrosial Gnosis and stood up; she felt convinced
That her cherished wish was as good as fulfilled;
Her eyes of blue-lily were tear-be-dewed;
Her coral lips, atremble, articulated thus:
"Oh, the tapas of my husband and myself!"

Arunachala Siva.   

9371
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: July 31, 2016, 12:52:03 PM »
Today is the liberation day of Kootruva Nayanar. 


Ashada - Tiruvadhirai star day.

I have given his full history in  my serial posts on 63 Saiva Saints.  Please look into that for your
reference.

9372
After dinner, I learned that C.S. Bedi and some other people were planning another giri valam via the
Outer Path.  So at 9 pm.  I joined them and set off once again for the 3rd time that day.  Since it was
Full Moon, the outer path was solid stream of humanity walking around the Hill.  This was a unique
counterpoint to the experience of the inner path.  An experience of remaining centered on Arunachala
and internally silent despite the tumultuous throng of humanity and the multitudes of vendors hawking
refreshments and wares to the ambulatory population.  The Full Moon was huge and luminous and the
silvery moon light bathed the Hill with an ethereal glow.

It was 12.05 am when I reached the Asramam and the Lunar eclipse was just beginning to cast its
shadow across the Moon.  I lay down in m bed and performed japam for 30 minutes and then fell asleep.

contd.,

Arunachala Siva.       

9373
Verse  50:


ஏசினும் யான்உன்னை ஏத்தினும் என்பிழைக்
    கேகுழைந்து
வேசறு வேனை விடுதிகண் டாய்செம்
    பவளவெற்பின்
தேசுடை யாய்என்னை ஆளுடை யாய்சிற்
    றுயிர்க்கிரங்கிக்
காய்சின ஆலமுண் டாய்அமு துண்ணக்
    கடையவனே.O One whose divine frame sports the sheen of a ruddy coral hill !
O One who has me as Your slave !
As of right,
You are entitled to feast on Nectar.
Yet,
pitying the petty beings,
You quaffed The Halahala venom that rose up with murderous speed.
Whether I,
the basest,
praise You or dispraise You,
I will rue my offense and will grieve distressed.
Will You alas,
forsake me,
poor me?


(Neethal Vinnappm -the fifty verses poem of Manikkavchagar completed.)

Arunachala Siva.

9374
Verse 49:சிரிப்பிப்பன் சீறும் பிழைப்பைத் தொழும்பையும்
    ஈசற்கென்று
விரிப்பிப்பன் என்னை விடுதிகண் டாய்விடின்
    வெங்கரியின்
உரிப்பிச்சன் தோலுடைப் பிச்சன்நஞ் சூண்பிச்சன்
    ஊர்ச்சுடுகாட்
டெரிப்பிச்சன் என்னையும் ஆளுடைப்பிச் சன்என்
    றேசுவனே.Will You forsake me?
If You do so,
for the fault of ditching me I will cause others to deride You.
I will eke make all men say that I am solely dedicated to the service of the Lord-God.
Lo,
I will rail You thus:
"He indeed is the mad One Who is clad in the skin of a fierce tusker;
He is the frenzied One who is robed in the skin of a tiger;
He is the demented One who ate the venom;
He is the crazy One who dance in the fire of the rural crematorium;
He is the lunatic That has me as His servitor.

contd.,

Arunachala Siva.

9375
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: July 31, 2016, 12:28:11 PM »
Verse  84:84: உடையாளை, ஒல்கு செம்பட்டுடையாளை, ஒளிர்மதிச் செஞ்
சடையாளை, வஞ்சகர் நெஞ்சு அடையாளை, தயங்கு நுண்ணூல்
இடையாளை, எங்கள் பெம்மான் இடையாளை, இங்கு என்னை இனிப்
படையாளை, உங்களையும் படையாவண்ணம் பார்த்திருமே.

ஏ, அடியார்களே! என் அபிராமி, இடையில் ஒளிவீசும் செம்பட்டு அணிந்தவள். ஒளி வீசும் பிறைச் சந்திரனை அணிந்த சடையை உடையவள். வஞ்சகர்களின் நெஞ்சிலே குடி கொள்ளாதவள். ஒளி விளங்கும் நுண்மையான நூலிடையாள். சிவபெருமானின் இடப்பாகத்தில் குடி கொண்டவள். என் அன்னையாகிய இவள் அந்நாள் என்னை அடிமையாகக் கொண்டாள். என்னை இனி இவ்வுலகில் பிறக்க வைக்க மாட்டாள். அத்தகைய தேவியை நீங்களும் தொழுது போற்றுங்கள். நீங்களும் பிறவி எடுக்காப் பேறெய்த அவளையே தியானம் செய்யுங்கள்.

O devotees!  My Abhirami is wearing shining red silk saree. She has got bright shining crescent moon
on her hairs. She will not be in the heart of the treacherous wicked people.  She has got slender waist
as slim as a thread of cotton. She occupies the left portion of Siva.  She has taken me as Her refuge
even from the olden days. She will not cause any further birth for me in this world.  Please all of
you take refuge in Her and pray to Her always. Please always praise her with sacred hymns.
You will also not take any further birth in this world.

contd.,

Arunachala Siva. 

Pages: 1 ... 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 [625] 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 ... 3128