Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 [625] 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 ... 3200
9361
Verse  16:ஆவகை நாமும்வந் தன்பர் தம்மோ
    டாட்செயும் வண்ணங்கள் பாடி விண்மேல்
தேவர் கனாவிலுங் கண்டறியாச்
    செம்மலர்ப் பாதங்கள் காட்டுஞ் செல்வச்
சேவகம் ஏந்திய வெல்கொடியான்
    சிவபெரு மான்புரஞ் செற்ற கொற்றச்
சேவகன் நாமங்கள் பாடிப் பாடிச்
    செம்பொன்செய் சுண்ணம் இடித்தும் நாமே.

Sing   of our gaining the holy company of devotees,
of the ways of our services that redeem us,
of His revealing to us His salvific flower feet un-beheld by the heavenly Devas even in their dreams,
of the opulent Bull whose signum is imprinted in His triumphant flag held in His right hand,
of Siva - the Lord-God -,
who smote the three citadels,
of the victorious Hero's names:
Of these singing and singing,
let us pound the perfuming powder,
blazing like ruddy gold.

Arunachala Siva.

9362
44.  Surely one will instantly attain the Brahman-state.  The rare one, just by listening to this, will
attain instant emancipation.

45.  This is rare to obtain in this world, rare indeed in all the three three worlds.  'I am Brahman -
there is no doubt' - thus alone one must contemplate strongly.  Then renouncing everything, one
must happily abide in quiescence. 

46.  Taking recourse to the yoga of meditation supported by its limbs just as Yama (moral restraint)
and niyama (physical restraints);  realizing the illusive nexus between the physical world and
the transcendental expanse of heart, smearing the body with sweet pleasure the holy ashes, having
renounced the craving for sensual delights and the fettering sheaths, their joyous hearts seeking the
Supreme, the votaries of Siva are transformed into Siva themselves.

Thus concluded chapter 17, a dialogue between Ribhu and Nidagha entitled 'Topic of the compendium
of all systems of philosophy' in the sixth amsa called Sankara of Sri Siva Rahastyam.

contd.,

Arunachala Siva.       

9363
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 09, 2016, 09:07:00 AM »
Verse  140:


அணியாரூர் மணிப்புற்றில்
    அமர்ந்தருளும் பரம்பொருளைப்
பணிவார்அங் கொருநாளில்
    பாராட்டுந் திருப்பதிகம்
தணியாத ஆனந்தம்
    தலைசிறப்பத் தொண்டருடன்
துணிவாய பேரருள்வினவித்
    தொழுதாடிப் பாடுவார்.   He who adored every day the Supreme One enshrined
In the beauteous Ant-Hill of splendorous Aaroor,
One day, immersed in boundless rapture, hymned
A divine decade through which he interrogated
The divine devotees about the glories of the Lord;
Thus he adored the Lord and danced and sang in joy.

Arunachala Siva.

9364
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 09, 2016, 09:04:33 AM »
Verse  139:


கரையேறிப் பரவையா
    ருடன்கனக மானதெலாம்
நிரையேஆ ளிற்சுமத்தி
    நெடுநிலைமா ளிகைபோக்கித்
திரையேறும் புனற்சடிலத்
    திருமூலட் டானத்தார்
விரையேறு மலர்ப்பாதந்
    தொழுதணைந்தார் வீதியினில்.   When he arrived at the mansion and entered it
Innumerable benedictory verses were chanted
And the auspicious sound spiraled up in splendor;
The Prince of Navaloor bounded by fragrant flower-gardens,
Abode there with the be-jewelled beauty
With a heart filled with happiness.   

Arunachala Siva.


9365
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 09, 2016, 09:02:15 AM »
Verse 138:கரையேறிப் பரவையா
    ருடன்கனக மானதெலாம்
நிரையேஆ ளிற்சுமத்தி
    நெடுநிலைமா ளிகைபோக்கித்
திரையேறும் புனற்சடிலத்
    திருமூலட் டானத்தார்
விரையேறு மலர்ப்பாதந்
    தொழுதணைந்தார் வீதியினில்.   

At the bank of the tank he had the bars of gold
Duly borne on the heads of carriers, and he
Bade them and Paravaiyaar to proceed to the mansion
Digit with a great threshold; he then moved into the temple,
Hailed the flower-feet of Tirumoolatta Naathar
In whose crest the billowy Ganga courses;
This done, he moved out to the street.

Arunachala Siva.

9366
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 09, 2016, 09:00:14 AM »
Verse  137:


மீட்டுமவர் பரவுதலும்
    மெய்யன்ப ரன்பில்வரும்
பாட்டுவந்து கூத்துவந்தார்
    படுவாசி முடிவெய்தும்
ஓட்டறுசெம் பொன்னொக்க
    ஒருமாவுங் குறையாமல்
காட்டுதலும் மகிழ்ந்தெடுத்துக்
    கொண்டுகரை யேறினார்.   When he again hailed Him, the Lord-Dancer who was
Pleased with the devotional hymns of the loving servitor,
Revealed to him the ruddy gold matching his piece
And not a whit less in its touch; he rejoiced as he
Took it out, and carried it to the bank.   

Arunachala Siva.


9367
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 09, 2016, 08:58:09 AM »
Verse  136:


ஞாலம்வியப் பெய்தவரு
    நற்கனகம் இடையெடுத்து
மூலமெனக் கொடுபோந்த
    ஆணியின்முன் னுரைப்பிக்க
நீலமிடற் றவரருளால்
    உரைதாழப் பின்னும் நெடு
மாலயனுக் கரியகழல்
    வழுத்தினார் வன்றொண்டர்.   

When he thus brought out the goodly gold whilst the world
Wondered at it, he compared its touch with that
Of the original piece which he had sliced away
From a bar; by the grace of the blue-throated Lord
It proved to be inferior; once again Van-Tondar hailed
The ankleted Feet inaccessible to Vishnu and Brahma.

Arunachala Siva.


9368
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 09, 2016, 08:55:11 AM »
Verse  135:


கொந்தவிழ்பூங் கொன்றைமுடிக்
    கூத்தனார் திருவருளால்
வந்தெழுபொன் திரளெடுத்து
    வரன்முறையாற் கரையேற்ற
அந்தரத்து மலர்மாரி
    பொழிந்திழிந்த தவனியுளோர்
இந்தஅதி சயமென்னே
    யார்பெறுவார் எனத்தொழுதார்.By the grace of the Dancer who wears clusters
Of Konrai blooms, the heap of gold materialized;
He duly carried it to the bank of the tank;
The ethereal world showered flowers; men on earth
Exclaiming, "What may this wonder be? Who can cause.
This to happen?" adored
the mirific event.

Arunachala Siva.

9369
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 09, 2016, 07:45:19 AM »
Verse  134:


ஏத்தாதே இருந்தறியேன்
    எனுந்திருப்பாட் டெவ்வுலகும்
காத்தாடும் அம்பலத்துக்
    கண்ணுளனாங் கண்ணுதலைக்
கூத்தாதந் தருளாய்இக்
    கோமளத்தின் முன்னென்று
நீத்தாருந் தொடர்வரிய
    நெறிநின்றார் பரவுதலும்."Yetthaathu irunthariyane": Thus opened the ninth hymn
Of the divine decade; thus he addressed
The Lord-Protector-- the Lord Dancer of the Ambalam-- :
"O Dancer, deign to grant me the gold even before her
Who is so soft and young and beauteous!"
When thus he who was poised in the way inaccessible
Even to men of renunciation hailed the Lord,


Arunchala Siva.

9370
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 09, 2016, 07:42:36 AM »
Verse  133:

முட்டஇமை யோரறிய
    முதுகுன்றில் தந்தபொருள்
சட்டநான் பெறாதொழிந்த
    தளர்வினால் கையறவாம்
இட்டளத்தை இவளெதிரே   
    கெடுத்தருளும் எனுந்திருப்பாட்
டெட்டளவும் பொன்காட்டா
    தொழிந்தருள ஏத்துவார்.


He sang in succession eight hymns in which
He described how he languished as he could not
Recover swiftly the gold which the Lord conferred
On him at Muthukunru to the knowledge of the celestial beings,
And he prayed that the Lord should be pleased
To do away with his helplessness in the presence of Paravai;
Even then the Lord would not make him come by the gold;
So he continued to hail Him.

Arunachala Siva.


9371
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 09, 2016, 07:40:10 AM »
Verse  132:முன்செய்த அருள்வழியே
    முருகலர்பூங் குழற்பரவை
தன்செய்ய வாயில்நகை
    தாராமே தாருமென
மின்செய்த நூன்மார்பின்
    வேதியர்தாம் முதுகுன்றில்
பொன்செய்த மேனியினீர்
    எனப்பதிகம் போற்றிசைத்து.The Brahmin that wore the bright sacred thread--,
With intent to persuade the Lord to grant him the gold
Even as He was pleased to assure him gracefully
At Muthukunru in the recent past, and without causing
Paravai of flower-bedecked locks to cast in jibe
A smile from her ruddy lips, began to hymn and hail
The Lord of Muthukunru in a decade opening thus:
"Pon seytha Meniyineer!"

Arunachala Siva.

9372
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 09, 2016, 07:37:58 AM »
Verse  131:


நீற்றழகர் பாட்டுவந்து
    திருவிளையாட் டில்நின்று
மாற்றுறுசெம் பொன்குளத்து
    வருவியா தொழிந்தருள
ஆற்றினிலிட் டுக்குளத்தில்
    தேடுவீர் அருளிதுவோ
சாற்றுமெனக் கோற்றொடியார்
    மொழிந்தருளத் தனித்தொண்டர்.   


The beauteous Lord resplendent with the Holy Ash
Who delighted to hear the hymns of Aaroorar
And bent upon a divine lila, would not make available
The gold; then remarked the be-jewelled beauty thus:
?Having consigned it to the river, you search for it
In the tank; pray tell me, if this is how you grace me!?
When she spake thus the peerless servitor-

Arunachala Siva.

9373
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 08, 2016, 03:45:43 PM »
Verse  130:


மற்றதனின் வடகீழ்பால்
    கரைமீது வந்தருளி
முற்றிழையார் தமைநிறுத்தி
    முனைப்பாடித் திருநாடர்
கற்றைவார் சடையாரைக்
    கைதொழுது குளத்தில்இழிந்து
அற்றைநாள் இட்டெடுப்பார்
    போல்அங்குத் தடவுதலும்.


He came to the flight of steps in the north-eastern part
Of the tank; there he stationed the one that wore
Jewels wrought with cunning; then, he of Tirumunaippaadi
With pleached hands, adored the Lord of matted hair;
Descended into the tank, and began to ply his hand under the water
To take out the gold, as though he had that day
Just then dropped it into the tank.

Arunachala Siva.9374
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 08, 2016, 03:43:18 PM »
Verse  129:


ஆங்கவரும் உடன்போத
    வளவிறந்த விருப்பினுடன்
பூங்கோயி லுண்மகிழ்ந்த
    புராதனரைப் புக்கிறைஞ்சி
ஓங்குதிரு மாளிகையை
    வலம்வந்தங் குடன்மேலைப்
பாங்குதிருக் குளத்தணைந்தார்
    பரவையார் தனித்துணைவர்.   

Then in boundless delight, he proceeded to the Poongkoyil
And adored its Lord who abides there in joy;
Circumambulating the lofty shrine, he came
To the divine tank situate on the west.

Arunachala Siva.

9375
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 08, 2016, 03:41:02 PM »
Verse  128:


என்னஅதி சயம்இதுதான்
    என்சொன்ன வாறென்று
மின்னிடையார் சிறுமுறுவ
    லுடன்விளம்ப மெய்யுணர்ந்தார்
நன்னுதலாய் என்னுடைய
    நாதனரு ளாற்குளத்தில்
பொன்னடைய எடுத்துனக்குத்
    தருவதுபொய் யாதென்று.


Thus told. she of the fulgurant waist,
With her face lit up by a smile, exclaimed thus:
"What marvel indeed is this! What is it that you say!"
Then he of truthful consciousness, spake thus:
"O you of fair forehead! By the grace of my Lord,
I will not fail to retrieve the gold
From the tank and give it to you."

Arunachala Siva.   Pages: 1 ... 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 [625] 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 ... 3200