Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 [624] 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 ... 3060
9346
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 08, 2016, 09:09:42 AM »
Verse 115:


காரைகள் கூகை முல்லை
    எனநிகழ் கலைசேர் வாய்மைச்
சீரியற் பதிகம் பாடித்
    திருக்கடைக் காப்புத் தன்னில்
நாரியோர் பாகர் வைகும்
    நனிபள்ளி உள்கு வார்தம்
பேரிடர் கெடுதற் காணை
    நமதெனும் பெருமை வைத்தார்.   


"Kaaraikakl, Kookai, Mulllai:"* Thus he began
The decade, truthful and scriptural.
At the close of the glorious decade, he declared thus:
"They that think on Nanipalli where the Lord is
With His Consort enshrined, shall be saved
From great dangers; this shall be so by our mandate."

(*Tirumurai 2, Padigam 84)

Arunachala Siva.

9347
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 08, 2016, 09:04:37 AM »
Verse 114:


தேனலருங் கொன்றையினார் திருநன்னி
    பள்ளியினைச் சாரச் செல்வார்
வானணையும் மலர்ச்சோலை தோன்றுவதெப்
    பதியென்ன மகிழ்ச்சி யெய்திப்
பானல்வயல் திருநன்னி பள்ளியெனத்
    தாதையார் பணிப்பக் கேட்டு
ஞானபோ னகர்தொழுது நற்றமிழ்ச்சொல்
    தொடைமாலை நவில லுற்றார்.


As he neared Tirunanipalli where the Lord
Of honeyed cassia garlands, is enshrined,
He asked: ?What may this polis be
Whose groves hug the very heavens??
His father gladly replied thus: "That indeed is
Tirunanipalli rich in fields full of blue lilies."
Then the one on wisdom fed, folding his hands
In adoration commenced his chaplet
Of goodly Tamizh words.   

Arunachala Siva.

9348
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 08, 2016, 09:02:16 AM »
Verse  113:


தாதவிழ்செந் தாமரையின் அகவிதழ்போல்
    சீறடிகள் தரையின்மீது
போதுவதும் பிறரொருவர் பொறுப்பதுவும்
    பொறாஅன்பு புரிந்த சிந்தை
மாதவஞ்செய் தாதையார் வந்தெடுத்துத்
    தோளின்மேல் வைத்துக் கொள்ள
நாதர்கழல் தம்முடிமேற் கொண்டகருத்
    துடன்போந்தார் ஞான முண்டார்.   


He that was on wisdom fed, set on earth
His pretty feet, very like the soft inner petal
Of the pollen-laden red lotus;
Unable to bear this or the act of any one
Attempting to carry the child,
His father, the great tapaswi,
Lifted the child onto his shoulders;
Thus was he borne, who bore on his crown
The feet of the Lord.

Arunachala Siva.

9349
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 08, 2016, 09:00:12 AM »
Verse  112:


செழுந்தரளப் பொன்னிசூழ் திருநன்னி
    பள்ளியுள்ளோர் தொழுது திங்கள்
கொழுந்தணியுஞ் சடையாரை யெங்கள்பதி
    யினிற்கும்பிட் டருள அங்கே
எழுந்தருள வேண்டும்என இசைந்தருளித்
    தோணிவீற் றிருந்தார் பாதம்
தொழுந்தகைமை யாலிறைஞ்சி அருள்பெற்றுப்
    பிறபதியும் தொழமுன் செல்வார்.


After the passage of a few days
The dwellers of Tirunanipalli which is circled by
The fertile Ponni rich in pearls,
Adoringly beseeched the child
To visit their town to adore Siva thither enshrined;
Prompted by grace he consented;
Up he rose to adore the Lord of the Ark;
With His blessing he fared forth
To adore at the other shrines too.

Arunachala Siva.

9350
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 08, 2016, 08:58:28 AM »
Verse  111:


வந்ததிருத் தொண்டர்கட்கும் மல்குசெழு
    மறையவர்க்கும் மற்று ளோர்க்கும்
சிந்தைமகிழ் வுறமலர்ந்து திருவமுது
    முதலான சிறப்பின் செய்கை
தந்தம்அள வினில்விரும்புந் தகைமையினால்
    கடனாற்றுஞ் சண்பை மூதூர்
எந்தைபிரான் சிவலோகம் எனவிளங்கி
    எவ்வுலகும் ஏத்து நாளில்.   


To the sacred devotees, the holy Brahmins and others
Of joyous heart, feeding and other acts
Of hallowed glory were done dutifully
In keeping with their station by the residents
Of hoary Sanbai which was like unto Siva-loka
And indeed was so hailed by every world.

Arunachala Siva.

9351
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 08, 2016, 08:56:34 AM »
Verse 110:


மங்கலமாம் மெய்ஞ்ஞானம் மண்களிப்பப்
    பெற்றபெரு வார்த்தை யாலே
எங்கணும்நீள் பதிமருங்கில் இருபிறப்பா
    ளரும்அல்லா ஏனை யோரும்
பொங்குதிருத் தொண்டர்களும் அதிசயித்துக்
    குழாங்கொண்டு புகலி யார்தம்
சிங்கஇள வேற்றின்பால் வந்தணைந்து
    கழல்பணியுஞ் சிறப்பின் மிக்கார்.   

Having heard the great tidings that he had
Come by true wisdom for the world to rejoice,
The twice-born and others of that realm
And its neighborhood
And also the servitors of boundless joy
Thronged forth in great wonder
And came to Pukali; they hailed the feet
Of the child, verily a lion-cub,
And stood poised in devotional excellence.

Arunachala Siva.

9352
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 08, 2016, 08:54:47 AM »
Verse  109:


அந்நிலையில் ஆளுடைய பிள்ளையார்
    தமைமுன்னம் அளித்த தாயார்
முன்னுதிக்க முயன்றதவத் திருநன்னி
    பள்ளிமுதன் மறையோர் எல்லாம்
மன்னுபெரு மகிழ்ச்சியுடன் மங்கலதூ
    ரியந்துவைப்ப மறைகள் ஓதிக்
கன்னிமதிற் சண்பைநகர் வந்தணைந்து
    கவுணியர்கோன் கழலில் தாழ்ந்தார்.While so, the Brahmins of Tirunanipalli--
The holy place that had of yore wrought tapas
To cause thither the birth of her that begot
The divine child--,
In great joy, chanting the Vedas, fared forth
Accompanied by auspicious orchestration
To Sanbai city of the impregnable rampart;
Arriving there they fell prostrate
At the feet of the Prince of Kauniyas.   

Arunachala Siva.

9353
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 08, 2016, 08:52:36 AM »
Verse  108:

எடுத்ததிருப் பதிகத்தின் இசைதிருத்தா
    ளத்தினால் இசைய வொத்தி
அடுத்தநடை பெறப்பாடி ஆர்வமுற
    வணங்கிப்போந் தலைநீர்ப் பொன்னி
மடுத்தவயற் பூந்தரா யவர்வாழ
    மழவிளங்கோ லத்துக் காட்சி
கொடுத்தருளி வைகினார் குறைவிலா
    நிறைஞானக் கொண்ட லார்தாம்.   Keeping time with the divine cymbals
For his sacred decade, he continued to hymn
His psalms in succession, each in unison
With the preceding ones;
Then in deep devotion he adored the Lord.
He, verily a cloud that showers absolute wisdom,
Abode at Poontharaai, gracing its dwellers
With his splendorous presence
Of childhood?s majesty.

Arunachala Siva.

9354


I was born in 1916, in Mavelikara, a village in South Kerala.  My mother who was of a pious disposition
used to serve sadhus and was happy to help them in various ways.

Once when I was in Pandikkan Mazhi Math, between Madurai and Manamadurai, on my pilgrimage to Rameswram.  The Math was managed by one Narayanaswami, who had stayed at Sri Ramanasramam
for some time.  He spoke to me about Bhagavan and gave me the full address of Sri Ramanasramam, Tiruvannmalai.

From Rameswaram, I came directly to Tiruvannamalai.  This was in 1938.  I was overcome with joy
when I saw Arunachala.  After spending a few days at the Virupakshi Cave, one day I came down
to Sri Ramanasramam, with a sadhu.  When we arrived, Bhagavan had just returned from His afternoon
walk to the Hill and was sitting in the Hall alone.  He looked at us and smiled.  I can never forget
that smile.  After sitting in His presence for sometime, I returned to the Cave.  Thereafter I used
 to visit the Asramam daily and have darshan of Bhagavan.

Soon I changed by abode from Virupakshi Cave to Skandasramam and finally after 7 years
(during which I had begged for alms), at various places, I finally obtained Bhagavan's Grace,
the good fortune of serving as His personal assistant from 1946, till His final Nirvanana on
14th April 1950.

(Source:  Arunachala's Ramana, Boundless Ocean of Grace,
Volume 6. Sri Ramanasramam, Tiruvannamalai.)

Arunachala Siva.

9355


Cycle Ramaswami Pillai (whose Samadhi is there inside the Asramam, along with Muruganar's
and Viswanatha Swami's) was going for circumambulation of the Hill.  It was through the middle
path that he was going.  He lost his way in the middle and was perplexed not knowing what to do.
Suddenly a dog appeared in the scene, and walked in the front, taking deviation at a particular
place and put Cycle Ramaswami Pillai in the correct path.  Ramaswami Pillai was horripilated and
thanked Bhagavan Ramana.  He was wondering whose dog that it could be.  When he returned
from the circumambulation, he found to his astonishment that the dog was waiting at the entrance
of the Old Hall and after seeing Pillai's safe return, suddenly ran away and disappeared!

Ramaswami Pillai said:  Even though it may appear a trivial incident, it strengthened by faith
in Bhagavan Ramana, who is always a guide for devotees in distress, abatbandava. 

Arunachala Siva.   

9356
Bhagavan said:


The priests in one way, are fortunate to be of service to God,
by washing God's image, adorning with flowers, silks, sandal
paste, vibhuti etc.,  This opportunity has given to them by
the Almighty, due to their merits of the previous births.  It
stops with that.  The mere functioning as a priest, shall not
confer deliverance.  They have to work it out, through meditation
and self inquiry.  Further, if as a priest, someone does some sins,
like asking money from devotees or giving priority to rich vis a vis
poor etc., it adds to their sins.

In Periya Puranam, the story of 63 Saints, there are only a few
brahmins and still a fewer were priests in the Siva temples. This
clearly shows that mere priesthood shall not confer deliverance.

Arunachala Siva.

9357As a related subject, the subject of a Jnani and an Avatara, came up two times as indicated
in Talks of M. Venkataramiah and once in Day by Day of Devaraja Mudaliar.

Bhagavan Ramana has clarified to Devaraja Mudaliar (in his
entry of 14th Sept. 1946) that the Jnani was higher than the
avatara, according to some books.  When Devaraja Mudaliar
had written earlier in a letter to his brother "that Jnani is the highest manifestation
of God on earth, next perhaps only to an avatara",

Bhagavan had said this.  When Mudaliar wanted to correct his letter, Bhagavan Ramana said:
"Why do you correct it?  Let it go as it is"

Earlier, there are two "talks" in Munagala Venkataramiah's book.

In Talk No. 307, Bhagavan Ramana when asked by someone regarding avatars of Vishnu, had said:
 "Let us know our own avatara, the knowledge of the other avataras will follow."

In Talk No. 471, a devotee said:

The avatars are said to be more glorious than the self realized
Jnanis.  Maya does not affect them from birth, divine powers are manifest,new religions are started
and so on.           

Bhagavan:  (1) "Jnani tvatmaiva me matam."
                 (2) "Sarvam khalvidam brahma."

How is an avatar different from a Jnani; or how can there be an
avatar as distinct from the universe?

Devotee:  The eye is said to be repository of all forms.  So the
ear is of all sounds, etc.,  The one Chaitanya operates as all.
No miracles are possible without the aid of the senses, indriyas.
How can there be miracles at all?  If they are said to surpass
human understanding so are the creation in dreams.  Where then
is the miracle?

The distinction between Avataras and Jnanis is absurd.
"Knower of Brahman becomes Brahman only." is otherwise contradicted.

Bhagavan: Quite so.

(Source:  As indicated above)

Arunachala Siva.   

9358
(4.10):


வேனில் வேள்கணை கிழித்திட மதிசுடும்
    அதுதனை நினையாதே
மான்நி லாவிய நோக்கியர் படிறிடை
    மத்திடு தயிராகித்
தேன்நி லாவிய திருவருள் புரிந்தஎன்
    சிவன்நகர் புகப்போகேன்
ஊனில் ஆவியை ஓம்புதற் பொருட்டினும்
    உண்டுடுத் திருந்தேனே.When the dart of the Vernal Load cleaves,
moon doth scorch;
Ignoring that,
like curd agitated by the churning-stick I get stirred by the wiles of them whose eyes are Like the fawn`s.
My Siva conferred on me Divine grace sweet as honey;
yet I journey not To enter my Siva`s City;
to foster my embodied life I continue to feed and clothe me.

Arunachala Siva.

9359
(4.9):ஓய்வி லாதன உவமனில் இறந்தன
    ஒண்மலர்த் தாள்தந்து
நாயி லாகிய குலத்தினுங் கடைப்படும்
    என்னைநன் னெறிகாட்டித்
தாயி லாகிய இன்னருள் புரிந்தஎன்
    தலைவனை நனிகாணேன்
தீயில் வீழ்கிலேன் திண்வரை உருள்கிலேன்
    செழுங்கடல் புகுவேனே.


To one that belongs to that kind which is baser than dog`s He revealed His radiant,
flower-feet that are everlasting and beyond compare;
He showed me the salvific way.
Yet I do not at all behold my Lord who conferred on me Sweet grace excelling mother`s love.
Alas,
I do not fall into fire;
I do not roll down the rocky mountain;
Will I plunge into the mighty main?
No.

Arunachala Siva.

9360
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: June 07, 2016, 12:24:13 PM »
Verse  46:


46: வெறுக்கும் தகைமைகள் செய்யினும், தம் அடியாரை மிக்கோர்
பொறுக்கும் தகைமை புதியது அன்றே,-புது நஞ்சை உண்டு
கறுக்கும் திருமிடற்றான் இடப்பாகம் கலந்த பொன்னே.-
மறுக்கும் தகைமைகள் செய்யினும், யானுன்னை வாழ்த்துவனே.

ஏ அபிராமியே! விஷத்தை உண்டவனும், அதனால் கருத்திருக்கும் கழுத்தை உடையவனுமாகிய சிவபெருமானின் இடப்பாகத்தில் அமர்ந்தவளே! சிறியோர்கள் செய்யக்கூடாத செயல்களைச் செய்து விடுவர். அறிவிற் சிறந்த ஞானிகள் அதைப் பொறுத்து அருளியதும் உண்டு. இது ஒன்றும் புதுமையல்ல. பொன் போன்றவளே! நான் தகாத வழியில் சென்றாலும், அது உனக்கே வெறுப்பாகயிருந்தாலும் மீண்டும் மீண்டும் உன்னையே சரணடைவேன். அத்துடன் மேலும் வாழ்த்தி வழிபடுவேன்.

O Mother Abhirami!  You have occupied the left side of Siva who took hala hala poison and thus had
a black throat.  When the unlearned ones do the sinful deeds, the great Jnanis tolerate them and grace them!
This is not something new.  O of the golden hue!  Even if follow the evil path and even such a path is
normally detested by You, I shall surrender to You again and again.  I shall praise You and pray to You,
more and more.

contd.,

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 [624] 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 ... 3060