Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 [624] 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 ... 3111
9346
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 19, 2016, 10:01:02 AM »
Verse 551:


ஊழி முடிவில் உயர்ந்த வெள்ளத்
    தோங்கிய காழி உயர் பதியில்
வாழி மறையவர் தாங்க ளெல்லாம்
    வந்து மருங்கணைந் தார்கள் என்ன
வீழி மிழலையின் வேதி யர்கள்
    கேட்டுமெய்ஞ் ஞானமுண் டாரை முன்னா
ஏழிசை சூழ்மறை எய்த வோதி
    எதிர்கொள் முறைமையிற் கொண்டு புக்கார்.When the Brahmins of Veezhimizhalai heard
That the Brahmins of the beatific life have arrived
Thither from the lofty city of Kaazhi which sinks not
But floats aloft even when the Great Deluge rages
At the end of the Aeon, they but thought of the godly
Child that had consumed true and nectarean wisdom;
So they foregathered and duly received those Brahmins
Well-versed in the Vedas of seven-fold music.

Arunachala Siva.

9347
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 19, 2016, 09:58:45 AM »
Verse 550:


சேணுயர் மாடப் புகலி யுள்ளார்
    திருஞான சம்பந்தப் பிள்ளை யாரைக்
காணும் விருப்பிற் பெருகு மாசை
    கைம்மிகு காதல் கரை யிகப்பப்
பூணும் மனத்தொடு தோணி மேவும்
    பொருவிடை யார்மலர்ப் பாதம் போற்றி
வேணு புரத்தை யகன்று போந்து
    வீழி மிழலையில் வந்த ணைந்தார்.


(Meanwhile) the desire of the dwellers of Pukali
Of lofty mansions to behold the godly child
Tiru Jnaanasambandhar, grew into a great longing
And mellowed as boundless love, in their hearts;
So they hailed the flower-feet of the Lord
Of the martial Bull enshrined at the Ark
And left Venupuram and reached Veezhimizhalai.   


Arunachala Siva.

9348
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 19, 2016, 09:56:39 AM »
Verse 549:


ஓங்குபுனற் பேணு
    பெருந்துறையும் உள்ளிட்ட
பாங்கார் திலதைப்
    பதிமுற்ற மும்பணிந்து
வீங்கொலிநீர்வீழி மிழலையினில்
    மீண்டும் அணைந்
தாங்கினிது கும்பிட்
    டமர்ந்துறையும் அந்நாளில்.


He also adored at Penuperunthurai rich in its
Increasing wealth of waters and also at the nearby
Shrine of Thilathaippathimutram and returned
To Veezhimizhalai girt with soaring and roaring
Waters; adoring sweetly the Lord
He sojourned there willingly.

Arunachala Siva.

9349
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 19, 2016, 09:54:33 AM »
Verse 548:


அங்கண் அமர்வார்
    அரனார் அடியிணைக்கீழ்த்
தங்கிய காதலினாற்
    காலங்கள் தப்பாமே
பொங்குபுகழ் வாகீச
    ருங்கூடப் போற்றிசைத்தே
எங்கும் இடர்தீர்ப்பார்
    இன்புற் றுறைகின்றார்.He willingly abode there; by reason of his great love
To thrive under the hallowed feet of Lord Hara
During all the hours of Pooja and without fail,
With Vaakeesar of soaring glory he adored and hailed
The Lord; in love he sojourned there to extirpate
Misery wherever it happened to be.

Arunachala Siva.

9350
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 19, 2016, 09:51:49 AM »
Verse 547:


வந்தணைந்து வாழ்ந்து
    மதிற்புறத்தோர் மாமடத்துச்
செந்தமிழ்சொல் வேந்தரும்
    செய்தவரும் சேர்ந்தருளச்
சந்தமணிக் கோபுரத்துச்
    சார்ந்தவட பாற்சண்பை
அந்தணர்சூ ளாமணியார்
    அங்கோர் மடத்தமர்ந்தார்.

Thus blessed he came out; without the fort-like walls
In a great Matam, the Sovereign of
Splendorous Tamizh and other tapaswis abode;
He of Sanbai, the crest-jewel of Brahmins
Abode at a Matam to the north of the beauteous tower
Decked with (chiming) bells.

Arunachala Siva.


9351
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 19, 2016, 09:49:24 AM »
Verse  546:


நீடியபே ரன்புருகி
    உள்ளலைப்ப நேர்நின்று
பாடியெதி ராடிப்
    பரவிப் பணிந்தெழுந்தே
ஆடிய சேவடிகள்
    ஆர்வமுற உட்கொண்டு
மாடுயர் கோயில்
    புறத்தரிது வந்தணைந்தார்.


His great and ever-during love thawed and coursed
As a billowy flood; he hymned before Him;
He danced the dance of bliss in His presence;
He prostrated on the ground; he rose up; with great ardor
He enshrined in his heart the roseate dancing feet,
And reluctantly came out of the great and lofty temple.


Arunachala Siva.

9352
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 19, 2016, 09:46:35 AM »
Verse  545:


போற்றிச் சடையார்
    புனலுடையான் என்றெடுத்துச்
சாற்றிப் பதிகத்
    தமிழ்மாலைச் சந்தவிசை
ஆற்ற மிகப்பாடி
    ஆனந்த வெள்ளத்தில்
நீற்றழகர் சேவடிக்கீழ்
    நின்றலைந்து நீடினார்.


He hailed the Lord and hymned the decade beginning
With the words: ? Sadaiyaar punal utaiyaan;?
He sang the decade melodiously and with that garland
Of rhythmic Tamizh verse he adorned the Lord;
Under the roseate feet of the beauteous One of holy ash,
He was immersed in the flood of bliss;
In that he reveled, ecstatically tossed about.

Arunachala Siva.

9353
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 19, 2016, 09:43:58 AM »
Verse  544:


வலங்கொண்டு புக்கெதிரே
    வந்து வரநதியின்
சலங்கொண்ட வேணித்
    தனிமுதலைத் தாழ்ந்து
நிலங்கொண்ட மேனியராய்
    நீடுபெருங் காதல்
புலங்கொண்ட சிந்தையினால்
    பொங்கியிசை மீப்பொழிந்தார்.He made the sacred circuit of the temple and moved in;
He came before the presence of the Lord,
The unique Source, that sports on His matted hair
The flood of the celestial river, and prostrated
On the ground; great and immense love
Filled his mind-heart and in swelling music
Overflowed his psalms.

Arunachala Siva.9354
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 19, 2016, 09:41:30 AM »
Verse  543:


நாவின் தனிமன்னர்
    தாமும் உடன்நண்ண
மேவிய விண்ணிழிந்த
    கோயில் வலங்கொள்வார்
பூவியலும் உந்தியான்
    போற்றப் புவிக்கிழிந்த
தேவியலு மெய்கண்டு
    சிந்தைவியப் பெய்தினார் .


With the unique Monarch of Speech he that was
To circumambulate the celestial vimaana, beholding
That vimaana-- the very form of Viraat-Purusha--,
Thither brought from Heaven and established
By Vishnu--in whose navel--calix Brahma is seated--,
For his worship, was struck with wonder.

Arunachala Siva.

9355
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 19, 2016, 09:38:34 AM »
Verse  542:


அப்போ தரையார்
    விரிகோ வணவாடை
ஒப்போ தரும்பதிகத்
    தோங்கும் இசைபாடி
மெய்ப்போதப் போதமர்ந்தார்
    தங்கோயில் மேவினார்
கைப்போது சென்னியின்மேற்
    கொண்டு கவுணியனார்.Then he sang a decade beginning with the words:
"Araiyaar viri kovanavaadai" in a tune, at once
Lofty and peerless; then the Kauniya par excellence,
With his flower-hands, folded above his head,
Neared the temple of the Lord who is enshrined
In the Lotus-heart poised in true enlightenment.


Arunachala Siva.

9356
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: July 19, 2016, 07:41:58 AM »1.  One can be without mind, that is, mind permanently curling up in the Self.  This is the no-mind state. 

2. Mind when not outward pointed permanently, it is said to curl up in the Self.  It is like the
moon on the high noon.

3. Every activity of all living beings, is due to God's engineering and the living being's vasana.
A terrorist also kills a group of people out of God's engineering, but it is his vasana which has
thrust him that work.  Sri Ramakrishna used to say to Kali.  Thum Yantri Ami Yantra.
You are the operator and I am the machine.

Okay, why God instead of keeping quiet, should engineer the living beings?  The answer is: 
Who am I question Him?  Among the million spermatoza, one unites with ovum and causes fertility.
Why this particular one, among the millions?  Who chooses?  God.
Why should He?  Who am I to question Him?

Arunachala Siva.

9357


Sri Bhagavan said:

Question, answer, further question, further answer.  This is endless.
This reminds of Gaudapada Karika and Panchadasi, where the
"whether the egg came first or the hen came first"... question
is taken up and answered. (This is of course, regarding free will
and destiny dichotomy.)  Sureswara says in Panchadasi:  "Break
the egg and crush the neck of the hen.  Throw them both to the
earth.  Prostrate and pray to the earth, from which was born both
the first egg or the first hen."  Then all questions will stop.  No answers
will come. It is like, as Bhagavan said, the stick that stirs the funeral pyre.....
in Who am I?  The answer-less state (or further question-less state) is abidance.

Arunachala Siva.

9358
Verse  21:


ஆனைவெம் போரிற் குறுந்தூ றெனப்புல
    னால்அலைப்புண்
டேனையெந் தாய்விட் டிடுதிகண் டாய்வினை
    யேன்மனத்துத்
தேனையும் பாலையும் கன்னலை யும்அமு
    தத்தையும்ஓத்
தூனையும் என்பி னையும்உருக் காநின்ற
    ஒண்மையனே.


Like brambles and briars caught under the feet of fighting elephants,
I am tossed about by my senses.
O radiant One who sweetly pervades the Mind of this Karma-ridden one,
like honey,
Milk,
sweet-cane-juice and ambrosia !
You thaw my flesh and bones.
O my Father,
will You forsake me?


contd.,

Arunachala Siva.

9359
Verse  20:

கொம்பரில் லாக்கொடி போல்அல மந்தனன்
    கோமளமே
வெம்புகின் றேனை விடுதிகண் டாய்விண்ணர்
    நண்ணுகில்லா
உம்பருள் ளாய்மன்னும் உத்தர கோசமங்
    கைக்கரசே
அம்பர மேநில னேஅனல் காலொடப்
    பானவனே.O Pulchritude par excellence !
You abide in the Empyrean Which is inaccessible to the celestial beings !
O Sovereign Of sempiternal Uttharakosamangkai,
You are Heaven,
earth,
fire,
air and water.
I wilt Like the creeper that is without a prop.
Alas,
I languish sorely.
Will You forsake me?

contd.,

Arunachala Siva.

9360
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: July 19, 2016, 01:55:49 AM »
Verse  67:67: தோத்திரம் செய்து, தொழுது, மின் போலும் நின் தோற்றம் ஒரு
மாத்திரைப் போதும் மனத்தில் வையாதவர்--வண்மை, குலம்,
கோத்திரம், கல்வி, குணம், குன்றி, நாளும் குடில்கள் தொறும்
பாத்திரம் கொண்டு பலிக்கு உழலாநிற்பர்--பார் எங்குமே.

அன்னையே! அபிராமி! உன்னையே பாடி, உன்னையே வணங்காமல், மின்போலும் ஒளியுடைய நின் தோற்றத்தை ஒரு மாத்திரை நேரமாகிலும் மனதில் நினையாத பேர்களுக்கு, என்ன நேரும் தெரியுமா? அவர்கள் கொடைக்குணம், சிறந்த குலம், கல்வி குணம் இவையெல்லாம் குன்றி, வீடு வீடாகச் சென்று, ஓடேந்தி உலகெங்கும் பிச்சை எடுத்துத் திரிவர்.

O Mother Abhirami!  For those who do not sing about You, and pray to You, or keep Your lightning like
form, even for a few minutes (the time span mentioned as maatra), their philanthropy, their good heritage,
knowledge,  character, - all these will start dwindle and such people will have to go house to house
with a begging bowl and take alms!

contd.,

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 [624] 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 ... 3111