Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 [623] 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 ... 3200
9331
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 11, 2016, 08:59:57 AM »
Verse  154:திருஞான சம்பந்தர்
    திருக்கைக ளால் ஒற்றிப்
பெருகார்வத் துடன்பாடப்
    பிஞ்ஞகனார் கண்டிரங்கி
அருளாலே திருத்தாளம்
    அளித்தபடி சிறப்பித்துப்
பொருள்மாலைத் திருப்பதிகம்
    பாடியே போற்றிசைத்தார்.   


He adorned the Lord with a divine garland of verse
All compact of truth; in this decade he celebrated the grace
Of the Lord who wears a Pigngnakam on His crest
And who on beholding Tiru Jnaana Sambandhar
Melodize, in swelling love, hymns keeping time
With clap of hands, bestowed on him, in grace
And compassion, a pair of divine cymbals.


Arunachala Siva.

9332
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 11, 2016, 08:56:29 AM »
Verse  153:


அங்கண்இனி தமர்ந்தருளால்
    திருப்புன்கூ ரணைத்திறைஞ்சிக்
கொங்கலரும் மலர்ச்சோலைத்
    திருக்கோலக் காஅணையக்
கங்கைசடைக் கரந்தவர்தாம்
    எதிர்காட்சி கொடுத்தருளப்
பொங்குவிருப் பால்தொழுது
    திருப்பதிகம் போற்றிசைப்பார்.He abode in joy there, and graced with the leave
Of the Lord he came to Tiruppungkoor and worshipped
The Lord; then he hied towards Tirukkolakka
Girt with fragrant gardens; when at its outskirts
The Lord, who concealed the Ganga in His matted hair
Gave him darshan, he adored Him in ever-increasing devotion
And hymned* and hailed Him.

(*7.56)

Arunachala Siva. 

9333
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 11, 2016, 08:53:37 AM »
Verse  152:மடலாரும் புனல்நீடூர்
    மருவினர்தாள் வணங்காது
விடலாமே எனுங்காதல்
    விருப்புறும்அத் திருப்பதிகம்
அடலார்சூ லப்படையார்
    தமைப்பாடி அடிவணங்கி
உடலாரும் மயிர்ப்புளகம்
    மிகப்பணிந்தங் குறைகின்றார்.In that divine decade which he hymned in great love
He sang thus: "Can one fail to adore the feet of the Lord
Of Nidoor which is rich in waters filled with petalled
Flowers?" Thus he hailed the Lord
Of the puissant spear, and adored His feet; the hair
On his thrilled body stood erect;
Thus he hailed the Lord, and even thus, he sojourned there.

Arunachala Siva.

9334
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 11, 2016, 08:49:15 AM »
Verse  151:அப்பதியில் அன்பருடன்
    அமர்ந்தகல்வார் அகலிடத்தில்
செப்பரிய புகழ்நீடூர்
    பணியாது செல்பொழுதில்
ஒப்பரிய வுணர்வினால்
    நினைந்தருளித் தொழலுறுவார்
மெய்ப்பொருள்வண் தமிழ்மாலை
    விளம்பியே மீண்டணைந்தார்.   


He sojourned with the devotees in that town; thence
As he marched on without adoring at Nidoor, the town
That is ineffably glorious in this wide world,
His peerless and true consciousness reminded him of his omission;
Forthwith he turned back and proceeded
To that town singing a bounteous garland
Of Tamizh verse manifesting the glory of the True Ens.

Arunachala Siva.

9335
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: October 10, 2016, 03:13:47 PM »
Today is Liberation Day of Enaathi Nayanar.

Purattasi - Uththradi Star day.

The history of Enathi Nayanar has already been written by me in the serial post of 63 Saiva Saints.
Please look into this to know the history of Nayanar.

Arunachala Siva.

9336
Chapter 18:

1. Ribhu:  Listen again to the supreme knowledge that confers liberation immediately.  All is Brahman
alone, always.  All is tranquility - there is no doubt.

2. All this is the imperishable Brahman of the form of the supreme.  This is verily void.  What is said
to be this and spoken as 'we' is wrong.

3.  Whatever little of reminiscing there be is non existent.  Whatever little of even meditation or whatever
little of the form of knowledge -  all that is Brahman only.

4.  Whatever few words are there about Brahman, whatever few words of the Vedas, whatever little said
by the Guru - all that is Brahman only.

5. Whatever little blemish there be in truth, whatever little sweet speech there be, whatever little reflection
there may exist - all that is Brahman only.

6.  Whatever little of regular listening, whatever little of meditation undertaken, whatever little of certitude
and earnestness there be -- all that is Brahman only.

7. Whatever little instruction of the Guru there is, what little thinking about the Guru there is, whatever
little diversity there be in the yoga practices - all that is Brahman only.

contd.,

Arunachala Siva.               

9337
Verse 10:


நோயுற்று மூத்துநான்
    நுந்துகன்றாய் இங்கிருந்து
நாயுற்ற செல்வம்
    நயந்தறியா வண்ணமெல்லாம்
தாயுற்று வந்தென்னை
    ஆண்டுகொண்ட தன்கருணைத்
தேயுற்ற செல்வற்கே
    சென்றூதாய் கோத்தும்பீ.


I have suffered maladies and grown old.
Lo,
I remain Here a calf weaned away.
My wholly unappreciative state Is like that of a dog's that is unaware of its fortune.
He came and like a loving mother enslaved and ruled me in mercy.
He is the opulent One of effulgence.
O King-Thumpi,
fare forth and over Him,
hum.

Arunachala Siva.

9338
Verse  9:


கரணங்கள் எல்லாங்
    கடந்துநின்ற கறைமிடற்றன்
சரணங்க ளேசென்று
    சார்தலுமே தான் எனக்கு
மரணம் பிறப்பென்
    றிவையிரண்டின் மயக்கறுத்த
கருணைக் கடலுக்கே
    சென்றூதாய் கோத்தும்பீ.

He is beyond the outer,
inner and inmost organs of perception.
His throat sports a patch of murk.
When I reached His feet ? the Palladium -,
He did away both with my birth and death and their delusion.
To Him who is the sea of Mercy,
O King-Thumpi,
fare forth and over Him,
hum.


Arunachala Siva.

9339
Verse  8:


ஒன்றாய் முளைத்தெழுந்
    தெத்தனையோ கவடுவிட்டு
நன்றாக வைத்தென்னை
    நாய்சிவிகை ஏற்றுவித்த
என்றாதை தாதைக்கும்
    எம்மனைக்கும் தம்பெருமான்
குன்றாத செல்வற்கே
    சென்றூதாய் கோத்தும்பீ.


He is like a tree that springs from the earth with One single trunk and puts forth innumerable branches.
He keeps me well.
He caused me,
a mere cur,
to ride a palanquin.
He is my Father;
He is the Lord-God of my father and my mother;
His is opulence that never knows any decrease.
O King-Thumpi,
Fare forth to Him and over Him,
hum.


Arunachala Siva.

9340
Verse 7:


சட்டோ நினைக்க
    மனத்தமுதாஞ் சங்கரனைக்
கெட்டேன் மறப்பேனோ
    கேடுபடாத் திருவடியை
ஒட்டாத பாவித்
    தொழும்பரைநாம் உருவறியோம்
சிட்டாய சிட்டற்கே
    சென்றூதாய் கோத்தும்பீ. 


If thought of even for a divinizing moment He,
Sankara,
springs as Nectar in the bosom.
Lo,
I am lost;
yet,
will I ever forget Him?
We recognize not the sinner-throng that think not of His un-flawed and sacred feet.
O King-Thumpi,
fare forth to Him who is Supremely sublime and over Him hum.


Arunachala Siva.

9341
Verse  6:


வைத்த நிதிபெண்டீர்
    மக்கள்குலம் கல்வியென்னும்
பித்த உலகிற்
    பிறப்போ டிறப்பென்னும்
சித்த விகாரக்
    கலக்கந் தெளிவித்த
வித்தகத் தேவற்கே
    சென்றூதாய் கோத்தும்பீ.

In this mad world where wealth,
women,
siblings,
Clan and learning are blabbered about,
He did Away with transmigration that causes mental Bewilderment,
and conferred on us clarity.
To that God of wondrous Gnosis,
fare forth,
O King-Thumpi and over Him hum.


Arunachala Siva.

9342
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 10, 2016, 11:08:15 AM »
Verse  150:


நின்றியூர் மேயாரை
    நேயத்தால் புக்கிறைஞ்சி
ஒன்றியஅன் புள்ளுருகப்
    பாடுவார் உடையஅர
சென்றுமுல கிடர்நீங்கப்
    பாடியஏ ழெழுநூறும்
அன்றுசிறப் பித்தஞ்சொல்
    திருப்பதிகம் அருள்செய்தார்.In love he entered the temple at Tiruninriyoor
And adored the Lord; he began to hail Him in melting love
And devotion; in this divine decade, he celebrated
The glory of God's own Tirunaavukkarasu who hymned
Divine decades--seven times seven hundred in number--,
For doing away with the world's misery.


Arunachala Siva.

9343
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 10, 2016, 11:05:41 AM »
Verse 149:


நனிபள்ளி யமர்ந்தபிரான்
    கழல்வணங்கி நற்றமிழின்
புனிதநறுந் தொடைபுனைந்து
    திருச்செம்பொன் பள்ளிமுதல்
பனிமதிசேர் சடையார்தம்
    பதிபலவும் பணிந்துபோய்த்
தனிவிடைமேல் வருவார்தம்
    திருநின்றி யூர்சார்ந்தார்.   


He hailed the ankleted feet of the Lord that in joy
Abides at Nanipalli; he adorned Him with a garland
Of holy and fragrant and goodly Tamizh verse; commencing
From Tirucchemponpalli he adored the Lord
Who wears the cool crescent in His crest
In His many shrines and came to Tiruninriyoor
The peerless mount of whose Lord is the Bull.

Arunachala Siva.

9344
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 10, 2016, 11:03:03 AM »
Verse  148:

தேவர்பெரு மான்தன்னைத்
    திருச்சாய்க்காட் டினிற்பணிந்து
பாவலர்செந் தமிழ்மாலைத்
    திருப்பதிகம் பாடிப்போய்
மேவலர்தம் புரமெரித்தார்
    வெண்காடு பணிந்தேத்தி
நாவலர்கா வலரடைந்தார்
    நனிபள்ளித் திருநகரில்.   


He adored the Lord of gods at Tirucchaaikkaadu
And adorned Him with a garland of Tamizh verse; it was
Indeed a divine decade of hymns par excellence; then he came
To Tiruvenkaadu where he hailed and adored the Lord
That burnt the triple hostile cities; thence the chief
Of Naavaloor came to Nanipalli, the town divine.

Arunachala Siva.9345
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 10, 2016, 11:00:32 AM »
Verse  147:

வரையோடு நிகர்புரிசை
    வலம்புரத்தார் கழல்வணங்கி
உரையோசைப் பதிகம்எனக்
    கினியோதிப் போய்ச்சங்க
நிரையோடு துமித்தூப
    மணித்தீப நித்திலப்பூந்
திரையோதங் கொண்டிறைஞ்சுந்
    திருச்சாய்க்கா டெய்தினார்.   

Having adored the ankleted feet of the Lord
At Valampuram girt with a hill-like rampart, he hymned
A tuneful decade opening with the words: "Yenakku inee?"
Then he marched on and arrived at Tirucchaaikkaadu
Where the sea with its billowy hands, holds many rows
Of shells for musical instruments, the spray for holy
Fumigation, nine-fold gems for lamps, and pearls
For flowers, and thus performs Pooja unto the Lord.

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 [623] 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 ... 3200