Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 [623] 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 ... 3114
9331
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 22, 2016, 10:02:28 AM »
Verse  577:முன்னணைந்த திருநாவுக் கரசர் தம்மை
    முறைமையால் எதிர்கொண்டு களிப்பின் மூழ்கிப்
பின்னணைய எழுந்தருளும் பிள்ளை யார்தம்
    பெருகியபொற் காளத்தின் ஓசை கேட்டுச்
சென்னிமிசைக் கரங்குவித்து முன்பு சென்று
    சேணிலத்து வணங்குதலுந் திருந்து சண்பை
மன்னவரும் மணிமுத்தின் சிவிகை நின்று
    வந்திழிந்து வணங்கியுடன் மகிழ்ந்து போந்தார்.


In great delight they duly received
Tirunaavukkarasar who arrived there first;
Then when they heard the growing blare
Of the golden trumpets of the godly child
Who was to arrive next, folding their hands
Above their heads, they came before him
And prostrated on the ground, even when they
But sighted his coming at a distance;
The bright Prince of Sanbai descended
From his pearly palanquin, paid obeisance to them
And gladly fared forth with them.   

Arunachala Siva.


.

9332
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 22, 2016, 09:57:44 AM »
Verse  576:


கார்அமண்வெஞ் சுரமருளாற் கடந்தார் தாமும்
    கடற்காழிக் கவுணியர்தந் தலைவர் தாமும்
சேரஎழுந் தருளியஅப் பேறு கேட்டுத்
    திருமறைக்காட் டகன்பதியோர் சிறப்பிற் பொங்கி
ஊரடைய அலங்கரித்து விழவு கொள்ள
    உயர்கமுகு கதலிநிறை குடந்தீ பங்கள்
வார்முரச மங்கலநா தங்கள் மல்க
    எதிர்கொள்ள அடியருடன் மகிழ்ந்து வந்தார்.Hearing of the beatific arrival of Vaakeesar that had
By the grace of the Lord, crossed the cruel desert
Of the Samana-fold, and also the chief
Of the Kauniyas of sea-girt Kaazhi,
The dwellers of spacious Tirumaraikkaadu
Possessed of a spiraling greatness, set about decorating
The whole town in festive splendor;
With lovely areca bunches and plantain trees
Pots filled with water and rows of blazing lamps
They beautified the town; striped drums and other
Auspicious instruments raised poly-symphonic airs;
With servitors they gladly fared forth to receive them.

Arunachala Siva.

9333
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 22, 2016, 09:55:25 AM »
Verse  575:மற்றவ்வூர் தொழுதேத்தி மகிழ்ந்து பாடி
    மாலயனுக் கரியபிரான் மருவுந் தானம்
பற்பலவும் சென்று பணிந் தேத்திப் பாடிப்
    பரவுதிருத் தொண்டர்குழாம் பாங்கின் எய்தக்
கற்றவர்வாழ் தண்டலைநீள் நெறியுள் ளிட்ட
    கனகமதில் திருக்களருங் கருதார் வேள்வி
செற்றவர்சேர் பதிபிறவும் சென்று போற்றித்
    திருமறைக்காட்டதன் மருங்கு சேர்ந்தா ரன்றே.Having adored and hymned the Lord there,
He visited many other shrines and there adored
The Lord inaccessible to Vishnu and Brahma,
And hymned Him; circled by the devotee-throngs
He visited Tandalaineellneri where abide
The learned, and also other shrines and adored
The Lord there; he hailed Tirukkalar
Girt with auric, fort-like walls, and other shrines
Where the Lord that smote the sacrifice of the foes,
Abides, and hailed Him; then he fared forth
And came near Tirumaraikkaadu.   

Arunachala Siva.

9334
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 22, 2016, 09:52:48 AM »
Verse 574:


நம்பர்மகிழ் திருவாரூர் வணங்கிப் போந்து
    நலங்கொள்திருக் காறாயில் நண்ணி யேத்தி
பைம்புனல்மென் பணைத்தேவூர் அணைந்து போற்றி
    பரமர்திரு நெல்லிக்காப் பணிந்து பாடி
உம்பர்பிரான் கைச்சினமும் பரவித் தெங்கூர்
    ஓங்குபுகழ்த் திருக்கொள்ளிக் காடும் போற்றிச்
செம்பொன்மதில் கோட்டூரும் வணங்கி யேத்தித்
    திருமலிவெண் டுறைதொழுவான் சென்று சேர்ந்தார்.


He adored Tiruvaaroor where the Lord gladly abides,
And moved out; he came to Tirukkaaraayil,
The abode of well-being, and adored and hymned the Lord;
He came to Thevoor girt with well-watered fields
And worshipped the Lord; hailing and hymning
The Lord's Tirunellikkaa he came to Kaicchinnam
Of the Lord of gods and hailed Him;
Reaching Thengkoor and Tirukkollikkaadu of soaring glory,
He adored the Lord there; at Kottur girt
With great walls that were decked with ruddy gold,
He adored the Lord; then to worship the Lord
At divine Venthurai he came thither.

Arunachala Siva.

9335
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 22, 2016, 09:50:23 AM »
Verse  573:நீடுதிரு வாஞ்சியத்தில் அமர்ந்த முக்கண்
    நீலமிடற் றருமணியை வணங்கிப் போற்றிப்
பாடொலிநீர்த் தலையாலங் காடு மாடு
    பரமர்பெரு வேளூரும் பணிந்து பாடி
நாடுபுகழ்த் தனிச்சாத்தங் குடியில் நண்ணி
    நம்பர்திருக் கரவீரம் நயந்து பாடித்
தேடுமறைக் கரியார்தம் விளமர் போற்றித்
    திருவாரூர் தொழநினைந்து சென்று புக்கார்.
In ever-during Tiruvaanjiyam he hailed the Lord
Of triple eyes and blue throat, verily a rare gem;
He adored Him in Talayaalangkaadu of rich
And roaring waters and Peruvelur where
The Lord willingly abides, and hymned Him;
He came to peerless and glorious Saatthangkudi
And also to the Lord?s Tirukkaraveeram;
He hymned Him; then he hailed Vilamar where is enshrined
The Lord who is inaccessible to the rare Vedas
That for ever ply their quest after Him; impelled
By a desire to adore Tiruvaaroor, he moved into that town.

Arunachala Siva.

9336
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 22, 2016, 09:47:18 AM »
Verse  572:அவனிமிசை மழைபொழிய உணவு மல்கி
    அனைத்துயிருந் துயர்நீங்கி அருளி னாலே
புவனமெலாம் பொலிவெய்துங் காலம் எய்தப்
    புரிசடையார் கழல்பலநாள் போற்றி வைகித்
தவமுனிவர் சொல்வேந்த ரோடுங் கூடத்
    தம்பிரான் அருள்பெற்றுத் தலத்தின் மீது
சிவன்மகிழுந் தானங்கள் வணங்கப் போவார்
    தென்திருவாஞ் சியமூதூர் சென்று சேர்ந்தார்.It rained; food-stuff increased; all lives stood
Cured of their distress; now came the time, when
By the Grace of Grace, all the world began to glow
In splendor; the godly child hailing the feet
Of the Lord of matted hair, sojourned there
For many a day; then blessed with the Lord's leave
And with the saintly tapaswi, the Sovereign of Speech
He fared forth to the shrines where Siva abides in joy,
And adored Him there and eventually arrived
At the hoary town Tiruvaanjiyam in the south.

Arunachala Siva.9337On 17th February 1937, Mrs. Jinarasadasa asked Bhagavan Ramana:

Mrs. J:  But how did the ego arise?

Bhagavan:  Ego is non-existent, otherwise you would be two instead
of one -  you the ego and you the Self.  You are a single, indivisible
whole.  Enquire into yourself and the apparent ego and ignorance
will disappear.

Mrs. J:  Why then do we need to concentrate?

Bhagavan: Concentration, meditation and all spiritual practices are not performed with the
object of realizing the Self, because the Self is ever-present, but of realizing the non-existence
of ignorance.  Every man admits his own existence and does not need a mirror to prove it to him.
Existence is Awareness, which is the negation of ignorance.  Then why does a man suffer? 
Because he imagines himself to be other than what he is in reality is, e.g., the body,
this, that and the other -- "I am Gopal, son of Parashuram, father of Natesan," etc., In reality
he is the intelligent "I-am" alone, stripped of qualities and super-impositions, of names and forms. 
Does he see his body and all these qualities, shapes and colors in dreamless deep sleep?  Yet he
does not deny that he is then himself existing even without a body.  He must hold on to that existence,
that lone being - Kaivalya - even when he is in the waking state. The man of wisdom simply is. 
"I-am-That-I-am" sums up the whole Truth.  The method is summed up by "Be still and know
that I am God."  What does stillness mean?  Cessation of thinking, which is the universe of forms,
colors, qualities, time, space, all concepts and precepts whatever.  *****

A visitor asked:

"If the ego or "I" be an illusion who then casts off the illusion?

Bhagavan:  The "I" casts off the illusion of "I" and yet remains as "I".  This appears to be a
paradox to you.  It is not so to the Jnani.  Take the case of the bhakta (devotee).  His "I" prays
to the Lord to unite it with Him, which is its surrender.  What remains as residuum after the
surrender, is the eternal "I", which is God the Absolute, Paramatman Himself.  What has happened
to the "I" which originally prayed?  Being unreal it simply vanished!

(Source:  Guru Ramana, S.S. Cohen.)

Arunachala Siva.     

9338Only the Atma is the Truth.  The world, individual souls, personal gods are all imaginations. 
Truth has to be investigated by the seeker only.  No books will help.  No Guru will help.  They will
at best show the Way.  You have to reach the Goal through that way, the way that you love most,
and reach the Goal.  Again, reaching the Goal does not bring about a halo around your face.
You are what you are, but in Peace, the Peace that passeth understanding.   

Arunachala Siva.

9339
Sunday, December 26th, 2009:


I woke up without the benefit of an alarm thanks to my body still remembering the circadian rhythms
of the western hemisphere.   I walked towards the Old Meditation Hall which curiously was radiant with
flood lights, a very unusual finding at this hour.  On entering I was surprised to see that three workers
were busy painting the walls and Bhagavan's couch had been moved to the middle of the room and
the wooden barriers that served as a cordon had been moved aside.  I realized that they were preparing
the room for Bhagavan's Jayanti barely six days away.

As I stood before Him, He smiled His welcome at this new accessibility. I moved forward and sat very close
to His couch delighted at this rare opportunity to have the 'sparshan' of the couch, which my Master
occupied for nearly three decades showering His Grace on prince and pauper alike.

The large picture frame of Him reclining with feet stretched down the length of the couch was lifelike above me
as I sat at His Feet. Time stood still as my heart relived this experience that it once had before the Master
in a different body, in a different lifetime.  Bhagavan has often said that the Guru's Glance (guru kataksham)
is like the grip of a tiger on the throat of its prey.  Once so held, no matter what the disciple may do,
however much he may struggle, despite all his failings he is never forsaken, and is eventually consumed
into the eternal state that is Kaivlayam.  Sitting at the feet of Bhagavan I felt with sureness that verily
I had no cause for fear having become captive of this Tiger.

contd.,

Arunachala Siva.         
     

9340
Friday, December 25th, 2009:

I am woken up from my jet lagged slumber by my driver, who informs me that we have reached
Tiruvannamalai.  I glance at my watch. It is 5.30 pm.  Then the car passed beneath the wrought iron
arches and I found myself embraced by the shadow of the 400 year old iluppai tree of my spiritual home
away from the demons of such fears and declaring the eternal constancy of the silent welcome of my
Master. I walk into the great Hall to greet and acknowledge the smile and recognition and welcome
beaming from Bhagavan's picture before making my way to my assigned room in the Palakkottu section
of the Asramam.  It was with a sense of glad relief that I sank into my Asramam bed at 10 pm.

contd.,

Arunachala Siva.   

9341
Verse 30:


மத்துறு தண்தயி ரிற்புலன் தீக்கது
    வக்கலங்கி
வித்துறு வேனை விடுதிகண் டாய்வெண்
    டலைமிலைச்சிக்
கொத்துறு போது மிலைந்து குடர்நெடு
    மாலைசுற்றித்
தத்துறு நீறுடன் ஆரச்செஞ் சாந்தணி
    சச்சையனே.Adorned with a white skull and bunches of Konrai flowers,
You were on Your neck a long garland like unto dangling entrails;
You are bedaubed with the Holy Ash that is splendorous;
Your body is ruddy with the paste of sandal wood.
O One whose hue is like Vetchi's !
O One who is ever young !
Will You forsake me who am getting singed by the five senses,
and who am rooted in such agitation as when the cool curds are stirred by the churning stick

contd.,

Arunachala Siva.

9342
Verse 29:


குலங்களைந் தாய்களைந் தாய்என்னைக் குற்றங்கொற்
    றச்சிலையாம்
விலங்கல்எந் தாய்விட் டிடுதிகண் டாய்பொன்னின்
    மின்னுகொன்றை
அலங்கலந் தாமரை மேனிஅப் பாஒப்
    பிலாதவனே
மலங்களைந் தாற்சுழல் வன்தயி ரிற்பொரு
    மத்துறவே.

You weeded out my `pride of family;
"You annulled my flaws.
O my Father whose triumphant bow is a mountain !
Will you forsake me?
O Sire whose body blazes like The beautiful red lotus and who wears a wreath of auric Kondrai!
O One beyond compare !
Like the stick that churns the curds,
I am stirred by the five senses.

contd.,

Arunachala Siva.

9343
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: July 21, 2016, 11:33:05 AM »
Verse 74:


74: நயனங்கள் மூன்றுடை நாதனும், வேதமும், நாரணனும்,
அயனும் பரவும் அபிராம வல்லி அடி இணையைப்
பயன் என்று கொண்டவர், பாவையர் ஆடவும் பாடவும், பொன்
சயனம் பொருந்து தமனியக் காவினில் தங்குவரே.

முக்கண்களையுடைய சிவன், திருமால், பிரும்மா முதலானோரும் வணங்கக்கூடிய தேவி அபிராமியாகும். அவளுடைய பாதங்களிலே சரண் என்றடைந்த அடியார்கள் இந்திர போகத்தையும் விரும்ப மாட்டார்கள். அரம்பை முதலான தேவ மகளிர் பாடி, ஆட, பொன் ஆசனமே கிட்டினும், அன்னையின் பாதச் சேவையையே பெரிதென நினைவார்கள்.

O Devi Abhirami! You are prayed to by three-eyed Siva, Vishnu and Brahma.  Those who surrendered
at Her Feet, shall not even desire Indra bhogam.  They will only love Her Feet, shall not desire even
the golden throne, and where the deva girls like Ramba dance.

contd.,

Arunachala Siva.   

9344
7.  I am of the form that is denuded of everything.  I am the expanse of consciousness.  All is is verily
Brahman.  I am Brahman alone.

8.  I am of the form of the fourth state of transcendence alone.  I am that alone which transcends the
fourth state.  All this is, indeed, the Supreme Brahman.  I am Brahman alone.

9.  I am ever of the form of consciousness.  I am Existence Consciousness Bliss.  All this is, indeed, the
Supreme Brahman.  I am Brahman alone.

10. I am of the form of Unitary nature. I am ever of the form of the immaculate.  All this is, indeed,
the Supreme Brahman. I am Brahman alone.

11.  I am the purity of knowledge alone. I am alone. I am the beloved. All this is, indeed, the Supreme
Brahman.  I am Brahman alone.

12.  I am the unwavering alone.  I am of my own form alone.  All this is, indeed, the Supreme
Brahman.  I am Brahman alone.

13.  I am ever of the form of Satsanga.  I am always the supernal.  All this is, indeed, the Supreme
Brahman.  I am Brahman alone.

14.  I am ever of the form of singularity.  I am never the other than happiness.   All this is, indeed,
the Supreme Brahman.  I am Brahman alone.

contd.,

Arunachala Siva.     

9345
591.  Therefore on the fall of the body His subtle body does not go forth, as in the case of the ignorant;
it goes back and merges into its cause, and nothing survives for giving forth.

592. The popular notion that there are many sages, is also true.  All differences belong to the world.
In the world-less state they do not exist.

593. He who says, 'I have today seen this Sage;  I shall see others also.'  does not know the true nature
of the sages, which is Reality Consciousness Bliss. This is what Bhagavan has told us on this point.

594. For him that knows not the Sage who is within himself, there appears many sages.  For him who
knows the One, who is his own Self, this plurality of sages is non existent.

595. The first Guru (Dakshinamurti), who taught those great Munis by Silence the Truth of His
Own Supreme State, and who afterwards appeared as the Great Guru, Sri Sankaracharya,
is Himself our Guru, Sri Ramana Bhagavan.

596.  Our Guru, Sri Ramana, tells us that the real Siddhi to be striven for is to be firmly established
in the Natural State of the Real Self who is Ever Present in the Heart; nothing else.

597.  The notion that the Self has to be won is untrue, because really He was never lost, from the
point of view of the Truth.  The Sages therefore say that the Real Self is ever present.

contd.,

Arunachala Siva.
       
           

Pages: 1 ... 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 [623] 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 ... 3114