Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 [623] 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 ... 2906
9331
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 12, 2016, 09:47:33 AM »
Verse 43:


வெந்தழற் சுடர்வாள் நீட்டும்
   வேந்தனை நோக்கிக் கெட்டேன்
அந்தமில் புகழான் அன்புக்
   களவின்மை கண்டே னென்று
தந்தவாள் வாங்க மாட்டார்
   தன்னைத்தான் துறக்கு மென்று
சிந்தையால் உணர்வுற் றஞ்சி
   வாங்கினார் தீங்கு தீர்ப்பார்.

When he eyed the king who drew out
His bright sword dazzling like wild fire,
He cried thus: "Woe's me! I have now witnessed
The boundlessness of the king"s love,
The sovereign of infinite glory."
He would not receive the sword; but he knew
That the king would kill himself, if he did not;
So to avert that mishap, he received it in fear.   


Arunachala Siva.

9332
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 12, 2016, 09:45:27 AM »
Verse 42:

அங்கண ரடியார் தம்மைச்
   செய்தஇவ் அபரா தத்துக்
கிங்கிது தன்னாற் போதா
   தென்னையுங் கொல்லவேண்டும்
மங்கல மழுவாற் கொல்கை
   வழக்குமன் றிதுவா மென்று
செங்கையா லுடைவாள் வாங்கிக்
   கொடுத்தனர் தீர்வு நேர்வார்.

"This would not suffice for the blasphemy committed;
The Lord and His devotees had been wronged;
I too must be killed; neither should you
Kill me with your auspicious battle-axe;
This is fit for the deed." Thus spake he
Who solicited expiation, and drew out
His sword and handed it over to him.   

Arunachala Siva.

9333
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 12, 2016, 09:43:02 AM »
Verse  41:


மாதங்கந் தீங்கு செய்ய
   வருபரிக் காரர் தாமும்
மீதங்குக் கடாவு வாரும்
   விலக்கிடா தொழிந்து பட்டார்
ஈதிங்கு நிகழ்ந்த தென்றார்
   எறிபத்த ரென்ன அஞ்சிப்
பாதங்கள் முறையால் தாழ்ந்து
   பருவரைத் தடந்தோள் மன்னன்.


"When the tusker committed the evil
Its controllers, and mahouts riding on its back,
Would not prevent it; so with their dear lives
They paid for their fault; this is all that
Happened here." When thus he spake, the king
Whose shoulders are mighty as a mountain,
Stricken with fear, fell at his feet and duly hailed him.   

Arunachala Siva.

9334
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 12, 2016, 08:41:17 AM »
Verse  40:


மன்னவன் தன்னை நோக்கி
   வானவர் ஈசர் நேசர்
சென்னியித் துங்க வேழஞ்
   சிவகாமி யாண்டார் கொய்து
பன்னகா பரணர்ச் சாத்தக்
   கொடுவரும் பள்ளித் தாமம்
தன்னைமுன் பறித்துச் சிந்தத்
    தரைப்படத் துணித்து வீழ்த்தேன்.


The servitor of the God of gods addressed the king thus:
"Chenni, this huge tusker plucked the basket of flowers
From Sivakami Andar who gathered them
To deck the Lord whose jewels are serpents,
And spilled them; so I smote it down."   

Arunachala Siva.

9335
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 12, 2016, 08:38:58 AM »
Verse 39:


செறிந்தவர் தம்மை நீக்கி
   அன்பர்முன் தொழுது சென்றீது
அறிந்திலே னடியேன் அங்குக்
   கேட்டதொன் றதுதா னிற்க
மறிந்தஇக் களிற்றின் குற்றம்
   பாகரோ டிதனை மாள
எறிந்ததே போது மோதான்
   அருள்செயு மென்று நின்றார்.The king bade them that neared him move away;
He walked toward the devotee bowing, and said:
"I did not know of this; I heard there
A different version; be that as it may.
For the fault of the tusker, the tusker
And its mahouts have been killed.
Will this suffice? Be pleased to grace me."
Thus he spake and remained standing.   

Arunachala Siva.

9336
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 12, 2016, 08:36:36 AM »
Verse  38:மைத்தடங் குன்று போலும்
   மதக்களிற் றெதிரே யிந்த
மெய்த்தவர் சென்ற போது
   வேறொன்றும் புகுதா விட்ட
அத்தவ முடையேன் ஆனேன்
   அம்பல வாண ரன்பர்
இத்தனை முனியக் கெட்டேன்
    என்கொலோ பிழையென் றஞ்சி.


"I am indeed blessed with the fruit of tapas
Inasmuch as nothing untoward had happened
To this true tapaswi when he came before
The musty mammoth, verily a dark hill.
But then the servitor of the Lord of the Ambalam
Had been incensed this much; alas, I'm undone;
What mote the wrong be?" Thus he thought
And felt overpowered by fear.   

Arunachala Siva.

9337
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 12, 2016, 08:33:41 AM »
Verse  37:குழையணி காதி னானுக்
   கன்பராங் குணத்தின் மிக்கார்
பிழைபடின் அன்றிக் கொல்லார்
   பிழைத்ததுண் டென்றுட் கொண்டு
மழைமத யானை சேனை
   வரவினை மாற்றி மற்ற
உழைவயப் புரவி மேல்நின்
   றிழிந்தனன் உலக மன்னன்.

"He is the devotee of the Lord, the wearer of an ear-ring;
He is a paragon of virtues; he wouldn't kill
Unless wronged; something wrong has happened."
Thus he mused; he stopped the march
Of ichorous elephants and the army;
Down he descended, the Lord of the world,
From his royal horse.   

Arunachala Siva.
9338
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 12, 2016, 08:30:55 AM »
Verse  36:


அரசனாங் கருளிச் செய்ய
   அருகுசென் றணைந்து பாகர்
விரைசெய்தார் மாலை யோய்நின்
   விறற்களிற் றெதிரே நிற்குந்
திரைசெய்நீர் உலகின் மன்னர்
   யாருளார் தீங்கு செய்தார்
பரசுமுன் கொண்டு நின்ற
   இவரெனப் பணிந்து சொன்னார்.

When the king spake thus, mahouts neared him
And said: "O wearer of fragrant garlands
And chains with brilliant gems inlaid!
Which king in this sea-girt earth can dare
Face your tusker of great puissance,
The one that did the evil deed is none but him
Who stands with the axe." Thus they spake bowing.   

Arunachala Siva.

9339
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 12, 2016, 08:28:46 AM »
Verse  35:


பொன்தவழ் அருவிக் குன்றம்
   எனப்புரள் களிற்றின் முன்பு
நின்றவர் மன்று ளென்றும்
   நிருத்தமே பயிலும் வெள்ளிக்
குன்றவ ரடியா ரானார்
   கொன்றவ ரிவரென் றோரான்
வென்றவர் யாவ ரென்றான்
   வெடிபட முழங்குஞ் சொல்லான்.


The one standing before the tusker, very like a hill
Whence cascades water with particles of gold,
Is sure a servitor of the lord of the Ambalam,
Who is the God of the silver hill;
He can't be the killer; so he thought
And thundered thus! "Who indeed is the conqueror?"   

Arunachala Siva.

9340
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 12, 2016, 08:26:56 AM »
Verse  34:


கடுவிசை முடுகிப் போகிக்
   களிற்றொடும் பாகர் வீழ்ந்த
படுகளங் குறுகச் சென்றான்
   பகைப்புலத் தவரைக் காணான்
விடுசுடர் மழுவொன் றேந்தி
   வேறிரு தடக்கைத் தாய
அடுகளி றென்ன நின்ற
   அன்பரை முன்பு கண்டான்.


In great speed he reached the place
Where lay the tusker and mahouts, all dead.
He didn't eye there any one hostile,
But only a devotee with a dazzling battle-axe
With a pair of long arms, trunk-like,
Standing thither like a destructive tusker.   

Arunachala Siva.

9341
The teachings of Bhagavan Sri Ramana Maharshi / Re: Our Bhagavan-Stories
« on: February 12, 2016, 08:24:34 AM »Bhagavan Ramana helped Ranga Iyer (Rangan) in many ways to get over his difficulties.
It is all Guru's Grace, that worked miracles in Rangan's life.  He also did that for
Jagadeeswara Sastri, who suffered from colon cancer and was nearing death in Tiruvannamalai
hospital.  When doctors asked Bhagavan Ramana how to proceed further, He merely told them
to continue a particular medicine.  Jagadeeswara Sastri got cured and came back to the Hall soon.
He was present when Kapali Sastri was reading Ramana Gita Prakasa in the presence of
Bhagavan Ramana.  Kapali Sastri became speechless seeing his survival, even though Sastri
looked very weak and thin, he was alive and kicking and lived a few more years.  He did with the
young boy Ramanan, when the latter was bitten by a snake and was black and blue nearing death.
Bhagavan Ramana touched him and he got well.

But Bhagavan Ramana did not want to do such miracles at the drop of His hat.  He did occasionally.
He once told that if He started raising the dead or near-dead people everyday, then the Asramam
would be filled with corpses!  That was not His mission!

Arunachala Siva.

9342All scriptures without any exception proclaim that for attaining Salvation,
the mind should be subdued; and once one knows that control of the mind
is their final aim, it is futile to make an interminable study of them.


Arunachala Siva.

9343
The mystical exercise in which he engages himself is not a blind one.  He overcomes the world idea by
absorbing it.  He utilizes the reason to go beyond reason but he does not dismiss it prematurely, He
not only discovers pure Thought but also meditates reflectively upon his own discovery.  When he empties
out the contents of consciousness he does so with open eyes, holding steadily to the understanding that
they are the froth and foam thrown up by reality and not essentially different from it.

After the vacuum is filled by the presence of pure Thought, he returns to them with less and less sense
of having to cross an abyss of difference,  with the consequence that he has less and less difficulty in
bringing them into relation, continuity , and harmony with his previous meditation experience. He trains
himself to bring this reflective attention directly into his everyday active existence and to insert it
continuously into whatever thoughts may engage his awareness and whatever deeds may engage his body.
He disciplines his consciousness to hold the body thought without identifying itself with it, to function
through the five senses without ceasing to function in the infinite  Mind.

As he continues to unite metaphysical reflection with mystical contemplation there suddenly arises within
him out of their fusion a new faculty which has neither the limitations of reasoning intellect nor the one-
sidedness  of mystical emotion but is actually superior to both. This mysterious state of consciousness is called
in Sanskrit 'that which is all-full', a reference to its completeness and finality.  It yields enlightenment beyond
that of ordinary yoga.

contd.,

Arunachala Siva.   

9344
General Discussion / Re: Communication and Attention - Vidya Sridhar:
« on: February 11, 2016, 11:49:26 AM »
They use the computer to listen to stories or rhymes, read books and even do homework. In earlier days,
the grandparents told stories from mythology and from the epics Ramayana and Mahabhrata to their
grandchildren and sang songs and rhymes. Other than the parents, the children also had attention of
grandparents and other family members in a joint family system, elders were also taken care of by their
younger generation in their own home. Nowadays people put their parents in a home and pay for them
to be taken care of. Children are being sent away to day care centers at a  very young age where they are
looked after by someone  other than the mother or father. Parents have hardly any time to listen to
their children, understand their problems and offer solutions.

What is lacking in the current forms of communication, is the very essence of communication, which is
attention. One may listen to people talking on the radio, TV, or internet, but cam we say that the speaker
is talking to us directly and paying attention to the listener or does the listener have their full attention on
them?

contd.,

Arunachala Siva.   

9345
General topics / Re: Lessons from the Brahma-Vishnu Tussle: S. Raman.
« on: February 11, 2016, 10:19:22 AM »
Meanwhile during the flight upwards, Brahma saw a cactus flower (thazhambu) floating down from
the above, and invited it to be a witness as to having sighted the top of the column, after convincing it
with the argument that 'if something comes from above, there is a top and it had been seen.' When
Brahma went down along with the flower, Maheswara realized the trick being played by Brahma and
cursed him, saying that he would never be worthy of worship and there would therefore be no temples
dedicated to him.  It was also ordained that, for having been a false witness, the 'thazhambu' would
be prohibited from use in Siva pujas.  Thus both the gods were shown that they were not the mightiest.
The column of light had appeared on a Arudhra darshan day (usually the day ahead of Ramana Jayanti
day), and cooled itself down in the form of a Hill on a Mahasivaratri day.  The cooling down was in response
to the earnest pleadings by all the devas led by Vishnu as no one could stand the heat and light of the column,
which was at its peak especially after the trick played by Brahma.  This event is depicted in all Siva temples,
in the form of Lingodhbhavar, installed on the peripheral pradakshina route directly secure to the wall
behind the temple of main idol of Siva in a temple complex. Also, that is the main deity traditionally
worshipped on the night of the annual Maha Sivaratri day

contd.,

Arunachala Siva.         

Pages: 1 ... 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 [623] 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 ... 2906