Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 [622] 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 ... 3160
9316
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: September 04, 2016, 03:23:24 PM »
6.ஈண்டிய மாயா இருள்கெட எப்பொரு
    ளும்விளங்கத்
தூண்டிய சோதியை மீனவ னுஞ்சொல்ல
    வல்லன்அல்லன்
வேண்டிய போதே விலக்கிலை வாய்தல்
    விரும்புமின்தாள்
பாண்டிய னார்அருள் செய்கின்ற முத்திப்
    பரிசிதுவே.


For the death of the deathless darkness dense and for the splendorous revelation of all things,
He induces the light of understanding.
Lo,
even The Pandya whose flag sports the signum of fish is not valiant enough to speak of this.
Lo,
there is No bar to reach Him if the will is strong.
Foster love for His feet.
Thus indeed,
Siva clept Paadya,
grants the guerdon of deliverance.

Arunachla Siva.


 

9317
6.  The syllable  'Om' is consciousness alone.  Everything is consciousness by itself.  Bliss
the supreme measure.  This, which is visible, is nothing at all.

7.  I am myself bliss alone.  I am consciousness and un-diminishing. Bliss is the supreme measure.
This, which is visible is nothing at all.

8.  I alone am the secret Self.  I alone am the gap-less.  Bliss is the supreme measure. This, which
is visible, is nothing at all.

9.  I alone am the Supreme measure.  This, which is visible, is nothing at all/

10.  I alone am the basis of everything. I alone am the happiness surpassing happiness.
Bliss is the supreme measure.  This, which is visible, is nothing at all.

11. I alone am the transcendental light.  I alone am the Self of all.  Bliss is the supreme measure.
This, which is visible, is nothing at all.

12. I alone am the satisfied Self. I alone is the supreme measure.  This, which is visible,
is nothing at all. 

13.  I alone am the complete Self. I alone am the ancient one.  Bliss is the supreme measure.
This,  which is visible, is nothing at all.


contd.,

Arunachala Siva.               

9318
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 04, 2016, 02:34:56 PM »
Verse  1020:


வந்தணைந்த மாதவத்தோர் வணங்கித் தாழ்ந்து
    மறைவாழ்வே சைவசிகா மணியே தோன்றும்
இந்தமலை காளனோ டத்தி தம்மில்
    இகலிவழி பாடுசெய இறைவர்மேவும்
அந்தமில்சீர்க் காளத்தி மலையாம் என்ன
    அவனிமேற் பணிந்தெழுந்தஞ் சலிமேற் கொண்டு
சிந்தைகளி மகிழ்ச்சிவரத் திருவி ராகம்
    வானவர்கள் தானவர்என் றெடுத்துச் செல்வார்.


Then the great tapaswins that came to greet him,
Bowed before him and spake humbly thus:
"O Life of the Vedas! O Crest-jewel of Saivism!
The hill before you is the holy hill where
Kaalan the serpent and an elephant
In hostile rivalry adored of yore, the Lord
That abides here in His majesty; this indeed
Is the hill of Kaalatthi of endless renown!"


Arunachala Siva.

9319
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 04, 2016, 02:31:38 PM »
Verse 1019:


திசையனைத்தும் நீற்றினொளி தழைப்ப மண்மேற்
மிசைவிளங்கும் மணிமுத்தின் சிவிகை நின்றும்
வேதபா ரகர்இழிந்து வணங்கி மிக்க
அசைவில்பெருந் தொண்டர்குழாம் தொழுது போற்றி
அரவெனுமோ சையில்அண்டம் நிறைப்ப அன்பால்
இசைவிளங்குந் தமிழ்விரகர் திருக்கா ளத்தித்
திருமலையிம் மலைகளில்யா தென்று கேட்டார்.The splendor of the holy ash pervading all
The directions, when they moved onward, convinced them
That Siva-loka had come to be established on earth.
The Master of the Vedas stepped out of his lustrous
Litter wrought of pearls, and paid obeisance to them;
Thereupon the great and unswerving servitor-throngs
Hailed and adored him and chanted: "Hara, Hara!"
This sound filled the sky; then the Adept of Tamizh
Of ubiquitous renown asked them: "which indeed is
The hallowed hill of Tiurukkaalatthi in this range of hills?"   


Arunachala Siva.9320
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 04, 2016, 02:28:47 PM »
Verse  1018:


அம்பொன்மலைக் கொடிமுலைப்பால் குழைத்த ஞானத்
    தமுதுண்ட பிள்ளையார் அணைந்தார் என்று
செம்பொன்மலை வில்லியார் திருக்கா ளத்தி
    சேர்ந்ததிருத் தொண்டர் குழாம்அடைய ஈண்டிப்
பம்புசடைத் திருமுனிவர் கபாலக் கையர்
    பலவேடச் சைவர்குல வேடர் மற்றும்
உம்பர்தவம் புரிவார்அப் பதியி லுள்ளோர்
    உடன்விரும்பி யெதிர்கொள்ள வுழைச்சென் றுற்றார்.


The divine devotees of Tirukkaalatthi whose Lord
Wields as bow the ruddy and golden mountain,
Thronged there as the divine child that had partaken
Arrived thither, so too the saints of dense matted hair,
Kaapalikas, Saivites of different schools,
Foresters, lofty and sublime tapaswins and dwellers
Of that region arrived and gathered there
Gladly to receive the godly child.   

Arunachala Siva.9321
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 04, 2016, 02:26:05 PM »
Verse 1017:


கானவர்தங் குலம்உலகு போற்ற வந்த
    கண்ணப்பர் திருப்பாதச் செருப்புத் தோய
மானவரிச் சிலைவேட்டை ஆடும் கானும்
    வானமறை நிலைபெரிய மரமும் தூறும்
ஏனையிமை யோர்தாமும் இறைஞ்சி யேத்தி
    எய்தவரும் பெருமையவாம் எண்ணி லாத
தானமும்மற் றவைகடந்து திருக்கா ளத்தி
    சாரஎழுந் தருளினார் சண்பை வேந்தர்.The Prince of Sanbai crossed many a forest---
Where Kannappar by whose birth the clan
Of hunters came to be hailed the world over,
Trod on neat's leather and hunted of yore,
In long stretches of jungles the trees of which
Hid the heavens with their tops--,
Thick under-woods and numberless shrines
Frequented by the Devas for their adoration,
And reached the divine hill of Tirukkaalatthi.

Arunachala Siva.

9322
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 04, 2016, 02:22:18 PM »
Verse  1016:

மாதவர்கள் நெருங்குகுழாம் பரந்து செல்ல
    மணிமுத்தின் பரிச்சின்னம் வரம்பின் றாகப்
பூதிநிறை கடல்அணைவ தென்னச் சண்பைப்
    புரவலனார் எழுந்தருளும் பொழுது சின்னத்
தீதிலொலி பலமுறையும் பொங்கி யெங்குந்
    திருஞான சம்பந்தன் வந்தான் என்னும்
நாதம்நிறை செவியினவாய் மாக்க ளெல்லாம்
    நலமருவு நினைவொன்றாய் மருங்கு நண்ண.


The throngs of tapaswi-servitors marched onward;
The beauteous Cinnams inlaid with pearls raised
Innumerable ripples of sound; when thus the lord
Of Sanbai who was like unto a sea of holy ash,
Marched on, the flawless and divine Cinnams blared
Again and again in ever-increasing sound, announcing
Thus: "Behold the coming of Tiru Jnaana Sambandhan!"
When their ears were filled with this sound, the beasts
(Rid of their evil nature) gathered near them
With their thoughts solely bent on well-being.


Arunachala Siva.

9323
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 04, 2016, 02:17:59 PM »
Verse  1015:


இறைவர்திருக் காரிகரை யிறைஞ்சி அப்பால்
    எண்ணில்பெரு வரைகளிரு மருங்கு மெங்கும்
நிறையருவி நிரைபலவாய் மணியும் பொன்னும்
    நிறைதுவலை புடைசிதறி நிகழ்ப வாகி
அறைகழல்வா னவர்க்கிறைவன் குலிச வேற்றால்
    அற்றசிறை பெற்றவன்மே லெழுவ தற்குச்
சிறகடித்துப் பறக்கமுயன் றுயர்ந்த போலும்
    சிலைநிலத்தி லெழுந்தருளிச் செல்லா நின்றார்.

Having hailed the Lord's Tirukkaarikarai he marched
Onward; from the sides of the innumerable mountains
Many rows of waterfalls flowed down rolling into their spray
Gems and gold; these lofty mountains looked as if
They would, endowed with wings, fly aloft to battle
Against Indra-- the celestial king of heroic
And resounding anklet--, who, of yore,
Sheared their wings with his thunderbolt.
The godly child passed through such mountainous tracks.

Arunachla Siva.


9324
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 04, 2016, 02:15:34 PM »
Verse  1014:


மிக்கபெருங் காதலுடன் தொண்டர் சூழ
    மென்புனல்நாட் டினையகன்று வெற்பும் கானும்
தொக்கபெரு வன்புலக்கா னடைந்து போகிச்
    சூலகபா லக்கரத்துச் சுடரு மேனி
முக்கண்முதல் தலைவனிட மாகி யுள்ள
    முகில்நெருங்கு காரிகரை முன்னர்ச் சென்று
புக்கிறைஞ்சிப் போற்றிசைத்தப் பதியில் வைகிப்
    பூதியரோ டுடன்மகிழ்ந்தார் புகலி வேந்தர்.


In great love and accompanied with the devotees, he crossed
The country enriched by the soft flow of the river Paali;
He reached the hardy and dense tracks of hills
And jungles, and came to cloud-capped Tirukkaarikarai
Where abides the triple-eyed Lord of gods of lustrous frame,
Holding a trident and a skull in his hands;
The Prince of Sanbai then moved into the shrine,
Hailed and adored the Lord and gladly sojourned
In that town with the servitors of the Holy Ash.

Arunachala Siva.

9325
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 04, 2016, 02:12:24 PM »
Verse  1013:


மன்னுதிருப் பதிகஇசை பாடிப் போற்றி
    வணங்கிப்போந் தப்பதியில் வைகி மாடு
பிஞ்ஞகர்தம் வெண்பாக்கம் முதலா யுள்ள
    பிறபதிகள் பணிந்தணைவார் பெருகு மன்பால்
முன்னிறைந்த திருவாய்மஞ் சனநீ ராட்டு
    முதல்வேடர் கண்ணப்ப நாய னாரை
உன்னியொளிர் காளத்தி மலை வணங்க
    வுற்றபெரு வேட்கையுட னுவந்து சென்றார்.Having melodized an ever-during decade and thus hailed
The Lord, he adored Him and sojourned there; he worshipped
At the nearby shrines beginning with Venpaakkam whose Lord
Wears the pigngnakam; his thought then hovered
On the hunter, the first among devotees-- Kannappa Naayanaar--,
Who with his mouthful of water performed the abultion.
Of the Lord, impelled by his ever-growing devotion.
So, in great love he proceeded towards the lustrous hill
Of Kaalatthi, to hail it.

Arunachala Siva.


9326
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 04, 2016, 02:09:10 PM »
Verse  1012:


திருப்பாசூர் அணைந்தருளி யங்கு மற்றச்
    செழும்பதியோ ரெதிர்கொள்ளச் சென்று புக்குப்
பொருப்பரையன் மடப்பாவை இடப்பா கத்துப்
    புராதனர்வே யிடங்கொண்ட புனிதர் கோயில்
விருப்பினுடன் வலங்கொண்டு புக்குத் தாழ்ந்து
    வீழ்ந்தெழுந்து மேனியெலா முகிழ்ப்ப நின்றே
அருட்கருணைத் திருவாளன் நாமஞ் சிந்தை
    யிடையாரென் றிசைப்பதிகம் அருளிச் செய்தார்.Received by the dwellers of that bountiful town, he entered
Tiruppaasoor; he joyously circumambulated the shrine
Of the Holy One whose left half is the daughter of the Monarch
Of mountains-- the Holy one that there abides
In a bamboo--; he bowed and prostrated before Him
And rose up; the hair on his thrilled body stood
Erect; he hymned Him whose form is grace and mercy
In a musical decade which oped thus: "Cintai itaiyaar."


Arunachala Siva
 

9327
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 04, 2016, 10:10:24 AM »
Verse 1011:


நீடுமிசைத் திருப்பதிகம் பாடிப் போற்றி
    நெடுங்கங்கு லிருணீங்கி நிகழ்ந்த காலை
மாடுதிருத் தொண்டர்குழா மணைந்தபோது
    மாலையினில் திருவால வனத்து மன்னி
ஆடுமவ ரருள்செய்த படியை யெல்லாம்
    அருளிச்செய் தகமலரப் பாடி யேத்திச்
சேடர்பயில் திருப்பதியைத் தொழுது போந்து
    திருப்பாசூர் அதன்மருங்கு செல்ல லுற்றார்.


எக்காலத்தும் நிலைபெறும் இசையமையந்த திருப்பதிகத்தைப் பாடிப் போற்றி, பின் நீண்ட இரவின் இருள் புலர்ந்த பகற் காலத்தே, திருத்தொண்டர்களின் கூட்டம் வந்து சேர்ந்த போது, இரவில் திருவாலங்காட்டுப் பதியில் ஆடுகின்ற இறைவர், தமக்கு அருள் செய்த பாங்கை எல்லாம் அவர்களுக்குச் சொல்லி, அத்திருப் பதிகத்தைத் திரும்பவும் உள்ளம் மகிழப் பாடிப் போற்றிய பின்பு, பெரியவர்கள் வாழ்கின்ற அப்பதியை வணங்கி அகன்று போய்த் `திருப்பாசூர்' அருகில் செல்வாராய்,

(English translation not available.)

Arunachala Siva.

9328
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: September 03, 2016, 01:50:00 PM »
4.


செறியும் பிறவிக்கு நல்லவர் செல்லன்மின்
    தென்னன்நன்னாட்
டிறைவன் கிளர்கின்ற காலம்இக் காலம்எக்
    காலத்துள்ளும்
அறிவொண் கதிர்வாள் உறைகழித் தானந்த
    மாக்கடவி
எறியும் பிறப்பை எதிர்ந்தார் புரள
    இருநிலத்தே.


This is the time when the God of the goodly realm of the Pandya manifests and grants grace.
Now is the time of all times.
Unsheathing His Radiant sword of bliss He rides the steed of bliss and so slashes away the embodiment
Of those that come fronting Him,
that they roll on earth.
Lo,
ye that are dearly attached to binding births,
do not go thither.


Arunachala Siva.

9329
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: September 03, 2016, 01:46:44 PM »
3.:நீரின்ப வெள்ளத்துள் நீந்திக் குளிக்கின்ற
    நெஞ்சங்கொண்டீர்
பாரின்ப வெள்ளங் கொளப்பரி மேற்கொண்ட
    பாண்டியனார்
ஓரின்ப வெள்ளத் துருக்கொண்டு தொண்டரை
    உள்ளங்கொண்டார்
பேரின்ப வெள்ளத்துட் பெய்கழ லேசென்று
    பேணுமினே. 


To immerse the whole world in the flood of bliss,
Pandya ? the God -,
rode on a charger.
Assuming this form of a peerless flood of bliss,
He made a conquest of His servitors` hearts.
O ye whose hearts are after the bathing and swimming In the mere water of worldly joy,
fare forth
To that Blissful Flood and adore His ankleted feet.

Arunachala Siva.


9330
Chapter 14:


1.  Ribhu:  Hearken!  All is Brahman alone.  This is the truth, verily the truth in the name of
Siva.  In the certitude of the Self, O chief of the Yogis, there  is no other even in the least.

2.  The unreality is infinitesimal.  All this is infinitesimal for sure.  The body too is infinitesimal
for sure.  The body too is infinitesimal.  There is no other even the least. 

3. All is only the Self, the pure Self.  All is consciousness alone without a second; the eternal,
pure taint-less Self.  There is no other even in the least. 

4. If  the Self is thought of as infinitesimal, all is not even an atom.  Absence of thought is only an atom.
There is no other even in the least.

5.  Thought is only consciousness.  Consciousness is the paramount state.  Bliss is the supreme
measure.  This, which is visible is nothing at all.

contd.,

Arunachala Siva. 
   

Pages: 1 ... 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 [622] 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 ... 3160