Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 [622] 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 ... 2903
9316
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 10, 2016, 08:31:59 AM »
Verse  22:


இங்கது பிழைப்ப தெங்கே
   இனியென எரிவாய் சிந்தும்
அங்கையின் மழுவுந் தாமும்
   அனலும்வெங் காலு மென்னப்
பொங்கிய விசையிற் சென்று
   பொருகரி தொடர்ந்து பற்றும்
செங்கண்வாள் அரியிற் கூடிக்
   கிடைத்தனர் சீற்ற மிக்கார்."It cannot survive hereafter!" said he and held
In his palm the fire-breathing battle-axe.
He with the axe looked like fire attended by wind;
He leaped on with terrible speed, resembling
A fiery-eyed lion of cruel claws;
In spiraling wrath he encountered the tusker.


Arunachala Siva.

9317
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 10, 2016, 08:29:20 AM »
Verse 21:


வந்தவ ரழைத்த தொண்டர்
   தமைக்கண்டு வணங்கி உம்மை
இந்தவல் லிடும்பை செய்த
   யானைஎங் குற்ற தென்ன
எந்தையார் சாத்தும் பூவை
   என்கையில் பறித்து மண்மேல்
சிந்திமுன் பிழைத்துப் போகா
   நின்றதித் தெருவே யென்றார்.


He approached the summoning devotee and bowed;
He questioned him thus: "Where did it go,
The tusker that involved you in distress deep?"
Unto him he replied thus: "This is the street
Through which it passed, the sinful one --,
After plucking from my hand the flowers
-- Meet for my Father --, and scattering them on earth."   

Arunachala Siva.

9318
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 10, 2016, 08:26:30 AM »
Verse 20:

என்றவ ருரைத்த மாற்றம்
   எறிபத்தர் எதிரே வாரா
நின்றவர் கேளா மூளும்
   நெருப்புயிர்த் தழன்று பொங்கி
மன்றவ ரடியார்க் கென்றும்
   வழிப்பகை களிறே யன்றோ
கொன்றது வீழ்ப்ப னென்று
   கொடுமழு எடுத்து வந்தார்.Eri-Patthar who came thither, heard these words;
He blazed aloft like spiraling flame;
In overflowing wrath he thundered thus:
"Is not the elephant the traditional enemy
Of the devotees of the Lord of the Ambalam?
I'll smite it to death." Thus he spake
And held aloft his battle-axe.   

Arunachala Siva.

9319
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 10, 2016, 08:23:34 AM »
Verse  19:


நெடியோன் அறியா நெறியா ரறியும்
படியால் அடிமைப் பணிசெய் தொழுகும்
அடியார் களில்யான் ஆரா அணைவாய்
முடியா முதலாய் எனவே மொழிய.


"Established in the way unknown even to Vishnu,
The devotees as servitors serve the Lord;
What is my worth in this holy company
Meriting Your advent for my rescue? O Endless Ens!"
Thus he cried, and even thus he lamented.   

Arunachala Siva.

9320
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 10, 2016, 08:21:11 AM »
Verse 18:


தஞ்சே சரணம் புகுதுந் தமியோர்
நெஞ்சேய் துயரங் கெடநேர் தொடரும்
மஞ்சே யெனவீழ் மறலிக் கிறைநீள்
செஞ்சே வடியாய் சிவதா சிவதா."He took refuge in Your feet;
You resolved to rid him of his grief;
So when dark Yama came chasing him
You smote him with Your roseate foot, Sivata!"   

Arunachala Siva.

9321
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 10, 2016, 08:18:24 AM »
Verse  17:


ஆறும் மதியும் அணியுஞ் சடைமேல்
ஏறும் மலரைக் கரிசிந் துவதே
வேறுள் நினைவார் புரம்வெந் தவியச்
சீறுஞ் சிலையாய் சிவதா சிவதா.

"Should an elephant spill away the blooms fit to
Deck the matted hair where abide the crescent and the Ganga.
O wielder of angry bow who burnt the cities
Of Asuras that harbored hostility, Sivata, Sivata!"   

Arunachala Siva.


9322
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 10, 2016, 08:16:07 AM »
Verse  16:


களியா னையின்ஈர் உரியாய் சிவதா
எளியார் வலியாம் இறைவா சிவதா
அளியார் அடியார் அறிவே சிவதா
தெளிவார் அமுதே சிவதா சிவதா."O the wearer of the hide of the musty mammoth, Sivata!
O, the puissance of humble ones, Sivata!
O, the guiding light of merciful devotees, Sivata!
O, the nectar of the clarified, Sivata, Sivata!"   

Arunachala Siva.


9323
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 10, 2016, 08:14:06 AM »
Verse  15:


அப்பொழு தணைய வொட்டா
   தடற்களி றகன்று போக
மெய்ப்பெருந் தொண்டர் மூப்பால்
   விரைந்துபின் செல்ல மாட்டார்
தப்பினர் விழுந்து கையால்
   தரையடித் தெழுந்து நின்று
செப்பருந் துயரம் நீடிச்
   செயிர்த்துமுன் சிவதா வென்பார்.


The mammoth ran beyond his reach;
The true devotee great could not chase it;
He was too old to continue the chase; he fell down;
He struck the earth with his hand and rose up;
Indescribable was his grief; in anger he cried: ?Sivata.?   

Arunachala Siva.

9324
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 10, 2016, 08:12:11 AM »
Verse  14:


மேல்கொண்ட பாகர் கண்டு
   விசைகொண்ட களிறு சண்டக்
கால்கொண்டு போவார் போலக்
   கடிதுகொண் டகலப் போக
நூல்கொண்ட மார்பின் தொண்டர்
   நோக்கினர் பதைத்துப் பொங்கி
மால்கொண்ட களிற்றின் பின்பு
   தண்டுகொண் டடிக்க வந்தார்.


This witnessing the mahouts drove the speeding tusker,
As though they conveyed a storm, and were gone.
The devotee -- the wearer of the triple sacred threads --,
Beheld this in agitated wrath; he chased
The musty elephant, to beat it with his staff.   

Arunachala Siva.

9325
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 10, 2016, 08:10:14 AM »
Verse  13:


வென்றிமால் யானை தன்னை
   மேல்கொண்ட பாக ரோடும்
சென்றொரு தெருவின் முட்டிச்
   சிவகாமி யார்முன் செல்ல
வன்தனித் தண்டில் தூங்கும்
   மலர்கொள்பூங் கூடை தன்னைப்
பின்தொடர்ந் தோடிச் சென்று
   பிடித்துடன் பறித்துச் சிந்த.


The triumphant tusker with its mahouts
On its back, barged into a(different) street,
Chased him, plucked the flower-basket
That dangled from his staff and scattered the flowers.   


Arunachala Siva.

9326
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: February 10, 2016, 06:48:16 AM »Even a Brahma Jnani is powerless in cases of prarabdha, where prarabdha, which is God's own law,
is so tough.  After learning from Vasishta all the advaita, why should Sri Rama, cry for his
wife's abduction?  After difficult battles with Ravana's army, and when Sita came back, why should
he ask her to do agni-pravesa?  There are many such things. I think, Gods also "play"
their prarabdhas, to display them to the mortals.

Arunachala Siva.

9327If one is a realized Jnani, then he has no ego and body and hence the effect of prarabdha
is not felt by him, since he is drowned in the greater experience of bliss of the Self.
Bhagavan Ramana mentioned in Sad Darsanam, the story of three wives becoming widows
simultaneously when the husband dies.  e.g. King Dasaratha.  So all the three karma effects
are burnt lock, stock and barrel for a Brahma Jnani.  As Bhagavan
Ramana said during his cancer years, "only the body is having
pain..."


Arunachala Siva.

9328


By a steady and continuous investigation? into the nature of the mind, the mind is transformed
into That to which the 'I' refers; and that is in fact the Self.

Arunachala Siva.

9329
The teachings of Bhagavan Sri Ramana Maharshi / Re: Our Bhagavan-Stories
« on: February 09, 2016, 05:44:59 PM »
Maharshi's sympathy gained the confidence of even crows and squirrels. These would come
with their young ones and take eatables from His palm and thrust bits of them into the young
one's mouths. Even a snake once exhibited similar confidence. Snakes were His fellow-lodgers
in several of these caves.

Arunachala Siva.

9330Ye who wish to celebrate the birthday, seek ye first whence was your birth. That indeed is
one?s birthday, on which one is born as the birth-less and deathless Eternal Being.

Aruachala Siva.

Pages: 1 ... 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 [622] 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 ... 2903