Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 [622] 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 ... 3130
9316
Tiruvachakam - Tiru Esaravu.

Esaravu, means removing 'the pointing out of fingers' as some one else.  Since all are Siva.


Verse 1:


இரும்புதரு மனத்தேனை
    ஈர்த்தீர்த்தென் என்புருக்கிக்
கரும்புதரு சுவைஎனக்குக்
    காட்டினைஉன் கழலிணைகள்
ஒருங்குதிரை உலவுசடை
    உடையானே நரிகளெல்லாம்
பெருங்குதிரை ஆக்கியவா
    றன்றேஉன் பேரருளே.You drew again and again to Yourself my mind wrought of iron,
melted my bones and revealed to me Your Ankleted feet twain ? sweet as sugar-cane.
O One in whose matted crest courses the Ganga of subdued waves !
You transformed all the jackals into huge steeds.
Lo,
Your great grace is verily like unto this.

Contd.,

Arunachala Siva.

9317
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: August 05, 2016, 12:58:48 PM »
Verse 89:89: சிறக்கும் கமலத் திருவே. நின்சேவடி சென்னி வைக்கத்
துறக்கம் தரும் நின் துணைவரும் நீயும், துரியம் அற்ற
உறக்கம் தர வந்து, உடம்போடு உயிர் உறவு அற்று அறிவு
மறக்கும் பொழுது, என் முன்னே வரல் வேண்டும் வருந்தியுமே.

அபிராமித் தாயே! சிறந்த தாமரையில் வீற்றிருக்கும் செல்வமே! என்னுடைய உயிருக்கும், உடலுக்கும் தொடர்பற்று, அறிவு மறதி மிகுந்து இருக்கும் வேளையில் உன்னுடைய சேவடி என்னுடைய சென்னியில் படர வேண்டும். மேலும், பற்றின்மையை அனுக்கிரகிக்கும் உன்னுடைய துணைவரும் வந்து மோன நிலையில் நான் அறிதுயிலில் அமரும் பேற்றை அருள வேண்டும்.

O Abhirami, my Mother!  The One who is staying on a golden lotus, a treasure!  When I reach my final
stage of life where the Life and the Body lose their contact, and where there is only forgetfullness,
Your beautiful Feet must rest on my head.  I should also stay in the state of Ari thuyil by appearing
before me with Your husband Siva, and grace me.

contd.,

Arunachala Siva.
   

9318
53.  You are verily like the horn of a hare.  I am indeed like the horn of a hare.  All this is  like the
horn of a hare.  The interior is like the horn of a hare.

54.  Thus the explanation of homa of the Self has been told by me.  The one who hears even once
becomes Brahman oneself.

55. Skanda: 

Out of fear for Isvara - in whom the entire universe, the Lord's joyous feet, is established -
the sun and the moon shine.  The lightning, fire, gods of wind and rain worship Him in awe
and reverence.  In Him manifest the gods, the demons, the various life forms and even all that
is invisible during each cycle of creation.  For Him no action of the beings is so desirable as
contemplation on Him.

56.  Siva, though residing in the midst of beings of the world, because of His subtle nature cannot
be perceived by the regulation of inhalation and exhalations of breath, by the mind, by
reflection, by the intellect, by the five fold retention within the mind, by the withdrawal of mind
from objects or by countless utterances of the Vedas.  But He can be realized through the wise
counsel of the Guru by the one endowed with self control and devotion, and not by any other means.       

Thus concludes the chapter entitled Description of the two fold topics of abulation to Brahman and
oblation of the Self, in the sixth amsa called Sankara of Sri Siva Rahasyam.

contd.,

Arunachala Siva.           

9319
691.  Every creature is aware of its own spectacle, the world, and its seer himself (the individual soul)
and understands these two are real in their own right.  The delusion is the cause for its samasra.
 
692. If the two were real in their own right, they would appear continuously.  How can something
that appears at sometimes and does not appear at other times, be real in its own right?

693.  This pair shines, in dream and waking only by the functioning of the mind.  In deep sleep
both of them fail to shine.  Therefore both are mental.

694.  That, wherein the mind goes into latency, and where from it rises again, is alone
Real.  That One, being without settings and risings, is Real, in its Own Right, and is the Home
of Deliverance for the aspirant.

695.  That Reality, named Brahman, which is only One without a second, and complete in Itself,
is the Giver if existence to the whole world.  It also gives the light of consciousness to the mind,
which in itself is inconscient. 

696.  That Itself dwells in the Heart of all creatures as the Own Self like a Witness, without
thoughts and unrelated.  But the One is concealed, during the outward turned mind, by the false
appearance of the world, which is the stuff of mind.

697.  Therefore no one in the world knows This (Real Self), due to Illusion.  Also, being persuaded
that the gross body is itself the Self, he wanders in lives innumerable, suffering unhappiness.

698. This world must be covered over by the Supreme who is the Real Self, by extinction of the mind.
Then, the Pure Self will shine unhindered, as He really is as the Sole Reality, the Brahman.

699.  If and when he makes efforts, equipped with Discrimination and Detachment, for deliverance
by the means taught by the Holy Guru, then he becomes Free from the bondage of samsara by attaining
birth in his own Source, the Brahman.

700.  Turning  his mind inwards, free from thoughts, and diving into the Heart by the Quest of his
own Real Self, becoming free from delusion by the extinction of the ego mind, he attains the State
of Deliverance.  Such one is a Sage.

701.  To that Supreme One, the Self in all creatures, which became our Guru, Sri
Ramana, let there be thousands of namaskaras until there comes about the extinction of the ego.

Sri Ramana Paravidyopanishad - concluded.

Arunachala Siva.         
                 

9320
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 05, 2016, 09:20:09 AM »
Verse  721:


மீனவன் செவியி னூடு
    மெய்யுணர் வளிப்போர் கூற
ஞானசம் பந்த ரென்னும்
    நாமமந் திரமுஞ் செல்ல
ஆனபோ தயர்வு தன்னை
   அகன்றிட அமண ராகும்
மானமில் லவரைப் பார்த்து
    மாற்றமொன் றுரைக்க லுற்றான்.


When the words of the conferrers of true awareness
Found their way into the ears of the Pandya, and when
With them the hallowed name of Jnaana Sambandhar,
Verily a mantra, found its way, his languishment
Quit him at once; then he desired to apprise
The shameless Samanas of what he intended to do.   

Arunachala Siva.

9321
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 05, 2016, 09:15:59 AM »
Verse  720:


காயமும் மனமும் மாசு
    கழுவுதல் செய்யார் செய்யும்
மாயமும் இந்த நோயை
    வளர்ப்பதே வளர்வெண் திங்கள்
மேயவே ணியர்பால் ஞானம்
    பெற்றவர் விரும்பி நோக்கில்
தீயஇப் பிணியே அன்றிப்
    பிறவியுந் தீரு மென்றார்.


"They wash not their bodies' dirt or minds' flaws;
Their deception will but augment this illness;
If only he that has received Gnosis from the Lord
Whose matted hair sports the white crescent, deigns to cast
His loving looks on you, not only the evil malady
But the very misery of embodiment will surely end."   


Arunachala Siva.

9322
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 05, 2016, 09:13:17 AM »
Verse  719:இருதிறத் தவரும் மன்னன்
    எதிர்பணிந்து இந்த வெப்பு
வருதிறம் புகலி வந்த
    வள்ளலார் மதுரை நண்ண
அருகர்கள் செய்த தீய
    அநுசித மதனால் வந்து
பெருகிய திதற்குத் தீர்வு
    பிள்ளையார் அருளே என்று.


The queen and the minister bowed to the king, and said:
"This fever is the outcome of the evil and blasphemy
Done by the Samanas to the munificent Patron from Pukali--
To a guest of Madurai: the cure for this, is
But the grace of the godly child."

Arunachala Siva.   

9323
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 05, 2016, 09:10:32 AM »
Verse  718:கொற்றவன் அமைச்ச னாராம்
    குலச்சிறை யாருந் தாழ்ந்து
மற்றிதன் கொடுமை இந்த
    வஞ்சகர் மதில்கள் மூன்றும்
செற்றவர் அன்பர் தம்பாற்
    செய்ததீங் கரசன் பாங்கு
முற்றிய திவர்கள் தீர்க்கின்
    முதிர்வதே யாவ தென்பார்.


Kulacchiraiyaar, the king's minister, bowed to her
And said: "They evil that these diabolical ones wrought
To the servitors of the Lord-Smiter of the triple citadals,
Grown ripe, has afflicated the king with this cruel aliment;
If these try to cure him, it will but worsen."   

Arunachala Siva.

9324
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 05, 2016, 09:08:16 AM »
Verse 717:


பாண்டிமா தேவி யாரும்
    பயமெய்தி அமைச்சர் பாரம்
பூண்டவர் தம்மை நோக்கிப்
    புகலியில் வந்து நம்மை
ஆண்டுகொண் டவர்பாற் கங்குல்
    அமணர்தாம் செய்த தீங்கு
மூண்டவா றினைய தாகி
    முடிந்ததோ என்று கூற.


Struck with fear the great queen of the Pandya
Spake to the minister thus: "Is this the consequence
Of the evil wrought last night by the Samanas
To our Redeemer from Pukali?"

Arunachala Siva.   

9325
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 05, 2016, 09:05:35 AM »
Verse 716:

கருகியமா சுடையாக்கைத் தீயோர் தங்கள்
    கைத்தூங்கு குண்டிகைநீர் தெளித்துக் காவாய்
அருகனே அருகனே என்றென் றோதி
    அடல்வழுதி மேல்தெளிக்க அந்நீர் பொங்கிப்
பெருகும்எரி தழற்சொரிந்த நெய்போ லாகிப்
    பேர்த்துமொரு தழல்அதன்மேற் பெய்தாற் போல
ஒருவரும்இங் கிருமருங்கும் இராது போமென்
    றமணரைப்பார்த் துரைத்தரசன் உணர்வு சோர்ந்தான்.The dark and unwashed and evil-minded Samanas
Sprinkling water from the Kamandalas that dangled
From their arms, chanted thus: "Aruka, O Lord Aruka!
Protect the king." Thereat the sprinkled water
Only began to boil and acted like ghee poured
Into raging fire; it inflamed the more; thereupon the king
Ordered them thus: "Go away, all of you; let none
Here remain." This said, he grew weak, and fainted.

Arunachala Siva.

9326
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 05, 2016, 09:02:45 AM »
Verse 715:மால்பெருக்குஞ் சமண்கையர் மருங்கு சூழ்ந்து
    வழுதிநிலை கண்டழிந்து வந்த நோயின்
மூலநெறி அறியாதே தங்கள் தெய்வ
    மொழிநவில்மந் திரங்கொண்டு முன்னும் பின்னும்
பீலிகொடு தைவருதற் கெடுத்த போது
    பிடித்தபீ லிகள்பிரம்பி னோடுந் தீந்து
மேலெரியும் பொறிசிதறி வீழக் கண்டு
    வெப்பினதி சயம்நோக்கி வெருவின் மிக்கார்.When the base Samanas, the breeders of tohu-bohu
Stood circling the Pandya, and witnessed his plight,
They wilted; not knowing the cause for his malady,
When they began to chant their mantras, invoking
Their deity, and lifted up their stalks
Of peacock-feathers to touch therewith the king?s person,
The stalks and their handles caught fire and blazed
And scattered sparks of flame; even as they marveled
At the effect of the fever, they became scared.

Arunachala Siva.

9327
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 05, 2016, 09:00:04 AM »
Verse 714:ஆன வன்பிணி நிகழ்வுழி
    அமணர்க ளெல்லாம்
மீன வன்செயல் கேட்டலும்
    வெய்துயிர்த் தழிந்து
போன கங்குலிற் புகுந்ததின்
    விளைவுகொல் என்பார்
மானம் முன்தெரி யாவகை
    மன்னன்மாட் டணைந்தார்.


When the Samanas heard of the cruel ailment which afflicted
The Pandya, they heaved deep sighs, and became
Broken-hearted; they mused thus: "Is this the outcome
Of what we did last night?" Concealing this dishonor that had
Befallen them they came to the presence of the king.

Arunachala Siva.   

9328
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 05, 2016, 08:58:05 AM »
Verse  713:


மருத்து நூலவர் தங்கள்பல்
    கலைகளில் வகுத்த
திருத்த குந்தொழில் யாவையும்
    செய்யவும் மேன்மேல்
உருத்தெ ழுந்தவெப் புயிரையும்
    உருக்குவ தாகக்
கருத்தொ ழிந்துரை மறந்தனன்
    கௌரியர் தலைவன்.


Even though the doctors treated him in the best
Possible ways as ordained in their treatises, the fever
That raged the more, began to melt his very life;
Losing consciousness, the Pandya lay speechless.

Arunachala Siva.

9329
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 05, 2016, 08:56:02 AM »
Verse  712:
உணர்வும் ஆவியும் ஒழிவதற்
    கொருபுடை ஒதுங்க
அணையல் உற்றவர் அருகுதூ
    ரத்திடை அகலப்
புணர்இ ளங்கத லிக்குருத்
    தொடுதளிர் புடையே
கொணரி னுஞ்சுருக் கொண்டவை
    நுண்துக ளாக.In him his consciousness and life too moved aside,
Ready to quit; they that neared him, fled
Far away from him unable to stand the heat;
Even the tender plantain shoots and cooling articles
That were brought near him, very soon dried
And withered and became mere powder.   

Arunachala Siva.

9330


After writing a verse on Sri Arunachala Tattvam, Muruganar
requested Bhagavan Ramana to compose a verse on the significance
of the Seeing the Beacon Light on the Hill.  Bhagavan Ramana
composed the following verse:

Ittanuve nanam enum madhiyai neettap
Buddhi idayate porundi aha nokkal
adduvita mamei ahac chudar kangai bhu
Maddhi yenum anna malaic chudar kaan meyye.

Getting rid of the idea of treating this insentient body as "I",
the mind thus thinking given up and the mind turned inward into
the Heart merging firmly with inward perception, is to realize,
seated as the Heart Center of the universe,  the real form
of effulgence within, the non-dual pure Awareness - the one Sat
within.  Know as Truth is the witnessing of the beacon light on the
crown of Arunachala.         

Arunachala Puranam, the Tamizh epic mentions the fruits of
witnessing the Deepam as follows:

1. Those who behold the beacon light atop the Hill will live
long, freed of afflictions like hunger and disease.

2. Kings will ensure victory for their rightful wars.

3. The Tapasvins shall get their obstacles removed and attain
liberation.

4. Those who witness and pray with devotion will gain liberation
for themselves and their ancestors and descendants covering
twenty one generations.

Once Bhagavan Ramana was asked why He was tirlessly looking
at the Hill, and He replied:  I am looking at the Atma within.

Suri Nagamma writes about Bhagavan Ramana bubbling with
joy and tearful eyes, when the beacon light is lighted on the
Maha Deepam, Kartikai Poornima (as per solar calendar) Day.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 [622] 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 ... 3130