Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 [621] 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 ... 3181
9301
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 28, 2016, 08:43:41 AM »
Verse 15:


அவ்விரவு புலர்காலை
    உணர்ந்தெழுவார் அதுகண்டே
எவ்வுலகில் நெல்மலைதா
    னிதுவென்றே யதிசயித்துச்
செவ்வியபொன் மலைவளைத்தார்
    திருவருளின் செயல் போற்றிக்
கொவ்வைவாய்ப் பரவையார்
    கொழுநரையே தொழுதெழுவார்.   

When the night ended, and it dawned, he woke up
Witnessing it and wondered thus: "In which world
Could have grown this paddy-mountain?"
He then hailed the divine grace of the Lord
Who bent the ruddy and auric mountain into a bow;
Up he rose adoring the husband of Paravaiyaar
Whose lips were ruddy like Kovvai.


Arunachala Siva.

9302
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 28, 2016, 08:41:04 AM »
Verse 14:


ஆரூரன் தனக்குன்பால்
    நெல்தந்தோம் என்றருளி
நீரூருஞ் சடைமுடியார்
    நிதிக்கோமான் தனையேவப்
பேரூர்மற் றதனெல்லை
    அடங்கவும்நென் மலைப்பிறங்கல்
காரூரும் நெடுவிசும்புங்
    கரக்கநிறைந் தோங்கியதால்.

"We have provided you with paddy for Aarooran!"
As he river-crested Lord that spake thus
Commanded Kubera, throughout that town, paddy heaps
Like mountains, appeared covering the immense sky
Where clouds would sail.

Arunachala Siva.


9303
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 28, 2016, 08:38:34 AM »
Verse  13:


வன்றொண்டர் திருவாரூர்
    மாளிகைக்கு நெல்லெடுக்க
இன்றுகுறை யாகின்ற
    தென்செய்கேன் எனநினைந்து
துன்றுபெருங் கவலையினால்
    துயரெய்தி உண்ணாதே
அன்றிரவு துயில்கொள்ள   
      அங்கணர்வந் தருள்புரிவார்.

"I can not this day send any paddy to the mansion
Of Van-tondar at Tiruvaaroor; dearth is come;
What shall I do?" Thus he mused.
Stricken with great grief he would not eat;
When thus he slept that night, the Merciful One
Graced Him thus in his dream:

Arunachala Siva.


9304
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 28, 2016, 08:36:22 AM »
Verse 12:

ஆனசெயல் அன்பின்வரும்
    ஆர்வத்தால் மகிழ்ந்தாற்ற
வானமுறை வழங்காமல்
    மாநிலத்து வளஞ்சுருங்கப்
போனகநெற் படிநிரம்ப
    எடுப்பதற்குப் போதாமை
மானமழி கொள்கையினால்
    மனமயங்கி வருந்துவார்.Then came to him the inglorious plight when he could
Not, one day, send as usual and in loving ardor,
The provision of paddy and the like, as the sky
Withheld the rains and the bounty of the earth ceased to be;
So he languished with a sore mind.

Arunachala Siva.9305
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 28, 2016, 08:33:53 AM »
Verse  11:


செந்நெல்லும் பொன்னன்ன
    செழும்பருப்பும் தீங்கரும்பின்
இன்னல்ல வமுதும்முதல்
    எண்ணில்பெரும் பலவளங்கள்
மன்னியசீர் வன்றொண்டர்க்
    கமுதாக வழுவாமல்
பன்னெடுநாள் பரவையார்
    மாளிகைக்குப் படிசமைத்தார்.
For many many days and without fail, he arranged
To send daily to the mansion of Paravaiyaar
Goodly paddy, flavory pulses of golden hue,
Ambrosial sugar-canes and the like, in great
Abundance as provision for the victuals
Of Van-tondar of everlasting renown.


Arunachala Siva.

9306
34. The quiescent Self is just consciousness only.  Accomplishment is just consciousness alone.
The created is consciousness alone.  Happiness is just consciousness alone.

35. Sky is just consciousness alone.  Mountain and water are just consciousness.  A star is just consciousness
alone.  A cloud is just consciousness only.

36.  The forms of gods are only consciousness. Worship of Siva is verily consciousness.  Hardness is only
consciousness alone. Cold water is just consciousness.

37.  Consciousness alone is to be contemplated. Consciousness alone is the concept of vision.  Consciousness
alone is all.  Consciousness alone is the world and the father.

38.  Consciousness alone is the mother.  Apart from consciousness there is not a trifling.  Eye is
consciousness only.  Listening and happiness are only consciousness.

contd.,

Arunachala Siva.           

9307
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 27, 2016, 08:53:11 AM »
Verse  10:


தாளாண்மை உழவுதொழில்
    தன்மைவளந் தலைசிறந்த
வேளாளர் குண்டையூர்க்
    கிழவரெனும் மேதக்கோர்
வாளார்வெண் மதியணிந்தார்
    மறையவராய் வழக்கினில்வென்று
ஆளாகக் கொண்டவர்தாள்
    அடைந்தன்பா லொழுகுவார்.A great Velaala of integrity and rectitude
Called Kundaiyoor Kizhaar flourished in that time,
As his industrious tillage conferred on him
Manifold increase; he was firmly established
In his servitorship to Sundarar, who was in a lis,
Vanquished by the Lord who wears a bright and white
Crescent in His crest, in His guise as a Brahmin.

Arunachala Siva.

9308
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 27, 2016, 08:50:49 AM »
Verse 9:


திருத்தொண்டத் தொகையருளித்
    திருநாவ லூராளி
கருத்தொன்று காதலினால்
    கனகமதில் திருவாரூர்
ஒருத்தர்கழல் முப்பொழுதும்
    உருகியஅன் பொடுபணிந்து
பெருத்தெழுமெய் யன்பினாற்
    பிரியாதங் குறையுநாள்.


Those were the days when after hymning the decade
Of the Tiru-th-tonda-th-tokai, the lord of Naavaloor
In single-minded devotion and love, hailed the feet
Of the unique One of Tiruvaroor girt with beauteous walls,
And adored Him in melting devotion during the three divisions
Of the day, and abode in that town, poised In that true and great love of God.

Arunachala Siva.
9309
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 27, 2016, 08:48:14 AM »
Verse  8:


நாவ லூர்மன்னர் நாதனைத் தூதுவிட் டதனுக்
கியாவ ரிச்செயல் புரிந்தன ரென்றவ ரிழிப்பத்
தேவர் தம்பிரா னவர்திறந் திருத்திய வதற்கு
மேவ வந்தஅச் செயலினை விளம்புவா னுற்றேன்.


When he heard that the Prince of Naavaloor plied the Lord
As his messenger to his wife, he blamed him and spoke
Thus: "Whoever would do an act like unto this?"
I will now narrate the gracious act of the Lord of gods
Who was to administer a corrective to his thinking.

Arunachala Siva.


9310
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 27, 2016, 08:45:43 AM »
Verse 7:


புதிய நாள்மதிச் சடைமுடி யார்திருப் புன்கூர்க்
கதிக மாயின திருப்பணி அநேகமுஞ் செய்து
நிதிய மாவன நீறுகந் தார்கழ லென்று
துதியி னாற்பர வித்தொழு தின்புறு கின்றார்.


He rendered abundant and multi-foliate service
To Tiruppungkoor presided over by the Lord who wears
In His matted hair the young crescent; holding fast
To the conviction that true riches are, the Holy Ash dear
To the Lord, he adored and hailed him and reveled in joy.

Arunachala Siva.

9311
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 27, 2016, 08:43:18 AM »
Verse 6:


அங்கண் மிக்கஅக் குடியினில் அவதரித் துள்ளார்
கங்கை வாழ்முடி யார்தொண்டர் கலிக்காமர் என்பார்
தங்கள் நாயகர் அடிபணி வார்அடிச் சார்ந்து
பொங்கு காதலி னவர்பணி போற்றுதல் புரிந்தார்.

In that glorious clan he made his avatar; he was
Kalikkamar, the servitor of the Lord in whose crest
The Ganga flows; he hailed the feet of those
That hailed the feet of their Lord and in swelling love
He would render unto them all service.


Arunachala Siva.


9312
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 27, 2016, 08:40:47 AM »
Verse  5:


இன்ன வாழ்பதி யதனிடை
    ஏயர்கோக் குடிதான்
மன்னி நீடிய வளவர்சே
    னாபதிக் குடியாம்
தொன்மை மேவிய தொடர்ச்சியால்
    நிகழ்வது தூய
பொன்னி நாட்டுவே ளாண்மையில்
    உயர்ந்தபொற் பினதால்.   


In this splendid town throve the clan of Yeyar Ko;
For generations it supplied the generals to the hoary
Chozha-kings; this clan glowed with a continued splendor
From the hoary past; in the Ponni realm its greatness
Was established in husbandry.

Arunachala Siva.

.

9313
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 27, 2016, 08:38:14 AM »
Verse 4:நீரி னிற்பொலி சடைமுடி நெற்றிநாட் டத்துக்
காரி னில்திகழ் கண்டர்தங் காதலோர் குழுமிப்
பாரின் மிக்கதோர் பெருமையால் பரமர்தாள் பரவும்
சீரின் மிக்கது சிவபுரி யெனத்தகுஞ் சிறப்பால்.In loving devotion the servitors thronged to the presence
Of the triple-eyed, blue-throated Lord
In whose crest the Ganga flows; with a glory
Matchless on earth, they ever hailed the hallowed feet
Of the Supreme One so that the town could be likened
To the very heaven of Siva.

Arunachala Siva.

9314
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 27, 2016, 08:35:04 AM »
Verse 3:


விழவ றாதன விளங்கொளி மணிநெடு வீதி
முழவ றாதன மொய்குழ லியர்நட வரங்கம்
மழவ றாதன மங்கலம் பொலிமணி முன்றில்
உழவ றாதநல் வளத்தன ஓங்கிருங் குடிகள்.


Its long and beautiful streets ever glowed
With festivities; in its theaters where danseuses
Of dense hair danced, the resounding of drums
Could always be heard; in the auspicious courtyards
The throng of children could away be seen;
The prosperous clans of husbandmen are ever blessed with the increase of tillage.


Arunachala Siva.

9315
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 27, 2016, 08:32:51 AM »
Verse  2:


இஞ்சி சூழ்வன எந்திரப் பந்திசூழ் ஞாயில்
மஞ்சு சூழ்வன வரையென வுயர்மணி மாடம்
நஞ்சு சூழ்வன நயனியர் நளினமெல் லடிச்செம்
பஞ்சு சூழ்வன காளையர் குஞ்சியின் பரப்பு.


Its battlements are fitted with contraptions
Of destruction; its beauteous, tall and hill-like
Mansions are cloud-capped; the eyes of the women
Are deadly as poison; their feet are dyed with red
Silk-cotton and this hue could be seen, on the hair
In the heads of young bull-like heroes.

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 [621] 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 ... 3181