Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 [621] 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 ... 3200
9301
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 12, 2016, 09:24:52 AM »
Verse  169:திருநாவ லூர்மன்னர்
    சேர்கின்றார் எனக்கேட்டுப்
பெருநாமப் பதியோரும்
    தொண்டர்களும் பெருவாழ்வு
வருநாள்என் றலங்கரித்து
    வந்தெதிர்கொண் டுள்ளணையச்
செருநாகத் துரிபுனைந்தார்
    செழுங்கோயி லுள்ளணைந்தார்.   


When they heard that the prince of Tirunaavaloor was
Arriving there, the dwellers of that famed town
And devotees deeming it to be their day
Of great beatitude, decked their town fittingly;
They fared forth and received him in joy;
Conducted by them, Aaroorar entered the great temple
Of the Lord, the Wearer of the hide of the martial tusker.


Arunachala Siva.


9302
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 12, 2016, 09:22:36 AM »
Verse  168:


திருத்தினைமா நகர்மேவும்
    சிவக்கொழுந்தைப் பணிந்துபோய்
நிருத்தனார் அமர்ந்தருளும்
    நிறைபதிகள் பலவணங்கிப்
பொருத்தமிகுந் திருத்தொண்டர்
    போற்றுதிரு நாவலூர்
கருத்தில்வரு மாதரவால்
    கைதொழச்சென் றெய்தினார்.


Having adored the Lord Sivakkozhundu who abode
At Tirutthinaimaanakar he fared forth and hailed
The Dancer-- perfectly enshrined in many a town;
As his thought was set on Tirunaavaloor hailed by
Divine servitors poised in exceeding devotion
He fared forth to adore it with his hands
In great penchant, and reached it.

Arunachala Siva.


9303
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 12, 2016, 09:19:57 AM »
Verse  167:


சீர்வளருந் திருத்தில்லைத்
    திருவீதி பணிந்துபுகுந்
தேர்வளர்பொன் திருமன்றுள்
    எடுத்தசே வடியிறைஞ்சிப்
பார்வளர மறைவளர்க்கும்
    பதியதனில் பணிந்துறைவார்
போர்வளர்மே ருச்சிலையார்
    திருத்தினைமா நகர்புகுந்தார்.   Bowing he entered the divine street of ever-glorious
And sacred Thillai, and adored the roseate
And redemptive feet that dance in the comely Pon-Ambalam;
In that city which fosters the Vedas for the flourishing
Of the world, he abode hailing the Lord; then he came
To Tirutthinainakar, the great city
Of the Lord whose martial bow is the Mount Meru.

Arunachala Siva.


9304
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 12, 2016, 09:17:28 AM »
Verse  166:அந்நாளில் தம்பெருமான்
    அருள்கூடப் பணிந்தகன்று
மின்னார்செஞ் சடைமுடியார்
    விரும்புமிடம் பலவணங்கிக்
கன்னாடும் எயில்புடைசூழ்
    கழிப்பாலை தொழுதேத்தித்
தென்னாவ லூர்மன்னர்
    திருத்தில்லை வந்தடைந்தார்.

Blessed with his Lord's leave he left that town
Having duly adored Him; he worshipped the Lord
Of dazzling, ruddy, matted hair in His many shrines
Where He willingly abides, came to Kazhippaalai
Girt with fort-like walls, hailed and adored Him;
Then the Prince of Navaloor in the south
Arrived at Thillai, the divine city.


Arunachala Siva.


9305
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 12, 2016, 09:14:40 AM »
Verse  165:


கண்ணார்ந்த இன்னமுதைக்
    கையாரத் தொழுதிறைஞ்சிப்
பண்ணார்ந்த திருப்பதிகம்
    பாடியே பணிந்தேத்தி
உள்நாடும் பெருங்காதல்
    உடையவர்தாம் புறத்தெய்தி
நண்ணார்வத் தொண்டருடன்
    அங்கினிது நயந்திருந்தார்.   To his heart's content he adored with folded hands
The sweet Nectar that filled his eyes, and hymned Him
In a truthful and divine decade; he bowed before Him
And hailed Him; then he who ever sought 'within'
The Lord in great love, moved out and sojourned there
In love, accompanied with the devout servitors.

Arunachala Siva.

9306
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 12, 2016, 09:12:13 AM »
Verse  164:


குருகாவூர் அமர்ந்தருளும்
    குழகனார் கோயிலினுக்
கருகார்பொற் கோபுரத்தை
    யணைந்திறைஞ்சி யுள்புக்கு
வருகாதல் கூரவலங்
    கொண்டுதிரு முன்வணங்கிப்
பருகாவின் னமுதத்தைக்
    கண்களாற் பருகினார்.   
He came to the beauteous tower of the temple
Of Kurukaavoor where the Lord Beautiful abides
And dispenses grace, he bowed before the tower, moved in,
Went round the sacred shrine in great and abiding love,
Came before the Lord's presence, paid obeisance and drank
In with his eyes the sweet Nectar, having, not done so
Earlier
when he appeared as a Brahmin.

Arunachala Siva.

9307
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 12, 2016, 09:09:26 AM »
Verse  163:


சித்தநிலை திரியாத
    திருநாவ லூர்மன்னர்
அத்தகுதி யினிற்பள்ளி
    யுணர்ந்தவரைக் காணாமை
இத்தனையா மாற்றை
    அறிந்திலேன் எனவெடுத்து
மெய்த்தகைய திருப்பதிகம்
    விளம்பியே சென்றடைந்தார்.   


The Prince of Tirunaavaloor whose mind was firmly poised
In Sivam, woke up; he saw Him not; he began to hail
The Lord in a decade which opened thus:
"Itthanaiya maatram arinthilan?"
Singing this divine decade wrought of immutable truth,
He reached Kurukaavoor.   


Arunachala Siva.

9308
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 12, 2016, 09:06:54 AM »
Verse  162:சங்கரனார் திருவருள்போல்
    தண்ணீரின் சுவையார்ந்து
பொங்கிவரும் ஆதரவால்
    அவர் நாமம் புகழ்ந்தேத்தி
அங்கயர்வால் பள்ளியமர்ந்
    தருகணைந்தார் களுந்துயிலக்
கங்கைசடைக் கரந்தார்அப்
    பந்தரொடுந் தாங்கரந்தார்.   


Aaroorar drank the water, sweet like the divine grace
Of Lord Sankara; in ever swelling ardor he hailed
And adored the Lord's name, the Panchaakshara;
Then as he was tired he lay down and slumbered;
Those that were with him also closed their eyes in slumber;
Then the Lord who concealed the Ganga in his matted hair
Disappeared with water-booth and all.


Arunachala Siva.

9309
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 12, 2016, 09:04:46 AM »
Verse  161:


எண்ணிறந்த பரிசனங்கள்
    எல்லாரும் இனிதருந்தப்
பண்ணியபின் அம்மருங்கு
    பசித்தணைந்தார் களும்அருந்த
உண்ணிறைந்த ஆரமுதாய்
    ஒருகாலும் உலவாதே
புண்ணியனார் தாமளித்த
    பொதிசோறு பொலிந்ததால்.   The interminable retinue ate the food in great relish;
Then they that came thither in hunger, also partook
Of it; yet the pothi-soru given by the Holy one--
The food which tasted altogether nectarean--,
Suffered no diminution.


Arunachala Siva.

9310
Verse 4:


அவமாய தேவர்
    அவகதியில் அழுந்தாமே
பவமாயங் காத்தென்னை
    ஆண்டுகொண்ட பரஞ்சோதி
நவமாய செஞ்சுடர்
    நல்குதலும் நாம்ஒழிந்து
சிவமான வாபாடித்
    தெள்ளேணங் கொட்டாமோ.


He is the Empyrean Light that saved me from delusive transmigration,
for-fended my getting sunk in the useless ways of the futile Devas and redeemed me.
When He soused us In the ever-new and salvific rays of Gnosis,
We ceased to be.
Let us sing how we gained merger with Sivam and clap Thellenam.


Arunachala Siva.

9311
Verse  3:அரிக்கும் பிரமற்கும்
    அல்லாத தேவர்கட்குந்
தெரிக்கும் படித்தன்றி
    நின்றசிவம் வந்துநம்மை
உருக்கும் பணிகொள்ளும்
    என்பதுகேட் டுலகமெல்லாஞ்
சிரிக்குந் திறம்பாடித்
    தெள்ளேணங் கொட்டாமோ.


The Godhead of Siva was so poised that Vishnu,
Brahma And all other Devas could not comprehend It.
When the foolish world heard of His coming down to melt us and accept our services,
it but laughed.
Of this we will sing and clap Thellenam.

Arunachala Siva.

9312
Verse  2:திருவார் பெருந்துறை
    மேயபிரான் என்பிறவிக்
கருவேர் அறுத்தபின்
    யாவரையுங் கண்டதில்லை
அருவாய் உருவமும்
    ஆயபிரான் அவன்மருவுந்
திருவாரூர் பாடிநாம்
    தெள்ளேணங் கொட்டாமோ.The Lord entempled at lofty and sublime Perunturai did away with the very germinating root of my embodiment.
Thence I beheld none else.
He is the God who is formless and who has also a form.
Let us sing Tiruvaaroor over which He presides,
and clap Thellenam.

Arunachala Siva.

9313
Tiruth Thellenam:

Thellenam is a game played by young girls.


The merger with Siva.

Verse  1:


திருமாலும் பன்றியாய்ச்
    சென்றுணராத் திருவடியை
உருநாம் அறியஓர்
    அந்தணனாய் ஆண்டுகொண்டான்
ஒருநாமம் ஓருருவம்
    ஒன்றுமில்லாற் காயிரம்
திருநாமம் பாடிநாம்
    தெள்ளேணங் கொட்டாமோ.

His feet could not be perceived by Vishnu who went In quest of them as a boar.
That we may know Of His entire form He came down as a Brahmin,
Enslaved us and ruled us.
Lo,
we will hail Him with a thousand names who has neither a name nor a form,
and clap Thellenam.


Arunachala Siva.


9314
Verse  20:


பூமேல் அயனோடு
    மாலும் புகலரிதென்
றேமாறி நிற்க
    அடியேன் இறுமாக்க
நாய்மேல் தவிசிட்டு
    நன்றாப் பொருட்படுத்த
தீமேனி யானுக்கே
    சென்றூதாய் கோத்தும்பீ. 


Becoming aware of their inability to approach Him,
While Brahma throned on the Lotus and Vishnu stood despairing,
I was caused to gloat with pride.
Like offering a seat of honor to a dog,
He whose body blazes like fire,
taking note of me,
Made me a worthy one.
O King-Thumpi,
Fare forth to Him and hum.

(concluded)
 

Arunachala Siva.

9315
Verse 19:கள்வன் கடியன்
    கலதிஇவன் என்னாதே
வள்ளல் வரவர
    வந்தொழிந்தான் என்மனத்தே
உள்ளத் துறுதுயர்
    ஒன்றொழியா வண்ணமெல்லாம்
தெள்ளுங் கழலுக்கே
    சென்றூதாய் கோத்தும்பீ. 


Not deeming me as a poacher or as one who is hard-hearted or a base wretch,
the munificent One entered my heart and gradually filled it with His Perfect presence.
All my sorrows,
with no exception,
He annulled and blessed me with clarity.
Fare forth,
O King-Thumpi,
to His ankleted feet and hum.


Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 [621] 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 ... 3200