Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 [63] 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... 3200
931
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: November 15, 2018, 11:58:35 AM »
Verse 4:

இளைப்பறி யீரிம்மை யேத்து வார்க்கம்மை செய்வதென்
விளைப்பறி யாதவெங் கால னையுயிர் வீட்டினீர்
அளைப்பிரி யாவர வல்கு லாளொடு கங்கைசேர்
முளைப்பிறைச் சென்னிச் சடைமு டிமுது குன்றரே.


The Lord in Mutukuṉṟam who has on his head matted locks, coiled into a crown, adorned by a young crescent moon and a lady, Ganga, in addition to the lady who has a private part like the hood of the cobra which never leaves the anthill!  You do not understand the fatigue of your devotees. What is there for you to do in the next birth for those who praise you in this birth? You destroyed the life of the cruel god of death who did not know the result of his action.

Arunachala Siva.


932
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: November 15, 2018, 06:48:35 AM »
Verse  3:


தொண்டர்கள் பாடவிண் ணோர்க ளேத்த உழிதர்வீர்
பண்டகந் தோறும் பலிக்குச் செல்வதும் பான்மையே
கண்டகர் வாளிகள் வில்லி கள்புறங் காக்குஞ்சீர்
மொண்டகை வேள்வி முழக்க றாமுது குன்றரே.

You wander when devotees sing your fame and the celestial beings praise you.
Is it proper for you to go to every house to receive alms? In the past,
the Lord in Mutukuṉṟam where the sound of the famous sacrifices where ghee is poured by the hand and which is guarded by people who hold daggers, big swords and archers!

Arunachala Siva.

933
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: November 15, 2018, 06:44:13 AM »
Verse  2:


ஏரிக் கனகக் கமல மலரன்ன சேவடி
ஊரித் தனையுந் திரிந்தக் காலவை நோங்கொலோ
வாரிக் கட்சென்று வளைக்கப் பட்டு வருந்திப்போய்
மூரிக் களிறு முழக்க றாமுது குன்றரே.


Will the red feet which are like the golden lotus feet blossomed in lakes, ache, if they wander in all these places in this world!  Or will they not ache?
The Lord in Mutukuṉṟam where the roar of the strong elephant which goes away escaping with great difficulty, surrounded by hunters who capture elephants fallen into the pit dug for that purpose never ceases.

Arunachala Siva.

934
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: November 14, 2018, 12:27:35 PM »
Tiru Muthukunram:  (Vriddachalam):

Verse  1:


நஞ்சி இடைஇன்று நாளையென் றும்மை நச்சுவார்
துஞ்சியிட் டாற்பின்னைச் செய்வதென் னடிகேள்சொலீர்
பஞ்சி யிடப்புட்டில் கீறுமோபணி யீரருள்
முஞ்சி யிடைச்சங்கம் ஆர்க்குஞ் சீர்முது குன்றரே.


Siva in Mutukuṉṟam where in a kind of grass known as Mu?chi grows and conches make a loud noise, languishing.  The devotees who desire you thinking that the god will grant his grace today or tomorrow.  If they die in that hope what is the thing that you can do to them.  My deity!  Please tell me. Will the hard shell of a coconut used as a vessel break if it is crammed with cotton!  Bestow your grace quickly.

Arunachala Siva.

935
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: November 14, 2018, 12:16:40 PM »
Verse  10:


வஞ்சிநுண்ணிடை யார்மயிற் சாயலன்னார்
    வடிவேற்கண்நல் லார்பலர் வந்திறைஞ்சும்
வெஞ்சமாக்கூஉ டல்விகிர் தாஅடியே
    னையும்வேண்டுதி யேஎன்று தான்விரும்பி
வஞ்சியாதளிக் கும்வயல் நாவலர்கோன்
    வனப்பகை யப்பன்வன்ன் றொண்டன்சொன்ன
செஞ்சொற்றமிழ் மாலைகள் பத்தும்வல்லார்
    சிவலோகத்தி ருப்பது திண்ணமன்றே.

Siva who is different from the world and whom the ladies who have a small waist like the rattan of South India, who are as tender as the peacock and who have eyes resembling in shape the sharp spear, bow prostrating himself desiring to be admitted among one of his devotees, the chief of the inhabitants of Nāvalūr which has fields which yield produce without disappointing farmers, the father of Vaṉappakai.
It is a certainty that those who are able to recite the ten garlands of verses which were composed by Vaṉṟoṇṭaṉ, with words which have their direct primary significance, will dwell in Sivalōkam.


Padogam on  Tiru Venjamakkutal completed.

Arunachala Siva.

936
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: November 14, 2018, 06:46:24 AM »
Verse 9:

கொங்கார்மலர்க் கொன்றையந் தாரவனே
    கொடுகொட்டியொர் வீணை யுடையவனே
பொங்காடர வும்புன லுஞ்சடைமேற்
    பொதியும்புனி தாபுனஞ் சூழ்ந்தழகார்
துங்கார்புன லுட்பெய்து கொண்டுமண்டித்
    திளைத்தெற்றுசிற் றாறதன் கீழ்க்கரைமேல்
வெங்கார்வயல் சூழ்வெஞ்ச மாக்கூடல்
    விகிர்தாஅடி யேனையும் வேண்டுதியே.


Siva who wears on the chest a garland of Koṉṟai flowers full of honey!
Who has an instrument called Koṭukoṭṭi and a Vīṇai!
The holy god who contains in his matted locks, an angry and dancing cobra, and water!  Flowing swiftly holding into the excellent and beautiful water, the produce of the forest tract, surrounding the forest region on the eastern bank of the citṟāṟu which, being full of floods, dashes against the banks without ceasing.
God who is different from the world and who is in Venchāmakkutal surrounded by fields which have an odor caused by fresh water let into them when they are parched and hot.  See 1st verse.

Arunachala Siva.

937
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: November 14, 2018, 06:40:36 AM »
Verse 8:


காடும்மலை யுந்நாஅ டும்மிடறிக்
    கதிர்மாமணி சந்தன மும்மகிலும்
சேடன்னுறை யும்மிடந் தான்விரும்பித்
    திளைத்தெற்றுசிற் றாறதன் கீழ்க்கரைமேல்
பாடல்முழ வுங்குழ லும்மியம்பப்
    பணைத்தோளியர் பாடலொ டாடலறா
வேடர்விரும் பும்வெஞ்ச மாக்கூடல்
    விகிர்தாஅடி யேனையும் வேண்டுதியே.


Striking against the forest, mountains and the country-side,
desiring to enter into the lower world where Adiseshan dwells, carrying big gems emitting rays, sandal wood and eagle-wood,
on the eastern bank of the citṟāṟu which dashes against the banks without ceasing.
The Muzhavu and flute to be played as accompaniments to vocal music.
Siva who is different from the world and who remains in Ve?chamākkūṭal desired by hunters, where the vocal music of ladies who have shoulders like bamboos, and their dances never cease!  See 1st verse.

Arunachala Siva.
938
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: November 14, 2018, 06:36:00 AM »
Verse  7:

கடமாகளி யானை யுரித்தவனே
    கரிகாடிட மாஅனல் வீசிநின்று
நடமாடவல் லாய்நரை யேறுகந்தாய்
    நல்லாய்நறுங் கொன்றை நயந்தவனே
படமாயிர மாம்பருத் துத்திப்பைங்கண்
    பகுவாய்எயிற் றோடழ லேயுமிழும்
விடவார்அர வாவெஞ்ச மாக்கூடல்
    விகிர்தாஅடி யேனையும் வேண்டுதியே.


Siva who flayed frenzied elephant with must-fluid!
God who is capable of dancing in the standing posture waving the fire, using the scorched cremation-ground as a stage!
God who desired a white bull!
God who is good-natured!
God who desired fragrant Koṉṟai flowers!
God who wore poisonous cobras which spit fire through their teeth which are in the wide open mouth and have angry eyes and big spots in the thousand hoods!
God who is different from the world and who stays in Ve?chamākkūtal!
See 1st verse.

Arunachala Siva.

939
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: November 13, 2018, 06:33:56 AM »
Verse  6:


தொழுவார்க்கெளி யாய்துயர் தீரநின்றாய்
    சுரும்பார்மலர்க் கொன்றைதுன் றுஞ்சடையாய்
உழுவார்க்கரி யவ்விடை யேறிஒன்னார்
    புரந்தீயெழ ஓடுவித் தாய்அழகார்
முழவாரொலி பாடலொ டாடலறா
    முதுகாடரங் காநட மாடவல்லாய்
விழவார்மறு கின்வெஞ்ச மாக்கூடல்
    விகிர்தாஅடி யேனையும் வேண்டுதியே.Siva who is easy of approach to people who worship him!
You were always their companion for their sufferings to go away from them!
Siva who has matted locks, which wear the Koṉṟai flowers on which the bees hum loudly!  Who rides on a bull which is difficult to get for people who plough fields!
you caused the fire to spread and engulf the cities of the enemies!
God who is capable of dancing in the cremation-ground using it as a stage where the music of the beautiful Muzhavu and vocal music and dance never cease!
Siva who is different from the world and who stays in Ve?chamākkūtal in whose streets there is always festivals.  See 1st verse.

Arunachala Siva.

940
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: November 13, 2018, 06:29:28 AM »
Verse  5:


துளைவெண்குழை யுஞ்சுருள் வெண்டோடுந்
    தூங்குங்கா திற்றுளங் கும்படியாய்
களையேகம ழும்மலர்க் கொன்றையினாய்
    கலந்தார்க்கருள் செய்திடுங் கற்பகமே
பிளைவெண்பிறை யாய்பிறங் குஞ்சடையாய்
    பிறவாதவ னேபெறு தற்கரியாய்
வெளைமால்விடை யாய்வெஞ்ச மாக்கூடல்
    விகிர்தாஅடி யேனையும் வேண்டுதியே.


God who has a form in which a white, men's ear-ring with hole and white women's ear-ring with rolls are moving in the ear hanging low.  God who wears Koṉṟai flowers which spread the fragrance of honey! God who is like the divine Kaṟpakam tree to people who have approached him. God who has worn a young crescent moon and who has shining matted locks!  The one who is not born like mortals!
One who is difficult to get! One who has a big white bull!  See 1st verse.

Arunachala Siva.

941
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: November 12, 2018, 10:48:36 AM »
Verse  4:


பண்ணேர்மொழி யாளையொர் பங்குடையாய்
    படுகாட்டகத் தென்றுமோர் பற்றொழியாய்
தண்ணார்அகி லுந்நல சாமரையும்
    அலைத்தெற்றுசிற் றாறதன் கீழ்க்கரைமேல்
மண்ணார்முழ வுங்குழ லும்மியம்ப
    மடவார்நட மாடு மணியரங்கில்
விண்ணார்மதி தோய்வெஞ்ச மாக்கூடல்
    விகிர்தாஅடி யேனையும் வேண்டுதியே.


Siva who has as a half a lady whose words are as sweet as melody types.
You do not leave the attachment towards the cremation ground, always.
On the eastern bank of the citṟāṟu which dashes against the bank without ceasing and causes to wander back and forth cool eagle-wood trees and defect-less yak tails.
Muzhavu on the head of which a pasts is smeared for toning it, and flute being played on, Siva who is different from the world, and who is in Ve?jamākkuṭai which has beautiful stages in which ladies dance and which are so high as to touch the moon in the sky!  See 1st verse.

Arunachala Siva.

942
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: November 12, 2018, 06:47:47 AM »
Verse 3:


வரைமான்அனை யார்மயிற் சாயல்நல்லார்
    வடிவேற்கண்நல் லார்பலர் வந்திறைஞ்சத்
திரையார்புன லுட்பெய்து கொண்டுமண்டித்
    திளைத்தெற்றுசிற் றாறதன் கீழ்க்கரைமேல்
நிரையார்கமு குந்நெடுந் தாட்டெங்குங்
    குறுந்தாட்பல வும்விர விக்குளிரும்
விரையார்பொழில் சூழ்வெஞ்ச மாக்கூடல்
    விகிர்தாஅடி யேனையும் வேண்டுதியே.

Ladies who are like the deer that live in the mountain, who are as tender as the peace cock, and many ladies who have eyes like the sharp spear to come and worship by bowing before god after taking a bath, storing up many things offered by them in the water full of waves, flowing swiftly and dashing against the banks without ceasing,
on the eastern bank of citṟāṟu. Siva who is different from the world and who is in Venchamākkūṭal surrounded by fragrant gardens which are cool as Areca-palms which grow in rows, coconut trees with long trunks and jack tree with short trunks are mixed! See 1st verse.

Arunachala Siva.

943
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: November 12, 2018, 06:42:36 AM »
Verse  2:


குளங்கள்பல வுங்குழி யுந்நிறையக்
    குடமாமணி சந்தன மும்மகிலும்
துளங்கும்புன லுட்பெய்து கொண்டுமண்டித்
    திளைத்தெற்றுசிற் றாறதன் கீழ்க்கரைமேல்
வளங்கொள்மதில் மாளிகை கோபுரமும்
    மணிமண்டப மும்மிவை மஞ்சுதன்னுள்
விளங்கும்மதி தோய்வெஞ்ச மாக்கூடல்
    விகிர்தாஅடி யேனையும் வேண்டுதியே.


To fill many tanks and pits with water, storing up in the water moving to and fro, big gems found in the west, sandal wood and eagle-wood, flowing swiftly,
dashing against the banks without ceasing on the eastern bank of citṟaṟu.
Siva who is different from the world and who remains in Venchamākkūṭal, where the moon that shines in the cloud touches the wall of fortification of beauty, mansions, towers and beautiful and square or rectangular halls with flat roof. See 1st verse.

Arunachala Siva.

944
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: November 11, 2018, 06:45:59 AM »
Tiru Venchamakkutal:

Verse  1:


எறிக்குங்கதிர் வேயுதிர் முத்தம்மோ
    டேலம்மில வங்கந்தக் கோலம்இஞ்சி
செறிக்கும்புன லுட்பெய்து கொண்டுமண்டித்
    திளைத்தெற்றுசிற் றாறதன் கீழ்க்கரைமேல்
முறிக் குந்தழை மாமுடப் புன்னைஞாழல்
    குருக்கத்திகள் மேற்குயில் கூவலறா
வெறிக்குங்கலை மாவெஞ்ச மாக்கூடல்
    விகிர்தாஅடி யேனையும் வேண்டுதியே.

Having poured into the water, hoarding up pearls which drop from bamboos and have shining rays, cardamon, cloves, cube and ginger, flowing swiftly,
dashing against the bank without ceasing on the eastern bank of Citrāṟu,
Siva who is different from this world and who remains in Ve?chamākkūṭal where starred stags live and where the Indian cuckoos perching on the mast wood tree which has a curved trunk and leaves that can be broken, feted cassia, and common delight of the woods, cry without ceasing! Desire me also to admit me into the company of your devotees.

Arunachala Siva.

945
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: November 11, 2018, 06:40:11 AM »
Verse  10:


அன்னம் மன்னும் வயல்சூழ் கச்சூர்
    ஆலக் கோயில் அம்மானை
உன்ன முன்னு மனத்தா ரூரன்
    ஆரூ ரன்பேர் முடிவைத்த
மன்னு புலவன் வயல்நா வலர்கோன்
    செஞ்சொல் நாவன் வன்றொண்டன்
பன்னு தமிழ்நூல் மாலை வல்லா
    ரவர்என் தலைமேற் பயில்வாரே.

About the god in Alakkōyil in Kāchūr surrounded by fields in which swans stay permanently, Arūraṉ who always thinks about the grace of that god, the erudite scholar who placed the name of the god in Arūr on his head as a mark of esteem,
the chief of the residents of Nāvalūr which has fields, who speaks words in their primary significance, who has the title of Vaṉṟoṇṭaṉ,  those who are able to sing the garland of verses done according to Tamiḻ grammar by him have the right to be seated on, our head always.

Padigam on Tiruk Kachur Alakkoyil completed.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 [63] 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... 3200