Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 [63] 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... 3114
931
Verse  4:

நெளிவுண்டாக் கருதாதே நிமலன் தன்னை
    நினைமின்கள் நித்தலும்நே ரிழையா ளாய
ஒளிவண்டார் கருங்குழலி யுமையாள் தன்னை
    யொருபாகத் தமர்ந்தடியா ருள்கி யேத்தக்
களிவண்டார் கரும்பொழில் சூழ் கண்டல் வேலிக்
    கழிப்பாலை மேய கபாலப் பனார்
வளியுண்டார் மாயக் குரம்பை நீங்க
    வழிவைத்தார்க் கவ்வழியே போதும் நாமே.


Let not your thought turn away, daily think of the Blemish-less in steadfastness.
He is concorporate with Uma, The bejewelled whose dark locks are buzzed by bright chafers.  He is holder of a skull,  hailed by the servitors of Kazhippaalai fenced by Thaazhai,with a melting heart. This town encloses dark groves where beetles whir in joy.  He paved the way to end embodiment which is sustained by the vital air.
We tread the self-same way by him paved.

Arunachala Siva.


932
Verse 2:


முறையார்ந்த மும்மதிலும் பொடியாச் செற்று
    முன்னுமாய்ப் பின்னுமாய் முக்க ணெந்தை
பிறையார்ந்த சடைமுடிமேற் பாம்பு கங்கை
    பிணக்கந்தீர்த் துடன்வைத்தார் பெரிய நஞ்சுக்
கறையார்ந்த மிடற்றடங்கக் கண்ட எந்தை
    கழிப்பாலை மேய கபாலப் பனார்
மறையார்ந்த வாய்மொழியான் மாய யாக்கை
    வழிவைத்தார்க் கவ்வழியே போதும் நாமே.

He reduced to powder the three, well-wrought walled towns.  My father of triple eyes was before the beginning and will be after the end. On his matted crest,  He juxtaposed The crescent moon and the snake and the Ganga setting at nought their hostility. My father has caused his comely,  blue throat, to contain the immense venom. He is holding a skull in Kazhippaalai who,  by His arcane words, has paved the way to end embodiment.  We tread the self-same way that is by him paved.

Arunachala Siva.


933
Tirukazhippaalai:

Verse  1:


ஊனுடுத்தி யொன்பது வாசல் வைத்து
    வொள்ளெலும்பு தூணா வுரோமம் மேய்ந்து
தாமெடுத்த கூரை தவிரப் போவார்
    தயக்கம் பலபடைத்தார் தாமரையினார்
கானெடுத்து மாமயில்க ளாலுஞ் சோலைக்
    கழிப்பாலை மேய கபாலப்பனார்
வானிடத்தை ஊடறுத்து வல்லைச் செல்லும்
    வழிவைத்தார்க் கவ்வழியே போதும் நாமே.

It is a nine-gated hut draped in flesh, its pillars are shiny bones.  It is woven with hair.
(Unto the true devotee) the Lord fares forth to rid him of this.  He authored many a light.  His hand holds a leaping antelope. He is holder skull in Kazhippaalai rich in gardens where with the spread-out fan-tails,  peacocks dance.  He paved the way that with ease cuts across the sky.  We tread the self-same way that is by him paved.

Arunachala Siva.

934
Verse  10:


இகழுமா றெங்ஙனே யேழை நெஞ்சே
    யிகழாது பரந்தொன்றாய் நின்றான் தன்னை
நகழமால் வரைக்கீழிட் டரக்கர் கோனை
    நலனழித்து நன்கருளிச் செய்தான் தன்னைத்
திகழுமா மதகரியி னுரிபோர்த் தானைத்
    திருப்புன்கூர் மேவிய சிவ லோ கனை
நிகழுமா வல்லானை நீடூ ரானை
    நீதனேன் என்னேநான் நினையா வாறே.

How could I,  the base one, fail to think of Sivalokan who presides over Tiruppunkoor,
the Lord of Needoor whose will for ever prevails?  O poor heart,  how could I have dispraised him that pervades all things in oneness without ignoring nothing, him that crushed the weal out of the King of the demons that groaned with pain placed under the immense mountain,  and then conferred on him goodly grace? (Ravana). How could I have dispraised him who mantled himself in the hide of the huge tusker?

Padigam on Tiruppunkoor and Needoor completed.

Arunachala Siva.

935
Verse 9:


கையெலாம் நெய்பாயக் கழுத்தே கிட்டக்
    கால்நிமிர்த்து நின்றுண்ணுங் கையர் சொன்ன
பொய்யெலாம் மெய்யென்று கருதிப் புக்குப்
    புள்ளுவரா லகப்படா துய்யப் போந்தேன்
செய்யெலாஞ் செழுங்கமலப் பழன வேலித்
    திருப்புன்கூர் மேவிய சிவலோ கனை
நெய்தல்வாய்ப் புனற்படப்பை நீடூ ரானை
    நீதனேன் என்னேநான் நினையா வாறே.


How could I, the base one, fail to think of the Lord who is Sivalokan that presides over Tiruppunkoor bounded by fields where red lotuses burgeon,  and who is the Lord of Needoor of coastal and watery groves?  Ghee flows down their elbows, their necks bend down to their palms, their legs stand erect: thus they eat. (Jains).  I deemed their falsehood to be truth and embraced their faith.  Yet did I escape the gin of the hunters and emerged out to be blessed with redemption.

Arunachala Siva.

936
Verse 8:

கூரரவத் தணையானுங் குளிர்தண் பொய்கை
    மலரவனுங் கூடிச்சென் றறிய மாட்டார்
ஆரொருவ ரவர்தன்மை யறிவார் தேவர்
    அறிவோமென் பார்க்கெல்லா மறிய லாகாச்
சீரரவக் கழலானை நிழலார் சோலைத்
    திருப்புன்கூர் மேவிய சிவலோ கனை
நீரரவத் தண்கழனி நீடூ ரானை
    நீதனேன் என்னேநான் நினையா வாறே.


How could I, the base one, fail to think of the Lord Who is beyond the conjoint quest of him, whose bed Is the peerless snake and him that is seated on the flower of the cool pool?  Glorious are his feet girt with tinkling anklets and unknowable to the Devas that can con the nature of every one. He is Sivalokan who presides over Tiruppunkkoor of great groves.  He is the Lord of Needoor rich in cool fields splashed by water.


Arunachala Siva.

937
Verse  7:

உரையார் பொருளுக் குலப்பி லானை
    யொழியாமே எவ்வுருவு மானான் தன்னைப்
புரையாய்க் கனமாயாழ்ந் தாழா தானைப்
    புதியனவு மாய்மிகவும் பழையான் தன்னைத்
திரையார் புனல்சேர் மகுடத் தானைத்
    திருப்புன்கூர் மேவிய சிவலோ கனை
நிரையார் மணிமாட நீடூ ரானை
    நீதனேன் என்னேநான் நினையா வாறே.

How could I, the base one,  fail to think of the Lord who is inexpressible in words,
who is unfailingly of every form,  who though lofty, weighty and non merging, sinks not, who is one that is at once hoary and novel,  who has a crescent moon where courses a billowy river,  who is Sivalokan that presides over Tiruppunkoor and who is the Lord of Needoor of rows of gem fixed mansions?

Arunachala Siva.

938
Verse 6:


பூணலாப் பூணானைப் பூசாச் சாந்த
    முடையானை முடைநாறும் புன்க லத்தில்
ஊணலா வூணானை யொருவர் காணா
    உத்தமனை ஒளிதிகழும் மேனி யானைச்
சேணுலாஞ் செழும்பவளக் குன்றொப் பானைத்
    திருப்புன்கூர் மேவிய சிவலோ கனை
நீணுலா மலர்க்கழனி நீடு ரானை
    நீதனேன் என்னேநான் நினையா வாறே.


How could I, the base one, fail to think of the Lord,  who wears the non adorned jewel,  who wears the paste that cannot be daubed,  who eats the uneatable food from the stinking skull, who is the noble one beheld by none,  who has a body wrought of bright light, who is like unto a lofty and ruddy coral-hill, who is Sivalokan that presides over Tiruppunkkoor And who is the Lord of Needoor rich in flowery fields stretching far away. 

Arunachala Siva.

939
Verse  5:


நோக்காதே எவ்வளவும் நோக்கி னானை
    நுணுகாதே யாதொன்றும் நுணுகி னானை
ஆக்காதே யாதொன்று மாக்கி னானை
    அணுகாதா ரவர்தம்மை அணுகா தானைத்
தேக்காதே தெண்கடல்நஞ் சுண்டான் தன்னைத்
    திருப்புன்கூர் மேவிய சிவலோ கனை
நீக்காத பேரொளிசேர் நீடூ ரானை
    நீதனேன் என்னேநான் நினையா வாறே.How could I, the base one, fail to think of the Lord who fosters all things with no effort at fostering, who subtly pervades all things taking no effort at pervading,  who shapes things into existence without creation, who goes not to them that do not come seeking Him, who ate the venom of the clear sea without puking, who is Sivalokan that presides over Tiruppunkoor and who is the Lord of Needoor of unfading effulgence great?

Arunachala Siva.

940
Verse  4:


கலைஞானங் கல்லாமே கற்பித் தானைக்
    கடுநரகஞ் சாராமே காப்பான் தன்னைப்
பலவாய வேடங்கள் தானே யாகிப்
    பணிவார்கட் கங்கங்கே பற்றா னானைச்
சிலையாற் புரமெரித்த தீயாடியைத்
    திருப்புன்கூர் மேவிய சிவலோ கனை
நிலையார் மணிமாட நீடு ரானை
    நீதனேன் என்னேநான் நினையா வாறே.

How could I,  the base one,  fail to think of the Lord who can teach all wisdom without teaching,  Who can save one's fall into the inferno,who enduing Himself with very many habits, becomes at each place the God  of adorers,  who is the Dancer in fire that burnt with a bow, Tripura, who is Sivalokan, that presides over Tiruppunkoor and who is the Lord of Needoor of ever-during, gem studded mansions?

Arunachala Siva.

941
Verse  3:


இல்லானை எவ்விடத்தும் உள்ளான் தன்னை
    இனிய நினையாதார்க் கின்னா தானை
வல்லானை வல்லடைந்தார்க் கருளும் வண்ணம்
    மாட்டாதார்க் கெத்திறத்தும் மாட்டா தானைச்
செல்லாத செந்நெறிக்கே செல்விப் பானைத்
    திருப்புன்கூர் மேவிய சிவலோ கனை
நெல்லால் விளைகழனி நீடூ ரானை
    நீதனேன் என்னேநான் நினையா வாறே.


How could I,  the base one, fail to think of the Lord who is nowhere as well as everywhere, who is hostile to them who think not of Him with love, who graces them that reach Him in all celerity,  who graces not them anywise that reach Him not,
who blesses souls with birth-less-ness,  who is Sivalokan that presides over Tiruppunkoor And who is the Lord of Needoor girt with paddy-fields?

Arunachala Siva.

942
Verse  2:

பின்றானும் முன்றானு மானான் தன்னைப்
    பித்தர்க்குப் பித்தனாய் நின்றான் தன்னை
நன்றாங் கறிந்தவர்க்குந் தானே யாகி
    நல்வினையுந் தீவினையு மானான் தன்னைச்
சென்றோங்கி விண்ணளவுந் தீயா னானைத்
    திருப்புன்கூர் மேவிய சிவலோ கனை
நின்றாய நீடூர் நிலாவி னானை
    நீதனேன் என்னேநான் நினையா வாறே.

How could I, the base one, fail to think of the Lord who is the before as well as the after, Who is a Mad Man unto them madly in love with Him,  who is the Lord of them blessed with goodly wisdom, who is at once the bestower of good and bad karma,
who grew and spiraled up into the heavens as fire, who is in Sivalokam, that presides over Tiruppunkoor and who is the Lord of aeviternal Needoor?


Arunachala Siva.

943
Tirup Punkoor and Tiru Needoor:

Verse  1:

பிறவாதே தோன்றிய பெம்மான் தன்னைப்
    பேணாதார் அவர்தம்மைப் பேணா தானைத்
துறவாதே கட்டறுத்த சோதி யானைத்
    தூநெறிக்குந் தூநெறியாய் நின்றான் தன்னைத்
திறமாய எத்திசையுந் தானே யாகித்
    திருப்புன்கூர் மேவிய சிவலோ கனை
நிறமா மொளியானை நீடூ ரானை
    நீதனேன் என்னேநான் நினையா வாறே.

How could I,
the base one,
fail to think of the Lord who self-manifested without getting born,
Who fosters not them that love Him not,
Who is the Light that snapped all bonds without renunciation,
Who is the pure Buttress of the pure and holy way who is all the divisive directions,
Who is Sivalokan that presides over Tiruppunkoor and who is Needoor's Lord-- the lovely blaze?

Arunachala Siva.

944
Verse  10:கல்லூர் கடிமதில்கள் மூன்று மெய்தார்
    காரோணங் காதலார் காதல் செய்து
நல்லூரார் ஞானத்தார் ஞான மானார்
    நான்மறையோ டாறங்கம் நவின்ற நாவார்
மல்லூர் மணிமலை யின்மே லிருந்து
    வாளரக்கர் கோன்தலையை மாளச் செற்றுப்
பல்லூர் பலிதிரிவார் பைங்க ணேற்றார்
    பலியேற்றார் பந்தணை நல்லூ ராரே.

He shot the three,
rocky,
walled and well-protected towns.
He loves to reside in Kaaronam.
Nalloor is dearly Loved by Him.
He is the Gnosis of the wise.
He recited the four Vedas and the six Angas.
Seated atop the mighty and beautiful mountain,
He crushed the head of the King of puissant Raakshasas.
He roams for alms in many towns.
His is the Bull of beauteous eyes.
He is a receiver of alms.
He is of Panthanainalloor.

Padigam on Tirup Panthanainalloor completed.

Arunachala Siva.

945
Verse  9:

ஏறேறி யேழுலகு மேத்த நின்றார்
    இமையவர்கள் எப்பொழுது மிறைஞ்ச நின்றார்
நீறேறு மேனியார் நீல முண்டார்
    நெருப்புண்டார் அங்கை யனலு முண்டார்
ஆறேறு சென்னியார் ஆனஞ் சாடி
    யனலுமிழும் ஐவா யரவு மார்த்தார்
பாறேறு வெண்டலையார் பைங்க ணேற்றார்
    பலியேற்றார் பந்தணை நல்லூ ராரே.


On His mount the Bull,
He is hailed by the seven worlds.
He abides ever adored by the celestial beings.
His body is adorned with ash.
He ate the blue venom.
He ate the havis offered through fire.
He holds fire in His palm.
In His crest flows the river.
He bathes in Pancha-Kavya.
He is adorned with the fire-breathing,
five-headed Naaga.
He holds a white skull on which is perched a falcon.
His mount is the Bull of beauteous eyes.
He is a receiver of alms.
He is of Panthanainalloor.

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 [63] 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... 3114