Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 [619] 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 ... 3074
9271
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 24, 2016, 10:42:00 AM »
Verse 267:


அத்தகைமை பிள்ளையார் அருளிச் செய்ய
    அந்தணர்கள் அருள்தலைமேற் கொண்டு தாழ்ந்து
சித்தமகிழ் வொடுசிறப்பத் தாமும் தெய்வத்
    திருத்தோணி அமர்ந்தாரைச் சென்று தாழ்ந்து
மெய்த்தஇசைப் பதிகங்கள் கொண்டு போற்றி
    விரைமலர்த்தாள் மனங்கொண்டு மீண்டுபோந்து
பத்தருடன் இனிதமரும் பண்பு கூடப்
    பரமர்தாள் பணிந்தேத்திப் பயிலும் நாளில்.When thus the divine child graced them,
The Brahmins, as it were, wore it
On their crowns, hailed him and were
Immersed in joy; then the godly child
Proceeded to the Lord's sacred Ark, adored Him,
Hymned Him in musical decades of Truth,
And enshrining in his mind the fragrant
Flower-feet of the Lord, moved out.
He accompanied with the devotees and spent his days
Hailing the feet of the Supernal Lord.

Arunachala Siva.

9272It was unusually cold winter and this particular day among the coldest.  Manavasi Ramaswamy Iyer
had two shirts made because he wanted Bhagavan Ramana to be warm with something more
adequate to protect from from the biting cold, than the usual loin cloth and the occasional cotton
towel over His top. 

Lacking the courage to present them personally, he placed them on the stool in front of Bhagavan's
sofa while Bhagavan was taking a walk on the Hill.  Upon His return, Bhagavan saw them and
questioned the attendant.  Just then, Manavasi Ramaswami Iyer]put his appearance and murmured
inaudibly.  "Bhagavan, it was I who put them there.  It is very cold Bhagavan and ....."
But Bhagavan interrupted him, saying, "Did I complain that it was cold?"

"No, Bhagavan, I took the initiative.  I thought Bhagavan should protect Himself."

But Bhagavan wouldn't hear of it.  "No, take them away."

Manavasi persisted and yet nothing would make Bhagavan accept them.  Finally with a tinge
of frustration, Bhagavan Ramana said, "I already wear five shirts", referring to the panchakosas.
Is the sixth one necessary?"

(Manavasi Ramaswami Iyer is famous for his Sarangati Song. Once when he had serious stomach
problem and could not eat anything excepting gruel, for months, Bhagavan Ramana made
him to sit and have lunch with Him in the Asramam.  His stomach pain disappeared once for all.
He wrote the famous Saranagati song.  Even today this is sung at Ramana homes for getting
justified wants fulfilled, through Ramana's Grace.)

(Source: T.R. Kanakkammal's Reminiscences, MP Jan-Mar 2007)

Arunachala Siva.

9273


There was one gentleman by name Thinnai Swami.  He came to see Bhagavan Ramana with his family.
When he was taking leave of Bhagavan, Bhagavan merely said, "Iru".  "Be."  He continued
in Tiruvannamalai for another 25 years, and the family left him and visiting him occasionally.  He
was living in a Thinnai, the front portal of a large house.  No bath.  No change of dress.  Food, only
when someone offers.  Such is the magnetic spell of Bhagavan Ramana.

Arunachala Siva.

9274


Bhagavan Ramana has said to some new visitors asking about His biography to read the Sri Ramana Ashottaram of Sri Viswanatha Swami.  It covers His place of birth, His gothra, His father's name,
His living in Madurai, His Atma Jnana Udayam in Chokkappa Naicken Street, His reaching Arunachala,
His stay in Virupaksha Cave, Skandasramam, His works like Upadesa Saram, Sad Darsanam,
Arunachala Stuti Panchakam, Sri Ramana Gita etc., It also speaks about Matrumukti and finally
ends as Om Sri Purushottamaya Namah.  There are implicit references about His avatara of Skanda.

Arunachala Siva.

9275
(6.10):போற்றிஇப் புவனம் நீர்தீக்
    காலொடு வான மானாய்
போற்றிஎவ் வுயிர்க்குந் தோற்றம்
    ஆகிநீ தோற்ற மில்லாய்
போற்றிஎல் லாஉ யிர்க்கும்
    ஈறாய்ஈ றின்மை யானாய்
போற்றிஐம் புலன்கள்நின்னைப்
    புணர்கிலாப் புணர்க்கை யானே.


You became this cosmos,
water,
fire,
air and ether,
Praise be !
You are the Genesis of all lives,
though You have no such source,
praise be !
You,
the endless One,
Are the end of all lives,
praise be !
The five of senses cannot pervade You who are the Universal Pervader,
praise be !

(The decade 7 completed.)

Arunachala Siva.

9276
(6.9):


தீர்ந்தஅன் பாய அன்பர்க்
    கவரினும் அன்ப போற்றி
பேர்ந்தும்என் பொய்ம்மை யாட்கொண்
    டருளிடும் பெருமை போற்றி
வார்ந்தநஞ் சயின்று வானோர்க்
    கமுதம்ஈ வள்ளல் போற்றி
ஆர்ந்தநின் பாதம் நாயேற்
    கருளிட வேண்டும் போற்றி.


O One whose love far exceeds the well-nourished love of Your devotees,
praise be !
O Greatness that removing my falsity,
enslaves me !
O Lord-Patron who chewed the swelling venom and gifted the Nectar to the celestial beings,
Praise be !
To me a dog,
You should deign to gift Your feet in grace,
praise be !


contd.,

Arunachala Siva.

9277
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: June 23, 2016, 03:37:38 PM »
Verse  61:
61: நாயேனையும் இங்கு ஒரு பொருளாக நயந்து வந்து,
நீயே நினைவின்றி ஆண்டு கொண்டாய், நின்னை உள்ளவண்ணம்
பேயேன் அறியும் அறிவு தந்தாய், என்ன பேறு பெற்றேன்.--
தாயே, மலைமகளே, செங்கண் மால் திருத் தங்கைச்சியே.

தாயே! மலையரசர் மகளே! சிவந்த கண்களையுடைய திருமாலின் தங்கையே! நாயாகவுள்ள என்னையும் இங்கே ஒரு பொருட்டாக மதித்து, நீயே, தன்னை மறந்து ஆட்கொண்டு விட்டாய்! அது மட்டுமல்லாமல், உன்னையே உள்ளபடியே அறிந்து கொள்ளும் அறிவையும் பேயேனாகிய எனக்குத் தந்தாய். நான் பெறுதற்கரிய பேறல்லவோ பெற்றேன்!

O Mother, the daughter of Himavan!  The sister of Vishnu, with red eyes!  I am a dog but You have on your
accord considered me worthy and forgetting Yourself, You have got hold of me as Your devotee!  Not only
that, You have given me the knowledge, to know Your true nature!  I must have done great merit for
this!

contd.,

Arunachala Siva.   

9278
53.  The triad of qualities does not exist in the least.  So does the composition of the triad of qualities.
Expressions such as 'one' and 'two' are non existent; so is the delusion and misapprehension of 'many'.

54.  Delusion and the lack of it are indeed non existent.  Be certain that nothing in the least is there.
These being Brahman alone, nothing in the least remains.

55.  Whoever hears this composedly becomes Brahman oneself.

56.  Isvara:  As bubbles arise on waters of the ocean celestial beings, humans and animals appear
in the ocean of the solid bliss of Uma's beloved, Siva - ever and anon.  Like the recurring waves, they
manifest over and over in future as in the past, out of the illusory potency of the Lord.  There is no
transmigration for those who realize Me thoroughly through experience.

57.  Those who have not overcome delusion cannot realize the Lord to be omniscient, the all devouring,
the casual force of all body functions; the consort of Uma; the effulgent one reflected in the pool of heart
space; the one who is like an eagle to the serpent of mundane existence.

The 5th chapter titled 'Description of Siva's teaching to Kumara' of Part 6 of Sri Siva Rahashya entitled
Sankara' of Sri Siva Rahasya ended.

contd.,

Arunachala Siva.

       

9279
391.  Deluded men, who have not heard the truth of the Supreme State, argue in vain, saying that if
there be only one Self, then there is a dilemma, that either, by the deliverance of one all will be
delivered, or none will attain deliverance.

392.  There is no objection to the souls being conceived as many.  But the view of the many-ness of the
Real Self is unacceptable.  The souls are many and unreal;  but the Real Self is real, auspicious and only One.

393.  There  are no real fragments of the One Supreme Consciousness; the fragments appear only because
of the Ignorance.  To the sage in the Supreme State that Consciousness shines as one Whole, not divided
into parts.

394. Consciousness is One, omnipresent and equal; its unequal distribution is only an illusion. And
because space is unreal, its equal also is real.

395. Thus it has been clearly stated by the Master that the Supreme Consciousness remains Whole,
not divided into parts. Let disciples of non sages be deluded.  How can there be delusion for us on this
point?

396.  Since it is thus settled that the one named soul does not exist, how can we think of his bondage
or deliverance?  There is neither bondage nor deliverance for the Real Self, who remains unswervingly
whole and alone in His Own True State.

397.  The soul comes to be taken as real by the failure to discriminate rightly, due to the mutual false
identification of the two, namely this body which is limited in space and time and the Self, who is only
one Consciousness, and unlimited by those two, space and time.

398.  Assuming that one particular body is oneself, then concluding that the body is real, and seeing
many other bodies as real, the ignorant man sees different souls in them.

contd.,

Arunachala Siva.                 

9280
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 23, 2016, 10:16:06 AM »
Verse  266:


மந்திரங்க ளானவெலாம் அருளிச் செய்து
    மற்றவற்றின் வைதிகநூற் சடங்கின் வந்த
சிந்தைமயக் குறும்ஐயந் தெளிய எல்லாஞ்
    செழுமறையோர்க் கருளியவர் தெருளும் ஆற்றால்
முந்தைமுதன் மந்திரங்கள் எல்லாந் தோன்றும்
      முதலாகும் முதல்வனார் எழுத்தஞ் சென்பார்
அந்தியினுள் மந்திரம் அஞ்செழுத்து மேயென்
    றஞ்செழுத்தின் திருப்பதிகம் அருளிச் செய்தார்.


He expounded to them, all the Vedic mantras and also
Cleared the doubts which clung to their minds
About the rituals ordained by the Vedas;
Then to bless the great Brahmins with clarity
He taught them that the source whence sprang
All the primal and foremost mantras, was
The First One's Panchaakshara; then the hymned
The divine decade of Panchaakshara; which says:
"The mantra chanted at the confluence of the day
And the night is only the holy Panchaakshara!"


Arunachala Siva.

9281
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 23, 2016, 10:13:23 AM »
Verse  265:


சுருதியா யிரம்ஓதி அங்க மான
    தொல்கலைகள் எடுத்தியம்புந் தோன்ற லாரைப்
பரிதிஆ யிரகோடி விரிந்தால் என்னப்
    பரஞ்சோதி அருள்பெற்ற பான்மை மேன்மை
கருதிஆ தரவோடும் வியப்புற் றேத்துங்
    கலைமறையோர் கவுணியனார் தம்மைக் கண்முன்
வருதியா னப்பொருள்என் றிறைஞ்சித் தாமுன்
    வல்லமறை கேட்டையந் தீர்ந்து வாழ்ந்தார்.   When the godly child thus chanted
The numerous Vedas and also explicated
The six Angas thereof, the Brahmins
Thought of the loftiness of him who was
Blessed with the divine grace of the Lord--
The Supernal Flame whose brilliance
Is like that of the combined blaze of billions
And billions of young suns--; the Brahmins
Endowed with the artful mastery of the Vedas,
Struck with wonder, hailed him in love;
They deemed the scion of the Kauniyas to be
The visible manifestation of their very meditation
And worshipped him; they had all their doubts
Pertaining to the great Vedas, resolved by him,
And thus they flourished.   

Arunachala Siva.

9282
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 23, 2016, 10:10:24 AM »
Verse 264:


ஒருபிறப்பும் எய்தாமை உடையார் தம்மை
    உலகியல்பின் உபநயன முறைமை யாகும்
இருபிறப்பின் நிலைமையினைச் சடங்கு காட்டி
    எய்துவிக்கும் மறைமுனிவ ரெதிரே நின்று
வருதிறத்தின் மறைநான்குந் தந்தோம் என்று
    மந்திரங்கள் மொழிந்தவர்க்கு மதுர வாக்கால்
பொருவிறப்ப ஓதினார் புகலி வந்த
    புண்ணியனார் எண்ணிறந்த புனித வேதம்.


Unto him who was not to be involved
In any birth at all, the Brahmin-saints
In unison with the way of the world, performed
The investiture betokening the second birth;
Standing before him, chanting mantras,
They said: "Om! In keeping with the hoary tradition
We hereby grant you all the four Vedas!"
The holy one of Pukali, in his sweet voice,
Chanted to them the numerous and holy Vedas.

Arunachala Siva.

9283
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 23, 2016, 10:06:28 AM »
Verse  263:


செல்வநெடு மாளிகையில் அமர்ந்து நாளுந்
    திருத்தோணி மிசையாரைச் சென்று தாழ்ந்து
மல்குதிருப் பதிகங்கள் பலவும் பாடி
    மனமகிழ்ந்து போற்றிசைத்து வைகு நாளில்
ஒல்லைமுறை உபநயனப் பருவ மெய்த
    உலகிறந்த சிவஞானம் உணரப் பெற்றார்
தொல்லைமறை விதிச்சடங்கு மறையோர் செய்யத்
    தோலொடுநூல் தாங்கினார் சுரர்கள் போற்ற.


As he abode in his great and opulent mansion,
He daily went to the Lord?s shrine of the sacred Ark,
Prostrated before Him and sang many a fitting decade;
As he thus joyously abode, hailing the Lord,
He reached the age when he was to be invested
With the sacred thread; he who was blessed
With Siva Gnaanam--the Transcendental Gnosis--,
Had the hoary Vedic rituals of the investiture
Performed for him by the Brahmins;
He bore on his person the sacred thread knit to a piece
Of deer-skin, hailed by the celestial beings.


Arunachala Siva.

9284
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 23, 2016, 10:03:18 AM »
Verse  262:மறையவர்கள் அடிபோற்றத் தந்தை யாரும்
    மருங்கணைய மாளிகையில்அணையும் போதில்
நிறைகுடமும் மணிவிளக்கும் முதலா யுள்ள
    நீதிமறைக் குலமகளிர் நெருங்கி யேந்த
இறைவர்திரு நீற்றுக்காப் பேந்தி முன்சென்
    றீன்றதா யார்சாத்தி இறைஞ்சி ஏத்த
முறைமையவர்க் கருள்செய்து மடத்தில் புக்கார்
    முதல்வர்பால் மணிமுத்தின் சிவிகை பெற்றார்.
Even as the Brahmins offered obeisance to his feet,
The divine child with his father close by,
Entered his mansion; the righteous women
Of the Brahmin clan holding pots filled with
Holy water, lamps and the like, received him;
The divine mother who gave birth to him came
Before him with the sacred vessel of holy ash,
Adorned him therewith, paid obeisance to him
And praised him; he who was blessed by the Lord
With a beauteous palanquin inlaid with pearls,
Duly graced them all and moved into the Matam.

Arunachala Siva.

9285
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 23, 2016, 10:00:15 AM »
Verse  261:


பரவுதிருப் பதிகஇசை பாடி நீடும்
    பரங்கருணைத் திருவருளின் பரிசு போற்றி
விரவுமலர்க் கண்பனிப்பக் கைகள் கூப்பி
    வீழ்ந்தெழுந்து புறம்போந்து வேத வாய்மைச்
சிரபுரத்துப் பிள்ளையார் செல்லும் போது
    திருநீல கண்டயாழ்ப் பாணர் பின்னே
வரஅவரை வளம்பெருகு மனையிற் போக
    அருள்செய்து தந்திருமா ளிகையின் வந்தார்.


He sang the divinely musical decade
Hailing the Lord's glory; he praised
The nature of the divine grace,
Of the supreme and ever-extending mercy;
With tear-bedewed flower-eyes, folding his hands,
He prostrated, rose up and moved out.
As thus the godly child poised in the Vedic Truth
Moved out, Tirunilakanta Yazh-p-Paanar
Followed him; into his house of foison
He gave him leave to enter, then moved onward
And came to his divine mansion.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 [619] 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 ... 3074