Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 [615] 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 ... 3146
9211
   
3  பொய்யெல்லாம் மெய்யென்று
    புணர்முலையார் போகத்தே
மையலுறக் கடவேனை
    மாளாமே காத்தருளித்
தையலிடங் கொண்டபிரான்
    தன்கழலே சேரும்வண்ணம்
ஐயன்எனக் கருளியவா
    றார்பெறுவார் அச்சோவே.


Deeming falsity as truth,
I was to have been deluded,
By my union with women of close-set breasts.
Lo,
He saved me,
in grace,
from my spiritual death.
He is the God who is concorporate with His woman.
He made me reach and gain His ankleted feet alone.
Ha !
Who else can come by what my Sire has blessed me with?


contd.,

Arunachala Siva.

9212
2.  நெறியல்லா நெறிதன்னை
நெறியாக நினைவேனைச்
     சிறுநெறிகள் சேராமே
திருவருளே சேரும்வண்ணம்
    குறியொன்றும் இல்லாத
கூத்தன்தன் கூத்தையெனக்
    கறியும் வண்ணம் அருளியவா
றார்பெறுவார் அச்சோவே.


I deemed the way that is no way as the goodly way;
He fore-fended my pursuit of the petty ways and made me reach the way of grace divine.
He blessed me to cognize the dance of the Dancer Who is attribute-less.
Ah,
who else will ever gain this?

contd.,

Arunachala Siva.9213
Acho Padigam:

Acho is the word to denote the surprise.  This padigam tells about the ignorance of not knowing the
the experience of Siva.

1. முத்திநெறி அறியாத
    மூர்க்கரொடு முயல்வேனைப்
பத்திநெறி அறிவித்துப்
    பழவினைகள் பாறும்வண்ணஞ்
சித்தமலம் அறுவித்துச்
    சிவமாக்கி எனை ஆண்ட
அத்தன்எனக் கருளியவா
    றார்பெறுவார் அச்சோவே.I was mixing closely with the intractable and stubborn ones who knew not the way of Moksha.
He revealed to me the path of Bhakti which I should pursue.
He so snapped The impurities inherent in my soul,
that my old karma stood uprooted,
And made me Siva-conscious and rules me.
Ah,
who will come by The gracious way that I was blessed with,
by Siva?

contd.,

Arunachala Siva.

9214
23.  The Self is of the nature devoid of waking state.  It is without the dream state.  The Self is of the form
of bliss and perfect.  Besides the Self there is nothing.

24.  The Self is the past.  Again the Self is of the future.  The Self is the imperishable.  The Self is the form
of consciousness.  The Self is the form devoid of beginning and middle.  Besides the Self there is nothing.

25.  The Self is without all types of thought, clear, just consciousness and undiminishing.  The Self is
devoid of knower, knowable, and such.  Besides the Self there is nothing. 

26.  The singular Self, the Self devoid of one, is rid of duality and non duality.  The Self is oneself.
The Self is natural.  Besides the Self there is nothing.

27. The Self that is the fourth state is also the eternal Self.  Whatever trifling is here, it is the Self.
The Self is the measure.  The Self is without measure.  Besides the Self there is nothing.

28.  The Self of the many is the limit of words.  Rejoicing within, it is the joy of speech.  The Self is
without all.  The Self is all.  There is nothing besides the Self.

29.  See the Self alone.  Meditate within yourself.  Enjoy yourself within yourself.  Verily, there is nothing
besides the Self. 

30.  Be happy within yourself.  You yourself are the Self.  Look at the Self yourself, listen to the Self
yourself.

contd.,

Arunachala Siva.                 

9215
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 27, 2016, 09:17:03 AM »
Verse  950:


செங்கண் விடையார்
    திருப்பழனஞ் சேர்ந்திறைஞ்சிப்
பொங்கிய காதலின்முன்
    போற்றும் பதிபிறவும்
தங்கிப்போய்ச் சண்பைநகர்
    சார்ந்தார் தனிப்பொருப்பின்
மங்கை திருமுலைப்பால்
    உண்டருளும் வள்ளலார்.

He adored the Lord whose mount is the red-eyed Bull
At Tiruppazhanam and in soaring love adored at
All other shrines also where he had hailed the Lord earlier;
He sojourned there and then he that was graced
To partake of the breast-milk of the daughter
Of Himavant the unique, eventually reached
The outskirts of the city of Sanbai.

Arunachala Siva.

9216
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 27, 2016, 09:13:46 AM »
Verse  949:

மாடுபுனற் பொன்னி
    இழிந்து வடகரையில்
நீடுதிரு நெய்த்தானம்
    ஐயாறு நேர்ந்திறைஞ்சிப்
பாடுதமிழ் மாலைகளும்
    சாத்திப் பரவிப்போய்
ஆடல் புரிந்தார்திருப்
    பழனம் சென்றணைந்தார்.He crossed the river Ponni and (first) came to ever-during
Tiruneitthaanam and (then) to Tiruvaiyaru,
Both situate on its northern bank and there adored
The Lord; he adorned Him with hymnal garlands
Of Tamizh verse and celebrated His glory;
Then he came to Tiruppazhanam of the Lord-Dancer.   

Arunachala Siva.


9217
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 27, 2016, 09:11:41 AM »
Verse 948:


பூந்துருத்தி மேவும்
    புனிதர்தமைப் புக்கிறைஞ்சிப்
போந்து திருவாயில்
    புறத்தணைந்து நாவினுக்கு
வேந்தர் திருவுள்ளம்
    மேவவிடை கொண்டருளி
ஏந்தலார் எண்ணிறந்த
    தொண்டருடன் ஏகினார்.

He moved into the shrine of the Holy One
Of Poonthurutthi, adored Him, took leave of Him and moved
Out of temple; then with the loving consent
Of Tirunaavukkarasar, the glorious and godly child
Fared forth with innumerable devotees.   

Arunachala Siva.


9218
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 27, 2016, 09:09:33 AM »
Verse 947:


வாகீச மாமுனிவர்
    மன்னுதிரு வாலவாய்
நாகம் அரைக்கசைத்த
    நம்பர் கழல் வணங்கப்
போகும் பெருவிருப்புப்
    பொங்கப் புகலியின்மேல்
ஏகும் பெருங்காதல்
    பிள்ளையார் ஏற்றெழுவார்.


Vaakisar, the great saint, felt greatly impelled
By a desire to adore the ankleted feet of the Lord
Whose waist-cord is a snake and who abides in joy
In everlasting Tiruvaalavaai; the godly child was possessed
By a great longing to proceed to Pukali.

Arunachala Siva.


9219
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 27, 2016, 09:07:23 AM »
Verse  946:


அங்கணரைப் போற்றியெழுந்
    தாண்ட அரசமர்ந்த
பொங்கு திருமடத்திற்
    புக்கங் கினிதமர்ந்து
திங்கட் பகவணியும்
    சென்னியார் சேவடிக்கீழ்த்
தங்கு மனத்தோடு
    தாம்பரவிச் செல்லுநாள்.

The godly child adored the Lord and abode in joy
At the sacred Matam of Arasu; one day as thus
He sojourned there hailing the crescent-crested Lord
With his heart inseparable from His feet

Arunachala Siva.


9220
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 27, 2016, 09:05:23 AM »
Verse  945:


சொல்லின் பெருவேந்தர்
    தொண்டைவள நாடெய்தி   
மல்கு புகழ்க்காஞ்சி
    ஏகாம் பரமன்னும்
செல்வர் கழல்பணிந்து
    சென்றதெல்லாஞ் செப்புதலும்
புல்குநூன் மார்பரும்போய்ப்
    போற்றுந்திறம் புரிந்தார்.


The great Sovereign of Speech told the wearer
Of the sacred thread of his pilgrimage to Tondai- Nadu,
His visit to Ekaamparam in ever-glorious Kaanchi
Where abides the Opulent One and of his adoration
Of His ankleted feet; when the godly child heard of these,
He desired to proceed thither to adore the Lord.   

Arunachala Siva.

9221
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 27, 2016, 09:03:21 AM »
Verse  944:


தென்னற் குயிரோடு
    நீறளித்துச் செங்கமலத்
தன்னம் அனையார்க்கும்
    அமைச்சர்க்கும் அன்பருளித்
துன்னுநெறி வைதிகத்தின்
    தூநெறியே ஆக்குதலான்
மன்னுபுகழ் வாகீசர்
    கேட்டு மனமகிழ்ந்தார்.

Of his gift of everlasting life and the holy ash to the Pandya,
Of his loving kindness to her-- a swan on red lotus--, and the minister,
And of his establishment of the pure and perfect and Vedic way
Ever-glorious Vaakeesar heard; his mind reveled in joy.

Arunachala Siva.

9222
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 27, 2016, 09:01:20 AM »
Verse  943:

பிள்ளையார் தாமும்அவர்
    முன்தொழுது பேரன்பின்
வெள்ள மனையபுகழ்
    மானியார் மேன்மையையும்
கொள்ளும் பெருமைக்
    குலச்சிறையார் தொண்டினையும்
உள்ள பரிசெல்லாம்
    மொழிந்தங் குவந்திருந்தார்.


The godly child too adored him; he then narrated to him
Of the true and great loftiness of the Pandya Queen
Whose fame was immense like a flood, and the servitor-ship
Of Kulacchiraiyaar, and abode there in delight great.   

Arunachala Siva.

9223
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 27, 2016, 08:58:42 AM »
Verse  942:


காழியினில் வந்த
    கவுணியர்தம் போரேற்றை
ஆழிமிசைக் கல்மிதப்பில்
    வந்தார் அடிவணங்கி
வாழிதிருத் தொண்டென்னும்
    வான்பயிர்தான் ஓங்குதற்குச்
சூழும் பெருவேலி
    யானீர்எனத் தொழுதார்.


He that, of yore, reached ashore with a stone for his float,
Adoring the feet of the martial Bull of the Kauniyas
Of Kaazhi, said: "For the great crop of blessed servitor-ship
To flourish loftily, you indeed are its circling
And protective fence." This said, he again adored him.

Arunachala Siva.

9224
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 27, 2016, 08:56:05 AM »
Verse  941:


வாக்கின் தனிமன்னர்
    வண்புகலி வேந்தர்தமைப்
போக்கும் வரவும்
    வினவப் புகுந்ததெல்லாம்
தூக்கின் தமிழ்விரகர்
    சொல்லிறந்த ஞானமறை
தேக்குந் திருவாயால்
    செப்பி யருள்செய்தார்.


The unique Sovereign of Speech inquired the Prince
Of munificent Pukali of his visit to and return
From the Pandya country; the godly child
Who is the Lord of Tamizh poesy and whose holy lips
Contain the ineffable Vedas of wisdom,
Narrated to him all the happenings.   


Arunachala Siva.

9225


On 2nd Jan 1946, a visitor asked whether Jnanis retire
generally from active life and do not engage in any worldly
activities.

Bhagavan replied:

They may or may not.  Some, even after realizing, carry on
trade and business, or rule over a kingdom, [like Janaka].
Some retire into forest and abstain from all acts except those
absolutely necessary to keep life in the body. So, we cannot
say all Jnanis give up activity and retire from life.

Visitor further asked: I want to know if Bhagavan can give
concrete examples , like the butcher Dharmavyadha
mentioned in our books, of Jnanis now living and doing their
ordinary daily work in life.

Bhagavan did not answer. {Readers can guess the purpose
of this question from the visitor}

Visitor:  Is renunciation necessary for Self Realization.

Bhagavan:  Renunciation and realization are the same. They
are different aspects of the same state.  Giving up the non-
self is renounication.  Inhering in the Self is Jnana or Self
Realization.  One is the negative and the other the positive
aspect of the same single truth.  Bhakti, Jnana, Yoga -- are
names for Self Realization or mukti which is our real nature.

(Source: Day by Day, Devaraja Mudaliar)

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 [615] 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 ... 3146