Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 [614] 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 ... 3146
9196
6.


வெந்துவிழும் உடற்பிறவி
    மெய்யென்று வினைபெருக்கிக்
கொந்துகுழல் கோல்வளையார்
    குவிமுலைமேல் வீழ்வேனைப்
பந்தமறுத் தெனையாண்டு
    பரிசறஎன் துரிசுமறுத்
தந்தமெனக் கருளியவா
    றார்பெறுவார் அச்சோவே.


I deemed as true and abiding the embodiment which,
Baked by passion,
falls down dead,
and I did deeds galore.
I was ever prone to fall upon the buxom and tapering breasts of damsels whose hands wore bangles of shell and whose tresses bunches of flowers.
He broke my fetters,
redeemed me,
Ruled me,
did away with my parviscient knowledge and all the resultant impressions.
Lo,
who can ever gain the gracious gift which the One who is the end blessed me with?

Arunachala Siva.

9197

5.

பஞ்சாய அடிமடவார்
    கடைக்கண்ணால் இடர்ப்பட்டு
நெஞ்சாய துயர்கூர
    நிற்பேன் உன்அருள்பெற்றேன்
உய்ஞ்சேன்நான் உடையானே
    அடியேனை வருகஎன்
றஞ்சேல்என் றருளியவா
    றார்பெறுவார் அச்சோவே.


Troubled and assailed by the side-long glances of bashful belles the soles of whose feet are soft like silk-cotton,
I would have remained with a heart of ever-abounding Misery.
Lo,
I received Your grace.
I stand redeemed.
O Lord-Owner,
You bade me,
Your servitor,
come to You Saying:
"Fear not."
Ah,
who can gain such blessing with which He graced me?

Arunachala Siva.

9198
31.  Being contended within oneself, filling oneself by oneself, render oneself to ashes.  There is truly
nothing besides the Self.

32. Oneself is one's joy, one's Self is the adorable to one.  One's Self alone is worth knowing.  Verily,
there is nothing besides the Self.

33.  The Self alone is to be heard.  Let the Self alone be that which you hear.  Seek the Self always.
Worship the Self ever.

34.  Hail the Self always.  Rule yourself.  Long for the Self always.  There is nothing besides the Self.

35.  The earth is only the Self.  This water is Self alone.  This Light is only the Self.  Besides the Self
there is nothing.

36.  This air is only the Self.  This sky is the Self alone.  This egoism if the Self alone.  There is nothing
besides the Self.

37.  This thought stuff is the Self alone.  This mind is the Self aloe.  This intellect is the Self alone.
There is nothing besides the Self.

38.  This body is only the Self.  This quality is only the Self.  This knowledge is only the Self.
Besides the Self there is nothing.

39.  This Mantra is only the Self.  This Japa (repetition of the mantra) is only the Self.  This world is only
the Self.  There is nothing besides the Self. 
               

contd.,

Arunachala Siva.

   

9199
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 28, 2016, 09:09:52 AM »
Verse  960:


தண்ட கத்திரு நாட்டினைச்
    சார்ந்துவந்து எம்பிரான் மகிழ்கோயில்
கண்டு போற்றிநாம் பணிவதென்
    றன்பருக் கருள்செய்வார் காலம்பெற்
றண்ட ருக்கறி வரும்பெருந்
    தோணியில் இருந்தவர் அருள்பெற்றுத்
தொண்டர் சூழ்ந்துடன் புறப்படத்
    தொடர்ந்தெழுந் தாதையார்க் குரைசெய்வார்.


He graciously spake to his devotees thus:
"We will proceed to Tondai-Nadu and adore the Lord
In all His shrines where He abides in joy."
He was blessed with the leave of Tonipuram's Lord--
Unknowable even to gods--, at the propitious hour;
As he, circled by the devotees was about to fare forth
He spake thus to his father who rose up to accompany him:

Arunachala Siva.

9200
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 28, 2016, 09:07:32 AM »
Verse  959:


நீல மாவிடந் திருமிடற்
    றடக்கிய நிமலரை நேரெய்தும்
கால மானவை அனைத்தினும்
    பணிந்துடன் கலந்தஅன் பர்களோடும்
சால நாள்கள்அங் குறைபவர்
    தையலாள் தழுவிடக் குழைகம்பர்
கோல மார்தரக் கும்பிடும்
    ஆசைகொண் டெழுங்குறிப் பினர்ஆனார்.


He duly hailed the Lord that holds in His throat
The great blue venom, during all the hours of worship;
He abode there many days in the company
Of holy devotees; then, there arose in his heart
A divine desire to adore the beauteous form of Ekampar
Who grew lithe when His Consort embraced Him close.

Arunachala Siva.

9201
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 28, 2016, 09:05:17 AM »
Verse  958:


அங்க ணைந்தரு மறைக்குலத்
    தாயர்வந் தடிவணங் கிடத்தாமும்
துங்க நீள்பெருந் தோணியில்
    தாயர்தாள் மனங்கொளத் தொழுவாராய்த்
தங்கு காதலின் அங்கமர்ந்
    தருளுநாள் தம்பிரான் கழல்போற்றிப்
பொங்கும் இன்னிசைத் திருப்பதி
    கம்பல பாடினார் புகழ்ந்தேத்தி.

His mother that hailed from the clan of great and rare
Brahmins, came before him and adored his feet;
He thereupon set his mind on the feet of the Mother
Enshrined in the great and vast and holy Ark,
And adored Her; in abiding joy he abode there
And hailed the feet of the Lord, hymning Him
In many a divine decade of sweet and swelling melody.


Arunachala Siva.

9202
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 28, 2016, 09:02:48 AM »
Verse 957:நறவம் ஆர்பொழிற் புகலியில்
    நண்ணிய திருஞான சம்பந்தர்
விறலி யாருடன் நீலகண்
    டப்பெரும் பாணர்க்கு மிகநல்கி
உறையு ளாம்அவர் மாளிகை
    செலவிடுத் துள்ளணை தரும்போதில்
அறலி னேர்குழ லார்மணி
    விளக்கெடுத் தெதிர்கொள அணைவுற்றார்.


Tiru Jnaana Sambandhar who thus came to Pukali
Girt with gardens of meliferous flowers,
Gave gracious leave to Tiruneelakanta, the great Paanar,
And his wife, to depart for their abode; as he moved
Into his house, rows of women whose hair was
Dark like the black sand, stepped forward to receive him
Holding in their hands lighted lamps.

Arunachala Siva.


9203
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 28, 2016, 09:00:41 AM »
Verse  956:


தாதை யாரும்அங் குடன்பணிந்து
    அணைந்திடச் சண்பையார் தனியேறு
மூதெ யில்திரு வாயிலைத்
    தொழுதுபோய் முகைமலர்க் குழலார்கள்
ஆதரித்துவாழ்த் துரையிரு
    மருங்கெழ அணிமறு கிடைச்சென்று
காத லித்தவர்க் கருள்செய்து
    தந்திரு மாளிகைக் கடைசார்ந்தார்.


Thither came his Father and adored and joined him;
The godly child, verily the Lion of Sanbai
Adoring the divine entrance girt with the hoary walls
Moved out into the street where, on either side,
Women with blooming flowers on their hair, hailed him
In loving devotion, with auspicious words; he graced them
That greeted him in love, and came
Before the threshold of his holy house.

Arunachala Siva.

9204
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 28, 2016, 08:58:30 AM »
Verse  955:


சீரின் மல்கிய திருப்பதி
    கத்தினில் திருக்கடைக் காப்பேற்றி
வாரின் மல்கிய வனமுலை
    யாளுடன் மன்னினார் தமைப்போற்றி
ஆரும் இன்னருள் பெற்றுமீண்
    டணைபவர் அங்கையால் தொழுதேத்தி
ஏரின் மல்கிய கோயில்முன்
    பணிந்துபோந் திறைஞ்சினர் மணிவாயில்.


At its close he sealed the divine decade with his blessing;
He hailed the eternal Lord of the Ark enshrined
With His Consort of beautiful, Kacchu-covered breasts;
He folded his hands in adoration and moved out, blessed
With divine grace in full and sweet measure;
Having adored the divine shrine wrought with beauty,
He came to the entrance-tower and adored it.   

Arunachala Siva.

9205
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 28, 2016, 08:55:50 AM »
Verse  954:


முற்றும் மெய்யெலாம் புளகங்கள்
    முகிழ்த்தெழ முகந்துகண் களிகூரப்
பற்றும் உள்ளம்உள் ளலைத்தெழும்
    ஆனந்தம் பொழிதரப் பணிந்தேத்தி
உற்றுமை சேர்வ தெனுந்திரு
    வியமகம் உவகையால் எடுத்துஏத்தி
வெற்றி யாகமீ னவன்அவை
    எதிர்நதி மிசைவரு கரனென்பார்.The hair on his thrilled body stood erect;
His eyes-- blessed with Darshan--, were delighted;
Bliss flooded in his sacred bosom and overflowed;
He thus hailed and adored the Lord; then he hymned
Joyously the decade of Tiruviyamakam beginning
With the words: "Utrumai Servathu," and sang His praise thus:
"In the assembly of the Pandya, He graced me with victory;
He caused the palm-leaf to swim against the current;
Gracious indeed are the acts of the Lord-God."

Arunachala Siva.

9206
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 28, 2016, 08:53:31 AM »
Verse  953:


அங்கம் மாநிலத் தெட்டுற
    வணங்கிப்புக் கஞ்சலி முடியேறப்
பொங்கு காதலிற் புடைவலங்
    கொண்டுமுன் பணிந்துபோற் றெடுத்தோதித்
துங்க நீள்பெருந் தோணியாம்
    கோயிலை அருளினால் தொழுதேறி
மங்கை யோடுடன் வீற்றிருந்
    தருளினார் மலர்க்கழல் பணிவுற்றார்.


He prostrated on the ground with the eight parts of his body
Touching the earth; then he moved in; with his hands
Folded in adoration above his head and in spiraling
Devotion he circumambulated the shrine; he bowed
Before the divine presence and hailed it; he adored
And hailed it; he adored the long and vast and sacred Ark
By the grace of the Lord and ascended the hill;
Thither he adored the flower-feet
Of the Lord concorporate with His Consort.


Arunachala Siva.

9207
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 28, 2016, 08:51:27 AM »
Verse  952:


போத நீடுமா மறையவர்
    எதிர்கொளப் புகலிகா வலருந்தம்
சீத முத்தணிச் சிவிகைநின்
    றிழிந்தெதிர் செல்பவர் திருத்தோணி
நாதர் கோயில்முன் தோன்றிட
    நகைமலர்க் கரங்குவித் திறைஞ்சிப்போய்
ஓத நீரின்மேல் ஓங்குகோ
    யிலின்மணிக் கோபுரஞ் சென்றுற்றார்.


When thus the Brahmins came to receive him, the Prince
Of Pukali descended from his palanquin of pearls serene,
And walked towards them; as the temple of the Lord
Of the divine Ark, appeared before him, folding his hands
Which were like fresh, blooming flowers, and adoring the Lord
He came to the beauteous tower of the shrine that, of yore.
Floated above the great deluge at the end of the worlds.


Arunachala Siva.

9208
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 28, 2016, 08:48:57 AM »
Verse  951:


தென்னாட் டமண்மா
    சறுத்துத் திருநீறே
அந்நாடு போற்றுவித்தார்
    வந்தணையும் வார்த்தைகேட்
டெந்நாள் பணிவதென
    ஏற்றெழுந்த மாமறையோர்
முன்னாக வேதம்
    முழங்க எதிர்கொண்டார்.


Hearing of the coming of the godly child who
Did away with the evil of Jainism in the Pandya realm
And caused its citizens to wear the holy ash,
The Brahmins well-versed in the great Vedas, who were aching
For a long time to adore him, rose up in great ardor
And came forward to receive him, chanting the Vedas.


Arunachala Siva.

9209
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: August 28, 2016, 07:26:55 AM »We have seen Sankara's Siva Manasa Puja and from then on
about various devotees who did Pujas of a different kind.
We shall see Pooslar Nayanar today.  Poosalar was a poor
brahmin, who was living in a town called Tiru Nindravoor.
This town comes in the Madras - Arkonam broad-gauge line.
He suddenly desired to build a temple for Siva.  He was
poor and so he went to several rich landlords for money,
but without success.  Then he decided to build a temple
for Siva in his mind!

On an auspicious day, he started.  He visualized that he
was getting stones and boulders, Chunam and other materials.
He made the four walls first, then the inner portals.  He then
built a Balipeetam and Dwaaja sthambam.  Then the inner
shrine.  He installed a nice Siva Linga.  Over the building,
he constructed a nice tower, with 9 golden cones called
kumbhas.  Then only prana-pradishta and kumbhabhishekam
remained.  He then prayed to Siva to come and bless the
inauguration of the temple!  Siva agreed and a date and
a muhurtam, a good time, were fixed!

In the meantime one Varman, who was ruling in Kanchipuram, which is
near Tiru Nindravoor, had really constructed a big temple for Siva in Kanchipuram. 
He then asked Siva to come and bless the occasion of opening the temple.  Siva
came and told him in the dream, that the date contemplated by the king would not
suit, since He had to go to Tiru Nindravoor to bless Poosalar's temple!  The king was
surprised.  Is there any other temple for Siva coming up nearby?  He then rode in his
horse and went to Tiru Nindravoor.  He asked the townsmen where was the temple.
No one could answer. He then went on Siva meditation, stood before him and prostrated.
Then he told him that he had come as per Siva's information to him in the dream and he
would like to visit Poosalar's temple first.  The poor brahmin was horripilated.  He shed
profuse tears and told the king:  O King, shame on me.  I have only built a temple in my
mind and Siva had agreed to come.  There is no temple outside.  I am sorry
for the inconvenience.  The king also stood dumbfounded.  He then once again
prostrated to Poosalar and said:  Your temple is greater than mine.  It is your own work. 
Every stone and wood have been procured by you singlehandedly and temple completed.
Where am I?  I am using all my money power to construct a temple, without any effort
on my own part. Both hugged each other.  Siva then appeared before them with His consort
and said:  "I appreciate both your efforts.  But Poosalar's effort stands higher.  I shall visit
the king's temple and then take Poosalar to my Abode.  "Varman, you do service to me
and then come to me in due course."

Poosalar did manasa puja like this.  He went one step more than Sankara in
building a temple itself to Siva in his mind.

Arunachala Siva.


9210


4  மண்ணதனிற் பிறந்தெய்த்து
    மாண்டுவிழக் கடவேனை
எண்ணமிலா அன்பருளி
    எனையாண்டிட் டென்னையுந்தன்
சுண்ணவெண்ணீ றணிவித்துத்
    தூய்நெறியே சேரும் வண்ணம்
அண்ணல்எனக் கருளியவா
    றார்பெறுவார் அச்சோவே.


Getting born on earth,
I would have wasted,
died and remained for ever fallen.
Lo,
He conferred on me the inconceivably great love,
redeemed and ruled me.
He eke caused me to be adorned with His white Holy Ash,
And set me on the pure path.
Lo,
who can come by The gracious gift granted to me by the sublime One?

contd.,

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 [614] 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 ... 3146