Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 [613] 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 ... 2906
9181
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 20, 2016, 08:17:38 AM »
Verse 24:


துடிக்குற டுருட்டி யோடித்
   தொடக்குநாய்ப் பாசஞ் சுற்றிப்
பிடித்தறுத் தெயினப் பிள்ளைப்
   பேதையர் இழைத்த வண்டல்
அடிச்சிறு தளிராற் சிந்தி
   அருகுறு சிறுவ ரோடும்
குடிச்சிறு குரம்பை யெங்கும்
   குறுநடைக் குறும்பு செய்து.

He piled the go-cart shaped like a small tudi;
He caught hold of the tethering leash of a dog,
Tugged at it and snapped it; he kicked away
With his pretty feet -- tender as shoot --, the toy-houses
Built by the little girls of the hunting clan;
He played with the infants of the bowmen
And thus sported in great fun in all the huts.   

Arunachala Siva.

9182
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 20, 2016, 08:15:44 AM »
Verse  23:பொருபுலிப் பார்வைப் பேழ்வாய்
   முழையெனப் பொற்கை நீட்டப்
பரிவுடைத் தந்தை கண்டு
   பைந்தழை கைக்கொண் டோச்ச
இருசுடர்க் குறுகண் தீர்க்கும்
   எழில்வளர் கண்ணீர் மல்கி
வருதுளி முத்தம் அத்தாய்
   வாய்முத்தங் கொள்ள மாற்றி.When a trained tiger oped its mouth agape
He deemed it a cave and into it inserted his golden hand;
His father in love brandished a green twig
At which his two beauteous eyes which can cure
The harm to be suffered by the sun and the moon,
Were suffused with tears; when these tear-drops
Rolled down his cheeks, Thatthai kissed them away.   

Arunachala Siva.

9183
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 20, 2016, 08:13:44 AM »
Verse  22:


தண்மலர் அலங்கல் தாதை
   தாய்மனங் களிப்ப வந்து
புண்ணிய கங்கை நீரில்
   புனிதமாந் திருவாய் நீரில்
உண்ணனைந் தமுதம் ஊறி
   ஒழுகிய மழலைத் தீஞ்சொல்
வண்ணமென் பவளச் செவ்வாய்
   குதட்டியே வளரா நின்றார்.


To the great delight of his parents
He walked forth in pretty little gait;
His lovely words of prattle were soaked in his saliva
Of sheer nectar, holier than the water of the Ganga
And fell from his roseate lips enchantingly.

Arunachala Siva.

9184
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 20, 2016, 08:11:41 AM »
Verse  21:


பாசொளி மணியோ டார்த்த
   பன்மணிச் சதங்கை ஏங்கக்
காசொடு தொடுத்த காப்புக்
   கலன்புனை அரைஞாண் சேர்த்தித்
தேசுடை மருப்பில் தண்டை
   செறிமணிக் குதம்பை மின்ன
மாசறு கோலங் காட்டி
   மறுகிடை யாடும் நாளில்.

His feet were decked with resounding chalankai
Set with bright gems and pretty tintinnabula;
His waist was adorned with a cord set with
Tiny coins and lovely jewels; his hands were
Decked with bracelets wrought of ivory;
Gemmy kutampais dazzled from his ear-lobes;
Thus he glowed flawless when he played
As a little child in the street.   

Arunachala Siva.


9185
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: February 20, 2016, 06:50:06 AM »It was on 1st Jan 2010, Bhagavan's Jayanti Day and Kanakammal's Liberation Day.
The morning breakfast was served in the Asramam, around 7.00 A.M. The crowd was
already heavy.  There were batches in the Dining Hall and also on the pandal erected between
Old Hall and Cow's Samadhi.  The crowds were swelling every hour.  The lunch time was
pre-poned to 11.00 AM because of the heavy crowds. Dr. Srinivasamurthy and his assistants
were managing the crowds very efficiently without giving room for even the slightest anger
or sulking.  It was decided to permit people, first the womenfolk and children.  My wife was
permitted around 12 Noon in the second batch.  But men were asked to wait.  The Samadhi Hall
shutters were put and there were already about 1000 people inside and another 800 people outside.
I was outside the shutters.  I did not know what to do.  To take food after 5 hours gap usually
gives me some giddiness.  I was feeling giddy.  Nevertheless I wanted to stay inside the Asramam,
and take food, because I had to leave by 3 PM on that day, and I did not want to miss the Jayanti
prasadam.  I started chanting Arunachala Siva, Arunachala Siva....  The group outside was allowed
into the Hall, around 1 PM.  I sat inside before Bhagavan Ramana chanting Arunachala Siva,
Arunachala Siva....  I knew I was getting more and more giddy and I was just taking some water
from the water bag in small quantities.  I and others were permitted to the Pandal around 1.30 PM.
The food was served very quickly and I had the prasadam of Bhagavan Ramana, to my heart's content.
My wife came in between and asked:  How are you?  How are you?  I said, I am not okay but I can
manage.

I did manage with Bhagavan Ramana's grace and with chanting of Maha Mantra.

Arunachala Siva. 

9186
Recovery:

Recovery is really based on four principal ideas.  The first is that as an addict or a family member you are
utterly 'powerless' over drugs, alcohol or any other addiction.  The second is that because of this the only
choice is to turn to something bigger than yourself ... your sense of a higher power or the sacred.  For some
this higher power be just the power of the group they go to.  The third is realizing that your thinking, in its
attitude and behaviors has been disturbed by the addiction or the addict and you accept that you want to
change your attitudes and behavior.  The fourth is that you can only keep the gift of healing that you have
received if you give away by helping others.

Perhaps the most liberating principle of 12 step programmes for addictions is religious freedom.....
freedom from the religion. It can be anything you see it as.  The unifying principle has been echoed
repeatedly.  On the portals of the temple of Delphi were written two things.  'Everything in moderation
and Know the self.'  'Christ said, 'The kingdom of God is within'.  Shakespeare said, 'This above all-to-
thine own self be true, and it must follow as the night the day thou canst not be false to any man.'  Vivekananda said, 'It is a blessing to be born in a religion and a tragedy to die in one.'  Sri Ramana
Maharshi said, 'Happiness is your nature.  It is not wrong to desire it. What is wrong is seeking it outside
when it is inside.'

concluded.

Arunachala Siva.           

9187
He looked at it for a long time waiting to open its wings but it just seemed to wriggle about.
Eventually he placed it by the open window where he thought the air would help it.  He went off
to ask his Granny for her help.  She came back with him but the creature was lying on its back with
its legs straight in the air as if dead.  His Granny said, 'When a butterfly is trying to get out of its cocoon,
it struggles so hard that its heart beats faster and faster until its blood pressure gets very high.  The very
high pressure forces blood into the wings so that they open up, thus breaking open the cocoon.  It is
the only way a butterfly wings can open.'

The loved ones of drug addicts and alcoholics usually support their illnesses and cover up all of their mistakes
and shortcomings.  But this only prolongs and prevents the addict and their family from getting proper help.
Family and friends think they can control and cure the addictions but they are unmanageable diseases which
can only be arrested.

Referring to the addict for medical or psychological help usually wastes time because most doctors,
psychiatrists and psychotherapists are not experts in this area.  It is recovering addicts or recovering
alcoholics themselves who are the experts. The proof is simply that they are 'clean' and sober and largely
remain 'clean' and sober.  Any other therapy is usually either a waste of time or will only eventually lead
to Narcotics /Alcoholic Anonymous, so that they might as well go straight to Narcotics /Alcoholic Anonymous
to start with.

The drug addict / alcoholic may have some other problems which can be helped by the therapy but this
can only happen later on.  The primary problem must be spelled out and acted on first, otherwise it risks,
and may encourage, denial and avoidance and can perpetuate the problem.  A person who goes to Narcotics
Anonymous or Alcoholics Anonymous will learn something that they can learn no other way.

Most drug addicts or alcoholics who stop taking drugs or drink without using their resources offered for support and development by Narcotics /Alcoholics Anonymous remain as fragmented addicts or sober drunks.
Usually their block in going to Narcotics /Alcoholics Anonymous is obsessional fear simply due to their lack of
emotional tools and skills. Ironically Narcotics /Alcoholic Anonymous is just the place where they will find these
emotional tools.

Similarly anyone who had had to suffer and endure living with a drug addict / alcoholic is usually wounded
on so many levels of consciousness that there is no point in thinking they can get adequate help from well
meaning doctors, psychologists and psychotherapists. They are best helped by friends and families of other
drug addicts /alcoholics who have worked through this and who are therefore experts.  They offer hope that there is a way out for families and friends to avoid being overwhelmed by a drug addict / alcoholic and their
disease. 

Families and friends need to understand how to deal with their emotions and their sense of their 'inner self'.
They need to look again  with another 'understanding family' to try to see the drug addiction / alcoholism
with loving non attachment. They can then reconnect with others, their 'inner self' and their sense of the
sacred. Their boundaries, attitudes and relationships can then at last begin to improve as they recover.           

contd.,

Arunachala Siva.
                       

9188
General Discussion / Punar vasu vaNNam - 19.02.2016
« on: February 19, 2016, 12:59:24 PM »
Today is the punar vasu star day of the month of Masi,(Kumbha), in this year English year 2015. 
Bhagavan was born on a puna vasu star day of Margazhi.  The Asramam celebrates the puna vasu star day
of every Tamizh month, with special pujas for Sri Rmaneswara Maha Lingam. The Lingam, is first
done abhishkham with coconut water, milk, curds, and ghee.  Then alankaram is done with various
flowers and the Lingam is adorned with golden casket, with new dhotis around it. After the puja,
arti is shown.  Thereafter, nice lunch is arranged for inhabitants of the guest rooms and also special
visitors. 

Let us read two of the verses of Glance of Grace, from Sri Ramana Sannidhi Murai:

Let us meditate on Ramana
The Teacher of Reality
Who dwells within my inmost Self'
As I, as I,
Bringing in full measure
The joy of silence
Ending the delusive pride
Of a divided self's self love.

*

In one unbroken silence let us dwell
On the twin Feet of the Guru
Glorified above all kings
Because His glance of grace revealed
The Hill of bright Awareness
Shining in a world
Troubled by darkness of desire.

*

I also give one verse of Desika Padigam, the verses which Muurganar tried to read in front of Bhagavan
when he met Him for the first time:Verse 184 from Desika Padigam:

Guru Ramana, Siva, as once you left
Mount Kailash and the company of Gods
And came to cool Perundurai to drink in
The sparkling words of Vachakgar
Now again you have come to fair Aruna town
Wishing to hearken to this fellow's pueril words.


Arunachala Siva.
           
   

9189
General Discussion / Re: Everyday is a Good Day - Zen on Human Suffering
« on: February 19, 2016, 10:45:06 AM »
In the final analysis, there are no human means by which to account for evil in the world. We can only
stand facing the abyss of a mystery.  Finally let me end with some words from Etty Hillesum who died
with her whole family in the camp at Auschwitz.

I have already died a thousand deaths in a thousand concentration camps and yet I find life beautiful
and meaningful, from minute to minute.  It sounds paradoxical but by excluding death from our life
we cannot live a full life, and by admitting death into our life we enlarge and enrich it. For I know now
that life and death make a meaningful whole. I cannot find the right words for this radiant feeling which
encompasses but is untouched by all the suffering and all the violence.  And if God does not help me to
go on, then I shall have to help God.(...) How good and beautiful it is to live in your world,  O God, despite
everything we human beings do to one another.  Sometimes when I stand in a corner of the camp,
my feet planted on Your earth, my eyes raised toward Your heaven, tears of deep gratitude run down my
face. There are many miracles in this life. (An Interrupted Life - The Diaries of Etty Hillesum,  1941-43.
trans. Pomerans, Arno. 1983).

concluded.

Arunachala Siva.         

9190
It is only such an abiding insight which can thoroughly penetrate the sensuous world appearance and
make one permanently realize that it is not radically different from the Void itself. This explains why two
inspired little treatises intended for advanced theosophical aspirants contain certain paradoxical statements.
The one, Light on the Path, based on an old Egyptian source, first gives admonition:  'Seek the way by
retreating within', and then, only after this has been done, gives further admonition:  'Seek the way by
advancing boldly without'.  The other, Voice of the Silence, based on an old Tibetan source, tells the
developed aspirant:  'Thou hast to study the voidness of the seeming full, the fullness of the seeming Void.'

With this the student arrives at the grand climax of all his ultra mystical endeavors and must bow in awed
homage not only before the sacred emptiness from which all things flow, not only before the holy darkness
which is the source of all light, but also before the visible world which is so secretly and ineffably rooted in
God, before the incessant activities and living processes which make up the beginningless and endless
history of this marvelous universe itself.

Men marvel at this or that new thing which science discovers in the world, but they do not realize that the
greatest marvel is that the world itself should exist at all.  Whoever sees that every atom of this earth
scintillates mystically within the all- containing universal life, whoever comprehends that there is no
spot from which the One existence is absent, realizes that the human adventure is as sacred as anything
else.  He understands too that man's everyday existence is itself as mysterious, as momentous and as
miraculous as the unseen and ineffable existence of any archangel could be.     

The concept of and this transcendental insight for those who stupendous one ever gestated in the human
mind.  And yet such supreme sagacity, such a mature and complete penetration into the fundamental
character of all existence is really nothing more than  the natural intelligence of man brought to its best pitch.

concluded.

Arunachala Siva.

9191
After that apparition, Chadwick recovered and resumed his visits to the Old Hall. England herself was
saved. Denied the air superiority he needed to mount a full scale invasion, Hitler launched the Blitz.
So, while London was reduced to rubble, Chadwick sat and meditated in the Old Hall. He must have
known that nobody was going to thank him for this. No Englishman was going to admire him, or even
understand what on earth, he was doing.  As for the Indians, though they might be his friends on a
personal level, many were against him as an Englishman. Alan, in short, had given up the world for
Ramana. And at some point of time during the crisis he was called upon to formalize the sacrifice.

It all came to a head when a notice appeared in the press saying that British nationals were required
to report to the British Society.  Of course, Cjhadwick still  could not bear to look at a newspaper,
and might have missed this summons entirely if Bhagavan had not spotted it and brought it to his
attention.  Chadwick duly reported as required, and the inevitable duly happened. Although he was
too old to fight, Chadwick was certainly not too old to make himself useful. As a former Major and
pioneer, he was too valuable an asset to be left moldering in some Indian hermitage while England
was bracing herself for invasion.  The War Office accordingly summoned him back to London.  Chadwick
had been called up.

contd.,

Arunachala Siva.       

9192
I felt Lord Skanda most keenly at the great temple of Arunachaleswara in the nearby town of Tiruvannamalai.
Initially the experience of the temple was more important for me than the Asramam.  The temple of
Arunachaleswara still holds much of the vibration of Ramana, who was its child and where He stayed and
practiced 'tapas'.  It has its own Divine presence as well that has nourished many sages and yogis.
The Devi there functions as the mother of Ramana and Skanda and as the mother of all. I can feel her
as my own spiritual mother.  The great Siva linga, similarly, is like Ramana's father.  The deities in the temple
became alive as the parents of Lord Skanda, who was not only Ramana, but my own inner spiritual seeking.
It was in the Mother temple I felt the strongest energy and unfoldment. The story of the birth of Uma,
her marriage with Siva, and the birth of Lord Skanda began to unfold in my meditations as a symbol
of the process of Self realization.  The myth became real compared to which our human lives are mere shadows.  The realms of these deities (Deva lokas) emerged as states of meditation.

One day at the temple I decided to purchase a statue to take back home for my altar. There I found a small
statue of Lord Skanda, that I bought and put into my nap sack. One of the Brahmin priests in the temple
noted what I had done.  He gestured to me and asked for the statue, which I gave to him. Then he led me
through the temple and placed the statue on all on all the chief murtis, doing the appropriate puja.  He
started with Devi and then to Siva Linga, and then to Skanda temple. It was as if I myself was reborn as
Skanda during those pujas.

contd.,

Arunachala Siva.         

9193
Verse 258:

Birth, growth, transformation, decay, disease, decease  -- free from all these, and who is the
cause of creation and its destruction -- Thou art That.  Think this in thine own self.

Verse  259:

In whom all difference ceases, like a vast sheet of water without any waves, ever free, undivided,
One, Brahman -- Thou art That.  Think this in thine own self.

Verse  260:

Who is one, the cause of many, but who has no cause, and is separate from cause and effect, self
existent, Brahman, -- Thou art That.  Think this in thine own self.

Verse 261:

Free from all change, without any doubt, which is different from destructible and indestructible,
the Supreme, ever blissful Brahman -- Thou art That. Think this in thine own self.

contd.,

Arunachala Siva.     

9194
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 19, 2016, 08:27:16 AM »
Verse  20:


ஆண்டெதிர் அணைந்து செல்ல
   இடும்அடித் தளர்வு நீங்கிப்
பூண்திகழ் சிறுபுன் குஞ்சிப்
   புலியுகிர்ச் சுட்டி சாத்தி
மூண்டெழு சினத்துச் செங்கண்
   முளவுமுள் அரிந்து கோத்த
நாண்தரும் எயிற்றுத் தாலி
   நலங்கிளர் மார்பில் தூங்க.

At the end of the first year, when the child
Ceased to toddle and started walking gently
They decked his head of soft hair with chutti
Wrought of tiger's claws; him they garlanded
With a string set with the teeth of tigers
And severed quills of porcupines.

Arunachala Siva.9195
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 19, 2016, 08:25:17 AM »
Verse  19:


வருமுறைப் பருவந் தோறும்
   வளமிகு சிறப்பில் தெய்வப்
பெருமடை கொடுத்துத் தொக்க
   பெருவிறல் வேடர்க் கெல்லாம்
திருமலி துழனி பொங்கச்
   செழுங்களி மகிழ்ச்சி செய்தே
அருமையிற் புதல்வர்ப் பெற்ற
    ஆர்வமுந் தோன்ற உய்த்தார்.For his each stage of life, they sacrificed fittingly
To their sylvan gods, in festive worship.
Auspicious organs were played, and the hunters
That gathered there sported in great glee.
Thus took place many a celebration.   

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 [613] 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 ... 2906