Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 [613] 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 ... 2975
9181
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 08, 2016, 09:53:43 AM »
Verse  122:


அல்லிருள் அன்னவர் கூற
   அரும்பெரும் பாவத் தவன்பின்
தொல்லைச் சமயம் அழித்துத்
   துயரம் விளைத்தவன் தன்னைச்
சொல்லும் இனிச்செய்வ தென்னச்
   சூழ்ச்சி முடிக்குந் தொழிலோர்
கல்லுடன் பாசம் பிணித்துக்
   கடலிடைப் பாய்ச்சுவ தென்றார்.

When the benighted Jains spake thus, the great sinner
Of a king said: "How should we deal with him
That hath destroyed our hoary faith and caused us misery?"
Thus questioned the truculent Jains said:
"Fasten him to a stone and throw him into the sea."   

Arunachala Siva.

9182
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 08, 2016, 09:50:51 AM »
Verse  121:


நங்கள் சமயத்தின் நின்றே
   நாடிய முட்டி நிலையால்
எங்கள் எதிரே றழிய
   யானையால் இவ்வண்ணம் நின்சீர்
பங்கப் படுத்தவன் போகப்
   பரிபவந் தீரும் உனக்குப்
பொங்கழல் போக அதன்பின்
   புகையகன் றாலென என்றார்.


From the confused state he had learnt
From our own faith, he has annulled
Our sorcery and caused it to boomerang.
Only when he who through (your) tusker shattered
Your glory, dies, the dishonor that had visited you
Would vanish, like smoke that would cease to be
Once the belching fire is put out.

Arunachala Siva.   

9183
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 08, 2016, 09:48:19 AM »
Verse  120:


யானையின் கையிற் பிழைத்த
   வினைஅமண் கையர்கள் எல்லாம்
மானம் அழிந்து மயங்கி
   வருந்திய சிந்தைய ராகித்
தானை நிலமன்னன் தாளில்
   தனித்தனி வீழ்ந்து புலம்ப
மேன்மை நெறிவிட்ட வேந்தன்
   வெகுண்டினிச் செய்வதென் என்றான்.


The base Jains that escaped the tusker,
Forfeited of honor and besieged by misery,
Stood bewildered; they went to the king
-- The lord of armies and ruler of the world --,
And severally fell at his feet and wailed aloud.
The sovereign who had abjured the lofty way
Then in ire asked them thus: "What shall we do now?"   


Arunachala Siva.

9184
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 08, 2016, 09:46:26 AM »
Verse  119:


ஓடி அருகர்கள் தம்மை
   உழறி மிதித்துப் பிளந்து
நாடிப் பலரையுங் கொன்று
   நகரங் கலங்கி மறுக
நீடிய வேலை கலக்கும்
   நெடுமந் தரகிரி போல
ஆடியல் யானைஅம் மன்னற்
   காகுலம் ஆக்கிய தன்றே.The tusker ran after them, charged them,
Smote them, attacked them, rent them
And killed a good many of them; it shook
The whole city; it was like unto Mount Mandara
Which of yore stirred and churned the vast ocean;
The beast but wrought havoc for the monarch.

Arunachala Siva.

9185
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 08, 2016, 09:44:06 AM »
Verse  118:

ஆண்ட அரசை வணங்கி
   அஞ்சிஅவ் வேழம் பெயரத்
தூண்டிய மேன்மறப் பாகர்
   தொடக்கி அடர்த்துத் திரித்து
மீண்டும் அதனை அவர்மேல்
   மிறைசெய்து காட்டிட வீசி
ஈண்டவர் தங்களை யேகொன்
    றமணர்மேல் ஓடிற் றெதிர்ந்தே.When the elephant thus adored the Lord?s servitor,
And moved away, the cruel mahouts goaded it
To charge him; they blocked its passage,
Turned it against him and with ankus
Pierced its pachyderm; thus teased again and again
The tusker smote them all and began to attack the Jains.

Arunachala Siva.

9186
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 08, 2016, 09:41:39 AM »
Verse  117:


தண்டமிழ் மாலைகள் பாடித்
   தம்பெரு மான்சர ணாகக்
கொண்ட கருத்தில் இருந்து
   குலாவிய அன்புறு கொள்கைத்
தொண்டரை முன்வல மாகச்
   சூழ்ந்தெதிர் தாழ்ந்து நிலத்தில்
எண்டிசை யோர்களுங் காண
   இறைஞ்சி எழுந்தது வேழம்.


He hymned the gracious Tamizh garlands,
Established in the palladium of his God;
The divine servitor was truly love incarnate;
The tusker circumambulated him and bowed;
It fell on earth, worshipped him and rose up;
Men in all directions witnessed this.


Arunachala Siva.

9187
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 08, 2016, 09:37:48 AM »
Verse  116:


வஞ்சகர் விட்ட சினப்போர்
   மதவெங் களிற்றினை நோக்கிச்
செஞ்சடை நீள்முடிக் கூத்தர்
   தேவர்க்குந் தேவர் பிரானார்
வெஞ்சுடர் மூவிலைச் சூல
   வீரட்டர் தம்அடி யோம்நாம்
அஞ்சுவ தில்லைஎன் றென்றே
   அருந்தமிழ் பாடி அறைந்தார்.


Facing the mad and irate mammoth set on him
By the diabolical Jains, he hymned in Tamizh thus:
"We are the servitor of the Dancer who sports
The matted hair, long and incarnadine,
The supreme Lord of gods,
The wielder of the three-pronged trident,
The God of Veerattam! We have nothing to dread at all."   

Arunachala Siva.

9188
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 08, 2016, 09:34:37 AM »
Verse 115:


அண்ணல் அருந்தவ வேந்தர்
   ஆனைதம் மேல்வரக் கண்டு
விண்ணவர் தம்பெரு மானை
   விடையுகந் தேறும் பிரானைச்
சுண்ணவெண் சந்தனச் சாந்து
   தொடுத்த திருப்பதி கத்தை
மண்ணுல குய்ய வெடுத்து
   மகிழ்வுட னேபாடு கின்றார்.


The great and glorious one, the prince of tapas,
Beholding the tusker that was set on him,
Invokes the Lord of gods who lovingly rides the Bull,
With the hymn; "Sunna Venn Santana Santu"  *
He sings the divine decade in delight great
That the world may stand redeemed.   

* (Padigam 4 Decade  2)

Arunachala Siva.

9189
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 08, 2016, 09:32:17 AM »
Verse  114:

பாவக்கொடு வினைமுற்றிய
   படிறுற்றடு கொடியோர்
நாவுக்கர செதிர்முற்கொடு
   நணுகிக்கரு வரைபோல்
ஏவிச்செறு பொருகைக்கரி
   யினையுய்த்திட வெருளார்
சேவிற்றிகழ் பவர்பொற்கழல்
   தெளிவுற்றனர் பெரியோர்.


The false and cruel Jains, ripe in evil, plied
The tusker of murderous trunk -- verily a black hill,
Before Tirunavukkarasar and caused it charge him.
He remained however undaunted; he but meditated
On the Feet of the Lord who blazes on His Bull.   

Arunachala Siva.

9190
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 08, 2016, 09:30:12 AM »
Verse  113:


மாடுற்றணை இவுளிக்குலம்
   மறியச்செறி வயிரக்
கோடுற்றிரு பிளவிட்டறு
   குறைகைக்கொடு முறியச்
சாடுற்றிடு மதில்தெற்றிகள்
   சரியப்புடை அணிசெற்
டாடுற்றகல் வெளியுற்றதவ்
   வடர்கைக்குல வரையே.


The tusker of the murderous trunk, verily a hill,
With its twin tusks that were truly diamond blades
Destroyed the herds of steeds that passed nearby
And rent into two, walls and doors,
Pulling them out, piece by piece.
Eke did it destroy their ornamental parts
And eventually came into the open.   


Arunachala Siva.

9191
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: April 08, 2016, 08:07:51 AM »


There is a poem titled  Paripoorana Panchamirtam, containing 5 melodious songs under five
types of abhishekams for Murugan -- like milk, curd, ghee, sugar and honey. 

Sri Pampan Swamigal, the author of these poems,  was born in Pampan, a village
on the southernmost tip of India near Kanyakumari.He was the son of one Sathappa Pillai.
His name was Appavu.  He was taught classical Tamizh by one Muniyandi
Pillai, a versatile Tamizh pandit.  One day, when he went to the Siva temple of Ramanathapuam,
he desired to write poems on Muruga and the impulse became a reality immediately. He could
compose songs on Muruga.  He wrote them afterwards and kept with him.  One day one Sethu
Madhava Iyer of Rameswaram happened to read these poems and became quite excited.
He took Appavu and gave him the six lettered mantra of Muruga as Upadesa.  He also got
him married later to a good lady.

Soon Appavu Pillai started performing miracles for good purpose , like curing illness etc.,
He also composed many songs on Muruga.  He wrote this Paripoorana Panchamirtam
in 1891. After visiting many Murga temples, Appavu Pillai took to sannyasa and reached Madras.
He then went to Kasi in the year 1902 and meditated on Visalakshi and Viswanatha.  He returned to
Madras and after visiting Chidambaram he decided to stay only in Madras.  He wrote the famous
Sri Kumarastavam in 1915.  But as per the call of Arunachaleswara, he went to Tiruvannamalai
and from there he went to Bangalore.  He attained Maha Samadhi on 30.5.1929, in Tiruvanmiyur,
on the outskirts of today's Chennai. His Samadhi is said to be in Tiruvanmiyur, Chennai.

His various songs have been classified into six books.

Arunachala Siva.     

9192
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: April 08, 2016, 07:59:44 AM »

In sleep, god as a matter of grace, allows the prana, breath to continue, whereas the mind is
temporarily under suspended animation.  [ The prana goes in and comes out, so that others
would not think that you are dead, this is god's grace].

-- Who am I?

In dream, mind shows some mischief.

In wakeful state, it is the mind which calls all the shots.

In all three states, Soul or the Self or Brahman is ever-present.

Arunachala Siva. 

9193
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: April 08, 2016, 07:57:37 AM »

God always likes a person who is devoted to His devotees.  Many saints in Periya Puranam,
[e.g. Appoothi Adigal] prayed only to Siva's devotees, like Tiru Navukkarasar. Yazhapanar,
a low caste violinist prayed only to Tiru Jnana Sambandhar and played his violin only for his songs.
Bhagavan Ramana says in Verse 104 of Arunachala Akshara Mana Malai:

Let me be a devotee of the devotees of the devotees,
who listen to Your name with love!
Please bless so, O Arunachala!

Arunachala Siva.

9194
The interesting feature here is of the Moon situated in Purvabhadrapada in Meena, a nakshatra which,
ruled by Jupiter and being in the last sign of the zodiac, stands for Moksha or final liberation.  This
nakshatra, it is to be noted, is the Trijanma tara or the trinal nakshatra of Punarvasu, the Maharshi's
Janma nakshatra (Chart 2), both ruled by Jupiter.  Punarvasu lies in the airy sign of Mithuna which very
appropriately shows the path of Jnana which is what Bhagavan showed and gave the world through the
path of inquiry Who am I?.  This subtle connection between birth and release nakshatra leaves little doubt
of the Divinity that took shape in the form of Bhagavan in answer to the cries of devotees around the world
for spiritual succor.

Looking at the navamsa which is an integral part of the horoscope and more important than any other
Shodavarga (16 sub divisional charts), the planetary arrangement is simply staggering.  Every single
planet obtains unusual dignity and strength reflecting the core event occurring under this design.
The Sun is exalted in Aries, the Moon occupies the deeply spiritual sign of Cancer, which is also his own
sign.  Mars is in his sign of exaltation in Capricorn.  Mercury also is in his exaltation sign, Jupiter occupies
his Moolatrikona (own sign) in Sagittarus, Venus is Vargottama in friendly Aquarius, Saturn is in Libra
in his sign of exaltation, and both Rahu in Scorpio and Ketu in Taurus become extra-ordinarily strong
by virtue of obtaining neechabhanga from multiple strong resources.   This unusual pattern can mean nothing
but a supreme spiritual event occurring under it.

All said and done, no astrological or other rational explanation can do justice to Bhagavan's life and transition
for He is beyond worlds, beyond the grasp of the intellect and the mind.  This analysis is simple act of devotion
at Bhagavan's Feet.

***

Navamasa or the chief divisional chart; Vargottama from Varga (meaning division. + uttama (meaning the
best) is when a planet occupies identical Rasis in both main chart and the Navamsa.

Nakshatra or lunar mansion, one of 27 segments along the ecliptic whose names indicate the key
asterisms in each area of fixed heavens.

Neecha (meaning debilitated) + bhanga (meaning annulled) means the debilitation is cancelled,
a feature that gives dignity and strength to a planet's placement.


***

concluded.

Arunachala Siva.                       

9195
I wish all the Forum members, a prosperous, happy Telugu / Kannada New Year Dhunmuki  on
8th April 2016.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 [613] 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 ... 2975