Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 [612] 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 ... 3061
9166
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 19, 2016, 09:11:39 AM »
Verse  219:


பல்கு வெண்கதிர்ப் பத்திசேர்
    நித்திலச் சிவிகைப்
புல்கு நீற்றொளி யுடன்பொலி
    புகலிகா வலனார்
அல்கு வெள்வளை அலைத்தெழு
    மணிநிரைத் தரங்கம்
மல்கு பாற்கடல் வளர்மதி
    உதித்தென வந்தார்.   


The Ruler of Pukali bright with his holy ash
Rode in the pearly litter dazzling with white rays;
It was like the rising of the growing moon from the sea
Of milk whence chanks are thrown up
By the beauteous rows of billows.

Arunachala Siva.

9167
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 19, 2016, 09:09:28 AM »
Verse 218:


வளையும் ஆர்த்தன வயிர்களும்
    ஆர்த்தன மறையின்
கிளையும் ஆர்த்தன திளைஞரும்
    ஆர்த்தனர் கெழுவும்
களைகண் ஆர்த்ததொர் கருணையின்
    ஆர்கவின் முத்தின்
விளையு மாக்கதிர் வெண்குடை
    ஆர்த்தது மிசையே.   Chanks blew, so too trumpets; the divisions
Of the Vedas chanted aloud; his kin roared for joy;
The mercy of the Lord who is the life of all lives
Held in its grip all the souls; the white parasol
Decked with lustrous pearls, fluttered
When it was held aloft.   

Arunachala Siva.

9168Question, answer, further question, further answer.  This is endless. This reminds of Gaudapada
Karika and Panchadasi, where the "whether the egg came first or the hen came first"... question
is taken up and answered. (This is of course, regarding free will and destiny dichotomy.) 
Sureswara says in Panchadasi:  "Break the egg and crush the neck of the hen.  Throw them both
to the earth.  Prostrate and pray to the earth, from which was born both the first egg or the first hen."
Then all questions will stop.  No answers will come. It is like, as Bhagavan said, the stick that
stirs the funeral pyre..... in Who am I?  The answer-less state (or further question-less state) is
abidance.

Arunachala Siva.

9169
This Cosmic Person is both man and woman, the Great God and the Goddess, both the cosmic masculine
and cosmic feminine powers.  It is not simply the essence of humanity but the prototype for plants,
animals and stars and planets.  The Cosmic Person is the universal form, the prime archetype behind
all beings, the 'I behind the I' in all creatures.

This Purusha or consciousness principle of Yoga, however, is no mere philosophical concept, theological
belief or abstract Absolute.  It is the very fire within our hearts that is the light of the entire universe.
The Purusha is Jyotirmaya or 'made of light'.  To truly practice Yoga we must begin with an understanding
of this being of light as our goal.  However, few Yoga students today are aware of the Purusha, much less
its connection to fire, though that has always been the key to the inner process and higher presence of
Yoga. Most meditators aim at understanding the psychological self, not realizing that our true Self is
the cosmic light expressing itself in all of nature, in which our personal psychology gets consumed as
an offering in but an instant.

contd.,

Arunachala Siva.               

9170
In the yogic view,  our true individuality is an inner consciousness that unites us with all -- not a physical,
mental or religious entity that keeps us apart. Our Self is mirrored in all the selves in the universe.
If we look deeply, we can see everything in the universe has a personality or spirit within it, whether
it is the Sun, the mountains, animals or human beings. Every form in nature from the rocks to the clouds
is a face of Consciousness. All faces of all creatures, we would say, are masks of God.

The Cosmic Person exists in an embodied form as the soul within all creatures.  We could say that plants
and animals are evolutionary precursors of human beings or younger forms of ourselves, people in the
making as it were.  The Cosmic Person also exists in disembodied forms as spirits behind the forces of
nature.  We could say that the Sun and Moon are cosmic, older or vaster forms of ourselves -- spiritual
powers and personalities.  The whole universe is the cosmic human being taking many different appearances
and assuming many different functions both individually and collectively as part of its manifold expression.

This view was known to the sages of the Rig Veda, in which the teaching of the Purusha first arose:

The Cosmic Person (Purusha) is all this, what has been and what will be.

From his mind, the Moon was born, from his eye came the Sun.  From his mouth arose the powers of
fire and lightning.  From the wind his breath was born.

From his navel came the atmosphere, from his head Heaven, from his feet the Earth and from his ears
the directions of space.  Thus all the worlds were formed. (Rig Veda X.90, 2, 12, 14.)

The human being is a replica of the greater universe, which itself has an organic structure like the human
body.  We are an expression of the 'self conscious universe' holding both spirit and nature within
ourselves.  This means that we exist in all things, not as a separate species but as part of the underlying
fabric of awareness.  Through the unity of consciousness, the human being is the universe and the
universe is a human being.  We could say that the material universe is the body of consciousness,
while consciousness is the soul of the world.

contd.,

Arunachala Siva.                         

9171
(5.9):தன்மை பிறரால் அறியாத
    தலைவா பொல்லா நாயான
புன்மை யேனை ஆண்டையா
    புறமே போக விடுவாயோ
என்னை நோக்கு வார்யாரே
    என்நான் செய்கேன் எம்பெருமான்
பொன்னே திகழுந் திருமேனி
    எந்தாய் எங்குப் புகுவேனே.

O Leader whose nature is unknown to others !
O Sire,
You have enslaved me,
the base one,
a vicious dog;
Will You suffer me to drift away?
Who will care for me?
What can I do O Our God?
Where will I fare forth,
O my Father Whose divine frame shines like gold?

Arunachala Siva.


9172
(5.7):


முடித்த வாறும் என்றனக்கே
    தக்க தேமுன் னடியாரைப்
பிடித்த வாறும் சோராமற்
    சோர னேன்இங் கொருத்திவாய்
துடித்த வாறும் துகிலிறையே
    சோர்ந்த வாறும் முகங்குறுவேர்
பொடித்த வாறும் இவையுணர்ந்து
    கேடென் றனக்கே சூழ்ந்தேனே.


It is but meet that You keep Your hold on Your Servitors,
lest they should languish;
Your ordaining My lot too is befitting.
I am a sinner.
Here,
I but beheld the trembling lips of a damsel Whose clothing slipped a trifle,
and whose forehead was be-dewed with sweat;
in these indulging I brought about my ruination.


Arunachala Siva.

9173
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: June 18, 2016, 11:25:29 AM »
Verse  56:


56: ஒன்றாய் அரும்பி, பலவாய் விரிந்து, இவ் உலகு எங்குமாய்
நின்றாள், அனைத்தையும் நீங்கி நிற்பாள்--என்றன், நெஞ்சினுள்ளே
பொன்றாது நின்று புரிகின்றவா. இப் பொருள் அறிவார்--
அன்று ஆலிலையில் துயின்ற பெம்மானும், என் ஐயனுமே.

அபிராமி அன்னையே! நீ ஒன்றாக நின்று, பலவாகப் பிரிந்து, இவ்வுலகில் எங்கும் பரந்திருக்கின்றாய் (பராசக்தியினின்று, பிரிந்த பல சக்திகள்). அவைகளிடத்திலிருந்து நீங்கியும், இருக்கக் கூடியவள் நீ! ஆனால், எளியோனாகிய என் மனத்தில் மட்டும் இடையுறாது நீடு நின்று ஆட்சி செய்கின்றாய். இந்த இரகசியத்தின் உட்பொருளை அறியக் கூடியவர்கள், ஆலிலையில் துயிலும் திருமாலும், என் தந்தை சிவபெருமான் ஆகிய இருவருமே ஆவர்.

O Mother Abhirami!  You are the One but divided into many, spread over the whole world. (These are
different forms of Parasakti).  You can also be away from these Saktis. But You ever in my mind,
this poor creature, and rule over my mind.  Those who understand Your nature, the inner meaning
of this secret, is only Vishnu who sleeps on the banyan leaf and my Father, who is my Father.

contd.,

Arunachala Siva.   

9174
14.  You are all.  You are without all.  You are peaceful.  You are supreme indeed.  You are the cause.
You are quiescent. No doubt you are Brahman.


15.  You are of the nature of Being only.  You are the universal Being.  You are of the nature of eternal
purity.  You are Brahman without doubt.

16. You are without an iota of everything. You are devoid of even an atom of anything.  You are devoid
of existence.  You are devoid of non existence etc.,

17.That which you are is He.  You are the great one.  No doubt, you are Brahman.

18.  You are without aim and its qualities.  You are only consciousness.  You are devoid of pain.
You are ever the sole undivided essence.  Without doubt, you are Brahman.

19.  You are of the nature of the substratum of all.  You are of the nature of the light of all.
You are devoid of all discrepancies of meaning.  No doubt, you are Brahman.

20.  You are verily Brahman, devoid of differences and devoid of mishaps etc.,
You are the auspicious, lacking any differentiation.   No doubt, you are Brahman.

contd.,

Arunachala Siva.         

9175
351. The doing of actions, the reaping of their fruits, ownership of the body and the like, as well as
worldliness are the attributes of the soul.  They are not attributes of the Real Self, who is only
Pure Consciousness and is unrelated (to the world).

352.  He that is, alas, persuaded that he is the soul, has not got rid of the notion that the body is
himself, because for him who does not known by actual experience that he is only Consciousness,
the belief of identity with the body is inescapable.

353. Since the Self, who is blissful, is experienced by all in the state of deep sleep, the intelligent
man is able to find out, by his subtle intellect, that the Self is other than the body.

354.  Therefore, it is that the sensible man, when he engages in discrimination, does not accept
the notion that the Self is the body.  But all the same, because he has not attained Awareness of the
Truth of the Real Self, he again confounds the Self with the body.

355. So long as the sense of being a soul does not cease, the sense, 'I am the body' does not become
extinct.  But it will be extinguished by attaining the Supreme State, wherein the transcendent nature of
the Self is experienced.

356. Only he is free from the notion, 'I am soul'  who becomes aware of his real Self as the Supreme
Being, the one without a second having attained constant abidance in the Transcendental State; he
is also free from the false notion 'I am the body'.                     

357. The Sadhaka must therefore understand that the Self is not the body, not the mind and not
the soul, and thereafter strive to become aware by Experience of the Self as Pure Consciousness,
by following the path taught by Ramana.

contd.,

Arunachala Siva.
   
 

9176
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 18, 2016, 09:26:20 AM »
Verse 217:


தொண்டர் ஆர்த்தனர் சுருதிகள்
    ஆர்த்தன தொல்லை
அண்டர் ஆர்த்தனர் அகிலமும்
    ஆர்ப்புடன் எய்தக்
கொண்டல் ஆர்த்தன முழவமும்
    ஆர்த்தன குழுமி
வண்ட றாப்பொலி மலர்மழை
    ஆர்த்தது வானம்   .


Devotees made a joyous uproar; the Vedas resounded;
The hoary Devas shouted for joy; clouds rumbled
And the earth reverberated; drums resounded;
The heavens showered flowers laden with bees.

Arunachala Siva.

9177
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 18, 2016, 09:24:08 AM »
Verse  216:


சோதி முத்தின் சிவிகைசூழ் வந்துபார்
மீது தாழ்ந்துவெண் ணீற்றொளி போற்றிநின்
றாதி யார்அரு ளாதலின் அஞ்செழுத்
தோதி யேறினார் உய்ய வுலகெலாம்.He circumambulated the litter
Decked with lustrous pearls, and prostrated before it;
He hailed its white luster as that of the holy ash,
As he received it by the grace of the Primordial One,
Chanting the Panchaakshara he moved into it
That all the worlds might stand redeemed.


Arunachala Siva.

9178
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 18, 2016, 09:22:00 AM »
Verse  215:


பொடிய ணிந்த புராணன் அரத்துறை
அடிகள் தம்மரு ளேயிது வாமெனப்
படியி லாதசொல் மாலைகள் பாடியே
நெடிது போற்றிப் பதிகம் நிரப்பினார்.


"This is the mercy of the perfect One
Of Aratthurai, the Wearer of the holy ash."
Thus he hymned his peerless garland of verse,
Prayed for a long time and completed his decad.


Arunachala Siva.

9179
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 18, 2016, 09:19:02 AM »
Verse 214:


எந்தை ஈசன் எனஎடுத்து இவ்வருள்
வந்த வாறுமற்று இவ்வண மோஎன்று
சிந்தை செய்யும் திருப்பதி கத்துஇசை
புந்தி யாரப் புகன்றெதிர் போற்றுவார்.His decade began with the words: "Entai Eesan?"
The divine music of his decade bred by divine thinking
Filled his mind-heart, and he stood hymning
Before the divine gifts of the Lord, thus:
"The way of the Lord's grace is so, even so."

Arunachala Siva.

9180
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 18, 2016, 09:15:55 AM »
Verse 213:மெய்ம்மை போற்றி விடாத விருப்பினால்
தம்மை யுன்னும் பரிசுதந் தாள்பவர்
செம்மை நித்தில யானச் சிறப்பருள்
எம்மை யாளுவப் பானின் றளித்ததே."The Lord blesses one with the beatitude
Of ever thinking on Him, should one
Hold fast to truth in steadfast love;
He has honored us with the gift
Of a pearly palanquin; to rule us as His servitor
Behold the boon here, He has blessed us with."

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 [612] 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 ... 3061