Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 [611] 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 ... 3129
9151
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 15, 2016, 01:15:23 PM »
Verse 813:


ஆற்றில்நீர் கடுக வோடும்
    மருங்குற அரசன் நோக்கி
நீற்றணி திகழ்ந்த மேனி
    நிறைமதிப் பிள்ளை யாரும்
வேற்றுரு அருகர் நீரும்
    விதித்தஏ டிடுக என்றான்
தோற்றவர் தோலா ரென்று
    முன்னுறத் துணிந்திட் டார்கள்.
As they came near the place where the river flowed amain
The king said: "May the godly child resplendent
With the holy ash and like unto the full moon,
And you of different forms, set your respective leaves
On the river as agreed." The Samanas then came
Forward to do it first, thinking that they that had
Lost earlier might not lose later.

Arunachala Siva.

9152
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 15, 2016, 01:13:08 PM »
Verse  812;கார்கெழு பருவம் வாய்ப்பக்
    காமுறு மகளிர் உள்ளம்
சீர்கெழு கணவன் தன்பால்
    விரைவுறச் செல்லு மாபோல்
நீர்கெழு பௌவம் நோக்கி
    நிரைதிரை இரைத்துச் செல்லும்
பார்கெழு புகழின் மிக்க
    பண்புடை வைகை யாறு.


Even as the minds of the wives were drawn amain
To their respective and glorious husbands at the time
Of the rainy season, the river Vaikai flowed roaring
With its rows of waves towards the sea full of water.

Arunachala Siva.


9153
Verse  8:இடக்குங் கருமுருட்
    டேனப்பின் கானகத்தே
நடக்குந் திருவடி
    என்தலைமேல் நட்டமையாற்
கடக்குந் திறல்ஐவர்
    கண்டகர்தம் வல்லரட்டை
அடக்குங் குலாத்தில்லை
    ஆண்டானைக் கொண்டன்றே.
As the sacred feet that,
in the forest,
walked after the burrowing boar ? black and rugged ?,
Were placed on my crown,
by His grace,
the cruel mischief of the well-nigh invincible five ruffians,
Was quelled for good.
Lo,
I hold fast the splendorous God of Thillai.

contd.,


Arunachala Siva.

9154
Verse  7:


மதிக்குந் திறலுடைய
    வல்அரக்கன் தோள்நெரிய
மிதிக்குந் திருவடி
    என்தலைமேல் வீற்றிருப்பக்
கதிக்கும் பசுபாசம்
    ஒன்றுமிலோம் எனக்களித்திங்
கதிர்க்குங் குலாத்தில்லை
    ஆண்டானைக் கொண்டன்றே. 


The divine feet that crushed and cracked the shoulders
of the puissant Asura of celebrated prowess,
Are enthroned on my crown.
So,
I stand utterly denuded of recrudescent Pasu-Paasam.
Thus rejoicing uproariously
I hold fast the splendorous God of Thillai.


contd.,

Arunachala Siva.

9155
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: August 15, 2016, 10:00:11 AM »
Verse 100:100: குழையைத் தழுவிய கொன்றையந் தார் கமழ் கொங்கைவல்லி
கழையைப் பொருத திருநெடுந் தோளும், கருப்பு வில்லும்
விழையப் பொரு திறல் வேரியம் பாணமும் வெண் நகையும்
உழையைப் பொருகண்ணும் நெஞ்சில் எப்போதும் உதிக்கின்றவே!

ஏ, அபிராமி! குழையிலே தவழும்படியாகவுள்ள கொன்றை மலரால் தொடுத்த மாலையின் மணம்கமழும் மார்பகங்களையும் தோளையும் உடையவளே! மூங்கிலை ஒத்த அழகிய கரும்பு வில்லும், கலவிபோருக்கு விரும்பக்கூடிய மணம் மிகுந்த ஐவகை மலர் அம்பும், வெண்மையான முத்துப்பல் இதழ்ச் சிரிப்பும், மானை ஒத்த மருண்ட கண்களுமே எப்பொழுதும் என் நெஞ்சில் நிறைந்திருக்கிறது. அத் திருமேனியையே நான் வழிபடுகின்றேன்.

O Abhirami!  You are wearing konrai garland, which hang around Your ear lobes.  You have got
beautiful breasts and shoulders.  You are having bamboo like sweet cane as bow and five flowers
as Your arrows which indicate love making.  You have got white pearls like teeth and a sweet smile
on Your lips.  Your eyes are like those of  fearing deer.   I always pray to that holy form.

contd.,

Arunachala Siva.

9156
51.  For me there is no 'to you'.  For me there is no 'to myself'.  For me there is no 'outside you'.  For
me there no 'me'.  For me there is no Guru.  For me there is none at all.  Such a one is a Jivanmukta.

52.  I have no inertness.  I have no temple.  I have no fatigue.  I have no prosperity for me.  One who
is fixed in the beatitude 'not for me, not for me' is called a Jivanmukta.

53.  I have no lineage.  I have no aphorisms,  I have nothing that is suitable.  I have no grace.  I have
nothing in the least.  One who contemplates thus is called a Jivanmukta.

54.  I have no self.  I have no non self.  I have no heaven.  I have no fruit.  I have no object anywhere
to be condemned.  Such a one is called a Jivanmukta.

55.  I have nothing to practice.  I have no learning. I have no peace.  I have no restraint. I have
no tenement.  Such a sage is called a Jivanmukta.

56.I have nothing that causes pain.  I have no doubt.  I have no sleep.  I have no mind.  I have
no oscillation.  Such an accomplished one is called a Jivanmukta.

57.  I have no old age.  I have no boyhood.  I have no youth even a little.  I have no death. I have
no darkness. Such a one ios called a Jivanmukta.

58.  I have no world.  I have no enjoyment.  One who remembers 'I have nothing whatsoever' and
who has found 'I have no silence'  is called a Jivanmukta.

contd.,

Arunachala Siva.     

9157
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 15, 2016, 09:39:55 AM »
Verse  811:பன்மணி முரசம் சூழ்ந்த
    பல்லியம் இயம்பப் பின்னே
தென்னனும் தேவி யாரும்
    உடன்செலத் திரண்டு செல்லும்
புன்னெறி அமணர் வேறோர்
    புடைவரப் புகலி வேந்தர்
மன்னிய வைகை யாற்றின்
    கரைமிசை மருவ வந்தார்.


Beauteous drums and many other instruments
Were resounded; the king and his consort came together
Behind the godly child; the Samanas of evil way came
By a different direction; thus it was the Prince of Pukali
Arrived at the bank of the ever-during Vaikai.

Arunachala Siva.

9158
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 15, 2016, 09:36:41 AM »
Verse  810:

தென்றமிழ் விளங்க வந்த
    திருக்கழு மலத்தான் வந்தான்
மன்றுளார் அளித்த ஞான
    வட்டில்வண் கையன் வந்தான்
வென்றுல குய்ய மீள
    வைகையில் வெல்வான் வந்தான்
என்றுபன் மணிச்சின் னங்கள்
    எண்டிசை நெருங்கி ஓங்க.   


"He of Tirukkazhumalam born for the growing
Glorification of Tamizh, is come!
The holder of the bowl of gold into which the Lord
Of Ambalam poured nectarean Gnosis, is come!
He who has already triumphed for the deliverance
Of the world, is come again to claim his victory
At the Vaikai too!" Thus blared the many
Beauteous trumpets in all the eight directions.

Arunachala Siva.


9159
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 15, 2016, 09:34:26 AM »
Verse  809:


இன்னன இரண்டு பாலும்
    ஈண்டினர் எடுத்துச் சொல்ல
மின்னொளி மணிப்பொற் காம்பின்
    வெண்குடை மீது போதப்
பன்மணிச் சிவிகை தன்மேற்
    பஞ்சவ னாட்டு ளோர்க்கு
நன்னெறி காட்ட வந்தார்
    நான்மறை வாழ வந்தார்.


As thus spake the people who gathered on both sides
Of the street, he that came to be born
For the flourishing of the four Vedas-- the godly child
Who came to reveal the goodly way to those
Of the Pandya realm--, rode his palanquin inlaid with gems galore,
Over which was held aloft the white parasol
Of golden handle flashing like lightning.

Arunachala Siva.


9160
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 15, 2016, 09:31:32 AM »
Verse  808:


தோற்றவர் கழுவி லேறத்
    துணிவதே அருகர் என்பார்
ஆற்றிய அருளின் மேன்மைப்
    பிள்ளையார்க்கு அழகி தென்பார்
நீற்றினால் தென்னன் தீங்கு
    நீங்கிய வண்ணங் கண்டார்
போற்றுவா ரெல்லாஞ் சைவ
    நெறியினைப் போற்று மென்பார்."Should the Samanas affirm that the losers should
Be impaled?" said a few; "This but becomes the godly child
Poised in lofty grace" said a few others;
"They that have witnessed the removal of the evil
Of the Pandya by the holy ash, will sure hail it;
So let all men hail the Saivite way? said some.

Arunachala Siva.

9161
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 15, 2016, 09:28:59 AM »
Verse  807:ஏடுகள் வைகை தன்னில்
    இடுவதற் கணைந்தார் என்பார்
ஓடுநீ ருடன்செ லாது
    நிற்குமோ ஓலை என்பார்
நீடிய ஞானம் பெற்றார்
    நிறுத்தவும் வல்லர் என்பார்
நாடெலாங் காண இங்கு
    நண்ணுவர் காணீர் என்பார்."They are come to drop the leaves on the Vaikai"
Said a few; "Will the leaf stand still, without
Drifting along the current?" said a few others;
?The one of everlasting Gnosis can cause it
To stand still? said a few; "He will come back
Riding in triumph, witnessed by the whole country"
Said a few others.   

Arunachala Siva.


9162
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 15, 2016, 09:26:00 AM »
Verse 806:


நெருப்பினில் தோற்றார் தாங்கள்
    நீரில்வெல் வர்களோ என்பார்
இருப்புநெஞ் சுடைய ரேனும்
    பிள்ளையார்க் கெதிரோ என்பார்
பருப்பொரு ளுணர்ந்தார் தாங்கள்
    படுவன பாரீர் என்பார்
மருப்புடைக் கழுக்கோல் செய்தார்
    மந்திரி யார்தா மென்பார்."Will ever the losers in the ordeal by fire succeed
In the ordeal by water?" said a few;
"Though their hearts are wrought of steel, can they
Face the godly child?" said a few others;
"Behold the end of those who know but the gross
And not the subtle" said a few;
"The minister has already wrought the stakes honed
Sharp" said a few others.   


Arunachala Siva.

9163
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 15, 2016, 09:23:14 AM »
Verse  805:


அடிகள்மார் முகங்கள் எல்லாம்
    அழிந்தன பாரீர் என்பார்
கொடியவஞ் சனைகள் எல்லாம்
    குலைந்தன போலும் என்பார்
வடிகொள்வேல் மாறன் காதல்
    மாறின வண்ணம் என்பார்
விடிவதாய் முடிந்த திந்த
    வெஞ்சமண் இருளும் என்பார்.

"The Samana munis have lost their face"
Said a few; "All cruel deceptions have been
Shattered" said a few others;
"Behold the conversion of the spear-holding
Pandya" said a few; "The night of Jainism
Is ended; truth has dawned" said a few others.

Arunachala Siva.


9164
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 15, 2016, 09:20:19 AM »
Verse 804:


ஏதமே விளைந்த திந்த
    அடிகள்மார் இயல்பா லென்பார்
நாதனும் ஆல வாயில்
    நம்பனே காணு மென்பார்
போதமா வதுவும் முக்கட்
    புராணனை அறிவ தென்பார்
வேதமும் நீறு மாகி
    விரவிடும் எங்கும் என்பார்.


"These Samana preceptors are evil-embodied"
Said a few; "The Lord is surely the God of Aalavaai"
Said a few others; "True enlightenment
Is the knowledge of the hoary triple eyed Lord"
Said a few; "It is the Vedas and the holy ash
That will pervade everywhere" said a few others.   

Arunachala Siva.

9165
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 15, 2016, 09:16:32 AM »
Verse  803:
எரியிடை வாதில் தோற்ற
திவர்க்குநம் அருகர் என்பார்
புரிசடை அண்ணல் நீறே
பொருளெனக் கண்டோம் என்பார்
பெருகொளி முத்தின் பைம்பொற்   
சிவிகைமேற் பிள்ளை யார்தாம்
வருமழ கென்னே என்பார் வாழ்ந்தன கண்கள் என்பார் .

A few said: "Our Samanas were vanquished
By him in the ordeal by fire."
A few others said: "We are now convinced
The holy ash of the Lord of matted hair is the truth."
A few exclaimed thus: "Behold the beauty
Of the advent of the godly child in his comely palanquin
Of gold and pearls of ever-increasing splendor."
A few others said: "Our eyes are truly blessed."

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 [611] 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 ... 3129