Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 [62] 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... 3072
916
Verse  8:

திறக்கப் பாடிய என்னினுஞ் செந்தமிழ்
உறைப்புப் பாடி யடைப்பித்தா ருந்நின்றார்
மறைக்க வல்லரோ தம்மைத் திருவாய்மூர்ப்
பிறைக்கொள் செஞ்சடை யாரிவர் பித்தரே.

Even better than me who composed songs to open the door, Sambandhar,  who caused those doors to close by composing verses impressively, is standing nearby.
Is Siva who wears a crescent moon on his red matted locks, who is in Tiruvāimūr, capable of hiding himself?  He is definitely mad, as he hid himself.

Arunachala Siva.917
Verse  7:


பாடிப்பெற்ற பரிசில் பழங்காசு
வாடி வாட்டந் தவிர்ப்பா ரவரைப்போல்
தேடிக் கொண்டு திருவாய்மூர்க் கேயெனா
ஓடிப் போந்திங் கொளித்தவா றென்கொலோ.


Like the god in Viḻzhimizhalai, who gave an old coin for which one had to give discount to change and which Sambandhar received by praising Siva and had his distress removed by Siva,  what is the reason for disappearing. here, running, having told me we shall go to Tiruvāimūr, while searching for me.

Arunachala Siva.918
Verse  6:


யாதே செய்துமி யாமலோ நீயென்னில்
ஆதே யேயு மளவில் பெருமையான்
மாதே வாகிய வாய்மூர் மருவினார்
போதே யென்றும் புகுந்ததும் பொய்கொலோ.


If we do any acts and say we are not the doors but really you do that, that act will bear good result.  Siva, who has countless greatness,  who is dwelling in Vaimūr and who has the name of Mādevaṉ. Is it false when he commanded me to come and disappearing, when I came to Tiruvaimūr searching for him?

Arunachala Siva.

919
Verse  5:

ஒள்ளி யாரிவ ரன்றிமற் றில்லையென்
றுள்கி யுள்கி யுகந்திருந் தேனுக்குத்
தெள்ளி யாரிவர் போலத் திருவாய்மூர்க்
கள்ளி யாரவர் போலக் கரந்ததே.


Thinking, that there is no other god as intelligent as this Siva,  to me who was feeling elated thinking of him without ceasing, what is the reason for the god in Tiruvaimūr who disappeared like a deceitful person but appearing as a person of clear understanding.

Arunachala Siva.


920
Verse  4:


கழியக் கண்டிலேன் கண்ணெதி ரேகண்டேன்
ஒழியப் போந்திலே னொக்கவே யோட்டந்தேன்
வழியிற் கண்டிலேன் வாய்மூரடிகள்தம்
சுழியிற் பட்டுச் சுழல்கின்ற தென்கொலோ.

I did not see him disappearing, I saw him before my eyes. I did not come after he left me.  I came running simultaneously with him.  I did not see him on the way.
What is the reason for being distressed in mind being caught, in the whirls of the deception of the god in Vaimūr?

Arunachala Siva.

921
Verse  3:

தஞ்சே கண்டேன் தரிக்கிலா தாரென்றேன்
அஞ்சே லுன்னை யழைக்கவந் தேனென்றார்
உஞ்சே னென்றுகந் தேயெழுந் தோட்டந்தேன்
வஞ்சே வல்லரே வாய்மூ ரடிகளே.


I saw Siva easily;  I saw my refuge;  without being patient, I asked who are you?
"Do not be afraid;  I came to invite you."  I came running, feeling joy and waking up saying, I was saved is the god in Vaimūr capable of deception? 

Arunachala Siva.922
Verse  2:

மன்னு மாமறைக் காட்டு மணாளனார்
உன்னி யுன்னி யுறங்குகின் றேனுக்குத்
தன்னை வாய்மூர்த் தலைவனா மாசொல்லி
என்னை வாவென்று போனார தென்கொலோ.


To me who was sleeping, thinking of my Lord without ceasing, the bridegroom who is in the great Maṟaikkatu of eternal fame, telling me that he was the chief of Vaimūr, went away saying "you come there",  what is the reason for that?

Arunachala Siva.

923
Tiru Vaymur:

Verse  1:


எங்கே யென்னை யிருந்திடந் தேடிக்கொண்
டங்கே வந்தடை யாள மருளினார்
தெங்கே தோன்றுந் திருவாய்மூர்ச் செல்வனார்
அங்கே வாவென்று போனா ரதென்கொலோ.

Siva in Tiruvāymūr where coconut trees are conspicuously visible from a distance,
searching for the place, where I was, inquiring where it was and finding it. He told me about his marks of distinction out of grace, coming there.  He went ordering me you come there what is the reason for that?

Arunachala Siva.


924
Verse  11:

இராவ ணஞ்செய மாமதி பற்றவை
இராவ ணம்முடை யான்றனை யுள்குமின்
இராவ ணன்றனை யூன்றி யருள்செய்த
இராவ ணன்திரு வெண்கா டடைமினே.


In order to make the great mind to be detached, people of this world!
Meditate on the Lord, who has an elephant called Ayirāvaṇam.   One of the ten constituents of the world of Siva.  It is supposed to have two thousand tusks, thousand on each side. People of this world!  Go to Tirveṇkāṭu, belonging to the Lord, black in color, who pressed down Ravanan, first and then granted him boons.
The Akōra face of Siva is black in color.  Moreover as he has Uma, on his left half, he is named Ravanan. (In literature black, blue and green colors are mentioned without much difference.)

Padigam on Tiru Venkatu completed.

Arunachala Siva.

925
Verse  10:


பாலை யாடுவர் பன்மறை யோதுவர்
சேலை யாடிய கண்ணுமை பங்கனார்
வேலை யார்விட முண்டவெண் காடர்க்கு
மாலை யாவது மாண்டவ ரங்கமே.

The Lord will bathe in milk, he will dance in the cremation ground which is like the desert tract, he will recite many Vedas. To the Lord in Veṇkāṭu, who drank the poison that rose in the ocean and who has Uma, whose eyes are like Carnatic carp,  the bones of those who have died, are the garlands.

Arunachala Siva.

926
Verse 9:

ஏன வேடத்தி னானும் பிரமனும்
தான வேடமுன் தாழ்ந்தறி கின்றிலா
ஞான வேடன் விசயற் கருள்செயும்
கான வேடன்றன் வெண்கா டடைநெஞ்சே.

My mind!  The one who took the form of a pig and Brahma, the Lord who is the embodiment of knowledge, whose form of fire could not be found out by both of them though they changed their forms.  Go to Vēṇkāṭu of the hunter of the forest who granted boons to  Arjunaṉ.


Arunachala Siva.

927
Verse  8:

பட்டம் இண்டை யவைகொடு பத்தர்கள்
சிட்ட னாதியென் றுசிந்தை செய்யவே
நட்ட மூர்த்திஞா னச்சுட ராய்நின்ற
அட்ட மூர்த்திதன் வெண்கா டடைநெஞ்சே.


My mind!  The devotees to meditate on the Lord thinking him to be the eminent person and the origin of all things, having with them a plate for the forehead, and a variety of flowers called circlet, for the head.  Reach Veṇkāṭu belonging to the Lord, who has eight forms and who is the light of wisdom and who has a dancing form.

Arunachala Siva.

928
Verse 7:

தரித்த வன்கங்கை பாம்பு மதியுடன்
புரித்த புன்சடை யான்கய வர்புரம்
எரித்த வன்மறை நான்கினோ டாறங்கம்
விரித்த வன்னுறை வெண்கா டடைநெஞ்சே.

My mind!  The Lord who bore on his head Ganga, cobra and crescent moon,
has twisted golden matted locks of hair. He burnt the cities of base people.
Reach Veṇkāṭu, where the Lord who expounded the six Aṅgams along with the four Vedas.

Arunachala Siva.


929
Verse  6:

கூடி னானுமை யாளொரு பாகமாய்
வேட னாய்விச யற்கருள் செய்தவன்
சேட னார்சிவ னார்சிந்தை மேயவெண்
காட னாரடி யேயடை நெஞ்சமே.

My mind.  He became one with Uma, as his half.  He gave a weapon, Pasupatam to Vijayan, (Arjuna) assuming the guise of a hunter.  (This is an allusion to the story in Mahābhāratam.) The god who is always a youth,  he has the name of Siva. Reach only the feet of the Lord in Veṇkāṭu, who is always in the minds of people who think about him with love.

Arunachala Siva.


930
Verse  5:


பற்ற வன்கங்கை பாம்பு மதியுடன்
உற்ற வன்சடை யானுயர் ஞானங்கள்
கற்ற வன்கய வர்புர மோரம்பால்
செற்ற வன்திரு வெண்கா டடைநெஞ்சே.

My mind! The Lord is the hold for all living beings;  he is the support of all things.
The one who has strong matted locks of hair on which Ganga, cobra and the crescent moon are staying, the one who learnt superior wisdom without being taught. Reach Tiruveṇkāṭu of the Lord, who destroyed with a single arrow the cities belonging to the base people.

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 [62] 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... 3072