Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 [609] 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 ... 3127
9121
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 15, 2016, 01:41:19 PM »
Verse  821:


அந்தணர் தேவர்ஆ னினங்கள் வாழ்கஎன்
றிந்தமெய்ம் மொழிப்பயன் உலகம் இன்புறச்
சந்தவேள் விகள்முதல் சங்க ரர்க்குமுன்
வந்தஅர்ச் சனைவழி பாடு மன்னவாம்.The Patron of Kaazhi girt with gardens
Of blooming and suaveolent flowers,
Whose lips articulated words of primal wisdom,
Hymned (the decade of deliverance) -- by comprehending
Which, many might be blessed with Salvation--,
And caused it to be inscribed.
Then, stretching his beauteous hand, he dropped
The ever-during, divine leaf into the river.


Arunachala Siva.

9122
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 15, 2016, 01:38:47 PM »
Verse 820:


உலகியல் வேதநூல் ஒழுக்கம் என்பதும்
நிலவுமெய்ந் நெறிசிவ நெறிய தென்பதும்
கலதிவாய் அமணர்காண் கிலார்க ளாயினும்
பலர்புகழ் தென்னவன் அறியும் பான்மையால்.


The way of the world is the Vedic way
And the eternal way of delilverance is the Saivite way.?
Though the Samanas prone to evil knew not these,
The Pandya-- hailed by many--, came to know of these.

Arunachala Siva.

9123
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 15, 2016, 01:36:11 PM »
Verse  819:தென்னவன் மாறன் தானுஞ்
    சிவபுரத் தலைவர் தீண்டிப்
பொன்னவில் கொன்றை யார்தந்
    திருநீறு பூசப் பெற்று
முன்னைவல் வினையும் நீங்கி
    முதல்வனை யறியுந் தன்மை
துன்னினான் வினைக ளொத்துத்
    துலையென நிற்ற லாலே.


As the Pandya of the south was blessed with the touch
Of the chief of Sirapuram who adorned him
With the holy ash of the Lord who wears the golden konrai,
He was freed of his former, cruel karma;
As his deeds-- good and bad--, were alike done away with
And as he was poised like the central pin of a scale
When the pans weighed equal, he came
By the valiance to comprehend the First One.

Arunachala Siva.

9124
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 15, 2016, 01:33:26 PM »
Verse  818:மாசுசேர் அமணர் எல்லாம்
    மதியினில் மயங்கிக் கூற
ஆசிலா நெறியிற் சேர்ந்த
    அரசனும் அவரை விட்டுத்
தேசுடைப் பிள்ளை யார்தந்
    திருக்குறிப் பதனை நோக்கப்
பாசுரம் பாட லுற்றார்
    பரசம யங்கள் பாற.


அகத்தும் புறத்தும் அழுக்கு மிக்க அமணர்கள் அனைவரும் இங்ஙனம் அறிவு மயங்கிக் கூறக் குற்றத்தை நீக்கும் நெறியில் நிற்கும் பாண்டிய மன்னனும், அச்சமணர்களை விட்டுச் சிவ ஞான ஒளியுடைய ஞானசம்பந்தரின் திருவுள்ளக் குறிப்பு யாதோ? என அறிந்து கொள்ளுமாறு அவரைப் பார்க்க, அவர் பிற சமயங் களால் நேர்ந்த மயக்கம் நீங்குமாறு திருப்பதிகத்தைப் பாடி அருள லுற்றார்.


(English translation not available.)

Arunachala Siva. 

9125
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 15, 2016, 01:28:57 PM »
Verse 817:


வேறொரு செயலி லாதார்
    வெருவுற்று நடுங்கித் தம்பால்
ஈறுவந் தெய்திற் றென்றே
    மன்னவன் எதிர்வந் தெய்தி
ஊறுடை நெஞ்சில் அச்சம்
    வெளிப்பட வொளிப்பார் போன்று
மாறுகொண்ட வரும் இட்டால்
    வந்தது காண்டும் என்றார்.


வேறு செய்யத்தக்கது ஏதும் இல்லாதவரான சமணர்கள், அச்சம் கொண்டு நடுங்கித் தங்களுக்கு இறுதி வந்து சேர்ந்து விட்டது என்றே துணிந்து, மன்னன் முன்வந்து சேர்ந்து, புண் பட்ட தம் உள்ளத்தில் அச்சம் வெளிப்பட்டு வரவும், அதனை மறைப் பவர் போல, `எங்களுடன் மாறுபட்ட பிள்ளையாரும் ஏட்டினை ஆற்றில் இட்டால் அதன் பின்பு வரும் முடிவைக் காணலாம்' என்று கூறினர்.

(English translation not available.)

 
Arunachala Siva.


9126
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 15, 2016, 01:24:09 PM »
Verse  816:


காணவும் எய்தா வண்ணம்
    கடலின்மேற் செல்லும் ஏடு
நாணிலா அமணர் தம்மை
    நட்டாற்றில் விட்டுப் போகச்
சேணிடைச் சென்று நின்றார்
    சிதறினார் திகைத்தார் மன்னன்
ஆணையில் வழுவ மாட்டாது
    அஞ்சுவார் அணைய மீண்டார்.


காணவும் இயலாதவாறு கடலை நோக்கிச் செல்லும் அவ்வேடு, நாணம் என்பது ஒன்று இல்லாத சமணரை நட்டாற்றில் கைவிட்டு அகன்று போய்விட, அவ்வமணர்கள் தாமும், தொலைவில் சென்றவர்களும், பலவாறு சிதறுண்டவர்களும், திகைப்பு அடைந்தவர்களுமாகி, மன்னனின் ஆணையில் தப்ப மாட்டாது அஞ்சுபவராய், அவன் அருகில் திரும்பவும் வந்தனர்.

(English translation not available.)


Arunachala Siva.


9127
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 15, 2016, 01:21:49 PM »
Verse  815:ஆறுகொண் டோடும் ஏட்டைத்
    தொடர்ந்தெதி ரணைப்பார் போலத்
தேறுமெய் யுணர்வி லாதார்
    கரைமிசை ஓடிச் சென்றார்
பாறுமப் பொருள்மேற் கொண்ட
    பட்டிகை எட்டா தங்கு
நூறுவிற் கிடைக்கு முன்னே
    போனது நோக்கிக் காணார்.

The Samanas who were utterly lacking in clarity
Ran along the bank of the river as if they would
Stop the progress of the leaf; the leaf that contained
The perishing dogma escaped them and had already
Passed beyond the distance of a hundred bows? length
They could no longer behold it.

Arunachala Siva.

9128
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 15, 2016, 01:19:06 PM »
Verse  814:படுபொரு ளின்றி நெல்லிற்
    பதடிபோல் உள்ளி லார்மெய்
அடுபவர் பொருளை அத்தி
    நாத்திஎன் றெழுதி ஆற்றில்
கடுகிய புனலைக் கண்டும்
    அவாவினாற் கையிலேடு
விடுதலும் விரைந்து கொண்டு
    வேலைமேற் படர்ந்த தன்றே.


The shallow Samanas who were of true substance
Bereft, like chaff amidst grain, and who would
Affirm falsehood as truth, inscribed the words:
"Asti Naasti" on a leaf,notwithstanding
Their witnessing the fast-flowing current
And greedily dropped into it the leaf
Which rolled fast toward the sea.

Arunachala Siva.   

9129
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 15, 2016, 01:15:23 PM »
Verse 813:


ஆற்றில்நீர் கடுக வோடும்
    மருங்குற அரசன் நோக்கி
நீற்றணி திகழ்ந்த மேனி
    நிறைமதிப் பிள்ளை யாரும்
வேற்றுரு அருகர் நீரும்
    விதித்தஏ டிடுக என்றான்
தோற்றவர் தோலா ரென்று
    முன்னுறத் துணிந்திட் டார்கள்.
As they came near the place where the river flowed amain
The king said: "May the godly child resplendent
With the holy ash and like unto the full moon,
And you of different forms, set your respective leaves
On the river as agreed." The Samanas then came
Forward to do it first, thinking that they that had
Lost earlier might not lose later.

Arunachala Siva.

9130
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 15, 2016, 01:13:08 PM »
Verse  812;கார்கெழு பருவம் வாய்ப்பக்
    காமுறு மகளிர் உள்ளம்
சீர்கெழு கணவன் தன்பால்
    விரைவுறச் செல்லு மாபோல்
நீர்கெழு பௌவம் நோக்கி
    நிரைதிரை இரைத்துச் செல்லும்
பார்கெழு புகழின் மிக்க
    பண்புடை வைகை யாறு.


Even as the minds of the wives were drawn amain
To their respective and glorious husbands at the time
Of the rainy season, the river Vaikai flowed roaring
With its rows of waves towards the sea full of water.

Arunachala Siva.


9131
Verse  8:இடக்குங் கருமுருட்
    டேனப்பின் கானகத்தே
நடக்குந் திருவடி
    என்தலைமேல் நட்டமையாற்
கடக்குந் திறல்ஐவர்
    கண்டகர்தம் வல்லரட்டை
அடக்குங் குலாத்தில்லை
    ஆண்டானைக் கொண்டன்றே.
As the sacred feet that,
in the forest,
walked after the burrowing boar ? black and rugged ?,
Were placed on my crown,
by His grace,
the cruel mischief of the well-nigh invincible five ruffians,
Was quelled for good.
Lo,
I hold fast the splendorous God of Thillai.

contd.,


Arunachala Siva.

9132
Verse  7:


மதிக்குந் திறலுடைய
    வல்அரக்கன் தோள்நெரிய
மிதிக்குந் திருவடி
    என்தலைமேல் வீற்றிருப்பக்
கதிக்கும் பசுபாசம்
    ஒன்றுமிலோம் எனக்களித்திங்
கதிர்க்குங் குலாத்தில்லை
    ஆண்டானைக் கொண்டன்றே. 


The divine feet that crushed and cracked the shoulders
of the puissant Asura of celebrated prowess,
Are enthroned on my crown.
So,
I stand utterly denuded of recrudescent Pasu-Paasam.
Thus rejoicing uproariously
I hold fast the splendorous God of Thillai.


contd.,

Arunachala Siva.

9133
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: August 15, 2016, 10:00:11 AM »
Verse 100:100: குழையைத் தழுவிய கொன்றையந் தார் கமழ் கொங்கைவல்லி
கழையைப் பொருத திருநெடுந் தோளும், கருப்பு வில்லும்
விழையப் பொரு திறல் வேரியம் பாணமும் வெண் நகையும்
உழையைப் பொருகண்ணும் நெஞ்சில் எப்போதும் உதிக்கின்றவே!

ஏ, அபிராமி! குழையிலே தவழும்படியாகவுள்ள கொன்றை மலரால் தொடுத்த மாலையின் மணம்கமழும் மார்பகங்களையும் தோளையும் உடையவளே! மூங்கிலை ஒத்த அழகிய கரும்பு வில்லும், கலவிபோருக்கு விரும்பக்கூடிய மணம் மிகுந்த ஐவகை மலர் அம்பும், வெண்மையான முத்துப்பல் இதழ்ச் சிரிப்பும், மானை ஒத்த மருண்ட கண்களுமே எப்பொழுதும் என் நெஞ்சில் நிறைந்திருக்கிறது. அத் திருமேனியையே நான் வழிபடுகின்றேன்.

O Abhirami!  You are wearing konrai garland, which hang around Your ear lobes.  You have got
beautiful breasts and shoulders.  You are having bamboo like sweet cane as bow and five flowers
as Your arrows which indicate love making.  You have got white pearls like teeth and a sweet smile
on Your lips.  Your eyes are like those of  fearing deer.   I always pray to that holy form.

contd.,

Arunachala Siva.

9134
51.  For me there is no 'to you'.  For me there is no 'to myself'.  For me there is no 'outside you'.  For
me there no 'me'.  For me there is no Guru.  For me there is none at all.  Such a one is a Jivanmukta.

52.  I have no inertness.  I have no temple.  I have no fatigue.  I have no prosperity for me.  One who
is fixed in the beatitude 'not for me, not for me' is called a Jivanmukta.

53.  I have no lineage.  I have no aphorisms,  I have nothing that is suitable.  I have no grace.  I have
nothing in the least.  One who contemplates thus is called a Jivanmukta.

54.  I have no self.  I have no non self.  I have no heaven.  I have no fruit.  I have no object anywhere
to be condemned.  Such a one is called a Jivanmukta.

55.  I have nothing to practice.  I have no learning. I have no peace.  I have no restraint. I have
no tenement.  Such a sage is called a Jivanmukta.

56.I have nothing that causes pain.  I have no doubt.  I have no sleep.  I have no mind.  I have
no oscillation.  Such an accomplished one is called a Jivanmukta.

57.  I have no old age.  I have no boyhood.  I have no youth even a little.  I have no death. I have
no darkness. Such a one ios called a Jivanmukta.

58.  I have no world.  I have no enjoyment.  One who remembers 'I have nothing whatsoever' and
who has found 'I have no silence'  is called a Jivanmukta.

contd.,

Arunachala Siva.     

9135
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 15, 2016, 09:39:55 AM »
Verse  811:பன்மணி முரசம் சூழ்ந்த
    பல்லியம் இயம்பப் பின்னே
தென்னனும் தேவி யாரும்
    உடன்செலத் திரண்டு செல்லும்
புன்னெறி அமணர் வேறோர்
    புடைவரப் புகலி வேந்தர்
மன்னிய வைகை யாற்றின்
    கரைமிசை மருவ வந்தார்.


Beauteous drums and many other instruments
Were resounded; the king and his consort came together
Behind the godly child; the Samanas of evil way came
By a different direction; thus it was the Prince of Pukali
Arrived at the bank of the ever-during Vaikai.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 [609] 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 ... 3127