Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 [608] 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 ... 3073
9106
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 03, 2016, 10:13:13 AM »
Verse 360:


பாடி நின்று பரவிப் பணிந்துபோய்
ஆடும் அங்கணர் கோயில்அங் குள்ளன
மாடு சென்று வணங்கி மகிழ்ந்தனர்
நீடு சண்பை நிறைபுகழ் வேதியர்.


He hymned Him; he praised Him; he bowed before Him;
Then he moved out and adored the Lord-Dancer,
The Merciful One, in all the shrines in that region.
The Brahmin of Brahmins of consummate glory
From Sanbai, the eternal, reveled in joy.

Arunachala Siva.   

9107
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 03, 2016, 10:10:33 AM »
Verse 359:


வெண்ணி மேய விடையவர் கோயிலை
நண்ணி நாடிய காதலில் நாள்மதிக்
கண்ணி யார்தங் கழலிணை போற்றியே
பண்ணில் நீடும் பதிகமும் பாடினார்.


He sang the whole of the musical decade-- the great
And inditable Veda--, and hailed the Primal One,
And prostrated before Him; then he moved out
And came to Tiruvenni, the town glorious
And flawless, and girt with gardens.

Arunachala Siva.


9108
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 03, 2016, 10:07:53 AM »
Verse 358:எழுது மாமறை யாம்பதி கத்திசை
முழுதும் பாடி முதல்வரைப் போற்றிமுன்
தொழுது போந்துவந் தெய்தினார் சோலைசூழ்
பழுதில் சீர்த்திரு வெண்ணிப் பதியினில்.He sang the whole of the musical decade-- the great
And inditable Veda--, and hailed the Primal One,
And prostrated before Him; then he moved out
And came to Tiruvenni, the town glorious
And flawless, and girt with gardens.


Arunachala Siva.9109
While we are simply sitting without any work, we get bored. But we are not bored when you
simply sleep, where there is also no work!  We like sometimes, even sleeping for 10 hours
or even more.  Why are we not bored about sleep?  Doing nothing, no entertainment, nothing
to talk, nothing to think, but still we like sleep.  So even this boredom is a mysterious phenomenon.

However, this shows our innate divinity.  Somewhere in the deep level of our personality lies
the knowledge, that we are beyond time and space and WE LOVE TO BE BEYOND TIME AND SPACE.
Only when we are limited by time, we get frustrated and we want somehow to consume the time.
That is why we get bored.  We do not know the technique of eating time-space
stuff and be finished with it.  We do it regularly in sleep. And we are not conscious of time and
space in sleep.

So,if we could swallow time and space, the name and form, the very universe, it will be the most
reliishing food. Never we shall be hungry again.  All other foods will only satisfy us temporarily.
But people who were in Sahaja Samadhi like Bhagavan Ramana, were ever satisfied.  Time and
Space were not for them.

The Vedas say that the Brahma Jnani has consumed the time and space like a pickle with his food!

Arunachala Siva.     

9110
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: July 02, 2016, 03:40:59 PM »
A short obituary in Saranagati July-Sept. issue:


Graham Boyd:  1949-2016:

Born in Leeds on 13th July 1949, Graham came to the Ashram in the mid-1990s and began work
on archival photo negatives. Self-trained in sound and electrical engineering, Graham was instrumental
in introducing computers to Ashram and he designed the Ashram's first two websites way back when
website-designing was still quite new. In his youth while working odd jobs, Graham struggled to find
inner peace amidst the entanglements of modern life. But in the early 1980s when he came across
Mouni Sadhu?s In Days of Great Peace, his life 'changed overnight' and he began to call himself a
devotee of Bhagavan Sri Ramana. Graham was untiring in his service to the Ashram and among his many projects were recording the Ashram Tamizh Parayanam, digitizing English publications, filming and
editing the biography on Bhagavan's life in the documentary entitled Eternal Light and other video
project on Arunachala Giripradakshina. His contribution in establishing the Archives was invaluable.
It was Graham who initiated the restoration of archival photographs of Sri Bhagavan that devotees
the world over enjoy today. Ever a friend of the poor, he quietly helped the needy.

Diagnosed with bone cancer in November 2015 and having undergone treatment in Chennai,
Graham was blessed to be able to live out his final days in Tiruvannamalai where he merged at
the feet of Arunachala on 16th June 2016 in the presence of friends and his daughter, Candice
Faqir of Scarborough.

Arunachala Siva.

9111
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: July 02, 2016, 03:35:34 PM »
Graham Boyd:

A short obituary has appeared in Saranagati issue of July 2016.

I find no reference in Mountain Path, July-Sept. issue, perhaps, the edition was printed much before
Graham's merger with Bhagavan's Feet.

Arunachala Siva.

9112
Verse 9.8:அழுகேன் நின்பால் அன்பாம் மனமாய்
    அழல்சேர்ந்த
மெழுகே அன்னார் மின்னார் பொன்னார்
    கழல்கண்டு
தொழுதே உன்னைத் தொடர்ந்தா ரோடுந்
    தொடராதே
பழுதே பிறந்தேன் என்கொண் டுன்னைப்
    பணிகேனே.


With a mind which fosters love for You,
I weep not;
Having beheld Your fulgurant,
auric and ankleted feet,
Your followers who melt like wax in fire,
Adored and reached You;
I did not follow them;
Alas,
I was born in vain;
in what way can I adore You?


Arunachala Siva.

9113
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 02, 2016, 10:24:13 AM »
Verse  357:


வேத வேதியர் வேதி குடியினில்
நாதர் கோயில் அணைந்து நலந்திகழ்
பாத பங்கயம் போற்றிப் பணிந்தெழுந்
தோதி னார்தமிழ் வேதத்தின் ஓங்கிசை.He came to the temple of Vedikudi of the Lord
Of the Vedas; and hailed the goodly lotus-feet
Of the Lord; He prostrated before Him and rose up;
Then he hymned the Tamizh Veda in soaring melody.

Arunachala Siva.

9114
Verse  9.7:


தாராய் உடையாய் அடியேற் குன்தா
    ளிணையன்பு
பேரா உலகம் புக்கா ரடியார்
    புறமேபோந்தேன்யான்
ஊரா மிலைக்கக் குருட்டா மிலைத்திங் குன்தா
    ளிணையன்புக்
காரா அடியேன் அயலே மயல்கொண்
    டழுகேனே.

O my Owner,
bestow on me the love for Your Feet twain;
Lo,
Your servitors have gained the supernal and sempiternal world.
I have strayed away.
Even as the blind cow lows Hearing the lowing of the village-kine,
I,
a bewildered alien,
Weep after the fashion of true devotees without true love for Your Feet twain.

Arunachala Siva.

9115
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: July 02, 2016, 10:21:20 AM »
Verse 50:


50: நாயகி, நான்முகி, நாராயணி, கை நளின பஞ்ச
சாயகி, சாம்பவி, சங்கரி, சாமளை, சாதி நச்சு
வாய் அகி மாலினி, வாராகி, சூலினி, மாதங்கி என்று
ஆய கியாதியுடையாள் சரணம்-அரண் நமக்கே.

ஏ அபிராமியே! நீயே உலக நாயகி. பிரம்ம சக்தியும், விஷ்ணு சக்தியும் நீ. நீயே ஒய்யாரமாக ஐவகை மலர் அம்புகளைக் கையிலேந்தியவள். சம்புசக்தி, சங்கரி, எழிலுடையாள், நாகபாணி, மாலினி, உலகளிக்கும் வராகி, சூலி, மாதங்க முனிமகள் என்றெல்லாம் பல வடிவானவள்! நீயே ஆதியானவள். ஆகவே, உன்னுடைய திருவடியையே வணங்கினோம். அதுவே எமக்குப் பாதுகாவல்.

O Abhirami!  You are the Lord of the world. You are the Brahma Sakti, Vishnu  Sakti.
You are the One who beautifully have five flower arrows.  You are the Sakti of Sambu.  You are Sankari.
You are the beautiful.  You are the One who has got serpents.  You are Malini.  You are the One who
brought the world as Varahi.  You are the Sooli, and the daughter of Madhanga Muni.  You are thus
having many forms.  You are the Primordial.  Hence we pray to Your Feet.  Those feet are our protection.

contd.,

Arunachala Siva.

9116
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 02, 2016, 10:12:18 AM »
Verse  356:

இறைஞ்சி ஏத்தி எழுந்துநின் றின்னிசை
நிறைந்த செந்தமிழ் பாடி நிலாவிஅங்
குறைந்து வந்தடி யாருட னெய்தினார்
சிறந்த சீர்த்திரு வேதி குடியினில்.

He adored Him; he praised Him in Vedic hymns,
Up he stood and hymned in harmonious numbers
Of splendorous Tamizh; he sojourned there;
Then with the servitors he arrived at Tiruvedikudi,
Great and glorious.

Arunachala Siva.

9117
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 02, 2016, 10:10:03 AM »
Verse 355:


தொல்லை நீள்திருச் சோற்றுத் துறையுறை
செல்வர் கோயில் வலங்கொண்டு தேவர்கள்
அல்லல் தீர்க்கநஞ் சுண்ட பிரானடி
எல்லை யில்அன்பு கூர இறைஞ்சினார்   .


He circumambulated the shrine of Tholaiyaacchelvar
Of hoary and ever-abiding Chotrutthurai and adored
The feet of the Lord who ate the poison to relieve
The distress of the Devas, in love that knew no bounds.

Arunachala Siva.
9118
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 02, 2016, 10:07:03 AM »
Verse 354:


அப்பர்சோற் றுத்துறை சென்றடை வோம்என்
றொப்பில் வண்டமிழ் மாலை ஒருமையால்
செப்பி யேசென்று சேர்ந்தனர் சேர்விலார்
முப்புரம் செற்ற முன்னவர் கோயில்முன்.In his peerless and bounteous garland of Tamizh verse
He sang thus: "We will proceed to and reach
Our Father's Chotrutthurai." Thus singing
In single-minded devotion he came before
The temple of the Primal One who burnt
The triple hostile cities.


Arunachala Siva.

9119
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 02, 2016, 10:04:15 AM »
Verse  353:


வினவி எடுத்த திருப்பதிகம்
    மேவு திருக்கடைக் காப்புத்தன்னில்
அனைய நினைவரி யோன்செயலை
    அடியாரைக் கேட்டு மகிழ்ந்ததன்மை
புனைவுறு பாடலில் போற்றிசெய்து
    போந்து புகலிக் கவுணியனார்
துனைபுனற் பொன்னித் திரைவலங்கொள்
    சோற்றுத் துறைதொழச் சென்றடைவார்.In the envoi-verse of the divine decade
Wrought of interrogations, he sang
About the joy he experienced, on hearing
From the servitors, the gracious acts of the Lord,
Ineffably and inconceivably great; hailing this
In his hymn, to adore the Lord, he fared forth
To Tirucchotrutthurai where the fast and billowy,
Flood of the Kaveri flows to the right of the town.   

Arunachala Siva.

9120
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 02, 2016, 10:01:44 AM »
Verse 352:


கண்டியூர் வீரட்டர் கோயிவெய்திக்
    கலந்தடி யாருடன் காதல்பொங்கக்
கொண்ட விருப்புடன் தாழ்ந்திறைஞ்சிக்
    குலவு மகிழ்ச்சியின் கொள்கையினால்
தொண்டர் குழாத்தினை நோக்கிநின்று
    தொடுத்த இசைத்தமிழ் மாலைதன்னில்
அண்டர் பிரான்தன் அருளின்வண்ணம்
    அடியார் பெருமையிற் கேட்டருளி.


He reached the shrine of Kandiyoor Veerattaanam;
In longing bred by swelling love and with devotees
He prostrated before the Lord; he stood there
In great delight before the servitors;
Into the garland of music in Tamizh that he sang,
He packed many a question that would manifest
The grace and glories of the Lord of the celestial beings,
From out of the greatness of servitors.

Arunachala Siva.


.

Pages: 1 ... 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 [608] 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 ... 3073