Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 [608] 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 ... 3128
9106
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 17, 2016, 09:25:51 AM »
Verse  840:


வேத முதல்வன் எனும் மெய்த் திருப்பாட்டினில்நேர்
ஆதி உலகோர் இடர்நீங்கிட ஏத்த ஆடும்
பாத முதலாம் பதினெண் புராணங்கள் என்றே
ஓதென் றுரைசெய் தனர்யாவும் ஓதா துணர்ந்தார்.


Kati serntha pothu:
In the well-considered hymn that begins with the words:
'Kati serntha,' he affirms that killing him that spoiled the Siva-Puja
Confers deliverance; the godly son said that he had heard
The great ones speak much in praise of the deed of Chandeesa.   

Arunachala Siva.

9107
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 17, 2016, 09:23:03 AM »
Verse  839:


கருதுங் கடிசேர்ந்த எனுந்திருப் பாட்டில் ஈசர்
மருவும் பெரும்பூசை மறுத்தவர்க் கோறல் முத்தி
தருதன் மையதாதல் சண்டீசர் தஞ்செய்கை தக்கோர்
பெரிதுஞ் சொலக்கேட் டனம்என்றனர் பிள்ளை யார்தாம்.Aadum yenavum:
"Are the three acts sung in the poem beginning with the word:
'Aadum,' for His eternal self-glorification or for the annulment
Of the misery of others?" Thus you ask seeking an answer.
"These testify to His mercy for mankind."
Thus sang the lofty one.   


Arunachala Siva.


9108
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 17, 2016, 09:20:43 AM »
Verse  838:


ஆடும் எனவருந் திருப்பாட்டில் அமைத்த மூன்றும்
நீடும் புகழோ பிறர்துன்ப நீத்தற்கோ என்று
தேடும் உணர்வீர் உலகுக்கிவை செய்த தீசர்
கூடுங் கருணைத் திறமென்றனர் கொள்கை மேலோர்.


Saathukkal mikkeer iraiye vantu saarminkale:
He hymned: "Ye that abound in saintliness, hasten to join Him?
For, what indeed, are your desires and aspirations,
Save those that are linked to the pure and purifying One?
So join Him." Thus spake the Prince of Sanbai-- our Ruler.

Arunachala Siva.


9109
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 17, 2016, 09:17:55 AM »
Verse  837:


ஈண்டுச் சாதுக்கள் என்றெடுத் தோதிற்று
வேண்டும் வேட்கைய வெல்லாம் விமலர்தாள்
பூண்ட அன்பினிற் போற்றுவீர் சார்மின்என்
றாண்ட சண்பை அரச ரருளினார்.


Maa thukkam neengkal uruveer:
He hymned: "Ye that desire to get rid of great misery
Cling to Him with all your mind"
For, if in love, you enshrine the Primal Light in your heart
And envision Him as taught by the Paraclete, uninterruptedly,
And live thus poised, the fetter that fosters separateness,
Will end; so too the cycle of birth and death.   


Arunachala Siva.

9110
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 17, 2016, 09:15:25 AM »
Verse  836:மாதுக்க நீங்க லுறுவீர் மனம்பற்றும் என்ப
தாதிச் சுடர்ச்சோ தியைஅன்பி னகத்துள் ளாக்கிப்
போதித்த நோக்குற் றொழியாமற் பொருந்தி வாழ்ந்து
பேதித்த பந்தப் பிறப்பின் நெறி பேர்மின் என்றாம்.


Sudar vittulan engkal sothi:
He hymned: "In His manifestation He is radiance!"
For, He is beheld as fire in outer form, and to them
That are poised in Love, He is the Flame that rises from within;
This indeed is the truth gained by them
Who behold Him aided by His light.

Arunachala Siva.9111
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 17, 2016, 09:13:11 AM »
Verse  835:


தோன்று காட்சி சுடர்விட் டுளன்என்ப
தான்ற அங்கிப் புறத்தொளி யாய்அன்பில்
ஊன்ற உள்ளெழும் சோதியாய் நின்றனன்
ஏன்று காண்பார்க் கிதுபொரு ளென்றதாம்.


Yethukkalaalum etuttha mozhiyaalum:
He hymned: "Even ever-during examples avail not??
For, He is unexampled; neither illustrations
Nor elucidating exemple, nor the like of these
Can measure the nature of Sankara.   

Arunachala Siva.

9112
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 17, 2016, 09:11:00 AM »
Verse  834:


மன்னும் ஏதுக்க ளாலெனும் வாய்மைதான்
தன்ன தொப்புவே றின்மையில் சங்கரன்
இன்ன தன்மையை ஏது எடுத்துக்காட்
டன்ன வாற்றால் அளப்பில னென்றதாம்.


Kotpaalanavum vinaiyum Kurukaamai:
As such is the state and stature of His nature,
Attaining His feet, if men listen to the voice of His grace,
Their Aanava-mala and Moola-karma will end, for sure;
Thus spake the Prince of Sanbai.   


Arunachala Siva.

9113
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 17, 2016, 09:08:20 AM »
Verse  833:


அன்ன ஆதலில் ஆதியார் தாளடைந்
தின்ன கேட்கவே ஏற்றகோட் பாலவும்   
முன்னை வல்வினை யும்முடி வெய்துமத்
தன்மை யார்க்கென் றனர்சண்பை காவலர்.Aatpaalavarkku arulum vannamum:
He hymned: "If you seek to know of the majesty of His grace
That He manifold metes out of His devotees,
Then cease questioning; it is indeed infinite.
For, words contain not His glory, and here is
No room whatever for investigatory analysis."

Arunachala Siva.

9114
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 17, 2016, 09:06:03 AM »
Verse 832:


ஆதி ஆட்பா லவர்க்கரு ளுந்திறம்
நாதன் மாட்சிமை கேட்க நவிலுங்கால்
ஓது மெல்லை உலப்பில வாதலின்
யாதும் ஆராய்ச்சி இல்லையாம் என்றதாம்.


Enthaiyaar Avar evvakaiyaar Kolo?
He hymned: "What may the nature of our Father be?"
For, the truth is what though the dicta be, attributing
Primacy to others, Siva alone is the hoary Primal Lord
(Who resolves them). It is He who is the core and content of all dicta.
Thus spake he, in grace, the Prince of cool Poontharaai.

Arunachala Siva.

9115
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: August 16, 2016, 11:35:31 AM »
Today is Pattinathar guru puja,

The exact liberation day including the moon digit is not known.

Arunachala Siva

9116
Verse 10:


கொம்மை வரிமுலைக்
    கொம்பனையாள் கூறனுக்குச்
செம்மை மனத்தால்
    திருப்பணிகள் செய்வேனுக்
கிம்மை தரும்பயன்
    இத்தனையும் ஈங்கொழிக்கும்
அம்மை குலாத்தில்லை
    ஆண்டானைக் கொண்டன்றே. 


To Him who is concorporate with Her who is like a liana and whose rotund breasts are bedaubed with stripes Of sandal,
I render holy services,
with my sincere Mind
So,
He does away with the fettering,
resultants of all the deeds wrought by me in this birth.
He is my Mother.
Lo,
I hold fast the splendorous God of Thillai.

concluded.

Arunachala Siva.

9117
Verse 9:


பாழ்ச்செய் விளாவிப்
    பயனிலியாய்க் கிடப்பேற்குக்
கீழ்ச்செய் தவத்தாற்
    கிழியீடு நேர்பட்டுத்
தாட்செய்ய தாமரைச்
    சைவனுக்கென் புன்தலையால்
ஆட்செய் குலாத்தில்லை
    ஆண்டானைக் கொண்டன்றே.


I,
who had been tilling the unyielding and barren land,
By reason of the tapas in my previous births,
Came by the grains garnered by parakeets.
With my base head I ? His servitor ?,
render service to the Ancient  Saivite whose feet are incarnadine like the red lotus.
Lo,
I hold fast The resplendent God of Thillai.

contd.,

Arunachala Siva.

9118
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: August 16, 2016, 10:21:35 AM »
Nool Payan - the benefit of the work:


நூற்பயன்
ஆத்தாளை, எங்கள் அபிராம வல்லியை, அண்டம் எல்லாம்
பூத்தாளை, மாதுளம் பூ நிறத்தாளை, புவி அடங்கக்
காத்தாளை, ஐங்கணைப் பாசங்குசமும் கருப்புவில்லும்
சேர்த்தாளை, முக்கண்ணியைத், தொழுவார்க்கு ஒரு தீங்கு இல்லையே.

எங்கள் தாயானவளை, அபிராமி வல்லியை, எல்லா உலகங்களையும் பெற்றவளை, மாதுளம் பூப்போன்ற நிறத்துடையவளை, உலகமெல்லாம் காத்தவளை, திருக்கரங்களில் மலர் அம்புகள் ஐந்தையும், பாசத்தையும், அங்குசத்தையும், கரும்பு வில்லையும் வைத்திருபவளை, மூன்று கண்களையுடைய தேவியைத் தொழுவார்க்கு ஒரு தீங்கும் நேராது; உலகில் வளமும் நலமும் பெற்று வாழ்வர்.

My Mother, Abhirami Valli, the One who gave birth to all worlds, the One who is like the color of
Madhulam Flower, the One who protects the whole world, the One who has got in Her hands the
flower arrows, five in number and Pasam and Ankusam and the sugar cane bow, the One who has got
three eyes, the One who prays to the Goddess, there is no danger anywhere. They will get all
good things in the world and live happily in this world.

concluded.

Arunachala Siva.   

9119
Chapter 12:

1. Ribhu:  Hearken to this topic of liberation from the body, which is so hard to find.  One who does not
recollect what is discarded and what is not, alone is a Videha Mukta, one freed from the body.

2.  One who is of the form of Brahman, the serene Self, without any other form, for ever joyous,
with an abiding form and of supreme silence alone is Videha Mukta. 

3. The Self of all, the Self of all beings, the peaceful Self, freed from liberation, freed from the unitary
Self, the witness is verily the Videha Mukta.

4.  The ideal Self, the enchanting Self am I.  The sportive Self - myself only.  The silent Self, the natural
Self.  Such a one is verily the Videha Mukta.   

5.  The immaculate Self, my own Self am I.  The Self of all myself alone.  The unborn Self and verily
the immortal Self alone is verily the Videha Mukta.

6.  The blissful Self, the beloved Myself, the liberated Self whosoever is thus settled and meditates thus
is the Videha Mukta.

7. Brahman alone am I.  Consciousness alone am I.  One who does not think of even the one and abides
in the awareness alone is the Videha Mukta.

contd.,

Arunachala Siva.

     
   

9120
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 16, 2016, 09:14:04 AM »
Verse  831:


எந்தை யாரவர் எவ்வகை யார்கொலென்
றிந்த வாய்மைமற் றெப்பொருட் கூற்றினும்
முந்தை யோரைஎக் கூற்றின் மொழிவதென்
றந்தண் பூந்தராய் வேந்த ரருளினார்.Thammaiye sinthiyaa ezhuvaar vinai teerpparaal:
He hymned: "He will do away with the Karma of those
That think on Him wholly, solely and exclusively."
For Siva whose form is true and pure effulgence, extirpates
The false and cruel murk-- the breeder of twofold deeds--,
Of them that contemplate Him only.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 [608] 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 ... 3128