Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 [608] 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 ... 3182
9106
Verse 14:

சங்கம் அரற்றச் சிலம்பொ லிப்பத்
    தாழ்குழல் சூழ்தரு மாலை யாடச்
செங்கனி வாயித ழுந்து டிப்பச்
    சேயிழை யீர்சிவ லோகம் பாடிக்
கங்கை இரைப்ப அராஇ ரைக்குங்
    கற்றைச் சடைமுடி யான்க ழற்கே
பொங்கிய காதலிற் கொங்கை பொங்கப்
    பொற்றிருச் சுண்ணம் இடித்தும் நாமே.


O ye beautiful-be-jeweled belles !
While bangles Of shell jingle and anklets tinkle,
while chaplets Worn round the long hair flutter,
and while Ruddy lips like unto Kovvai-fruit quiver,
Sing of Sivaloka.
Unto the divine feet of Him in whose strands of matted hair Ganga roars and trembling snakes hiss,
let us,
in soaring love,
Even as our breasts swell and heave,
For His ablutions,
pound the sacred perfuming powder

Arunachala Siva.


9107
Verse 13:


மின்னிடைச் செந்துவர் வாய்க்க ருங்கண்
    வெண்ணகைப் பண்ணமர் மென்மொழியீர்
என்னுடை ஆரமு தெங்க ளப்பன்
    எம்பெரு மான்இம வான்ம கட்குத்
தன்னுடைக் கேள்வன் மகன்த கப்பன்
    தமையன்எம் ஐயன் தாள்கள் பாடிப்
பொன்னுடைப் பூண்முலை மங்கை நல்லீர்
    பொற்றிருச் சுண்ணம் இடித்தும் நாமே.O ye whose waists are fulgurant,
whose ruddy lips are coral-line,
whose eyes are dark,
whose teeth are white and whose soft words are melodious !
O lasses whose breasts are adorned with jewels of gold !
My sweet Nectar,
our Father and God is the Consort,
Son,
Father and Brother elder,
Unto the Daughter of Himavant !
Singing His Divine feet,
let us for His ablutions,
Pound the sacred perfuming powder.

Arunachala Siva.

9108
Verse 12:மையமர் கண்டனை வான நாடர்
    மருந்தினை மாணிக்கக் கூத்தன் றன்னை
ஐயனை ஐயர்பி ரானை நம்மை
    அகப்படுத் தாட்கொண் டருமை காட்டும்
பொய்யர்தம் பொய்யனை மெய்யர் மெய்யைப்
    போதரிக் கண்ணிணைப் பொற்றொ டித்தோள்
பையர வல்குல் மடந்தை நல்லீர்
    பாடிப் பொற்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே.O damsels adorned with armlets of gold whose pairs of lotus-like eyes are streaked red and whose fore-laps are like the cobra hood !
His throat is tinted black;
He is the elixir of heaven-dwellers;
He is the Dancer whose hue is like the ruby,
incarnadine;
He is the sublime One,
The Lord of the sublime ones;
He charmed us,
Enslaved us and revealed to us His rare nature.
He is falsity unto the false and truth unto the true.
Let us sing,
and for His ablutions,
Pound the perfuming powder.

Arunachala Siva.

9109
11.மாடு நகைவாள் நிலாஎ றிப்ப
    வாய்திறந் தம்பவ ளந்து டிப்பப்
பாடுமின் நந்தம்மை ஆண்ட வாறும்
    பணிகொண்ட வண்ணமும் பாடிப் பாடித்
தேடுமின் எம்பெரு மானைத் தேடிச்
    சித்தங் களிப்பத் திகைத்துத் தேறி
ஆடுமின் அம்பலத் தாடி னானுக்
    காடப் பொற் சுண்ணம் இடித்தும் நாமே.


While the luster of teeth spreads moonlight at the sides and while pretty coralline lips quiver,
Open your lips and sing.
Of His ways of redeeming and ruling us and of His enlisting us in His service sing and sing and go in quest of Him.
Grown inebriate in your bewildered quest,
you will duly get sobered;
think on this and dance.
For the ablutions of the Lord-Dancer At Thillai-Ambalam,
let us pound the perfuming powder.

Arunachala Siva.

9110
36.  I alone am my reality, verily.  Besides me there is nothing at all.  The state of 'that' is not apart from me.
The state of 'Thou' is not apart from me.

37.  There is never anything as merit.  'Sin', there is none of it.  Nor there are differences such as 'this thing',
differences as 'this person' or differences of real and unreal.

38.  There is nothing that is yours, truly, truly, truly - again and again.  Everything is naught, ever -
nothing, nothing at all.

39.  This alone is supreme Brahman.  I alone am Brahman which is you alone.  Time is Brahman.  A fraction
is Brahman.  Action is Brahman and so is a moment.

40.  All is Brahman indeed.  I am Brahman.  There is no doubt that I am Brahman.  Thought is Brahman.
Mind is Brahman.  Truth is Brahman - that I ever am.

41.  Attribute-less Brahman, eternal, pause-less, and the supreme am I.  I am only Brahman from
beginning to end.  There is not a whit of beginning or end.

42.  There is not even a statement such as 'I am', remembrance or utterance.  All is Brahman alone--
there is no doubt of this.  There is not a trace of 'you' ever.

43. There is none who can expound this -- there is no doubt.  This explanation is so hard to find.  This is
capable of bestowing instant liberation.  It confers immediate liberation.

contd.,

Arunachala Siva.           

9111
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 08, 2016, 09:32:44 AM »
Verse  120:கானாட்டு முள்ளூரைச் சாரும் போது
    கண்ணுதலார் எதிர்காட்சி கொடுப்பக் கண்டு
தூநாள்மென் மலர்க்கொன்றைச் சடையார் செய்ய
    துணைப்பாத மலர்கண்டு தொழுதே னென்று
வானாளுந் திருப்பதிகம் வள்வாய் என்னும்
    வண்டமிழின் தொடைமாலை மலரச் சாத்தித்
தேனாரு மலர்ச்சோலை மருங்கு சூழ்ந்த
    திருவெதிர்கொள் பாடியினை யெய்தச் செல்வார்.

s he reached Kaanaattu Mulloor, the brow-eyed Lord
Materialized before him; witnessing this he adored Him
With a garland of blooming flowers of munificent Tamizh
That verily rules the heaven; he declared thus:
"Beholding the twin-flower-feet of the Lord who wears
On His matted hair soft and fresh Konrai flowers I adored
(them)."
Then he fared forth towards Tiruyethirkolpaadi
Girt with gardens of meliferous flowers.

Arunachala Siva.   

9112
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 08, 2016, 09:29:45 AM »
Verse  119:திருப்பதிகம் பாடியே சென்றங் கெய்தித்
    தேவர்பெரு மானார்தங் கோயில் வாயில்
உருப்பொலியும் மயிர்ப்புளகம் விரவத் தாழ்ந்தே
    உள்ளணைந்து பணிந்தேத்தி உருகு மன்பால்
பொருப்பரையன் மடப்பாவை இடப்பா லானைப்
    போற்றிசைத்துப் புறம்போந்து தங்கிப் பூமென்
கருப்புவயல் வாழ்கொளிபுத் தூரை நீங்கிக்
    கானாட்டு முள்ளூரைக் கலந்த போது.   


He reached the place even as he was singing the divine
Decade; the hair on his thrilled body stood erect
As he came to the temple tower of the Lord
Of the celestial beings: he hailed and bowed before it;
He moved in, bowed before the Lord and adored Him;
In melting devotion he hymned the Lord whose left half
Is shared by the Daughter of Himavant, moved out,
And sojourned there; then he left Vaazhkoli Putthoor
Rich in fields of beautiful and soft sugar-canes,
And fared forth to Kaanaattu Mulloor.   


Arunachala Siva.

9113
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 08, 2016, 09:26:46 AM »
Verse  118:


கண்ணுதலார் விரும்புகருப் பறிய லூரைக்
    கைதொழுது நீங்கிப் போய்க் கயல்கள் பாயும்
மண்ணிவளம் படிக்கரையை நண்ணி யங்கு
    மாதொருபா கத்தவர்தாள் வணங்கிப் போற்றி
எண்ணில்புகழ்ப் பதிகமுமுன் னவன்என் றேத்தி
    யேகுவார் வாழ்கொளிபுத் தூரெய் தாது
புண்ணியனார் போம்பொழுது நினைந்து மீண்டு
    புகுகின்றார் தலைக்கலன்என் றெடுத்துப்போற்றி.Folding his hands he worshipped Karuppariyaloor
Where the brow-eyed Lord abides in joy,
And blessed with His gracious leave, he left the town;
He reached Pazhamannippadikkarai in whose tanks
The carp leaped in joy, hailed and adored the divine feet
Of the Lord who is concorporate with His Consort, and melodized
His endless glory in a decade which oped with the word:
"Munnavan"; the holy one then marched on, without touching
The town Vaazhkoli Putthoor; on his way he thought
Of this and he turned back, and singing the decade beginning
With the words: "Thalaikkalan" proceeded thither.

Arunachala Siva.

9114
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 08, 2016, 09:24:07 AM »
Verse  117:


கூற்றுதைத்தார் திருக்கொகுடிக் கோயில் நண்ணிக்
    கோபுரத்தைத் தொழுதுபுகுந் தன்பர் சூழ
ஏற்றபெருங் காதலினால் இறைஞ்சி யேத்தி
    எல்லையிலாப் பெருமகிழ்ச்சி மனத்தி லெய்தப்
போற்றிசைத்துப் புறத்தணைந்தப் பதியின் வைகிப்
    புனிதரவர் தமைநினையு மின்பங் கூறிச்
சாற்றியமெய்த் திருப்பதிகஞ் சிம்மாந் தென்னுந்
    தமிழ்மாலை புனைந்தங்குச் சாரு நாளில்   .


Reaching the divine temple of the Lord who smote Death,
He adored its tower, moved in, and accompanied with the devotees
Hailed and adored the Lord in immense love; boundless joy
Pervading his mind, he hailed the Lord, moved out
And sojourned in that town; as rapture swelled in him
When his thought hovered over the Holy One, he hymned it
In his decade beginning with the word: "Cimmaanthu".
With that garland of Tamizh verse he adorned
The Lord; thus he abode there.

Arunachala Siva.

9115
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 08, 2016, 09:21:44 AM »
Verse  116:


மீளாத அருள்பெற்றுப் புறம்போந்து
    திருவீதி மேவித் தாழ்ந்தே
ஆளான வன்றொண்டர் அந்தணர்கள்
    தாம்போற்ற அமர்ந்து வைகி
மாளாத பேரன்பால் பொற்பதியை
    வணங்கிப்போய் மறலி வீழத்
தாளாண்மை கொண்டவர்தங் கருப்பறிய
    லூர்வணங்கிச் சென்று சார்ந்தார்.


Blessed with His leave he reluctantly moved out,
Came to the divine street and adored it; Van-tondar
Who was ruled by the Lord, willingly sojourned
Hailed by the Brahmins; then he adored,
In inexhaustible love, the divine city and departed thence;
Adoring even from a distance Karuppariyaloor of the Lord
Who kicked Death to death, he reached it.   

Arunachala Siva.

9116
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 08, 2016, 09:18:20 AM »
Verse  115:


மடித்தாடும் அடிமைக்கண் என்றெடுத்து
    மன்னுயிர்கட் கருளு மாற்றால்
அடுத்தாற்று நன்னெறிக்கண் நின்றார்கள்
    வழுவிநர கணையா வண்ணம்
தடுப்பானைப் பேரூரிற் கண்டநிலை
    சிறப்பித்துத் தனிக்கூத் தென்றும்
நடிப்பானை நாம்மனமே பெற்றவா
    றெனுங்களிப்பால் நயந்து பாடி.   

Then he hymned the decade beginning with the words:
"Maditthaadum adimaikkann"; he hailed the glory
Of his worship of the Lord as at Tirupperoor,
The Lord who in His process of bestowal of grace
Forfends the fall of the servitors poised in the godly truth,
Into hell even by accident; in devotion and delight,
He melodized thus: "O mind! great indeed is our blessing
And beatitude! The peerless Lord-Dancer is ours!"

Arunachala Siva.


   9117
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 08, 2016, 09:15:51 AM »
Verse  114:


பரவுவாய் குளறிக் காதல்
    படிதிருப் படியைத் தாழ்ந்து
விரவுமெய் அங்கம் ஐந்தும்
    எட்டினும் வணங்கி வேட்கை
உரனுறு திருக்கூத் துள்ளம்
    ஆர்தரப் பெருகி நெஞ்சில்
கரவிலா தவரைக் கண்ட
    நிறைவுதங் கருத்திற் கொள்ள.His hailing tongue faltered and his words became
Incoherent; he prostrated before the divine flight
Of steps--Tiru-k-Kalitruppadi compact of love--,
And made ashtaangka and panchaangka namaskars;
Firm grew the ardor in him and the Divine Dance
Filled his inner consciousness and soared; the Lord
Without aught of concealment appeared in his heart
And he considered it the complete and perfect
Vision
of the darshan he had at Tirupperoor.

Arunachala Siva.   

9118
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 08, 2016, 09:13:36 AM »
Verse  113:
ஆடிய திருமுன் பான
    அம்பொனின் கோபு ரத்தின்
ஊடுபுக் கிறைஞ்சி ஓங்கும்
    ஒளிவளர் கனக மன்றில்
நாடகச் செய்ய தாளை
    நண்ணுற வுண்ணி றைந்து
நீடும்ஆ னந்த வெள்ளக்
    கண்கள்நீர் நிரந்து பாய.   He passed through the golden tower and came before
The proscenium of the Lord-Dancer and adored Him;
He came near the hallowed feet of the Lord-Dancer
Of Pon-Ambalam of ever-increasing effulgence;
The flood of everlasting bliss that filled his soul
Flowed down from his eyes as tears.

Arunachala Siva.


9119
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 08, 2016, 09:11:34 AM »
Verse  112:பொற்றிரு வீதி தாழ்ந்து
    புண்ணிய விளைவாய் ஓங்கும்
நற்றிரு வாயில் நண்ணி
    நறைமலி யலங்கல் மார்பர்
மற்றதன் முன்பு மண்மேல்
    வணங்கியுட் புகுந்து பைம்பொன்
சுற்றுமா ளிசைழ் வந்து
    தொழுதுகை தலைமேற் கொள்வார்.He whose chest was decked with a goodly garland, prostrated
On the ground of the golden street, rose up and moved
To the great and divine entrance of the temple, verily
The soaring threshold of sheer piety, and prostrated
On the ground before it; then he moved in, circumambulated
The auric and beauteous mansion roofed of gold,
Adored it and folded his hands above his head.

Arunachala Siva.

9120
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 08, 2016, 09:09:30 AM »
Verse  111:மாடுள பதிகள் சென்று
    வணங்கிப்போய் மங்கை பாகர்
நீடிய கடம்பூர் போற்றி
    நிறைந்தஆ னந்தக் கூத்தர்
ஆடிய தில்லை மூதூர்
    அணைந்தணி வாயில் புக்குச்
சேடுயர் மாட மன்னுஞ்
    செழுந்திரு வீதி சார்ந்தார்.


He worshipped at the shrines on and near his way
And adored the Lord concorporate with His Consort
At ever-during Kadampoor; then he came near Thillai
Where the Dancer enacts His Dance of full and perfect
Bliss; passing through the entrance-gate, he reached
The splendorous and beauteous street of glorious mansions.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 [608] 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 ... 3182