Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 [608] 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 ... 3200
9106
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 19, 2016, 03:03:00 PM »
Verse  252:


மற்றவருங் கைகுவித்து
    மாலயனுக் கறிவரியீர்
அற்றமெனக் கருள்புரிந்த
    அதனில்அடி யேனாகப்
பெற்றதியான் எனக்கண்கள்
    பெருந்தாரை பொழிந்திழிய
வெற்றிமழ விடையார்தம்
    சேவடிக்கீழ் வீழ்ந்தெழுந்தார்.   When she heard Him speak thus, she folded her hands
In adoration and hailed Him thus: "O Lord!
You are not to be comprehended even by Vishnu
And Brahma; but you deigned to reveal to me
The great secret, thereby acknowledging me
As Your servitor."  Tears rolled down
From her eyes and she fell at the victorious
And roseate feet of the Lord, and rose up.


Arunachala Siva.

9107
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 19, 2016, 03:00:14 PM »
Verse  251:


சங்கிலியார் தம்மருங்கு
    முன்புபோற் சார்ந்தருளி
நங்கையுனக் காரூரன்
    நயந்துசூ ளுறக்கடவன்
அங்கு நமக் கெதிர்செய்யும்
    அதற்குநீ யிசையாதே
கொங்கலர்பூ மகிழின்கீழ்க்
    கொள்கவெனக் குறித்தருள.


He appeared before Sangkiliyaar as before, and said:
"O lass, Aarooran will willingly, take the oath
Before you; however do not suffer him to swear before Us
In the shrine; let it be under the Makizha tree
Of blooming and fragrant flowers."

Arunachala Siva.

9108
9.தெங்குலவு சோலைத் திருஉத்தர கோசமங்கை
தங்குலவு சோதித் தனியுருவம் வந்தருளி
எங்கள் பிறப்பறுத்திட் டெந்தரமும் ஆட்கொள்வான்
பங்குலவு கோதையுந் தானும் பணிகொண்ட
கொங்குலவு கொன்றைச் சடையான் குணம்பரவிப்
பொங்குலவு பூண்முலையீர் பொன்னூச லாடாமோ.O ye lasses whose swelling breasts are be-jeweled !
The One of unique and effulgent form abiding at Divine Uttharakosamangkai girt with groves
of coconut-trees,
deigned to come down to snap our transmigration.
He will even redeem and rule Servitors like unto me ? the unworthy one.
He,
whose matted hair is damasked with meliferous konrai flowers,
Appeared with His Consort,
ever-concorporate with Him,
And accepted our service.
We will hail His virtues and push the auric swing to make it move to and fro.


(concluded)

Arunachala Siva.

9109
8.


கோல வரைக்குடுமி வந்து குவலயத்துச்
சால அமுதுண்டு தாழ்கடலின் மீதெழுந்து
ஞால மிகப்பரிமேற் கொண்டு நமையாண்டான்
சீலந் திகழுந் திருவுத்தர கோசமங்கை
மாலுக் கரியானை வாயார நாம்பாடிப்
பூலித் தகங்குழைந்து பொன்னூச லாடாமோ.


Down He descended from the splendorous mountain-peak,
On earth much food did He consume and up He rose on the deep sea.
For the weal of the world,
He ? our Redeemer ?,
rode on a charger.
With full-throated ease.
Sing the Lord of glorious and divine Uttharakosamangkai who is not accessible to Vishnu,
melt in swelling rapture and push the auric swing to make it move to and fro.

Arunachala Siva.

9110
7.


உன்னற் கரியதிரு உத்தர கோசமங்கை
மன்னிப் பொலிந்திருந்த மாமறையோன் தன்புகழே
பன்னிப் பணிந்திறைஞ்சப் பாவங்கள் பற்றறுப்பான்
அன்னத்தின் மேலேறி ஆடும்அணி மயில்போல்
என்னத்தன் என்னையும்ஆட் கொண்டான் எழில்பாடிப்
பொன்னொத்த பூண்முலையீர் பொன்னூச லாடாமோ.O ye damsels whose be-jewelled breasts are gold !
The Author of the great Vedas is aeviternally entempled in the inconceivably great and divine Uttharakosamangkai.
If we hail His glory,
Again and again,
bow at His feet and pray,
He will tear away the bondage begotten by sins.
Like a pea-fowl mounting and dancing on the plank of a swing,
we will mount the swing,
sing His ? My father's,
my Redeemer's splendor and push it and make it move and fro.


Arunachala Siva.

9111
6.மாதாடு பாகத்தன் உத்தர கோசமங்கைத்
தாதாடு கொன்றைச் சடையான் அடியாருள்
கோதாட்டி நாயேனை ஆட்கொண்டென் தொல்பிறவித்
தீதோடா வண்ணந் திகழப் பிறப்பறுப்பான்
காதாடு குண்டலங்கள் பாடிக் கசிந்தன்பால்
போதாடு பூண்முலையீர் பொன்னூச லாடாமோ.O ye belles over whose bejeweled breasts,
garlands sway !
He is concorporate with His Consort;
He is The Lord of Uttharakosamangkai whose matted hair is decked with Konrai flowers,
rich in pollen.
Among His servitors,
He chose me - a cur -,
cherished me,
Redeemed me and rules me.
Lo,
He did away with my transmigration and uprooted the evils of my hoary Karma.
In melting love,
we will hail His ear-pendants and push the auric swing and make it move to and fro.


Arunachala Siva.

9112
5.


ஆணோ அலியோ அரிவையோ என்றிருவர்
காணாக் கடவுள் கருணையினால் தேவர்குழாம்
நாணாமே உய்யஆட் கொண்டருளி நஞ்சுதனை
ஊணாக உண்டருளும் உத்தர கோசமங்கைக்
கோணார் பிறைச்சென்னிக் கூத்தன் குணம்பரவிப்
பூணார் வனமுலையீர் பொன்னூச லாடாமோ.


O ye damsels whose lovely breasts are be-jewelled !
He is the God who is unseen by the Two who did not know whether what they saw was a male or a female
or a sexless one.
In mercy,
He redeemed and saved them from death and shame,
by eating the venom as His victuals.
He is the Dancer of Uttharakosamangkai who wears on His head a curved crescent.
We will hail His virtues and push The auric swing to make it move to and fro.

Arunachala Siva.


9113
4.


நஞ்சமர் கண்டத்தன் அண்டத் தவர்நாதன்
மஞ்சுதோய் மாடமணி உத்தர கோசமங்கை
அஞ்சொலாள் தன்னோடுங் கூடி அடியவர்கள்
நெஞ்சுளே நின்றமுதம் ஊறிக் கருணைசெய்து
துஞ்சல் பிறப்பறுப்பான் தூய புகழ்பாடிப்
புஞ்சமார் வெள்வளையீர் பொன்னூச லாடாமோ.

O ye belles bedecked with rows of white bangles !
He holds the poison in His throat;
He is the Lord-Master of the heavenly ones.
He who is templed in Uttharakosamangkai over the tops of whose beautiful Mansions,
clouds rest,
is concorporate with Her of melodious words.
He abides in the bosoms of His Servitors and causes nectar to spring therein.
In mercy He snaps the cycle of birth and death.
We will sing His immaculate glory and push The auric swing to make it move to and fro.

Arunachala Siva.

9114
3.


முன்னீறும் ஆதியும் இல்லான் முனிவர்குழாம்
பன்னூறு கோடி இமையோர்கள் தாம்நிற்பத்
தன்னீ றெனக்கருளித் தன்கருணை வெள்ளத்து
மன்னூற மன்னுமணி உத்தர கோசமங்கை
மின்னேறு மாட வியன்மா ளிகைபாடிப்
பொன்னேறு பூண்முலையீர் பொன்னூச லாடாமோ.


O ye damsels whose breasts are adorned with jewels of gold !
He has neither conceivable Beginning nor End.
While hordes of saints and billions of Devas were there,
He chose me and blessed me with His Holy Ash And immersed me in His flood of mercy.
We will sing of the immense and storeyed mansions Over which lightnings play,
of His beautiful and sempiternal Uttharakosamangkai and push the auric swing to make it move to and fro.

Arunachala Siva.

9115
2.


மூன்றங் கிலங்கு நயனத்தன் மூவாத
வான்றங்கு தேவர்களுங் காணா மலரடிகள்
தேன்றங்கித் தித்தித் தமுதூறித் தான்தெளிந்தங்
கூன்றங்கி நின்றுருக்கும் உத்தர கோசமங்கைக்
கோன்றங் கிடைமருது பாடிக் குலமஞ்ஞை
போன்றங் கனநடையீர் பொன்னூச லாடாமோ.O ye damsels whose gait is swan-like and whose mien is like that of the pea-fowl of excellent breed !
His are three bright eyes;
His flower-feet are never beheld By the un-aging heavenly Devas.
He abides in The human body,
makes it sweet like honey,
Causes nectar to spring therein and confers clarity.
He,
the King of Uttharakosamangkai,
melts the soul.
Let us hail Idaimarutu where He abides and push the auric swing to make it move to and fro.


Arunachala Siva.

9116
Tirup Pon Oosal:

The holy swing.

Purification in grace.

1.


சீரார் பவளங்கால் முத்தங் கயிறாக
ஏராரும் பொற்பலகை ஏறி இனிதமர்ந்து
நாரா யணன் அறியா நாண்மலர்த்தாள் நாயடியேற்
கூராகத் தந்தருளும் உத்தர கோசமங்கை
ஆரா அமுதின் அருட்டா ளிணைபாடிப்
போரார்வேற் கண்மடவீர் பொன்னூச லாடாமோ.


O ye damsels whose eyes are verily battling spears !
Its posts are wrought of coral;
its ropes are chains of pearls and its plank is gold.
Be seated joyfully In the swing.
He graced me ? the cur of a servitor ?,
With His feet like unto fresh-blown flowers which were never beheld by Narayana.
He,
in grace,
vouchsafed To me Uttharakosamangkai to dwell in that polls.
Singing the grace of Him who is Nectar insatiable,
We will push the auric swing to make it move to and fro.

Arunachala Siva.
 

9117
7.  The very foolish in the world are non existent.  The most foolish people there are none.  I alone am
the supreme Brahman.  I alone am verily Myself, ever.

8.  'Here' and 'beyond' are non existent.  Just I alone am.  I am Brahman, the pure.  All is indeed
Brahman only.

9.  The whole world is ever non existent.  Thought alone is the world in full.  Thought alone is said to be
the world. Thought alone is the cause of the body.

10.  Thought alone is the great folly. Thought alone is the small  boy.  Thought alone is this great
soul.  Thought alone is the great unreality.

11. Thought alone is the illusory Self always.  Thought is like the hare's horn.  'Thought is naught' -
is ever true.  Thought is like the son of a barren woman.

12.  Thought is void - there is no doubt of this.  Brahman alone is the whole world.  Verily, I alone
am consciousness.  I am attribute-less indeed.

13. Mind alone is the transmigratory existence.  Mind alone is the circle. Mind alone is the bondage.
Mind alone is sin.

contd.,


Arunachala Siva.       

9118
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 19, 2016, 09:20:02 AM »
Verse  250:


அஞ்சலிசென் னியில்மன்ன
    அருள்பெற்றுப் புறம்போதச்
செஞ்சடையார் அவர்மாட்டுத்
    திருவிளையாட் டினைமகிழ்ந்தோ
வஞ்சியிடைச் சங்கிலியார்
    வழியடிமைப் பெருமையோ
துஞ்சிருள்மீ ளவும்அணைந்தார்
    அவர்க்குறுதி சொல்லுவார்.


Aaroorar adored Him with his hands folded
Above his head and moved out, blessed with His leave;
The Lord of ruddy matted hair-- we know not
If the Lord but desired to sport with him,
Or, was it due to the glory of the traditional
Servitorship of Sangkiliyaar whose waist was slender
As a Vanji-creeper--, once again visited
Her at night when all eyes closed in slumber,
To bless her with steadfastness.

Arunachala Siva.

9119
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 19, 2016, 09:17:06 AM »
Verse 249:

தம்பிரான் தோழரவர்
    தாம்வேண்டிக் கொண்டருள
உம்பர்நா யகருமதற்
    குடன்பாடு செய்வாராய்
நம்பிநீ சொன்னபடி
    நாஞ்செய்தும் என்றருள
எம்பிரா னேயரிய
    தினியெனக்கென் னெனவேத்தி.   When the Lord's companion prayed to Him thus, the Lord
Of gods agreeing to his request, spake thus in grace:
"O Nampi, I will do as you beseech Me!" Then Aaroorar
Hailed Him thus: "O Lord, my God! Is there
Henceforth aught that is rare for me?"

Arunachala Siva.


9120
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 19, 2016, 09:14:24 AM »
Verse  248:


சங்கரர்தாள் பணிந்திருந்து
    தமிழ்வேந்தர் மொழிகின்றார்
மங்கையவள் தனைப்பிரியா
    வகைசபதஞ் செய்வதனுக்
கங்கவளோ டியான்வந்தால்
    அப்பொழுது கோயில்விடத்
தங்குமிடந் திருமகிழ்க்கீழ்க்
    கொளவேண்டு மெனத்தாழ்ந்தார்.   Adoring the feet of Sankara, the Prince of Tamizh
Spake thus: "When I go forth thither to take an oath
That I will not part from her, You should then be
Pleased to quit the shrine, and abide below
The Makizha tree." Thus he prayed and bowed before Him.


Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 [608] 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 ... 3200