Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 [607] 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 ... 3200
9091
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 20, 2016, 09:12:20 AM »
Verse  267:


பண்டுநிகழ் பான்மையினால்
    பசுபதிதன் னருளாலே
வண்டமர்பூங் குழலாரை
    மணம்புணர்ந்த வன்தொண்டர்
புண்டரிகத் தவள்வனப்பைப்
    புறங்கண்ட தூநலத்தைக்
கண்டுகேட் டுண்டுயிர்த்துற்
    றமர்ந்திருந்தார் காதலினால்.As ordained by the hoary providence and by the grace
Of Lord Pasupati, Van-tondar who married her
Of fragrant locks of hair decked with flowers wherein
Chafers lay cradled, in love reveled in her sheer
Splendor of queen like beauty which excelled that
Of Lakshmi's, with all his five senses of sight
Hearing, taste, smell and touch.

Arunachala Siva.

9092
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 20, 2016, 09:07:12 AM »
Verse  266:


மண்ணிறைந்த பெருஞ்செல்வத்
    திருவொற்றி யூர்மன்னும்
எண்ணிறைந்த திருத்தொண்டர்
    எழிற்பதியோ ருடனீண்டி
உண்ணிறைந்த மகிழ்ச்சியுடன்
    உம்பர்பூ மழைபொழியக்
கண்ணிறைந்த பெருஞ்சிறப்பிற்
    கலியாணஞ் செய்தளித்தார்.


The servitors divine and innumerable--, that abode
At Tiruvotriyoor thriving in this world in great opulence,
Joined the dwellers of that beauteous city,
And performed a great and glorious wedding
That was a feast unto all beholding eyes,
With all their joyous heart; heaven showered flowers

Arunachala Siva.9093
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 20, 2016, 09:04:25 AM »
Verse 265:


நம்பியா ரூரனுக்கு
    நங்கைசங் கிலிதன்னை
இம்பர்ஞா லத்திடைநம்
    ஏவலினால் மணவினைசெய்
தும்பர்வா ழுலகறிய
    அளிப்பீரென் றுணர்த்துதலும்
தம்பிரான் திருத்தொண்டர்
    அருள்தலைமேற் கொண்டெழுவார்.


'Appearing in their dream) He bade them thus:
"By Our command, perform with due rites, the wedding
Of Nampi Aaroorar and Nangkai Sangkili, here on this
Earth; so celebrate the marriage that the celestial beings
Too should get to know it." Thus instructed,
Up rose the divine devotees, wearing as it were
On their crown, the Lord's gracious behest.

Arunachala Siva.   

9094
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 20, 2016, 09:01:40 AM »
Verse  264:


அன்றிரவே ஆதிபுரி
    ஒற்றிகொண்டார் ஆட்கொண்ட
பொன்றிகழ்பூண் வன்தொண்டர்
    புரிந்தவினை முடித்தருள
நின்றபுகழ்த் திருவொற்றி
    யூர்நிலவு தொண்டருக்கு
மன்றல்வினை செய்வதற்கு
    மனங்கொள்ள வுணர்த்துவார்.


That very night the Lord of Otriyoor known as Aadipuri,
To fulfill the wish of Van-tondar-- His servitor
Resplendent with jewels of gold--, desired to instruct
The glorious devotees of Tiruvotriyoor who were
Established in everlasting renown, so that
They would with all their heart, perform the wedding.

Arunachala Siva.


9095
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 20, 2016, 08:59:17 AM »
Verse  263:


வார்புனையும் வனமுலையார்
    வன்தொண்டர் போனதற்பின்
தார்புனையும் மண்டபத்துத்
    தம்முடைய பணிசெய்து
கார்புனையும் மணிகண்டர்
    செயல்கருத்திற் கொண்டிறைஞ்சி
ஏர்புனையுங் கன்னிமா
    டம்புகுந்தார் இருள்புலர.When Van-tondar moved away she whose beauteous breasts
Were cinctured by a breast-band, came to the Mantapam
Where garlands were woven; there she plied
Her hands in floral service and adored Him
And the gracious acts of the Lord whose throat
Is dark like a nimbus, and then as the day was about
To break, she moved into the beauteous Kanni-maatam.

Arunachala Siva.

9096
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 20, 2016, 08:56:20 AM »
Verse  262:திருநாவ லூராளி
    தம்முடைய செயல்முற்றிப்
பொருநாகத் துரிபுனைந்தார்
    கோயிலினுட் புகுந்திறைஞ்சி
அருள்நாளுந் தரவிருந்தீர்
    செய்தவா றழகிதெனப்
பெருநாமம் எடுத்தேத்திப்
    பெருமகிழ்ச்சி யுடன்போந்தார்.

When glorious Aaroorar completed the act of solemn oath,
Witnessing it, she whose eyes were like blue lily, was
Agitated; she mused thus: "This sinner had to witness
This, as it was by the Lord ordained." Languishing
In life and limb, she moved aside, and wilted unseen.


Arunachaa Siva.


9097
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 20, 2016, 08:53:55 AM »
Verse  261:


மேவியசீ ராரூரர்
    மெய்ச்சபத வினைமுடிப்பக்
காவியினேர் கண்ணாருங்
    கண்டுமிக மனங்கலங்கிப்
பாவியேன் இதுகண்டேன்
    தம்பிரான் பணியால்என்
றாவிசோர்ந் தழிவார்அங்
    கொருமருங்கு மறைந்தயர்ந்தார்.


When glorious Aaroorar completed the act of solemn oath,
Witnessing it, she whose eyes were like blue lily, was
Agitated; she mused thus: "This sinner had to witness
This, as it was by the Lord ordained." Languishing
In life and limb, she moved aside, and wilted unseen.

Arunachala Siva.

9098
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 19, 2016, 03:25:33 PM »
Verse  260:


தாவாத பெருந்தவத்துச்
    சங்கிலியா ருங்காண
மூவாத திருமகிழை
    முக்காலும் வலம்வந்து
மேவாதிங் கியானகலேன்
    எனநின்று விளம்பினார்
பூவார்தண் புனற்பொய்கை
    முனைப்பாடிப் புரவலனார்.


As Sangkiliyaar of flawless and great tapas
Bore witness, he thrice circumambulated
The ever-young Makizha and affirmed thus:
"I will abide here and never leave this place."
Thus he swore, the chief of Munaippaadi
Which was dight with cool and flowery pools.

Arunachala Siva.


9099
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 19, 2016, 03:21:56 PM »
Verse 259:


மாதரவர் மகிழ்க்கீழே
    அமையுமென மனமருள்வார்
ஈதலரா கிலும்ஆகும்
    இவர்சொன்ன படிமறுக்கில்
ஆதலினால் உடன்படலே
    அமையுமெனத் துணிந்தாகில்
போதுவீ ரெனமகிழ்க்கீழ்
    அவர்போதப் போயணைந்தார்.   The lasses thereupon said : " Enough, if you take
The oath under the Makizha tree." He was nonplussed
To hear this; then he thought thus: "If I decline
It may lead to a scandal; it is but proper that I
Should consent to this." Terms resolved, saying:
"Well, go thither," he too reached the Makizha after them.

Arunachala Siva.


9100
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 19, 2016, 03:18:40 PM »
Verse  258:

எம்பெருமான் இதற்காக
    எழுந்தருளி யிமையவர்கள்
தம்பெருமான் திருமுன்பு
    சாற்றுவது தகாதென்ன
நம்பெருமான் வன்தொண்டர்
    நாதர்செயல் அறியாதே
கொம்பனையீர் யான்செய்வ
    தெங்கென்று கூறுதலும்.

"O our lord! To make an asseveration
Before the presence of the Lord of the celestial beings will not
Be meet." Hearing this, our lord Van-tondar, unaware
Of the deed of the Lord, said: "O ye like unto twigs,
Where then shall I take the oath?"

Arunachala Siva.
9101
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 19, 2016, 03:15:59 PM »
Verse 257:

அங்கவர்தம் பின்சென்ற
    ஆரூரர் ஆயிழையீர்
இங்குநான் பிரியாமை
    உமக்கிசையும் படியியம்பத்
திங்கள்முடி யார்திருமுன்
    போதுவீர் எனச்செப்பச்
சங்கிலியார் கனவுரைப்பக்
    கேட்டதா தியர்மொழிவார்.

Aaroorar followed her and said: "O bejewelled!
To take my oath affirming non-separation from you
Be pleased to go forth to the presence of the Lord who is
Crescent crested." when he so spake, the maidens who had
Listened to the dreams of Sangkiliyaar replied thus:

Arunachala Siva.
   

9102
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 19, 2016, 03:13:20 PM »
Verse  256:


நின்றவர்அங் கெதிர்வந்த
நேரிழையார் தம்மருங்கு
சென்றணைந்து தம்பெருமான்
திருவருளின் திறங்கூற
மின்தயங்கு நுண்ணிடையார் விதியுடன்பட் டெதிர்விளம்பார்
ஒன்றியநா ணொடுமடவார்
உடனொதுங்கி உட்புகுந்தார்.


When Aaroorar who stood there came toward the bejewelled lass
That came there, and spake to her of the gracious
Blessing of his Lord, she of the graceful
And fulgurant waist, would not divulge before him
The condition linked to her consent; all bashful, she
Sidled away with her maids, and moved into the shrine.

Arunachala Siva.

9103
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 19, 2016, 03:10:42 PM »
Verse 255:


சேயிழையார் திருப்பள்ளி
    யெழுச்சிக்கு மலர்தொடுக்கும்
தூயபணிப் பொழுதாகத்
    தொழில்புரிவா ருடன்போதத்
கோயிலின்முன் காலமது
    வாகவே குறித்தணைந்தார்
ஆயசப தஞ்செய்ய
    வரவுபார்த் தாரூரர்.


The hour for Tiruppalliyezhucchi drew near;
The bejewelled beauty accompanied with her maids,
The co-servitors, moved out to engage herself
In the holy task of weaving garlands for the Lord;
Awaiting her arrival at that time, Aaroorar came
Before the temple to take the oath as promised.


Arunachala Siva.

9104
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 19, 2016, 03:08:02 PM »
Verse  254:நீங்குதுயிற் பாங்கியர்க்கு
    நீங்கல்எழுத் தறியுமவர்
தாங்கனவில் எழுந்தருளித்
    தமக்கருளிச் செய்ததெலாம்
பாங்கறிய மொழியஅவர்
    பயத்தினுடன் அதிசயமும்
தாங்குமகிழ்ச் சியும்எய்தச்
    சங்கிலியார் தமைப்பணிந்தார்.   


To her friends that woke up, when she duly narrated
All that the Lord, Ezhuttu Ariyum Perumaal had
Revealed to her in her dream, they experienced
A happy mystical tremendum, and bowed before her.

Arunachala Siva.

9105
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 19, 2016, 03:06:01 PM »
Verse  253:


தையலார் தமக்கருளிச்
    சடாமகுடர் எழுந்தருள
எய்தியபோ ததிசயத்தால்
    உணர்ந்தெழுந்தவ் விரவின்கண்
செய்யசடை யாரருளின்
    திறம்நினைந்தே கண்துயிலார்
ஐயமுடன் அருகுதுயில்
    சேடியரை அணைந்தெழுப்பி.   


When the Lord whose crown is wrought of matted hair
Thus graced her and disappeared, she woke up
Struck with wonder great; thinking of the great grace
Of the Lord of ruddy matted hair, she would not
Thereafter sleep that night; doubt-tossed
She moved to her friends and woke them up.


Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 [607] 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 ... 3200