Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 [606] 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 ... 3127
9076
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 18, 2016, 07:50:15 AM »
Verse  855:


பண்புடை அமைச்ச னாரும்
    பாருளோர் அறியு மாற்றால்
கண்புடை பட்டு நீண்ட
    கழுத்தறி நிரையி லேற்ற
நண்புடை ஞானம் உண்டார்
    மடத்துத்தீ நாடி யிட்ட
எண்பெருங் குன்றத் தெண்ணா
    யிரவரும் ஏறி னார்கள்.


The minister of rectitude had, as all men witnessed,
Rows and rows of sharp and long stakes whose nodes were
Smoothed out, planted firmly; the Samanas who deliberately
Set fire to the Matam where the one full of loving kindness--
The Partaker of Gnosis--, abode,
In their entire strength of eight thousand-- the residents
Of the eight huge hills--, impaled themselves.

Arunachala Siva.


9077
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 18, 2016, 07:47:50 AM »
Verse  854:


புகலியில் வந்த ஞானப்
    புங்கவர் அதனைக் கேட்டும்
இகலிலர் எனினும் சைவர்
    இருந்துவாழ் மடத்தில் தீங்கு
தகவிலாச் சமணர் செய்த
    தன்மையாற் சாலு மென்றே
மிகையிலா வேந்தன் செய்கை
    விலக்கிடா திருந்தவேலை.Though the pure one of wisdom from Pukali heard
The King, and though he bore no ill-will towards them,
Yet he did not intervene to avert the king's behest,
As the Samanas for their base act wrought to the Matam
Where abide and dwell Saivites, deserved it.   

Arunachala Siva.9078
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 18, 2016, 07:45:34 AM »
Verse  853:


மன்னவன் மாறன் கண்டு
    மந்திரி யாரை நோக்கித்
துன்னிய வாதில் ஒட்டித்
    தோற்றஇச் சமணர் தாங்கள்
முன்னமே பிள்ளை யார்பால்
    அநுசிதம் முற்றச் செய்தார்
கொன்னுனைக் கழுவில் ஏற
    முறைசெய்க என்று கூற.

When the King beheld the leaf, he addressed the minister
Thus: "It is they, the Samanas who challenged
The godly child that had lost; they had also sinned
Against him; so punish them by impalement on the stakes."

Arunachala Siva.

9079
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 18, 2016, 07:42:58 AM »
Verse  852:


மற்றவர் பிள்ளை யார்தம்
    மலரடி வணங்கிப் போற்றிக்
கொற்றவன் முதலா யுள்ளோர்
    காணமுன் கொணர்ந்த ஏடு
பற்றிய கையி லேந்திப்
    பண்பினால் யார்க்குங் காட்ட
அற்றருள் பெற்ற தொண்டர்
    அரவொலி எழுந்த தன்றே.


He adored the flower-feet of the godly child; the leaf
That he bore on his head, was now held by his hand,
This, the king and others beheld; when he duly showed it
That all might behold it, the servitors
Of total renunciation loud chanted: 'Hara! Hara!'


Arunachala Siva.

9080
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 18, 2016, 07:40:29 AM »
Verse  851:
தலைமிசை வைத்துக் கொண்டு
    தாங்கரும் மகிழ்ச்சி பொங்க
அலைபுனற் கரையில் ஏறி
    அங்கினி தமர்ந்த மேருச்
சிலையுடை யவர்தாள் போற்றி
    மீண்டுசென் றணைவார் தெய்வ
மலைமகள் குழைத்த ஞானம்
    உண்டவர் தம்பால் வந்தார்.He bore the leaf on his crown and with boundless
And increasing joy, came to the bank
Of the billowy river; he hailed the feet of the Lord
Who wields Mount Meru as His bow and who abides
There in joy; then returning to Madurai, he came
Before him who was fed with nectarean Gnosis
By Himavant?s Daughter.   

Arunachala Siva.


9081
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 18, 2016, 04:57:31 AM »
Verse  850:


ஏடகம் பிள்ளை யார்தாம்
    வன்னிஎன் றெடுத்துப் பாடக்
கூடிய நீரில் ஏடு
    குலச்சிறை யாருங் கூடிக்
காடிட மாக ஆடும்
    கண்ணுதல் கோயில் மாடு
நீடுநீர் நடுவுட் புக்கு
    நின்றஏ டெடுத்துக் கொண்டார்.As the godly child sang the decade of Tiruvedakam
Beginning with the words: 'Vanniyum matthamum'
Kulacchiraiyaar who rode on the horse
Over the river-bank, came to the place where the leaf
Stood still; he entered the river that was beside
The temple of the brow-eyed Lord who dances
In the grand crematorium, reached the mid-river
And recovered the leaf.

Arunachala Siva.

9082
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 18, 2016, 04:54:37 AM »
Verse  849:
ஆற்றின்மேற் செல்லும்ஏடு
    தொடர்ந்தெடுப் பதற்கு வேண்டிக்
காற்றென விசையிற் செல்லும்
    கடும்பரி ஏறிக் கொண்டு
கோற்றொழில் திருத்த வல்ல
    குலச்சிறை யார்பின் சென்றார்
ஏற்றுயர் கொடியி னாரைப்
    பாடினார் ஏடு தங்க.

To chase and retrieve the leaf that ran upstream
Kulacchiraiyaar who could always set the king's reign
Straight, mounted a steed whose speed was that
Of the wind itself; then the godly child invoked
The Lord whose banner sports the Bull,
By a decade, to cause the leaf to stop.


Arunachala Siva.

9083
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 18, 2016, 04:52:06 AM »
Verse  848:


ஏடுநீ ரெதிர்ந்து செல்லும்
    பொழுதிமை யோர்கள் எல்லாம்
நீடிய வாழ்த்திற் போற்றி
    நிறைந்தபூ மாரி தூர்த்தார்
ஆடியல் யானை மன்னன்
    அற்புத மெய்தி நின்றான்
பாடுசேர் அமண ரஞ்சிப்
    பதைப்புடன் பணிந்து நின்றார்.As the leaf ran cleaving the current, the Devas
Uttered benedictions and showered flowers
Which covered the earth; the King of swaying tuskers
Stood struck with wonder; the Samanas whose end
Was near, shook with fear; downcast were their heads.


Arunachala Siva.

9084
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 18, 2016, 04:48:39 AM »
Verse  847:


எம்பிரான் சிவனே எல்லாப்
    பொருளும்என் றெழுதும் ஏட்டில்
தம்பிரா னருளால் வேந்தன்
    தன்னைமுன் ஓங்கப் பாட
அம்புய மலராள் மார்பன்
    அநபாயன் என்னுஞ் சீர்த்திச்
செம்பியன் செங்கோ லென்னத்
    தென்னன்கூன்நிமிர்ந்த தன்றே.In the leaf it was inscribed that our Lord Siva is all;
As it was therein indited earlier that the king should flourish,
By the grace of Grace, and straight like the just scepter
Of the well-renowned Anapaaya Chozha in whose bosom
The lotus-enthroned goddess abides, the Pandya was
Cured of his stoop and he stood erect and upright.

Arunachala Siva.


9085


Talk No. 28, describes the aids to concentration and removal
of distractions between a devotee and Bhagavan Ramana.
The devotee then asked:

Q:  If 'I' also be an illusion, who then casts off the illusion?

Bhagavan:  The 'I' casts off the illusion of 'I' and yet remains
as 'I'.  Such is the paradox of Self-Realization!  The realized
do not see any contradiction in it.  Take the case of bhakti --
I approach and pray to the be absorbed in Him.  I then surrender
myself in faith, and by concentration.  What remains afterwards?
In place of the original 'I', perfect self-surrender
leaves a residuum of God in which the 'I' is lost.  This is the
highest form of devotion, Parabhakti, Prapatti, surrender or
the height of Vairagya.  You give up this and that of 'my'
possessions.  If you give up the 'I' and 'Mine' instead, all
are given up at a stroke.  The very seed of possession is
lost.  Thus the evil is nipped in the bud or crushed in the
germ itself.  Dispassion, Vairagya must be very strong to do
this.  The eagerness must be equal to that of a man kept under
water trying to rise up to the surface for his life.
...........
...........

Devotee:  It is said that Divine Grace is necessary to attain
successful un-distracted mind.  Is that so?

Bhagavan:  We are God [Iswara].  Iswara Drishti, i.e, Seeing
ourselves, is itself Divine Grace.  So we need Divine Grace
to get God's Grace!

Bhagavan Ramana smiles and all devotees laugh together!

Devotee:  There is also Divine Favour [Iswara anugraham],
as distinct from Divine Grace, Iswara Prasadam.  Is that so?

Bhagavan:  The thought of God is Divine Favour!  He is
by nature Grace, Prasadam or AruL.  It is by God's Grace
that you think of God.*

[**Saint Manikkavachagar sings in Tiruvachakam, Siva Puranam,
Avan AruLale avan thaL vanangi.  I am praying to His feet only because of His grace.]

Devotee:  Is not the Master's Grace the result of God's Grace?

Bhagavan:  Why distinguish between the two?  The Master
is the same as God and not different from him.

Arunachala Siva. 

9086


A Saint,  if he is truly a Brahmajnani does not commit any
sin.  And he is above sin and merits.  In stories, we see
only a sinner becoming a saint, as in the cases of Valmiki
and Arunagiri Natha.  A saint becoming a sinner is almost
nil.  There may be a couple of cases, like Sage Viswamitra
who got enamoured with Menaka, and started a life of
conjugal bliss.  Even here, it is not a sin but an error, and it
caused only a reversal of the merits of his penance.  He had
to start the penance all over again when he realized his error.

Bhagavan Ramana has said:  If someone causes misery for
a Jnani, he takes over the sins/errors if any of the Jnani
and Jnani becomes a clean slate.  If on the other hand if a
devotee causes happiness for a Jnani, like giving food,
medicines etc., then such a devotee takes over the merits
of a Jnani.  Because a Jnani does not need any merits for him.

Arunachala Siva.   

9087
Verse  4:


முன்னை வினையிரண்டும் வேரறுத்து முன்னின்றான்
பின்னைப் பிறப்பறுக்கும் பேராளன் தென்னன்
பெருந்துறையில் மேய பெருங்கருணை யாளன்
வருந்துயரந் தீர்க்கும் மருந்து.


The Southerner abiding at Perunthurai is the One of immense mercy.
He,
Uprooted the twofold Karma wrought by me in my previous births and He,
the One of great compassion,
Will snap all my future births.
He is also the remedy for the sorrows of my current embodiment.

contd.,

Arunachala Siva.

9088
Verse  3:


செய்த பிழையறியேன் சேவடியே கைதொழுதே
உய்யும் வகையின் உயிர்ப்பறியேன் வையத்
திருந்துறையுள் வேல்மடுத்தென் சிந்தனைக்கே கோத்தான்
பெருந்துறையில் மேய பிரான்.

The God of Perunthurai came to earth and abode here.
He took out His spear from its sheath and aimed it at my bosom.
I am not aware of any offence for which I was so punished.
I but adored,
His salvific feet With my hands.
I know not the animating source of my salvation.


contd.,

Arunachala Siva.

9089
Verse  2:ஆர்க்கோ அரற்றுகோ ஆடுகோ பாடுகோ
பார்க்கோ பரம்பரனே என்செய்கேன் தீர்ப்பரிய
ஆனந்த மாலேற்றும் அத்தன் பெருந்துறையான்
தானென்பார் ஆரொருவர் தாழ்ந்து.If there be any who can tell me clearly that it is the Sire of Perunthurai who will truly madden me
With His endless bliss,
will I,
O Supreme Ens,
paying obeisance to him,
raise a din,
cry aloud,
dance,
sing or stare at him?
Alas what can I do?

contd.,

Arunachala Siva.

9090
Tiru Venba - 

This describes the state of merger with Siva.


Verse 1:


வெய்ய வினையிரண்டும் வெந்தகல மெய்யுருகிப்
பொய்யும் பொடியாகா தென்செய்கேன் செய்ய
திருவார் பெருந்துறையான் தேனுந்து செந்தீ
மருவா திருந்தேன் மனத்து.I did not enshrine in my mind the ruddy Flame,
The Lord of salvific and grace-abounding Perunthurai who confers honey-like bliss.
My cruel and twofold Karma Is not burnt and scattered away.
My body does not melt.
My falsity Is not reduced to powder.
Alas,
what can I do at all?

contd.,

Arunachala Siva,

Pages: 1 ... 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 [606] 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 ... 3127