Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 [606] 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 ... 3070
9076
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 02, 2016, 09:51:53 AM »
Verse 350:

   
சென்று திகழ்திருக் காட்டுப்பள்ளிச்
    செஞ்சடை நம்பர்தங் கோயில்எய்தி
முன்றில் வலங்கொண் டிறைஞ்சிவீழ்ந்து
    மொய்கழற் சேவடி கைதொழுவார்
கன்றணை ஆவின் கருத்துவாய்ப்பக்
    கண்ணுத லாரைமுன் போற்றிசெய்து
மன்றுள்நின் றாடல் மனத்துள்வைப்பார்
    வாருமன் னும்முலை பாடிவாழ்ந்தார்.


Reaching the temple of our Lord of red matter hair
At flourishing Kaattuppalli, he circumambulated
The shrine and prostrated thither and rose up;
To adore with folded hands the feet decked
With mighty anklets, he moved on when love in him
Welled up, as it would in a calf that rushed
To the mother-cow; standing before the divine
Presence, he pictured in his mind?s eye the Dance
Of the brow-eyed Lord in Tiruambalam and sang
The decad beginning with the words: "Vaaru
Mannum mulai," and stood blessed.

Arunachala Siva.9077
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 02, 2016, 09:45:36 AM »
Verse 349:

நெடுங்களத் தாதியை அன்பால்நின்பால்
    நெஞ்சம் செலாவகை நேர்விலக்கும்
இடும்பைகள் தீர்த்தருள் செய்வாய்என்னும்
    இன்னிசை மாலைகொண் டேத்தியேகி
அடும்பணிச் செஞ்சடை யார்பதிகள்
    அணைந்து பணிந்து நியமம்போற்றிக்
கடுங்கை வரையுரித் தார்மகிழ்ந்த
    காட்டுப்பள் ளிப்பதி கைதொழுவார்.


In his garland of melodic verse, he hailed
The Primal One of Nedungkalam, thus:
?Be pleased in grace to avert the troubles that cause
The mind to deviate from the path of devotion to You.?
He hailed the Lord and fared forth to the other
Shrines where the Lord whose red matted hair
Is decked with murderous adders, and adored Him;
He hailed the Lord at Niyamam and desired to worship
At Kaattuppalli where the Lord who peeled off the hide
Of the cruel tusker, abides in joy.

Arunachala Siva.


9078
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 02, 2016, 09:43:14 AM »
Verse 348:


ஏறுயர்த் தார்திருப் பாற்றுறையும்
    எறும்பியூர் மாமலை யேமுதலா
வேறுபதி கள்பல வும்போற்றி
    விரவுந் திருத்தொண்டர் வந்துசூழ
ஈறில்புகழ்ச் சண்பை ஆளியார்தாம்
    எண்திசை யோரும் தொழுதிறைஞ்ச
நீறணிசெம் பவளப் பொருப்பில்
    நெடுங்கள மாநகர் சென்றுசேர்ந்தார்.
He adored at Tirupparaaitthurai and at great
Tiruverumpiyoor Hill of the Lord whose
Banner sports the Bull, and also at other shrines;
Circled by holy servitors and hailed
By the men and the women from the eight directions,
The Lord of Sanbai reached the great town
Of Nedungkalam where abides the Lord who is
Like a coral mountain decked with the holy ash.

Arunachala Siva.

9079
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 02, 2016, 09:35:11 AM »
Verse 347:


கைதொழு தேத்திப் புறத்தணைந்து
    காமர் பதியதன் கட்சிலநாள்
வைகி வணங்கி மகிழ்ந்தணைவார்
    மன்னுந் தவத்துறை வானவர்தாள்
எய்தி இறைஞ்சி எழுந்துநின்றே
    இன்தமிழ் மாலைகொண் டேத்திப்போந்து
வைதிக மாமணி அம்மருங்கு
    மற்றுள்ள தானம் வழுத்திச் செல்வார்.


He folded his hands in adoration, hailed Him
And moved out; he sojourned in that comely town;
Then adoring the Lord, he came to the ever-during
Tavatthurai and thither prostrated at the feet
Of the Lord of the celestial beings; up he rose, and stood;
Poised in devotion, he hymned and hailed Him
In a garland of sweet Tamizh verse; adoring Him,
He, the great Gem of the Vedic way, moved out
And fared forth hailing the Lord at other shrines.

Arunachala Siva.

9080


Every year, wherever he was, Sri Pillai used to come to Tiruvannamalai for Kartigai Deepam.
Once he started from Chidambaram for his annual trip, and there was disruption due to heavy
rains and the bus and train services were disrupted due to floods.  In his zeal to reach Tiruvannamalai,
he set out on foot. On the way, he found the bridge he had to cross had been washed away.  So
he returned without being able to cross the river.  He felt miserable that he wouldn't be at
Tiruvannamalai for Maha Deepam. He wept.  At that time, he saw from where he stood, the
Arunachala Hill and the light on the top! 

Sri Pillai understood that taking pity on a devotee, Arunachala Ramana had given him darshan of
Arunachala and the Light on the top. 

After a few years, Sri Pillai permanently settled down in the Asramam.  With the help of devotees,
Sri Pillai cleared the path to Skandashram.  He would go to the town on his cycle several times
during the course of the day, to serve devotees.   People so affectionately called him, Cycle Swami.

In the Ashram, he planted a variety of plants and fruit trees, the gardens in the Ashram, speak
of his valiant efforts.

Till his merger with Bhagavan in 1994, he used to get up early in the mornings and chant verses
before the shrine of Bhagavan Ramana.  He also explained to sincere devotees, the path of Jnana
shown by Bhagavan Ramana.

The U-tube has got a small interview of Sri Pillai along with others like Kunju Swami.

"O Annamalai, have you not ruled over me and taken away my
soul and body?  Where is deficiency in me? You are the deficiency
and you are the fulfillment.  I shall not think over these.  Do whatever you will. 
O eye of my eye! I shall only want a limitless love to your anklet-wearing feet!"
 
              - Sri Arunachala Navamani Maalai - Verse 7.

(Source: Kunju Swami's Reminiscences.)

Arunachala Siva.

9081


As soon as S.S. Cohen landed in the Asramam on 3rd Feb.1936 and checked into his cottage
allotted by the Asramam, he found that his bunch of keys for the suitcases, was missing.  He grew
a little nervous but placed the suitcases in the cottage and rushed to the Hall to sit before Bhagavan
Ramana.  He looked at Him and then meditated.  He could not concentrate.  What had happened
to the keys?  How to open the suitcases?  He was in a fix.

After about 30 minutes, he suddenly heard the jingle of keys falling on his lap.  He opened his eyes
and found the keys!  He raised his eyes and found Sri Ramaswami Pillai!  Sri Pillai was
smiling. How come?  The information that S.S. Cohen had lost his eyes, spread to devotees a
few minutes back.  Perhaps with the direction of Bhagavan Ramana or not (I am not sure), Sri
Pillai rushed to the Railway Station.  The Station Master was waiting anxiously with a bunch of keys,
foreign made, so he had concluded that these must be of the foreigner who had alighted the train.
Sri Pillai saw the station master.  The latter explained:  "After the train had stopped, I saw him
(Cohen) getting down from the compartment. In a minute, someone else got into the compartment,
found the keys and deposited them with me.  I guessed these must be Cohen's.  So I was waiting
for someone to come from Asramam, searching for the lost keys.  You have come." so saying,
the Station Master handed over the keys to Pillai.  Sri Pillai swiftly rushed back and dropped the
keys on Cohen's laps!

"The whole universe is but a tiny ripple on the infinite ocean of Satchitananda Ramana.  I meditate
on Him, the sublime indweller of the Heart-Cavity, transcending all thought."

  - From Sri Ramana Gita.  Also used as a invacotary verse in
    Sri Ramana Ashottaram.

(Source:  S.S. Cohen's Guru Ramana.)

Arunachala Siva.

9082

Devotee:  How can I control the mind?

Master:  There is no mind to control when the Self is realized. The Self shines forth when the mind
vanishes.  In the realized man, the mind may be active or inactive, the Self alone exists. For the mind,
body and the world are not separate from the Self. And they cannot remain apart from the Self.
Can they be other the Self?  When aware of the Self, why should one worry about these shadows? 
How do they affect the Self?

Devotee:  If the mind is merely a shadow how then is one to know the Self?

Master:  The Self if the Heart, self-luminous.  Illumination arises from the Heart and reaches
the brain, which is the seat of the mind.  The world is seen with the mind.  So you see, the world
is perceived, by the reflected light of the Self.  The world is perceived by an act of the mind.  When
the mind is illumined, it becomes aware of the world. When it is not so illumined, it is not aware of
the world. If the mind is turned in, towards the Source of illumination, objective knowledge ceases,
and the Self alone shines as the Heart.

Devotee:  After leaving the Asramam, I was aware of the Presence that prevails in Sri Bhagavan's
presence enfolding me for about 10 days..... Then it faded out entirely, and the old stupidities
came in instead.  Work leaves no time for separate meditation.  Is it enough constantly reminding
oneself "I AM" while at work?

Master:  (After a short pause).  If you strengthen the mind, that peace will continue for all time.
Its duration is proportional to the strength of the mind acquired by repeated practice.  And such a
mind is able to hold on to the current. 

Devotee:  Other thoughts arise forcibly when one attempts meditation!

Master:  Yes. All kinds of thought arise in meditation.  That is only right for what lies hidden in you
is brought out.  Unless, it rises up, how can it be destroyed?  Thoughts rise up spontaneously,
as it were, but only to be extinguished in due course, thus strengthening the mind.

Devotee:  How can the rebellious mind be made calm and tranquil?

Master:  Either see its Source, so that it may disappear, or surrender yourself so that it may be
struck down.  Self Surrender is the same as Self Knowledge, and either of them necessarily
implies self-control.  The ego submits only when it recognizes the Higher Power.

(Source: Maharshi's Gospel, Chapter III.  Book I. 1939.)

Arunachala Siva. 

9083


Sri Ramanananda Swarnagiri says in his Crumbs from His Table:-

Devotee:  When I am engaged in inquiry as to the Source from which the "I" springs, I strive at
a stage of stillness of mind, beyond which I find myself unable to proceed further.  I have no
thought of any kind, and there is an emptiness, a blankness.  A mild light pervades and I find
that it is myself, body-less.  I have neither cognition nor vision of body and form.  The experience lasts nearly half an hour and is pleasing.  Would I be correct in concluding that all that was necessary to secure
eternal happiness (i.e freedom or salvation or whatever one calls it) was to continue the practice
till this experience could be maintained for hours, days and months together?

Bhagavan:  This does not mean salvation.  Such a condition is termed "manolaya" or temporary
stillness of thought.  Manolaya means concentration, temporarily arresting the movement of thoughts,
old and new, rush in as usual and even though this temporary lulling of mind should not a thousand
years, it will never lead to total destruction of thought, which is what is called salvation or liberation,
from birth and death.  The practicer must therefore be ever on the alert and inquire within as to who
has this experience, and who realizes its pleasantness.  Failing this inquiry, he will go into a long trance
of deep sleep (Yoga Nidra).  Due to the absence of a proper guide at this stage of spiritual practice,
many have been deluded and fallen a prey to false sense of salvation and only a few have, either by the merit of good acts in their previous births, or by extreme grace, have been enabled to reach the goal of safety.

Source:  Crumbs from His Table, Sri Ramananda Swarnagiri, Sri Ramanasramam, Tiruvannamalai.) 

Arunachala Siva.   


9084
Verse  9.6:

புறமே போந்தோம் பொய்யும் யானும்
    மெய்யன்பு
பெறவே வல்லேன் அல்லா வண்ணம்
    பெற்றேன்யான்
அறவே நின்னைச் சேர்ந்த அடியார்
    மற்றொன்றறியாதார்
சிறவே செய்து வழிவந்து சிவனே
    நின்தாள்சேர்ந்தாரே.
Falsehood and I stand without Your realm;
lo,
my lot Is such that it disables me to gain true love.
Those servitors who know nought else but be One with with You,
performed salvific deeds unfailingly,
Gained the way and reached Your feet,
O Siva !

Arunachala Siva.

9085
Verse  9.5:


மானேர் நோக்கி யுடையாள் பங்காமறையீ
    றறியாமறையோனே
தேனே அமுதே சிந்தைக்கரியாய் சிறியேன்
    பிழைபொறுக்குங்
கோனே சிறிதே கொடுமை பறைந்தேன்
    சிவமாநகர்குறுகப்
போனா ரடியார் யானும் பொய்யும்புறமே
    போந்தோமே.O One concorporate with Uma whose eyes are like the antelope`s !
O Lord of the Vedas unknown to the Upanishads !
O Honey !
O Ambrosia !
O One beyond the pale of thought !
O King who forgives the faults of this little one !
I spoke only a little of my cruelty.
The servitors had fared forth and reached the great Sivaloka;
lo,
falsehood and I stand without.

contd.,

Arunachala Siva.9086
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: July 01, 2016, 11:00:27 AM »
Verse  49:


49: குரம்பை அடுத்து குடிபுக்க ஆவி, வெங் கூற்றுக்கு இட்ட
வரம்பை அடுத்து மறுகும் அப்போது, வளைக்கை அமைத்து,
அரம்பை அடுத்து அரிவையர் சூழ வந்து, அஞ்சல் என்பாய்--
நரம்பை அடுத்து இசை வடிவாய் நின்ற நாயகியே.

நரம்புக் கருவிகளைக் கொண்ட, இசையே வடிவாக உள்ள அபிராமியே! அடியேனாகிய என்னுடைய உடலையும், அதிலே இணைந்த உயிரையும் கொடுமையான எமன் வந்து பறிக்க, நானும் மரணத்திற்கு அஞ்சி வருந்துவேன். அப்பொழுது அரம்பையரும், தேவமகளிரும் சூழ என்னிடத்து வந்து அஞ்சேல் என்பாய்! எனக்கு அருள் புரிவாய்!

O Abhirami!  You are music sung with string based musical instruments.  The devotee of You, will
fear when Yama, the god of death, comes to split my body and life.  At that time, You shall come
with Your heavenly damsels, saying, 'Do not fear,' and then bless me.\

contd.,

Arunachala Siva.     

9087
Chapter 7: 

1. Ribhu:  I shall explain to you that which is exceedingly marvelous, hard to obtain in all worlds and
the cream of Vedas and Sastras.  Indeed it is ever rare.

2.  Mantra is undivided unitary essence.  The result is undivided unitary essence.  Individual is
undivided unitary essence.  Action is undivided unitary essence.

3.  Earth is undivided unitary essence. Water is undivided unitary essence. Scent is undivided unitary
essence.  Space is undivided unitary essence.

4.  Sastras are undivided unitary essence.  Vedas are undivided unitary essence.  Brahman is undivided
unitary essence.  Religious vows are undivided unitary essence.

5. Vishnu is undivided unitary essence.  Siva is undivided unitary essence.  Brahma is undivided unitary
essence.  Celestial beings are undivided unitary essence. 

6.  Everything is undivided unitary essence.  Oneself is undivided unitary essence. Immanent Self is
undivided unitary essence. Guru is undivided unitary essence.

7.  The spoken matter is undivided unitary essence.  Effulgence is undivided unitary essence.  Body is
undivided unitary essence.  Mind is undivided unitary essence.

contd.,

Arunachala Siva.     

9088
451.  This Truth of Non Becoming has been unmistakably stated many times by the Great Guru,
Sri Sankaracharya.  Also Sri Ramana, the Guru, has stated this Truth clearly in a variety of
ways, for the benefit of the aspirant.

452. Indeed by Him it has been said that the so called Fourth State is alone is real, and the
other three states- the states of waking, dream and dreamless sleep) - are always unreal. 
Also it has been declared by Him that the Real is always only One, and that manifoldness is always unreal.

453.  'There is nothing else real, apart from Thyself;  Thou art the Only One, transcending Time, Space
and so on.  Throw off the delusion of Ignorance and remain at Peace',  - thus did He teach the State
of True Being of the Self.

454. "In Truth the creatures are not in Me, all this is only My Maya' - thus did Bhagavan Krishna
Himself tell the Truth of the Non Becoming of the Real Self in the Gita.

455. 'The Supreme Reality, without losing Its Fullness of Being, by Its own Maya became this complete
universe; to the Sage It appears only as Fullness",- thus the Upanishad also has stated the Truth of
Non Becoming. 

456.  The forgetting of one's own Real Self, due to the belief that the body is oneself, then after innumerable
births in bodies, finally becoming his own Real Self by Awareness of the Truth of the One Self, is just
like waking from a dream of world wandering.

457.  As one has become inebriated through the drunkenness, who asks passers by 'Who am I?'
or 'Where-from am I' so the ignorant man asks himself 'Who am I?' or 'Whence am I'  being all
the time only the Real Self.

contd.,

Arunachala Siva.                       
 

9089
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 01, 2016, 09:16:48 AM »
Verse  346:


நாரணன் நான்முகன் காணாவுண்மை
    வெண்ணாவல் உண்மை மயேந்திரமும்
சீரணி நீடு திருக்கயிலை
    செல்வத் திருவாரூர் மேயபண்பும்
ஆரணத் துட்பொரு ளாயினாரை
    ஆனைக்கா வின்கட் புகழ்ந்துபாடி
ஏரணியும் பொழில் சூழ்ந்தசண்பை
    ஏந்தலார் எல்லையில் இன்பமுற்றார்.Here was the Truth not to be beheld
By Brahma and Vishnu; here was the Truth
Under the white jambolan tree, the Truth
Of the Mahendra Mountain, the Truth
Of sempiternal Kailaas divine, clad in beauty,
The Truth of enshrinement in opulent Tiruvaaroor
And the true inner import of the Aagamas;
Thus he hymned the Lord gloriously at Aanaikkaa.
The great one of Sanbai girt with beauteous gardens,
Experienced endless ecstasy.   

Arunachala Siva.

9090
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 01, 2016, 09:14:26 AM »
Verse  345:


விண்ணவர் போற்றிசெய் ஆனைக்காவில்
    வெண்ணாவல் மேவிய மெய்ப்பொருளை
நண்ணி யிறைஞ்சிமுன் வீழ்ந்தெழுந்து
    நாற்கோட்டு நாகம் பணிந்ததுவும்
அண்ணல்கோச் செங்க ணரசன்செய்த
    அடிமையும் அஞ்சொல் தொடையில்வைத்துப்
பண்ணுறு செந்தமிழ் மாலைபாடிப்
    பரவிநின் றேத்தினர் பான்மையினால்.He adored the feet of the brow-eyed Lord,
The Wearer of the hide of the hill-like tusker
Who like a great lustrous flame abides
At Tirucchiraappalli from the hill of which falls
A cataract rolling down many a goodly gem;
In true joy and with a mind serene, he hymned
A bright garland of Tamizh verse; then impelled
By a longing to adore the blue-throated Lord
Of Tiruvaanaikkaa, he came there.


Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 [606] 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 ... 3070