Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 [605] 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 ... 3045
9061
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 11, 2016, 09:29:07 AM »
Verse  146:


வண்டி ரைத்தெழு செழுமலர்ப்
    பிறங்கலும் மணியும் ஆரமும்உந்தித்
தண்ட லைப்பல வளத்தொடும்
    வருபுனல் தாழ்ந்துசே வடிதாழத்
தெண்டி ரைக்கடற்பவளமும்
    பணிலமும் செழுமணித் திரள்முத்தும்
கொண்டு இரட்டிவந்து ஓதமங்கு
    எதிர்கொளக் கொள்ளிடங் கடந்தேறி.   

The river that in its current carried flower-bunches
Buzzed by bees, gems and sandal-wood
And also the wealth of the groves and gardens,
In lowly worship washed his feet.
The backwaters scattering away coral, chanks,
Other gems and heaps of pearls which they had
From the lucid billowy main carried,
Flowed before him to receive him.
Thus, even thus, he crossed the Kollidam.   

Arunachala Siva.

9062
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 11, 2016, 09:26:59 AM »
Verse  145:


நள்ளி ருட்கண்நின் றாடுவார்
    உறைபதி நடுவுகண் டனபோற்றி
முள்ளு டைப்புற வெள்ளிதழ்க்
    கேதகை முகிழ்விரி மணஞ்சூழப்
புள்ளு டைத்தடம் பழனமும்
    படுகரும் புடைகழிந் திடப்போந்து
கொள்ளி டத்திரு நதிக்கரை
    அணைந்தனர் கவுணியர் குலதீபர்.   


Adoring on the way, the many shrines of the Lord
Who dances at the dead of night,
He passed through the spacious fields--the haunt
Of waterfowls--, and meadows rich with the scent
Of blooming, fragrant screw-pines
Of white and thorny leaves,
And reached the bank of the divine Kollidam.

Arunachala Siva.

9063
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 11, 2016, 09:24:44 AM »
Verse  144:


தாவில்யாழ்ப் பாணரொடும்
    தாதையார் தம்மோடும்
மேவியசீ ரடியார்கள்
    புடைவரவெங் குருவேந்தர்
பூவின்மே லயன்போற்றும்
    புகலியினைக் கடந்துபோய்த்
தேவர்கள்தம் பெருந்தேவர்
    திருத்தில்லை வழிச்செல்வார்.


The Chief of Vengkuru accompanied by his father,
The flawless Yaazh-p-Paanar,
And devotees of fitting glory, left Pukali
Where Brahma whose seat is the Lotus, adores,
And set foot on the way leading to Thillai--
The shrine of the great Lord of the celestial beings.   

Arunachala Siva.

9064
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 11, 2016, 09:22:36 AM »
Verse  143:


பிள்ளையார் அருள்செய்யப்
    பெருந்தவத்தாற் பெற்றெடுத்த
வள்ளலார் தாமும்உடன்
    செல்வதற்கு மனங்களிப்ப
வெள்ளிமால் வரையென்னத்
    திருத்தோணி வீற்றிருந்த
புள்ளிமா னுரியாரைத்
    தொழுதருளாற் புறப்பட்டார்.


When the godly child thus spake to his father,
The great patron whose tapas has gained
For him the divine child as his son,
Rejoiced in his mind as he was to accompany him,
They fared forth to the Ark-Temple
Like unto the argent and huge mountain,
To adore its Lord clad in deer-skin;
Hailing Him they departed with His leave.   

Arunachala Siva.

9065
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 11, 2016, 09:19:45 AM »
Verse  142:


சிரபுரத்தில் அமர்ந்தருளுந்
    திருஞான சம்பந்தர்
பரவுதிருத் தில்லைநடம்
    பயில்வாரைப் பணிந்தேத்த
விரவியெழும் பெருங்காதல்
    வெள்ளத்தை உள்ளத்தில்
தரஇசையுங் குறிப்பறியத்
    தவமுனிவர்க்கு அருள்செய்தார் .


Tirujnaana Sambandhar who abode at Sirapuram
Was goaded by a great and flooding love
To adore and hymn the Lord-Dancer
Of celebrated Thillai; he divined this to be
The divine wish of the Lord; of this he informed
His father, the saintly tapaswi.


Arunachala Siva.

9066
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 11, 2016, 09:16:52 AM »
Verse  141:


மற்றதற்குப் பிள்ளையார்
    மனமகிழ்வுற் றிசைந்தருளப்
பெற்றவர்தாம் தம்பிரான்
    அருளிதுவே யெனப்பேணிச்
சொற்றமிழ்மா லையின்இசைகள்
    சுருதியாழ் முறைதொடுத்தே
அற்றைநாட் போலென்றும்
    அகலாநண் புடன்அமர்ந்தார்.   


He who was graced with the consent
Of the divine child, thought thus:
"This is surely the Lord's own grace."
From that day he played on his tuneful Yaazh
His divine decades which were garlands
Of Tamizh verse, and abode with him
As on that day, without parting,
Blessed with his friendship.

Arunachala Siva.

9067
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 11, 2016, 09:12:54 AM »
Verse  140:


சிறியமறைக் களிறளித்த
    திருப்பதிக இசையாழின்
நெறியிலிடும் பெரும்பாணர்
    பின்னுநீர் அருள்செய்யும்
அறிவரிய திருப்பதிக
    இசையாழில் இட்டடியேன்
பிறிவின்றிச் சேவிக்கப்
    பெறவேண்டும் எனத்தொழுதார்.   

The great Paanar that on his Yaazh played
The divine decades of the divine child
Who knew all the Vedas and who was verily an elephant cub,
Addressing him, said: "Be pleased to bless me
To play on the Yaazh all the divine decades
You are to hymn in grace, hereafter;
May I never part from your holy company;
May I ever adore you." Thus he prayed.

Arunachala Siva.


9068
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 11, 2016, 09:09:54 AM »
Verse  139:


காழியார் தவப்பயனாம்
    கவுணியர்தம் தோன்றலார்
ஆழிவிட முண்டவர்தம்
    அடிபோற்றும் பதிகஇசை
யாழின்முறை மையின்இட்டே
    எவ்வுயிரு மகிழ்வித்தார்
ஏழிசையும் பணிகொண்ட
    நீலகண்ட யாழ்ப்பாணர்.   


He decades, sung by the scion of the Kauniya clan
That came to be born as the fruit of the tapas
Wrought by the residents of Kaazhi,
In praise of the feet of the Lord
Who ate the ocean's venom
Were played on the Yaazh by Neelakanta Yaazh-p-Paanar
Whom the seven-fold music obeyed; thus he gladdened
All the lives on earth.

Arunachala Siva.   

9069
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 11, 2016, 09:07:17 AM »
Verse  138:


பிள்ளையார் அருள்பெற்ற
    பெரும்பாணர் பிறையணிந்த
வெள்ளநீர்ச் சடையாரை
    அவர்மொழிந்த மெய்ப்பதிகம்
உள்ளபடி கேட்டலுமே
    யுருகுபெரு மகிழ்ச்சியராய்த்
தெள்ளமிர்தம் அருந்தினர்போற்
    சிந்தைகளிப் புறத்தொழுதார்.


The great Paanar who was blessed
By the divine child, heard the servitors sing
The truth-incarnate decades of the child
On the Lord who wears on His matted hair
The crescent and the Ganga; with a melting mind
He rejoiced and grew glad as though drunk
With great nectar; then he prayed ecstatically.


Arunachala Siva.

9070Bhagavan Ramana did not much recommend Raja Yoga marga, because this method is considered
tough and any mistake will result in negative consequences. The Kundalini Power is a double edged
sword and one has to be extremely cautious about it.  But Sri Sankara did recommend.  In case of
Kavyakanta Ganapati Sastri, he had this unbearable burning sensation in the crown when he was
practising in Tiruvottiyur and Bhagavan Ramana had to go in his subtle body skyward
and place His hand on Sastri's skull, to quell the heat and burning sensation. 

With an experienced teacher, the Raja Yoga is quite good. 


Arunachala Siva.

9071
My first darshan of Sri Bhagavan was in May 1942, when I was twenty six years old.  Though I had been
to Chidambaram several times as a student pursuing my Bachelor of Science, I had not the opportunity
to see Bhagavan in spite of my desire after I knew of the Sage in 1935.

It was only after my marriage with Rukmani, daughter of Gridhalur Satya Narayana Rao, the brother of
Sambasiva Rao from Nellore, who were great devotees of Bhagavan, that my association with Him began.
It was also I feel, by the blessings of Bhagavan that our alliance was finalized as we had no horoscope  for
me and Rukmani's family were also strong believers in astrology.

The quite arresting very first darshan of Bhagavan clearly distinguished Him from all other saints and
sadhus I had seen before.  He seemed to live apart from the physical form and was quite detached from it.
His look had a remarkable spiritual charm that absorbed the attention of all with magnetic force.  When
He spoke, the words seemed to come out of an abyss. One could see immaculate purity and non attachment.
His movements were very refined, lofty and sacred.  In His vicinity one's mental distractions were over powered by a pervasive austere and potent calmness.

The unique bliss of His was directly experienced by all, that is, there was a blissful  atmosphere around
Bhagavan.  In the ecstasy of Grace one loses one's separate individuality and there remains  something
holy and all pervading which devoured one's personality!  This indeed is the Spirit of Arunachala which
swallows up the whole Universe by its gracious effulgence.

contd.,

Arunachala Siva.       
           
 

9072
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: June 10, 2016, 01:40:18 PM »
Today is the liberation day of Somachi Mara Nayanar.  He attained the feet of the Lord by doing
Soma Yagam, (with Sama Veda) for a number of days, with ardent bhakti towards Siva.
In course of time, he attained mukti by attaining the feet of the Lord Siva.

I have given the detailed account of Somachi Mara Nayanar in my posts on 63 Saiva Saints. 
The Forum members are requested to go through the same.


Day of Liberation; Valkasi Ayilyam star day.

Arunachala Siva.
 

9073
(5.4):

காண லாம்பர மேகட்கி றந்ததோர்
வாணி லாம்பொரு ளேஇங்கொர் பார்ப்பெனப்
பாண னேன்படிற் றாக்கையை விட்டுனைப்
பூணு மாறறி யேன்புலன் போற்றியே.
O not visible supreme Ens !
O effulgent Being beyond The ken of sight !
Here I am like a fledgling;
I,
the base one,
foster my senses only;
I do not know The way to attain You,
giving up my deceitful body.

Arunachala Siva.

9074
(5.3):


மேலை வானவ ரும்மறி யாததோர்
கோல மேயெனை ஆட்கொண்ட கூத்தனே
ஞால மேவிசும் பேஇவை வந்துபோம்
கால மேஉனை யென்றுகொல் காண்பதே.


O peerless Splendor unknowable unto The heavenly ones !
O Dancer that enslaved me !
O Earth,
O Sky and O Time in which these Appear and disappear !
When indeed will I behold You?


Arunachala Siva.

9075
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: June 10, 2016, 11:20:34 AM »
Verse 48.


48: சுடரும் கலைமதி துன்றும் சடைமுடிக் குன்றில் ஒன்றிப்
படரும் பரிமளப் பச்சைக் கொடியைப் பதித்து நெஞ்சில்
இடரும் தவிர்த்து இமைப்போது இருப்பார், பின்னும் எய்துவரோ-
குடரும் கொழுவும் குருதியும் தோயும் குரம்பையிலே.

ஏ அபிராமியே! பச்சைப் பரிமளக் கொடி நீயேயாகும். ஒளிரும் இளம் பிறையை, குன்றை ஒத்த சடாமுடியில் அணிந்திருக்கும் சிவபெருமானை இணைந்தவளே! உன்னையே நெஞ்சில் நினைந்து வழிபடும் யோகிகளூம், இமையாது கடுந்தவம் புரியும் ஞானிகளூம் மீண்டும் பிறப்பார்களோ? மாட்டார்கள்! ஏனென்றால் தோலும், குடலும், இரத்தமும், இறைச்சியும் கொண்ட இந்த மானிடப் பிறவியை விரும்பார், ஆதலின்!

O Abhirami!  You are the green tender plant.  You are the joined  with Siva who is wearing a crescent
moon on His hill like matted hairs. The Jnanis and Yogis who do continuous and hard  tapas,
contemplating on You, will not be born again. Because they do not like to take birth with a human body
full of flesh, blood, skin again in this world.

contd.,

Arunachala Siva.

 
 

Pages: 1 ... 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 [605] 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 ... 3045