Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 [605] 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 ... 3139
9061
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 30, 2016, 11:32:09 AM »
Verse  973:


மங்கை பாகர் திருவருளால்
    வணங்கிப் போந்து வடதிசையில்
செங்கண் விடையார் பதிபலவும்
    பணிந்து புகலிச் செம்மலார்
துங்க வரைகள் கான்பலவும்
    கடந்து தொண்டைத் திருநாட்டில்
திங்கள் முடியார் இனிதமரும்
    திருவோத் தூரைச் சேர்வுற்றார்.By the grace of the Lord who shares His Consort
In His frame, he hailed the Lord, and was blessed
With His leave to depart; he proceeded northward,
And on his way adored at the many shrines of the Lord
Whose mount is the red-eyed Bull; the lord of Pukali
Crossed beautiful hills and forests and arrived
At the crescent-crested Lords's Tiruvotthoor in Tondai-Nadu.

Arunachala Siva.

9062
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 30, 2016, 11:29:31 AM »
Verse  972:


ஆதி மூர்த்தி கழல்வணங்கி
    அங்கண் இனிதின் அமருநாள்
பூத நாத ரவர் தம்மைப்
    பூவார் மலராற் போற்றிசைத்துக்
காத லால்அத் திருமலையிற்
    சிலநாள் வைகிக் கமழ்கொன்றை
வேத கீதர் திருப்பதிகள்
    பிறவும் பணியும் விருப்புறுவார்.


As he hailed the ankleted feet of the Primal Lord
And joyously sojourned there, he hailed the Lord
Of Bhoothas with a divine decade beginning with the words:
"Poovaar malar." In joy he continued his sojourn
In that holy hill; then he desired to worship the Lord--
The Singer of Vedic hymns--, in His other shrines.

Arunachala Siva.9063
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 30, 2016, 11:26:25 AM »
Verse  971:அங்கண் அணைவார் பணிந்தெழுந்து
    போற்றி செய்தம் மலைமீது
தங்கு விருப்பில் வீற்றிருந்தார்
    தாள்தா மரைகள் தம்முடிமேல்
பொங்கும் ஆர்வத் தொடும்புனைந்து
    புளகம் மலர்ந்த திருமேனி
எங்கு மாகிக் கண்பொழியும்
    இன்ப அருவி பெருக்கினார்.


From there, to him Tiruvannaamalai looked like
The very form of the God of gods; with his eyes
He drank in the beatific form and with his hands
He adored it; impelled by a great and melting love
He hymned the decade which began thus:
"Unnaamulai Umaiyaall" Then with the devotees
He arrived at Tiruvannaamalai whose Lord
Wears on His crest the lucid flood.

Arunachala Siva.   

9064
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: August 29, 2016, 03:42:07 PM »
Dear atmavichar.

I have no idea.  Let me see some book and write to you.

Arunachala Siva.

9065
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: August 29, 2016, 12:45:51 PM »
Today is the Liberation day of Cheruthunai Nayanar.  He attained Siva's Feet on the Pushya
star day in the month of Sravana.


I have given the detailed life story of Nayanar in my serial post on 63 Saiva Saints.

Arunachala Siva.

9066
General Discussion / Punar vasu star day - 29.8.2016
« on: August 29, 2016, 12:40:46 PM »
Today is the Punar vasu star day of the month of Sravana.  Sri Bhagavan was born on the punar vasu
star day in the month of Margazhi. 

The Asramam celebrates every Punarvasu star day with special abhishekam, alankaram and arti
for Sri Ramaneswara Maha Lingam, followed by lunch with sweets.

Sri Rama was also born on the punav vasu day.

Sri Muruganar has written a decade called Punar vasu vaNNam, praising the star punar vasu.

Arunachala Siva.   -

9067
9.


செம்மைநலம் அறியாத
    சிதடரொடுந் திரிவேனை
மும்மைமலம் அறுவித்து
    முதலாய முதல்வன்தான்
நம்மையும்ஓர் பொருளாக்கி
    நாய்சிவிகை ஏற்றுவித்த
அம்மையெனக் கருளியவா
    றார்பெறுவார் அச்சோவே.


I roamed about accompanied with ignoramuses who knew not of the good of salvation.
He,
the First One,
The Source Original,
snapped my three impurities.
Like causing a cur ride a litter,
He made even us a worthy something.
It is thus the Mother blessed me.
Lo,
who can ever gain such grace?

(concluded)

Arunachala Siva.

9068
8.சாதல்பிறப் பென்னுந்
    தடஞ்சுழியில் தடுமாறிக்
காதலின்மிக் கணியிழையார்
    கலவியிலே விழுவேனை
மாதொருகூ றுடையபிரான்
    தன்கழலே சேரும்வண்ணம்
ஆதியெனக் கருளியவா
    றார்பெறுவார் அச்சோவே .I whirled bewildered in the mighty maelstrom of birth and death.
I would lie immersed in the union with the bejeweled belles,
impelled by compelling passion.
He,
the Source Original,
the God whose Half is His Consort,
Caused me gain His ankleted feet alone.
Lo,
who can Ever come by such grace which He blessed me with?

Arunachala Siva.

9069
7.


தையலார் மையலிலே
    தாழ்ந்துவிழக் கடவேனைப்
பையவே கொடுபோந்து
    பாசமெனுந் தாழுருவி
உய்யுநெறி காட்டுவித்திட்
    டோங்காரத் துட்பொருளை
ஐயன்எனக் கருளியவா
    றார்பெறுவார் அச்சோவே.I was ever prone to fall into the bewitching concupiscence of women and wallow thither.
Thence He lifted me up gingerly and drawing away the cross-bar of Paasam,
He showed me the salvific way and taught me The secret and sacred meaning of AUM.
Lo,
who can ever gain such grace which the Sire was pleased to bless me with?

Arunachala Siva.

9070
40.  This sound is the Self alone.  This essence is the Self alone.  This touch is the Self alone.
Nothing exists besides the Self.

41.  This smell is only the Self.  This composure is only the Self.  This sorrow is only the Self.
This joy is only the Self.

42. The world is of the Self only.  Of the Self alone is this dream state.  The state of deep sleep
also is of the Self only.  There is nothing besides the Self.

43.  Action is only the Self, the Self alone.  It is always the second-less Self.  Non duality is the Self
only.  Nothing exists besides the Self.

44.  Whoever is here is the Self alone.  Wherever it be, it is the Self.  This world is the Self alone.
Nothing exists besides the Self.

45.  That which is seen here is the Self alone.  These people are only the Self.  All this is only the Self.
There is nothing besides the Self.

46.  This Sambhu (Siva) is only the Self.  This world is only the Self.  This Brahma is only the Self.
There is nothing besides the Self.

47.  This sun is only the Self.  This inertness is only the Self.  This meditation is only the Self.
This result is only the Self.

contd.,

Arunachala Siva.
   
     

9071
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 29, 2016, 09:23:19 AM »
Verse 970:


அண்ணா மலைஅங் கமரர்பிரான்
    வடிவு போன்று தோன்றுதலும்
கண்ணால் பருகிக் கைதொழுது
    கலந்து போற்றுங் காதலினால்
உண்ணா முலையாள் எனும்பதிகம்
    பாடித் தொண்ட ருடன்போந்து
தெண்ணீர் முடியார் திருவண்ணா
    மலையைச் சென்று சேர்வுற்றார்.


From there, to him Tiruvannaamalai looked like
The very form of the God of gods; with his eyes
He drank in the beatific form and with his hands
He adored it; impelled by a great and melting love
He hymned the decade which began thus:
"Unnaamulai Umaiyaall" Then with the devotees
He arrived at Tiruvannaamalai whose Lord
Wears on His crest the lucid flood.   

Arunachala Siva.

9072
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 29, 2016, 09:17:33 AM »
Verse  969:


ரின் மன்னிய பதிகம்முன்
    பாடிஅத் திருவறை யணிநல்லூர்
வாரின் மல்கிய கொங்கையாள்
    பங்கர்தம் மலைமிசை வலங்கொள்வார்
பாரின் மல்கிய தொண்டர்கள்
    இமையவர் நாடொறும் பணிந்தேத்துங்
காரின் மல்கிய சோலைஅண்
    ணாமலை அன்பர்காட் டிடக்கண்டார்.


Having hymned his eternally glorious decade
On the Lord, the godly child circumambulated the hill
Of Tiruvaraianinalloor where the Lord who is concorporate
With his Consort of beauteous, kacchu-covered breasts, abides;
Thence when the servitorrs pointed out to him
Tiruvannaamalai girt with gardens over which clouds
Sail, and which is daily adored by the great devotees
Of this earth and the Devas too, he beheld it.   


Having hymned his eternally glorious decade
On the Lord, the godly child circumambulated the hill
Of Tiruvaraianinalloor where the Lord who is concorporate
With his Consort of beauteous, kacchu-covered breasts, abides;
Thence when the serviteurs pointed out to him
Tiruvannaamalai girt with gardens over which clouds
Sail, and which is daily adored by the great devotees
Of this earth and the Devas too, he beheld it.   

(Tirumurai 2, Padigam 77)

Arunachala Siva.


9073
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 29, 2016, 09:15:14 AM »
Verse  968:


கோவல் நீடிய வீரட்டம்
அமர்ந்தவர் குரைகழல் பணிந்தேத்தி
ஆவின் ஐந்துகந் தாடுவார்
அறையணி நல்லூரை அணைந்தேத்திப்
மேவு மன்புறு மேன்மையாம்
தன்மையை விளங்கிட அருள்செய்தார்.Bowing at the resounding, ankleted feet of the Lord
Of Koval Veerattam, he proceeded to Araianinalloor
Whose Lord joyously gets Himself bathed in pancha-kavya;
He that hails the Lord in chaste Tamizh, then in grace,
Made manifest the loving loftiness of the servitors
That magnify and hail the glory of the Lord.

Arunachala Siva.

9074
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 29, 2016, 09:12:45 AM »
Verse  967:


சென்ற ணைந்துசிந் தையின்மகிழ்
    விருப்பொடு திகழ்திரு வாமாத்தூர்ப்
பொன்ற யங்குபூங் கொன்றையும்
    வன்னியும் புனைந்தவர் அடிபோற்றிக்
குன்ற வார்சிலை யெனுந்திருப்
    பதிகமெய் குலவிய இசைபாடி
நன்று மின்புறப் பணிந்துசெல்
    வார்திருக் கோவலூர் நகர்சேர்ந்தார்.

Reaching the shrine in love and joy, he hailed the feet
Of the Lord of Tiruvaamaatthoor that wears
The beauteous and golden blooms of konrai
And vanni; he hymned the truthful and tuneful decade
Beginning with the words: "Kunra vaar silai,"
And adored Him, poised in sweet devotion;
Then he came to the city of Tirukkovaloor.


Arunachala Siva.

9075
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 29, 2016, 09:10:16 AM »
Verse 966:

பரவி ஏத்திய திருப்பதி
    கத்திசை பாடினார் பணிந்தங்கு
விரவும் அன்பொடு மகிழ்ந்தினி
    துறைபவர் விமலரை வணங்கிப்போய்
அரவ நீர்ச்சடை அங்கணர்
    தாம்மகிழ்ந் துறைதிரு வாமாத்தூர்
சிரபு ரத்துவந் தருளிய
    திருமறைச் சிறுவர்சென் றணைவுற்றார்.He sang and hailed the Lord in psalms of music;
He adored Him; accompanied with the devotees there
He sojourned; then taking leave of Him after adoring
The pure One, the holy Brahmin-child that hailed
From Sirapuram arrived at Tiruvaamaatthoor
Where the merciful One whose crest holds the serpent
And the flood, willingly abides.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 [605] 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 ... 3139