Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 [604] 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 ... 3200
9046
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 22, 2016, 09:06:41 AM »
Verse  288:


ஞாலந்தான் இடந்தவனும்
    நளிர்விசும்பு கடந்தவனும்
மூலந்தான் அறிவரியார்
    கண்ணளித்து முலைச்சுவட்டுக்
கோலந்தான் காட்டுதலும்
    குறுகிவிழுந் தெழுந்துகளித்
தாலந்தா னுகந்தவன் என்
    றெடுத்தாடிப் பாடினார்.When the Lord unknowable to Vishnu who burrowed
The earth and to Brahma who winged the cool sky,
Restored to him the eye-sight and revealed to him
The mark of His Consort's breast, he rushed close
To His presence, fell down in worship, rose up, and in delight
Burst out with his hymn which opened thus:
"Aalamthaan Ukanthavan.." He sang and danced in joy.

Arunachala Siva.


9047
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 22, 2016, 09:04:13 AM »
Verse 287:


பங்கயச்செங் கைத்தளிரால்
    பனிமலர்கொண் டருச்சித்துச்
செங்கயற்கண் மலைவல்லி
    பணிந்தசே வடிநினைந்து
பொங்கியஅன் பொடுபரவிப்
    போற்றியஆ ரூரருக்கு
மங்கைதழு வக்குழைந்தார்
    மறைந்தஇடக் கண்கொடுத்தார்.To Aaroorar who meditated on the roseate feet--
Unto which Himavant?s liana- like Daughter
Of Kayal-like eyes with streaks of red. offered Pooja
Holding in her rosy and lotus-like flower-hands
Cool and fresh blooms--, and hailed and adored the Lord
In soaring love; the Lord who grew lithe when His Consort
Embraced Him, restored the vision of his left eye.

Arunachala Siva.   


9048
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 22, 2016, 09:02:03 AM »
Verse 286:


விண்ணாள்வார் அமுதுண்ண
    மிக்கபெரு விடமுண்ட
கண்ணாளா கச்சியே
    கம்பனே கடையானேன்
எண்ணாத பிழைபொறுத்திங்
    கியான்காண எழிற்பவள
வண்ணாகண் ணளித்தருளாய்
    எனவீழ்ந்து வணங்கினார்.

Adoring, he prostrated on the ground, rose up,
Again hailed the grace of Grace and moved on;
Following the flawless devotees he came to Tiruvekampam
Of the Primal Lord-- the Creator, Fosterer and Absorber
Of the hoary universe--, bowed before Him
And prayed to Him thus: ?What have I -- the false one--,
To articulate before Your divine presence!?


9049
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 22, 2016, 08:59:34 AM »
Verse  285:


தொழுது விழுந் தெழுந்தருளாற்
    துதித்துப்போய்த் தொல்லுலகம்
முழுதும்அளித் தழித்தாக்கும்
    முதல்வர்திரு வேகம்பம்
பழுதில்அடி யார்முன்பு
    புகப்புக்குப் பணிகின்றார்
இழுதையேன் திருமுன்பே
    என்மொழிவேன் என்றிறைஞ்சி.


Adoring, he prostrated on the ground, rose up,
Again hailed the grace of Grace and moved on;
Following the flawless devotees he came to Tiruvekampam
Of the Primal Lord-- the Creator, Fosterer and Absorber
Of the hoary universe--, bowed before Him
And prayed to Him thus: "What have I -- the false one--,
To articulate before Your divine presence!"

Arunachala Siva.

9050
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 22, 2016, 08:57:29 AM »
Verse  284:


தேனிலவு பொழிற்கச்சித்
    திருக்காமக் கோட்டத்தில்
ஊனில்வளர் உயிர்க்கெல்லாம்
    ஒழியாத கருணையினால்
ஆனதிரு வறம்புரக்கும்
    அம்மைதிருக் கோயிலின்முன்
வானில்வளர் திருவாயில்
    வணங்கினார் வன்தொண்டர்.


Van-tondar adored the sky-high tower that stood fronting
The temple of Mother Kaamaakshi, who, abiding
At Kacchi-k-Kaamakottam bounded by gardens abounding
In honey-bees, fosters holy dharma, prompted
By unending compassion for all embodied lives.

Arunachala Siva.


9051
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 22, 2016, 08:53:42 AM »
Verse  283:


முன்னின்று தொழுதேத்தி
    முத்தாஎன் றெடுத்தருளிப்
பன்னும்இசைத் திருப்பதிகம்
    பாடிமகிழ்ந் தேத்துவார்
அந்நின்று வணங்கிப்போய்த்
    திருவூறல் அமர்ந்திறைஞ்சிக்
கன்னிமதில் மணிமாடக்
    காஞ்சிமா நகரணைந்தார்.

Facing the temple he hailed and adored the Lord;
His divine decade compact of music, opened with the word;
"Mutthaa", and he worshipped the Lord in delight;
Adoring Him again, he took His leave, and in love
Proceeded to Tiruvooral and there hailed the Lord;
Thence he came to the great city of Kaanchi rich
In beauteous mansions and girt with impregnable walls.

Arunachala Siva.


9052
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 22, 2016, 08:51:33 AM »
Verse  282:

அங்கணர்தம் பதியதனை
    அகன்றுபோய் அன்பருடன்
பங்கயப்பூந் தடம்பணைசூழ்
    பழையனுர் உழையெய்தித்
தங்குவார் அம்மைதிருத்
    தலையாலே வலங்கொள்ளும்
திங்கண்முடி யாராடுந்
    திருவாலங் காட்டினயல்.

Leaving the town of the Merciful One with the devotees
He came to Pazhayanoor rich in tanks and fields
Where burgeoned lotus-flowers, and abode at a place
Without Tiruvaalangkaadu of the crescent-crested
Lord-Dancer--, the holy town unto which Peyaar,
The mother, arrived measuring the distance
With her head and abode there in devotion.

Arunachala Siva.9053
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 22, 2016, 08:49:05 AM »
Verse  281:


முன்னின்று முறைப்பாடு
    போல்மொழிந்த மொழிமாலைப்
பன்னும்இசைத் திருப்பதிகம்
    பாடியபின் பற்றாய
என்னுடைய பிரானருள்இங்
    கித்தனைகொ லாமென்று
மன்னுபெருந் தொண்டருடன்
    வணங்கியே வழிக்கொள்வார்.


Having hymned before the Lord the divine decade brimming
With music which was like a garland of verse in the form
Of a complaint, he mused thus: "The grace of my Lord
Amounts to this much only." Then with the ever glorious
Devotees he adored the Lord, and was soon on his way.

Arunachala Siva.


9054
I was around ten then.  In the neighboring village a mile away, some Tamizh pandits had arrived.
They were reading out the celebrated Tamizh religious epic Tiruvilaiyadal Puranam written by
Saint Paranjyoti and discoursing in Malayalam language.  My father, coming to know of it, took me
with him to attend their discourses. I fervently listened to them. After returning home, my father said,
'All right, recount to your mother now what you have heard!'  And I could relate the entire thing free of
errors too.  My mother was happy and proud of her little son. 

This recounting became a daily practice for the duration of those discourses.  It also resulted in my father
taking me to several other venues of such discourses.  Hearing about the faculty of my accurate memory
and verbatim retelling, people from nearby villages began inviting me to their place to listen to my narrations.

Some years went on like this, when one Kodumudi Swami, a celebrated saint,  came on a visit to the Kerala
region.  All that he wore was a loin cloth. He belonged to the sectarian worshippers of Bhairava (Lord Siva
in his fear some aspect). This Kodumudi Swami could perform feats of occult powers.  Crowds of people
thronged to have his darshan.  My father wanted to go and take me alone to see this godman, but I did
not go as I was not interested. I felt that when the Almighty Siva himself appeared to me as my Guru,
giving me initiation by Mantra, what need have to go visit godmen.

contd.,

Arunachala Siva.                   

9055
22.  I alone am. I alone am; the One. I alone am all, the immortal. I alone am the self agreement.
I alone cause acceptability.

23. I alone am. You are only I, the Self of all, devoid of all.  I am the Supreme Brahman.  I am indeed
beyond the beyond.

24.   I have no ego. I have no sorrow. I have no blemish. I have no pleasure. I have no intellect.
I have no thought.  I have no body, I have no sense.

25. I have no lineage.  I have no eye.  I have nothing that is suitable.  Not a blade of grass there is for me.
I have no repetition or the sacred syllables. I have no world nor do I have a friend.

26. I have no relation.  I have no enemy.  I have no mother nor do I have a father.  I have nothing to
be enjoyed nor there is an enjoyer for me. I have no occupation.  I have no caste.

27.  I have no race.  I have no creed. I have no ears.  I have nothing whatsoever.  I have no exterior.
I have no intellect.  No position for me nor age.

28.  I have no meaning.  I have no world.  I have no peace.  I have no community.  I have no anger.
I have no lust. I am Brahman alone.


contd.,

Arunachala Siva.     

9056
10.


கொந்தண வும்பொழிற் சோலைக்
    கூங்குயி லேயிது கேள்நீ
அந்தண னாகிவந் திங்கே
    அழகிய சேவடி காட்டி
எந்தம ராம்இவன் என்றிங்
    கென்னையும் ஆட்கொண் டருளும்
செந்தழல் போல்திரு மேனித்
    தேவர் பிரான்வரக் கூவாய். 


O Kuyil who pipes from a dense grove rich in bunches of flowers !
Hearken to this.
He came here as a Brahmin,
revealed to me His lovely and salvific feet and saying:
"He is my kin,"
Here redeemed and ruled even me.
He is the God of gods whose frame divine blazes like ruddy flame.
Call Him to come.

Concluded.

Arunachala Siva.


9057
9.

காருடைப் பொன்திகழ் மேனிக்
    கடிபொழில் வாழுங் குயிலே
சீருடைச் செங்கம லத்திற்
    றிகழுரு வாகிய செல்வன்
பாரிடைப் பாதங்கள் காட்டிப்
    பாசம் அறுத்தெனை யாண்ட
ஆருடை அம்பொனின் மேனி
    அமுதினை நீவரக் கூவாய்.


O Kuyil endowed with a black and beautiful body and dwelling in a fragrant grove !
He is the opulent One whose body is like that of a glorious red lotus.
On earth He revealed to me His feet,
snapped my bondage and ruled me.
He is the Nectar whose golden frame sports and Aatthi garland.
You call Him to come.

Arunachala Siva.
9058
8.


வாவிங்கே நீகுயிற் பிள்ளாய்
    மாலொடு நான்முகன் தேடி
ஓவி யவர் உன்னி நிற்ப
    ஒண்டழல் விண்பிளந் தோங்கி
மேவிஅன் றண்டங் கடந்து
    விரிசுட ராய்நின்ற மெய்யன்
தாவி வரும்பரிப் பாகன்
    தாழ்சடை யோன்வரக் கூவாய். O young Kuyil,
come here.
While Vishnu and the four-faced quested after Him,
gave it up and stood lost in Cogitation,
He,
as blazing fire,
smote the sky,
soared up beyond the heavenly worlds,
and as radiant and expanding Light pervaded the spheres.
He is the TRUTH.
Call Him of flowing matted hair,
the One that rode on the galloping charger,
to come.

Arunachala Siva.

9059
7.


உன்னை உகப்பன் குயிலே
    உன்துணைத் தோழியும் ஆவன்
பொன்னை அழித்தநன் மேனிப்
    புகழில் திகழும் அழகன்
மன்னன் பரிமிசை வந்த
    வள்ளல் பெருந்துறை மேய
தென்னவன் சேரலன் சோழன்
    சீர்ப்புயங் கன்வரக் கூவாய்.


O Kuyil,
I will rejoice in you and be your helpful companion.
He who is the comely one of ever-during glory,
Is like the one wrought,
by smelting gold.
He is the Sovereign,
the munificent One who rode on a charger.
He,
the Lord of Perunturai,
is the Paandya,
The Chera and the Chola.
O Kuyil,
call Him - The glorious and snake-bejewelled -,
to come.

Arunachala Siva.9060
6.


இன்பந் தருவன் குயிலே
    ஏழுல கும்முழு தாளி
அன்பன் அமுதளித் தூறும்
    ஆனந்தன் வான்வந்த தேவன்
நன்பொன் மணிச்சுவ டொத்த
    நற்பரி மேல்வரு வானைக்
கொம்பின் மிழற்றுங் குயிலே
    கோகழி நாதனைக் கூவாய் .


O Kuyil,
I will cause you to rejoice.
He is the Ruler of the seven worlds.
He is the abode of Love.
He confers Nectar and springs from within as the blissful One.
He is the Lord of the Empyrean.
He rode on an excellent charger shining like gold inlaid with rubies.
O Kuyil that pipes from a spray,
Call the Lord of Kokazhi to come.


Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 [604] 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 ... 3200