Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 [604] 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 ... 3073
9046
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 06, 2016, 12:38:04 AM »
Verse 391:


திருச்சத்தி முற்றத்தில்
    சென்றெய்தித் திருமலையாள்
அருச்சித்த சேவடிகள்
    ஆர்வமுறப் பணிந்தேத்திக்
கருச்சுற்றில் அடையாமல்
    கைதருவார் கழல்பாடி
விருப்புற்றுத் திருப்பட்டீச்
    சரம்பணிய மேவுங்கால்.


He reached Tirucchatthimutram and adored
And hailed in ardent love the roseate feet
Worshipped in Pooja by Himavant?s Daughter;
He hymned the ankleted feet of the Lord--
The Deliverer from the cycle of transmigration--,
And in love fared forth to Patticcharam
To adore there.   


Arunachala Siva.

9047
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 06, 2016, 12:34:09 AM »
Verse 390:


திருவாறை மேற்றளியில்
    திகழ்ந்திருந்த செந்தீயின்
உருவாளன் அடிவணங்கி
    உருகியஅன் பொடுபோற்றி
மருவாரும் குழல்மலையாள்
    வழிபாடு செய்யஅருள்
தருவார்தந் திருச்சத்தி
    முற்றத்தின் புறஞ்சார்ந்தார்.He adored the feet of the Lord whose form was that
Of the red flame at Pazhayaarai Metrali in melting love;
Then he came to the outskirts of Tirucchatthimutram
Where the Lord blessed Himavant's Daughter
To hail Him in Pooja.

Arunachala Siva.

9048
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 06, 2016, 12:26:32 AM »
Verse 389:


சண்பைவரும் பிள்ளையார்
    சடாமகுடர் வலஞ்சுழியை
எண்பெருகத் தொழுதேத்திப்
    பழையாறை எய்துதற்கு
நண்புடைய அடியார்கள்
    உடன்போத நடந்தருளி
விண்பொருநீள் மதிளாறை
    மேற்றளிசென் றெய்தினார்.


காழிப்பதியில் தோன்றியருளிய பிள்ளையார், சடையை முடியணியாகக் கொண்ட சிவபெருமானின் திருவலஞ்சுழி என்ற அப்பதியினை எண்ணம் பெருகப் போற்றி, பழையாறை என்ற பதியைச் சார்வதற்காக, நட்புக் கொண்டிருக்கும் அடியவர்களுடன் போவதை விரும்பி, நடந்து சென்று, வான் அளாவிய நீண்டுயர்ந்த மதிலையுடைய திருப்பழையாறைமேற்றளியை அடைந்தார்.

(English translation not available.)

Arunachala Siva.9049
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 06, 2016, 12:22:59 AM »
Verse 388:


மயிலொடுங்க வண்டாட
    மலர்க்கமல முகைவிரியக்
குயிலொடுங்காச் சோலையின்மெல்
    தளிர்கோதிக் கூவியெழத்
துயிலொடுங்கா உயிரனைத்தும்
    துயில்பயிலச் சுடர்வானில்
வெயிலொடுங்கா வெம்மைதரும்
    வேனில்விரி தருநாளில்.


Peacocks no longer danced though the bees danced for joy;
Lotus-buds burgeoned; Kuyils pecked at the tender
Shoots and warbled in the gardens which were abloom;
All lives that would not sleep
(during day) slumbered;
In the bright sky the sun smote in all fierceness;
Thus were the days of the hot summer.

Arunachala Siva.

9050
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 06, 2016, 12:20:10 AM »
Verse 387:


நீணிலைமா ளிகைமேலும்
    நிலாமுன்றின் மருங்கினிலும்
வாணிழனற் சோலையிலும்
    மலர்வாவிக் கரைமாடும்
பூணிலவு முத்தணிந்த
    பூங்குழலார் முலைத்தடத்தும்
காணும்மகிழ்ச் சியின்மலர்ந்து
    மாந்தர்கலந் துறைவரால்.

On the terraces of mansions with great thresholds,
On the sides of courtyards bathed in moonlight,
In the goodly and penumbral gardens,
Near the banks of flowery tanks and in the breasts
Of women whose locks were decked with pearls and blooms
Men chose to abide and rejoice.

Arunachala Siva.

9051
Verse  10.5:


வான நாடரும் அறியொ ணாதநீ
    மறையில் ஈறுமுன் தொடரொ ணாதநீ
ஏனை நாடருந் தெரியொ ணாதநீ
    என்னை இன்னிதாய் ஆண்டு கொண்டவா
ஊனை நாடகம் ஆடு வித்தவா
    உருகி நான்உனைப் பருக வைத்தவா
ஞான நாடகம் ஆடு வித்தவா
    நைய வையகத் துடைய விச்சையே. 

You are unknown to the celestial dwellers;
Even the end of the Vedas Upanishads cannot follow You;
Dwellers of other regions too cannot know You.
Sweet indeed is Your enslavement of myself;
You caused my flesh to enact its phenomenal play;
Melting me,
You made quaff You.
You so caused me to act the play of Gnosis That all my worldly longings have utterly perished.

contd.,

Arunachala Siva.

9052
Verse 10.4:


இல்லை நின்கழற் கன்ப தென்கணே
    ஏலம் ஏலுநற் குழலி பங்கனே
கல்லை மென்கனி யாக்கும் விச்சைகொண்
    டென்னை நின்கழற் கன்ப னாக்கினாய்
எல்லை யில்லைநின் கருணை யெம்பிரான்
    ஏது கொண்டுநான் ஏது செய்யினும்
வல்லை யேயெனக் கின்னும் உன் கழல்
    காட்டி மீட்கவும் மறுவில் வானனே. 


O One concorporate with Her of perfumed and lovely locks !
On my part,
I have no love for Your ankleted feet.
With that magic that can transform a stone into a soft fruit,
You made me,
a devotee of Your ankleted feet.
Limit there is none for Your mercy.
O my God of all !
O Lord of the flawless Empyrean !
What though I act contrariwise and what though my means be,
You are yet valiant to reveal unto me Your ankleted feet and redeem me.

contd.,

Arunachala Siva.

9053
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: July 05, 2016, 12:06:24 PM »
Verse  53:


53: சின்னஞ் சிறிய மருங்கினில் சாத்திய செய்ய பட்டும்
பென்னம் பெரிய முலையும், முத்தாரமும், பிச்சி மொய்த்த
கன்னங்கரிய குழலும், கண் மூன்றும், கருத்தில் வைத்துத்
தன்னந்தனி இருப்பார்க்கு, இது போலும் தவம் இல்லையே.

ஏ, அபிராமி! மென்மையான இடையில், செம்மையான பட்டணிந்தவளே! அழகிய பெரிய முலைகளில் முத்தாரம் அணிந்தவளே! வண்டுகள் மொய்க்கும் பிச்சிப்பூவைக் கன்னங்கரிய குழலில் சூடியவளே! ஆகிய மூன்று திருக்கண்களை உடையவளே! உன்னுடைய இந்த அழகையெல்லாம் கருத்திலே கொண்டு தியானித்திருக்கும் அடியார்களுக்கு இதைவிடச் சிறந்த தவம் ஏதுமில்லை.

O Abhirami!  On Your slender waist, You are wearing red silk sari.  On Your beautiful big breasts, you
are wearing pearl garland.  You are wearing on Your dark hairs, the pichi poo ( a kind of jasmine) whcih
are swarmed by beetles.  You are having three beautiful eyes.  To keep in mind this beauty of Yours and
prayed by Jnanis, there is no better tapas than this.

contd.,

Arunachala Siva. 

9054
24.  Fire sacrifice is undivided unitary sense.  Victory is undivided unitary essence.  The heaven is undivided
unitary sense.  Oneself is undivided unitary essence.

25.  There is nothing anywhere apart from the form which is undivided unitary essence. Listen again
to this treasure of eternal experience which overwhelms one with wonderment.

26.  This is rare, very rare.  Rarest in all worlds. I am.  Again, I am the transcendent.  The resplendent
and the Great Being I am.

27.  I am the Guru in all forms.  I am in all forms.  Such a one am I.  I alone am.  I am pure.  I am the
overflowing. I am Supreme.

28.  I am. I am the knower, ever.  I am the truth. I am without impurity.   I am the knowable born of
experience.  I am the exceptional.  I am the common.  I am all.         

29.  I am pure.  I am without sorrow. I am consciousness. I am equal. I am devoid of honor and dishonor.
I am without qualities.  I am Siva.

30. I am completely devoid of duality and non duality.  I am without pairs of opposites.  Such a one
am I.  I am totally devoid of being and non being and the lack of it.  I am without language.
Such a one am I.

contd.,

Arunachala Siva.   

9055
473. The individual is not altogether unreal;  he is not so in the same sense as the barren woman's
son is unreal.  The Real Self is present as the Substratum on which the sense of an individual soul
is superimposed, and hence even though unreal, he is taken to be real.

474.  The element of Reality of the 'soul', which is the 'I',  is the consciousness, which is the Nature
of the Real Self.  By taking hold of this element of Reality the seeker of Deliverance is enabled to
engage in the Quest of that Self.

475, 476. Giving up the element of unreality of this soul, namely the body and all the rest of it, and
fixing the mind on the consciousness of the Self, having the form of 'I' which is extremely subtle like
a ray of the Real Self, the seeker should dive into the Heart, seeking the place of birth of this 'I' sense
(the ego) with the question 'Who am I?'  or 'Whence is this I?' like a dog that rejoins his master, seeking
him by following his scent, or as a diver dives into water, to recover something that has fallen therein,
and thereby attain one's own Real State.

478.  If during this quest of one's own Self the mind turns outwards, due to attachment to sense objects,
the seeker should turn into it inwards again by merging the world in the Self.

479. 'Just as waves, foam etc., are only the ocean, and as the dream world is only the seer of the dream,
and nothing else, so the whole world is only Myself and nothing else.'  This view is the merging of the world
in the  Self.

480.  Or he should bring the mind back again and again (as often as necessary) and re-engage it in the
Quest by the resolve to become aware of the Truth of oneself, by means of the question 'Who is he
and has the attachment to sense sense objects.'         
     
contd.,

Arunachala Siva.

9056
Today is the punarvasu star day.  Punarvasu is the star of Sri Bhagavan and also Sri Rama.

On this day, there will be special puja for Sri Ramaneswara Mahalingam.  There will be special
abhishekam, alankaram, and arti today for Sri Ramaneswara Mahalingam.  This will be followed
by lunch with sweets.

Sri Muruganar has sung a decade on  Punarvasu, titled Punarvasu VaNNam.   This is in Sri
Ramana Sannidhi Murai.

Muruganar has given us a decade titled Punarvasu VaNNam in his Sri Ramana Sannidhi Murai.


To remember this auspicious day, I give below the verse from Tiruch Chazhal of Muruganar's
Sri Ramana Sannidhi Murai:


மற்றுவமை இல்லாத மாதவத்தான் வேங்கடவன்
அற்றவரை ஆதரிக்கும் மந்தநிறை காணேடி
அற்றவரை ஆதரிக்கும் மந்தணிறை ஆயிடில் என்
குற்றுயிரா என் நெஞ்சைக் கொன்றான் காண் சாழலோ. (Verse 1541)

The English translation of Prof. K. Swaminathan is as under:

Unique, unequaled, mighty Master,
Venkata, they say, sustains
The poor and helpless. So they  say.
But look, my heart he has pierced
And left me half dead, What is the game?

Arunachala Siva.   

9057
dear dr sundaram,

This is a good news.

Arunachala Siva.

9058
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 05, 2016, 10:08:56 AM »
Verse  386:


அறல்மலியுங் கான்யாற்றின்
    நீர்நசையால் அணையுமான்
பெறலரிய புனலென்று
    பேய்த்தேரின் பின்தொடரும்
உறையுணவு கொள்ளும்புள்
    தேம்பஅயல் இரைதேரும்
பறவைசிறை விரித்தொடுங்கப்
    பனிப்புறத்து வதியுமால்.The herd of deer that sought the loamy river
In the jungle to slake their thirst,
(finding no water),
Pursued the mirage thinking it to be
Rare water; the Caataka birds unable to come
By rain drops on which they fed, sought other types
Of food and languished; unable to fly in the heat,
Folding their wings, the birds abode at cool places.


Arunachala Siva.

9059
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 05, 2016, 10:06:08 AM »
Verse  385:

தண்பு னற்குறிர் கால்நறுஞ்
    சந்தனத் தேய்வை
பண்பு நீடிய வாசமென்
    மலர்பொதி பனிநீர்
நண்பு டைத்துணை நகைமணி
    முத்தணி நாளும்
உண்ப மாதுரி யச்சுவை
    உலகுளோர் விரும்ப.


Men of earth sought the wind laden with moisture,
The paste of sandal-wood, the dew drops of the goodly
And fragrant flowers, the serene company of their
Loving wives, the varieties of cool and lustrous
Chains of pearls and toothsome victuals.   

Arunachala Siva.


9060
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 05, 2016, 10:03:18 AM »
Verse 384:


மகிழ்ந்த தன்தலை வாழும்அந்
    நாளிடை வானில்
திகழ்ந்த ஞாயிறு துணைப்புணர்
    ஓரையுட் சேர்ந்து
நிகழ்ந்த தன்மையில் நிலவும்ஏழ்
    கடல்நீர்மை குன்ற
வெகுண்டு வெங்கதிர்பரப்பலின்
    முதிர்ந்தது வேனில்.

During his happy sojourn there, the orb of sun
Entered the mitura hora; summer grew fierce
As the sun smote with his cruel rays drying
And despoiling even the seven seas.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 [604] 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 ... 3073