Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 [603] 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 ... 3110
9031
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 05, 2016, 09:10:32 AM »
Verse  718:கொற்றவன் அமைச்ச னாராம்
    குலச்சிறை யாருந் தாழ்ந்து
மற்றிதன் கொடுமை இந்த
    வஞ்சகர் மதில்கள் மூன்றும்
செற்றவர் அன்பர் தம்பாற்
    செய்ததீங் கரசன் பாங்கு
முற்றிய திவர்கள் தீர்க்கின்
    முதிர்வதே யாவ தென்பார்.


Kulacchiraiyaar, the king's minister, bowed to her
And said: "They evil that these diabolical ones wrought
To the servitors of the Lord-Smiter of the triple citadals,
Grown ripe, has afflicated the king with this cruel aliment;
If these try to cure him, it will but worsen."   

Arunachala Siva.

9032
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 05, 2016, 09:08:16 AM »
Verse 717:


பாண்டிமா தேவி யாரும்
    பயமெய்தி அமைச்சர் பாரம்
பூண்டவர் தம்மை நோக்கிப்
    புகலியில் வந்து நம்மை
ஆண்டுகொண் டவர்பாற் கங்குல்
    அமணர்தாம் செய்த தீங்கு
மூண்டவா றினைய தாகி
    முடிந்ததோ என்று கூற.


Struck with fear the great queen of the Pandya
Spake to the minister thus: "Is this the consequence
Of the evil wrought last night by the Samanas
To our Redeemer from Pukali?"

Arunachala Siva.   

9033
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 05, 2016, 09:05:35 AM »
Verse 716:

கருகியமா சுடையாக்கைத் தீயோர் தங்கள்
    கைத்தூங்கு குண்டிகைநீர் தெளித்துக் காவாய்
அருகனே அருகனே என்றென் றோதி
    அடல்வழுதி மேல்தெளிக்க அந்நீர் பொங்கிப்
பெருகும்எரி தழற்சொரிந்த நெய்போ லாகிப்
    பேர்த்துமொரு தழல்அதன்மேற் பெய்தாற் போல
ஒருவரும்இங் கிருமருங்கும் இராது போமென்
    றமணரைப்பார்த் துரைத்தரசன் உணர்வு சோர்ந்தான்.The dark and unwashed and evil-minded Samanas
Sprinkling water from the Kamandalas that dangled
From their arms, chanted thus: "Aruka, O Lord Aruka!
Protect the king." Thereat the sprinkled water
Only began to boil and acted like ghee poured
Into raging fire; it inflamed the more; thereupon the king
Ordered them thus: "Go away, all of you; let none
Here remain." This said, he grew weak, and fainted.

Arunachala Siva.

9034
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 05, 2016, 09:02:45 AM »
Verse 715:மால்பெருக்குஞ் சமண்கையர் மருங்கு சூழ்ந்து
    வழுதிநிலை கண்டழிந்து வந்த நோயின்
மூலநெறி அறியாதே தங்கள் தெய்வ
    மொழிநவில்மந் திரங்கொண்டு முன்னும் பின்னும்
பீலிகொடு தைவருதற் கெடுத்த போது
    பிடித்தபீ லிகள்பிரம்பி னோடுந் தீந்து
மேலெரியும் பொறிசிதறி வீழக் கண்டு
    வெப்பினதி சயம்நோக்கி வெருவின் மிக்கார்.When the base Samanas, the breeders of tohu-bohu
Stood circling the Pandya, and witnessed his plight,
They wilted; not knowing the cause for his malady,
When they began to chant their mantras, invoking
Their deity, and lifted up their stalks
Of peacock-feathers to touch therewith the king?s person,
The stalks and their handles caught fire and blazed
And scattered sparks of flame; even as they marveled
At the effect of the fever, they became scared.

Arunachala Siva.

9035
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 05, 2016, 09:00:04 AM »
Verse 714:ஆன வன்பிணி நிகழ்வுழி
    அமணர்க ளெல்லாம்
மீன வன்செயல் கேட்டலும்
    வெய்துயிர்த் தழிந்து
போன கங்குலிற் புகுந்ததின்
    விளைவுகொல் என்பார்
மானம் முன்தெரி யாவகை
    மன்னன்மாட் டணைந்தார்.


When the Samanas heard of the cruel ailment which afflicted
The Pandya, they heaved deep sighs, and became
Broken-hearted; they mused thus: "Is this the outcome
Of what we did last night?" Concealing this dishonor that had
Befallen them they came to the presence of the king.

Arunachala Siva.   

9036
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 05, 2016, 08:58:05 AM »
Verse  713:


மருத்து நூலவர் தங்கள்பல்
    கலைகளில் வகுத்த
திருத்த குந்தொழில் யாவையும்
    செய்யவும் மேன்மேல்
உருத்தெ ழுந்தவெப் புயிரையும்
    உருக்குவ தாகக்
கருத்தொ ழிந்துரை மறந்தனன்
    கௌரியர் தலைவன்.


Even though the doctors treated him in the best
Possible ways as ordained in their treatises, the fever
That raged the more, began to melt his very life;
Losing consciousness, the Pandya lay speechless.

Arunachala Siva.

9037
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 05, 2016, 08:56:02 AM »
Verse  712:
உணர்வும் ஆவியும் ஒழிவதற்
    கொருபுடை ஒதுங்க
அணையல் உற்றவர் அருகுதூ
    ரத்திடை அகலப்
புணர்இ ளங்கத லிக்குருத்
    தொடுதளிர் புடையே
கொணரி னுஞ்சுருக் கொண்டவை
    நுண்துக ளாக.In him his consciousness and life too moved aside,
Ready to quit; they that neared him, fled
Far away from him unable to stand the heat;
Even the tender plantain shoots and cooling articles
That were brought near him, very soon dried
And withered and became mere powder.   

Arunachala Siva.

9038


After writing a verse on Sri Arunachala Tattvam, Muruganar
requested Bhagavan Ramana to compose a verse on the significance
of the Seeing the Beacon Light on the Hill.  Bhagavan Ramana
composed the following verse:

Ittanuve nanam enum madhiyai neettap
Buddhi idayate porundi aha nokkal
adduvita mamei ahac chudar kangai bhu
Maddhi yenum anna malaic chudar kaan meyye.

Getting rid of the idea of treating this insentient body as "I",
the mind thus thinking given up and the mind turned inward into
the Heart merging firmly with inward perception, is to realize,
seated as the Heart Center of the universe,  the real form
of effulgence within, the non-dual pure Awareness - the one Sat
within.  Know as Truth is the witnessing of the beacon light on the
crown of Arunachala.         

Arunachala Puranam, the Tamizh epic mentions the fruits of
witnessing the Deepam as follows:

1. Those who behold the beacon light atop the Hill will live
long, freed of afflictions like hunger and disease.

2. Kings will ensure victory for their rightful wars.

3. The Tapasvins shall get their obstacles removed and attain
liberation.

4. Those who witness and pray with devotion will gain liberation
for themselves and their ancestors and descendants covering
twenty one generations.

Once Bhagavan Ramana was asked why He was tirlessly looking
at the Hill, and He replied:  I am looking at the Atma within.

Suri Nagamma writes about Bhagavan Ramana bubbling with
joy and tearful eyes, when the beacon light is lighted on the
Maha Deepam, Kartikai Poornima (as per solar calendar) Day.

Arunachala Siva.

9039

Arunachala Mahatmyam - Sri Bhagavan's translation in Tamizh:


This Verse is as spoken by Devi Unnamulai:-

Endrume aravor anbark kiruppitam ittalam taan
Ponduruvar pirark kinnavun pun maiyar pannoy tunni
Ondrurathu ozhium teeyor uran oru kanattil angi
Kundruru arunai isan kopa ven tazhal vizhade.

This holy Arunachala is always the haven and refuge of pious
devotees and righteous people who never swerve from their
path.  The wicked who contempate doing evil to others will
suffer from tortuous maladies and come to grief.  The demoniac
powers of the wicked will, in a trice, become fruitless.  Do not
perish by falling into the burning fire of the anger of Lord Arunachala, who appears in the form of the fiery Hill.

This is the advice of Devi to demon Mahishasura.  She was
doing penance to obtain half the body of Siva in Tiruvannamalai.
When the demon came to war with her, she said this.

Siva is said to forgive those who do wrong to him, but does
not forgive those who do wrong to his devotees.  Arunachala
is also like that.

There is one Ganesa shrine inside the Big Temple.  He is called
the Ganesa who took monthly tax from a king.  The story
is that this king from a neighboring country, invaded Tiruvannamalai and
harmed the residents.  The local chieftain and the people rushed to Guhai Namasivaya,
who was doing penance in the Hill.  Guhai Namasivaya then said in a poem:

"O Siva, are your three eyes sleeping?  What happened to your trident and fire on
the hands?  What happened to the serpents on your body?  Why do you not show your
anger towards the harming king?"  Siva then sent his son Ganesa.  Ganesa went to
the enemy barracks as a mad elephant and ransacked the whole army.  The king told
the elephant that he would withdraw, saying that he would pay a monthly tax for the
harm done to the local chieftain!               

Arunachala Siva.

9040
Verse  10:


புரள்வார் தொழுவார் புகழ்வாராய்
    இன்றே வந்தாள் ஆகாதீர்
மருள்வீர் பின்னை மதிப்பாரார்
    மதிஉட் கலங்கி மயங்குவீர்
தெருள்வீ ராகில் இதுசெய்மின்
    சிவலோ கக்கோன் திருப்புயங்கன்
அருள்ஆர் பெறுவார் அகலிடத்தே
    அந்தோ அந்தோ அந்தோவே .You roll not on holy ground;
adore not;
praise not;
And do not,
this very day.
become His servitors.
Lo,
you are bewildered.
Who will ever esteem you?
O ye who are perplexed as your minds are agitated !
If you seek saving clarity,
do this:
"Become His devotees."
Alas !
Alas !
Who in the world can at all come by the grace of the Sovereign Of Sivaloka whose jewels are serpents?


(Yathiraip Pathu - concluded.)

Arunachala Siva.


9041
Verse 9:


சேரக் கருதிச் சிந்தனையைத்
    திருந்த வைத்துச் சிந்திமின்
போரிற் பொலியும் வேற்கண்ணாள்
    பங்கன் புயங்கன் அருளமுதம்
ஆரப் பருகி ஆராத
    ஆர்வங் கூர அழுந்துவீர்
போரப் புரிமின் சிவன்கழற்கே
    பொய்யிற் கிடந்து புரளாதே.O ye who know no satiety having abundantly quaffed the nectar of divine grace,
conferred by Our God whose jewels are serpents and who is concorporate With Her
whose eyes gleam like the martial spear !
Do not slip into the phenomenal ways and wallow In falsity.
Keep straight your Mind and constantly contemplate the ankleted feet of Siva with a view to gaining them.

contd.,

Arunachala Siva.


9042
Verse  8:பெருமான் பேரா னந்தத்துப்
    பிரியா திருக்கப் பெற்றீர்காள்
அருமா லுற்றுப் பின்னைநீர்
    அம்மா அழுங்கி அரற்றாதே
திருமா மணிசேர் திருக்கதவந்
    திறந்த போதே சிவபுரத்துத்
திருமா லறியாத் திருப்புயங்கன்
    திருத்தாள் சென்று சேர்வோமே.
O ye who are for ever established in the ever-during Bliss of God !
Alas,
do not later on,
get sunk in delusion and cry hoarse.
Come,
let us Fare forth and reach the sacred feet of the holy God whose jewels are serpents and who is Unknowable to the divine Vishnu,
Even as the hallowed and divine and gem-inlaid doors of Sivapuram are flung open.

contd.,

Arunachala Siva.
.

9043
Verse  7:


நிற்பார் நிற்கநில் லாவுலகில்
    நில்லோம் இனிநாம் செல்வோமே
பொற்பால் ஒப்பாந் திருமேனிப்
    புயங்கன் ஆள்வான் பொன்னடிக்கே
நிற்பீர் எல்லாந் தாழாதே
    நிற்கும் பரிசே ஒருப்படுமின்
பிற்பால் நின்று பேழ்கணித்தாற்
    பெறுதற் கரியன் பெருமானே Let them here abide that so desire;
we will not abide In this unabiding world.
This very moment we will proceed to the auric feet of Him ? the Ruler whose jewels are snakes and whose beautiful and divine frame is but like unto it alone.
Well,
we will fare forth.
All ye that here abide,
be minded to fore-gather without Cunctation.
If you unduly abide here,
your regret Will be of no avail.
Lo,
our God is hard to gain.

contd.,

Arunachala Siva.

9044
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: August 04, 2016, 10:38:07 AM »
Verse 88:88: பரம் என்று உனை அடைந்தேன், தமியேனும், உன் பத்தருக்குள்
தரம் அன்று இவன் என்று தள்ளத் தகாது--தரியலர்தம்
புரம் அன்று எரியப் பொருப்புவில் வாங்கிய, போதில் அயன்
சிரம் ஒன்று செற்ற, கையான் இடப் பாகம் சிறந்தவளே.

ஏ, அபிராமி! பகைவர்களது முப்புரத்தை எரிக்க மேருமலையை வில்லாகக் கொண்டவரும், திருமாலின் உந்தித் தாமரையில் தோன்றிய பிரம்மனின் சிரம் ஒன்றைக் கிள்ளியழித்தவருமான சிவபெருமானின் இடப்பாகத்தில் சிறந்து வீற்றிருப்பவளே! யாருமே துணையில்லாத நான், நீயே கதியென்று சரணடைந்தேன். ஆகையால் எளியோனாகிய என்னிடத்தில் உன் பக்தருக்குள்ள தரம் இல்லையென்று நீ தள்ளி விடுதல் தகாது. அது உன் அருளுக்கும் அறமன்று.

O Abhirami!  To burn Tripura, He took the Mount Meru as bow. He also nipped off one of the heads
of Brahma with his nails.  You are occupying the left form of that Siva, and shine as His consort.
Without anyone to support me, I have taken refuge Your feet as my only support.  To this meek one,
do not show the way out, but give refuge to me.  If You do not give support, it is not showing Your
Great Grace.

contd.,

Arunachala Siva. 


9045
45.  Know that what is seen and heard are unreal. The warp and the woof in me are unreal. 
Action and inaction are unreal.  This is the rare homa.

46. Know as unreal the attainment of that which is seen.  Happiness, indeed, is unreal.  Know
that all actions are unreal.  Such is the rare homa.

47.  Know that the all and the naught are unreal. Know that both perfection and imperfection are
unreal.  Pleasure and anguish are unreal.  This is the rare homa.

48. Even as righteousness is unreal, so are virtue and sin always unreal.  Know that profit and loss
are unreal.  Always the body is unreal, ever.

49.  Know that success is ever unreal. Vanity is ever unreal, always.  Know that something full of
mind as unreal, and so are doubt and certitude.

50.  Know that all sounds are unreal. All sense of touch is ever unreal.  Know that all form is unreal.
All tastes are ever unreal.

51.  Know that all smell is unreal.  All knowledge is ever unreal.  Know that past and future are
unreal.  The nature is said to be unreal.

52.  All is ever unreal. All cyclic creation is unreal.  All qualities are unreal only.  This is the rare homa.

contd.,

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 [603] 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 ... 3110