Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 [602] 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 ... 3145
9016
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 10, 2016, 09:00:12 AM »
Verse  1080:


ஒருமை உய்த்தநல் லுணர்வி
அருமை யால்பெறும் மகள்என்பு
நிறைத்தஅக் குடத்தைப்
பெரும யானத்து நடம்புரி
வார்பெருங் கோயில்
திரும திற்புற வாய்தலில்
கொணர்கென்று செப்ப.He addressed him thus: "O you of goodly
And integrated consciousness! As men on earth
Witness, may you fetch the urn filled, of yore,
With the remains of your daughter who was born
To you by reason of your rare askesis,
To the outer entrance of the fort-like wall
Of the great temple of the Lord that dances
In the Great Crematorium.   

Arunachala Siva.


9017
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 10, 2016, 08:57:52 AM »
Verse  1079:


போற்றி மெய்யருள் திறம்பெறு
    பரிவுடன் வணங்கி
நீற்றின் மேனியில் நிறைமயிர்ப்
    புளகங்கள் நெருங்கக்
கூற்ற டர்த்தவர் கோயிலின்
    புறம்புபோந் தருளி
ஆற்றும் இன்னருள் வணிகர்மேற்
    செலவருள் செய்வார்.


He hailed the Lord and worshipped Him
With the ever-constant thought of getting blessed
With His true grace; the hair on his thrilled body
Resplendent with the holy ash, stood erect;
He moved out of the temple of the Lord who kicked
Death to death; resolved to confer sweet
And redemptive grace on the merchant.

Arunachala Siva.

9018
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 10, 2016, 08:55:08 AM »
Verse  1078:

தேவ தேவனைத் திருக்கபா
    லீச்சரத் தமுதைப்
பாவை பாகனைப் பரிவுறு
    பண்பினால் பரவி
மேவு காதலின் விரும்பிய
    விரைவினால் விழுந்து
நாவின் வாய்மையால் போற்றினார்
    ஞானசம் பந்தர்.


In loving devotion which is his second nature
He adored the Lord of gods-- the Nectar
Of Tirukkapaaleeccharam, the Partner of Uma--;
Impelled by love, in all celerity, he prostrated
Before Him and with his sacred lips, ever poised
In Truth, Tiru Jnaana Sambandhar hailed the Lord.

Arunachala Siva.


9019
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 10, 2016, 08:53:09 AM »
Verse  1077:


கங்கை வார்சடை யார்கபா
    லீச்சரத் தணைந்து
துங்க நீள்சுடர்க் கோபுரம்
    தொழுதுபுக் கருளி
மங்கை பாகர்தம் கோயிலை
    வலங்கொண்டு வணங்கிச்
செங்கை சென்னிமேல் குவிந்திடத்
    திருமுன்பு சேர்ந்தார்.


He reached Kapaaleeccharam of the Lord
Of long matted hair where courses the Ganga;
He adored its immense, tall, lustrous and beauteous tower,
Circumambulated the shrine of the Lord concorporate
With His Consort, and with his hands folded above
His head, he came before the presence of the Lord.

Arunachala Siva.


9020
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 10, 2016, 08:50:39 AM »
Verse  1076:


அத்தி றத்துமுன் நிகழ்ந்தது
    திருவுள்ளத்து அமைத்துச்
சித்தம் இன்புறு சிவநேசர்
    தம்செயல் வாய்ப்பப்
பொய்த்த வச்சமண் சாக்கியர்
    புறத்துறை அழிய
வைத்த வப்பெருங் கருணைநோக்
    கால்மகிழ்ந் தருளி.


The godly child embosomed the happenings
Pertaining to the servitor; for the fulfillment
Of the wish of Sivanesar who rejoiced in his mind,
He cast on him gladly and graciously, the very great
And merciful look which quelled Jainism and Buddhism
Which were at once false and alien.   

Arunachala Siva.

9021
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 10, 2016, 08:48:03 AM »
Verse  1075:


காழி நாடரும் கதிர்மணிச்
    சிவிகைநின் றிழிந்து
சூழி ரும்பெருந் தொண்டர்முன்
    தொழுதெழுந் தருளி
வாழி மாதவர் வணிகர்செய்
    திறஞ்சொலக் கேட்டே
ஆழி சூழ்மயி லாபுரித்
    திருநகர் அணைந்தார்.

The Prince of Kaazhi descended from his
Lustrous and beauteous litter;
He paid obeisance to the countless devotees,
And in grace came before them.
Listening to the narration by the great
And blessed tapaswins, of the servitorship
Of the merchant, he reached the divine city
Of Mayilaapuri situate on the sea-beach

Arunachala Siva.

9022
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 10, 2016, 08:45:37 AM »
Verse  1074:


மாறில் வண்பெரு வணிகரும்
    தொண்டரும் மலர்ந்த
நீறு சேர்தவக் குழாத்தினை
    நீளிடைக் கண்டே
ஆறு சூடினார் திருமக
    னார்அணைந் தாரென்
ஈறி லாததோர் மகிழ்ச்சியி
    னால்விழுந் திறைஞ்ச.

The great merchant of peerless munificence
And the devotees, beholding at a great distance
The tapaswns-throng radiant with the holy ash,
Impelled by unending joy prostrated
On the ground saying, "The holy son
Of the river-crested Lord is come!"


Arunachala Siva.


9023
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 10, 2016, 08:43:29 AM »
Verse  1073:


ஆய வேலையில் அருமறைப்
    புகலியர் பிரானும்
மேய ஒற்றியூர் பணிபவர்
    வியனகர் அகன்று
காயல் சூழ்கரைக் கடல்மயி
    லாபுரி நோக்கித்
தூய தொண்டர்தம் குழாத்தொடும்
    எதிர்வந்து தோன்ற.

While so, the lord of Pukali-- the Master of
The rare Vedas--, having adored and taken leave
Of the Lord of Otriyoor, left that great town;
Surrounded by holy servitors he proceeded
Towards Mayilaapuri whose beach is rich in salt-pans.

Arunachala Siva.9024
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 10, 2016, 08:40:52 AM »
Verse  1072:


இன்ன வாறணி செய்துபல்
    குறைவறுப் பேவி
முன்னம் ஒற்றியூர் நகரிடை
    முத்தமிழ் விரகர்
பொன்ன டித்தலம் தலைமிசைப்
    புனைவனென் றெழுவார்
அந்ந கர்ப்பெருந் தொண்டரும்
    உடன்செல வணைந்தார்.


Having thus decorated the city and having given
Due orders to the servants, who would, by all means,
Carry them out flawlessly, he rose up, resolved thus:
"To Otriyoor will I fare forth, first to adore
The golden feet of the adept of the threefold Tamizh
And wear them on my crown." Then with the great devotees
Of that city, he marched on.

Arunachala Siva.9025
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 10, 2016, 08:38:46 AM »
Verse  1071:


மகர தோரணம் வண்குலைக்
    கமுகொடு கதலி
நிகரில் பல்கொடித் தாமங்கள்
    அணிபெற நிரைத்து
நகர நீள்மறுகு யாவையும்
    நலம்புனை அணியால்
புகரில் பொன்னுல கிழிந்ததாம்
    எனப்பொலி வித்தார்.


He had makara-toranas, beautiful bunches of areca-nuts
And severed banana-trees, peerless streamers
And garlands arranged in beauteous rows
And thus had the whole city with its long streets
Beautified with auspicious decorations;
It looked as though, the flawless, ethereal city itself
Had come down to the earth.

Arunachala Siva.


9026
Among various human relations, the most intimate, sacred and deep rooted is the one with the mother.
While all other relations are characterized by an element of mutual expectation, the relationship with
mother is based on pure love and devoid of any expectation.  There is no parallel anywhere to the profundities
of mother's love.  Mother's love is limitless, sublime, unconditional, magnanimous and well enduring.
No words can give adequate expression to the overwhelming flow of love that springs from the heart of a mother. Her son or daughter would have risen high as a towering spiritual leader or as a universal Guru but that makes no difference for the free flow of love between the mother and daughter or son.  It is a divine
relation that cuts through all barriers.  It is unique and no other love can equal it, not even that of God.
Perhaps, that was why God Siva himself manifested as a mother to a daughter.  It is said that Lord
Siva cannot physically be present in a perceivable form 'as Himself' whenever and whatever His devotees
look for Him and that is the reason He manifested as a human mother to bestow His love and care to all
His devotees at all times. Because Lord Siva manifested as a mother, to take care of a pregnant daughter,
He came to be known as Thayumanavar or Mathrubuteswar (the Lord who became the Mother).  The legend
of Thayumana Swamy is a moving illustration of the motherly love and compassion bestowed by Lord
Siva on His devotees.

(This is according to the legend Ratnavati, a great female devotee of Lord Siva, who was pregnant
and as was customary, she returned to her mother's house situated north of Kaveri River for delivery.
One day, while her mother had gone to Tiruchirapalli, across the river, Ratnavati felt her labor
pains.  Alone at home she cried for help.  Soon her mother came and attended to her delivery. Actually
her real mother was stuck across due to the flood.  When the flood receded, she returned home and saw
the happy face of Ratnavati with her baby.  Pleasantly surprised, she asked her daughter who had helped
her for the delivery, 'You yourself came and helped!', said the daughter who had helped her in delivery,
'You yourself came and helped!', said the daughter.  But her mother said,  'I have only just returned!'
It then dawned on them that Lord Siva Himself had incarnated as her mother  (Thayum Anavar).
For Lord Siva, who has manifested in different forms at different times, perhaps this incarnation as
a mother truly reflects His divine qualities of love and compassion.  Lord Thayumanavar, continues to bless
His devotees from the Rock Fort Matrubhuteswarar temple complex constructed in the 6th century
at Tiruchirapalli.)   
     
contd.,

Arunachala Siva. 

9027
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: September 09, 2016, 11:07:24 AM »
10.


புன்புலால் யாக்கை புரைபுரை கனியப்
    பொன்னெடுங் கோயிலாப் புகுந்தென்
என்பெலாம் உருக்கி எளியையாய் ஆண்ட
    ஈசனே மாசிலா மணியே
துன்பமே பிறப்பே இறப்பொடு மயக்காந்
    தொடக்கெலாம் அறுத்தநற் சோதீ
இன்பமே உன்னைச் சிக்கெனப் பிடித்தேன்
    எங்கெழுந் தருளுவ தினியே. 


O Lord-God !
By causing every pore of hair sublimely supple,
You wrought of my base,
fleshly body a lofty golden temple;
making Yourself utterly simple,
You entered me and melted all my bones.
O flawless Gem !
O goodly Light !
You did away With my troubles,
my birth as well as death,
My bewilderment and all else that is cumbrous.
O Ecstasy !
I caught You and hold You in firm grip.
How can You move away at all from me?


concluded.

Arunachala Siva.


9028
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: September 09, 2016, 11:03:18 AM »
9.பால்நினைந் தூட்டுந் தாயினும் சாலப்
    பரிந்துநீ பாவியே னுடைய
ஊனினை உருக்கி உள்ளொளி பெருக்கி
    உலப்பிலா ஆனந்த மாய
தேனினைச் சொரிந்து புறம்புறத் திரிந்த
    செல்வமே சிவபெரு மானே
யானுனைத் தொடர்ந்து சிக்கெனப் பிடித்தேன்
    எங்கெழுந் தருளுவ தினியே.


Your love for me is far,
far superior to a mother's who automatically thinks and suckles her babe.
You melted my flesh  the sinner's;
You augmented my inner light;
You poured into my being the insatiable honey of bliss.
You roamed with me whenever I circum- migrated.
O Opulence !
O God Siva !
I followed You,
Caught You and hold You in firm grip.
How can You move away at all from me?

Arunachala Siva.

9029
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: September 09, 2016, 11:00:05 AM »
8.


அத்தனே அண்டர் அண்டமாய் நின்ற
    ஆதியே யாதும்ஈ றில்லாச்
சித்தனே பத்தர் சிக்கெனப் பிடித்த
    செல்வமே சிவபெரு மானே
பித்தனே எல்லா உயிருமாய்த் தழைத்துப்
    பிழைத்தவை அல்லையாய் நிற்கும்
எத்தனே உன்னைச் சிக்கெனப் பிடித்தேன்
    எங்கெழுந் தருளுவ தினியே. O Sire !
O Primal One who is the Empyrean and the world Of supernals as well !
O Siddha !
You suffer not Any type of end !
O Opulence firmly caught hold of by devotees !
O God Siva !


Arunachala Siva.
O mad One !
You are All lives from which you stand apart.
You are also Other than they.
O One of supreme strategy !
I caught You and hold You in firm grip.
How can You move away from me at all?


9030
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: September 09, 2016, 10:57:15 AM »
7.


பாசவே ரறுக்கும் பழம்பொருள் தன்னைப்
    பற்றுமா றடியனேற் கருளிப்
பூசனை உகந்தென் சிந்தையுட் புகுந்து
    பூங்கழல் காட்டிய பொருளே
தேசுடை விளக்கே செழுஞ்சுடர் மூர்த்தீ
    செல்வமே சிவபெரு மானே
ஈசனே உன்னைச் சிக்கெனப் பிடித்தேன்
    எங்கெழுந் தருளுவ தினியே. 

O hoary Ens that severs the root of Pasam !
You blessed Me ? Your servitor -,
with the way to get attached to You.
Glad of my Puja
You entered my mind
O Ens Entium !
You revealed to me Your flowery ankleted feet.
O Lamp of splendor !
O uberous and radiant Form !
O Opulence !
O God Siva !
O Lord-God !
I caught You and hold You in firm grip.
How can You move away at all from me?

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 [602] 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 ... 3145