Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 [602] 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 ... 3200
9016
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 23, 2016, 09:04:12 AM »
Verse  297:


திருப்பதிகங் கொடுபரவிப்
    பணிந்துதிரு வருளாற்போய்
விருப்பினொடுந் திருத்துருத்தி
    தனைமேவி விமலர்கழல்
அருத்தியினாற் புக்கிறைஞ்சி
    யடியேன்மே லுற்றபிணி
வருத்தமெனை ஒழித்தருள
    வேண்டுமென வணங்குவார்.

Having hailed Him in a divine decade, he adored Him,
And blessed with His leave he longingly fared forth
To Tirutthurutthi, moved into the shrine and adored
In great devotion the ankleted feet of the pure
And purifying Lord, and prayed to Him thus: "Be pleased
To rid me of the misery of my affliction."

Arunachala Siva.   


9017
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 23, 2016, 09:01:25 AM »
Verse  296:


அங்கணைவார் தமையடியார்
    எதிர்கொள்ளப் புக்கருளிப்
பொங்குதிருக் கோயிலினைப்
    புடைவலங்கொண்டு உள்ளணைந்து
கங்கைவாழ் சடையாய்ஓர்
    கண்ணிலேன் எனக்கவல்வார்
இங்கெனக்கா ருறவென்னுந்
    திருப்பதிக மெடுத்திசைத்தார்.On his arrival, he was received there
By the devotees; with them he moved into the temple
Of swelling glory, circumambulated
The inner shrine, came before the Lord?s presence
And hymned thus: "O Lord in whose matted hair, the Ganga
Thrives! Behold me who am deprived of an eye!"
he sorrowing servitor sang thus in his tuneful
Decade: "O Lord, who indeed is my kin?"

Arunachala Siva.   

9018
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 23, 2016, 08:59:07 AM »
Verse  295:

பரமர்திரு வரத்துறையைப்
    பணிந்துபோய்ப் பலபதிகள்
விரவிமழ விடையுயர்த்தார்
    விரைமலர்த்தாள் தொழுதேத்தி
உரவுநீர்த் தடம்பொன்னி
    அடைந்தன்ப ருடனாடி
அரவணிந்தார் அமர்ந்ததிரு
    வாவடுதண் டுறைஅணைந்தார்.Having adored at Tiruvaratthurai of the Supreme Lord
He visited many a shrine of Siva whose flag
Sports the young Bull, hailed and adored
His fragrant flower-feet, bathed in the Kaveri
Of immense waters, accompanied with the devotees
And then came near cool Tiruvaavaduthurai whose Lord
Wears as a jewel, the serpent.

Arunachala Siva.

9019
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 23, 2016, 08:56:35 AM »
Verse 294:


அந்நாட்டின் மருங்குதிரு வரத்துறையைச் சென்றெய்தி
மின்னாரும் படைமழுவார்
விரைமலர்த்தாள் பணிந்தெழுந்து
சொன்மாலை மலர்க்கல்வா
யகில்என்னுந் தொடைசாத்தி
மன்னார்வத் திருத்தொண்ட
ருடன்மகிழ்ந்து வைகினார்.


He reached Tiruvaratthurai in that realm,
Prostrated before the fragrant and flower-soft feet
Of the Lord who wields the fulgurant weapon of Mazhu,
Rose up and adorned Him with a garland of Tamizh verse,
Beginning with the words: "Kalvaai akil,"
And sojourned there in joy
With the devotees of ever-during ardor.


Arunachala Siva.

9020
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 23, 2016, 08:54:44 AM »
Verse  293:


அங்கணரை ஆமாத்தூர்
    அழகர்தமை யடிவணங்கித்
தங்கும்இசைத் திருப்பதிகம்
    பாடிப்போய்த் தாரணிக்கு
மங்கலமாம் பெருந்தொண்டை
    வளநாடு கடந்தணைந்தார்
செங்கண்வள வன்பிறந்த
    சீர்நாடு நீர்நாடு.


உயிர்களுக்கு அருள் வழங்கியருளும் அழகிய பெருமானாரைத் திருஆமாத்தூரில் எழுந்தருளியிருக்கும் அழகரை வணங்கி, இசை பொருந்திய திருப்பதிகம் பாடி, அப்பாற்சென்று, இந்நிலவுலகிற்கு மங்கலமாக விளங்கும் தொண்டைநாடு என்னும் வளமுடைய நாட்டினைக் கடந்து, கோச்செங்கட் சோழன் தோன்றிய சீர்மைமிகுந்த நாடாய நீர்வளமுடைய சோழ நாட்டினை அடைந்தார்.9021
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 23, 2016, 08:51:12 AM »
Verse  292:


மன்னுதிருப் பதிகள்தொறும்
வன்னியொடு கூவிளமும்
சென்னிமிசை வைத்துவந்தார்
கோயிலின்முன் சென்றிறைஞ்சிப்
பன்னுதமிழ்த் தொடைசாத்திப்
பரவியே போந்தணைந்தார்
அன்னமலி வயற்றடங்கள் சூழ்ந்ததிரு வாமாத்தூர்.


On his way at each holy and ever-during town
He visited the temple of the Lord who wears
In His crown Vanni and Vilva, adored the Lord
And adorned Him with garlands of celebratory
Tamizh verse*; thus he reached Tiruvaamaatthoor
Rich in tanks and fields where swans teemed.

(* Padigam 7.83)

Arunachala Siva.

9022
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 23, 2016, 08:47:34 AM »
Verse  291:


அந்தியும்நண் பகலும்என
    எடுத்தார்வத் துடனசையால்
எந்தைபிரான் திருவாரூர்
    என்றுகொல்எய் துவதென்று
சந்தஇசை பாடிப்போய்த்
    தாங்கரிய ஆதரவு
வந்தணைய அன்பருடன்
    மகிழ்ந்துவழிக் கொள்கின்றார்.


"அந்தியும் நண்பகலும்" எனப் பாட எடுத்து, உள் ளத்துத் திருவாரூருக்குச் செல்ல வேண்டும் என்னும் ஆர்வம் மிக, அப் பெரும்பதிக்கு என்று சேருவது எனும் குறிப்புடைய சந்தம் உடைய இசை யினைப் பாடி அன்பர்களுடன் மகிழ்ந்து வழிக்கொள்ளும் ஆரூரர்,

Arunachala Siva.


9023
Verse  10:

சோலைப் பசுங்கிளியே தூநீர்ப் பெருந்துறைக்கோன்
கோலம் பொலியுங் கொடிகூறாய் சாலவும்
ஏதிலார் துண்ணென்ன மேல்விளங்கி ஏர்காட்டுங்
கோதிலா ஏறாம் கொடி.


O green Parakeet whose habitat is the grove !
Tell me :
What is the splendorous flag of the King of Perunturai which is rich in pure water?
It is that which causes Dread to the foes and rises aloft in sheer beauty.
His flag is the one digit with the flawless signum of His Bull.

concluded.

Arunachala Siva.9024
Verse  9:


ஆய மொழிக்கிள்ளாய் அள்ளூறும் அன்பர்பால்
மேய பெருந்துறையான் மெய்த்தார்என் தீயவினை
நாளுமணு காவண்ணம் நாயேனை ஆளுடையான்
தாளிஅறு காம்உவந்த தார்.


O Parakeet articulating choice words !
The Lord Of Perunturai indwells devotees in whose hearts Love wells up.
What indeed is His garland?
He rules me and quotidian fosters me by preventing the onslaught of evil karma.
His beloved garland is woven of thaali-aruku.

Arunachala Siva.


9025
Verse  8:


இன்பால் மொழிக்கிள்ளாய் எங்கள் பெருந்துறைக்கோன்
முன்பால் முழங்கும் முரசியம்பாய் அன்பாற்
பிறவிப் பகைகலங்கப் பேரின்பத் தோங்கும்
பருமிக்க நாதப் பறை.


O Parakeet whose speech is sweet as milk !
Tell me :
What type of drum resounds before our King Of Perunturai?
Lo,
it is the loud-resounding drum of Naada which,
in bliss and out of compassion confounds the foe which is embodiment.

Arunachala Siva.

9026
Verse  7:


கோற்றேன் மொழிக்கிள்ளாய் கோதில்பெருந்துறைக்கோன்
மாற்றாரை வெல்லும் படைபகராய் ஏற்றார்
அழுக்கடையா நெஞ்சுருக மும்மலங்கள் பாயுங்
கழுக்கடைகாண் கைக்கொள் படை.


O Parakeet whose words are sweet like the honey,
gathered from the hive nestling in the spray !
Tell me:
what is the weapon of the flawless Lord of Perunturai with which He vanquishes His foes?
Lo,
His hand wields the trident that causes the untainted hearts to melt and extirpates the three impurities.

Arunachala Siva.9027
Verse  6:


இப்பாடே வந்தியம்பு கூடுபுகல் என்கிளியே
ஒப்பாடாச் சீருடையான் ஊர்வதென்னே எப்போதும்
தேன்புரையுஞ் சிந்தையராய்த் தெய்வப்பெண் ணேத்திசைப்ப
வான்புரவி ஊரும் மகிழ்ந்து.


Why do you seek your cage?
Come this side,
O Parakeet and tell me:
what is His mount whose glory is peerless?
Whilst,
for ever,
with their honey-like mind,
the heavenly damsels hail Him with melodic hymns,
in joy,
He rides the ethereal courser.

Arunachala Siva.
 

9028
Verse  5:


கிஞ்சுகவாய் அஞ்சுகமே கேடில் பெருந்துறைக்கோன்
மஞ்சன் மருவும் மலைபகராய் நெஞ்சத்
திருளகல வாள்வீசி இன்பமரு முத்தி
அருளுமலை என்பதுகாண் ஆய்ந்து.


O pretty Parakeet whose beak is ruddy like Kinjuka blossom !
Tell me:
what is the cloud-crested mountain of the flawless King of Perunturai?
Lo,
learn after due investigation,
that it is the mount which chases all murk away by its effulgence and confers,
In grace,
Moksha of ever-during bliss.

Arunachala Siva.

9029
Verse 4:


செய்யவாய்ப் பைஞ்சிறகிற் செல்வீநம் சிந்தைசேர்
ஐயன் பெருந்துறையான் ஆறுரையாய் தையலாய்
வான்வந்த சிந்தை மலங்கழுவ வந்திழியும்
ஆனந்தங் காண்உடையான் ஆறு.


O ruddy-beaked and green-hued bird of opulence !
Tell me the river of His who indwells our mind and who is our Sire and the Lord of Perunturai.
O lass,
the river of our Lord-Owner is Ananda which descends down from heaven to cleanse the flaws of mind
and make it sublime.

Arunachala Siva.

9030
Verse  3:


தாதாடு பூஞ்சோலைத் தத்தாய் நமையாளும்
மாதாடும் பாகத்தன் வாழ்பதிஎன் கோதாட்டிப்
பத்தரெல்லாம் பார்மேற் சிவபுரம்போற் கொண்டாடும்
உத்தர கோசமங்கை ஊர்.O Parakeet of the grove which is rich in pollen-laden flowers !
What is the town of Him who rules us and who is concorporate with His Consort?
It is indeed Uttharakosamangkai which is rapturously hailed as Sivapuram by His devotees of this world.


Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 [602] 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 ... 3200