Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 [602] 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 ... 3060
9016
Verse 8.6:நினைப்ப தாக சிந்தை செல்லு மெல்லை
    யேய வாக்கினால்
தினைத்த னையு மாவ தில்லை சொல்ல
    லாவ கேட்பவே
அனைத்து லகு மாய நின்னை ஐம்பு
    லன்கள் காண்கிலா
எனைத்தெ னைத்த தெப்பு றத்த தெந்தை
    பாத மெய்தவே.


Even the content of thought relating to You is ineffable;
You are beyond it.
All utterance is related to only What is heard.
The five senses cannot reach You Who are all the worlds.
O my Father,
where indeed Are the all-pervasive feet of Yours poised?
How am I to gain them and in what way?

contd.,

Arunachala Siva.


9017
Verse  8.5:


வணங்கும் நின்னை மண்ணும் விண்ணும் வேதம்
    நான்கும் ஓலமிட்
டுணங்கு நின்னை எய்த லுற்று மற்றொ
    ருண்மை இன்மையின்
வணங்கி யாம்வி டேங்க ளென்ன வந்து
    நின்ற ருளுதற்
கிணங்கு கொங்கை மங்கை பங்க
    என்கொ லோ நினைப்பதே.


O One concorporate with Her of close-set breasts !
As there is no True Ens other than You,
earth and heaven adore You only;
the four Vedas praise You aloud And languish,
unable to know You.
When we affirm:
"We have reached You;
we will not leave You,"
"What may Your thought be that stays Your grace to bless us"

Arunachala Siva.

9018
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: June 26, 2016, 12:43:53 PM »
Verse 44:


44: தவளே இவள், எங்கள் சங்கரனார் மனை மங்கலமாம்
அவளே, அவர்தமக்கு அன்னையும் ஆயினள், ஆகையினால்,
இவளே கடவுளர் யாவர்க்கும் மேலை இறைவியும் ஆம்,
துவளேன், இனி ஒரு தெய்வம் உண்டாக மெய்த் தொண்டு செய்தே.

எங்கள் இறைவனாகிய சங்கரனின் இல்லத் துணைவியே! அவருக்கே அன்னையாகவும் (பராசக்தி ஈன்ற பரமசிவம்) ஆனவளே! ஆகையால் நீயே யாவர்க்கும் மேலானவள்! ஆகவே, உனக்கே இனி உண்மையான தொண்டு செய்வேன். ஆதலால், இனி நான் துன்பங்களால் துவள மாட்டேன். தாயே!


She is the wife of my God Sankara. She is also the Mother of Him,  Para Sakti. Hence,  You are the greeatest
of all. Hence, I shall do only prayers to You, since You are the greatest.  I shall not suffer from any
difficulties in this earth.

contd.,

Arunachala Siva. 

9019
16.  The virtue of thought and the  manifold world are results of ignorance.  The multitudes of worlds
are all verily Brahman.  Be of this certitude.

17.  The concrete existence of the three worlds, the upsurge of goodness and falsehood, the wise words
repeated by the Masters are all verily Brahman.  Be of this conviction.

18.  The exalted and the base as well, the best the middling and 'That', the sacred syllable Om and the first
alphabet of Sanskrit are all Brahman.  Be of this certitude.

19.  Whatever appears as world, whatever is seen as world, whatever exists in the world - are all
Brahman, be sure. 

20..  Whatever is conveyed by any letter, whatever is compounded, whatever is derived by anything
--that is Brahman, be sure.

21. Whatever is uttered by anyone, whatever enjoyed by anyone and whatever proclaimed by anyone --
are all Brahman, be sure.

22.Whatever is granted by anyone, whatever done by anyone and whatever holy baths undertaken
-- are all Brahman, be sure.   

contd.,

Arunachala Siva.

       

9020
414.  There is not even one flawless proof on the side of those that assert the plurality of souls.
But, there is two fold proof for the Unity of the Real Self, namely, the Experience of the Sage and the
argument that He has given.

415. Our Guru Sri Ramana says that because the Self shines in the same way, as 'i', therefore in all
bodies He is One and only One.

416. One should meditate upon the Truth of Non Duality with effort, but should not apply the Truth
in his worldly activities.  Also, one may think of Non Duality in respect of all the three worlds, but
should not imagine such difference with the Guru.

417. How can the world appear to the Sage in the same way as it does to the ignorant?  The Guru
tells us in what way the world appears to the Sage.

418.  The world, which the ignorant appears as comprising the trinity of God, the souls and the insentient
objects, appears as the Self to the Sage, due to the liquidation of the super imposed false appearance
(the world).

419. Hence (the Sage who) has attained his natural state, which is the Supreme State, and remains in
His natural freedom, and is therefore free from delusions, sees nothing other than the Self.  How then
can he see anything unreal?

420. Therefore the Sage, established as he is in his natural state, the Supreme State, would say that
the body appearing as His body to others and the world are real.  But there is a world of difference  in
the meaning of what he says. Because the superimposition does not appear as real to the Sage.

421.  The outlook of Discrimination is enjoined only on the aspirant for Deliverance, not for Him. that
has won Deliverance. Confused outlook is possible for the former, not for the latter.

contd.,


Arunachala Siva.                       
   
   

9021
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 26, 2016, 10:06:41 AM »
Verse 296:


மொய்திகழ் சோலையம் மூதூர்
    முன்னகன் றந்நெறி செல்வார்
செய்தரு சாலிக ரும்பு
    தெங்குபைம் பூகத்தி டைபோய்
மைதிகழ் கண்டர்தங் கோயில்
    மருங்குள்ள எல்லாம் வணங்கி
எய்தினர் ஞானசம் பந்தர்
    இன்னம்பர் ஈசர்தம் கோயில்.


He left the hoary town rich in flower-gardens
And marched through fields of paddy and sugarcane
And groves of coconut and green areca trees;
He adored the blue-throated Lord in all shrines
In that region; thus Jnaana Sambandhar
Fared forth and arrived at the shrine of Innambar.


Arunachala Siva.

9022
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 26, 2016, 10:03:53 AM »
Verse 295:


திருந்துதே வன்குடி மன்னும்
    சிவபெரு மான்கோயில் எய்திப்
பொருந்திய காதலிற் புக்குப்
    போற்றி வணங்கிப் புரிவார்
மருந்தொடு மந்திர மாகி
    மற்றும் இவர்வேட மாம்என்
றருந்தமிழ் மாலை புனைந்தார்
    அளவில்ஞா னத்தமு துண்டார்.
He reached the shrine of Tirunthudevankudi
Where Lord Siva for ever abides; he entered it
In abounding love, praised the Lord and adored Him;
He that had partaken of the Gnosis, boundless and nectarean,
Wove a garland of rare Tamizh verse which says:
"The Lord?s form is both Medicine and Mantra."

Arunachala Siva.

9023
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 26, 2016, 10:01:16 AM »
Verse 294:


வெங்கண் விடைமேல் வருவார்
    வியலூர் அடிகளைப் போற்றித்
தங்கிய இன்னிசை கூடுந்
    தமிழ்ப்பதி கத்தொடை சாத்தி
அங்க ணமர்வார்தம் முன்னே
    அருள்வே டங்காட்டத் தொழுது
செங்கண்மா லுக்கரி யார்தந்
    திருந்துதே வன்குடி சேர்ந்தார்.He adored the Lord that rides the fierce-eyed Bull
At Viyaloor and with an ever-during garland
Of sweet Tamizh hymnal music adorned Him.
The Lord graced him with a darshan
Of His divine manifested form; he hailed Him;
Then he came to Tirunthudevankudi where
Abides the Lord inaccessible to the red-eyed Vishnu.   


Arunachala Siva.

9024
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 26, 2016, 09:59:13 AM »
Verse 293:


கஞ்சனூ ராண்டதங் கோவைக்
    கண்ணுற் றிறைஞ்சிமுன் போந்து
மஞ்சணை மாமதில் சூழும்
    மாந்துறை வந்து வணங்கி
அஞ்சொல் தமிழ்மாலை சாத்தி
    அங்ககன் றன்பர்முன் னாகச்
செஞ்சடை வேதியர் மன்னும்
    திருமங் கலக்குடி சேர்ந்தார்.


He beheld the Sovereign-Lord of Kanjanoor,
Adored Him and came to Maanthurai
Girt with cloud-capped, fort-like walls;
In the presence of devotees,
He adored the Lord and adorned Him
With a beauteous garland of hymns; then he came
To Tirumangkalakkudi where the Lord-Brahmin
Of ruddy matted hair abides for ever

Arunachala Siva.

9025
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 26, 2016, 09:56:05 AM »
Verse 292:திருக்கோடி காவில் அமர்ந்த
    தேவர் சிகாமணி தன்னை
எருக்கோ டிதழியும் பாம்பும்
    இசைந்தணிந் தானைவெள் ளேனப்
பருக்கோடு அணிந்த பிரானைப்
    பணிந்துசொல் மாலைகள் பாடிக்
கருக்கோடி நீப்பார்கள் சேரும்.
    கஞ்சனூர் கைதொழச் சென்றார்.   He adored and hymned in garlands of verse
The Lord of Tiru-k-Kodikaa the Crest-jewel
Of the celestial beings and the Wearer of Eerukku and Konrai,
The serpent and also the tusk of the white cosmic boar,
And left for Kanjanoor sought by them that desire
To end their countless births, to adore Him thither.   

Arunachala Siva.

9026
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 26, 2016, 09:50:22 AM »
Verse  291:செழுந்திரு வேள்விக் குடியில்
    திகழ்மண வாளநற் கோலம்
பொழிந்த புனற்பொன்னி மேவும்
    புனிதத் துருத்தி இரவில்
தழும்பிய தன்மையும் கூடத்
    தண்டமிழ் மாலையிற் பாடிக்
கொழுந்துவெண் திங்கள் அணிந்தார்
    கோடி காவிற்சென் றடைந்தார்.


He sang in garlands of cool Tamizh verse
Of the theophany of the Lord in His glorious form
Of the Bridegroom-- the form in which He is
Enshrined at fertile Tiruvelvikkudi--,
Which he was blessed to witness during day
At the holy shrine of Turutthi endowed with the wealth
Of unfailing Ponni, and of His abiding
At Velvikkudi during night; then he reached
Kodikaa of the Lord who wears a shoot-like
White crescent of His head.

Arunachala Siva.

9027
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 26, 2016, 09:48:02 AM »
Verse  290:அப்பதி போற்றி அகல்வார்
    அரனார் திருமணஞ்சேரி
செப்பருஞ் சீர்த்தொண்ட ரோடும்
    சென்று தொழுதிசை பாடி
எப்பொரு ளுந்தரும் ஈசர்
    எதிர்கொள்பா டிப்பதி எய்தி
ஒப்பில் பதிகங்கள் பாடி
    ஓங்குவேள் விக்குடி யுற்றார்.


He hailed the shrine and came to Tirumananjeri
With the servitors of peerless glory,
Adored the Lord and hymned Him;
He reached Ethirkolpaadi, the shrine of the Lord--,
The Grantor of everything--, hymned peerless decades
And reached the lofty town of Velvikkudi.

Arunachala Siva.

9028
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 26, 2016, 09:45:46 AM »
Verse  289:


திருக்குறுக் கைப்பதி மன்னித்
    திருவீரட் டானத் தமர்ந்த
பொருப்புவில் லாளரை ஏத்திப்
    போந்தன்னி யூர்சென்று போற்றிப்
பருக்கை வரையுரித் தார்தம்
    பந்தணை நல்லூர் பணிந்து
விருப்புடன் பாடல் இசைத்தார்
    வேதம் தமிழால் விரித்தார்.   


He sojourned at the town of Tirukkurukkai
And hailed the Lord whose bow is a mountain,
And who is enshrined in Tiruveerattaanam;
He came to Anniyoor and adored its Lord;
Then at Panthanainalloor he adored Him who, of yore,
Tore off the hide of the hill-like tusker;
The expounder of Vedas in Tamizh
Sang in love, hymns to the Lord.


Arunachala Siva.

9029
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 26, 2016, 09:43:00 AM »
Verse 288:அங்குநின் றேகிஅப் பாங்கில்
    அரனார் மகிழ்கோயி லான
எங்கணுஞ் சென்று பணிந்தே
    ஏத்தி இமவான் மடந்தை
பங்கர் உறைபழ மண்ணிப்
    படிக்கரைக் கோயில் வணங்கித்
தங்கு தமிழ்மாலை சாத்தித்
    திருக்குறுக் கைப்பதி சார்ந்தார்.   


From there he proceeded to all the shrines
Where Lord Hara abides in joy, and worshipped thither
Hymning the glories of the Lord; then he came
To Pazhamanni-p-Patikkarai where is enshrined
The Consort of Himavant's Daughter, adored Him
In ever-during garlands of Tamizh verse;
He then reached the shrine of Tirukkurukkai.

Arunachala Siva.

9030
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 26, 2016, 09:40:28 AM »
Verse 287:


நீடு திருநின்றி யூரின்
    நிமலர்தம் நீள்கழல் ஏத்திக்
கூடிய காதலில் போற்றிக்
    கும்பிட்டு வண்டமிழ் கூறி
நாடுசீர் நீடூர் வணங்கி
    நம்பர்திருப் புன்கூர் நண்ணி
ஆடிய பாதம் இறைஞ்சி
    அருந்தமிழ் பாடிஅ மர்ந்தார்.


At everlasting Tiruninriyoor he hailed
The glorious feet of the Pure One in abounding love
And adored Him in boon-conferring decades of Tamizh;
He then adored at Needoor of abiding glory the Lord;
Thence he came to Tiru-p-pungkoor where he hailed
The dancing Feet, sang rare hymns of Tamizh
And sojourned.


Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 [602] 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 ... 3060