Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 [601] 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 ... 3129
9001
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 24, 2016, 09:22:12 AM »
Verse  917:


ஆங்கவன்தான் உரைத்தமொழி கேட்ட அன்பர்
    அதனைஅனு வாதஞ்செய் தவனை நோக்கித்
தாங்கியஞா னத்துடனாம் கந்தம் ஐந்தும்
    தாம்வீந்து கெட்டனவேல் தலைவன் தானும்
ஈங்குளன் என் றவனுக்கு விடயமாக
    யாவையுமுன் இயற்றுதற்கு விகார மேசெய்
தோங்குவடி வமைத்துவிழ வெடுக்கும் பூசை
    கொள்வார்ஆர் உரைக்கவென உரைக்க லுற்றான்.


Listening to his words, the devotee iterated his words
And said: "Deeming him to be present in the consecrated
Vihara where his great idol is installed,
Ritual worship and festivals are held for his acceptance;
If your God that bore all the five Gandhas
Had them clean annihilated, who is it
That receives and accepts these? pray, tell me."
Thus questioned he began to answer as follows:

Arunachala Siva.

9002
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 24, 2016, 09:19:24 AM »
Verse  916:


என்றுரைத்த சாரிபுத்தன் எதிர்வந் தேற்ற
    இருந்தவத்துப் பெருந்தன்மை அன்பர் தாமும்
நன்றுமது தலைவன்தான் பெற்றா னென்று
    நாட்டுகின்ற முத்திதான் யாவ தென்றார்
நின்றவுரு வேதனையே குறிப்புச் செய்கை
    நேர்நின்ற ஞானமென நிகழ்ந்து ஐந்தும்
ஒன்றியகந் தத்தழிவே முத்தி யென்ன
    உரைசெய்தான் பிடகத்தின் உணர்வு மிக்கான்.

When Caari Buddha thus spoke, the devotee
Of great tapas and lofty magnificence, said:
"Well, what may the nature of the Moksha be that your God
Is said to have attained?" Then Caari Buddha
Well-versed in the Pitakas said: "The annihilation
Of the five gandhas-- rupa, vetana,
Samagngnaa, samkaara and gnaana--, is Moksha.

Arunachala Siva.

9003
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 24, 2016, 09:16:50 AM »
Verse  915:கற்பங்கள் அனைத்தினிலும் பிறந்து வீந்து
    கதிமாறுங் கணபங்க இயல்பு தன்னில்
பொற்புடைய தானமே தவமே நன்மை
    புரிந்தநிலை யோகமே பொருந்தச் செய்ய
உற்பவிக்கும் ஒழிவின்றி உரைத்த ஞானத்
    தொழியாத பேரின்ப முத்தி பெற்றான்
பற்பலரும் பிழைத்துய்ய அறமுன் சொன்ன
    பான்மையான் யாங்கள்தொழும் பரமன் என்றான்.


In Buddhism which posits the principle of Kshana-banga,
He gets born and dies, in all the Karpas (for the deliverance
Of mankind), eventually transcends the cycle of transmigration
And remains poised in the beatitude of release.
Practicing Daana, tapas and yoga he comes by
Inseparable and everlasting wisdom; and attains
The flawless and blissful Gandha-Moksha;
For the deliverance of innumerable men and women,
From the cycle of birth and death, he, of yore, preached
The Dharma; it is indeed he whom we adore as the deity.


Arunachala Siva.

9004
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 24, 2016, 09:14:16 AM »
Verse  914:அங்கணைந்து மண்டபத்துப் புத்த ரோடும்
    பிள்ளையார் அருகணைய நின்ற போதில்
எங்குநிகழ் திருச்சின்னந் தடுத்த புத்தன்
    இருஞ்சிரத்தைப் பொடியாக்கும் எதிரில் அன்பர்
பொங்குபுகழ்ப் புகலிகா வலர்தம் பாதம்
    போற்றிஅரு ளாற்சாரி புத்தன் தன்னை
உங்கள்தலை வனும்பொருளும் உரைக்க என்ன
    உற்றவா தினைமேற்கொண் டுரைசெய் கின்றான்.When he neared the godly child with his circling
Buddhist-adherents, the peerless devotee
(Sambandha Saranaalayar) who had the head
Of Buddha Nandi pulverized, as he obstructed
The universal sway of the divine Cinnam, hailed the feet
Of Pukali's prince of spiraling glory and addressed
And your faith." Thus told, he began
His argumentation.

Arunachala Siva.

9005
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 24, 2016, 09:11:59 AM »
Verse 913:


சென்றவர்கள் தேரர்குழாம் அணைந்து நீங்கள்
    செப்பிவரும் பொருள் நிலைமை தெரிக்க எங்கள்
வென்றிமழ இளங்களிறு சண்பை யாளி
    வேதபா லகன்மும்மைத் தமிழின் வேந்தன்
நன்றுமகிழ்ந் தழைக்கின்றான் ஈண்ட நீரும்
    நண்ணுமெனக் கூறுதலும் நன்மை சாராத்
தன்தகைமைப் புத்தருடன் சாரி புத்தன்
      சத்திரமண் டபமுன்பு சார வந்தான்.


They that moved out, came before the Buddhist-crowd
And said: "To proclaim the truth of your faith
In the disputation, our ever-victorious and young
Elephant-calf who is the Lord of Sanbai, the master
Of the Vedas and the sovereign of threefold Tamil,
Gladly invites you; may you come in all celerity."
Thus told, with the Buddhists who knew not
The righteous way (up till then) Caari Buddha
Hastened to the Choultry Mantapam.   

Arunachala Siva.

9006
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 24, 2016, 09:09:19 AM »
Verse  912:


அத்தன்மை கேட்டருளிச் சண்பை வந்த
    அடலேறு திருவுள்ளத் தழகி தென்று
மெத்தமகிழ்ச் சியினோடும் விரைந்து சென்று
    வெண்தரளச் சிவிகையினின் றிழிந்து வேறோர்
சத்திரமண் டபத்தின் மிசை ஏறி நீடு
    சைவருடன் எழுந்தருளி இருந்து சாரும்
புத்தர்களை அழைக்கவெனத் திருமுன் நின்றார்
    புகலிகா வலர்ஏவல் போற்றிச் சென்றார்.When apprised of this, the heroic Lion of Sanbai
Thought that it was but good; he moved out fast, rejoicing,
And stepped out of his white and pearly palanquin;
He ascended the mantapam in a choultry, and there
Sat majestically amidst the glorious Saivites;
Then he said; "Call the Buddhists." The servitors
That stood before him, when thus bidden,
Went forth to call them.

Arunachala Siva.

9007
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 24, 2016, 09:06:24 AM »
Verse 911:


அஞ்சிஅகன் றோடியஅப் புத்த ரெல்லாம்
    அதிசயித்து மீண்டுமுடன் அணைந்து கூடி
வஞ்சனையோ இதுதான்மற் றவர்தஞ்சைவ
    வாய்மையோ எனமருண்டு மனத்திற் கொள்வார்
எஞ்சலின்மந் திரவாத மன்றி எம்மோ
    டெதிர்ந்து பொருள் பேசுவதற் கிசைவ தென்று
தஞ்செயலின் மிக்குள்ள சாரிபுத்தன்
    தன்னையே முன்கொண்டு பின்னுஞ் சார்ந்தார்.


The Buddhists who ran away scared, stood wondering;
Once again they gathered; bewildered, they thought thus:
"Was it an act of deception? Or was it
The result of the truth of their Saivism?"
They said: "Not by flawless Mantric disputation,
But by disputation through words, you should
Argue with us to establish the Truth."
Then with Caari Buddha, valiant in the way
Of their faith to lead them, they came again
To pursue the disputation.   


Arunachala Siva.

9008
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: August 24, 2016, 07:46:00 AM »Guru Gita in verse 129, speaks as to how the Guru goes
about his job of conferring the Self Knowledge to the
disciple.

"Karuna khadga-patena chhitva pasashatkam sisoh
Samyogananda janakah sadgurusso'bhidhiyate."

He who by the sword of his compassion cuts the eight-fold
fetters of the disciple and [thus] gives birth to spontaneous
bliss in him, is called the Guru.

The eight-fold fetters are said to be: hatred, shame, caste
[social class], [commitment to] good culture i.e. asrama,
[protecting one's] reputation i.e. maryadha, pride and egoism,
[ahankara].  All these are snapped by Guru, to make to
realize what you are. 

Once Muruganar brought a big jackfruit.  It was to give
it to ashramites because that day was his mother's annual
ceremony day.  Bhagavan said:  "O, you have not left this
still.  So, you have to perform sraddha.  Where are brahmins?
I am one Brahmin, [Bhagavan telling about Him!], Ramanatha
Brahmachari and Viswanathan are there.  We shall find the
fourth one!"  Muruganar shed tears and prostrated before
Bhagavan!  Bhagavan, nevertheless allowed him to distribute
the jackfruit pieces to everyone on that day, lest it should
go waste!

Manikkavachagar sings:  "You have come to stay in my Heart.
But the Heart is oozing nectar of Grace."  He says in Tiru
Ponnoosal, the Decade of Holy Swing, a song that describes
the swing-game of girls.

Nanjamar kandathan, andatthavar nathan.... (Tiruvachakam,
Tiru Ponnoosal, Verse 4)

He is having a blue neck [due to halahala], he is the Lord of the gods,
he lives in Uttarakosa Mangai, where the clouds touch the tall walls of
the city, embedded with pearls and rubies.  He stays in my Heart, with
the mother of graceful words; he lives in the Hearts of all his devotees,
oozing the nectar of grace; he vanquishes our birth.  Let us sing his glories,
O girls with bangles made of corals and conch-shells, let us play the game of golden swing! 

(Source: Guru Gita - Eng. Trans. Divine Life Society, and an article in Mountain Path, April June 2009)

Arunachala Siva. 

9009Fear is due to the mind.  For the one who has controlled
the mind, there is no fear.  If one like Bhagavan Ramana
could kill the mind, he becomes the boldest human being
in the world.  As Nagaraj said, we are the Third Eye of Siva,
from where Skanda came out to kill the demons with whom
even Brahma, Vishnu and Indra feared.  June 20th is the
40th anniversary of man's landing on the moon.  On that
day Neil Armstrong and Col. Collins landed on the moon.
Edward Aldrin was in the mothercraft, still circling the moon
for his friends to join him after the mission.  Normal Mailer
has written a non-fiction called Fire on the Moon, about the
psychology of astronauts.  He interviewed them in detail
before the mission.  The one question that was the most
important was:  How will you manage the worst situations?
The worst situation could me many.  The failure of the craft,
loss of oxygen, sudden death due to some unknown problems,
re-entry problem, [in which Kalpana Chawla and others died].
All problems revolve around death.  Death is the most primordial fear.
Neil Armstrong, [who later became a Jesuit Father!]
said:  Problem of liquidation?  Why we should fear that?  We are always
with God.  It is God who runs the show!"

Saint Tiruvukkarasar sang:  What is there to fear about?
What things will erupt which can give fear to us?  We have
got the Panchaksharam. 

Panchaksharam is called Anju-Ezhutthu in Tamil.  Five letters. 
Anju also means 'to fear'.  The saint-poet has made pun on
this word!

Arunachala Siva.

9010
Verse  5:


மண்ணினில் மாயை மதித்து வகுத்த
மயக்கறு மாகாதே
வானவ ரும்அறி யாமலர்ப் பாதம்
வணங்குது மாகாதே
கண்ணிலி காலம் அனைத்தினும் வந்த
கலக்கறு மாகாதே
காதல்செ யும்அடி யார்மனம் இன்று
களித்திடு மாகாதே
பெண்ணலி ஆணென நாமென வந்த
பிணக்கறு மாகாதே
பேரறி யாத அநேக பவங்கள்
பிழைத்தன ஆகாதே
எண்ணிலி யாகிய சித்திகள் வந்தெனை
எய்துவ தாகாதே
என்னை யுடைப்பெரு மான்அருள் ஈசன்
எழுந்தரு ளப்பெறிலே.


If my Lord who owns me and rules me,
in grace,
deigns to manifest before me:
Will not the feeling of bewilderment engendered by the willing performance of Mayic deeds,
on earth cease?
Will the adoration of the Flower-Feet unknown even to the Devas,
come to an end?
Will not the bewilderment engendered during my blind days get snapped?
Will the loving minds of devotees cease,
this day,
to rejoice?
Will not the divisions of man,
woman and sexless,
and of us and other than us cease?
Will not the many unnameable embodiment cease?
Will not occult powers galore seek to indwell me?


contd.,

Arunachala Siva.

9011
Verse  4:


என்னணி யார்முலை ஆகம் அளைந்துடன்
இன்புறு மாகாதே
எல்லையில் மாக்கரு ணைக்கடல் இன்றினி
தாடுது மாகாதே
நன்மணி நாதம் முழங்கியென் உள்ளுற
நண்ணுவ தாகாதே
நாதன் அணித்திரு நீற்றினை நித்தலும்
நண்ணுவ தாகாதே
மன்னிய அன்பரில் என்பணி முந்துற
வைகுவ தாகாதே
மாமறை யும்அறி யாமலர்ப் பாதம்
வணங்குது மாகாதே
இன்னியற் செங்கழு நீர்மலர் என்தலை
எய்துவ தாகாதே
என்னை யுடைப்பெரு மான்அருள் ஈசன்
எழுந்தரு ளப்பெறிலே.


If my God who owns me and rules me,
in grace,
deigns to manifest before me:
Will it become impossible for me to hug His body,
pressing my beautiful breasts thereon and enjoy bliss?
Will I be disabled to bathe in joy in the infinite and great sea of mercy,
this day?
Will not the sweet sonic sound so soar up in me that I will,
for sure,
come by it?
Will it not be possible for me to adorn me daily with my Lord-Consort`s comely Holy Ash?
Will not my services to Him,
among them that serve Him perennially be reckoned as the foremost?
Will I be disabled to adore His flower-feet which are beyond the cognition of the Vedas?
Will the sweet and Suaveolent Sengkazhuneer flower cease to bedeck my crown?

contd.,

Arunachala Siva.

9012
55.  One whose experience is the Brahmic Bliss, whose worship of Siva is the Brahmic nectar, who
relishes the Brahmic nectar alone is the Videha Mukta.

56. One whose wedlock is in the essence of Brahmic Bliss whose family is the nectar of Brahman, who
is associated with people in the Brahmic Bliss alone is the Videha Mukta.

57.  Living in the choicest nectar of Brahman, seated in the temple of Brahmic Bliss, one whose constant
repetition is of the Brahmic nectar alone is the Videha Mukta.

58.  The finale of whose body is Brahmic Bliss, whose senses display Brahmic Bliss, whose learning
is full of Brahmic nectar alone is the Videha Mukta.

59.  Intoxicated by the vigor of Brahmic Bliss, suffused with the essence of Brahmic nectar, one who
ever reposes in the Self that is Brahmic alone is the Videha Mukta.

60.  This chapter on liberation from the body is so rare to come by all in the texts.  It has been revealed
to you by me O great Yogi!  Emancipation from the body occurs by listening to this.

61.  Skanda:

I worship Your feet O Lord of the helpless, consort of Uma and wearing the ruler of night, the moon, in the
crown of Your matted locks.  Save me Lord of the Pramatha hosts, who with a spark emanating from the
fiery forehead the love God Manmatha to ashes.

62.  O three eyed Lord, whose body is smeared with the holy ashes!  Let my mind-lotus ever attain association
with Thy eyes by a momentary side glance.  Thereby I shall be able to overcome the vicious cycle of
transmigration full of sorrow deluding the multitudes into bondage, the escape from which is not known
to the Vedas ir ever their crest, the Upanishads.

The chapter 12, a dialogue between Ribhu and Nidagaha, called the 'description of the chapter on liberation
from the body, in the sixth amsa called Sankara in Sri Siva Rahasyam.

contd.,

Arunachala Siva.                     
 

9013
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 23, 2016, 09:21:26 AM »
Verse 910:


மற்றவர்கள் நிலைமையையும் புத்த நந்தி
    வாக்கின்போர் ஏற்றவன்தன் தலையும் மெய்யும்
அற்றுவிழ அத்திரவாக் கதனால் அன்பர்
    அறுத்ததுவுங் கண்டஅர னடியார் எல்லாம்
வெற்றிதரும் பிள்ளையார் தமக்குச் சென்று
    விண்ணப்பஞ் செயவெதிர்ந்த விலக்கு நீங்க
உற்றவிதி அதுவேயாம் அரஎன் றெல்லாம்
    ஓதுகென அவ்வொலிவான் உற்ற தன்றே.
The serviteurs of Siva who witnessed the plight
Of the Buddhists and also the head and the trunk
Of Buddha Nandi severed by the mantric weapon
Of words, came before the godly child-- the conferrer
Of triumph--, and humbly narrated
The happenings; thereupon he said: "The Lord
Has ruled even thus to quell the opposing obstruction;
So, may you all chant, 'Hara, Hara!'
Thus bidden they chanted the Lord's name   
And the chanting filled the sky."

Arunachala Siva.

9014
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 23, 2016, 09:18:10 AM »
Verse 909:


ஏறுயர்த்தார் சைவநெறி ஆணை உய்க்க
    எதிர்விலக்கும் இடையூற்றை எறிந்து நீக்கும்
மாறில்வலி மந்திரமாம் அசனி போல
    வாய்மைஉரைத் திருத்தொண்டர் வாக்கி னாலே
வேறுமொழிப் போர் ஏற்பான் வந்த புத்தன்
    மேனியையும் தலையினையும் வெவ்வே றாகக்
கூறுபட நூறியிடப் புத்தர் கூட்டம்
    குலைந்தோடி விழுந்துவெருக் கொண்ட தன்றே.When the command of the Lord whose banner
Sports the Bull was thus pronounced,
Like the great thunder, the peer-less puissant
Mantric weapon--impossible to for-fend--,
Which annihilates all troubles that beset the way
Of Saivism, by reason of the truth-laden
Pronouncement of the divine servitor,
Rent asunder the head from the body of Buddha Nandi,
The hair-splitting logo-machist that came thither;
Witnessing this the Buddhist crowds, struck with fear,
Ran helter-skelter and quailed.   

Arunachala Siva.

9015
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 23, 2016, 09:15:14 AM »
Verse 908:


வருமிடத்தில் அழகிதாம் நமக்கு வாதில்
    மற்றிவர்தம் பொருள்நிலைமை மறாத வண்ணம்
பொருமிடத்தில் அறிகின்றோம் புத்த நந்தி
    பொய்ம்மேற்கோள் எனப்புகலி வேந்தர் கூற
அருமுறைசொல் திருப்பதிகம் எழுது மன்பர்
    ஆளுடைய பிள்ளையார் திருவாக் காலே
உருமிடித்து விழப்புத்தன் உத்த மாங்கம்
    உருண்டுவீழ் கெனப்பொறா உரைமுன் விட்டார்."Becoming indeed is this intervention; we will
Expose truly the pseudo-religion,
And the certitude that is said to be behind
Their faith, contrary to truth." When thus
The Prince of Pukali spake, the devotee and
Amanuensis of his divine decades, by reason
Of the mandate of the Son ruled by the Lord,
Burst out thus with the un-containable utterance:
"May the head of Buddha Nandi roll down
Slashed by thunder winged with lightning."

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 [601] 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 ... 3129