Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 [61] 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... 3114
901
Verse  3:

வேதங்கள் வேள்வி பயந்தார் போலும்
    விண்ணுலகும் மண்ணுலகு மானார் போலும்
பூதங்க ளாய புராணர் போலும்
    புகழ வளரொளியாய் நின்றார் போலும்
பாதம் பரவப் படுவார் போலும்
    பத்தர் களுக்கின்பம் பயந்தார் போலும்
ஏதங்க ளான கடிவார் போலும்
    இடைமருது மேவிய ஈச னாரே.He authored the Vedas and the sacrifices.
He became heaven as well as earth.
He is the hoary one who became the five elements.
He stood a soaring light for (our) hailing.
His feet are adored in veneration.
He is the conferrer of joy to devotees.
He removes of trouble and misery.
He is the Lord that presides over Idaimarutu.

Arunachala Siva.


902
Verse  2:


காரார் கமழ்கொன்றைக் கண்ணி போலுங்
    காரானை யீருரிவை போர்த்தார் போலும்
பாரார் பரவப் படுவார் போலும்
    பத்துப் பல்லூழி பரந்தார் போலும்
சீரால் வணங்கப் படுவார் போலும்
    திசையனைத்து மாய்மற்று மானார் போலும்
ஏரார் கமழ்குழலாள் பாகர் போலும்
    இடைமருது மேவிய ஈச னாரே.


The Lord that presides over Idaimarutu, wears a chaplet of fragrant Konrai of the rainy season. He mantled Himself in the hide of the dark tusker.
He is hailed by the men of earth.
He is the Destiny that governs all worlds during endless eons.
He is the glorious object of adoration.
He is all the directions and all else too.
He is the consort of her whose naturally-fragrant locks waft beauty and sweetness.

Arunachala Siva.

903
Tiru Idaimarutur: (1)

Verse 1:


சூலப் படையுடையார் தாமே போலுஞ்
    சுடர்த்திங்கட் கண்ணி யுடையார் போலும்
மாலை மகிழ்ந்தொருபால் வைத்தார் போலும்
    மந்திரமுந் தந்திரமு மானார் போலும்
வேலைக் கடல்நஞ்ச முண்டார் போலும்
    மேல்வினைகள் தீர்க்கும் விகிர்தர் போலும்
ஏலக் கமழ்குழலாள் பாகர் போலும்
    இடைமருது மேவிய ஈச னாரே.The Lord that presides over Idaimarutu has the trident for his weapon.
His chaplet is the bright crescent moon.
He is happily concorporate with Vishnu.
He is at once Mantra and Tantra.
He ate the venom of the billowy ocean.
He is the ever-different one that annuls the oncoming karma.
He is the consort of her whose naturally-fragrant locks are treated with unguents.

Arunachala Siva.
 

904
Verse 11:

ஒறுத்தானாம் ஒன்னார் புரங்கள் மூன்றும்
    ஒள்ளழலை மாட்டி யுடனே வைத்து
இறுத்தானாம் எண்ணான் முடிகள் பத்தும்
    இசைந்தானாம் இன்னிசைகள் கேட்டா னாகும்
அறுத்தானாம் அஞ்சும் அடக்கி யங்கே
    ஆகாய மந்திரமு மானா னாகும்
கறுத்தானாங் காலனைக் காலால் வீழக்
    கண்ணாங் கருகாவூ ரெந்தை தானே.


My Father of Karukaavoor is the Eye.
With fire he smote the triple,  hostile citadels.
He crushed at once the ten heads of the thoughtless one and subdued him.
He heard his sweet music and was pleased.
He had quelled and subdued the five senses.
He is the shrine ethereal.
He grew wrathful and kicked Death to death.


Padigam on Tiruk Karukaavoor completed.

Arunachala Siva.

905
Verse  10:


பொறுத்திருந்த புள்ளூர்வா னுள்ளா னாகி
    உள்ளிருந்தங் குள்நோய் களைவான் தானாய்
செறுத்திருந்த மும்மதில்கள் மூன்றும் வேவச்
    சிலைகுனியத் தீமுட்டுந் திண்மை யானாம்
அறுத்திருந்த கையானா மந்தா ரல்லி
    யிருந்தானை யொருதலையைத் தெரிய நோக்கிக்
கறுத்திருந்த கண்ட முடையான் போலுங்
    கண்ணாங் கருகாவூ ரெந்தை தானே.


My Father of Karukaavoor is the Eye.
He abides in him who is his mount and whose mount is the Bird.
Thus abiding he cures his inly malady.
Such is his might that he bent his bow,
and with fire,  burnt the triple, hostile towns.
Casting his steady look he cut a head of him whose seat is the beauteous Lotus,
and held it in his hand.
He has a neck dark (with the ocean's venom).

Arunachala Siva.

906
Verse  9:


விட்டுருவங் கிளர்கின்ற சோதி யானாம்
    விண்ணவர்க்கும் அறியாத சூழ லானாம்
பட்டுருவ மால்யானைத் தோல்கீண் டானாம்
    பலபலவும் பாணி பயின்றான் தானாம்
எட்டுருவ மூர்த்தியாம் எண்தோ ளானாம்
    என்னுச்சி மேலானாம் எம்பி ரானாம்
கட்டுருவங் கடியானைக் காய்ந்தா னாகுங்
    கண்ணாங் கருகாவூ ரெந்தை தானே.


My Father of Karukaavoor is the Eye.
He is the flame that soars up colorfully.
His backdrop is unknowable to the celestial beings.
He excoriated the hide of the tusker as though it were silk-soft.
He dances to many rhythms.
He is Ashta-Moorti.
He is Eight-armed.
He abides in my crown.  He is my God.
He burnt him--the young and handsome Manmatha.

Arunachala Siva.

907
Verse 8:

துடியாந் துடியின் முழக்கந் தானாஞ்
    சொல்லுவார் சொல்லெல்லாஞ் சோதிப் பானாம்
படிதானாம் பாவ மறுப்பா னாகும்
    பால்நீற்ற னாம்பரஞ் சோதி தானாம்
கொடியானாங் கூற்றை யுதைத்தா னாகுங்
    கூறாத வஞ்சக் குயலர்க் கென்றும்
கடியானாங் காட்சிக் கரியா னாகுங்
    கண்ணாங் கருகாவூ ரெந்தை தானே.My Father of Karukaavoor is the Eye.
He is the Tudi and its sound.
He puts to test the words of those who utter.
He is the way.
He is the one that quells sin.
He is adorned with milk-white ash.
He is the supernal flame.
He is the one that kicked cruel death.
To the truculent who hail him not,
He is a punishment giver.
He is to such, seldom accessible.


Arunachala Siva.

908
Verse  7:


அரைசே ரரவனாம் ஆலத் தானாம்
    ஆதிரை நாளானாம் அண்ட வானோர்
திரைசேர் திருமுடித் திங்க ளானாந்
    தீவினை நாசனென் சிந்தை யானாம்
உரைசே ருலகத்தா ருள்ளா னுமாம்
    உமையாளோர் பாகனாம் ஓத வேலிக்
கரைசேர் கடல்நஞ்சை யுண்டா னாகுங்
    கண்ணாங் கருகாவூ ரெந்தை தானே.

My Father of Karukaavoor is the Eye.
His waist is girt with a snake.
He is seated under the shade of a banyan tree.
the bhilwa is sacred to him.
He is the Lord of the celestial beings who wears on His beauteous and river-crested crown, the moon.
He abides in my mind.
The one who quells of evil karma.
He also abides in the bosoms of the men of earth who hail Him with words.
Uma is part of Him.
He ate the venom of the roaring sea whose waves dash against the shore.


Arunachala Siva.

.

909
Verse  6:


மூலனாம் மூர்த்தியாம் முன்னே தானாம்
    மூவாத மேனிமுக் கண்ணி னானாம்
சீலனாஞ் சேர்ந்தா ரிடர்கள் தீர்க்குஞ்
    செல்வனாஞ் செஞ்சுடர்க்கோர் சோதி தானாம்
மாலனாம் மங்கையோர் பங்க னாகும்
    மன்றாடி யாம்வானோர் தங்கட் கெல்லாம்
காலனாங் காலனைக் காய்ந்தா னாகுங்
    கண்ணாங் கருகாவூ ரெந்தை தானே.


My Father of Karukaavoor is the Eye.
He is the Primal Ens.  He assumes forms.
He was before all things were.
He is the triple-eyed who never ages.
He, the righteous, is the opulent one who quells the troubles of those that reach Him.
He is the flame of the red rayed sun.
He is concorporate with a woman who is Vishnu.
He is the Dancer of the temple.
He is time that absorbs all the celestial beings.
He smote Death to death.

Arunachala Siva.

910
Verse  5:

படைத்தானாம் பாரை யிடந்தா னாகும்
    பரிசொன் றறியாமை நின்றான் தானாம்
உடைத்தானாம் ஒன்னார் புரங்கள் மூன்றும்
    ஒள்ளழலால் மூட்டி யொருக்கி நின்று
அடைத்தானாஞ் சூலம் மழுவோர் நாக
    மசைத்தானாம் ஆனேறொன் றூர்ந்தா னாகும்
கடைத்தானாங் கள்ள மறிவார் நெஞ்சிற்
    கண்ணாங் கருகாவூ ரெந்தை தானே.


My Father of Karukaavoor who is the Eye,
is both the creator and the one who measured the earth.
He is the one whose nature is incomprehensible.
He smote simultaneously the hostile towns with blazing fire.
He caused the trident and the Mazhu to become His weapons.
He girt his waist with a peerless snake.
He rides a Bull.  He would agitate the hearts of them who practice deception.

Arunachala Siva.

911
Verse  4:

இரவனாம் எல்லி நடமாடியாம்
    எண்திசைக்குந் தேவனாம் என்னு ளானாம்
அரவனாம் அல்ல லறுப்பானுமாம்
    ஆகாச மூர்த்தியாம் ஆனே றேறும்
குரவனாங் கூற்றை யுதைத்தான் தானாங்
    கூறாத வஞ்சக் குயலர்க் கென்றும்
கரவனாங் காட்சிக் கெளியா னுமாங்
    கண்ணாங் கருகாவூ ரெந்தை தானே.

My Father of Karukaavoor who is the Eye, is of the form of night.
He dances in the night.  He is the Lord of the eight directions.
He is sempiternal. He is adorned with serpents.
He is quells of troubles.  He is the Lord of the heavens.
He is a rider of the bull. He is the Guru.
He kicked Death to death. Unto them steeped in truculence who hail Him not,
He is never revealed.  Yet is He the Lord,  easy of access (to His devotees).

Arunachala Siva.

912
Verse  3:

பூத்தானாம் பூவின் நிறத்தா னுமாம்
    பூக்குளால் வாசமாய் மன்னி நின்ற
கோத்தானாங் கோல்வளையாள் கூற னாகுங்
    கொண்ட சமயத்தார் தேவ னாகி
ஏத்தாதார்க் கென்று மிடரே துன்பம்
    ஈவானா மென்னெஞ்சத் துள்ளே நின்று
காத்தானாங் காலன் அடையா வண்ணங்
    கண்ணாங் கருகாவூ ரெந்தை தானே.


My Father of Karukaavoor-- the Eye unto me and the world--,
burgeons by himself.
He is of the hue of flower also.
He is like the perfume that ever abides in the bloom.
He is the King of the practitioners of all faiths.
He but dispenses woe and trouble to them that hail him not.
He is concorporate with her of beauteous bangles.
Abiding in my heart he saves me from the onslaught of death.

Arunachala Siva.


913
Verse  2:

வித்தாம் முளையாகும் வேரே தானாம்
    வேண்டும் உருவமாம் விரும்பி நின்ற
பத்தாம் அடியார்க்கோர் பாங்க னுமாம்
    பால்நிறமு மாம்பரஞ் சோதி தானாம்
தொத்தாம் அமரர்கணஞ் சூழ்ந்து போற்றத்
    தோன்றாதென் உள்ளத்தி னுள்ளே நின்ற
கத்தாம் அடியேற்கும் காணா காட்டுங்
    கண்ணாங் கருகாவூ ரெந்தை தானே.

My Father of Karukaavoor is the eye that reveals things unseen.
He is the seed,  the sprout and the root.
He assumes any form at will.
He is the prop of devotees who love Him.
He is a friend.
He is also of the hue of milk.
He is the empyrean light.
He is living within me.
He who would not reveal himself When devas gathered and hailed Him,
manifested Himself in me.
His servitor's soul.
Such is His concealment.

Arunachala Siva.
914
Tiruk Karukaavoor:

Verse 1:


குருகாம் வயிரமாங் கூறு நாளாம்
    கொள்ளுங் கிழமையாம் கோளே தானாம்
பருகா அமுதமாம் பாலின் நெய்யாம்
    பழத்தின் இரதமாம் பாட்டிற் பண்ணாம்
ஒருகால் உமையாளோர் பாக னுமாம்
    உள்நின்ற நாவிற் குரையாடியாம்
கருவா யுலகுக்கு முன்னே தோன்றுங்
    கண்ணாங் கருகாவூ ரெந்தை தானே.


My Father of Karukaavoor is a white brilliant.
He is stars, the day of the week,  the planet,
The nectar blemish-less, the ghee in milk,
The essence of fruit and the raga of song.
Sometimes He is concorporate with Uma.
He is the in-dweller-- the subject of tongue's praise.
He is the Source of the cosmos.
He,  the Eye of the Universe is its ruling Lord.

Arunachala Siva.

915
Verse  11:

குலங்கிளரும் வருதிரைக ளேழும் வைத்தார்
    குருமணிசேர் மலைவைத்தார் மலையைக் கையால்
உலங்கிளர எடுத்தவன்தோள் முடியும் நோவ
    ஒருவிரலா லுறவைத்தார் இறைவா என்று
புலம்புதலும் அருளொடுபோர் வாளும் வைத்தார்
    புகழ்வைத்தார் புரிந்தாளாக் கொள்ள வைத்தார்
நலங்கிளருந் திருவடியென் தலைமேல் வைத்தார்
    நல்லூரெம் பெருமானார் நல்ல வாறே.

He created the mountain ranges and the seven billowy seas.
His Kailash is rich in bright gems.
He pressed one of his toes and crushed the heads and the shoulders of him who lifted up the rocky mountain.  When he wailed, and then hailed him as the Lord-God, he blessed him with grace and a martial sword.
When servitors implored him endlessly,
He revealed to them his glory for their hailing.
He placed on my head his hallowed and weal-conferring feet.
Good indeed is what our Lord of Nalloor has wrought.

Padigam on Tiru Nalloor is completed.

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 [61] 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... 3114