Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 [61] 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... 2905
901
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 22, 2017, 01:51:14 PM »
Tirup Pananthal:

Verse  1:

கண்பொலி நெற்றியினான் றிகழ் கையிலொர் வெண்மழுவான்
பெண்புணர் கூறுடையான் மிகு பீடுடை மால்விடையான்
விண்பொலி மாமதிசேர் தரு செஞ்சடை வேதியனூர்
தண்பொழில் சூழ்பனந்தாட் டிருத் தாடகை ஈச்சரமே.

Siva who has a forehead in which the eye is shining, he has in his shining hand a white-hot iron.  He has a half in which a lady is united with him, has a big bull which has great eminence the place of the Brahmin of red matted locks, on which there is a crescent moon, which shines in the sky.  He is hold Tatakai Ischaram in Panandthal, surrounded by cool gardens.

Arunachala Siva.

902
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 22, 2017, 01:46:30 PM »
Verse  11:

திண்ணம ரும்புரிசைத் திரு வெண்டுறை மேயவனைத்
தண்ணம ரும்பொழில்சூழ் தரு சண்பையர் தந்தலைவன்
எண்ணமர் பல்கலையா னிசை ஞானசம் பந்தன்சொன்ன
பண்ணமர் பாடல்வல்லார் வினை யாயின பற்றறுமே.

About Siva who is in Veṇṭuṟai which has a strong wall of fortification, the chief of the people in Shanbai, surrounded by cool gardens, those who are able to recite the songs which can be set to melody-types and are composed by the famous Jnana Sambandhan, who has knowledge of highly esteemed arts,will be free from the grip of the acts, good and bad.

Padigam on Tiru Venturai completed.

Arunachala Siva.

903
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 22, 2017, 01:40:20 PM »
Verse  10:

நக்குரு வாயவருந் துவ ராடை நயந்துடையாம்
பொக்கர்க டம்முரைகள் ளவை பொய்யென வெம்மிறைவன்
திக்கு நிறைபுகழார் தரு தேவர்பி ரான்கனகம்
மிக்குயர் சோதியவன் விரும் பும்மிடம் வெண்டுறையே.

To prove that the words of Jains and Buddhists are falsehood the Jains who are naked without any dress on their bodies, and the Buddhists of lying nature who wear robe soaked in red ochre with desire our Lord, the master of the celestial beings, who has a fame that fill all the directions. Veṇṭuṟai is the place which Siva who has a superior luster like gold, desires.

Arunachala Siva.

904
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 22, 2017, 01:35:24 PM »
Verse  9:


கோல மலரயனுங் குளிர் கொண்ட னிறத்தவனும்
சீல மறிவரிதாய்த் திகழ்ந் தோங்கிய செந்தழலான்
மூலம தாகிநின்றான் முதிர் புன்சடை வெண்பிறையான்
வேலை விடமிடற்றான் விரும் பும்மிடம் வெண்டுறையே.


Siva who assumed the form of a brilliant column of red fire which grew tall and whose nature could not be known, by  Brahma who is seated on a beautiful lotus flower and Vishnu who has the color of a cool and sable cloud, was the source of all things wears a white crescent moon on his ruddy and excellent matted locks. He has in his neck the poison that rose in the ocean.  Veṇṭuṟai is the place he desires.

Arunachala Siva.


905
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 22, 2017, 01:31:07 PM »
Verse  8:


கரமிரு பத்தினாலுங் கடு வன்சின மாயெடுத்த
சிரமொரு பத்துமுடை யரக் கன்வலி செற்றுகந்தான்
பரவவல் லார்வினைக ளறுப் பானொரு பாகமும்பெண்
விரவிய வேடத்தினான் விரும் பும்மிடம் வெண்டுறையே.


Siva became great by destroying the strength of the demon, who had ten heads and lifted the mountain by his twenty hands, with very severe anger.  He will root out the acts of those who can praise him. He has a form in which on one half a lady is united with him.  Veṇṭuṟai is the place he desires.

Arunachala Siva.

906
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 22, 2017, 01:27:31 PM »
Verse  7:

கன்றிய காலனையும் முரு ளக்கனல் வாயலறிப்
பொன்றமு னின்றபிரான் பொடி யாடிய மேனியினான்
சென்றிமை யோர்பரவுந் திகழ் சேவடி யான்புலன்கள்
வென்றவ னெம்மிறைவன் விரும் பும்மிடம் வெண்டுறையே.

The master who stood long ago to make even the enraged god of death die, to roll on earth his mouth which spat fire, to roar.  He has a body smeared with sacred ash.
He has shining red-lotus feet which the immortal approach and praise.  Veṇṭuṟai is the place which our master who has conquered the five senses of the body, desires.

Arunachala Siva.


907
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 22, 2017, 01:22:51 PM »
Verse  6:

ஊழிக ளாயுலகா யொரு வர்க்கு முணர்வரியான்
போழிள வெண்மதியும் புன லும்மணி புன்சடையான்
யாழின் மொழியுமையாள் வெரு வவ்வெழில் வெண்மருப்பின்
வேழ முரித்தபிரான் விரும் பும்மிடம் வெண்டுறையே.

Being the eons, and being the world, Siva could not be realized by anybody.
He has  ruddy matted locks  which he adorns with a white crescent moon and water.
Veṇṭuṟai is the place which the master who flayed the elephant with a beautiful white tusk, to frighten Uma, who speaks sweet words like the music of the Yazh, desires.

Arunachala Siva.

908
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 22, 2017, 01:19:23 PM »
Verse  5:

பாரிய லும்பலியான் படி யார்க்கு மறிவரியான்
சீரிய லும்மலையா ளொரு பாகமும் சேரவைத்தான்
போரிய லும்புரமூன் றுடன் பொன்மலை யேசிலையா
வீரிய நின்றுசெய்தான் விரும் பும்மிடம் வெண்டுறையே.

Siva wanders throughout the world for alms.  Nobody can comprehend his nature however great he may be.  He placed on one half the famous daughter of the Himalayā of great renown, to be united with him.  Veṇṭuṟai is the place desired by Siva who exhibited his valor standing on the chariot, by destroying the three cities of warming nature using the golden mountain, Mēru, as a bow.

Aruunachala  Siva.

909
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 22, 2017, 01:15:43 PM »
Verse  4:

பண்ணமர் வீணையினான் பர விப்பணி தொண்டர்கடம்
எண்ணமர் சிந்தையினா னிமை யோர்க்கு மறிவரியான்
பெண்ணமர் கூறுடையான் பிர மன்றலை யிற்பலியான்
விண்ணவர் தம்பெருமான் விரும் பும்மிடம் வெண்டுறையே.

Siva has a Veena,  on which many melody-types can be played.  He condescends to dwell in the minds of the devotees who praise and pay obeisance, which always think of him.  He is difficult to be comprehended even by the immortals who do not wink.
has a half which a lady desires.  He receives alms in the skull of Brahma.  Veṇṭuṟai is the place which the Lord of the celestial beings desires.

Arunachala Siva.

910
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 22, 2017, 01:11:23 PM »
Verse  3:

படைநவில் வெண்மழுவான் பல பூதப் படையுடையான்
கடைநவின் மும்மதிலும் மெரி யூட்டிய கண்ணுதலான்
உடைநவி லும்புலித்தோ லுடை யாடையி னான்கடிய
விடைநவி லுங்கொடியான் விரும் பும்மிடம் வெண்டுறையே.


Siva has a white battle axe which he practiced as a weapon often.  He has many armies of Bhutas.   The god with a frontal eye set fire to all the three forts which indulged in mean acts.  He has a tiger's skin which is praised as his dress and which he has a worn as such.  Veṇṭuṟai is the place of Sivaṉ who has a flag on which the form of a bull of quick gait is drawn.

Arunachala Siva.

911
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 22, 2017, 01:00:57 PM »
Verse  2:


ஆதிய னாதிரையன் னன லாடிய வாரழகன்
பாதியொர் மாதினொடும் பயி லும்பர மாபரமன்
போதிய லும்முடிமேற் புன லோடர வம்புனைந்த
வேதியன் மாதிமையால் விரும் பும்மிடம் வெண்டுறையே.


Sivaṉ is the first cause of all things.  He is the god for the star Ātirai.  He is the god of rare beauty who danced in the fire. He is superior to what are considered to be supreme things and who is always united with a lady on one half. The Brahmin who adorned his head on which there are flowers, with water and a cobra, Veṇṭuṟai is the place which he desires with love,

Arunachala Siva.

912
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 22, 2017, 12:54:32 PM »
Tiruvendurai:


Verse  1:


ஆதிய னாதிரையன் னன லாடிய வாரழகன்
பாதியொர் மாதினொடும் பயி லும்பர மாபரமன்
போதிய லும்முடிமேற் புன லோடர வம்புனைந்த
வேதியன் மாதிமையால் விரும் பும்மிடம் வெண்டுறையே.

Siva is the first cause of all things.  He is the god for the star Ātirai. He is the god of rare beauty who danced in the fire. He is superior to what are considered to be supreme things and who is always united with a lady on one half.  The Brahmin who adorned his head on which there are flowers, with water and a cobra. Veṇṭuṟai is the place which he desires with love,

Arunachala Siva.


913
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 21, 2017, 09:42:07 AM »
Verse  11:


வெண்கொடி மாடமோங்கு விறல் வெங்குரு நன்னகரான்
நண்பொடு நின்றசீரான் றமிழ்ஞானசம் பந்தனல்ல
தண்குட மூக்கமர்ந்தா னடிசேர்தமிழ் பத்தும்வல்லார்
விண்புடை மேலுலகம் வியப்பெய்துவர் வீடெளிதே.

The one who is a native of the good city of Veṅkuru -Sirkazhi, which is preeminent, and which has high storeys in which white flags are flying, who has greatness in addition to friendship with all people, Jnana Sambandhan, well-versed in Tamizh.
Those who are able to recite all the ten verses which were laid at the feet of Siva who dwelt in good and cool Kuṭamūkku will reach the upper world which is above, and to the wonder of all, attainment of liberation is easy for them.

Padigam on Tiruk  Kudamukku completed.

Arunachala Siva.

914
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 21, 2017, 09:34:16 AM »
Verse  10:


மூடிய சீவரத்தார் முது மட்டையர் மோட்டமணர்
நாடிய தேவரெல்லா நயந் தேத்திய நன்னலத்தான்
கூடிய குன்றமெல்லா முடை யான்குட மூக்கிடமா
ஏடலர் கொன்றைசூடி யிருந்தானவ னெம்மிறையே.

The Buddhists who covers their bodies with a cloth by name, Seevaram, and obstinate Jains are very stupid people. Siva who has good qualities which are praised with desire by the Devas, who were searching for him.  He has possession of all the hills that are available. Adorning himself with Koṉṟai of unfolded petals, Siva who has in Kuṭamūkku as his place, is our master.

Arunachala Siva.

915
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 21, 2017, 09:30:43 AM »
Verse  9:


ஆரெரி யாழியானு மல ரானும ளப்பரிய
நீரிரி புன்சடைமே னிரம் பாமதி சூடிநல்ல
கூரெரி யாகிநீண்ட குழ கன்குட மூக்கிடமா
ஈருரி கோவணத்தோ டிருந் தானவ னெம்மிறையே.

The youth who rose high as a great column of fire which could not be measured by both Vishnu who has a burning discus with many sharp points, and Brahma seated in a lotus flower, having worn on the ruddy matted locks water which overflows, a crescent moon which has not grown to its full seize, Siva who had a loin cloth of flayed skin and has as his place Kuṭamūkku, is our master.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 [61] 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... 2905