Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 2994
91
Verse 6:

குணங்கள் சொல்லியுங் குற்றங்கள் பேசியும்
வணங்கி வாழ்த்துவ ரன்புடை யாரெலாம்
வணங்கி வான்மலர் கொண்டடி வைகலும்
கணங்கள் போற்றிசைக் குங்கரக் கோயிலே.


Dilating upon the good qualities of the true devotees and explaining them to others and talking about their own faults all those, who have love towards god will bow before him, and sing his praises bowing before him with defect-less flowers in Karakkōyil, the Bhutas will sing the praise of the feet, daily.

Arunachala Siva.
92
Verse  5:

சுனையுள் நீல மலரன கண்டத்தன்
புனையும் பொன்னிறக் கொன்றை புரிசடைக்
கனையும் பைங்கழ லான்கரக் கோயிலை
நினையு முள்ளத் தவர்வினை நீங்குமே.


Siva whose neck is like the blue Nelumbo flowers blossoming in the tank, the karmas of those who think about the Karakkōyil in Kaṭampūr of the god, who has a jingling anklet and matted locks, which desires Koṉṟai flowers of golden color which adorn it, will leave them.

Arunachala Siva.

93
Verse 4:

துண்ணெ னாமனத் தால்தொழு நெஞ்சமே
பண்ணி னால்முனம் பாட லதுசெய்தே
எண்ணி லாரெயில் மூன்று மெரித்தமுக்
கண்ணி னான்கடம் பூர்க்கரக் கோயிலே.

My mind! Singing songs with melodies in his presence, you worship the Karakkōyil in Kaṭampūr, belonging to the god of three eyes, who burnt all the three forts of the demons who had no good thoughts.

Arunachala Siva.


94
Verse 3:


பொய்தொ ழாது புலியுரி யோன்பணி
செய்தெ ழாவெழு வார்பணி செய்தெழா
வைதெ ழாதெழு வாரவ ரெள்கநீர்
கைதொ ழாவெழு மின்கரக் கோயிலே.


Without becoming slaves to things unreal, getting rid of attachments to things of the world, rising from sleep, doing services to devotees, who rise from sleep, doing service to the god who wears a tiger's skin, to make those who rise from sleep and indulge in abuse about Siva, feel ashamed, you rise in esteem by worshiping with your hands the Karakkōyil.

Arunachala Siva.

95
Verse 2:


வெலவ லான்புல னைந்தொடு வேதமும்
சொலவ லான்சுழ லுந்தடு மாற்றமும்
அலவ லான்மனை யார்ந்தமென் தோளியைக்
கலவ லான்கடம் பூர்க்கரக் கோயிலே.

Siva is able to conquer the knowledge of the five senses and other enemies.  He is able to chant also the Vedas. He is naturally free from confusion, due to ignorance and unsteadiness.  Karakkōyil in Kaṭampūr is the shrine of Siva, who is united with a lady of soft shoulders who stays in his house.

Arunachala Siva.

96
Tiruk Katampur:

Verse  1:

தளருங் கோளர வத்தொடு தண்மதி
வளருங் கோல வளர்சடை யார்க்கிடம்
கிளரும் பேரிசைக் கின்னரம் பாட்டறாக்
களருங் கார்க்கடம் பூர்க்கரக் கோயிலே.


The shrine of Siva, who has  growing and beautiful matted locks, on which the cool crescent moon and a cobra which bends its body and swallows it prey is the Karakkovil, in the village, which has Kaṭampu trees which blossoms in winter and which is black in color and where the musical instrument, Kiṉṉaram, producing music at a high pitch, never ceases.  Kaṭampūr is the name of the place, Karakkōvil is a special type of temple. (This verse is found as the 7th verse in the next decade, with slight-changes in words. It should be checked with palm-leaf manuscripts.)

Arunachala Siva.

97
Verse  10:

நூலால் நன்றா நினைமின்கள் நோய்கெடப்
பாலா னைந்துட னாடும் பரமனார்
காலா லூன்றுகந் தான்கடம் பந்துறை
மேலா னாஞ்செய்த வல்வினை வீடுமே.

The supreme god, who bathes in five products of the cow, beginning with milk.   People of the world!  - Meditate well on Kaṭampantuṟai of the god who pressed with his foot Ravanan, in order to destroy the sufferings of birth all the irresistible actions that we committed in previous births will be destroyed.

Padigam on Tiruk Kadampanturai completed.

Arunachala Siva.

98
Verse  9:

பார ணங்கி வணங்கிப் பணிசெய
நார ணன்பிர மன்னறி யாததோர்
கார ணன்கடம் பந்துறை மேவிய
ஆர ணங்கொரு பாலுடை மைந்தனே.


The people of this world, to do service paying obeisance out of love, the cause of all things who could not be known by Narayanan (Vishnu) and Brahma, is the god who is in Kaṭampantuṟai and who has a divine damsel on one half.

Arunachala Siva.99
Verse 8:

பூமென் கோதை யுமையொரு பாகனை
ஓமஞ் செய்தும் உணர்மின்க ளுள்ளத்தால்
காமற் காய்ந்த பிரான்கடம் பந்துறை
நாம மேத்தநம் தீவினை நாசமே.


People of this world! Though you perform sacrifices to propitiate Siva, who has on his half Uma who has soft tresses of hair, realize him in your minds. If we praise the name of Kaṭampantuṟai of the master, who burnt Manmatha, our sins will be totally destroyed.


Arunachala Siva.

100
Verse  7:

அரிய நான்மறை யாறங்க மாயைந்து
புரியன் தேவர்க ளேத்தநஞ் சுண்டவன்
கரிய கண்டத்தி னான்கடம் பந்துறை
உரிய வாறு நினைமட நெஞ்சமே.

Siva who drank the poison when the Devas praised him to do so, being himself the abstruse four Vedas, six Aṅgams and five Kosas, of the body. (The five Kosas are Aṉṉamaya Kōsam, Praṇamaya Kōsam, Maṉōmaya Kosam, Vijnanamaya Kosam and Aṉandamaya Kōsam.)  My ignorant mind!  Think of Kaṭampantuṟai, where the god with a black neck dwells, in the proper manner.

Arunachala Siva.


101
Verse 6:

நங்கை பாகம்வைத் தந்நறுஞ் சோதியைப்
பங்க மின்றிப் பணிந்தெழு மின்களோ
கங்கைச் செஞ்சடை யான்கடம் பந்துறை
அங்க மோதி யரனுறை கின்றதே.


People of the world! Bow without any defect, the good effulgent light, which placed a lady of distinction in one half the place, where Siva, who has on his red matted locks, Ganga, who has the name of Haraṉ, and who chanted the six Angams of the Vedas, dwells is Kaṭampantuṟai.

Arunachala Siva.

102
Verse  5:


மறைகொண் டம்மனத் தானை மனத்துளே
நிறைகொண் டந்நெஞ்சி னுள்ளுற வைம்மினோ
கறைகண் டன்னுறை யுங்கடம் பந்துறை
சிறைகொண் டவ்வினை தீரத் தொழுமினே.

Siva who dwells in the minds of those who meditate upon the initiated wisdom place him in the center of the mind which has moral firmness. People of this world!
Worship Kaṭampantuṟai, where the god with a black neck dwells, to be free from the two karmas of sin and virtue, which bind the souls intelligence.

Arunachala Siva.

103
Verse  4:

பண்ணின் இன்மொழி கேட்கும் பரமனை
வண்ண நன்மல ரான்பல தேவரும்
கண்ண னும்மறி யான்கடம் பந்துறை
நண்ண நம்வினை யாயின நாசமே.


Brahma, who is in a bright lotus flower, many Devas and Vishnu, if we go to Kaṭampantuṟai of Siva, who could not be known by the three persons and who listens to the sweet words of devotees which are like melodies, all our karmas will be destroyed.

Arunachala Siva.

104
Verse 3:

ஆரி யந்தமி ழோடிசை யானவன்
கூரி யகுணத் தார்குறி நின்றவன்
காரி கையுடை யான்கடம் பந்துறைச்
சீரி யல்பத்தர் சென்றடை மின்களே.


Devotees possessing great and good nature!  Siva, who is himself Sanskrit, Tamizh and music, who is the goal of people who possess good qualities in an excessive measure, go and reach Kaṭampantuṟai, where Siva, who has a lady on his half, dwells majestically.

Arunachala Siva.

105
Verse  2:

தனகி ருந்ததொர் தன்மைய ராகிலும்
முனகு தீரத் தொழுதெழு மின்களோ
கனகப் புன்சடை யான்கடம் பந்துறை
நினைய வல்லவர் நீள்விசும் பாள்வரே.

Though some people are jovial by nature, people of this world!  Worship them so that your low nature may leave you. Those who can fix their thought on Kaṭampantuṟai of Siva, who has  ruddy matted locks, like gold, they will rule in Sivalōkam, they will attain eternal bliss.

Arunachala Siva.


Pages: 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 2994