Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 3200
91
Verse 3:

கோயில் சுடுகாடு
    கொல்புலித்தோல் நல்லாடை
தாயுமிலி தந்தையிலி
    தான்தனியன் காணேடீ
தாயுமிலி தந்தையிலி
    தான்தனியன் ஆயிடினுங்
காயில் உலகனைத்துங்
    கற்பொடிகாண் சாழலோ.

His palace is the crematory;
His goodly garment is the skin of a killer-tiger;
He has neither father nor mother.
O my friend,
He is a lone One.
True,
He is fatherless and motherless;
He is also a lone one;
Yet if he is out to smite,
all the world will be reduced to brick-powder,
Chaazhalo !

Arunachala Siva.

92
Verse 2:


என்னப்பன் எம்பிரான்
    எல்லார்க்குந் தான்ஈசன்
துன்னம்பெய் கோவணமாக்
    கொள்ளுமது என்னேடீ
மன்னுகலை துன்னுபொருள்
    மறைநான்கே வான்சரடாத்
தன்னையே கோவணமாச்
    சாத்தினன்காண் சாழலோ.


He is my Sire,
our Lord-God,
the Deity unto all.
Why,
O friend,
does He wear a woven piece of cloth,
as His codpiece?
Know that the divine cord encircling His waist is the four Vedas and the import of the ever-during scriptures is His codpiece.
Chaazhalo !

Arunachala Siva.

93
Tiru Chazhal:

Verse 1:


பூசுவதும் வெண்ணீறு
    பூண்பதுவும் பொங்கரவம்
பேசுவதும் திருவாயால்
    மறைபோலுங் காணேடீ
பூசுவதும் பேசுவதும்
    பூண்பதுவுங் கொண்டென்னை
ஈசனவன் எவ்வுயிர்க்கும்
    இயல்பானான் சாழலோ. 

Behold my friend !
He bedaubs Himself with the White Ash;
He adorns Himself with a raging serpent;
He speaks with His sacred lips, the Vedas.
His bedaubing,
speaking and adorning:
Wherefore do you question these?
Know that He is the Lord-God and unto each ens He is its innate essence a
and nature,
Chaazhalo!

Arunachala Siva.

94
Verse  20:


குலம்பாடிக் கொக்கிற
    கும்பாடிக் கோல்வளையாள்
நலம்பாடி நஞ்சுண்ட
    வாபாடி நாள்தோறும்
அலம்பார் புனல்தில்லை
    அம்பலத்தே ஆடுகின்ற
சிலம்பாடல் பாடிநாம்
    தெள்ளேணங் கொட்டாமோ. 


Let us sing His shrine,
the heron's feather that decks His crown,
the beatitude conferred by Her whose bangles are wrought of shell,
His quaffing the venom,
His quotidian dance enacted by His ankleted feet in the Ambalam at Tillai which is rich In its wealth of rippling waters,
And clap Thellenam.

The 20 verse composition of Tiru Thellenam completed.

Arunachala Siva.

95
Verse  19:

விண்ணோர் முழுமுதல்
    பாதாளத் தார்வித்து
மண்ணோர் மருந்தயன்
    மாலுடைய வைப்படியோம்
கண்ணார வந்துநின்றான்
    கருணைக் கழல்பாடித்
தென்னாதென் னாஎன்று
    தெள்ளேணங் கொட்டாமோ.

He is the source Absolute of the celestial beings;
He is the seed of the dwellers of the nether world;
He is the Elixir of the inhabitants of the earth;
He is the treasure of Brahma and Vishnu.
He came before us to the rejoicing of our eyes.
We will hymn His merciful feet adorned with anklets.
Let us sing:
"Tennaa,
Tennaa",
and clap Thellenam.

Arunachala Siva.

96
Verse  18:


வான்கெட்டு மாருதம்
    மாய்ந்தழல் நீர் மண்கெடினும்
தான்கெட்ட லின்றிச்
    சலிப்பறியாத் தன்மையனுக்கு
ஊன்கெட் டுயிர்கெட்
    டுணர்வுகெட்டென் உள்ளமும்போய்
நான்கெட்ட வாபாடித்
    தெள்ளேணங் கொட்டாமோ. 


Though ether ceases to be and wind perishes and though fire,
water and earth are no more,
He,
the Imperishable,
remains.
His nature knows no ennui.
Gaining Him,
I stand denuded of my flesh,
life-breath,
consciousness,
inner senses and identity.
Of this let us sing and play Thellenam.

Arunachala Siva.

97
Verse  17:


உவலைச் சமயங்கள்
    ஒவ்வாத சாத்திரமாம்
சவலைக் கடல்உளனாய்க்
    கிடந்து தடுமாறும்
கவலைக் கெடுத்துக்
    கழலிணைகள் தந்தருளும்
செயலைப் பரவிநாம்
    தெள்ளேணங் கொட்டாமோ. 

Pseudo-faiths and their incorrigible Sastras
In this enervating sea,
I wallowed and lay befuddled.
He did away with this,
my grief,
and graced me with His ankleted feet twain.
We will hail this,
His merciful deed,
and clap Thellenam.

Arunachala Siva.

98
Verse 16:


புத்தன் புரந்தராதியர்
    அயன்மால் போற்றிசெயும்
பித்தன் பெருந்துறை
    மேயபிரான் பிறப்பறுத்த
அத்தன் அணிதில்லை
    அம்பலவன் அருட்கழல்கள்
சித்தம் புகுந்தவா
    தெள்ளேணங் கொட்டாமோ. 


He is the ever-novel One ? the one demented -,
who is hailed by Indra and his retinue as also Vishnu and Brahma.
He is the Lord-God who presides over Perunturai;
He is my Sire who snapped my cycle of birth and death;
He abides in the Ambalam of beauteous Tillai.
Let us sing how His feet girt with anklets wrought of Grace,
Entered our minds,
and clap Thellenam.

Arunachala Siva.

99
Verse  15:

உருகிப் பெருகி
    உளங்குளிர முகந்துகொண்டு
பருகற் கினிய
    பரங்கருணைத் தடங்கடலை
மருவித் திகழ்தென்னன்
    வார்கழலே நினைந்தடியோம்
திருவைப் பரவிநாம்
    தெள்ளேணங் கொட்டாமோ. 


Melting we swell in love;
securing from the immense ocean-stream of supernal mercy its supremely potable Nectar,
we quaff it.
Lo,
our soul is thrilled by its coolness.
Ha,
we will but think of the enchanting Southerner's feet girt with anklets,
Hail Him who is divine opulence and clap Thellenam.

Arunachala Siva.

100
Verse  14:

மாலே பிரமனே
    மற்றொழிந்த தேவர்களே
நூலே நுழைவரியான்
    நுண்ணியனாய் வந்தடியேன்
பாலே புகுந்து
    பரிந்துருக்கும் பாவகத்தாற்
சேலேர்கண் நீர்மல்கத்
    தெள்ளேணங் கொட்டாமோ. 

He is inaccessible to Vishnu,
Brahma,
Devas other than these and the Scriptures.
To me,
His servitor,
He came in His subtle form,
entered my soul and enslaved me.
With tear-be-dewed eyes like unto the beautiful Sel-fish,
gratefully remembering His loving act of melting our souls,
we will clap Thellenam.

Arunachala Siva.

101
Verse  13:

பார்பாடும் பாதாளர்
    பாடும்விண்ணோர் தம்பாடும்
ஆர்பாடுஞ் சாரா
    வகையருளி ஆண்டுகொண்ட
நேர்பாடல் பாடி
    நினைப்பரிய தனிப்பெரியோன்
சீர்பாடல் பாடிநாம்
    தெள்ளேணங் கொட்டாமோ. 


He so graced me and redeemed me that I will not henceforth be born on the earth,
the nether world, or the paradise - world;
neither will I depend on any,
Other than Siva.
We will sing the justness of Him,
The inconceivably unique and sublime One.
We will Hymn Him in glorious numbers and clap Thellenam.

Arunachala Siva.

102
Verse 12:


முத்திக் குழன்று
    முனிவர்குழாம் நனிவாட
அத்திக் கருளி
    அடியேனை ஆண்டுகொண்டு
பத்திக் கடலுட்
    பதித்த பரஞ்சோதி
தித்திக்கு மாபாடித்
    தெள்ளேணங் கொட்டாமோ. 


While holy throngs of ascetics toiled and moiled to gain Liberation and languished,
He conferred grace on the Elephant, enslaved me and ruled me.
He,  the Empyrean Light,
immersed me in the main of devotion and caused me come by sweet bliss.
This we will sing and clap Thellenam.

Arunachala Siva.

103
Verse  11:

கயல்மாண்ட கண்ணிதன்
    பங்கன் எனைக்கலந் தாண்டலுமே
அயல்மாண் டருவினைச்
    சுற்றமும்மாண் டவனியின்மேல்
மயல்மாண்டு மற்றுள்ள
    வாசகம்மாண் டென்னுடைய
செயல்மாண்ட வாபாடித்
    தெள்ளேணங் கொட்டாமோ.


When He,
the eyes of whose consort excel those of Kayal's and who is concorporate with Him,
mingled with me,
My alienation from me ended.
My kith and kin ? products of puissant Karma -,
ceased to be.
My delusion of the phenomenal world passed away.
My word and deed perished.
Of these We will sing and clap Thellenam.

Arunachaa Siva.

104
Verse  10:


கனவேயும் தேவர்கள்
    காண்பரிய கனைகழலோன்
புனவே யனவளைத்
    தோளியொடும் புகுந்தருளி
நனவே எனைப்பிடித்தாட்
    கொண்டவா நயந்துநெஞ்சம்
சினவேற்கண் நீர்மல்கத்
    தெள்ளேணங் கொட்டாமோ.


His are the feet adorned with resounding anklets which cannot be beheld by Devas even in their Somnium.  He with His bangled consort whose arms are like the sylvan bamboo, entered my soul and seized me while I was wide awake,
and enslaved and ruled me.  With hearts abounding in love and with spear-sharp eyes tear-bedewed,
We will clap Thellenam.

Arunachala Siva.

105
Verse  9:

கல்நா ருரித்தென்ன
    என்னையுந்தன் கருணையினாற்
பொன்னார் கழல்பணித்
    தாண்டபிரான் புகழ்பாடி
மின்னேர் நுடங்கிடைச்
    செந்துவர்வாய் வெண்ணகையீர்
தென்னாதென் னாஎன்று
    தெள்ளேணங் கொட்டாமோ.


Could any peel off a stone and take out its fiber?
Lo,
He did it.
By His mercy,
the Lord-God made even me to bow at His auric and ankleted feet,
And redeemed me.
O ye damsels of lithe and lightning-like waists,
ruddy coral-line lips and white teeth !
We will sing:
"Tennaa,
Tennaa,"
Hail His glory and clap Thellenam.

Arunachala Siva.

Pages: 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 3200