Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 2945
91
Verse 3:

கட்டமே வினைக ளான காத்திவை நோக்கி யாளாய்
ஒட்டவே யொட்டி நாளு முன்னையுள் வைக்க மாட்டேன்
பட்டவான் றலைகை யேந்திப் பலிதிரிந் தூர்க டோறும்
அட்டமா வுருவி னானே யாவடு துறையு ளானே.

The Lord in Āvaṭuturai!  Admit me as your protege, protecting me from the karmas which afflict me.  I am incapable of fixing you in my mind daily betaking myself for protection, as you are sticking to my soul. The one who has eight great forms and who wanders in every village holding in the hand a large and lifeless skull.

Arunachala Siva.


92
Verse 2:

நானுகந் துன்னை நாளும் நணுகுமா கருதி யேயும்
ஊனுகந் தோம்பு நாயே னுள்ளுற வைவர் நின்றார்
தானுகந் தேயு கந்த தகவிலாத் தொண்டனே னான்
ஆனுகந் தேறு வானே ஆவடு துறையு ளானே.


The Lord in Āvaṭutuṟai!  One who rides on a bull desiring it!  Though I think of approaching you daily, desiring it, I am a devotee who has no worth, and who desired what all the five sensory organs which are inside me, wish to do, and who is low as the dog, only nourishing the body wishing it.

Arunachala Siva.

93
Tiru Avaduturai: (2)

Verse 1:


மஞ்சனே மணியு மானாய் மரகதத் திரளு மானாய்
நெஞ்சுளே புகுந்து நின்று நினைதரு நிகழ்வி னானே
துஞ்சும்போ தாக வந்து துணையெனக் காகி நின்று
அஞ்சலென் றருள வேண்டும் ஆவடு துறையு ளானே.


Siva in Āvaṭuturai! Youth! You are the ruby also for me!  You are also the heap of emeralds!  You are the thoughts that you kindle, having entered into my mind.
Coming to me when I am asleep standing by my side as my companion, you must bestow your grace by saying, 'Do not be afraid!'

Arunachala Siva.


94
Verse 10:


பார்த்தனுக் கருள்வர் போலும் படர்சடை முடியர் போலும்
ஏத்துவா ரிடர்கள் தீர வின்பங்கள் கொடுப்பர் போலும்
கூத்தராய்ப் பாடி யாடிக் கொடுவலி யரக்கன் றன்னை
ஆர்த்தவா யலறு விப்பார் ஆவடு துறைய னாரே.


See 1st verse.  He will grant his weapon Pasupatam to Arjunan, has a spreading matted locks, coiled into a crown.  He will grant many kinds of happiness to remove the sufferings of those who praise him.  Being well-versed in dance, singing and dancing, he will cause the mouth of the demon* of cruel might roaring already, to cry from sorrow. (*Ravanan)

Padigam on Tiru Avaduturai completed.

Arunachala Siva.

95
Verse  9:

பானம ரேன மாகிப் பாரிடந் திட்ட மாலும்
தேனமர்ந் தேறு மல்லித் திசைமுக முடைய கோவும்
தீனரைத் தியக் கறுத்த திருவுரு வுடையர் போலும்
ஆனரை யேற்றர் போலும் ஆவடு துறைய னாரே.

See 1st verse.  Assuming the form of a pig among the ten incarnations, Vishnu who went digging the earth and the chief who has four faces and is seated in the lotus which has abundant honey, has a beautiful form which removes the bewilderment of those two poor persons who did not possess the wealth of knowledge.  He has a white bull which belongs to the species of cow.

Arunachala Siva.96
Verse 8:

முந்திவா னோர்கள் வந்து முறைமையால் வணங்கி யேத்த
நந்திமா காள ரென்பார் நடுவுடை யார்க ணிற்பச்
சிந்தியா தேயொ ழிந்தார் திரிபுர மெரிப்பர் போலும்
அந்திவான் மதியஞ் சூடும் ஆவடு துறைய னாரே.

When those who are called Nandi and Mākāḷar, stood firm in the right path without any harm and when the celestial beings came first and bowed and praised in the proper manner, the Lord in Āvaṭutuṟai, who has on his head the crescent moon that rises in the sky at sunset will burn the three cities of those who never thought of Siva.
When the three cities were destroyed by Siva, three demons escaped destruction.
( These three were those who did not become inimical, succumbing to the wily teachings of Vishnu.  Of these three, two were appointed as guards of Kailash,
their names are Nandi and Mākāḷar.)

Arunachala Siva.97
Verse  7:


விடைதரு கொடியர் போலும் வெண்புரி நூலர் போலும்
படைதரு மழுவர் போலும் பாய்புலித் தோலர் போலும்
உடைதரு கீளர் போலும் உலகமு மாவர் போலும்
அடைபவ ரிடர்க டீர்க்கும் ஆவடு துறையனாரே.


He has the form of a bull drawn on his flag. He wears a white sacred thread of three strands, holds the weapon of a battle-axe.  He wears the skin of a tiger which pounces upon its prey.  He wears a girdle of an ascetic which is generally a long strip of cloth.
He is the worlds and the living being that dwell in them. The Lord in Avaṭatuṟai, removes the sufferings of those who seek him as refuge.

Arunachala Siva.

98
Verse  6:


வக்கர னுயிரை வவ்வக் கண்மலர் கொண்டு போற்றச்
சக்கரங் கொடுப்பர் போலுந் தானவர் தலைவர் போலும்
துக்கமா மூடர் தம்மைத் துயரிலே வீழ்ப்பர் போலும்
அக்கரை யார்ப்பர் போலும் ஆவடு துறைய னாரே.


See 1st verse. When Vishnu worshiped Siva with his lotus eye, in order to take away the life of Vakkaraṉan demon,will give a discus. He is the master of demons, will cause to fall into sufferings stupid persons, who always undergo sorrow only. He will fasten conch beads in his waist.

Arunachala Siva.

99
Verse  5:


பொடியணி மெய்யர் போலும் பொங்குவெண் ணூலர் போலும்
கடியதோர் விடையர் போலுங் காமனைக் காய்வர் போலும்
வெடிபடு தலையர் போலும் வேட்கையாற் பரவுந் தொண்டர்
அடிமையை  ஆள்வர் போலும் ஆவடு துறைய னாரே.


The Lord in Avaṭutuṟai smears his body with holy ash. He wears a shining sacred thread.  He has a bull which walks fast.  He burnt Manmatha. He holds a skull that has many clefts. He will measure the sincerity of servitude of the devotees who praise him out of desire.


Arunachala Siva.


100
Verse  4:

மழுவமர் கையர் போலும் மாதவள் பாகர் போலும்
எழுநுனை வேலர் போலும் என்புகொண் டணிவர் போலும்
தொழுதெழுந் தாடிப் பாடித் தோத்திரம் பலவுஞ் சொல்லி
அழுமவர்க் கன்பர் போலும் ஆவடு துறைய னாரே.


The Lord in Avaṭutuṟai, has a battle-axe in his hand.  He has a lady as his half. He
has a trident whose ends are sharp. He will adorn himself with bones.  He loves those who weep out of joy saying many praises, sing, dance, worship and then rise from sleep.

Arunachala Siva.
101
Verse 3:


உற்றநோய் தீர்ப்பர் போலும் உறுதுணை யாவர் போலும்
செற்றவர் புரங்கண் மூன்றுந் தீயெழச் செறுவர் போலும்
கற்றவர் பரவி யேத்திக் கலந்துலந் தலந்து பாடும்
அற்றவர்க் கன்பர் போலும் ஆவடு துறைய னாரே.


The Lord in Avaṭutuṟai, will cure disease that afflict people. ( this is an auto-biographical incident.) He is the great companion. He will destroy the three cities of the enemies and set them ablaze.  He loves those who surrendered themselves to him only, who are learned and who praise him in the 2nd person and 3rd person, their minds absorbed in him, who are become diminished and suffer.

Arunachala Siva.

102
Verse  2:


மடந்தைபா கத்தர் போலும் மான்மறிக் கையர் போலும்
குடந்தையிற் குழகர் போலுங் கொல்புலித் தோலர் போலும்
கடைந்தநஞ் சுண்பர் போலுங் காலனைக் காய்வர் போலும்
அடைந்தவர்க் கன்பர் போலும் ஆவடு துறைய னாரே.


The Lord in Avaṭutuṟai, has a lady as his half. He holds a young deer in his hand, is the youth in Kuṭantai Kumbakōnam.  He wears the skin of tiger capable of killing will consume the poison, which rose when the ocean was churned. He will kill the god of death. He loves those who have approached him as their refuge.

Arunachala Siva.


103
General topics / Re: Ardra Darsanam - 02.01.2018
« on: January 03, 2018, 03:42:00 PM »
Nandan Story and other songs:

If it is Adirai, it has to be Chidambaram.  So says the compositions.

***

Nowhere  is Tiru Adirai more famous than at Chidambaram.  Muthuswami Deekshitar's
'Ananda Natana Prakasam' does not specifically mention Tiru Adirai but it does describe the Lord as one who displayed his dancing foot to Patanjali and Vyagrapada.

Colloquially known as Arudra Darsanam, the festival is an old one, being mentioned
in the Tevaram.  It is customary to also associate it with salvation being granted to Nandanar, the outcast devotee who yearned for visiting Chidambaram.  Because he kept postponing his planned pilgrimage, he was known as Tiru Nalaip Povar (he that goes tomorrow).  But he does make it, and there merges with the Lord. 

It is believed that this happened on Tiru Adirai.  What is interesting, however, is that the Periya Puranam of Sekkizhar does not say the event took place on this day. In fact
the story of Tiru Nalaip Povar is rather cursorily dealt with in the work.

It was left to the 19th century composer Gopalakrishna Bharati to create a grand opera out of the story.  From a dramatic point of view it makes perfect sense -- the
climax happening on a grand festival day.

To Bharati this shrine was special and it was natural that its greatest event be a part of the story.  That the composer as a regular at Chidambram during Tiru Adirai and other festival in summer  -- Ani Uthiram -- is clear from the song  'Piravada Mukti Tarum'.  Have I not come to your shrine on Ani Uthiram and Margazhi Tiru Adirai, he
asks.

Another song, 'Maravaamal Epadiyum' has Bharati joining the procession around four streets and then entering the sanctum of Kanakasabha via the Deva Sabha on Tiru Adirai day.  'O Lord, I have come to see you on Tiru Adirai day..' goes another song
(Tiru Adirai Darisamathirukku.  'Please glance me and say speak that I will not have any rebirth', it continues.

That Nandanar wants to go to Tillai on Tiru Adirai day is established in several songs.
'Margazhi Madam Tiru Adirai Naal has Nandan begging to be let of his master to enable him to go to Chidambaram because the festival of Tiru Adirai is fast approaching.  In another song, Maadu Thinnum Pulaiya, the landlord asks Nandan
if a meat eating outcast like him ought to even dare think of the holy day in Margazhi.

A song in the same opera has Nandan stating that the sinners who have not yet seen
the Lord of Chidambaram on Margazhi Tiru Adirai have achieved nothing in life.
Another song, set in the Lavani format has Nandan speak of the qualities of devotees
of Chidambaram.  His journey to Tillai is described in another song -Kollidakarai Ponan
Nandan.

Lakhs of devotees descend on Chidambaram on this day, challenging the town infrastructure. For those unable to go, a reading of Gopalakrishna Bharati's Nandan
Charittram is a good alternative.  It helps to understand why the event is so important
from a devotional perspective.  And the language is delectable with its varying meters and wonderful prosody.  Of course, hearing it performed is even better.

Arunachala Siva.                 
     

 
       

104
Ashrams / Re: Bhagavan Jayanti - 03.01.2018 - 138th Jayanti:
« on: January 03, 2018, 01:09:52 PM »
Mountain Path, A Song at First Light:

Upahar:

Clouds are drifting on the hillside,
trees are singing in a morning breeze,
and you are listening to the river,
moving,as the river of boundless peace.

Silence opens like a flower,
a cup of rainbows overflows within,
and you are leaning to the presence,
kneeling in the presence of the one you are.

Wandering in this realm so fair,
trust the way to lead you where it is going;
while bird sails without a care,
she trusts the wind to take her where it is blowing.

Beloved dancer in the halls of dawn,
all beings held now in your first wild light,
shining in your vision, walking to your rhythm,
All creation sways.
O lovers of the ancient pathways,
born into beauty in the fields of grace,
I will meet you in His footsteps,
I will greet you before time begin I will meet you Here.

Though skies may turn and thoughts must flow,
day spine  against its insubstantial story,
yet love to love will laugh and bow;
sing, here to here and now to now, the Glory.       

Arunachala Siva.

105
Ashrams / Re: Bhagavan Jayanti - 03.01.2018 - 138th Jayanti:
« on: January 03, 2018, 12:52:47 PM »
Hridaya Guha:

Janet Robinson

Curling tendrils of Grace,
Pull me to your Heart Cave, O Ramana!

Let the Power of this Hill in all Its forms
Reveal the Self shining within.

May the banyan tree of Wisdom
Strangle and starve the habits of my mind.

Flesh eating birds of Bliss,
Tear away the memory of desire.

Lighting of Inquiry, blazing fire,
Burn the knotted ropes,
Loosening, falling,
Falling away.

Iron rich boulders of Sadhana,
Crush the bones of grief then burn them in your furnace,
Blue-black as night.

Cleansing rain of Surrender,
wash away the ash, the cloaking haze of regret.

Healing Nectar of Devotion,
Dissolve the leaf bed on which I dream.
Unwrap my shrouded thoughts,
Let the vibrations of Your Name
Drench my mind with the Medicine of You.

Aruna Path, with your tender stones of Grace, mercifully
Lead me to my sweet demise,
O Ramana, in the cave of your dominion.

Such is Your Love, O Arunachala,
that I will not survive your mercy.

No greater Bliss is there than this;
To become the Space in which
the soaring Arunagiri birds wing home.

Arunachala Siva. 

   

Pages: 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 2945