Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 [600] 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 ... 3127
8986
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 24, 2016, 09:11:59 AM »
Verse 913:


சென்றவர்கள் தேரர்குழாம் அணைந்து நீங்கள்
    செப்பிவரும் பொருள் நிலைமை தெரிக்க எங்கள்
வென்றிமழ இளங்களிறு சண்பை யாளி
    வேதபா லகன்மும்மைத் தமிழின் வேந்தன்
நன்றுமகிழ்ந் தழைக்கின்றான் ஈண்ட நீரும்
    நண்ணுமெனக் கூறுதலும் நன்மை சாராத்
தன்தகைமைப் புத்தருடன் சாரி புத்தன்
      சத்திரமண் டபமுன்பு சார வந்தான்.


They that moved out, came before the Buddhist-crowd
And said: "To proclaim the truth of your faith
In the disputation, our ever-victorious and young
Elephant-calf who is the Lord of Sanbai, the master
Of the Vedas and the sovereign of threefold Tamil,
Gladly invites you; may you come in all celerity."
Thus told, with the Buddhists who knew not
The righteous way (up till then) Caari Buddha
Hastened to the Choultry Mantapam.   

Arunachala Siva.

8987
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 24, 2016, 09:09:19 AM »
Verse  912:


அத்தன்மை கேட்டருளிச் சண்பை வந்த
    அடலேறு திருவுள்ளத் தழகி தென்று
மெத்தமகிழ்ச் சியினோடும் விரைந்து சென்று
    வெண்தரளச் சிவிகையினின் றிழிந்து வேறோர்
சத்திரமண் டபத்தின் மிசை ஏறி நீடு
    சைவருடன் எழுந்தருளி இருந்து சாரும்
புத்தர்களை அழைக்கவெனத் திருமுன் நின்றார்
    புகலிகா வலர்ஏவல் போற்றிச் சென்றார்.When apprised of this, the heroic Lion of Sanbai
Thought that it was but good; he moved out fast, rejoicing,
And stepped out of his white and pearly palanquin;
He ascended the mantapam in a choultry, and there
Sat majestically amidst the glorious Saivites;
Then he said; "Call the Buddhists." The servitors
That stood before him, when thus bidden,
Went forth to call them.

Arunachala Siva.

8988
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 24, 2016, 09:06:24 AM »
Verse 911:


அஞ்சிஅகன் றோடியஅப் புத்த ரெல்லாம்
    அதிசயித்து மீண்டுமுடன் அணைந்து கூடி
வஞ்சனையோ இதுதான்மற் றவர்தஞ்சைவ
    வாய்மையோ எனமருண்டு மனத்திற் கொள்வார்
எஞ்சலின்மந் திரவாத மன்றி எம்மோ
    டெதிர்ந்து பொருள் பேசுவதற் கிசைவ தென்று
தஞ்செயலின் மிக்குள்ள சாரிபுத்தன்
    தன்னையே முன்கொண்டு பின்னுஞ் சார்ந்தார்.


The Buddhists who ran away scared, stood wondering;
Once again they gathered; bewildered, they thought thus:
"Was it an act of deception? Or was it
The result of the truth of their Saivism?"
They said: "Not by flawless Mantric disputation,
But by disputation through words, you should
Argue with us to establish the Truth."
Then with Caari Buddha, valiant in the way
Of their faith to lead them, they came again
To pursue the disputation.   


Arunachala Siva.

8989
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: August 24, 2016, 07:46:00 AM »Guru Gita in verse 129, speaks as to how the Guru goes
about his job of conferring the Self Knowledge to the
disciple.

"Karuna khadga-patena chhitva pasashatkam sisoh
Samyogananda janakah sadgurusso'bhidhiyate."

He who by the sword of his compassion cuts the eight-fold
fetters of the disciple and [thus] gives birth to spontaneous
bliss in him, is called the Guru.

The eight-fold fetters are said to be: hatred, shame, caste
[social class], [commitment to] good culture i.e. asrama,
[protecting one's] reputation i.e. maryadha, pride and egoism,
[ahankara].  All these are snapped by Guru, to make to
realize what you are. 

Once Muruganar brought a big jackfruit.  It was to give
it to ashramites because that day was his mother's annual
ceremony day.  Bhagavan said:  "O, you have not left this
still.  So, you have to perform sraddha.  Where are brahmins?
I am one Brahmin, [Bhagavan telling about Him!], Ramanatha
Brahmachari and Viswanathan are there.  We shall find the
fourth one!"  Muruganar shed tears and prostrated before
Bhagavan!  Bhagavan, nevertheless allowed him to distribute
the jackfruit pieces to everyone on that day, lest it should
go waste!

Manikkavachagar sings:  "You have come to stay in my Heart.
But the Heart is oozing nectar of Grace."  He says in Tiru
Ponnoosal, the Decade of Holy Swing, a song that describes
the swing-game of girls.

Nanjamar kandathan, andatthavar nathan.... (Tiruvachakam,
Tiru Ponnoosal, Verse 4)

He is having a blue neck [due to halahala], he is the Lord of the gods,
he lives in Uttarakosa Mangai, where the clouds touch the tall walls of
the city, embedded with pearls and rubies.  He stays in my Heart, with
the mother of graceful words; he lives in the Hearts of all his devotees,
oozing the nectar of grace; he vanquishes our birth.  Let us sing his glories,
O girls with bangles made of corals and conch-shells, let us play the game of golden swing! 

(Source: Guru Gita - Eng. Trans. Divine Life Society, and an article in Mountain Path, April June 2009)

Arunachala Siva. 

8990Fear is due to the mind.  For the one who has controlled
the mind, there is no fear.  If one like Bhagavan Ramana
could kill the mind, he becomes the boldest human being
in the world.  As Nagaraj said, we are the Third Eye of Siva,
from where Skanda came out to kill the demons with whom
even Brahma, Vishnu and Indra feared.  June 20th is the
40th anniversary of man's landing on the moon.  On that
day Neil Armstrong and Col. Collins landed on the moon.
Edward Aldrin was in the mothercraft, still circling the moon
for his friends to join him after the mission.  Normal Mailer
has written a non-fiction called Fire on the Moon, about the
psychology of astronauts.  He interviewed them in detail
before the mission.  The one question that was the most
important was:  How will you manage the worst situations?
The worst situation could me many.  The failure of the craft,
loss of oxygen, sudden death due to some unknown problems,
re-entry problem, [in which Kalpana Chawla and others died].
All problems revolve around death.  Death is the most primordial fear.
Neil Armstrong, [who later became a Jesuit Father!]
said:  Problem of liquidation?  Why we should fear that?  We are always
with God.  It is God who runs the show!"

Saint Tiruvukkarasar sang:  What is there to fear about?
What things will erupt which can give fear to us?  We have
got the Panchaksharam. 

Panchaksharam is called Anju-Ezhutthu in Tamil.  Five letters. 
Anju also means 'to fear'.  The saint-poet has made pun on
this word!

Arunachala Siva.

8991
Verse  5:


மண்ணினில் மாயை மதித்து வகுத்த
மயக்கறு மாகாதே
வானவ ரும்அறி யாமலர்ப் பாதம்
வணங்குது மாகாதே
கண்ணிலி காலம் அனைத்தினும் வந்த
கலக்கறு மாகாதே
காதல்செ யும்அடி யார்மனம் இன்று
களித்திடு மாகாதே
பெண்ணலி ஆணென நாமென வந்த
பிணக்கறு மாகாதே
பேரறி யாத அநேக பவங்கள்
பிழைத்தன ஆகாதே
எண்ணிலி யாகிய சித்திகள் வந்தெனை
எய்துவ தாகாதே
என்னை யுடைப்பெரு மான்அருள் ஈசன்
எழுந்தரு ளப்பெறிலே.


If my Lord who owns me and rules me,
in grace,
deigns to manifest before me:
Will not the feeling of bewilderment engendered by the willing performance of Mayic deeds,
on earth cease?
Will the adoration of the Flower-Feet unknown even to the Devas,
come to an end?
Will not the bewilderment engendered during my blind days get snapped?
Will the loving minds of devotees cease,
this day,
to rejoice?
Will not the divisions of man,
woman and sexless,
and of us and other than us cease?
Will not the many unnameable embodiment cease?
Will not occult powers galore seek to indwell me?


contd.,

Arunachala Siva.

8992
Verse  4:


என்னணி யார்முலை ஆகம் அளைந்துடன்
இன்புறு மாகாதே
எல்லையில் மாக்கரு ணைக்கடல் இன்றினி
தாடுது மாகாதே
நன்மணி நாதம் முழங்கியென் உள்ளுற
நண்ணுவ தாகாதே
நாதன் அணித்திரு நீற்றினை நித்தலும்
நண்ணுவ தாகாதே
மன்னிய அன்பரில் என்பணி முந்துற
வைகுவ தாகாதே
மாமறை யும்அறி யாமலர்ப் பாதம்
வணங்குது மாகாதே
இன்னியற் செங்கழு நீர்மலர் என்தலை
எய்துவ தாகாதே
என்னை யுடைப்பெரு மான்அருள் ஈசன்
எழுந்தரு ளப்பெறிலே.


If my God who owns me and rules me,
in grace,
deigns to manifest before me:
Will it become impossible for me to hug His body,
pressing my beautiful breasts thereon and enjoy bliss?
Will I be disabled to bathe in joy in the infinite and great sea of mercy,
this day?
Will not the sweet sonic sound so soar up in me that I will,
for sure,
come by it?
Will it not be possible for me to adorn me daily with my Lord-Consort`s comely Holy Ash?
Will not my services to Him,
among them that serve Him perennially be reckoned as the foremost?
Will I be disabled to adore His flower-feet which are beyond the cognition of the Vedas?
Will the sweet and Suaveolent Sengkazhuneer flower cease to bedeck my crown?

contd.,

Arunachala Siva.

8993
55.  One whose experience is the Brahmic Bliss, whose worship of Siva is the Brahmic nectar, who
relishes the Brahmic nectar alone is the Videha Mukta.

56. One whose wedlock is in the essence of Brahmic Bliss whose family is the nectar of Brahman, who
is associated with people in the Brahmic Bliss alone is the Videha Mukta.

57.  Living in the choicest nectar of Brahman, seated in the temple of Brahmic Bliss, one whose constant
repetition is of the Brahmic nectar alone is the Videha Mukta.

58.  The finale of whose body is Brahmic Bliss, whose senses display Brahmic Bliss, whose learning
is full of Brahmic nectar alone is the Videha Mukta.

59.  Intoxicated by the vigor of Brahmic Bliss, suffused with the essence of Brahmic nectar, one who
ever reposes in the Self that is Brahmic alone is the Videha Mukta.

60.  This chapter on liberation from the body is so rare to come by all in the texts.  It has been revealed
to you by me O great Yogi!  Emancipation from the body occurs by listening to this.

61.  Skanda:

I worship Your feet O Lord of the helpless, consort of Uma and wearing the ruler of night, the moon, in the
crown of Your matted locks.  Save me Lord of the Pramatha hosts, who with a spark emanating from the
fiery forehead the love God Manmatha to ashes.

62.  O three eyed Lord, whose body is smeared with the holy ashes!  Let my mind-lotus ever attain association
with Thy eyes by a momentary side glance.  Thereby I shall be able to overcome the vicious cycle of
transmigration full of sorrow deluding the multitudes into bondage, the escape from which is not known
to the Vedas ir ever their crest, the Upanishads.

The chapter 12, a dialogue between Ribhu and Nidagaha, called the 'description of the chapter on liberation
from the body, in the sixth amsa called Sankara in Sri Siva Rahasyam.

contd.,

Arunachala Siva.                     
 

8994
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 23, 2016, 09:21:26 AM »
Verse 910:


மற்றவர்கள் நிலைமையையும் புத்த நந்தி
    வாக்கின்போர் ஏற்றவன்தன் தலையும் மெய்யும்
அற்றுவிழ அத்திரவாக் கதனால் அன்பர்
    அறுத்ததுவுங் கண்டஅர னடியார் எல்லாம்
வெற்றிதரும் பிள்ளையார் தமக்குச் சென்று
    விண்ணப்பஞ் செயவெதிர்ந்த விலக்கு நீங்க
உற்றவிதி அதுவேயாம் அரஎன் றெல்லாம்
    ஓதுகென அவ்வொலிவான் உற்ற தன்றே.
The serviteurs of Siva who witnessed the plight
Of the Buddhists and also the head and the trunk
Of Buddha Nandi severed by the mantric weapon
Of words, came before the godly child-- the conferrer
Of triumph--, and humbly narrated
The happenings; thereupon he said: "The Lord
Has ruled even thus to quell the opposing obstruction;
So, may you all chant, 'Hara, Hara!'
Thus bidden they chanted the Lord's name   
And the chanting filled the sky."

Arunachala Siva.

8995
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 23, 2016, 09:18:10 AM »
Verse 909:


ஏறுயர்த்தார் சைவநெறி ஆணை உய்க்க
    எதிர்விலக்கும் இடையூற்றை எறிந்து நீக்கும்
மாறில்வலி மந்திரமாம் அசனி போல
    வாய்மைஉரைத் திருத்தொண்டர் வாக்கி னாலே
வேறுமொழிப் போர் ஏற்பான் வந்த புத்தன்
    மேனியையும் தலையினையும் வெவ்வே றாகக்
கூறுபட நூறியிடப் புத்தர் கூட்டம்
    குலைந்தோடி விழுந்துவெருக் கொண்ட தன்றே.When the command of the Lord whose banner
Sports the Bull was thus pronounced,
Like the great thunder, the peer-less puissant
Mantric weapon--impossible to for-fend--,
Which annihilates all troubles that beset the way
Of Saivism, by reason of the truth-laden
Pronouncement of the divine servitor,
Rent asunder the head from the body of Buddha Nandi,
The hair-splitting logo-machist that came thither;
Witnessing this the Buddhist crowds, struck with fear,
Ran helter-skelter and quailed.   

Arunachala Siva.

8996
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 23, 2016, 09:15:14 AM »
Verse 908:


வருமிடத்தில் அழகிதாம் நமக்கு வாதில்
    மற்றிவர்தம் பொருள்நிலைமை மறாத வண்ணம்
பொருமிடத்தில் அறிகின்றோம் புத்த நந்தி
    பொய்ம்மேற்கோள் எனப்புகலி வேந்தர் கூற
அருமுறைசொல் திருப்பதிகம் எழுது மன்பர்
    ஆளுடைய பிள்ளையார் திருவாக் காலே
உருமிடித்து விழப்புத்தன் உத்த மாங்கம்
    உருண்டுவீழ் கெனப்பொறா உரைமுன் விட்டார்."Becoming indeed is this intervention; we will
Expose truly the pseudo-religion,
And the certitude that is said to be behind
Their faith, contrary to truth." When thus
The Prince of Pukali spake, the devotee and
Amanuensis of his divine decades, by reason
Of the mandate of the Son ruled by the Lord,
Burst out thus with the un-containable utterance:
"May the head of Buddha Nandi roll down
Slashed by thunder winged with lightning."

Arunachala Siva.

8997
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 23, 2016, 09:12:51 AM »
Verse  907:புத்தரினம் புடைசூழப் புத்த நந்தி
    பொருவில்ஞா னப்புனிதர் திருமுன் பூதும்
மெய்த்தவிறற் சின்னங்கள் விலக்குங் காலை
    வெகுண்டெழுந்த திருத்தொண்டர் வெறுத்து நோக்கி
இத்தகைய செயற்கிவரைத் தடிதல் செய்யா
    திதுபொறுக்கில் தங்கணிலை ஏற்ப ரென்று
முத்துநிரைச் சிவிகையின் மேல் மணியை வந்து
    முறைபணிந்து புகுந்தபடி மொழிந்து நின்றார்.

As thus Buddha Nandi accompanied with his throng,
Averted the flourish of the truly triumphant instruments
Heralding the arrival of the holy one
Of peerless wisdom, the angered devotees cast looks
Of contempt on him; convinced that if these
Be not punished, but merely endured, they would all the more
Revel in their evil, they came before the Ruby enthroned
In the palanquin inlaid with rows of pearls, duly paid
Obeisance to him and narrated the true happenings.   

Arunachala Siva.

8998
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 23, 2016, 09:10:09 AM »
Verse  906:


மற்றவர்கள் வெவ்வுரையும் பிள்ளை யார்முன்
    வருசின்னப் பெருகொலியும் மன்னுந் தொண்டர்
பொற்புடைய ஆர்ப்பொலியுஞ் செவியினூடு
    புடைத்தநா ராசமெனப் புக்க போது
செற்றமிகு முள்ளத்துப் புத்த நந்தி
    செயிர்த் தெழுந்து தேரர்குழாஞ் சூழச்சென்று
வெற்றிபுனை சின்னங்கள் வாதி லெம்மை
    வென்றன்றோ பிடிப்பதென வெகுண்டு சொன்னான்.


Their cruel report on the one hand and the swelling flourish
Of Cinnams that proclaimed the arrival of the godly child
On the other, simultaneously smote his ears
As though hot and sharp and smelted iron
Flowed there-into; Buddha Nandi of flawed
And hateful heart, rose up in wrath, and circled
By the crowd of Buddhists, came before the servitors
And roared in wrath, thus: "It is only after vanquishing me
In disputation, you can blare your triumphant instruments."

Arunachala Siva.

8999
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 23, 2016, 09:07:25 AM »
Verse  905:


புல்லறிவிற் சாக்கியர்கள் அறிந்தார் கூடிப்
    புகலியர்தம் புரவலனார் புகுந்து தங்கள்
எல்லையினில் எழுந்தருளும் பொழுது தொண்டர்
    எடுத்தஆர்ப் பொலியாலும் எதிர்முன் சென்று
மல்கியெழுந் திருச்சின்ன ஒலிக ளாலும்
    மனங்கொண்ட பொறாமையினால் மருண்டு தங்கள்
கல்வியினில் மேம்பட்ட புத்த நந்தி
    முதலான தேரர்க்குங் கனன்று சொன்னார்.

The harebrained Saakyas thereupon fore-gathered.
When the Prince of Pukali arrived
At the outskirts of their town, by reason
Of the loud resounding caused by the servitors
And the soaring flourish of the divine trumpets,
Possessed by envy, they grew bewildered; then,
They made and angry report to their very learned leader
Buddha Nandi and other Buddhists.   

Arunachala Siva.

9000
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 23, 2016, 09:04:23 AM »
Verse  904:


சீர்நிலவு திருத்தெளிச்சே ரியினைச் சேர்ந்து
    சிவபெருமான் தனைப்பரவிச் செல்லும் போது
சார்வறியாச் சாக்கியர்தம் போதி மங்கை
    சார்தலும்மற் றதுஅறிந்த சைவ ரெல்லாம்
ஆர்கலியின் கிளர்ச்சியெனச் சங்கு தாரை
    அளவிறந்த பல்லியங்கள் முழக்கி ஆர்த்துப்
பார்குலவு தனிக்காளஞ் சின்ன மெல்லாம்
    பரசமய கோளரிவந் தான்என் றூத.


He came to Tirutthelicchery of abiding renown
And adored Lord Siva and marched on;
When he came near unto Bhothi Mangkai
Of Saakyas who knew not the righteous way,
The Saivites who came to know of his arrival
Raised a polyphonic symphony like unto the oceanic roar,
With Conches, Taarais and other instruments galore
Unique Kaalams and Cinnams blared, and to the world
Announced his advent thus:
"Behold him, the Parasamaya Kolari!"

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 [600] 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 ... 3127