Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 [599] 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 ... 3198
8971
5.பூதங்கள் தோறும்நின் றாயெனின் அல்லால்
    போக்கிலன் வரவிலன் எனநினைப் புலவோர்
கீதங்கள் பாடுதல் ஆடுதல் அல்லால்
    கேட்டறி யோம்உனைக் கண்டறி வாரைச்
சீதங்கொள் வயல்திருப் பெருந்துறை மன்னா
    சிந்தனைக் கும்அரி யாய்எங்கள் முன்வந்
தேதங்கள் அறுத்தெம்மை ஆண்டருள் புரியும்
    எம்பெரு மான்பள்ளி எழுந்தரு ளாயே.


Wise men affirming that You abide in all the elements,
Ever-free from death and birth,
sing hymns and dance.
Yet we have not even known by hearsay of those that have seen and known You.
O king of sacred Perunturai rich in cool fields !
O One beyond thought !
O our God,
You manifest before us,
do away with our flaws,
redeem us and grant us grace.
Be pleased to arise from off Your couch and grace us.

Arunachala Siva.

8972
4.இன்னிசை வீணையர் யாழினர் ஒருபால்
    இருக்கொடு தோத்திரம் இயம்பினர் ஒருபால்
துன்னிய பிணைமலர்க் கையினர் ஒருபால்
    தொழுகையர் அழுகையர் துவள்கையர் ஒருபால்
சென்னியில் அஞ்சலி கூப்பினர் ஒருபால்
    திருப்பெருந் துறையுறை சிவபெரு மானே
என்னையும் ஆண்டுகொண் டின்னருள் புரியும்
    எம்பெரு மான்பள்ளி எழுந்தரு ளாயே.


Player of sweet-voiced Veena on one side;
the players of Yaazh on one side;
reciters of Vedas and praying devotees on one side;
the holders of densely-woven flower-wreaths in their hands,
On one side;
adorers,
weeping devotees and those that wilt,
on one side;
those that joined their hands over their heads,
in worship,
on one side;
it is thus the devotees had fore-gathered.
O Lord Siva abiding at sacred Perunturai !
O our God who redeemed even me and grants me sweet grace,
be pleased to arise from off Your couch and grace us.

Arunachala Siva.

8973
3.கூவின பூங்குயில் கூவின கோழி
    குருகுகள் இயம்பின இயம்பின சங்கம்
ஓவின தாரகை யொளிஒளி உதயத்
    தொருப்படு கின்றது விருப்பொடு நமக்குத்
தேவநற் செறிகழல் தாளிணை காட்டாய்
    திருப்பெருந் துறையுறை சிவபெரு மானே
யாவரும் அறிவரி யாய்எமக் கெளியாய்
    எம்பெரு மான்பள்ளி எழுந்தரு ளாயே. Comely cuckoos have piped their notes;
the chanticleers have crowed;
other birds have loud twittered;
Shells have blared;
the light of stars has faded.
Dawn's radiance spreads.
Deign to make manifest,
in love,
Your divine and goodly feet twain,
fastened to anklets.
O God Siva who abides at sacred Perunturai !
O Lord hard to know by all others,
but easy of access to us,
be pleased to arise from off Your couch and grace us.

Arunachala Siva.

8974
2.

அருணன்இந் திரன்திசை அணுகினன் இருள்போய்
    அகன்றது உதயநின் மலர்த்திரு முகத்தின்
கருணையின் சூரியன் எழஎழ நயனக்
    கடிமலர் மலரமற் றண்ணல்அங் கண்ணாம்
திரள்நிரை அறுபதம் முரல்வன இவையோர்
    திருப்பெருந் துறையுறை சிவபெரு மானே
அருள்நிதி தரவரும் ஆனந்த மலையே
    அலைகட லேபள்ளி எழுந்தரு ளாயே.


O God Siva abiding at sacred Perunturai !
O Mount of Bliss that comes to us to confer on us the Wealth Of Grace !
O One like the billowy sea !
Arunan - The charioteer of Surya -,
has reached the East - The quarter of Indira.
Murk has fled away.
The rays of dawn are pervading.
Like mercy manifesting in Your flowery and merciful face,
as the sun rises up and up,
Fragrant lotuses like unto Your eyes,
burgeon.
The six-footed bees,
in swarms and in rows,
thither Bombinate.
Take cognizance of these and be Pleased to arise from off Your couch and grace us.


Arunachala Siva.

8975
Tirup Palli Ezhuchi:


Tirodhdana Suddhi:

1.


போற்றிஎன் வாழ்முத லாகிய பொருளே
    புலர்ந்தது பூங்கழற் கிணைதுணை மலர்கொண்
டேற்றிநின் திருமுகத் தெமக்கருள் மலரும்
    எழில்நகை கொண்டுநின் திருவடி தொழுகோம்
சேற்றிதழ்க் கமலங்கள் மலருந்தண் வயல்சூழ்
    திருப்பெருந் துறையுறை சிவபெரு மானே
ஏற்றுயர் கொடியுடை யாய்எனை யுடையாய்
    எம்பெரு மான்பள்ளி எழுந்தரு ளாயே.
O supreme Ens which is the source of my life, praise be !
It has dawned; we will hail Your flowery, ankleted!
Feet twain with a pair of flowers matching them. !
Blessed with the gracious and beautiful smile!
That burgeons in Your visage, we will adore Your sacred feet. !
O God Siva who abides at sacred Perunturai girt!
With cool fields where, from the mire, petaled lotuses!
Blossom ! O One that has a flag inscribed!
With a sign of the Bull ! You own us. O our God be pleased!
To arise from off Your couch and grace us. !


Arunachala Siva/

8976
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 23, 2016, 09:11:34 AM »
Verse  300:கண்டவர்கள் அதிசயிப்பக்
    கரையேறி உடைபுனைந்து
மண்டுபெருங் காதலினால்
    கோயிலினை வந்தடைந்து
தொண்டரெதிர் மின்னுமா
    மேகம்எனுஞ் சொற்பதிகம்
எண்திசையு மறிந்துய்ய
    ஏழிசையால் எடுத்திசைத்தார்.


Even as the beholders marveled at it, he came forth
To the bank of the tank, had his change of clothing,
And in great and soaring devotion reached the temple;
In the presence of the devotees he sang in seven-fold music
A decade of delilverence to all the men inhabiting
The eight directions should they comprehensively
Hail it; it opened with the words: "Minnu maa mekangkal?"   

Arunachala Siva.

8977
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 23, 2016, 09:08:49 AM »
Verse 299:


மிக்கபுனல் தீர்த்தத்தின்
    முன்னணைந்து வேதமெலாந்
தொக்கவடி வாயிருந்த
    துருத்தியார் தமைத்தொழுது
புக்கதனில் மூழ்குதலும்
    புதியபிணி யதுநீங்கி
அக்கணமே மணியொளிசேர்
    திருமேனி யாயினார்.He reached the tank rich in efficacious water,
Prayed to the Lord of Tirutthurutthi who is
A manifestation of all the glories celebrated
By the Vedas, and plunged into it; as he did so, he stood
Cured of his recent malady, and at that very moment
Came to be endowed with a divine body,
Which blazed with ruby luster.   

Arunachala Siva.

8978
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 23, 2016, 09:06:31 AM »
Verse 298:


பரவியே பணிந்தவர்க்குப்
    பரமர் திரு வருள்புரிவார்
விரவியஇப் பிணியடையத்
    தவிர்ப்பதற்கு வேறாக
வரமலர்வண் டறைதீர்த்த
    வடகுளத்துக் குளிஎன்னக்
கரவில்திருத் தொண்டர்தாங்
    கைதொழுது புறப்பட்டார்.To him that thus hailed and adored, the Supreme One
Graciously spake thus: "For the total cure
Of your affliction, take a special bath in the Northern Tank
Where bees hum over goodly blossoms," Thus bidden
The servitor who knew not deception, adored Him
Folding his hands, and marched on.


Arunachala Siva.

8979
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 23, 2016, 09:04:12 AM »
Verse  297:


திருப்பதிகங் கொடுபரவிப்
    பணிந்துதிரு வருளாற்போய்
விருப்பினொடுந் திருத்துருத்தி
    தனைமேவி விமலர்கழல்
அருத்தியினாற் புக்கிறைஞ்சி
    யடியேன்மே லுற்றபிணி
வருத்தமெனை ஒழித்தருள
    வேண்டுமென வணங்குவார்.

Having hailed Him in a divine decade, he adored Him,
And blessed with His leave he longingly fared forth
To Tirutthurutthi, moved into the shrine and adored
In great devotion the ankleted feet of the pure
And purifying Lord, and prayed to Him thus: "Be pleased
To rid me of the misery of my affliction."

Arunachala Siva.   


8980
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 23, 2016, 09:01:25 AM »
Verse  296:


அங்கணைவார் தமையடியார்
    எதிர்கொள்ளப் புக்கருளிப்
பொங்குதிருக் கோயிலினைப்
    புடைவலங்கொண்டு உள்ளணைந்து
கங்கைவாழ் சடையாய்ஓர்
    கண்ணிலேன் எனக்கவல்வார்
இங்கெனக்கா ருறவென்னுந்
    திருப்பதிக மெடுத்திசைத்தார்.On his arrival, he was received there
By the devotees; with them he moved into the temple
Of swelling glory, circumambulated
The inner shrine, came before the Lord?s presence
And hymned thus: "O Lord in whose matted hair, the Ganga
Thrives! Behold me who am deprived of an eye!"
he sorrowing servitor sang thus in his tuneful
Decade: "O Lord, who indeed is my kin?"

Arunachala Siva.   

8981
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 23, 2016, 08:59:07 AM »
Verse  295:

பரமர்திரு வரத்துறையைப்
    பணிந்துபோய்ப் பலபதிகள்
விரவிமழ விடையுயர்த்தார்
    விரைமலர்த்தாள் தொழுதேத்தி
உரவுநீர்த் தடம்பொன்னி
    அடைந்தன்ப ருடனாடி
அரவணிந்தார் அமர்ந்ததிரு
    வாவடுதண் டுறைஅணைந்தார்.Having adored at Tiruvaratthurai of the Supreme Lord
He visited many a shrine of Siva whose flag
Sports the young Bull, hailed and adored
His fragrant flower-feet, bathed in the Kaveri
Of immense waters, accompanied with the devotees
And then came near cool Tiruvaavaduthurai whose Lord
Wears as a jewel, the serpent.

Arunachala Siva.

8982
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 23, 2016, 08:56:35 AM »
Verse 294:


அந்நாட்டின் மருங்குதிரு வரத்துறையைச் சென்றெய்தி
மின்னாரும் படைமழுவார்
விரைமலர்த்தாள் பணிந்தெழுந்து
சொன்மாலை மலர்க்கல்வா
யகில்என்னுந் தொடைசாத்தி
மன்னார்வத் திருத்தொண்ட
ருடன்மகிழ்ந்து வைகினார்.


He reached Tiruvaratthurai in that realm,
Prostrated before the fragrant and flower-soft feet
Of the Lord who wields the fulgurant weapon of Mazhu,
Rose up and adorned Him with a garland of Tamizh verse,
Beginning with the words: "Kalvaai akil,"
And sojourned there in joy
With the devotees of ever-during ardor.


Arunachala Siva.

8983
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 23, 2016, 08:54:44 AM »
Verse  293:


அங்கணரை ஆமாத்தூர்
    அழகர்தமை யடிவணங்கித்
தங்கும்இசைத் திருப்பதிகம்
    பாடிப்போய்த் தாரணிக்கு
மங்கலமாம் பெருந்தொண்டை
    வளநாடு கடந்தணைந்தார்
செங்கண்வள வன்பிறந்த
    சீர்நாடு நீர்நாடு.


உயிர்களுக்கு அருள் வழங்கியருளும் அழகிய பெருமானாரைத் திருஆமாத்தூரில் எழுந்தருளியிருக்கும் அழகரை வணங்கி, இசை பொருந்திய திருப்பதிகம் பாடி, அப்பாற்சென்று, இந்நிலவுலகிற்கு மங்கலமாக விளங்கும் தொண்டைநாடு என்னும் வளமுடைய நாட்டினைக் கடந்து, கோச்செங்கட் சோழன் தோன்றிய சீர்மைமிகுந்த நாடாய நீர்வளமுடைய சோழ நாட்டினை அடைந்தார்.8984
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 23, 2016, 08:51:12 AM »
Verse  292:


மன்னுதிருப் பதிகள்தொறும்
வன்னியொடு கூவிளமும்
சென்னிமிசை வைத்துவந்தார்
கோயிலின்முன் சென்றிறைஞ்சிப்
பன்னுதமிழ்த் தொடைசாத்திப்
பரவியே போந்தணைந்தார்
அன்னமலி வயற்றடங்கள் சூழ்ந்ததிரு வாமாத்தூர்.


On his way at each holy and ever-during town
He visited the temple of the Lord who wears
In His crown Vanni and Vilva, adored the Lord
And adorned Him with garlands of celebratory
Tamizh verse*; thus he reached Tiruvaamaatthoor
Rich in tanks and fields where swans teemed.

(* Padigam 7.83)

Arunachala Siva.

8985
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 23, 2016, 08:47:34 AM »
Verse  291:


அந்தியும்நண் பகலும்என
    எடுத்தார்வத் துடனசையால்
எந்தைபிரான் திருவாரூர்
    என்றுகொல்எய் துவதென்று
சந்தஇசை பாடிப்போய்த்
    தாங்கரிய ஆதரவு
வந்தணைய அன்பருடன்
    மகிழ்ந்துவழிக் கொள்கின்றார்.


"அந்தியும் நண்பகலும்" எனப் பாட எடுத்து, உள் ளத்துத் திருவாரூருக்குச் செல்ல வேண்டும் என்னும் ஆர்வம் மிக, அப் பெரும்பதிக்கு என்று சேருவது எனும் குறிப்புடைய சந்தம் உடைய இசை யினைப் பாடி அன்பர்களுடன் மகிழ்ந்து வழிக்கொள்ளும் ஆரூரர்,

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 [599] 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 ... 3198