Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 [598] 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 ... 3089
8956
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: July 22, 2016, 10:50:48 AM »
Verse 75:



75: தங்குவர், கற்பக தாருவின் நீழலில், தாயர் இன்றி
மங்குவர், மண்ணில் வழுவாய் பிறவியை,-மால் வரையும்,
பொங்கு உவர் ஆழியும், ஈரேழ் புவனமும், பூத்த உந்திக்
கொங்கு இவர் பூங்குழலாள் திருமேனி குறித்தவரே.

பெரிய மலைகளையும், நுரைக் கடலையும், பதினான்கு உலகத்தையும் பெற்றெடுத்த ஏ அபிராமி! மணம் வீசும் பூவையணிந்த குழலுடையவளே! உன்னுடைய திருமேனியை இடையுறாது சிந்தையிலே தியானிப்பவர் சகலத்தையும் தருகின்ற கற்பக மரத்தின் நிழலையும் பெற்று இன்புறுவர். இடைவிடாது தோன்றும் மானிடப் பிறவியும் இல்லாமல் போவர். அத்தகைய பல பிறவிகளில் பெற்றெடுக்கும் மானிடத் தாயாரும் இல்லாமல் போவர் (என்றும் நிலையாகிய தாய் நீயே).

O Abhirami!  You have given birth to big mountains, frothing seas, and fourteen worlds.  O Abhirami!
You are wearing sweet smelling flowers!  Those who contemplate on Your form without interruption,
shall get everything and also the the shade of Karpaga tree.  They will also not have any more human
birth.   They will have no mothers to bear them in various births.  You are the ever present Mother 
for me!

contd.,

Arunachala Siva.

8957
15.  I am of the form that is unlimited.  i am endless Bliss.  All this is, indeed, the Supreme Brahman.
I am Brahman alone.

16. I am of the form of true happiness.  I am consciousness-Bliss transcendental.  All this is, indeed,
the Supreme Brahman.  I am Brahman alone.

17.  I am of the form of endless Bliss.  I am unattainable by speech and mind. All this is, indeed, the
Supreme  Brahman.  I am Brahman alone.

18.  I am of the form of Brahmic Bliss.  I am the true Bliss, ever. All this is, indeed,  Supreme  Brahman.
I am Brahman alone.

19. I am of the form of Myself.  I am full of the Bliss of the Self.  All this is, the Supreme Brahman.
I am Brahman alone.

20.  I am of the form of Self effulgence.  I am the essence of the Self light. All this is, indeed, the Supreme
Brahman. I am Brahman alone.

21.  I am without beginning, middle or end.  I am like the sky.  All this is, indeed, the Supreme Brahman.
I am Brahman alone.

contd.,

Arunachala Siva.       

8958
598.  Revelation teaches this truth by saying that Self is infinite, and all else is finite and trivial.
He that buys the whole world by selling the Real Self is just a pauper, to be pitied.

599. Therefore, that Supreme State is freedom from poverty, and all else is only poverty, says the
Revelation.  Like an emperor the Sage is above all wants in a different way.  Even when going about
begging His daily meal, He is not cast down.

600.  It is this deluded men with outward turned minds, hankering for worldly enjoyments, who
talk of these Siddhis, namely becoming minute, etc.,  Revelation mentions these 'Siddhis'  for attracting
the dull witted ones also to the path for Deliverance.

601.  Since these are in the realm of the Ignorance, and therefore unreal like dream gains, no
discriminating person will be deluded by them.  Of course, the Sage is not deluded by these un-realities,
as He has attained the Supreme State, which is the State of Reality.

602.  Though thus it has been made clear that there is no gain equal to to the gain of the Self,
undiscriminating ones are afraid of the Supreme State, believing that therein the Self will be lost.

603.  "Just as, by the oncoming of spring, excellence like beauty and so on come to trees, so,
to the Sage, who abides in the Supreme State, come luster, keen intelligence and strength of all kinds.

604. Peace of mind, and other good qualities, which aspirants to Deliverance have to acquire and retain
with effort, are natural to the Sage.  He is beyond the three qualities (Sattva, Rajas, and Tamas) and at the
same time is the abode of all good qualities.

contd.,

Arunachala Siva.
             


         


8959
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 22, 2016, 10:13:27 AM »
Verse 581:



அப்பரே வேதவனத் தையர் தம்மை
    அபிமுகத் திருவாயில் திறந்து புக்கே
எப்பரிசும் நாம்இறைஞ்ச வேண்டும் நீரே
    இவ்வாயில் திருக்காப்பு நீங்குமாறு
மெய்ப் பொருள்வண் டமிழ்பாடி அருளும் என்ன
    விளங்குமொழி வேந்தரது மேற்கொண் டென்னை
இப்பரிசு நீரருளிச் செய்தீ ராகில்
    இதுசெய்வேன் எனப்பதிகம் எடுத்துப் பாட.



"O father, open, we should somehow, the doors
Of the entrance that fronts the Great One
Of Vedavanam and adore the Lord; may you
Yourself be pleased to hymn, in truthful
And bounteous Tamizh, to unbar the doors."
Thus told, the Monarch of Vedic words, expressed
His assent thus: "If you graciously tell me to do so,
I will do it." Then he began to hymn his decade.

Arunachala Siva.

8960
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 22, 2016, 10:10:54 AM »
Verse  580:


அருமறைகள் திருக்காப்புச் செய்து வைத்த
    அக்கதவந் திறந்திடஅம் மறைகளோதும்
பெருகியஅன் புடைஅடியார் அணைந்து நீக்கப்
    பெறாமையினால் அன்றுமுத லாகப் பின்னை
ஒருபுடைஓர் வாயில்அமைத் தொழுகுந் தன்மை
    உள்ளபடி கேட்டருளி உயர்ந்த சண்பைத்
திருமறையோர் தலைவர்வியப் பெய்தி நின்று
    திருநாவுக் கரசருக்குச் செப்பு கின்றார்.


Since the time the Vedas locked the doors,
No servitor, at once steeped in ever-increasing love
And the Vedas, had come to open the doors.
So from that day, ingress was through an entrance
Provided for this purpose; when the chief
Of the sacred Brahmins of lofty Sanbai heard this
He marveled; addressing Thirunaavukkarasar, he said;


Arunachala Siva.


8961
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 22, 2016, 10:08:25 AM »
Verse  579:


அடியவரும் பதியவரும் மருங்கு போற்ற
    அணிமறுகின் ஊடெய்தி அருகு சூழ்ந்த
கொடிநுடங்கு செழுந்திருமா ளிகையின் முன்னர்க்
    கோபுரத்தைத் தாழ்ந்திறைஞ்சிக் குறுகிப் புக்கு
முடிவிலிமை யவர்முனிவர் நெருங்குந் தெய்வ
    முன்றில்வலம் கொண்டுநேர் சென்று முன்னாள்
படியின்மறை அருச்சித்துக் காப்புச் செய்த
    பைம்பொன்மணித் திருவாயிற் பாங்கு வந்தார்.



Praised by the circling servitors and the dwellers
Of the town, they passed through the beauteous streets
And came to the tower fronting the shrine
Near whose sides flags fluttered; bowing low
Thither, they moved in, circumambulated
The sacred court where would throng immortal Devas
And saints, and came straight near unto
The beauteous entrance inlaid with gold and gems;
It was here, of yore, the Vedas performed their Pooja
And then closed the doors of the entrance.   


Arunachala Siva.

8962
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 22, 2016, 10:05:58 AM »
Verse 578:


சொல்லரச ருடன்கூடப் பிள்ளை யாரும்
    தூமணிநீர் மறைக்காட்டுத் தொல்லை மூதூர்
மல்குதிரு மறுகின்கட் புகுந்த போது
    மாதவர்கள் மறையவர்கள் மற்று முள்ளோர்
எல்லையில்லா வகைஅரஎன் றெடுத்த ஓசை
    இருவிசும்பும் திசையெட்டும் நிறைந்து பொங்கி
ஒல்லொலிநீர் வேலையொலி அடக்கி விண்மேல்
    உம்பர்நாட் டப்புறத்தும் உற்ற தன்றே.



When the godly child and the Sovereign of Speech
Entered the hoary town of Maraikkaadu
Girt with the sea abounding in gems
Of purest ray serene,
Great tapaswis, Brahmins and others
Chanted immeasurably aloud: "Hara, Hara!"
This filled the skies and the eight directions,
And reverberated; it even quelled the noisy din
Of the sea, and passed beyond the ethereal world too.   

Arunachala Siva.

8963
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 22, 2016, 10:02:28 AM »
Verse  577:



முன்னணைந்த திருநாவுக் கரசர் தம்மை
    முறைமையால் எதிர்கொண்டு களிப்பின் மூழ்கிப்
பின்னணைய எழுந்தருளும் பிள்ளை யார்தம்
    பெருகியபொற் காளத்தின் ஓசை கேட்டுச்
சென்னிமிசைக் கரங்குவித்து முன்பு சென்று
    சேணிலத்து வணங்குதலுந் திருந்து சண்பை
மன்னவரும் மணிமுத்தின் சிவிகை நின்று
    வந்திழிந்து வணங்கியுடன் மகிழ்ந்து போந்தார்.


In great delight they duly received
Tirunaavukkarasar who arrived there first;
Then when they heard the growing blare
Of the golden trumpets of the godly child
Who was to arrive next, folding their hands
Above their heads, they came before him
And prostrated on the ground, even when they
But sighted his coming at a distance;
The bright Prince of Sanbai descended
From his pearly palanquin, paid obeisance to them
And gladly fared forth with them.   

Arunachala Siva.


.

8964
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 22, 2016, 09:57:44 AM »
Verse  576:


கார்அமண்வெஞ் சுரமருளாற் கடந்தார் தாமும்
    கடற்காழிக் கவுணியர்தந் தலைவர் தாமும்
சேரஎழுந் தருளியஅப் பேறு கேட்டுத்
    திருமறைக்காட் டகன்பதியோர் சிறப்பிற் பொங்கி
ஊரடைய அலங்கரித்து விழவு கொள்ள
    உயர்கமுகு கதலிநிறை குடந்தீ பங்கள்
வார்முரச மங்கலநா தங்கள் மல்க
    எதிர்கொள்ள அடியருடன் மகிழ்ந்து வந்தார்.



Hearing of the beatific arrival of Vaakeesar that had
By the grace of the Lord, crossed the cruel desert
Of the Samana-fold, and also the chief
Of the Kauniyas of sea-girt Kaazhi,
The dwellers of spacious Tirumaraikkaadu
Possessed of a spiraling greatness, set about decorating
The whole town in festive splendor;
With lovely areca bunches and plantain trees
Pots filled with water and rows of blazing lamps
They beautified the town; striped drums and other
Auspicious instruments raised poly-symphonic airs;
With servitors they gladly fared forth to receive them.

Arunachala Siva.

8965
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 22, 2016, 09:55:25 AM »
Verse  575:



மற்றவ்வூர் தொழுதேத்தி மகிழ்ந்து பாடி
    மாலயனுக் கரியபிரான் மருவுந் தானம்
பற்பலவும் சென்று பணிந் தேத்திப் பாடிப்
    பரவுதிருத் தொண்டர்குழாம் பாங்கின் எய்தக்
கற்றவர்வாழ் தண்டலைநீள் நெறியுள் ளிட்ட
    கனகமதில் திருக்களருங் கருதார் வேள்வி
செற்றவர்சேர் பதிபிறவும் சென்று போற்றித்
    திருமறைக்காட்டதன் மருங்கு சேர்ந்தா ரன்றே.



Having adored and hymned the Lord there,
He visited many other shrines and there adored
The Lord inaccessible to Vishnu and Brahma,
And hymned Him; circled by the devotee-throngs
He visited Tandalaineellneri where abide
The learned, and also other shrines and adored
The Lord there; he hailed Tirukkalar
Girt with auric, fort-like walls, and other shrines
Where the Lord that smote the sacrifice of the foes,
Abides, and hailed Him; then he fared forth
And came near Tirumaraikkaadu.   

Arunachala Siva.

8966
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 22, 2016, 09:52:48 AM »
Verse 574:


நம்பர்மகிழ் திருவாரூர் வணங்கிப் போந்து
    நலங்கொள்திருக் காறாயில் நண்ணி யேத்தி
பைம்புனல்மென் பணைத்தேவூர் அணைந்து போற்றி
    பரமர்திரு நெல்லிக்காப் பணிந்து பாடி
உம்பர்பிரான் கைச்சினமும் பரவித் தெங்கூர்
    ஓங்குபுகழ்த் திருக்கொள்ளிக் காடும் போற்றிச்
செம்பொன்மதில் கோட்டூரும் வணங்கி யேத்தித்
    திருமலிவெண் டுறைதொழுவான் சென்று சேர்ந்தார்.


He adored Tiruvaaroor where the Lord gladly abides,
And moved out; he came to Tirukkaaraayil,
The abode of well-being, and adored and hymned the Lord;
He came to Thevoor girt with well-watered fields
And worshipped the Lord; hailing and hymning
The Lord's Tirunellikkaa he came to Kaicchinnam
Of the Lord of gods and hailed Him;
Reaching Thengkoor and Tirukkollikkaadu of soaring glory,
He adored the Lord there; at Kottur girt
With great walls that were decked with ruddy gold,
He adored the Lord; then to worship the Lord
At divine Venthurai he came thither.

Arunachala Siva.

8967
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 22, 2016, 09:50:23 AM »
Verse  573:



நீடுதிரு வாஞ்சியத்தில் அமர்ந்த முக்கண்
    நீலமிடற் றருமணியை வணங்கிப் போற்றிப்
பாடொலிநீர்த் தலையாலங் காடு மாடு
    பரமர்பெரு வேளூரும் பணிந்து பாடி
நாடுபுகழ்த் தனிச்சாத்தங் குடியில் நண்ணி
    நம்பர்திருக் கரவீரம் நயந்து பாடித்
தேடுமறைக் கரியார்தம் விளமர் போற்றித்
    திருவாரூர் தொழநினைந்து சென்று புக்கார்.




In ever-during Tiruvaanjiyam he hailed the Lord
Of triple eyes and blue throat, verily a rare gem;
He adored Him in Talayaalangkaadu of rich
And roaring waters and Peruvelur where
The Lord willingly abides, and hymned Him;
He came to peerless and glorious Saatthangkudi
And also to the Lord?s Tirukkaraveeram;
He hymned Him; then he hailed Vilamar where is enshrined
The Lord who is inaccessible to the rare Vedas
That for ever ply their quest after Him; impelled
By a desire to adore Tiruvaaroor, he moved into that town.

Arunachala Siva.

8968
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 22, 2016, 09:47:18 AM »
Verse  572:



அவனிமிசை மழைபொழிய உணவு மல்கி
    அனைத்துயிருந் துயர்நீங்கி அருளி னாலே
புவனமெலாம் பொலிவெய்துங் காலம் எய்தப்
    புரிசடையார் கழல்பலநாள் போற்றி வைகித்
தவமுனிவர் சொல்வேந்த ரோடுங் கூடத்
    தம்பிரான் அருள்பெற்றுத் தலத்தின் மீது
சிவன்மகிழுந் தானங்கள் வணங்கப் போவார்
    தென்திருவாஞ் சியமூதூர் சென்று சேர்ந்தார்.



It rained; food-stuff increased; all lives stood
Cured of their distress; now came the time, when
By the Grace of Grace, all the world began to glow
In splendor; the godly child hailing the feet
Of the Lord of matted hair, sojourned there
For many a day; then blessed with the Lord's leave
And with the saintly tapaswi, the Sovereign of Speech
He fared forth to the shrines where Siva abides in joy,
And adored Him there and eventually arrived
At the hoary town Tiruvaanjiyam in the south.

Arunachala Siva.



8969



On 17th February 1937, Mrs. Jinarasadasa asked Bhagavan Ramana:

Mrs. J:  But how did the ego arise?

Bhagavan:  Ego is non-existent, otherwise you would be two instead
of one -  you the ego and you the Self.  You are a single, indivisible
whole.  Enquire into yourself and the apparent ego and ignorance
will disappear.

Mrs. J:  Why then do we need to concentrate?

Bhagavan: Concentration, meditation and all spiritual practices are not performed with the
object of realizing the Self, because the Self is ever-present, but of realizing the non-existence
of ignorance.  Every man admits his own existence and does not need a mirror to prove it to him.
Existence is Awareness, which is the negation of ignorance.  Then why does a man suffer? 
Because he imagines himself to be other than what he is in reality is, e.g., the body,
this, that and the other -- "I am Gopal, son of Parashuram, father of Natesan," etc., In reality
he is the intelligent "I-am" alone, stripped of qualities and super-impositions, of names and forms. 
Does he see his body and all these qualities, shapes and colors in dreamless deep sleep?  Yet he
does not deny that he is then himself existing even without a body.  He must hold on to that existence,
that lone being - Kaivalya - even when he is in the waking state. The man of wisdom simply is. 
"I-am-That-I-am" sums up the whole Truth.  The method is summed up by "Be still and know
that I am God."  What does stillness mean?  Cessation of thinking, which is the universe of forms,
colors, qualities, time, space, all concepts and precepts whatever.  *****

A visitor asked:

"If the ego or "I" be an illusion who then casts off the illusion?

Bhagavan:  The "I" casts off the illusion of "I" and yet remains as "I".  This appears to be a
paradox to you.  It is not so to the Jnani.  Take the case of the bhakta (devotee).  His "I" prays
to the Lord to unite it with Him, which is its surrender.  What remains as residuum after the
surrender, is the eternal "I", which is God the Absolute, Paramatman Himself.  What has happened
to the "I" which originally prayed?  Being unreal it simply vanished!

(Source:  Guru Ramana, S.S. Cohen.)

Arunachala Siva.     

8970



Only the Atma is the Truth.  The world, individual souls, personal gods are all imaginations. 
Truth has to be investigated by the seeker only.  No books will help.  No Guru will help.  They will
at best show the Way.  You have to reach the Goal through that way, the way that you love most,
and reach the Goal.  Again, reaching the Goal does not bring about a halo around your face.
You are what you are, but in Peace, the Peace that passeth understanding.   

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 [598] 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 ... 3089