Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 [597] 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 ... 3112
8941
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: August 12, 2016, 10:50:42 AM »
Verse  98:98: தைவந்து நின் அடித் தாமரை சூடிய சங்கரற்கு
கைவந்த தீயும், தலை வந்த ஆறும், கரலந்தது எங்கே?--
மெய் வந்த நெஞ்சின் அல்லால் ஒருகாலும் விரகர் தங்கள்
பொய்வந்த நெஞ்சில், புகல் அறியா மடப் பூங் குயிலே.

ஏ, அபிராமி! நீ உண்மை பொருந்திய நெஞ்சைத் தவிர வஞ்சகர்களுடைய பொய் மனத்தில் ஒருபோதும் வந்து புகுந்தறியாதவள். பூங்குயில் போன்றவளே! உன்னுடைய பாதத்தாமரையைத் தலையில் சூடிக் கொண்ட சிவபெருமானாகிய சங்கரனின் கையிலிருந்த தீயும், முடிமேல் இருந்த ஆறும் (ஆகாய கங்கை) எங்கே ஒளிந்து கொண்டனவோ?

O Abhirami!  You stay only in the minds of people who have no falsity in their heart.  O the one who is
like koel.  Siva took Your lotus like feet and held on His head.  For him where is the fire on His hand,
where is the Ganga that is on His head.  Where have they been hidden?

contd.,

Arunachala Siva.   

8942
44.  I have no flesh.  I have no blood.  I have no marrow.  I have no excreta.  I have no kindness.
I have no being.  Such a one is called a Jivanmukta.

45.  I have nothing at all.  I have nothing that is white, nor there is blue for me.  Separateness there is
none for me.  There is no abidance or 'myself' for me.  Such a one is called a Jivanmukta.

46.  I have no anxiety.  I have no greed. I have nothing secondary.  I have no fame.  I have no philosophy.
One who is stabilized thus is called a Jivanmukta.

47.  I have no delusion.  I have no knowledge.  I have nothing that is confidential. I have no caste.
I have not a white to meditate upon.  Such a one is called a Jivanmukta.

48.  I have nothing to relinquish.  I have nothing to accept.  I have nothing to make fun of.  I have no
merging.  I have no divine.  The one who is settled thus is called a Jivanmukta.

49.  I have no vow.  I have no exhaustion.  I have no grief.  I have no pleasure.  I have no object
anywhere that is inferior.  Such a one is called a Jivanmukta.

50.  For me there is neither knower nor knowledge.  Neither knowable nor myself.  I have nothing
at all.  Such a Jnani is called a Jivanmukta.

contd.,

Arunachala Siva.         

8943
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 12, 2016, 09:08:14 AM »
Verse  791:


அருகர்தாம் இட்ட ஏடு
    வாங்கச்சென் றணையும் போதில்
பெருகுதீக் கதுவ வெந்து
    போந்தமை கண்ட மன்னன்
தருபுனல் கொண்டு செந்தீத்
    தணிப்பித்தான் சமணர் அங்குக்
கருகிய சாம்ப ரோடும்
    கரியலால் மற்றென் காண்பார்.


When the Samanas neared the fire to retrieve the leaf
Therefrom, they were burnt by the great fire; seeing this,
The king had the fire put out with water;
What could the Samanas behold there, save cinders and coal?   

Arunachala Siva.8944
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 12, 2016, 09:05:37 AM »
Verse  790:எடுத்த ஏட்டினை அவையின்
    முன் காட்டிஅம் முறையில்
அடுத்த வண்ணமே கோத்தலும்
    அதிசயித் தரசன்
தொடுத்த பீலிமுன் தூக்கிய
    கையரை நோக்கிக்
கடுத்து நீரிட்ட ஏட்டினைக்
    காட்டுமின் என்றான்.he recovered leaf was shown to the assembly; then it was
Stringed back to the scroll whence it was removed;
The king marveled at this; then addressing
The Samanas who held in their hands the clusters
Of peacock-feathers, he exclaimed in wrath:
"Show me the leaf that you consigned to the fire."   

Arunachala Siva.

8945
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 12, 2016, 09:03:05 AM »
Verse  789:மான மன்னவன் அவையின்முன்
    வளர்த்தசெந் தீயின்
ஞானம் உண்டவர் இட்டஏ
    டிசைத்தநா ழிகையில்
ஈனம் இன்மைகண் டியாவரும்
    வியப்புற எடுத்தார்
பான்மை முன்னையிற் பசுமையும்
    புதுமையும் பயப்ப.


Finding the leaf dropped by the Partaker of nectarean
Gnosis into the fire fostered in the assembly
Of the glorious Pandya, not getting consumed by fire,
During the appointed time, and finding it blazing
With a greater freshness and splendor, the godly child
Took it out of the fire to the wonderment
Of all that had gathered there.   

Arunachala Siva.

8946
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 12, 2016, 09:00:49 AM »
Verse  788:


அஞ்சும் உள்ளத்த ராகியும்
    அறிவிலா அமணர்
வெஞ்சு டர்ப்பெருந் தீயினில்
    விழுத்திய ஏடு
பஞ்சு தீயிடைப் பட்டது
    படக்கண்டு பயத்தால்
நெஞ்சு சோரவும் பீலிகை
    சோர்ந்திலர் நின்றார்.


Though their minds were pervaded with fear
They would not learn aught therefrom; when they
Dropped the leaf into the great raging fire,
It but suffered the fate of the cotton thrown into fire;
Though their hearts were held by fear, they would not
Lose their hold of peacock-feathers.

Arunachala Siva.   


8947
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 12, 2016, 08:58:26 AM »
Verse  787:


மையல் நெஞ்சுடை அமணரும்
    தம்பொருள் வரைந்த
கையில் ஏட்டினைக் கதுவுசெந்
    தீயினில் இடுவார்
உய்யு மோஇது வெனஉறும்
    கவலையாம் உணர்வால்
நையும் நெஞ்சின ராகியே
    நடுங்கிநின் றிட்டார்.


The Samanas of bewildered minds also dropped
Into the fire blazing red, the leaf containing
The true maxim of their faith, trembling;
They did this, thinking thus: "Will this survive at all?"
They were struck with sorrow and were broken-hearted.


Arunachala Siva.

8948
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 12, 2016, 08:55:47 AM »
Verse  786:இட்ட ஏட்டினில் எழுதிய
    செந்தமிழ்ப் பதிகம்
மட்டு லாங்குழல் வனமுலை
    மலைமகள் பாகத்
தட்டமூர்த்தியைப் பொருளென
    உடைமையால் அமர்ந்து
பட்ட தீயிடைப் பச்சையாய்
    விளங்கிய தன்றே.


As the decade-inscribed leaf put into the fire
Had the Ashta Moorthi, the Lord with whom is
Concorporate the Daughter of Himavant, as its import,
It lay poised in the fire un-burnt,
Dazzling with a fresh splendor

Arunachala Siva..

8949
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 12, 2016, 08:53:24 AM »
Verse  785:

செய்ய தாமரை அகவித
    ழினும்மிகச் சிவந்த
கையி லேட்டினைக் கைதவன்
    பேரவை காண
வெய்ய தீயினில் வெற்றரை
    யவர்சிந்தை வேவ
வையம் உய்ந்திட வந்தவர்
    மகிழ்ந்துமுன் னிட்டார்.


Even as the great assembly of the Pandya bore witness,
He who was born for the deliverance of the world,
Gladly dropped into the fire, the leaf from his hand
That was more roseate than the inner petal of the lotus,
That the minds of the nude Samanas might get singed.

Arunachala Siva.
8950
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 12, 2016, 08:50:27 AM »
Verse  784:நன்மை உய்க்கும்மெய்ப் பதிகத்தின்
    நாதனென் றெடுத்தும்
என்னை ஆளுடை ஈசன்தன்
    நாமமே என்றும்
மன்னும் மெய்ப்பொரு ளாமெனக்
    காட்டிட வன்னி
தன்னி லாகெனத் தளிரிள
    வளரொளி பாடி.


"He is the Lord of the truthful decade which confers
Weal and well-being.? Thus he hailed and thus he declared:
"The name of the Lord who owns and rules me
Is the everlasting True Ens." To avert the burning
Of the leaf in the fire, he hymned the decade
Beginning with the words: "Talirilavalar oli?"

Arunachala Siva.

8951
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 12, 2016, 08:48:10 AM »
Verse  783:அத்தி ருப்பதி கத்தினை
    அமர்ந்துகொண் டருளி
மைத்த வெங்கடு மிடற்றுநள்
    ளாறரை வணங்கி
மெய்த்த நற்றிரு ஏட்டினைக்
    கழற்றிமெய்ம் மகிழ்ந்து
கைத்த லத்திடைக் கொண்டனர்
    கவுணியர் தலைவர்.


The chief of the Kauniyas contemplated the divine decade;
He adored the Lord whose throat holds the dark
And cruel venom, and who presides over Nallaaru;
He removed the leaf from the scroll
And held it joyously in his hand.   

Arunachala Siva.

8952
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 12, 2016, 08:44:46 AM »
Verse  782:


சாற்று மெய்ப்பொருள் தருந்திரு
    முறையினைத் தாமே
நீற்று வண்கையால் மறித்தலும்
    வந்துநேர்ந் துளதால்
நாற்ற டம்புயத் தண்ணலார்
    மருவுநள் ளாறு
போற்றும் அப்பதிகம் போக
    மார்த்தபூண் முலையாள்.With his bounteous hands adorned with the holy ash,
He himself opened the divine scroll that would confer
The sought-after truth, when invoked;
It opened at the leaf containing the decade
That hails the Lord of the four great arms, enshrined
In Tirunallaaru; it began with the words:
"Bhogam aartha poonn Mulaiyaall?"*

*(Padigam 1. Decade 49).

Arunachala Siva.

8953
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: August 12, 2016, 07:24:17 AM »

The need for chanting God's name is that it will always
be with us, become part of our thought, so that at death
he can chant that name and attain liberation.  Unless
one constantly practices the chanting during his healthy
years, it may be difficult.  Nammazhwar is noted for
such splendid songs.  One fellow had three sons.  They
and his wife were standing near the death bed.  The
wife says: Please say Narayana.  The old hag says: Please
wait.  He calls the first son to go and collect the dues from
a neigbour!  The wife says: Narayana.  That chap says:
Wait.  He calls the second son to go and pick up the rice
bags from the godown since it might rain!  The wife pursues
"Please say Narayana."  He calls the third son for some other
job.  Yama said:  "I gave you three chances.  You did not
listen.  Now let me do my job."  The old fellow died!

Arunachala Siva.

8954


A vistor came to the Asramam on 10.2.1946 with a book
called Sri Ramanopakhyanam.  His name was Thangavelu
Nadar.  Bhagavan Ramana told Devaraja Mudaliar that it
was not about anything about His teachings but the one
which contained some stanzas found in some Nadi horscope
of Bhagavan Ramana, with notes and commentaries of another
gentleman who was then editing a Tamil paper.  Bhagavan
added that besides this version, some other Nadi version of
Bhagavan's horoscope have been traced and sent to the
Asramam by different devotees.  Bhagavan Ramana added
that there were various people in the country who claimed
to have various Nadis.  We don't know whether they are
correct or not.  This Thangavelu Nadar was originally from
Kumbakonam.  There also used to be one Swami at Tindivanam. 
When anyone went to him, he used to tell them:  "You must go
and have darshan of Ramana Maharshi, at such and such time, on
such and such date."  This gentleman's name is also indicated in the
Nadi horoscope and they used to come here and tell me about it!

(Source:  Day by Day, Devaraja Mudaliar.)

Arunachala Siva.

8955
Verse  2:துடியேர் இடுகிடைத்
    தூய்மொழியார் தோள்நசையால்
செடியேறு தீமைகள்
    எத்தனையுஞ் செய்திடினும்
முடியேன் பிறவேன்
    எனைத்தனதாள் முயங்குவித்த
அடியேன் குலாத்தில்லை
    ஆண்டானைக் கொண்டன்றே. The splendorous God of Thillai had caused me ? His servitor ?,
to get merged with His feet.
So,
even if I,
Out of passion for the arms of damsels of sweet speech Whose waists are slender,
hand drum -like and beautiful,
Commit evil deeds galore which augment my sins I will suffer neither death nor birth.

contd.,

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 [597] 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 ... 3112