Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 [597] 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 ... 2908
8941
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 04, 2016, 10:04:12 AM »
Verse 177:


கண்ணுதல் கண்ணில் தங்கண் 
   இடந்தப்பிற் காணும் நேர்பா
டெண்ணுவார் தம்பி ரான்தன் 
   திருக்கண்ணில் இடக்கா லூன்றி
உண்ணிறை காத லோடும் 
   ஒருதனிப் பகழி கொண்டு
திண்ணனார் கண்ணி லூன்றத்
    தரித்திலர் தேவ தேவர்.If he should scoop out his eye to graft it
On the eye of the Lord -- the forehead-eyed --,
He should precisely know where to fix it.
So, he planted his left foot on the divine eye
Of the Lord and when with love inly welling up
Thinnan took out an arrow non-pareil
And applied it to his eye; the Lord of gods
Could endure it no longer.

Arunachala Siva.

8942
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 04, 2016, 10:01:15 AM »
Verse  176:


கண்டபின் கெட்டேன் எங்கள்
    காளத்தி யார்கண் ணொன்று
புண்தரு குருதி நிற்க
   மற்றைக்கண் குருதி பொங்கி
மண்டும்மற் றிதனுக் கஞ்சேன்
   மருந்துகைக் கண்டே னின்னும்
உண்டொரு கண்அக் கண்ணை
    இடந்தப்பி யொழிப்பே னென்று."Woe's me!" he shrieked, and spake thus:
"The blood that streamed from one of the eyes
Of our Lord of Kalatthi had ceased to flow;
But blood gushes forth from the other;
I'll not be daunted; I've known of the cure;
I am still left with an eye; I'll scoop it out
And graft it on His and thus cure Him."   

Arunachala Siva.

8943
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 04, 2016, 09:58:55 AM »
Verse  175:


வலத்திருக் கண்ணில் தங்கண்
   அப்பிய வள்ள லார்தம்
நலத்தினைப் பின்னும் காட்ட 
   நாயனார் மற்றைக் கண்ணில்
உலப்பில்செங் குருதி பாயக் 
   கண்டனர் உலகில் வேடர்
குலப்பெரும் தவத்தால் வந்து 
   கொள்கையின் உம்பர் மேலார்.


The Lord of Kalatthi, the more to demonstrate
The greatness of the munificent devotee
Who grafted his right eye on His right eye,
Made red blood flow ceaselessly from his other eye;
Thinnan who is far superior to all the celestial beings
And who came to be born by reason
Of the immense askesis of the hunting clan,
Witnessed this.

Arunachala Siva.

8944
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 04, 2016, 09:56:37 AM »
Verse  174:


நின்றசெங் குருதி கண்டார் 
   நிலத்தினின் றேறப் பாய்ந்தார்
குன்றென வளர்ந்த தோள்கள்
    கொட்டினார் கூத்து மாடி
நன்றுநான் செய்த இந்த 
   மதியென நகையும் தோன்ற
ஒன்றிய களிப்பி னாலே 
   உன்மத்தர் போல மிக்கார்.


The blood ceased to gush forth; up he jumped
In delight great; he stroked his hill-like shoulders,
He danced for joy. "This, my intelligent act
Is great indeed!" So he spake and smiled.
Excessive joy threw him into a fine frenzy.

Arunachala Siva.
 

8945
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 04, 2016, 09:53:37 AM »
Verse  173:


இதற்கினி என்கண் அம்பால் 
   இடந்தப்பின் எந்தை யார்கண்
அதற்கிது மருந்தாய்ப் புண்ணீர் 
   நிற்கவும் அடுக்கு மென்று
மதர்த்தெழும் உள்ளத் தோடு 
   மகிழ்ந்துமுன் னிருந்து தங்கண்
முதற்சர மடுத்து வாங்கி 
   முதல்வர்தங் கண்ணில் அப்ப.


"For this, the remedy is to scoop out my eye
With an arrow and transplant it;
The blood will peradventure cease to flow."
Thus he resolved and rejoicing in his heart
He stood before Him and in joy, gouged
His eye and holding it with care, in his hand
He fixed it in the eye of the First One.

Arunachala Siva.   

8946
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 04, 2016, 09:51:00 AM »
Verse  172:


மற்றவர் பிழிந்து வார்த்த
    மருந்தினால் திருக்கா ளத்திக்
கொற்றவர் கண்ணிற் புண்ணீர் 
   குறைபடா திழியக் கண்டே
இற்றையின் நிலைமைக் கென்னோ
   இனிச்செய லென்று பார்ப்பார்
உற்றநோய் தீர்ப்ப தூனுக்
   கூனெனும் உரைமுன் கண்டார்.

The herbal juice distilled into the eye
Of the Lord of Tiru-k-Kalatthi, was of no avail,
Blood continued to stream, as before.
"What shall I, alas, do for this plight?" he thought.
Then he remembered the saying: "Flesh is
By flesh cured."   

Arunachala Siva.

8947
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 04, 2016, 09:48:45 AM »
Verse  171:நினைத்தனர் வேறு வேறு 
   நெருங்கிய வனங்க ளெங்கும்
இனத்திடைப் பிரிந்த செங்கண் 
   ஏறென வெருக்கொண் டெய்திப்
புனத்திடைப் பறித்துக் கொண்டு
    பூதநா யகன்பால் வைத்த
மனத்தினுங் கடிது வந்து 
   மருந்துகள் பிழிந்து வார்த்தார்.His mental eye surveyed the various herbs
Situate in the dense jungles variety
Like a red-eyed bull parted from its herd
He darted out in dread, and gathered herbs
And returned with a speed excelling that of his mind
Dedicated to the Lord of the Bhootas;
He squeezed the herbs and poured the demulcent juice
Into the bleeding eye.   

Arunachala Siva.

8948
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 04, 2016, 09:41:56 AM »
Verse  170:

என்செய்தால் தீரு மோதான் 
   எம்பிரான் திறத்துத் தீங்கு
முன்செய்தார் தம்மைக் காணேன்
    மொய்கழல் வேட ரென்றும்
மின்செய்வார் பகழிப் புண்கள்
   தீர்க்குமெய் மருந்து தேடிப்
பொன்செய்தாழ் வரையிற் கொண்டு
   வருவன்நான் என்று போனார்.


"What can end this? (I know not.)
I cannot find those who had wrought this evil
To my Lord; I'll go, search and fetch the herbs
From the golden foot-hills, which heal the wounds
Of ankleted hunters, caused by long and shiny darts."   

Arunachala Siva.


8949
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 04, 2016, 09:38:26 AM »
Verse  169:


பாவியேன் கண்ட வண்ணம் 
   பரமனார்க் கடுத்த தென்னோ
ஆவியின் இனிய எங்கள் 
   அத்தனார்க் கடுத்த தென்னோ
மேவினார் பிரிய மாட்டா
   விமலனார்க் கடுத்த தென்னோ
ஆவதொன் றறிகி லேன்யான்
    என்செய்கேன் என்று பின்னும்.This sinner beholds a ghastly sight!
What hath happened to the Supreme One?
What hath betid our Father, dearer than life?
What hath befallen the Pure One, from whom
Loving ones will never, never part?
I'm bewildered; what can I do at all?"
Thus he cried and again he spake thus:   

Arunachala Siva.

8950
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 04, 2016, 09:36:16 AM »
Verse  168:


வேடரைக் காணார் தீய
    விலங்குகள் மருங்கும் எங்கும்
நாடியுங் காணார் மீண்டும்
   நாயனார் தம்பால் வந்து
நீடிய சோகத் தோடு
    நிறைமலர்ப் பாதம் பற்றி
மாடுறக் கட்டிக் கொண்டு
   கதறினார் கண்ணீர் வார.


There were no hunters; neither were anywhere
Wild beasts, though he searched for them.
He came back to his deity; gripped by grief
He held fast to the flowery feet of the Lord;
He hugged them close and cried bitterly;
His eyes rained tears.   

Arunachala Siva.

8951
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 04, 2016, 09:32:48 AM »
Verse  167:


வாளியுந் தெரிந்து கொண்டிம்
    மலையிடை எனக்கு மாறா
மீளிவெம் மறவர் செய்தார்
    உளர்கொலோ விலங்கின் சாதி
ஆளிமுன் னாகி யுள்ள
    விளைத்தவோ அறியே னென்று
நீளிருங் குன்றச் சாரல்
    நெடிதிடை நேடிச் சென்றார்.Picking out choice darts, he thought aloud:
"Are there hunters, fierce and cruel, and hostile to me,
Who could have done this? Or was it wrought by
Wild beasts like the lion? I know not!"
To the slope of the huge hill, he fared forth
Sleuthing a great stretch.

Arunachala Siva.

8952
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 04, 2016, 09:30:13 AM »
Verse 166:


விழுந்தவர் எழுந்து சென்று 
   துடைத்தனர் குருதி வீழ்வ
தொழிந்திடக் காணார் செய்வ 
   தறிந்திலர் உயிர்த்து மீள
அழிந்துபோய் வீழ்ந்தார் தேறி
   யாரிது செய்தார் என்னா
எழுந்தனர் திசைக ளெங்கும்
    பார்த்தனர் எடுத்தார் வில்லும்.


He that fell down, rose up and wiped out the blood;
The gush would not cease; he was dazed;
Deep sighs he heaved and again fell down;
Somewhat revived he pondered thus: "Who had done this?"
Up he rose, cast his look in all directions
And seized his bow.   

Arunachala Siva.


8953
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 04, 2016, 09:27:43 AM »
Verse  165:


வந்தவர் குருதி கண்டார்
   மயங்கினார் வாயில் நன்னீர்
சிந்திடக் கையில் ஊனும்
    சிலையுடன் சிதறி வீழக்
கொந்தலர் பள்ளித் தாமங்
    குஞ்சிநின் றலைந்து சோரப்
பைந்தழை அலங்கல் மார்பர் 
   நிலத்திடைப் பதைத்து வீழ்ந்தார்.He beheld the streaming blood; he was bewildered;
The goodly water from his mouth spilled; from his hands
The cup of flesh and the bow, alike slipped down;
The fresh flowers that would burgeon in bunches,
From his tuft trembled and tossed and fell down.
He quaked in agony, and down he fell crashing.   


Arunachala Siva.

8954
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 04, 2016, 09:20:02 AM »
Verse  164:அண்ணலார் திருக்கா ளத்தி 
   அடிகளார் முனிவ னார்க்குத்
திண்ணனார் பரிவு காட்டத் 
   திருநய னத்தில் ஒன்று
துண்ணென உதிரம் பாய 
   இருந்தனர் தூரத் தேஅவ்
வண்ணவெஞ் சிலையார் கண்டு.The glorious Lord of Tiru-k-Kalatthi desiring to
Demonstrate unto the muni, the great love
Of Thinnan, made one of his beauteous eyes
Bleed with sudden sports of blood; he, the bowman
That beheld it even at a distance
Came dashing in terrific speed.

Arunachala Siva.

8955
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 04, 2016, 08:36:02 AM »
Verse  163:


இத்தனை பொழுதுந் தாழ்த்தேன்
    எனவிரைந் தேகு வார்முன்
மொய்த்தபல் சகுன மெல்லாம்
    முறைமுறை தீங்கு செய்ய
இத்தகு தீய புட்கள்
    ஈண்டமுன் உதிரங் காட்டும்
அத்தனுக் கென்கொல் கெட்டேன் 
   அடுத்ததென் றணையும் போதில்.


Before him who deemed himself a cunctator
And moved on swiftly, ill omens auguring occurred;
"Ominous portents throng thick to reveal blood-marks;
What hath betid my Father? Woe's me!"
Thus he cried and as he neared Him?

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 [597] 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 ... 2908