Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 [596] 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 ... 3114
8926
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 16, 2016, 08:53:42 AM »
Verse  824:


சொன்ன வையக முந்துயர் தீர்கவே
என்னும் நீர்மை இகபரத் தில்துயர்
மன்னி வாழுல கத்தவர் மாற்றிட
முன்னர் ஞானசம் பந்தர் மொழிந்தனர்."Aazhka teeyatu; ellaam naamame soozhka"
He hymned: "May evil perish!" This means: "Let alien faiths
(Divorced from the Vedas and the Aagamas) perish!?
The blessing that says: 'May Hara's name engird all"
Is for the flourishing of the hoary lives, by the chanting
Of the sacred Panchaakshara.   

Arunachala Siva.

8927
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 16, 2016, 08:51:12 AM »
Verse  823:


ஆழ்க தீயதென் றோதிற் றயல்நெறி
வீழ்க என்றது வேறெல்லாம் அரன்பெயர்
சூழ்க என்றது தொல்லுயிர் யாவையும்
வாழி அஞ்செழுத் தோதி வளர்கவே.


"Veezhka thann punal, Ventanum ongkuka:"
He blessed the downpour-- the goodly result of sacrifices;
Eke is it part and parcel of the quotidian Archana;
The benediction to the ruling king, is for his fostering
And promoting the Archana and other hierurgies.

Arunachala Siva.


8928
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 16, 2016, 08:48:45 AM »
Verse 822:


வேள்வி நற்பயன் வீழ்புன லாவது
நாளு மர்ச்சனை நல்லுறுப் பாதலால்
ஆளும் மன்னனை வாழ்த்திய தர்ச்சனை
மூளும் மற்றிவை காக்கு முறைமையால்.(Now follows the Exposition of the Tiruppaasuram)
(a) Vaazhka Anthanar Vaanavar Aaninam:
He sang: "May the Brahmins, the Devas and the race
Of kine flourish well!" The effect of this truthful
And blessed saying is the aeviternal establishment
Of the prime way of hierurgies, right from sacrifices--
Where metrical mantras are chanted--,
And of adoration, Archana and the like
So that the world may thrive in joy.

Arunachala Siva;

8929

gurunam sadasadva'pi yaduktam tannalanghayet
kurvannjnam diva-ratrau dasavannisad-gurau

                                                      - Verse 141

One should never ignore the orders of the Guru be it just
or [appear] unjust.  Carrying out his behests, one should
live, day and night like a servant, with the Guru.

{Vaikunta Vasan was the attendant for Bhagavan Ramana
in the late 1940s.  He used to sleep inside the Hall even at
nights.  Whenever Bhagavan woke up for nature's call at night,
he used to wake up and follow him.  Sometimes, Bhagavan
Himself went without disturbing Vaikunta Vasan.  Bhagavan
used to hold the torch light towards His belly, so that the light
would not disturb and wake up Vaikunta Vasan!  Once Vaikunta
Vasan went with Him and in the Hill, he was standing a little away
from where Bhagavan Ramana went for nature's call.  Suddenly,
Vaikunta Vasan heard the sounds of wooden sandals!  He became
afraid.  'Who is coming here?  Who is wearing sandals and coming
on the Hill?'  A few minutes later, Bhagavan came and asked him:
"Oh, you have also heard it.  The Siddhas were walking!"
"They also serve who stand and wait!"]

padukasana-sayyadi guruna yadabhisthitam
namaskurvita tat-sarvam padabhyam naspriset-kvachit

                                                                       -  Verse 143

Shoes, sandals, seats, beds, etc., used by the Guru should never
be touched by one's feet.  On the other hand, he should prostrate
to these articles also being sacred.

[The question of shoes or sandals never occurred in Bhagavan
Ramana's case, since He never wore them in His life time! 
Bhagavan never used give His koupinam or the towel to attendants.  for washing.  In the later years, perhaps they were washed by the attendants.  The bed linens were changed by the attendants when He was away to the Hill, once in a while.  Once devotees used to eat on the plate leaf, left by Bhagavan, along with left overs.  This was called Ucchishtam.  Bhagavan on knowing this, took away the leaf Himself and continued the practice thereafter.  Similarly He also came out to the outer-yard to wash His hands, since the water used by Him was taken as medicine by devotees!   No doubt, such practices were there in the ancient days.  Bhagavan Ramana put a stop to all these.  Muruganar has composed a verse, on this Ucchishtam business, called Ucchishta Vaibhavam.  The meaning goes somewhat like this:

"Oh, this Brahma who is a brahmin, knowledgeable in four Vedas,
does not know even how to confer a birth to me!  Why did he not
give me a dog's birth, so that I could eat Bhagavan's left-
overs.  What is the use of this brahmin's birth which cannot even
touch Bhagavan's left overs?  ]

Arunachala Siva.

8930
59. I am Brahman. Verily I am Brahman.  I am indeed Brahman.  I am awareness.  One with such
certitude is called a Jivanmukta.

60. I am verily Brahman.  I am consciousness indeed.  I am the supreme alone. There is no doubt
about this.  I am myself the light of myself.  Such a one is called a Jivanmukta.

61. One who sees oneself only, one who abides in oneself alone, one who realizes that one manifests
from oneself is called a Jivanmukta.

62. One who enjoys the bliss of oneself, one who revels in the kingdom of oneself, is called a Jivanmukta.

63.  One who is oneself, one who is one pointed, one who is the Lord of oneself, one who sees one's
own form is called a Jivanmukta.

64.  This chapter on Jivanmukta is hard to find in all Vedas.  One who hears  this even once becomes
Brahman oneself.

65.  O Lord!  Those whose intellects are confused with ideas of distinctions generated by the diverse
arguments and theories of the Vedas, emaciate themselves by inflicting great pains of miserable
experiences but can never attain the bliss that arises from Thy feet.

66. Who is able to cross the ocean of transmigratory existence with its succession of birth and death
like the unending waves!  One who is well endowed with the spirit of meditation resulting from the ordained
methods of worship of Isvara alone, can, by means of the boat called undifferentiated knowledge.

Thus concludes the a dialogue between Ribhu and Nidagha, entitled 'Topic of the liberated while alive',
in the sixth amsa called Sankara of Sri Siva Rahasyam.

contd.,

Arunachala Siva.         

8931
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 15, 2016, 01:41:19 PM »
Verse  821:


அந்தணர் தேவர்ஆ னினங்கள் வாழ்கஎன்
றிந்தமெய்ம் மொழிப்பயன் உலகம் இன்புறச்
சந்தவேள் விகள்முதல் சங்க ரர்க்குமுன்
வந்தஅர்ச் சனைவழி பாடு மன்னவாம்.The Patron of Kaazhi girt with gardens
Of blooming and suaveolent flowers,
Whose lips articulated words of primal wisdom,
Hymned (the decade of deliverance) -- by comprehending
Which, many might be blessed with Salvation--,
And caused it to be inscribed.
Then, stretching his beauteous hand, he dropped
The ever-during, divine leaf into the river.


Arunachala Siva.

8932
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 15, 2016, 01:38:47 PM »
Verse 820:


உலகியல் வேதநூல் ஒழுக்கம் என்பதும்
நிலவுமெய்ந் நெறிசிவ நெறிய தென்பதும்
கலதிவாய் அமணர்காண் கிலார்க ளாயினும்
பலர்புகழ் தென்னவன் அறியும் பான்மையால்.


The way of the world is the Vedic way
And the eternal way of delilverance is the Saivite way.?
Though the Samanas prone to evil knew not these,
The Pandya-- hailed by many--, came to know of these.

Arunachala Siva.

8933
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 15, 2016, 01:36:11 PM »
Verse  819:தென்னவன் மாறன் தானுஞ்
    சிவபுரத் தலைவர் தீண்டிப்
பொன்னவில் கொன்றை யார்தந்
    திருநீறு பூசப் பெற்று
முன்னைவல் வினையும் நீங்கி
    முதல்வனை யறியுந் தன்மை
துன்னினான் வினைக ளொத்துத்
    துலையென நிற்ற லாலே.


As the Pandya of the south was blessed with the touch
Of the chief of Sirapuram who adorned him
With the holy ash of the Lord who wears the golden konrai,
He was freed of his former, cruel karma;
As his deeds-- good and bad--, were alike done away with
And as he was poised like the central pin of a scale
When the pans weighed equal, he came
By the valiance to comprehend the First One.

Arunachala Siva.

8934
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 15, 2016, 01:33:26 PM »
Verse  818:மாசுசேர் அமணர் எல்லாம்
    மதியினில் மயங்கிக் கூற
ஆசிலா நெறியிற் சேர்ந்த
    அரசனும் அவரை விட்டுத்
தேசுடைப் பிள்ளை யார்தந்
    திருக்குறிப் பதனை நோக்கப்
பாசுரம் பாட லுற்றார்
    பரசம யங்கள் பாற.


அகத்தும் புறத்தும் அழுக்கு மிக்க அமணர்கள் அனைவரும் இங்ஙனம் அறிவு மயங்கிக் கூறக் குற்றத்தை நீக்கும் நெறியில் நிற்கும் பாண்டிய மன்னனும், அச்சமணர்களை விட்டுச் சிவ ஞான ஒளியுடைய ஞானசம்பந்தரின் திருவுள்ளக் குறிப்பு யாதோ? என அறிந்து கொள்ளுமாறு அவரைப் பார்க்க, அவர் பிற சமயங் களால் நேர்ந்த மயக்கம் நீங்குமாறு திருப்பதிகத்தைப் பாடி அருள லுற்றார்.


(English translation not available.)

Arunachala Siva. 

8935
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 15, 2016, 01:28:57 PM »
Verse 817:


வேறொரு செயலி லாதார்
    வெருவுற்று நடுங்கித் தம்பால்
ஈறுவந் தெய்திற் றென்றே
    மன்னவன் எதிர்வந் தெய்தி
ஊறுடை நெஞ்சில் அச்சம்
    வெளிப்பட வொளிப்பார் போன்று
மாறுகொண்ட வரும் இட்டால்
    வந்தது காண்டும் என்றார்.


வேறு செய்யத்தக்கது ஏதும் இல்லாதவரான சமணர்கள், அச்சம் கொண்டு நடுங்கித் தங்களுக்கு இறுதி வந்து சேர்ந்து விட்டது என்றே துணிந்து, மன்னன் முன்வந்து சேர்ந்து, புண் பட்ட தம் உள்ளத்தில் அச்சம் வெளிப்பட்டு வரவும், அதனை மறைப் பவர் போல, `எங்களுடன் மாறுபட்ட பிள்ளையாரும் ஏட்டினை ஆற்றில் இட்டால் அதன் பின்பு வரும் முடிவைக் காணலாம்' என்று கூறினர்.

(English translation not available.)

 
Arunachala Siva.


8936
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 15, 2016, 01:24:09 PM »
Verse  816:


காணவும் எய்தா வண்ணம்
    கடலின்மேற் செல்லும் ஏடு
நாணிலா அமணர் தம்மை
    நட்டாற்றில் விட்டுப் போகச்
சேணிடைச் சென்று நின்றார்
    சிதறினார் திகைத்தார் மன்னன்
ஆணையில் வழுவ மாட்டாது
    அஞ்சுவார் அணைய மீண்டார்.


காணவும் இயலாதவாறு கடலை நோக்கிச் செல்லும் அவ்வேடு, நாணம் என்பது ஒன்று இல்லாத சமணரை நட்டாற்றில் கைவிட்டு அகன்று போய்விட, அவ்வமணர்கள் தாமும், தொலைவில் சென்றவர்களும், பலவாறு சிதறுண்டவர்களும், திகைப்பு அடைந்தவர்களுமாகி, மன்னனின் ஆணையில் தப்ப மாட்டாது அஞ்சுபவராய், அவன் அருகில் திரும்பவும் வந்தனர்.

(English translation not available.)


Arunachala Siva.


8937
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 15, 2016, 01:21:49 PM »
Verse  815:ஆறுகொண் டோடும் ஏட்டைத்
    தொடர்ந்தெதி ரணைப்பார் போலத்
தேறுமெய் யுணர்வி லாதார்
    கரைமிசை ஓடிச் சென்றார்
பாறுமப் பொருள்மேற் கொண்ட
    பட்டிகை எட்டா தங்கு
நூறுவிற் கிடைக்கு முன்னே
    போனது நோக்கிக் காணார்.

The Samanas who were utterly lacking in clarity
Ran along the bank of the river as if they would
Stop the progress of the leaf; the leaf that contained
The perishing dogma escaped them and had already
Passed beyond the distance of a hundred bows? length
They could no longer behold it.

Arunachala Siva.

8938
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 15, 2016, 01:19:06 PM »
Verse  814:படுபொரு ளின்றி நெல்லிற்
    பதடிபோல் உள்ளி லார்மெய்
அடுபவர் பொருளை அத்தி
    நாத்திஎன் றெழுதி ஆற்றில்
கடுகிய புனலைக் கண்டும்
    அவாவினாற் கையிலேடு
விடுதலும் விரைந்து கொண்டு
    வேலைமேற் படர்ந்த தன்றே.


The shallow Samanas who were of true substance
Bereft, like chaff amidst grain, and who would
Affirm falsehood as truth, inscribed the words:
"Asti Naasti" on a leaf,notwithstanding
Their witnessing the fast-flowing current
And greedily dropped into it the leaf
Which rolled fast toward the sea.

Arunachala Siva.   

8939
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 15, 2016, 01:15:23 PM »
Verse 813:


ஆற்றில்நீர் கடுக வோடும்
    மருங்குற அரசன் நோக்கி
நீற்றணி திகழ்ந்த மேனி
    நிறைமதிப் பிள்ளை யாரும்
வேற்றுரு அருகர் நீரும்
    விதித்தஏ டிடுக என்றான்
தோற்றவர் தோலா ரென்று
    முன்னுறத் துணிந்திட் டார்கள்.
As they came near the place where the river flowed amain
The king said: "May the godly child resplendent
With the holy ash and like unto the full moon,
And you of different forms, set your respective leaves
On the river as agreed." The Samanas then came
Forward to do it first, thinking that they that had
Lost earlier might not lose later.

Arunachala Siva.

8940
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 15, 2016, 01:13:08 PM »
Verse  812;கார்கெழு பருவம் வாய்ப்பக்
    காமுறு மகளிர் உள்ளம்
சீர்கெழு கணவன் தன்பால்
    விரைவுறச் செல்லு மாபோல்
நீர்கெழு பௌவம் நோக்கி
    நிரைதிரை இரைத்துச் செல்லும்
பார்கெழு புகழின் மிக்க
    பண்புடை வைகை யாறு.


Even as the minds of the wives were drawn amain
To their respective and glorious husbands at the time
Of the rainy season, the river Vaikai flowed roaring
With its rows of waves towards the sea full of water.

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 [596] 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 ... 3114