Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 [595] 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 ... 2951
8911
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 04, 2016, 09:16:45 AM »
Verse 77:

மையற்றுறை யேறி மகிழ்ந்தலர்சீர்
    வாகீசர் மனத்தொடு வாய்மையுடன்
மெய்யுற்ற திருப்பணி செய்பவராய்
   விரவுஞ்சிவ சின்னம் விளங்கிடவே
எய்துற்ற தியானம் அறாவுணர்வும்
    ஈறின்றி எழுந்திரு வாசகமும்
கையில்திக ழும்உழ வாரமுடன்
    கைத்தொண்டு கலந்து கசிந்தனரே.Having quit the confounding path, Vakeesar felt
Marked by delight great; to render service divine
With body, mind and word, he wore the marks
Of Saivism; godly consciousness pervaded him;
Endless holy hymns streamed from his lips;
Uzhavaram decked his hand; thus he stood
Poised in manual service with a melting heart.   

Arunachala Siva.

8912
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 04, 2016, 09:12:46 AM »
Verse 76:


பரசுங்கரு ணைப்பெரி யோன்அருளப்
   பறிபுன்தலை யோர்நெறி பாழ்படவந்
தரசிங்கருள் பெற்றுல குய்ந்ததெனா
    அடியார்புடை சூழதி கைப்பதிதான்
முரசம்பட கந்துடி தண்ணுமையாழ்
   முழவங்கிளை துந்துபி கண்டையுடன்
நிரைசங்கொலி எங்கும் முழங்குதலால்
    நெடுமாகடல் என்ன நிறைந்துளதே.


"Thus graced by the adorable and merciful Lord
Arasu has hither come, that the way of Jains
Who pluck their hair (as practitioners of religion)
May perish and the world flourish." So spake the servitors
Gathering everywhere; Tiruvatikai, full of such devotees
With the music of Drum, Tampatta, Tudi,
Matthala, Yazh, Kilai, Tuntupi and Mani
And with rows of resounding conches, roared like a sea.

Arunachala Siva.

8913
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 04, 2016, 09:10:11 AM »
Verse 75:


இத்தன்மை நிகழ்ந்துழி நாவின்மொழிக்
   கிறையாகிய அன்பரும் இந்நெடுநாள்
சித்தந்திகழ் தீவினை யேன்அடையுந்
   திருவோஇது என்று தெருண்டறியா
அத்தன்மைய னாய இராவணனுக்
   கருளுங்கரு ணைத்திற மானஅதன்
மெய்த்தன்மை யறிந்து துதிப்பதுவே
    மேல்கொண்டு வணங்கினர் மெய்யுறவே.


As it thus happened to him, the lord of language
Thought: "Do I merit this great beatitude?
Even I, who for long was by an evil mind possessed??
He then thought of the Lord's great grace to Ravana
Who like him, not witting the glory of God
Blasphemed Him and sinned; as he was by the Lord
In a like manner blessed, he resolved to praise that very grace
And ever hail it in humble worship.

Arunachala Siva.

8914
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 04, 2016, 09:07:24 AM »
Verse  74:


மேவுற்றஇவ் வேலையில் நீடியசீர்
   வீரட்டம் அமர்ந்த பிரானருளால்
பாவுற்றலர் செந்தமி ழின்சொல்வளப்
   பதிகத்தொடை பாடிய பான்மையினால்
நாவுக்கர சென்றுல கேழினும்நின்
    நன்னாமம் நயப்புற மன்னுகஎன்
றியாவர்க்கும் வியப்புற மஞ்சுறைவா
    னிடையேயொரு வாய்மை எழுந்ததுவே.At this fitting hour, by the glorious grace of the Lord
Of Veerattam, an un-bodied voice from the cloudy sky,
To the hearing of all that stood marveling, spake thus:
?As you have in tuneful harmony of Tamizh's majesty, sung
The ambrosial decade, a rich wreath of word-blossoms,
Your goodly name will in all the seven worlds be
Endearingly known as "Navukkarasu."   

Arunachala Siva.

8915
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 04, 2016, 09:05:01 AM »
Verse  73:

பொய்வாய்மை பெருக்கிய புன்சமயப்
   பொறியில்சமண் நீசர் புறத்துறையாம்
அவ்வாழ்குழி யின்கண் விழுந்தெழுமா
    றறியாது மயங்கி அவம்புரிவேன்
மைவாச நறுங்குழல் மாமலையாள்
    மணவாளன் மலர்க்கழல் வந்தடையும்
இவ்வாழ்வு பெறத்தரு சூலையினுக்
   கெதிர்செய்குறை யென்கொல் எனத்தொழுதார்.


"I wallowed in the alien fold of Jainism
Which breeds falsehoods disguised as truth;
Long did I lie immersed in the horrible pit
accompanying with the intolerant Jains
Doing deeds of perdition; how can I ever hope
To discharge my debt of gratitude
To the ache of stomach which set me
On the path leading to the Lord's feet
Whose consort, of perfumed locks, is the daughter
Of great Himavant?" Thus he hailed it.   

Arunachala Siva.

8916
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 04, 2016, 09:02:28 AM »
Verse  72:
அங்கங்கள் அடங்க உரோமமெலாம்
   அடையப்புள கங்கண் முகிழ்த்தலரப்
பொங்கும்புனல் கண்கள் பொழிந்திழியப்
   புவிமீது விழுந்து புரண்டயர்வார்
இங்கென்செயல் உற்ற பிழைப்பதனால்
    ஏறாத பெருந்திடர் ஏறிடநின்
தங்குங்கரு ணைப்பெரு வெள்ளமிடத்
    தகுமோவென இன்னன தாமொழிவார்.


All the hair on his body stood erect in thrill great;
Tears of joy from his eyes poured down;
He rolled on earth ecstatically and cried:
"Self-willed I sinned and fell down but the flood
Of Your grace bore me aloft and conveyed me
To safety, otherwise inaccessible to poor me;
Do I merit this?" Thoughts as these welled up
In him and flowed out as prayers.   

Arunachala Siva.


8917


We can believe that the sages when they say: Our fate is simply a bundle of habits.  If you want to
change your fate, --- change your habits.

We now understand that a guru is necessary.  But for many sincere people longing for spiritual
attainment, the dilemma of 'Where is my guru, among so many who are not?'  still remains looming
before them.  Bhagavan Ramana spoke precisely to them by declaring that one should first
understand:

"What is a guru?  Guru is God or the Self.  First man prays to God
to fulfill his desires.  A time comes when he will not more pray for
the fulfillment of material desires but for God Himself.  God then
appears to him in some form or another, human or non-human to
guide him to Himself in answer to his prayer and according to his
needs."  [ S.S. Cohen, Guru Ramana].

A devotee inquired of Bhagavan Ramana.  "Is there any way to meet the appointed guru for each?"

Bhagavan:  "Intense meditation brings it about."  [Talks 135].

Therefore, the search for a guru is only to the search for God.  We
need not search in vain for the place to knock, for it is within.
Krishna said: "My glory is within."  Jesus also assures us of the
direction to find the guru as the 'pearl of great price' by saying, "Seek
ye first the Kingdom of God of Heaven and all else shall be added
unto you."

This kingdom is within our very Heart, and Bhagavan Ramana offers two ways of approach,
and then clearly instructs us how to unite with it.

"There are two ways.  'Ask yourself --- Who am I?' or 'Submit and
I will strike down the ego.'  [Arthur Osborne].

Seeking your true nature in your Heart, discovering it and rejoicing in it by bathing in the bliss of my jnana swarupa -- this is within."

"Only bhakti sadhana performed continuously with love facilitate easily, in a gradual way,  this union."

"Enter with love the temple that is in your own Heart and experience the bliss of being absorbed in my swarupa, becoming one with it."  "I myself will command and control a mind that has died by the sacrifice of the ego."    [Padamalai, Muruganar. Tr. David Godman ].

(Source: Swami Sadasivananda's article in MP 2008-2009)

Arunachala Siva. 


8918
(An article by J. Jayaraman, (translated from Subramania Bharati.  It appears in Mountain Path,  April-
June 2016 issue.)

*** 

11. பரசிவ வெள்ளம்

உள்ளும் புறமுமாய் உள்ள தெலாந் தானாகும்
வெள்ளமொன்றுண் டாமதனைத் தெய்வமென்பார்
[வேதியரே. 1

காணுவன நெஞ்சிற் கருதுவன உட்கருத்தைப்
பேணுவன யாவும் பிறப்பதந்த வெள்ளத்தே. 2

எல்லை பிரி வற்றதுவாய் யாதெனுமோர் பற்றிலதாய்
இல்லையுள தென்றறிஞர் என்றுமய லெய்துவதாய் 3

வெட்டவெளி யாயறிவாய் வேறுபல சக்திகளைக்
கொட்டுமுகி லாயணுக்கள் கூட்டிப் பிரிப்பதுவாய். 4

தூல வணுக்களாய்ச் சூக்குமமாய்ச் சூக்குமத்திற்
சாலவுமே நுண்ணியதாய்த் தன்மையெலாந் தானாகி,5

தன்மையொன் றிலாததுவாய்த் தானே ஒரு பொருளாய்த்
தன்மைபல வுடைத்தாய்த் தான்பலவாய் நிற்பதுவே. 6

எங்குமுளான் யாவும் வலான் யாவுமறி வானெனவே
தங்குபல மதத்தோர் சாற்றுவதும் இங்கிதையே. 7

வேண்டுவோர் வேட்கையாய் வேட்பாராய் வேட்பாருக்
கீண்டுபொரு ளாயதனை யீட்டுவதாய் நிற்குமிதே. 8
காண்பார்தங் காட்சியாய்க் காண்பாராய்க் காண்பொரு
[ளாய்
மாண்பார்ந் திருக்கும்,வகுத்துரைக்க வொண்ணாதே. 9

எல்லாந் தானாகி யிரிந்திடினும் இஃதறிய
வல்லார் சிலரென்பர் வாய்மையெல்லாங் கண்டவரே. 10

மற்றிதனைக் கண்டார் மலமற்றார் துன்பமற்றார்;
பற்றிதனைக் கொண்டார் பயனைத்துங் கண்டாரே. 11

இப்பொருளைக் கண்டார் இடருக்கோர் எல்லைகண்டார்;
எப்பொருளுந் தாம்பெற்றிங் கின்பநிலை யெய்துவரே. 12

வேண்டுவ வெலாம் பெறுவார் வேண்டா ரெதனையுமற்
றீண்டுபுவி யோரவரை யீசரெனப் போற்றுவரே. 13

ஒன்றுமே வேண்டா துலகனைத்தும் ஆளுவர்காண்;
என்றுமே யிப்பொருளோ டேகாந்தத் துள்ளவரே. 14

வெள்ளமடா தம்பி விரும்பியபோ தெய்திநின
துள்ள மிசைத் தானமுத வூற்றாய்ப் பொழியுமடா! 15

யாண்டுமிந்த இன்பவெள்ளம் என்றுநின்னுள் வீழ்வதற்கே
வேண்டு முபாயம் மிகவுமெளி தாகுமடா! 16

எண்ணமிட்ட லேபோதும் எண்ணுவதே இவ்வின்பத்
தண்ணமுதை யுள்ளே ததும்பப் புரியுமடா! 17

எங்கு நிறைந்திருந்த ஈசவெள்ள மென்னகத்தே
பொங்குகின்ற தென்றெண்ணிப் போற்றி நின்றாற்
[போதுமடா! 18

யாதுமாம் ஈசவெள்ளம் என்னுள் நிரம்பியதென்
றோதுவதே போதுமதை உள்ளுவதே போதுமடா! 19

காவித் துணிவேண்டா,காற்றைச் சடைவேண்டா
பாவித்தல் போதும் பரமநிலை யெய்துதற்கே 20

சாத்திரங்கள் வேண்டா சதுமறைக ளேதுமில்லை;
தோத்திரங்க ளில்லையுளந் தொட்டுநின்றாற் போதுமடா! 21

தவமொன்று மில்லையொரு சாதனையு மில்லையடா!
சிவமொன்றே யுள்ளதெனச் சிந்தைசெய்தாற்
போதுமடா! 22

சந்ததமு மெங்குமெல்லாந் தானாகி நின்றசிவம்
வந்தெனுளே பாயுதென்று வாய்சொன்னாற் போதுமடா! 23

நித்தசிவ வெள்ள மென்னுள் வீழ்ந்து நிரம்புதென்றுன்
சித்தமிசைக் கொள்ளுஞ்சிரத்தை யொன்றே போதுமடா! 24

contd.,

Arunachala Siva.

8919
The following maxims hold special significance regarding this matter:

The soul that desires God to surrender Himself to it wholly must surrender itself wholly to God and
leave nothing for itself.  Live in the world as though there were in it but God and thy soul, so that
thy heart may be detained by naught that is human.  The soul that walks in love wearies not neither
is wearied. 

The teachings and maxims of Saint John of the Cross represents an attitude of single mindedness and
detachment which according to him are the most essential for the deeper, inward journey of the soul.

A seeker of the truth will seek the truth of being and of love, since a single flash of truth gives us faith far
stronger than life.  This faith is confirmed by the words of sacred scriptures, by lives of saints and by
the inner whispers within our soul.

concluded.

Arunachala Siva.       

8920
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: April 03, 2016, 11:36:13 AM »
Verse  16:


16: கிளியே, கிளைஞர் மனத்தே கிடந்து கிளர்ந்து ஒளிரும்
ஒளியே, ஒளிரும் ஒளிக்கு இடமே, எண்ணில் ஒன்றும் இல்லா
வெளியே, வெளி முதல் பூதங்கள் ஆகி விரிந்த அம்மே.-
அளியேன் அறிவு அளவிற்கு அளவானது அதிசயமே.

கிளி போன்றவளே! தாயே! உன்னை நினைந்து வழிபடும் அடியார் மனத்தினிலே சுடர் விட்டுப் பிரகாசிக்கும் ஒளியே! அவ்வாறு ஒளிரும் ஒளிக்கு நிலையாக இருப்பவளே! ஒன்றுமே இல்லாத அண்டமாகவும், அவ்வண்டத்தினின்று ஐம்பெரும் பூதங்களாகவும் விரிந்து நின்ற தாயே! எளியேனாகிய என் சிற்றறிவுக்கு நீ எட்டுமாறு நின்றதும் அதிசயமாகும்!

O Mother who is like a green parrot!  In the devotees' minds whom pray to You, You are like a
bright lamp of high flame.  You are the light of that light.  You are the universe, and the various
elements (Pancha Bhootas) that spread from that universe.  O Mother, you have made me to understand
You with my small knowledge. It is a great wonder!

contd.,

Arunachala Siva.

 

8921
There is a well known quote from Albert Einstein that says it best: 

'The most beautiful thing we can experience is the mysterious. It is source of all true art and science.
He to whom the emotion is a stranger, who can no longer pause to wonder and stand wrapped in awe,
is as good as dead - his eyes closed.  The insight into the mystery of life, coupled though it be with fear,
has also given rise to religion.  To know that what is impenetrable to us really exists, manifesting itself as
the highest wisdom and the most radiant beauty, which our dull faculties can comprehend only in their
most primitive forms -- this knowledge, this feeling is at the center of true religiousness.  (Einstein - Living
Philosophies.) 

We are reminded of some photographs taken of Bhagavan on sacred Arunachala where He gazes up at the
Hill in stunned awe.  The 108 verses of Aksharamanamalai is a way of inscribing that feeling of wonderment
in our hearts.  It makes sense of the swirl of emotions we experience in Arunachala's divine presence
when it casts off the cloak of stone and reveals its majesty.

If we experience for a second that feeling of oneness it remains indelibly imprinted on our minds.  It is
always a beginning for there can be no possibility of accumulation and complacent satisfaction.
Bhagavan's grace is not a material we gather like some possession and hoard.  It is a living presence.
Each day,  each moment we dedicate to our relationship with Bhagavan is a renewal of creative identification
with His form and words.  Each day is a new creation and with it we are brought back each time to the present
and the right place by a gentle and sometimes, if needed, sharp jerk on the rope of remembrance to sustain
ourselves.  Right thoughts, right emotions are vital if we are to successfully follow Bhagavan's instructions.

contd.,

Arunachala Siva.                 

8922
485.  Now I am filled with the ever blissful Atman.  I see nothing;  neither do I hear nor know anything
separate from me.

486.  I bow down to thee, O great Soul, my Master, who art free from all attachment and the best of the
learned and good, who art the embodiment of eternal Blissfulness, the shore-less ocean of mercy.

487. Whose glance, like the consolidated rays of the moon, washes away the weariness resulting from
the labor of birth and death. Now in the twinkling of an eye, I have attained that indivisible and inexhaustible
treasure, the blissful Self.

488.  By thy mercy I have become blessed, successful, and free from the grasp of the dragon of birth
and death.  Now I have become ever blissful and filled entirely.

489.  Yes, I am unattached, I am without a body.  I am without all signs  - subtle body and all.
I am indivisible, whole, ever peaceful, endless, pure and eternal.

490. I am neither he who acts nor he who experiences the result of action. I am beyond action and
changeless.  My nature is pure consciousness.  I am absolute reality, eternal goodness.

contd.,

Arunachala Siva.             

8923
220.  Liberation is the simultaneous cessation of the thoughts, namely bondage and liberation, by
the Quest 'Who am I that is bound?'

221.  Those mind free ones that have attained the natural State by becoming aware of the Self, unlimited
like the sky and ever aware, were never in the darkness of ignorance.

222.  The three groups of actions become extinct in the case of the Mukta, because his sense of being the
doer is gone;  the sense of being the doer was lost along with the ego, who alone was the doer.

223.  Nothing remains to be striven for by those that have become established in this State.  They should
be understood to be beyond the necessity of doing anything, to have known whatever needs to be known
and to be free from doubt.

224.  The enlightened one that has become one with the unchanging Supreme Consciousness, -- like a river
that has become one with the ocean, -- takes birth no more in a body.

225. Though he appears to men to be embodied, the Sadhaka, should understand that he is bodiless in fact;
for by giving up the sense of 'I am the body', his body has been surrendered to the Current Karma.

contd,

Arunachala Siva.             

8924
Verse  136:


You are the consciousness that perceives, and I, the Real, am the consciousness through which you
perceive.  Once you begin to investigate these, they will begin to loosen their hold.  When they finally
fall away, you should feel a degree of shame and not attempt to look back at me, thinking 'I'.  Rather
should you remain still, like a pot sunk in the ocean.

In the state of ignorance the ego, though possessing no reality of its own, attempts to usurp all the
powers of the Self, ascribing them to itself, saying, I did this, I did that, and so on.  When the individual
Jiva begins finally to gain  some insight into its own nature, it is revealed as an impostor and disappears.
It is often therefore described figuratively as 'feeling shame' and 'hanging its head'  when its duplicitous
game is revealed. See Verse 30 of Sri Ramana Maharshi's Ulladu Narpadu, for example:

As the mind, seeking inwardly through inquiry 'Who am I?', reaches the Heart, and as one knows as
'I' bows its head in shame, the One appears spontaneously as 'I - I'.

When the disciple begins to sense the illusory nature of the ego and the world view it generates, and these
begin to fade in the light of the Self, the remnant of the ego-self feels a natural temptation to move its attention
to the Self instead, attempting as it were, to bring it into focus, as though it were a mental creation like itself,
and to grasp it as formerly it had grasped the false.  In this verse, the ego is being advised to know its place,
show some humility and allow itself to be subsumed in the Self, 'amizhttu karakam pol' - like a pot sunk
in the ocean.  A pot on the bottom of the ocean no longer has any function;  it can no longer be used to hold,
dispose, or divide up water or any other liquid.  Similarly the mind, when subsumed in the Self, can no longer
function other than as the Self.  The Jnani is like the pot in the ocean.  His body and mind, if they can still be
called that, function  as the Self only, and have no reality or function apart from the Self.

Contd.,

(The remaining verses will be covered from the Mountain Path issues that come in future.)

Arunachala Siva.                       

8925
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 03, 2016, 09:48:27 AM »
Verse 71:

மன்னும்பதி கம்அது பாடியபின்
   வயிறுற்றடு சூலை மறப்பிணிதான்
அந்நின்ற நிலைக்கண் அகன்றிடலும்
   அடியேன்உயி ரோடருள் தந்ததெனாச்
செந்நின்ற பரம்பொரு ளானவர்தம்
    திருவாரருள் பெற்ற சிறப்புடையோர்
முன்னின்ற தெருட்சி மருட்சியினால்
   முதல்வன்கரு ணைக்கடல் மூழ்கினரே.


When he completed the deathless decade
The cruel ache kind that grieved him sore
Instantaneously quit him for good.
The ache he thought, in truth, did confer on him
Life and Grace; blessed now with the grace of the Lord
That hath his dwelling in the righteous heart,
He stood immersed in the sea of God?s mercy
With the clear wisdom of blissful beatitude.

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 [595] 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 ... 2951