Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 [594] 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 ... 3128
8896
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 30, 2016, 11:52:45 AM »
Verse  979:


பரம னார்தந் திருத்தொண்டர்
    பண்பு நோக்கிப் பரிவெய்தி
விரவு காத லொடும்விரைந்து
    விமலர் கோயில் புக்கருளி
அரவும் மதியும் பகைதீர
    அணிந்தார் தம்மை அடிவணங்கி
இரவு போற்றித் திருப்பதிகம்
    இசையிற் பெருக எடுத்தருளி.

Conning the true nature of his servitorship, the godly child
Took pity on him; he moved in all celerity
To the Lord's temple impelled by a great desire
And fell at the feet of the Lord who wears
In His crest the snake and the moon which abide there
In amity; he invoked the Lord's mercy and hymned
Gracefully and tunefully a divine decade.   


Arunachala Siva.

8897
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 30, 2016, 11:47:02 AM »
Verse  978:அங்கை அனலேற் றவர்க்கடியேன்
    ஆக்கும் பனைக ளானவெலாம்
மங்கு லுறநீண் டாண்பனையாய்க்
    காயா வாகக் கண்டமணர்
இங்கு நீரிட் டாக்குவன
    காய்த்தற் கடைவுண் டோவென்று
பொங்கு நகைசெய் திழித்துரைத்தார்
    அருள வேண்டு மெனப்புகல.

"All the palmyra trees reared by me-- a servitor
Of the Lord who sports the fire on His hand--,
Grow tall piercing the clouds; however all of them
Are of the male specie and yield no fruit at all;
Beholding this the Samanas pejoratively question me
Thus:"Is there a way at all for your trees
To yield fruit?" They jeer at me and put me to shame;
I pray that you be pleased to put an end
To their mockery and derision." Thus he spake.   


Arunachala Siva.

8898
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 30, 2016, 11:44:12 AM »
Verse  977:


தொழுது விழுந்து பணிந்தெழுந்து
    சொல்மா லைகளால் துதிசெய்து
முழுது மானார் அருள்பெற்றுப்
    போந்து வைகி முதல்வர்தமைப்
பொழுது தோறும் புக்கிறைஞ்சிப்
    போற்றி செய்தங் கமர்வார்முன்
அழுது வணங்கி ஒரு தொண்டர்
    அமணர் திறத்தொன் றறிவிப்பார்.


He adored the Lord, fell prostrate before Him
And rose up hailing Him; he hymned Him in garlands
Of verse, and blessed with the grace of Him who is
Omneity, moved out; he sojourned in that town
Adoring the First One during all the hours
Of worship; (while so) a servitor came before him
And weeping, told him of an encounter with the Samanas.

Arunachala Siva.

8899
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 30, 2016, 11:41:15 AM »
Verse 976:


வார ணத்தின் உரிபோர்த்த
    மைந்தர் உமையாள் மணவாளர்
ஆர ணத்தின் உட்பொருளாய்
    நின்றார் தம்முன் அணைந்திறைஞ்சி
நார ணற்கும் பிரமற்கும்
    நண்ணற் கரிய கழல்போற்றும்
கார ணத்தின் வரும்இன்பக்
    கண்ணீர் பொழியக் கைதொழுதார்.


He came before the divine presence of the Lord---
The Wearer of the tusker's hide, the Consort
Of Uma and the import of the Vedas--, and adored Him,
As it was given to him to adore the feet of the Lord
Inaccessible to Vishnu and Brahma; his eyes rained
Tears of joy and his hands folded in adoration.

Arunachala Siva.

8900
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 30, 2016, 11:38:51 AM »
Verse  975:


சண்பை வேந்தர் தண்தரளச்
    சிவிகை நின்றும் இழிந்தருளி
நண்பின் மிக்க சீரடியார்
    சூழ நம்பர் கோபுரஞ்சூழ்
விண்பின் னாகமுன் னோங்கும்
    வியன்பொற் புரிசை வலங்கொண்டு
பண்பு நீடிப் பணிந்தெழுந்து
    பரமர் கோயில் உள்ளடைந்தார்.


The Prince of Sanbai stepped out of his litter
Of serene pearls; circled by the devoted servitors
He circumambulated the beauteous and immense walls
Which girding the Lord's temple tower soared
Into the sky; impelled by a pious desire, he fell
Down prostrate on the ground, rose up and then
Moved into the shrine.


Arunachala Siva.

8901
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 30, 2016, 11:35:21 AM »
Verse 974:


தேவர் முனிவர்க்கு ஓத்தளித்த
    திருவோத் தூரில் திருத்தொண்டர்
தாவில் சண்பைத் தமிழ்விரகர்
    தாம்அங் கணையக் களிசிறந்து
மேவுங் கதலி தோரணங்கள்
    விளக்கு நிரைத்து நிறைகுடமும்
பூவும் பொரியுஞ் சுண்ணமும்முன்
    கொண்டு போற்றி எதிர்கொண்டார்.At Tiruvotthoor the Lord, of yore, instructed
The Devas and Munis in the Vedas;
When the Adept of Tamizh from flawless Sanbai
Neared the town the servitors in great delight
Decked the town with plantains and Toranas;
They set rows of blazing lamps everywhere;
They kept pots filled with holy and fragrant water;
Scattering flowers and puffed rice and gold-dust
They went forth to greet and hail him.

Arunachala Siva.
8902
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 30, 2016, 11:32:09 AM »
Verse  973:


மங்கை பாகர் திருவருளால்
    வணங்கிப் போந்து வடதிசையில்
செங்கண் விடையார் பதிபலவும்
    பணிந்து புகலிச் செம்மலார்
துங்க வரைகள் கான்பலவும்
    கடந்து தொண்டைத் திருநாட்டில்
திங்கள் முடியார் இனிதமரும்
    திருவோத் தூரைச் சேர்வுற்றார்.By the grace of the Lord who shares His Consort
In His frame, he hailed the Lord, and was blessed
With His leave to depart; he proceeded northward,
And on his way adored at the many shrines of the Lord
Whose mount is the red-eyed Bull; the lord of Pukali
Crossed beautiful hills and forests and arrived
At the crescent-crested Lords's Tiruvotthoor in Tondai-Nadu.

Arunachala Siva.

8903
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 30, 2016, 11:29:31 AM »
Verse  972:


ஆதி மூர்த்தி கழல்வணங்கி
    அங்கண் இனிதின் அமருநாள்
பூத நாத ரவர் தம்மைப்
    பூவார் மலராற் போற்றிசைத்துக்
காத லால்அத் திருமலையிற்
    சிலநாள் வைகிக் கமழ்கொன்றை
வேத கீதர் திருப்பதிகள்
    பிறவும் பணியும் விருப்புறுவார்.


As he hailed the ankleted feet of the Primal Lord
And joyously sojourned there, he hailed the Lord
Of Bhoothas with a divine decade beginning with the words:
"Poovaar malar." In joy he continued his sojourn
In that holy hill; then he desired to worship the Lord--
The Singer of Vedic hymns--, in His other shrines.

Arunachala Siva.8904
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 30, 2016, 11:26:25 AM »
Verse  971:அங்கண் அணைவார் பணிந்தெழுந்து
    போற்றி செய்தம் மலைமீது
தங்கு விருப்பில் வீற்றிருந்தார்
    தாள்தா மரைகள் தம்முடிமேல்
பொங்கும் ஆர்வத் தொடும்புனைந்து
    புளகம் மலர்ந்த திருமேனி
எங்கு மாகிக் கண்பொழியும்
    இன்ப அருவி பெருக்கினார்.


From there, to him Tiruvannaamalai looked like
The very form of the God of gods; with his eyes
He drank in the beatific form and with his hands
He adored it; impelled by a great and melting love
He hymned the decade which began thus:
"Unnaamulai Umaiyaall" Then with the devotees
He arrived at Tiruvannaamalai whose Lord
Wears on His crest the lucid flood.

Arunachala Siva.   

8905
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: August 29, 2016, 03:42:07 PM »
Dear atmavichar.

I have no idea.  Let me see some book and write to you.

Arunachala Siva.

8906
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: August 29, 2016, 12:45:51 PM »
Today is the Liberation day of Cheruthunai Nayanar.  He attained Siva's Feet on the Pushya
star day in the month of Sravana.


I have given the detailed life story of Nayanar in my serial post on 63 Saiva Saints.

Arunachala Siva.

8907
General Discussion / Punar vasu star day - 29.8.2016
« on: August 29, 2016, 12:40:46 PM »
Today is the Punar vasu star day of the month of Sravana.  Sri Bhagavan was born on the punar vasu
star day in the month of Margazhi. 

The Asramam celebrates every Punarvasu star day with special abhishekam, alankaram and arti
for Sri Ramaneswara Maha Lingam, followed by lunch with sweets.

Sri Rama was also born on the punav vasu day.

Sri Muruganar has written a decade called Punar vasu vaNNam, praising the star punar vasu.

Arunachala Siva.   -

8908
9.


செம்மைநலம் அறியாத
    சிதடரொடுந் திரிவேனை
மும்மைமலம் அறுவித்து
    முதலாய முதல்வன்தான்
நம்மையும்ஓர் பொருளாக்கி
    நாய்சிவிகை ஏற்றுவித்த
அம்மையெனக் கருளியவா
    றார்பெறுவார் அச்சோவே.


I roamed about accompanied with ignoramuses who knew not of the good of salvation.
He,
the First One,
The Source Original,
snapped my three impurities.
Like causing a cur ride a litter,
He made even us a worthy something.
It is thus the Mother blessed me.
Lo,
who can ever gain such grace?

(concluded)

Arunachala Siva.

8909
8.சாதல்பிறப் பென்னுந்
    தடஞ்சுழியில் தடுமாறிக்
காதலின்மிக் கணியிழையார்
    கலவியிலே விழுவேனை
மாதொருகூ றுடையபிரான்
    தன்கழலே சேரும்வண்ணம்
ஆதியெனக் கருளியவா
    றார்பெறுவார் அச்சோவே .I whirled bewildered in the mighty maelstrom of birth and death.
I would lie immersed in the union with the bejeweled belles,
impelled by compelling passion.
He,
the Source Original,
the God whose Half is His Consort,
Caused me gain His ankleted feet alone.
Lo,
who can Ever come by such grace which He blessed me with?

Arunachala Siva.

8910
7.


தையலார் மையலிலே
    தாழ்ந்துவிழக் கடவேனைப்
பையவே கொடுபோந்து
    பாசமெனுந் தாழுருவி
உய்யுநெறி காட்டுவித்திட்
    டோங்காரத் துட்பொருளை
ஐயன்எனக் கருளியவா
    றார்பெறுவார் அச்சோவே.I was ever prone to fall into the bewitching concupiscence of women and wallow thither.
Thence He lifted me up gingerly and drawing away the cross-bar of Paasam,
He showed me the salvific way and taught me The secret and sacred meaning of AUM.
Lo,
who can ever gain such grace which the Sire was pleased to bless me with?

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 [594] 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 ... 3128