Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 [594] 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 ... 3198
8896
Verse  4:


அன்ப ராகிமற் றருந்தவம் முயல்வார்
    அயனும் மாலுமற் றழலுறு மெழுகாம்
என்ப ராய்நினை வார்எ னைப்பலர்
    நிற்க இங்கெனை எற்றினுக் காண்டாய்
வன்ப ராய்முரு டொக்கும்என் சிந்தை
    மரக்கண் என்செவி இரும்பினும் வலிது
தென்ப ராய்த்துறை யாய்சிவ லோகா
    திருப்பெ ருந்துறை மேவிய சிவனே.


O Lord of the southern Paraaitthurai !
O Siva abiding at the sacred Perunturai !
O Sovereign of Siva-loka !
Becoming Your devotees Brahma and Vishnu perform uncommon tapas.
Many other,
melting like wax in fire,
and become mere bones,
Contemplate You.
Ignoring these,
why on earth,
Did You prefer to rule me?
My mind is like tough and rugged wood;
my eyes are wooden and my ears are harder than iron.

Arunachala Siva.

8897
Verse  3:


புலைய னேனையும் பொருளென நினைந்துன்
    அருள்பு ரிந்தனை புரிதலுங் களித்துத்
தலையி னால்நடந் தேன்விடைப் பாகா
    சங்க ராஎண்ணில் வானவர்க் கெல்லாம்
நிலைய னேஅலை நீர்விட முண்ட
    நித்த னேஅடை யார்புர மெரித்த
சிலைய னேஎனைச் செத்திடப் பணியாய்
    திருப்பெ ருந்துறை மேவிய சிவனே. 

O Rider of the Bull !
O Sankara !
O the Base and Supports of all the innumerable celestial beings!
O the One that ate the venom of the billowy sea and remains Athanasic !
O Wielder of the bow that gutted with fire the hostile citadels !
Deeming even me ? the meanest One ,
as a thing of worth,
when You graced me,
I,
in my prideful glee,
walked not with my feet but with my head.
O Siva presiding over the sacred Perunturai !
Bid me die.

Arunachala Siva.

8898
Verse  2:

புற்று மாய்மர மாய்ப்புனல் காலே
    உண்டி யாய்அண்ட வாணரும் பிறரும்
வற்றி யாரும்நின் மலரடி காணா
    மன்ன என்னையோர் வார்த்தையுட் படுத்துப்
பற்றினாய் பதையேன் மனம்மிக உருகேன்
    பரிகி லேன்பரி யாவுடல் தன்னைச்
செற்றி லேன்இன்னுந் திரிதரு கின்றேன்
    திருப்பெ ருந்துறை மேவிய சிவனே.


O Siva presiding over the sacred Perunturai !
Performers of tapas over whom have grown ant-hills and trees,
and who,
for food,
consume water and air only,
heaven-dwellers and others ? whoever they be ?,
had not beheld Your flower-feet.
O King,
You enslaved me by a mystic vocable and netted me.
I neither grieve nor suffer my mind to abundantly melt.
I quiver not;
I have not slain the loveless body.
I still go about roaming.

Arunachala Siva.


8899
Sethlap Pathu:

Decade on not yet dying:

The feeling of limitless Sivanandam;

பொய்யனேன் அகம்நெகப் புகுந்தமு தூறும்
    புதும லர்க்கழ லிணையடி பிரிந்துங்
கையனேன் இன்னுஞ் செத்திலேன் அந்தோ
    விழித்திருந் துள்ளக் கருத்தினை இழந்தேன்
ஐயனே அரசே அருட்பெருங் கடலே
    அத்த னேஅயன் மாற்கறி யொண்ணாச்
செய்யமே னியனே செய்வகை அறியேன்
    திருப்பெ ருந்துறை மேவிய சிவனே.


O Sire !
O Sovereign !
O immense Ocean of Mercy !
O Father !
O One of ruddy body who could not be known by Vishnu and Brahma !
O Siva abiding at The sacred Perunturai !
You so entered me ? The one of falsity ?,
that my bosom melted !
Lo,
parted From Your fresh,
flowery and ankleted feet twain ? the Spring of Nectar ?,
I,
the little one,
had not yet Died.
Though wide-awake,
I lost the goal of my soul.
I know not what I should do.


Arunachala Siva.

8900
Chapter 20:


1.  Listen to this one and the only, intensive, secretive and the supremely wondrous,
most mysterious and the ever and instantly liberation conferring.

2.  Easy is the knowledge of Brahman, easy, auspicious and the best.  It is easy for those travelling in Brahman; it is easy and bestows total knowledge of everything.

3.  It is easy for those accomplished ones who have fulfilled their duties, easy for those abiding in themselves.  It is easy and causeless, easy for those abiding in Brahman.

4. It is easy for those who bereft of thought, for those who are 'That' themselves by virtue of themselves, for those who are devoid of the transmigratory cycle. Thought
is said to be the recurrent cycle of life.

5. This world is not created.  It is only Brahman.  It is not the mind.  It is indeed
Brahman. There is no fear. It is Brahman alone, nothing else.

6.  All is unreal is indeed Brahman. Their support is Brahman alone.  These bodies
are only Brahman.  This is Brahman alone.  There is not a blade of grass apart.

7. Brahman alone am I, not anything else. This is Brahman, not the world.  This is Brahman, not space.  This is Brahman, not activities.

contd.,

Arunachala Siva.           
       

8901
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 26, 2016, 09:04:52 AM »
Verse 340:

மன்னும் உரிமை வன்தொண்டர்
    வாயில் தூதர் வாயிலிடை
முன்னின் றாரைக் கண்டிறைஞ்சி
    முழுது முறங்கும் பொழுதின்கண்
என்னை யாளும் பெருமானிங்
    கெய்தி யருளி னாரென்ன
மின்னு மணிநூ லணிமார்பீர்
    எய்த வேண்டிற் றென்என்றார்.She paid obeisance to Him-- the ever-during
Friend of Van-Tondar--, that stood before
Her mansion's threshold, as the messenger of Aaroorar,
And said: "When at this dead of night
The whole world is asleep, why should you--
O wearer of the beautiful sacred thread on your
Bright chest--, who are very like the Lord
That rules me, be pleased to come here?"

Arunachala Siva.


8902
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 26, 2016, 09:02:09 AM »
Verse 339:


பாதி மதிவாழ் முடியாரைப்
    பயில்பூ சனையின் பணிபுரிவார்
பாதி யிரவில் இங்கணைந்த
    தென்னோ என்று பயமெய்திப்
பாதி உமையாள் திருவடிவிற்
    பரம ராவ தறியாதே
பாதி மதிவாள் நுதலாரும்
    பதைத்து வந்து கடைதிறந்தார்.

She grew scared thinking thus: "Why is it that
The performer of Pooja to the crescent-crested Lord
Calls me at dead of night?" Not knowing
That it was indeed the Lord whose half is Uma,
She whose forehead is like a half moon,
Rushed forth agitated, and opened the door.   

Arunachala Siva.


8903
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 26, 2016, 08:59:09 AM »
Verse  338:


சென்று மணிவா யிற்கதவம்
    செறிய அடைத்த அதன்முன்பு
நின்று பாவாய் திறவாய்என்று
    அழைப்ப நெறிமென் குழலாரும்
ஒன்றுந் துயிலா துணர்ந்தயர்வார்
    உடைய பெருமான் பூசனைசெய்
துன்றும் புரிநூல் மணிமார்பர்
    போலும் அழைத்தார் எனத்துணிந்து.


He went there, stood before the securely barred doors
And called out thus: "O Paavaai, open the door!"
She of the soft and dense locks of hair, who sorely languished
And kept awake without a wink of sleep,
Thought thus: "He on whose chest is beheld
The glowing sacred thread, even he, the performer
Of Pooja unto the Lord that rules us, calls me."

Arunachala Siva.

8904
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 26, 2016, 08:56:09 AM »
Verse 337:


ஞாலம் உய்ய எழுந்தருளும்
    நம்பி தூதர் பரவையார்
கோல மணிமா ளிகைவாயில்
    குறுகு வார்முன் கூடத்தம்
பால்அங் கணைந்தார் புறநிற்பப்
    பண்டே தம்மை யர்ச்சிக்கும்
சீல முடைய மறைமுனிவர்
    ஆகித் தனியே சென்றணைந்தார்.


When the messenger of Nambi Aaroorar who was
Born for the deliverance of the world, came near
The threshold of the beautiful and gem-like mansion
Of Paravaiyaar, He bade all others that came with Him
To tarry thither; then in the holy guise
Of a Brahmin-Muni who has been performing His Pooja
For a long time, he proceeded there, all alone.

Arunachala Siva.

8905
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 26, 2016, 08:53:35 AM »
Verse  336:பெருவீ ரையினும் மிகமுழங்கிப்
    பிறங்கு மதகுஞ் சரம்உரித்து
மரவீ ருரிவை புனைந்தவர்தம்
    மருங்கு சூழ்வார் நெருங்குதலால்
திருவீ தியினில் அழகரவர்
    மகிழுஞ் செல்வத் திருவாரூர்
ஒருவீ தியிலே சிவலோகம்
    முழுதுங் காண வுளதாமால்.


As at the sides of the Lord who, of yore,
Peeled off the hide of the ichorous tusker whose
Trumpeting was louder than the roar of the sea,
They gathered closely, that street of Tiruvaaroor
Whereon the beauteous Lord fared forth, looked as though
It would reveal in itself the whole of Siva-loka.


Arunachala Siva.8906
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 26, 2016, 08:50:39 AM »
Verse  335:


இறைவர் விரைவில் எழுந்தருள
    எய்து மவர்கள் பின்தொடர
அறைகொள் திரைநீர் தொடர்சடையில்
    அரவு தொடர அரியஇளம்
பிறைகொள் அருகு நறைஇதழிப்
    பிணையல் சுரும்பு தொடரவுடன்
மறைகள் தொடர வன்தொண்டர்
    மனமுந் தொடர வரும்பொழுது.


The Lord moved on swiftly followed by His devotees,
The snakes of His matted hair where the Ganga roars,
The honey-bees on the Konrai-chaplets nigh the crescent moon,
The Vedas and also the the mind of Van-tondar;
Thus, even thus, He marched on.

Arunachala Siva.8907
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 26, 2016, 08:47:58 AM »
Verse 334:

மாலும் அயனுங் காணாதார்
    மலர்த்தாள் பூண்டு வந்திறைஞ்சும்
காலம் இதுவென் றங்கவரை
    அழைத்தா லென்னக் கடல்விளைத்த
ஆல மிருண்ட கண்டத்தான்
    அடித்தா மரைமேற் சிலம்பொலிப்ப
நீல மலர்க்கட் பரவையார்
    திருமா ளிகையை நேர்நோக்கி.

"The Lord's lotus feet could never be seen by Vishnu
And Brahma; it is time when one can wear these feet
On one's crown." Thus proclaimed the anklets
Of the Lord whose throat is dark, as He ate the sea's venom;
The anklets that entwined His lotus feet thus spake aloud,
And the Lord fared forth, even thus, to the mansion
Of Paravaiyaar whose eyes were like blue lilies.

Arunachala Siva.


8908
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 26, 2016, 08:45:35 AM »
Verse 333:அருகு பெரிய தேவருடன்
    அணைந்து வரும்அவ் விருடிகளும்
மருவு நண்பின் நிதிக்கோனும்
    முதலா யுள்ளோர் மகிழ்ந்தேத்தத்
தெருவும் விசும்பும் நிறைந்துவிரைச்
    செழும்பூ மாரி பொழிந்தலையப்
பொருவி லன்பர் விடுந்தூதுர்
    புனித வீதி யினிற்போத.Joining the great Nandi, the Rishis, Kubera
The friend of Siva, others joyously hailed Him
Heavens showered fragrant and splendorous flowers
Which filled and damasked the divine street;
It was thus the peerless messenger of the devotee
Plied His steps on the holy street.   

Arunachala Siva.

8909
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 26, 2016, 08:42:39 AM »
Verse  332:


தேவா சிரியன் முறையிருக்குந்
    தேவ ரெல்லாஞ் சேவித்துப்
போவார் தம்மில் வேண்டுவார்
    போத ஒழிந்தார் புறத்தொழிய
ஓவா அணுக்கச் சேவகத்தில்
    உள்ளோர் பூத கணநாதர்
மூவா முனிவர் யோகிகளின்
    முதலா னார்கள் முன்போக.

Among the Devas who stood waiting in Tevaasiriyam
Seeking boons, some adored Him and accompanied Him,
While the others moved out having adored Him;
Inseparable servitors who ever plied themselves
In intimate servitors, leaders of Siva-Bhoota Hosts,
Never-aging Munis and Yogis walked before Him.


Arunachala Siva.


8910
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 26, 2016, 08:39:23 AM »
Verse  331:அண்டர் வாழக் கருணையினால்
    ஆல காலம் அமுதாக
உண்ட நீலக் கோலமிடற்
    றொருவர் இருவர்க் கறிவரியார்
வண்டு வாழும் மலர்க்கூந்தல்
    பரவை யார்மா ளிகைநோக்கித்
தொண்ட னார்தம் துயர்நீக்கத்
    தூத னாராய் எழுந்தருள.

The Lord who ate the Halahala poison as though it were
Nectar, so that celestial beings might thrive,
And so become beauteously blue-throated, --
Even He who is unknown to the Two--, to annul
The misery of the servitor, fared forth
As a messenger to the mansion of Paravaiyaar
In whose flowery locks of hair, chafers abode.


Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 [594] 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 ... 3198