Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 [594] 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 ... 3175
8896
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 13, 2016, 09:07:32 AM »
Verse  180:


வாங்கிஅத் திருவமுது
    வன்தொண்டர் மருங்கணைந்த
ஓங்குதவத் தொண்டருடன்
    உண்டருளி யுவந்திருப்ப
ஆங்கருகு நின்றார்போல்
    அவர்தம்மை யறியாமே
நீங்கினா ரெப்பொருளும்
    நீங்காத நிலைமையினார்.   Van-tondar ate the nectarean food accompanied
With the great tapaswi-devotees that came with him
And rejoiced; the Brahmin who was there, the Lord
Who is present everywhere, disappeared without
Van-Tondar being aware of it.   

Arunachala Siva.

8897
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 13, 2016, 09:04:58 AM »
Verse  179:இரந்துதாங் கொடுவந்த
    இன்னடிசி லுங்கறியும்
அரந்தைதரும் பசீதீர
    அருந்துவீ ரெனவளிப்பப்
பெருந்தகையார் மறையவர்தம்
    பேரருளின் திறம்பேணி
நிரந்தபெருங் காதலினால்
    நேர்தொழுது வாங்கினார்.He gave him the flavory food and dishes of curry
Obtained by begging, and said; "Eat that you may rid
The misery of your hunger." Nampi Aaroorar, the great one,
Extolling the merciful act of the Brahmin received it
In love that welled up within him, after paying
Due obeisance to Him.

Arunachala Siva.

8898
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 13, 2016, 09:02:24 AM »
Verse  178:


வெண்திருநீற் றணிதிகழ
    விளங்குநூல் ஒளிதுளங்கக்
கண்டவர்கள் மனமுருகக்
    கடும்பகற்போ திடும்பலிக்குப்
புண்டரிகக் கழல்புவிமேல்
    பொருந்தமனை தொறும்புக்குக்
கொண்டுதாம் விரும்பியாட்
    கொண்டவர்முன் கொடுவந்தார்.   


The Holy Ash on His person beauteously blazed white;
His sacred thread glowed with radiance; beholders melted
In love; for securing alms at the meridian, He entered
Each and every house; His lotus-feet touched the earth;
With the food secured by Him, he came before him
Whom, He willingly claimed as His own servitor.

Arunachala Siva.   


8899
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 13, 2016, 08:59:53 AM »
Verse  177:


மெய்ப்பசியால் மிகவருந்தி
    இளைத்திருந்தீர் வேட்கைவிட
இப்பொழுதே சோறிரந்திங்
    கியானுமக்குக் கொணர்கின்றேன்
அப்புறநீர் அகலாதே
    சிறிதுபொழு தமருமெனச்
செப்பியவர் திருக்கச்சூர்
    மனைதோறும் சென்றிரப்பார்.   "Ha, you are languishing overwhelmed by hunger;
To relieve you of your hunger I will secure for you
Food by begging; pray stay awhile here without
Going anywhere else." He that so spake, then went
To every house in Tirukkacchoor begging food.

Arunachala Siva.


8900
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 13, 2016, 08:57:28 AM »
Verse  176:


வன்தொண்டர் பசிதீர்க்க
    மலையின்மேல் மருந்தானார்
மின்தங்கு வெண்டலையோ
    டொழிந்தொருவெற் றோடேந்தி
அன்றங்கு வாழ்வாரோர்
    அந்தணராய்ப் புறப்பட்டுச்
சென்றன்பர் முகநோக்கி
    அருள்கூரச் செப்புவார்.   


The Lord enshrined on the hill, verily the Remedy
For the illth of embodiment, to relieve Van-tondar
Of his hunger, abandoning His white and bright skull-bowl,
Came with an ordinary begging-bowl in the guise
Of a Brahmin that dwelt in that town, to the devotee
(Aarooran) and graciously addressed him thus:

Arunachala Siva.   

8901
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 13, 2016, 08:55:16 AM »
Verse  175:


அணைந்தருளும் அவ்வேலை
    அமுதுசெயும் பொழுதாகக்
கொணர்ந்தமுது சமைத்தளிக்கும்
    பரிசனமும் குறுகாமைத்
தணந்தபசி வருத்தத்தால்
    தம்பிரான் திருவாயில்
புணர்ந்தமதில் புறத்திருந்தார்
    முனைப்பாடிப் புரவலனார்.

Having adored the Lord, when he came out of the temple
The time for taking his meal drew near; yet his retinue
Which would come ready with food or prepare it, had not
Arrived thither; so the patron of Tirumunaippaadi
Abode without the fort-like entrance of the Lord?s temple
In hunger which irked and grieved him.

Arunachala Siva.


8902
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 13, 2016, 08:53:01 AM »
Verse 174:


பாடியஅப் பதியின்கண்
    இனிதமர்ந்து பணிந்துபோய்
நாடியநல் லுணர்வினொடும்
    திருக்கச்சூர் தனைநண்ணி
ஆடகமா மதில்புடைசூழ்
    ஆலக்கோ யிலின்அமுதைக்
கூடியமெய் யன்புருகக்
    கும்பிட்டுப் புறத்தணைந்தார்.   


He hymned the Lord, and in joy, sojourned in that town;
Blessed with the leave of the Lord, Aaroorar whose
Goodly consciousness ever sought the Lord only, came
To Tirukkacchoor and adored the Nectar in melting devotion
At Aalakkoyil girt with huge and fort-like
Golden walls, and then moved out.

Arunachala Siva.8903
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 13, 2016, 08:50:32 AM »
Verse  173:


தேனார்ந்த மலர்ச்சோலை
    திருக்கழுக்குன் றத்தடியார்
ஆனாத விருப்பினொடு
    மெதிர்கொள்ள அடைந்தருளித்
தூநாள்வெண் மதியணிந்த
    சுடர்க்கொழுந்தைத் தொழுதிறைஞ்சிப்
பாநாடு மின்னிசையின்
    திருப்பதிகம் பாடினார்.   Greeted in boundless love by the devotees
Of Tirukkazhukkunram, bounded by meliferous
Flower-gardens, he entered the shrine and hailed
And adored the radiant Lord who wears the pure, fresh
And argent crescent in His crest, and melodized
A divine decade married to sweet and tuneful music.

Arunachala Siva.

8904
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 13, 2016, 08:48:11 AM »
Verse  172:


தண்டகமாந் திருநாட்டுத்
    தனிவிடையார் மகிழ்விடங்கள்
தொண்டர்எதிர் கொண்டணையத்
    தொழுதுபோய்த் தூயநதி
வண்டறைபூம் புறவுமலை
    வளமருதம் பலகடந்தே
எண்திசையோர் பரவுதிருக்
    கழுக்குன்றை யெய்தினார்.   


He adored at many shrines in the sacred land
Of Tondamandala where the Lord whose mount is
The unique Bull, abides in joy, well-received
By the sacred servitors; then crossing many rivers
Of lucid water, flowery jungles where chafers
Hummed, hills and Maruda tracts, he arrived
At Tirukkazhukkunram hailed by men
In all the eight directions.

Arunachala Siva.

8905
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 13, 2016, 08:46:09 AM »
Verse  171:நலம்பெருகும் அப்பதியில்
    நாடியஅன் பொடுநயந்து
குலம்பெருகுந் திருத்தொண்டர்
    குழாத்தோடு மினிதமர்ந்து
சலம்பெருகுஞ் சடைமுடியார்
    தாள்வணங்கி யருள்பெற்றுப்
பொலம்புரிநூல் மணிமார்பர்
    பிறபதியுந் தொழப்போவார்.In that town of ever-increasing weal, he abode in love
Acompanied with the devotee-throngs that caused
Their clans to thrive in splendor; then with the leave
Of the Lord in whose matted hair the flooding river
Courses, the wearer of comely sacred thread on his
Beauteous chest, moved onward, having hailed His feet,
To adore Him in His many shrines.

Arunachala Siva.

8906
14.  Mind alone is always real.  Mind alone is not at all existent.  Mind alone is great treatise.  Mind
alone is begetter of thought.

15. Mind alone is the great sin.  Mind alone is concept always.  Mind alone is referred to as the all.
Always conquer the mind alone.

16. Upon the thought that there is no mind, the Self alone shines.  If one thinks that there is mind
oneself is the mentality.

17.  Oneself alone is referred to as the mind. Oneself is Brahman - there is no doubt.  Mind alone
is referred to as the all.  Mind to be remembered as being all.

18.  Brahman alone am I, the self luminous. Brahman alone am I - there is no doubt.  All is Brahman
-- there is no doubt of this.  All is only the light of consciousness.

19.  I am Brahman alone, the eternal Self, always fuller than the fullest.  I am with the earth and such.
I am the distinctive.

20. I am the interior of the subtle body.  i alone am the ancient.  I alone am the measuring Self.
All is indeed Brahman alone.     

21.  I am only of the nature of consciousness and the perfect.  Of the form of consciousness is the space
of consciousness.  I am ever the space of consciousness.

22.  You alone are the space of consciousness.  Space of consciousness am I, always.  This is only
consciousness, the space of consciousness.  There is nothing in the least other than consciousness.

contd.,

Arunachala Siva.   
 

8907
Verse  20:


குலம்பாடிக் கொக்கிற
    கும்பாடிக் கோல்வளையாள்
நலம்பாடி நஞ்சுண்ட
    வாபாடி நாள்தோறும்
அலம்பார் புனல்தில்லை
    அம்பலத்தே ஆடுகின்ற
சிலம்பாடல் பாடிநாம்
    தெள்ளேணங் கொட்டாமோ. Let us sing His shrine,
the heron's feather that decks His crown,
the beatitude conferred by Her Whose bangles are wrought of shell,
His quaffing the venom,
His quotidian dance enacted by His Ankleted feet in the Ambalam at Thillai which is rich in its wealth of rippling waters,
And clap Thellenam.

(concluded)

Arunachala Siva.


8908
Verse  19:


விண்ணோர் முழுமுதல்
    பாதாளத் தார்வித்து
மண்ணோர் மருந்தயன்
    மாலுடைய வைப்படியோம்
கண்ணார வந்துநின்றான்
    கருணைக் கழல்பாடித்
தென்னாதென் னாஎன்று
    தெள்ளேணங் கொட்டாமோ.

He is the source Absolute of the celestial beings;
He is the seed of the dwellers of the nether world;
He is the Elixir of the inhabitants of the earth;
He is the treasure of Brahma and Vishnu.
He came before us to the rejoicing of our eyes.
We will hymn His Merciful feet adorned with anklets.
Let us Sing:
"Tennaa,
Tennaa`,"
and clap Thellenam.

Arunachala Siva.
8909
Verse  18:


வான்கெட்டு மாருதம்
    மாய்ந்தழல் நீர் மண்கெடினுந்
தான்கெட்ட லின்றிச்
    சலிப்பறியாத் தன்மையனுக்
கூன்கெட் டுயிர்கெட்
    டுணர்வுகெட்டென் உள்ளமும்போய்
நான்கெட்ட வாபாடித்
    தெள்ளேணங் கொட்டாமோ.


Though ether ceases to be and wind perishes and though fire,
water and earth are no more,
He,
the Imperishable,
remains.
His nature knows no ennui.
Gaining Him,
I stand denuded of my flesh,
life-breath,
consciousness,
inner sensorium and identity.
Of this let us sing and play Thellenam.


Arunachala Siva.

8910
Verse  17:


உவலைச் சமயங்கள்
    ஒவ்வாத சாத்திரமாம்
சவலைக் கடல்உளனாய்க்
    கிடந்து தடுமாறுங்
கவலைக் கெடுத்துக்
    கழலிணைகள் தந்தருளுஞ்
செயலைப் பரவிநாம்
    தெள்ளேணங் கொட்டாமோ. 


Pseudo-faiths and their incorrigible Sastras :
In this enervating sea,
I wallowed and lay befuddled.
He did away with this,
my grief,
and graced Me with His ankleted feet twain.
We will hail This,
His merciful deed,
and clap Thellenam.

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 [594] 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 ... 3175