Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 [593] 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 ... 3175
8881
Verse  13:


மலையரையன் பொற்பாவை
    வாள்நுதலாள் பெண்திருவை
உலகறியத் தீவேட்டான்
    என்னுமது என்னேடீ
உலகறியத் தீவேளா
    தொழிந்தனனேல் உலகனைத்துங்
கலைநவின்ற பொருள்களெல்லாங்
    கலங்கிடுங்காண் சாழலோ. 


O friend,
before the sacred fire and witnessed by the world,
He married the auric and doll-like daughter of Himavant ? verily a woman of opulence Par excellence.
What may this mean?
Well,
had He not so espoused Her as witnessed by the world,
all the teachings of the Sastras will stand confounded,
Chaazhalo !

Arunachala Siva.

8882
Verse  12:கானார் புலித்தோல்
    உடைதலைஊண் காடுபதி
ஆனால் அவனுக்கிங்
    காட்படுவார் ஆரேடீ
ஆனாலுங் கேளாய்
    அயனுந் திருமாலும்
வானாடர் கோவும்
    வழியடியார் சாழலோ.


O friend,
the skin of the sylvan tiger is His clothing;
A skull is His alms-bowl;
the crematory is His dwelling place.
If He be such,
who indeed will His servitors be?
Well,
listen.
Even though He be such,
Brahma,
Vishnu and the King of the celestial beings are indeed His hereditary servitors,
Chaazhalo !

Arunachala Siva.


8883
Verse  11:


நங்காய் இதென்னதவம்
    நரம்போ டெலும்பணிந்து
கங்காளம் தோள்மேலே
    காதலித்தான் காணேடீ
கங்காளம் ஆமாகேள்
    காலாந்த ரத்திருவர்
தங்காலஞ் செய்யத்
    தரித்தனன்காண் சாழலோ.O  Lass,
what may this tapas be?
Besides wearing a garland of bones strung with sinews,
He loves to bear on His shoulders,
skeletons.
Why?
Listen how the skeletons came about.
At the fated hour of the Two,
He brought about their death and wore their skeletons,
Chaazhalo !

Arunachala Siva.

8884
Verse  10:


தானந்தம் இல்லான்
    தனையடைந்த நாயேனை
ஆனந்த வெள்ளத்
    தழுத்துவித்தான் காணேடீ
ஆனந்த வெள்ளத்
    தழுத்துவித்த திருவடிகள்
வானுந்து தேவர்கட்கோர்
    வான்பொருள்காண் சாழலோ. O friend,
He who is beyond death,
immersed me,
A cur that sought Him,
in the flood of Bliss.
Why?
The sacred feet that caused the immersion in the flood of Bliss,
constitute the peerless and ethereal treasure unto the celestial beings;
Chaazhalo !

Arunachala Siva.

8885
Verse 9:


தென்பா லுகந்தாடுந்
    தில்லைச்சிற் றம்பலவன்
பெண்பா லுகந்தான்
    பெரும்பித்தன் காணேடீ
பெண்பா லுகந்திலனேற்
    பேதாய் இருநிலத்தோர்
விண்பா லியோகெய்தி
    வீடுவர்காண் சாழலோ. O friend,
the Lord of Chitrambalam at Thillai,
who Dances facing south,
is happily concorporate with a woman.
Lo,
great indeed is His dementia.
Well,
were He not happily concorporate with a woman,
you unintelligent one,
the dwellers of this wide earth,
to gain Heaven,
will take to Yoga fail and perish,
for sure,
Chaazhalo !


Arunachala Siva.


8886
Verse  8:


கோலால மாகிக்
    குரைகடல்வாய் அன்றெழுந்த
ஆலாலம் உண்டான்
    அவன்சதுர்தான் என்னேடீ
ஆலாலம் உண்டிலனேல்
    அன்றயன்மால் உள்ளிட்ட
மேலாய தேவரெல்லாம்
    வீடுவர்காண் சாழலோ.O friend,
that day,
He ate the Halaahalaa that arose with great din,
from the roaring sea.
Wherefore,
Did He enact this,
His thaumaturgy?
Had He not eaten the Halaahalaa,
that very day,
All the great Devas,
among whom are included Brahma and Vishnu,
would have perished,
Chaazhalo !

Arunachala Siva.8887
Verse  7:மலைமகளை யொருபாகம்
    வைத்தலுமே மற்றொருத்தி
சலமுகத்தால் அவன்சடையிற்
    பாயுமது என்னேடீ
சலமுகத்தால் அவன்சடையிற்
    பாய்ந்திலளேல் தரணியெல்லாம்
பிலமுகத்தே புகப்பாய்ந்து
    பெருங்கேடாஞ் சாழலோ.


O friend,
He is concorporate with the daughter of Himavant;
yet,
another woman,
in her form of flood,
Leaped onto His matted hair.
Why?
If,
as flood,
she had not leaped onto His Matted hair,
the whole world,
in utter ruination,
Would have got washed into the abyss,
Chaazhalo !

Arunachala Siva.

8888
Verse  6:


அலரவனும் மாலவனும்
    அறியாமே அழலுருவாய்
நிலமுதற்கீழ் அண்டமுற
    நின்றதுதான் என்னேடீ
நிலமுதற்கீழ் அண்டமுற
    நின்றிலனேல் இருவருந்தம்
சலமுகத்தால் ஆங்காரந்
    தவிரார்காண் சாழலோ.


O friend,
wherefore did He stand as a column of flame extending from the nethermost world to the farthest Heaven,
that neither Brahma ensconced on the flower nor Vishnu could behold Him?
Had He not so stood from the nethermost world to the farthest heaven,
the two,
for ever contending,
Would not have shed their hauteur,
Chaazhalo !

Arunachala Siva.


8889
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: October 13, 2016, 12:48:30 PM »
Today is Liberation Day of Narasingha Munai araiyar Nayanar.

Purattasi - Chadhaya Star Day.

I have given the detailed life story of the Nayanar in my serial post.  Members are requested to go through
the same.

Arunachala Siva.

8890
Verse  5:


தக்கனையும் எச்சனையுந்
    தலையறுத்துத் தேவர்கணம்
தொக்கனவந் தவர்தம்மைத்
    தொலைத்ததுதான் என்னேடீ
தொக்கனவந் தவர்தம்மைத்
    தொலைத்தருளி அருள்கொடுத்தங்
கெச்சனுக்கு மிகைத்தலைமற்
    றருளினன்காண் சாழலோ.


O friend,
why did He decapitate Daksha and Yeccha and destroy the Devas who fore-gathered there?
True,
He did away with them that gathered there.
Yet,
He conferred on them grace and to the body of Yeccha fixed a goat's head,
Chaazhalo !

Arunachala Siva.8891
Verse  4:

அயனை அநங்கனை
    அந்தகனைச் சந்திரனை
வயனங்கண் மாயா
    வடுச்செய்தான் காணேடீ
நயனங்கள் மூன்றுடைய
    நாயகனே தண்டித்தால்
சயமன்றோ வானவர்க்குத்
    தாழ்குழலாய் சாழலோ. 
O friend,
did not His smiting unspeakably entrench with fade-less scars Brahma.
Manmata,
Yama and Chandra?
O One with flowing tresses,
yet,
it did.
Yet if the Lord-Master should punish,
Will it not spell success for the celestial brings,
Chaazhalo !


Arunachala Siva.

8892
Verse 3:கோயில் சுடுகாடு
    கொல்புலித்தோல் நல்லாடை
தாயுமிலி தந்தையிலி
    தான்தனியன் காணேடீ
தாயுமிலி தந்தையிலி
    தான்தனியன் ஆயிடினுங்
காயில் உலகனைத்துங்
    கற்பொடிகாண் சாழலோ.


His palace is the crematory;
his goodly garment is the skin of a killer-tiger;
He has neither father nor mother.
O my friend,
He is a lone One.
True,
He is fatherless and motherless;
He is also a lone One;
Yet if He is out to smite,
all the world will be reduced to brick-powder,
Chaazhalo !

Arunachala Siva.

8893
Verse 2:


என்னப்பன் எம்பிரான்
    எல்லார்க்குந் தான்ஈ சன்
துன்னம்பெய் கோவணமாக்
    கொள்ளுமது என்னேடீ
மன்னுகலை துன்னுபொருள்
    மறைநான்கே வான்சரடாத்
தன்னையே கோவணமாச்
    சாத்தினன்காண் சாழலோ.He is my Sire,
our Lord-God,
the Deity unto all.
Why,
O friend,
does He wear a woven piece of cloth,
as His Kovanam*?
Know that the divine cord encircling His waist is the four Vedas and the import of the ever-during Scriptures is His Kovanam,*
Chaazhalo !


(*means cod-piece.)

Arunachala Siva.

8894
Tiruc Chazhal:

It is a game between two groups of girls, one group speaking bad about Siva, and the other supporting
Siva.
 
It speaks of Siva's compassion towards His devotees.

Verse  1:

பூசுவதும் வெண்ணீறு
    பூண்பதுவும் பொங்கரவம்
பேசுவதும் திருவாயால்
    மறைபோலுங் காணேடீ
பூசுவதும் பேசுவதும்
    பூண்பதுவுங் கொண்டென்னை
ஈசனவன் எவ்வுயிர்க்கும்
    இயல்பானான் சாழலோ. 


Behold my friend !
He bedaubs Himself with the White Ash;
He adorns Himself with a raging serpent;
He speaks with His sacred lips the Vedas.
His bedaubing,
speaking and adorning:
Wherefore do you question these?
Know that He is the Lord-God and unto each ens He is its innate essence and nature,
Chaazhalo* !

(Chazhalo is the concluding line that means 'Look at this'

Arunachala Siva.


8895
23. Everything is pervaded by the space of awareness. The space of consciousness is the illuminator.
The form of mind is Space of consciousness and is a solid mass of awareness.

24.  The supreme Brahman is space of consciousness.  Again, space of consciousness is full of consciousness.
Space of consciousness is auspiciousness directly.  I am always space of consciousness.

25.  I am of the form of Being Consciousness Bliss, the eternal Being Consciousness Bliss only, the true
Being Consciousness Bliss is the spirit of Being Consciousness Bliss.

26.  I am full of Being Consciousness Bliss, the cause of Being Consciousness Bliss, the mass of Being
Consciousness Bliss, the Lord who is Being Consciousness Bliss.

27.  I am the eternal Being Consciousness Bliss, the mark of Being Consciousness Bliss, only the Being
Consciousness Bliss.

28.  The Self alone is all this.  I am the Self alone - of this there is no doubt. I am the supreme truth,
the Self.  The Self alone is the supreme state.

29.  The Self alone is of the form of the world.  The Self alone is the three realms. The Self alone is the
most precious of the world.  The Self alone is the fullness of the mind.

30.  The Self alone is the liberation of worlds.  The Self alone is the Guru of oneself.  The Self shines variously.
The Self alone is the highest of the Self. 

contd.,

Arunachala Siva.
 
 
   
   
 
 

 
 
 
   

Pages: 1 ... 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 [593] 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 ... 3175