Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 [593] 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 ... 3195
8881
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 25, 2016, 03:12:50 PM »
Verse 322:

அருகு சூழ்ந்தார் துயின்றுதிரு
    அத்த யாமம் பணிமடங்கிப்
பெருகு புவனஞ் சலிப்பின்றிப்
    பேயும் உறங்கும் பிறங்கிருள்வாய்
முருகு விரியு மலர்க்கொன்றை
    முடிமேல் அரவும் இளமதியுஞ்
செருகு மொருவர் தோழர்தனி
    வருந்தி இருந்து சிந்திப்பார்.


Those that were near him slumbered;
Tiruvatthayaamam-service was over; men on earth
Ceased to walk; it was the densest part of the night
When even ghosts would sleep; it was then the companion
Of the Lord who wears on His matted hair the fragrantly
Blooming Konrai flowers, serpent and crescent,
Sat alone, sunk in despair, and mused thus:

Arunachala Siva.8882
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 25, 2016, 03:07:13 PM »
Verse  321:


போந்து புகுந்த படியெல்லாம்
    பூந்தண் பழன முனைப்பாடி
வேந்தர் தமக்கு விளம்புதலும்
    வெருவுற் றயர்வார் துயர்வேலை
நீந்தும் புணையாந் துணைகாணார்
    நிகழ்ந்த சிந்தா குலம்நெஞ்சில்
காந்த அழிந்து தோய்ந்தெழார்
    கங்குல் இடையா மக்கடலுள்.வெளிப்போந்த பெரியவர்கள், அங்கு நிகழ்ந்தன வற்றை மலர்கள் நிறைந்த குளிர்ந்த வயல்களை உடைய திருமுனைப் பாடி நாட்டின் தலைவராய நம்பிகளுக்கு எடுத்துச் சொல்லுதலும், அது கேட்ட அவர் அஞ்சி அயர்ச்சி கொள்வாராய்த் தம்மிடத்துக் கொண்ட கவலைக் கடற்குக் கரைகாணும் துணையைக் காணாராய்ப் பெருந் துன்பத்தால் மனமழிந்து, சோர்ந்து, அன்றைய இரவின் இடையாம மாய கடலில் அழுந்தி நிற்பாராயினர்.

(Eng trans. not available.)

Arunachala Siva.


8883
By now a few months had gone by since my stay at Pudupalayam. I decided to return home and continue
my practice back there, so took leave of the Swami.  Back home, observing silence, I practiced rigorously
but could make no progress.  I continued in a state of limbo for a couple of years, losing my earlier poise,
but not gaining any new ground.  While so, my Guru after taking a tour of several places in Tamizh Nadu,
now returned. In his entourage came some wealthy, influential persons, with them the Gounder of Pudupalayam
too.  The Swami now made pronouncement that he shall enter into Jeevasmadhi on a particular month a year
from hence.  He added that these wealthy folk had come to erect, in advance, a cave like tomb at the
proposed samadhi site.

The building of a large tomb was afoot, at a site three miles from my village.  The Swami, obtaining my
father's permission, took me to be with him.  There he declared that I was his prime disciple and that after
his Jeevasmadhi, I would succeed at the head of his mutt.  I was put off by this ostentation and publicity
mongering.  My mind was restless.  A few months passed and I could no longer stand it.  In anguish,
I blurted out to the Swami, 'So much time has gone but I am unable to experience Self Realization.
Are there no realized souls living today, like the the great sages of yore  who had lived during the ancient
time of the Yoga Vasishtam?'

contd.,

Arunachala Siva.     
       

8884
Verse  10:


தந்ததுன் றன்னைக் கொண்டதென் றன்னைச்
    சங்கரா ஆர்கொலோ சதுரர்
அந்தமொன் றில்லா ஆனந்தம் பெற்றேன்
    யாதுநீ பெற்றதொன் றென்பால்
சிந்தையே கோயில் கொண்டஎம் பெருமான்
    திருப்பெருந் துறையுறை சிவனே
எந்தையே ஈசா உடலிடங் கொண்டாய்
    யான்இதற் கிலன்ஓர்கைம் மாறே.


It is Yourself You gave to me and received from me,
mine O Sankara !
Who is the cleverer one?
From You I received unending Bliss.
What did You receive from me at all?
My God,
who made my mind Your temple !
O Siva abiding at sacred Perunturai !
O my Father !
O Lord-God !
You abide in my body.
How can I requite You for this?

(Bhagavan Sri Ramana used to like this verse very much.)

concluded.

Arunachala Siva.
8885
Verse 9:


சோதியாய்த் தோன்றும் உருவமே அருவாம்
    ஒருவனே சொல்லுதற் கரிய
ஆதியே நடுவே அந்தமே பந்தம்
    அறுக்கும் ஆனந்தமா கடலே
தீதிலா நன்மைத் திருவருட் குன்றே
    திருப்பெருந் துறையுறை சிவனே
யாதுநீ போவதோர் வகையெனக் கருளாய்
    வந்துநின் இணையடி தந்தே. O Splendor manifesting in form !
O One formless !
O ineffable Origin,
Middle and End !
O One like unto the sea of Bliss,
who snaps bondage !
O Holy Hill of Grace abounding in un-flawed weal !
O Siva abiding at the sacred Perunturai !
Wherefore do You leave me?
Bless me with the peerless way and confer on me Your feet twain!


Arunachala Siva.

8886
Verse 8:


பார்பதம் அண்டம் அனைத்துமாய் முளைத்துப்
    பரந்ததோர் படரொளிப் பரப்பே
நீருறு தீயே நினைவதேல் அரிய
    நின்மலா நின்னருள் வெள்ளச்
சீருறு சிந்தை எழுந்ததோர் தேனே
    திருப்பெருந் துறையுறை சிவனே
யாருற வெனக்கிங் கார்அய லுள்ளார்
    ஆனந்த மாக்குமென் சோதீ.


It is You who germinated and grew as the earth,
The heaven and all other universes,
and stand as the one unique expanse of pervading Light !
You are the fire, taste in water !
O Blemishless beyond the pale of thought !
O Honey unique that surges up from the sublime mind of Your devotees - soused in the flood of
Your sweet grace !
O Siva abiding at the sacred Perunturai !
O my Light that transforms me into Bliss !
Who is here my kin and who is not?

Arunachala Siva.
 
8887
Verse  7:


இன்றெனக் கருளி இருள்கடிந் துள்ளத்
    தெழுகின்ற ஞாயிறே போன்று
நின்றநின் தன்மை நினைப்பற நினைந்தேன்
    நீயலால் பிறிதுமற் றின்மை
சென்றுசென் றணுவாய்த் தேய்ந்துதேய்ந் தொன்றாம்
    திருப்பெருந் துறையுறை சிவனே
ஒன்றும் நீ யல்லை அன்றியொன் றில்லை
    யாருன்னை அறியகிற் பாரே.


This day,
gracing me,
You chased away my murk,
Poised in my soul like the rising sun.
On this - Your inhering nature and there being nothing else but Yourself ?,
I thought and thought till thought itself ceased.
O Siva abiding at the sacred Perunturai !
Coming closer and closer to You and in the process,
Wearing away again and again,
I was reduced to my atomic self removed of all else and got merged with You.
You are not aught in the universe;
Yet there is nothing save You.
Who can know You at all?


Arunachala Siva.

8888
Verse  6:


இரந்திரந் துருக என்மனத் துள்ளே
    எழுகின்ற சோதியே இமையோர்
சிரந்தனிற் பொலியுங் கமலச்சே வடியாய்
    திருப்பெருந் துறையுறை சிவனே
நிரந்தஆ காயம் நீர்நிலம் தீகால்
    ஆய்அவை அல்லையாய் ஆங்கே
கரந்ததோர் உருவே களித்தனன் உன்னைக்
    கண்ணுறக் கண்டுகொண் டின்றே. 


As I yearn and yearn for Your grace and melt,
You,
the Light,
are rising from my mind !
Your salvific and lotus-feet blaze on the crowns of the celestial beings !
O Siva abiding at the sacred Perunturai !
You are the ubiquitous Ether,
water,
earth,
fire and air !
You are none of these !
Yet in these Your form remains recondite.
This day,
I stand rejoicing,
as my eyes feast on You.

Arunachala Siva.

8889
Verse 5:குறைவிலா நிறைவே கோதிலா அமுதே
    ஈறிலாக் கொழுஞ்சுடர்க் குன்றே
மறையுமாய் மறையின் பொருளுமாய் வந்தென்
    மனத்திடை மன்னிய மன்னே
சிறைபெறா நீர்போல் சிந்தைவாய்ப் பாயுந்
    திருப்பெருந் துறையுறை சிவனே
இறைவனே நீயென் உடலிடங் கொண்டாய்
    இனியுன்னை யென்னிரக் கேனே. O never-diminishing plenitude !
O flawless Nectar !
O endless and prosperous Hill of Effulgence !
O King that,
for ever,
abides in my mind as the Vedas and their import!
O Siva of sacred Perunturai like unto the dam-bursting flood that gushes into the mind !
O God !
You are entempled in my body !
What will I henceforth beg of You?


Arunachala Siva.

8890
Verse 4:


உணர்ந்தமா முனிவர் உம்பரோ டொழிந்தார்
    உணர்வுக்குந் தெரிவரும் பொருளே
இணங்கிலி எல்லா உயிர்கட்கும் உயிரே
    எனைப்பிறப் பறுக்கும்எம் மருந்தே
திணிந்ததோர் இருளில் தெளிந்ததூ வெளியே
    திருப்பெருந் துறையுறை சிவனே
குணங்கள்தா மில்லா இன்பமே உன்னைக்
    குறிகினேற் கினியென்ன குறையே.


O Rare Ens beyond the consciousness of the mortals and great sages,
the celestial beings and the rest.
O Life of all lives,
You are unique !
O balm that does away with my embodiment !
O Light ! Lucid and pure !,
in darkness - dense and intense !
O Siva entempled in the sacred Perunturai !
O Guna-less Bliss !
Where is any lack unto me who have neared You?

Arunachala Siva.

8891
Verse 3:


அரைசனே அன்பர்க் கடியனே னுடைய
    அப்பனே ஆவியோ டாக்கை
புரைபுரை கனியப் புகுந்துநின் றுருக்கிப்
    பொய்யிருள் கடிந்தமெய்ச் சுடரே
திரைபொரா மன்னும் அமுதத்தெண் கடலே
    திருப்பெருந் துறையுறை சிவனே
உரையுணர் விறந்துநின் றுணர்வதோர் உணர்வே
    யானுன்னை உரைக்குமா றுணர்த்தே.


O King unto devotees !
O my Sire !
O True Light that entered my soul,
made my soul and body and every pore thereof soften and melt,
and chased away the murk of falsity from me!
O lucid and wave-less ocean of nectarean and perennial bliss !
O Siva Abiding at sacred Perunturai !
O Gnosis Knowable only by Godly knowledge that transcends speech and human consciousness !
Deign to teach me how I should becomingly praise You.

Arunachala Siva.

8892
Verse  2:


அன்பினால் அடியேன் ஆவியோ டாக்கை
    ஆனந்த மாய்க்கசிந் துருக
என்பரம் அல்லா இன்னருள் தந்தாய்
    யான்இதற் கிலன்ஓர் கைம்மாறு
முன்புமாய்ப் பின்பும் முழுதுமாய்ப் பரந்த
    முத்தனே முடிவிலா முதலே
தென்பெருந் துறையாய் சிவபெரு மானே
    சீருடைச் சிவபுரத் தரைசே.


You were before all;
You will survive all And You pervade all.
You are the Ever-free,
The endless Ens.
O God Siva who is entempled In southern Perunturai !
You are the Sovereign of Siva-loka.
You granted sweet grace to me who merits it not by making mine ? Your servitor's body and soul melt in bliss And ooze.
I cannot requite You at all.

Arunachala Siva.

8893
Koil Tirup Padigam:

The nature of anubhogam:

Verse  1:


மாறிநின் றென்னை மயக்கிடும் வஞ்சப்
    புலனைந்தின் வழியடைத் தமுதே
ஊறிநின் றென்னுள் எழுபரஞ் சோதி
    உள்ளவா காணவந் தருளாய்
தேறலின் தெளிவே சிவபெரு மானே
    திருப்பெருந் துறையுறை சிவனே
ஈறிலாப் பதங்கள் யாவையுங் கடந்த
    இன்பமே என்னுடைய அன்பே.O pure Essence of Honey!
God Siva !
O Siva who abides In the sacred Perunturai !
O Bliss that transcends all the endless beatitudes !
O my Love !
Having barred the ways of the five deceptive senses which,
in hostility,
delude me,
You ? O Supernal Splendor,
arise from within me like unto Nectar that wells up.
May You be pleased,
in all grace,
To reveal Yourself unto me as You truly are.


Arunachala Siva. 

8894
49.  One-pointedness of meditation too is unreal. Classification into a group of like traits is unreal.
Classes of different traits is said to be unreal.  This is the truth, the truth.  There is no doubt of this.
All is Brahman, ever Brahman, the one Brahman, the undiminishing consciousness.

50.  This universe is verily the product of the sport of consciousness. It blossoms in fullness by the grace
of the Overlord of the universe, not by another means.  Liberation results by following the sacred words
of the crest of the Vedas -- the Upanishads and by acting according to the mandates outlined in the
scriptures.

The chapter 19 concludes, a dialogue between Ribhu and Nidagha, entitled 'The topic of Brahman bliss'
in the sixth amsa of Sri Siva Rahastyam.

Arunachala Siva.                     

8895
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 25, 2016, 09:03:20 AM »
Verse  320:பேத நிலைமை நீதியினாற்
    பின்னும் பலவுஞ் சொன்னவர்முன்
மாத ரவரும் மறுத்துமனங்
    கொண்ட செற்றம் மாற்றாராய்
ஏதம் மருவு மவர்திறத்தில்
    இந்த மாற்றம் இயம்பில்உயிர்
போத லொழியா தெனவுரைத்தார்
    அவரும் அஞ்சிப் புறம்போந்தார்.


Having failed to convince her by methods of saama,
They resorted to Bheda, poised in Niti; she would have
None of these; her resentment remained intact,
And she addressed them and said: "If you persist
In your argument on his behalf who is linked
With evil, I will assuredly give up my life," When they
Heard her speak thus, they grew scared, and moved away.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 [593] 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 ... 3195