Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 [593] 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 ... 3071
8881
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 13, 2016, 09:32:19 AM »
Verse 464:


கோதிலா ஆரமுதைக் கோமளக்கொம்
    புடன்கூடக் கும்பிட் டேத்தி
ஆதியாம் மறைப்பொருளால் அருந்தமிழின்
    திருப்பதிகம் அருளிச் செய்வார்
நீதியால் நிகழ்கின்ற நீலநக்கர்
    தம்பெருஞ்சீர் நிகழ வைத்துப்
பூதிசா தனர்பரவும் புனிதஇயல்
    இசைப்பதிகம் போற்றி செய்தார்.He adorned the flawless Nectar and His beauteous
And verdant Sprig, and hailed them in a rare
And divine decade of Tamizh, compact of the import
Of the great and primal Vedas; he hymned
A holy decade of divine music--
Hailed by the devotees, the followers of the way
Of the holy ash--,
And in that, he immortalized the great glories
Of Nilanakkar who was for ever poised
In the pious way of the Vedas.


Arunachala Siva.

8882
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 13, 2016, 09:29:36 AM »
Verse 463:


நீடுதிருநீலநக்கர் நெடுமனையில்
    விருந்தமுது செய்து நீர்மைப்
பாடும்யாழ்ப் பெரும்பாண ருந்தங்க
    அங்கிரவு பள்ளி மேவி
ஆடுமவர் அயவந்தி பணிவதனுக்கு
    அன்பருடன் அணைந்து சென்று
நாடியநண் புடைநீல நக்கடிக
    ளுடன்நாதர் கழலில்தாழ்ந்து.


Having partaken of the nectarean food in the great
Mansion of Nilanakkar of ever-during glory,
He stayed there that night with Perumpaanar
Of the melodious and tuneful Yaazh;
To hail the feet of the Dancer of Ayavanti, he went
With the devotees and adored the feet of the Lord
With Nilanakka Atikal of cherished friendship.

Arunachala Siva.


8883
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 13, 2016, 09:27:11 AM »
Verse 462:


போற்றிசைக்கும் பாடலினால் பொங்கியெழும்
    ஆதரவு பொழிந்து விம்ம
ஏற்றின் மிசை இருப்பவர்தம் எதிர்நின்று
    துதித்துப்போந் தெல்லை இல்லா
நீற்றுநெறி மறையவனார் நீலநக்கர்
    மனையிலெழுந் தருளி அன்பால்
ஆற்றும்விருந் தவர்அமைப்ப அன்பருடன்
    இன்புற்றங் கமுது செய்தார்.Before the Lord whose mount is the Bull, he hymned
The decade of praise; love in him welled up;
His eyes rained tears; his body atremble, he adored
The Lord; he moved out and came to the house
Of the Brahmin--Neelanakkar, the fosterer
Of the everlasting way of the holy ash--, he partook
Of the ambrosial food with devotees
Which Nilanakkar in love arranged for them.   

Arunachala Siva.

8884
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 13, 2016, 09:24:35 AM »
Verse 461:


அயவந்தி அமர்ந்தருளும் அங்கணர்தங்
    கோயில்மருங் கணைந்து வானோர்
உயவந்தித் தெழுமுன்றில் புடைவலங்கொண்
    டுட்புக்கா றொழுகுஞ் செக்கர்
மயவந்தி மதிச்சடையார் முன்தாழ்ந்து
    மாதவம் இவ்வைய மெல்லாம்
செயவந்த அந்தணனார் செங்கைமேல்
    குவித்தெழுந்து திருமுன் னின்றார்.


He came near the shrine Ayavanti of the Lord,
And from the courtyard where Devas offer worship
For their deliverance, made his sacred round
And moved to the presence of the Lord
Who on his matted hair sports the incarnadine
And crepuscular crescent; he prostrated on the floor
And rose up; the scion of the Brahmin clan who
Made his avatar owing to the great askesis wrought
By the whole world, folded his roseate hands
Above his head and stood in the divine presence.   


Arunachala Siva.

8885
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 13, 2016, 09:22:04 AM »
Verse  460:


நிறைசெல்வத் திருச்சாத்த மங்கையினில்
    நீலநக்கர் தாமுஞ் சைவ
மறையவனார் எழுந்தருளும் படிகேட்டு
    வாழ்ந்துவழி விளக்கி யெங்குந்
துறைமலிதோ ரணங்கதலி கமுகுநிறை
    குடந்தூப தீப மாக்கி
முறைமையில்வந் தெதிர்கொள்ள உடன்அணைந்து
    முதல்வனார் கோயில் சார்ந்தார் .


Tirunilanakkar of bountifully rich Saatthamangkai,
Hearing of the arrival of the Saiva Brahmin-child,
Felt greatly blessed; he made the whole town bright;
He had it decked with Toranas, plantains and Arecas;
Pots filled with holy water were kept in rows; incense was
Burnt; lamps were lit; thus he received him; with him
The godly child reached the temple of the Primal Lord.

Arunachala Siva.

8886
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 13, 2016, 09:19:23 AM »
Verse  459:


மன்னுதிரு நள்ளாற்று மருந்தைவணங்
    கிப்போந்து வாச நன்னீர்ப்
பொன்னிவளந் தருநாட்டுப் புறம்பணைசூழ்
    திருப்பதிகள் பலவும் போற்றிச்
செந்நெல்வயற் செங்கமல முகமலருந்
    திருச்சாத்த மங்கை மூதூர்
தன்னிலெழுந் தருளினார் சைவசிகா
    மணியார்மெய்த் தவத்தோர் சூழ.


He who is the crest-jewel of Saivism adored the Lord
Of ever-during Nallaaru, verily the Remedy
For the malady of embodiment; with His leave
He moved out and adored at the many shrines
Of the Chozha realm made rich by the fragrant
And goodly water of the Ponni, and girt with fields.
Then with the company of true tapaswis he came
To the hoary town Saatthamangkai; in whose fields
Of paddy the red-lotuses burgeon.

Arunachala Siva.   

8887
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 13, 2016, 09:16:51 AM »
Verse 458:பிள்ளையார் திருத்தாளங் கொடுபாடப்
    பின்புபெரும் பாண னார்தாம்
தெள்ளமுத இன்னிசையின் தேம்பொழிதந்
    திரியாழைச் சிறக்க வீக்கிக்
கொள்ளஇடும் பொழுதின்கண் குவலயத்தோர்
    களிகூரக் குலவு சண்பை
வள்ளலார் திருவுள்ளம் மகிழ்ந்துதிருத்
    தொண்டருடன் மருவுங் காலை.


The godly child sang the decade keeping time
With his cymbals; to accompany him
The great Pannar so strung the guts that from them
Would swell tunefully, lucid and ambrosial
Music most harmoniously; then he played on his Yaazh.
Thrilled was the whole world; the divine heart
Of the Patron of Pukali rejoiced;
In such felicity they sojourned there with the devotees.


Arunachala Siva.

8888
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 13, 2016, 09:14:24 AM »
Verse  457:


யாணரம்பில் ஆரஇயல் இசைகூடப்
    பாடியே எண்ணில் கற்பச்
சேண்அளவு படவோங்குந் திருக்கடைக்காப்
    புச்சாத்திச் செங்கண்நாகப்
பூண்அகலத் தவர்பாதம் போற்றிசைத்துப்
    புறத்தணைந்து புவன மேத்தும்
பாணனார் யாழிலிடப் பாலறா
    வாயர்அருள் பணித்த போது.He soused it such poesy married to music that it would
Harmonize with the accompaniment on Yaazh;
Then he sang the envoi and so blessed the decade
That it would for endless ages flourish even beyond
The realms of heavens; he adored and hailed
The feet of the Lord who wears the red-eyed snakes
On His chest as jewels, and moved out;
Then he of milk-fragrant lips bade Paanar
To render it on his Yaazh.

Arunachala Siva.

8889

How can a Brahma Jnani without thoughts, write a book or engage
in activities?

When I said Jnani is like Nature, doing certain thing without the
implements/gadgets i..e the thinking process of a mind, people
said when so many things could happen naturally like a water
spring in the Hill or a cavity on earth, due earthquake, thinking
can also happen naturally.  If that be so, then Bhagavan Ramana
should have said about "natural thinking without the instrument
of mind", somewhere in the Conversations / Tallks compiled by
devotees.  But no such reply has been found anywhere.

I think, Ribhu Gita, comes here with the answer.  The Chapter
26 Verse 25 (Tr. in English free verse by Dr.H. Ramamoorthy
and Nome) runs like this:

That which by knowing firmly as oneself
One has no need to anything else in the least,
By knowing which with full conviction as oneself
All is known for ever.
And by knowing which as oneself in complete certitude
All actions are accomplished in their entirety --
Ever abide in Bliss, without a trace of a concept (sankalpa)
In That itself as That itself.

Incidentally Sri Lingeshwara Rao's Sanskrit-English version,
does not have this!  Everything is Ramana maya.

Arunachala Siva.     

8890
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: July 13, 2016, 07:47:59 AM »


Verse 89 of Sri Sivananda Lahari is again a beauty.

Nathibhir nuthbhis thavmeecha bhuja-
Vithibhir dhyana samadhibhir na thushta |
Dhanusha musalena chachmabhir vaa
vadha the preetikaram dhatha karomi. ||

O the Ruler of the Worlds!  By bow and arrows, pounding logs,
and stones, you become very happy. You do not even become
so happy, even with namaskarams, stotrams and pujas and dhyana
samadhis.  Kindly tell me by which you shall have maximum
satisfaction.  And I shall do accordingly.

Siva became happy when Arjuna hit Him with his arrows and He
gave him Pasupatastra.   In the story of Sakkya Nayanar, who did puja to Siva Lingam,
by throwing stones at it, He became pleased and conferred him liberation.  Sri Sankara
adds here the pounding log also, as Nindastuti.

Tayumanavar sings:  By throwing stones, and hitting you with
arrows, and throwing some green leaves, your devotees reached
the shore.  I am lowly without any devotion, what can I do to
get your grace, O the Guru, who supported the non-injury to others
as the first qualification to reach you!

Arunachala Siva.

8891
Verse  10:


பொலிகின்ற நின்தாள் புகுதப்பெற் றாக்கையைப்
    போக்கப்பெற்று
மெலிகின்ற என்னை விடுதிகண் டாய்அளி
    தேர்விளரி
ஒலிநின்ற பூம்பொழில் உத்தர கோசமங்
    கைக்கரசே
வலிநின்ற திண்சிலை யாலெரித் தாய்புரம்
    மாறுபட்டே.


O King of Uttharakosamangkai in the flowery gardens f which chafers sing the "vilari pann"
with accustomed ease !
You gutted with fire the three hostile citadels with your mighty and puissant bow !
Though I took refuge in Your splendorous feet,
I but wasted my embodied life and now sorely languish.
Will You forsake me?

Arunachala Siva.

8892
Verse 9:


இருதலைக் கொள்ளியி னுள்ளெறும் பொத்து
    நினைப்பிரிந்த
விரிதலை யேனை விடுதிகண் டாய்வியன்
    மூவுலகுக்
கொருதலை வா மன்னும் உத்தர கோசமங்
    கைக்கரசே
பொருதலை மூவிலை வேல்வலன் ஏந்திப்
    பொலிபவனே.

O the Lord non-pareil of the three extensive worlds !
O Monarch of ever-during Uttharakosamangkai !
O resplendent One that holds in Your right hand a trident ever-ready to give battle !
I who am like an ant caught inside a brand that burns both ways,
stand parted from You Roaming with spreading hair,
all a-dangle.
Will You let go Your hold on me?


Arunachala Siva.

8893
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: July 12, 2016, 12:46:06 PM »
Verse 60:
60: பாலினும் சொல் இனியாய். பனி மா மலர்ப் பாதம் வைக்க--
மாலினும், தேவர் வணங்க நின்றோன் கொன்றை வார் சடையின்
மேலினும், கீழ்நின்று வேதங்கள் பாடும் மெய்ப் பீடம் ஒரு
நாலினும், சால நன்றோ--அடியேன் முடை நாய்த் தலையே?

ஏ, அபிராமி! பாலைவிட இனிமையான சொல்லை உடையவளே! நீ உன்னுடைய திருவடித் தாமரையை, திருமாலைக் காட்டிலும் உயர்ந்த தேவர்கள் வணங்கும் சிவபிரானின் கொன்றையனிந்த நீண்ட சடைமுடியில் பதித்தாய். அடுத்துன் அருட்கண்கள் பட்டு உயர்ந்து நிற்கும் நால்வகை வேதத்திலே உன்னுடைய திருவடித் தாமரைகளைப் பதித்தாய். ஆனால் இன்று நாற்றமுடைய நாயாகிய என்னுடைய தலையையும், உன்னுடைய திருவடிகளில் சேர்த்துக் கொண்டாய். (மேற்கூறிய சிவபெருமான், நான்கு வேதங்களோடு என்னையும் ஒப்பிட, நான் அவ்வளவு சிறந்தவனா?)

O Abhirami!  The One who has got sweeter voice than milk! You kept Your lotus like Feet on the head of
Siva (who is having grand head of long hairs and is wearing Konrai garlands! ) Sjva is greater than Vishnu
and other devas!  You also held Your lotus like Feet on the four Vedas!   But today You have kept Your
twin Feet on this head of mine which is smelling bad!  Am I greater than Siva and the four Vedas?

contd.,

Arunachala Siva.     
 

8894
Verse  143.

For those who merely act the part of the realized sage what enjoyment will there be, other than that of
the daily offerings of food they receive?  Can they know the bliss which is not known even to those whose
consciousness is pure, who have cut away desire, renouncing both inwardly and outwardly?

The text says 'nana kiriyai nadippavar' which means literally 'those who act out the conduct of Jnana.'
Here the word 'kiriyai' is used in the general sense of action, conduct.  TCS glosses it as nanacharam
- the practices related to jnana, the final stage on the Siddhanta spiritual path.

As described in a number of previous verses, bliss is a state which precedes the final state of liberation,
and in which there is a still a trace of discriminating consciousness.  In the final state itself there is no
longer any distinction between the bliss and the knower of it.  In that state, the Jnani is both the
Self, and the bliss of the Self;  he knows it by being it, since there is no other to know it objectively,'
hence it is called 'ariya inbam' - the bliss which is not known.  Sri Ramana has spoken of  bliss in the
following terms:

...ananda (bliss), is also called an obstacle, because in that state a feeling of separation from the source
of ananda, enabling the enjoyer to say, 'I am enjoying ananda' is present.  Even this has to be surmounted.
The final stage of samadhana or samadhi has to be reached in which one becomes Ananda or one with Reality,
and the duality of enjoyer and enjoyment ceases in the ocean of Sat Chit Ananda or the Self.
(Day by day with Bhagavan, 25.4.1946 morning.)

At the end of the verse the Tamizh text says 'avaa arutttu turavu aay' - cutting away desire and practicing
renunciation.  TCS glosses, 'turavu' is the ending of outward attachment.  'avaa aruttal' is the ending
of inner attachment. When both these forms of attachment fall away, the states of Chakalam and
Kevalam fall away. When these fall away, true realization appears.  The verse is an indirect reference to
Tirukkural in which Chapter 36, entitled Mey unarthal -Knowledge of the True is located  between
Chapter 35, Turavu - Renunciation and Chapter 37, Ava Aruttal - The Extirpation of Desire.

contd.,

Arunachala Siva.               

8895
24. When Siva destroys ever, Vishnu protects the three worlds, and verily the creator Brahma builds
the worlds, --- all these are like the horn of a hare.

25.  What is said to  be the soul, whatever speech uttered, and statements like 'this life cycle'  -- all
these are like the horn of a hare.

26.  Whatever is there in the Puranas, whatever established in the Vedas, the truths of entire Upanishads
are all like the horn of a hare.

27.  Whatever told to you in this chapter is all but a horn of a hare.  He who hears this secret himself
becomes Brahman.

28.  Listen well, O noble soul Nidagha!  The certitude that all is Brahman is hard to attain for men and even
for Gods.   

29.  Any form referred to as 'this', and again, as 'I' and whatever is seen, that is all Brahman alone.

30.  The notion 'this is body', that is verily fear itself, it is said.  In all the three periods of time, it is not.
All is Brahman alone.

contd.,

Arunachala Siva.   

Pages: 1 ... 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 [593] 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 ... 3071