Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 [592] 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 ... 3198
8866
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 27, 2016, 02:59:25 PM »
Verse  351:


சென்றுதம் பிரானைத் தாழ்ந்து
    திருமுகம் முறுவல் செய்ய
ஒன்றிய விளையாட் டோரார்
    உறுதிசெய் தணைந்தா ரென்றே
அன்றுநீ ராண்டு கொண்ட
    அதனுக்குத் தகவே செய்தீர்
இன்றிவள் வெகுளி யெல்லாந்
    தீர்த்தெழுந் தருளி என்றார்.


He bowed before the Lord and when He smiled
Unaware of the play behind it, and thinking
That He had effected a rapprochement,
He said: "That day in the past You claimed
And redeemed me; this day You have chased away
All her wrath, and this indeed is in unison
With Your former grace."

Arunachala Siva.

8867
With these words I put him on the train myself.  Two days later his relatives came to
me looking for him and asked, 'Where is he gone?  Only you must have sent him away.'  I replied, 'I did not send him on my own.  He asked me for directions and I told him. He has gone only to Tiruvannamalai.'  A week later I received a letter from Ramakrishna accompanied by a portrait of Bhagavan and a copy of Bhagavan's Arunachala Akshara Mana Malai.  Seeing Bhagavan's portrait filled me with joy and peace.

The predetermined day of my guru's entombment was nearing.  There was an increasing swell of people and uproar and excitement of all around.  Beginning three days prior to the event predicted, the Swami partook only a diet of milk.  D-day came, and policemen had to be deployed to control the surging crowd of onlookers.
Afternoon at three, the Swami marched down the samadhi-cave.  At close proximity
were myself, his foremost disciple, members of his family and others intimate with
him.  The Swami now said, 'My head will keep shaking for a while. When the shaking stops, close the tomb with his huge stone lab.'  We waited to carry out his instructions. Half an hour went by and then an hour. Still nothing happened. The Swami, who could no more bear to sit in, rose up and came out, took to his heels,
and vanished into the mass of onlookers.  Abusing him and calling him a fraud, the disappointed crowd dispersed.   
                   

contd,

Arunachala Siva.

8868
10.


வழங்குகின் றாய்க்குன் அருளா ரமுதத்தை
    வாரிக்கொண்டு
விழுங்குகின்றேன் விக்கி னேன்வினை யேன்என்
    விதியின்மையால்
தழங்கருந் தேனன்ன தண்ணீர் பருகத்தந்
    துய்யக்கொள்ளாய்
அழுங்குகின் றேன்உடை யாய்அடி யேன்உன்
    அடைக்கலமே As You liberally poured Your grace-abounding nectar,
I quaffed it greedily.
Alas,
I,
the Karma-ridden suffered hiccough,
lacking good fortune.
Be pleased to supply me with water,
sweet as rare honey that will gently flow down my throat gurgling.
Thus,
even thus,
save me.
I grieve sore.
O my Lord-Owner !
You are my - Your servitor's Refuge.

concluded.

Arunachala Siva.
8869
9.


O One concorporate with Her whose eyes are like the two slices of a symmetrically-slit tender mango !
You may be pleased to call me to Your flower feet,
or place me in inferno.
I know not Your will.
Like the shuttle moving to and fro on the warp,
My heart,
concealed in desires,
wanders.
Alas,
I am lost !
O Lord-Owner !
You are my - Your servitor's Refuge.


Arunachala Siva.

8870
8.


மாவடு வகிரன்ன கண்ணிபங் காநின்
    மலரடிக்கே
கூவிடுவாய் கும்பிக் கேயிடு வாய்நின்
    குறிப்பறியேன்
பாவிடை யாடுகுழல் போற் கரந்து
    பரந்ததுள்ளம்
ஆகெடு வேன்உடை யாய்அடி யேன்உன்
    அடைக்கலமே.


O One concorporate with Her whose eyes are like the two slices of a symmetrically-slit tender mango !
You may be pleased to call me to Your flower feet,
or place me in inferno.
I know not Your will.
Like the shuttle moving to and fro on the warp,
My heart,
concealed in desires,
wanders.
Alas,
I am lost !
O Lord-Owner !
You are my - Your servitor's Refuge.


Arunachala Siva.

8871
7.


மின்கணினார் நுடங்கும்இடையார் வெகுளிவலையில்
    அகப்பட்டுப்
புன்கண னாய்ப் புரள்வேனைப் புரளாமற்
    புகுந்தருளி
என்கணிலே அமுதூறித் தித்தித்தென்
    பிழைக்கிரங்கும்
அங்கணனே உடையாய் அடியேன்உன்
    அடைக்கலமே.


Caught in the net of the simulated anger resulting in the bouderie of the fulgurant-eyed damsels of swaying hips,
I,
the base one,
wallowed in lust.
Annulling this,
He entered me,
caused His nectarean Grace to spring in me in which I am sweetly immersed.
O merciful Lord who pities me for my faults !
O Lord-Owner !
You are my - Your servitor's Refuge.


Arunachala Siva.

8872
6.

மாழைமைப் பாவிய கண்ணியர் வன்மத்
    திடவுடைந்து
தாழியைப் பாவு தயிர்போல் தளர்ந்தேன்
    தடமலர்த்தாள்
வாழியெப் போதுவந் தெந்நாள் வணங்குவன்
    வல்வினையேன்
ஆழியப் பாஉடை யாய்அடி யேன்உன்
    அடைக்கலமே.O Sire like unto a main of mercy !
The curd gets smashed and spreads on all sides of the pot,
when women whose eyes are like the longitudinally and symmetrically-slit
slices of tender mango,
churn with a mighty churning stick.
I too similarly languish.
On which day and hour will I - the one of cruel Karma ?,
hail Your puissant flower-feet?
O my Lord-Owner,
You are my - Your servitor's Refuge.

Arunachala Siva.

8873
5.


சுருள்புரி கூழையர் சூழலிற் பட்டுன்
    திறம்மறந்திங்
கிருள்புரி யாக்கையி லேகிடந் தெய்த்தனன்
    மைத்தடங்கண்
வெருள்புரி மான்அன்ன நோக்கிதன் பங்கவிண்
    ணோர்பெருமான்
அருள்புரி யாய்உடை யாய்அடி யேன்உன்
    அடைக்கலமே.


O One concorporate with Her whose eytex-touched eyes are like the startled antelope's !
O God of the celestial beings !
Accompanied with the libidinous lasses of curly locks,
forgetting clean Your greatness,
I abide in this - my murk-ridden body -,
wilting and wasting.
Pray,
grace me.
O my Lord-Owner,
You are my - Your servitor's Refuge.


Arunachala Siva.

8874
4.

பொழிகின்ற துன்பப் புயல்வெள்ளத் தில்நின்
    கழற்புணைகொண்
டிழிகின்ற அன்பர்கள் ஏறினர் வான்யான்
    இடர்க்கடல்வாய்ச்
சுழிசென்று மாதர்த் திரைபொரக் காமச்
    சுறவெறிய
அழிகின் றனன்உடை யாய்அடி யேன்உன்
    அடைக்கலமே. In the flood caused by the pouring nimbi of misery,
Your devotees that were sinking,
caught hold of the float ? Your ankleted feet ?,
and gained ascension.
Caught in the main's maelstrom,
buffeted by the billows - the damsels -,
and attacked by the shark which is Lust,
I sink.
O my Lord-Owner,
You are my - Your servitor's Refuge.

Arunachala Siva.8875
3.


பெரும்பெரு மான்என் பிறவியை வேரறுத்
    துப்பெரும்பிச்சுத்
தரும்பெரு மான்சது ரப்பெரு மான்என்
    மனத்தினுள்ளே
வரும்பெரு மான்மல ரோன்நெடு மாலறி
    யாமல்நின்ற
அரும்பெரு மான்உடை யாய்அடி யேன்உன்
    அடைக்கலமே.


O Great God !
O God who uproots my embodiment and confers on me divine dementia !
O thaumaturgical God !
O God who enters and abides in my soul !
O rare God who remains unknown to him on the Lotus and tall Vishnu !
O my Lord-Owner !
You are my - Your servitor's Refuge.

Arunachala Siva.

8876
2.


வெறுப்பனவே செய்யும்என் சிறுமையைநின்
    பெருமையினாற்
பொறுப்பவ னேஅராப் பூண்பவ னேபொங்கு
    கங்கைசடைச்
செறுப்பவ னேநின் திருவரு ளால்என்
    பிறவியைவேர்
அறுப்பவ னேஉடை யாய்அடி யேன்உன்
    அடைக்கலமே.I ever act odiously;
by Your magnanimity You put up with my littleness,
O One that wears as jewels the snakes !
O One that incarcerated in Your matted Hair,
the swelling Ganga !
By Your grace divine,
You will cut away the root-cause of my embodiment,
O Lord-Owner!
You are my - Your servitor's refuge.


Arunachala Siva.

8877
Adaikala Pathu:

Decade on surrender.


Pakva Nirnayam:


1.

செழுக்கமலத் திரளனநின் சேவடிசேர்ந்
    தமைந்த
பழுத்தமனத் தடியர்உடன் போயினர்யான்
    பாவியேன்
புழுக்கணுடைப் புன்குரம்பைப் பொல்லாக்கல்வி
    ஞானமிலா
அழுக்குமனத் தடியேன் உடையாய்உன்
    அடைக்கலமே.

Your salvific feet are like the dense and beautiful lotus flowers;
having gained them Your servitors of fit and ripe mind had gone with You.
I am a sinner;
my body is infested with worms;
I am evil;
I am bereft of learning;
My mind is full of filth.
Such is me,
Your servitor.
O Lord-Owner,
You are my - Your servitor's refuge.

Arunachala Siva.
8878
8.  Brahman alone are these great ones.  This adorable is ever Brahman.  This boundless
universe is Brahman alone.  Brahman alone am I.  There is no fear.

9.  Brahman alone am I and ever the mind.  Brahman alone am I, not 'this'.  Brahman
alone am I and verily the illusory.  Brahman alone am I and this delusion.

10.  Brahman alone is all settled theories. Brahman alone is the seat of mind.
Brahman alone is all the homes.  Brahman alone is the assemblage of Sages.

11.  Brahman alone am I, not another.  Brahman alone is worship of the Guru.
Brahman is not even a trifle of something other.  Brahman is all ever.

12. Brahman alone is of the form of the triad of qualities.  Brahman alone is of the form of Hari.  Other than Brahman there is no state.  There is not a moment other than Brahman for me.

13.  Brahman alone am I, not another word.  Brahman alone am I, nothing else that is heard. Brahman alone am I without par.  All is indeed Brahman alone

14.  Brahman alone am I.  I have no enjoyments.  Brahman alone am I.  I have no separateness.  Brahman alone am I;  there are no great ones.  Brahman alone is of the form of Brahman.

contd.,

Arunachala Siva.       

8879
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 27, 2016, 09:08:49 AM »
Verse  350:


பரவையார் தம்பால் நம்பி
    தூதராம் பாங்கிற் போன
அரவணி சடையார் மீண்டே
    அறியுமாறு அணையும் போதில்
இரவுதான் பகலாய்த் தோன்ற
    எதிரெழுந் தணையை விட்ட
உரவுநீர் வெள்ளம் போல
    ஓங்கிய களிப்பிற் சென்றார்.


When the Lord who sports a serpent in His matted hair
Returned in His own form Paravaiyaar's house
After His visit as a messenger, the night blazing bright
Looked as though it were but day; up rose Nambi
And rushed to greet Him in great joy;
It was like the violent flowing
Of flood, breaking the dam.


Arunachala Siva.

8880
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 27, 2016, 09:06:06 AM »
Verse  349:


வழியெதிர் கொள்ளச் செல்வர்
வரவுகா ணாது மீள்வர்
அழிவுற மயங்கி நிற்பர்
அசைவுடன் இருப்பர் நெற்றி
விழியவர் தாழ்த்தா ரென்று
மீளவு மெழுவர் மாரன் பொழிமலர் மாரி வீழ
ஒதுங்குவார் புன்க ணுற்றார்.He rose up and proceeded to meet Him on His way;
Not beholding Him, he would return; he would
Stand bewildered; he would feel wilted;
He would rise up, saying, "He will not,
The Lord of three eyed vision, delay."
Then he would move aside when Manmatha
Showered his flowery darts on him; thus he grieved.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 [592] 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 ... 3198