Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 [592] 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 ... 3175
8866
Verse  17:


அம்பலத்தே கூத்தாடி
    அமுது செயப் பலிதிரியும்
நம்பனையுந் தேவனென்று
    நண்ணுமது என்னேடீ
நம்பனையும் ஆமாகேள்
    நான்மறைகள் தாமறியா
எம்பெருமான் ஈசாவென்
    றேத்தினகாண் சாழலோ. 


O friend,
He dances in the Ambalam and roams about begging alms.
How is it that even He is to be,
in love,
Approached as God Himself?
Listen how He is the supremely desirable One.
The four Vedas know Him not;
they but hail Him Thus:
"O our Lord,
our God !"
Chaazhalo !


Arunachala Siva.

8867
Verse  16:


நன்றாக நால்வர்க்கு
    நான்மறையின் உட்பொருளை
அன்றாலின் கீழிருந்தங்
    கறமுரைத்தான் காணேடீ
அன்றாலின் கீழிருந்தங்
    கறமுரைத்தான் ஆயிடினும்
கொன்றான்காண் புரமூன்றுங்
    கூட்டோடே சாழலோ.

O friend,
seated under the Banyan tree,
He,
that day,
There expounded well the inner meaning and the dharmic content of the Vedas to the Four.
Though that day,
seated under the Banyan tree,
He expounded the dharmic content,
He did,
altogether annihilate the three citadels,
Chaazhalo !


Arunachala Siva.

8868
31.  The Self alone is the Supreme Brahman.  I am the Self alone - there is no doubt of this.
The Self alone is the supreme abode.  The Self alone is the supreme Self.

32.  The Self alone is the form of the individual soul.  The Self alone is the embodiment of Isvara.
The Self alone is the Blissful Hari, (Vishnu).  The Self alone is verily oneself.

33.  The Self alone is a mass of bliss.  The Self alone is this happiness always.  The Self alone is the ever-
pure Self.  The Self is indeed the world and the supreme.

34.  The Self alone is the Self of five elements.  The Self alone is the light of the Self.  The Self alone is ever,
not another.  The Self alone is the undiminishing and the Supreme.

35. The Self indeed is the Self that illumines the Self.  The Self alone is the un-diminishing, sovereign Lord.
The Self alone is the knowledge of Brahman.  The Self alone is I, and, indeed you too.

36.  The Self alone is supreme bliss.  I am the Self full of the world. I am the Self alone. illuminator of the world. I am naught else but the Self.

37.  The Self alone is the bath for the Self. The Self alone is the incantation of the Self.  The Self alone
is the joy of the Self.  The Self alone is the beloved of the Self, ever.

contd.,

Arunachala Siva.                   

8869
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 14, 2016, 09:06:24 AM »
Verse  190:


சீரார் காஞ்சி மன்னுதிருக்
    காமக் கோட்டம் சென்றிறைஞ்சி
நீரார் சடையா ரமர்ந்தருளும்
    நீடு திருமேற் றளிமேவி
ஆரா அன்பிற் பணிந்தேத்து
    மளவில்நுந்தா வொண்சுடராம்
பாரார் பெருமைத் திருப்பதிகம்
    பாடி மகிழ்ந்து பரவினார்.He came to aeviternal Kaama-k-kottam of glorious Kaanchi
And adored the Lord; he visited Kacchi Metrali
Of the Lord in whose matted hair the Ganga courses,
And in swelling and boundless love, hailed and adored
The Lord; he adorned Him with a divine decade whose glory
Fills the world and which opens thus: "Nuntha von sutaraam."


Arunachala Siva.

8870
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 14, 2016, 09:03:53 AM »
Verse  189:


வீழ்ந்து போற்றிப் பரவசமாய்
    விம்மி யெழுந்து மெய்யன்பால்
வாழ்ந்த சிந்தை யுடன்பாடி
    மாறா விருப்பிற் புறம்போந்து
சூழ்ந்த தொண்ட ருடன்மருவும்
    நாளில் தொல்லைக் கச்சிநகர்த்
தாழ்ந்த சடையா ராலயங்கள்
    பலவுஞ் சார்ந்து வணங்குவார்.   Having prostrated at the hallowed feet he rose up
In thrilled ecstasy; with true love and a mind poised
In beatitude, hymned the Lord; then in unabated love
He moved out and sojourned in that city
With the devotees; during these days he visited the many shrines
At Kaanchi where abides the Lord of dangling matted hair.

Arunachala Siva.

8871
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 14, 2016, 09:00:51 AM »
Verse  188:கைகள் கூப்பி முன்னணைவார்
    கம்பை யாறு பெருகிவர
ஐயர் தமக்கு மிகஅஞ்சி
    ஆரத் தழுவிக் கொண்டிருந்த
மையு லாவுங் கருநெடுங்கண்
    மலையா ளென்றும் வழிபடுபூஞ்
செய்ய கமலச் சேவடிக்கீழ்த்
    திருந்து காத லுடன் வீழ்ந்தார்.   


When the Kampai rushed amain in spate,
Scared of the Great One's safety, Himavant's Daughter
Of large and dark eyes painted with colyrium,
Embraced Him closely; She always offered Pooja
To His redemptive and roseate lotus-feet;
Aaroorar who came towards the Lord, fell
At these very feet in fitting and great devotion.

Arunachala Siva.

8872
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 14, 2016, 08:58:08 AM »
Verse  187:ஆழிநெடுமா லயன்முதலாம்
    அமரர் நெருங்கு கோபுரமுன்
பூமி யுறமண் மிசைமேனி
    பொருந்த வணங்கிப் புகுந்தருளிச்
சூழு மணிமா ளிகைபலவுந்
    தொழுது வணங்கி வலங்கொண்டு
வாழி மணிபபொற் கோயிலினுள்
    வந்தார் அணுக்க வன்தொண்டர்.   


Before the tower where throng the tall Vishnu who sports
The disc, Brahma and other celestial beings, he prostrated
On the ground, and sacred dust mantled him; up he rose, moved in,
And made his sacred circuit, adoring the sub-shrines;
Beatific Van-Tondar, the intimate servitor of the Lord,
Then moved into the sanctum of Tiruvekampar.

Arunachala Siva.8873
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 14, 2016, 08:55:55 AM »
Verse  186:


ஆண்ட நம்பி யெதிர்கொண்ட
    அடியார் வணங்க எதிர்வணங்கி
நீண்ட மதிற்கோ புரங்கடந்து
    நிறைமா ளிகைவீ தியிற்போந்து
பூண்ட காதல் வாழ்த்தினுடன்
    புனைமங் கலதூ ரியம்ஒலிப்ப
ஈண்டு தொண்டர் பெருகுதிரு
    ஏகாம் பரஞ்சென் றெய்தினார்.   


When the devotees adored him, Nampi Aarorar ruled
By the Lord, paid obeisance to them; he crossed
The towered entrance and entered the street rich in rows
Of huge mansions; auspicious instruments of music
Were resounded, in love; thus he reached Tiruvekampam
Accompanied with the surging crowds of servitors.

Arunachala Siva.


8874
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 14, 2016, 08:52:14 AM »
Verse 185:


மல்கு மகிழ்ச்சி மிகப்பெருக
    மறுகு மணித்தோ ரணம்நாட்டி
அல்கு தீபம் நிறைகுடங்கள்
    அகிலின் தூபங் கொடியெடுத்துச்
செல்வ மனைகள் அலங்கரித்துத்
    தெற்றி யாடன் முழவதிரப்
பல்கு தொண்ட ருடன்கூடிப்
    பதியின் புறம்போய் எதிர்கொண்டார்   .


In ever-increasing joy they decked the streets
With beautiful Toranas; they carried with them
Bright lamps, pots filled with holy water, censers
Breathing the smoke of eagle-wood, and streamers;
They caused drums that were played during dance
To resound on pials: accompanied with the increasing
Throngs of devotees, they fared forth to the outskirts
Of the city and greeted him.

Arunachala Siva.


8875
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 14, 2016, 08:49:17 AM »
Verse  184:


அன்று வெண்ணெய் நல்லூரில்
    அரியும் அயனுந் தொடர்வரிய
வென்றி மழவெள் விடையுயர்த்தார்
    வேத முதல்வ ராய்வந்து
நின்று சபைமுன் வழக்குரைத்து
    நேரே தொடர்ந்தாட் கொண்டவர்தாம்
இன்றிங் கெய்தப் பெற்றோமென்று
    எயில்சூழ் காஞ்சிநகர் வாழ்வார்.   The dwellers of Kaanchi, the city girt with ramparts,
Rejoiced thinking thus: "The Lord whose flag sports
The ever-young and victorious Bull--
The Lord that could not be pursued by Vishnu or Brahma--,
Even He came in the guise of a Brahmin-chief
That day, before the tribunal at Vennainalloor,
And successfully argued his lis; it was thus
The Lord claimed Aaroorar as his servitor;
We are blessed with his arrival."

Arunachala Siva.

8876
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 14, 2016, 08:47:04 AM »
Verse  183:


வந்தித் திறைவ ரருளாற்போய்
    மங்கை பாகர் மகிழ்ந்தவிடம்
முந்தித் தொண்ட ரெதிர்கொள்ளப்
    புக்கு முக்கட்பெருமானைச்
சிந்தித் திடவந் தருள்செய்கழல்
    பணிந்து செஞ்சொல் தொடைபுனைந்தே
அந்திச் செக்கர்ப் பெருகொளியார்
    அமருங் காஞ்சி மருங்கணைந்தார்.   


Having thus adored the Lord he took His leave
And fared forth to the shrines where abides the Lord
Whose half is His Consort, well-received
By the devotees everywhere; conducted by them he moved
In, and adored the Lord?s ankleted feet which confer
Grace when invoked; he adorned Him with splendorous wreath
Of verse, and marching on, came near Kaanchi
Where abides the Lord whose hue is like
Unto the ever-increasing ruddiness of the crepuscular sky.

Arunachala Siva.

8877
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 14, 2016, 08:44:23 AM »
Verse 182:


முதுவா யோரி என்றெடுத்து
    முதல்வ னார்தம் பெருங்கருணை
அதுவா மிதுவென் றதிசயம்வந்
    தெய்தக் கண்ணீர் மழையருவிப்
புதுவார் புனலின் மயிர்ப்புளகம்
    புதையப் பதிகம் போற்றிசைத்து
மதுவார் இதழி முடியாரைப்
    பாடி மகிழ்ந்து வணங்கினார்.   

His decade opened thus: "Muthu vaayori";
He wondered at such demonstration of the great mercy
Of the First One; tears cascaded from his eyes
And drenched his whole person on which the hair
Stood erect in thrilled ecstasy; even thus he hailed
The Lord, and in joy, worshipped Him whose crest is
Decked with mellferous Konrai flowers.

Arunachala Siva.   


8878
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 14, 2016, 08:41:30 AM »
Verse  181:


திருநாவ லூராளி
    சிவயோகி யார்நீங்க
வருநாம மறையவனார்
    இறையவனா ரெனமதித்தே
பெருநாதச் சிலம்பணிசே
    வடிவருந்தப் பெரும்பகற்கண்
உருநாடி எழுந்தருளிற்
    றென்பொருட்டாம் எனவுருகி.   


When thus the Sivayogi-Brahmin vanished, the prince
Of Naavaloor was convinced that it was the Lord
Who came thither in the Brahmin's guise;
He melted in devotion as he mused thus: "O the mercy
Of the Lord who assumed a form for my sake,
And in pain trod on earth in the noonday sun
To the resounding of his great anklets."

Arunachala Siva.

8879
Verse  15:

கடகரியும் பரிமாவும்
    தேரும்உகந் தேறாதே
இடபம்உகந் தேறியவா
    றெனக்கறிய இயம்பேடீ
தடமதில்கள் அவைமூன்றுந்
    தழலெரித்த அந்நாளில்
இடபமதாய்த் தாங்கினான்
    திருமால்காண் சாழலோ. 
O friend,
unwilling to ride the musty tusker,
The charger or the chariot,
He,
in joy,
rode on a Bull.
Do explain this,
that I may know of it.
Know that when He,
that day,
gutted with fire the three walled-citadels,
it was Vishnu who became the Bull and bore Him,
Chaazhalo !

Arunachala Siva.


8880
Verse  14:

தேன்புக்க தண்பணைசூழ்
    தில்லைச்சிற் றம்பலவன்
தான்புக்கு நட்டம்
    பயிலுமது என்னேடீ
தான்புக்கு நட்டம்
    பயின்றிலனேல் தரணியெல்லாம்
ஊன்புக்க வேற்காளிக்
    கூட்டாங்காண் சாழலோ.

O friend,
why did the Lord of Chitrambalm at Thillai abound with cool fields and meliferous groves,
go out and perform His dance?
Well,
had He not gone out and danced,
All the world would have turned into victuals For the eating of Kaali armed with a flesh-tipt spear,
Chaazhalo !

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 [592] 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 ... 3175