Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 [591] 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 ... 3195
8851
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 27, 2016, 08:43:43 AM »
Verse  341:கங்கைநீர் கரந்த வேணி
    கரந்தவர் அருளிச் செய்வார்
நங்கைநீ மறாது செய்யின்
    நான்வந்த துரைப்ப தென்ன
அங்கயல் விழியி னாரும்
    அதனைநீ ரருளிச் செய்தால்
இங்கெனக் கிசையு மாகில்
    இசையலாம் என்று சொல்லி.


He who concealed the matted hair in which lay
Concealed the Ganga, thereupon said: "If you,
Without declining, be pleased to fulfill my wish,
I will tell you the purpose of My visit."
To this, she whose eyes were beauteous as the Kayal,
Replied thus: "If you be pleased to disclose it
And if it befits me, I will consent to do so."

Arunachala Siva.   

8852
To my query, the Swami replied, 'Oh yes! There lives a Sage in
Tiruvannamalai whose name is Ramana Maharshi. He attained the experience
of Jnana (the ultimate spiritual knowledge) at the age of sixteen and abides ever
in that state.  I visited Him and had His darshan.' I was amazed at this news,
and felt as though struck by a surge of electric current.  It was an exhilaration that
likes of which I had never before felt.  So excited was I, I wanted to fly to Tiruvannamalai at once.

Instantly I sought the Swami's permission to proceed there, much to his annoyance.
'I shall be entering Jeevasamadhi six months from now.  You ought to be present
here to take care of things then.  After that, you are at liberty to go where you please,' he admonished me.  I was in a state of despair when a friend of mind from
my neighboring village came to see me.  His name was Ramakrishna, a year or two
older than me.  He had a special affection and regard for me on account of my
spiritual disciplines, which he too was after.  He was of a wealthy family and arrangements by his elders were under way to conduct his wedding.  But he was
least inclined towards matrimony and one day he came to seek a way our of this
imminent tangle.

I immediately told him, 'I hear there is a Sage in Tiruvannamalai known as
Ramana Maharshi. I myself feel an intense longing to go to Him but I am tied up
for the next six months by my Guru's orders.  Therefore, you set forth for Tiruvannamalai. Later on I shall join you.  As soon as you reach there, write to me
all about the Sage and the spiritual teaching you receive from him.'

contd.,

Arunachala Siva.                   

8853
Verse  10:


அளித்து வந்தெனக் காவஎன் றருளி
    அச்சந் தீர்த்தநின் அருட்பெருங் கடலில்
திளைத்துந் தேக்கியும் பருகியும் உருகேன்
    திருப்பெ ருந்துறை மேவிய சிவனே
வளைக்கை யானொடு மலரவன் அறியா
    வான வாமலை மாதொரு பாகா
களிப்பெ லாம்மிகக் கலங்கிடு கின்றேன்
    கயிலை மாமலை மேவிய கடலே. O Siva presiding over the sacred Perunturai !
O Lord of the empyrean unknowable by him who wields a conch and the one seated on The Lotus !
O One who is concorporate with the daughter of the Mountain !
In mercy,
You came and graced me.
In the great sea of Your grace which annulled my fear,
I plunged,
felt full and quaffed it.
Yet I melt not in devotion.
Feeling excessively prideful,
I stand bewildered,
O Sea of mercy abiding at the great Mount Kailaas !


concluded.

Arunachala Siva.

8854
Verse  9:ஞாலம் இந்திரன் நான்முகன் வானவர்
    நிற்க மற்றெனை நயந்தினி தாண்டாய்
காலன் ஆர்உயிர் கொண்டபூங் கழலாய்
    கங்கை யாய்அங்கி தங்கிய கையாய்
மாலும் ஓலமிட் டலறும்அம் மலர்க்கே
    மரக்க ணேனையும் வந்திடப் பணியாய்
சேலும் நீலமும் நிலவிய வயல்சூழ்
    திருப்பெ ருந்துறை மேவிய சிவனே.O Siva presiding over the sacred Perunturai girt with fields in which carp leap and blue lilies thrive !
While the inhabitants of the earth,
Indira,
The Four-faced and the celestial beings stand awaiting Your grace,
in love,
You redeemed me and rule me sweetly.
Your flower foot smote Death to death;
Ganga rests in Your crest;
Your palm holds the fire.
O Lord,
Bid me - the wooden-eyed -,
reach those Flower feet seeking which Vishnu wails aloud.

Arunachala Siva.

8855
Verse  8:

போது சேரயன் பொருகடற் கிடந்தோன்
    புரந்த ராதிகள் நிற்கமற் றென்னைக்
கோது மாட்டிநின் குரைகழல் காட்டிக்
    குறிக்கொள் கென்றுநின் தொண்டரிற் கூட்டாய்
யாது செய்வதென் றிருந்தனன் மருந்தே
    அடிய னேன்இடர்ப் படுவதும் இனிதோ
சீத வார்புனல் நிலவிய வயல்சூழ்
    திருப்பெ ருந்துறை மேவிய சிவனே.


O Siva abiding at the sacred Perunturai girt with fields rich in cool and abounding waters !
O Elixir,
I stand perplexed !
Is it good that,
I,
Your slave,
should suffer,
troubled !
In the presence of Brahma on the Lotus and the one recumbent on the wave-tossed main,
Indira and other Devas seeking Your grace,
be pleased to do away with my flaws,
reveal to me Your beckoning ankleted feet twain,
bid me hold fast to that which is graced by You and bless me with the company of Your servitors.

Arunachala Siva.

8856
Verse  7:

மாய னேமறி கடல்விடம் உண்ட
    வான வாமணி கண்டத்தெம் அமுதே
நாயி னேன்உனை நினையவும் மாட்டேன்
    நமச்சி வாயஎன் றுன்னடி பணியாப்
பேய னாகிலும் பெருநெறி காட்டாய்
    பிறைகு லாஞ்சடைப் பிஞ்ஞக னேயோ
சேய னாகிநின் றலறுவ தழகோ
    திருப்பெ ருந்துறை மேவிய சிவனே. O Sorcerer !
O Supernal who ate the venom of the billowy sea !
O our nectarean Lord whose throat is like sapphire !
I,
a cur,
do not even think of You.
Though I am a ghoul and do not bow at Your Feet,
chanting Namasivaya,
will You not show me the great way?
O Pigngnaka in whose matted Hair the young moon thrives !
Is it becoming of You that I should,
alas,
wail aloud,
separated from You?

Arunachala Siva.

8857
Verse  6:

அறுக்கி லேன்உடல் துணிபடத் தீப்புக்
    கார்கி லேன்திரு வருள்வகை யறியேன்
பொறுக்கி லேன்உடல் போக்கிடங் காணேன்
    போற்றி போற்றியென் போர்விடைப் பாகா
இறக்கி லேன்உனைப் பிரிந்தினி திருக்க
    என்செய் கேன்இது செய்கஎன் றருளாய்
சிறைக்க ணேபுனல் நிலவிய வயல்சூழ்
    திருப்பெ ருந்துறை மேவிய சிவனே.O Siva abiding at the sacred Perunturai girt with fields the waters of which cover the ridges !
I do not saw my body to pieces.
I do not enter fire and thither abide till death.
I know not the way of Your Grace.
I cannot endure my body;
I have refuge none.
O my Rider of the martial Bull !
Praise be !
Praise be !
Parted from You,
I die not.
What should I do to live well?
Bid me in Grace :
"Do this."


Arunachala Siva.

8858
Verse  5:


ஆட்டுத் தேவர்தம் விதியொழித் தன்பால்
    ஐயனே என்றுன் அருள்வழி யிருப்பேன்
நாட்டுத் தேவரும் நாடரும் பொருளே
    நாத னேஉனைப் பிரிவுறா அருளைக்
காட்டித் தேவநின் கழலிணை காட்டிக்
    காய மாயத்தைக் கழித்தருள் செய்யாய்
சேட்டைத் தேவர்தந் தேவர் பிரானே
    திருப்பெ ருந்துறை மேவிய சிவனே.O Siva abiding at the sacred Perunturai !
I will eschew the behests of those Devas who partake of goat's meat as havis.
Hailing You as Sire,
I will be poised in the way of Your grace.
You are the Ens inaccessible to the earthly Devas Brahmins.
O Lord-Master,
show me the Grace that is non separate from You.
O Deva par excellence,
show me Your ankleted feet twain.
Do away with my Mayic Embodiment and grace me.
You indeed are the Lord-God of Devas,  the celestial vicegerents.
 
Arunachala Siva.

8859
Verse  4:


அன்ப ராகிமற் றருந்தவம் முயல்வார்
    அயனும் மாலுமற் றழலுறு மெழுகாம்
என்ப ராய்நினை வார்எ னைப்பலர்
    நிற்க இங்கெனை எற்றினுக் காண்டாய்
வன்ப ராய்முரு டொக்கும்என் சிந்தை
    மரக்கண் என்செவி இரும்பினும் வலிது
தென்ப ராய்த்துறை யாய்சிவ லோகா
    திருப்பெ ருந்துறை மேவிய சிவனே.


O Lord of the southern Paraaitthurai !
O Siva abiding at the sacred Perunturai !
O Sovereign of Siva-loka !
Becoming Your devotees Brahma and Vishnu perform uncommon tapas.
Many other,
melting like wax in fire,
and become mere bones,
Contemplate You.
Ignoring these,
why on earth,
Did You prefer to rule me?
My mind is like tough and rugged wood;
my eyes are wooden and my ears are harder than iron.

Arunachala Siva.

8860
Verse  3:


புலைய னேனையும் பொருளென நினைந்துன்
    அருள்பு ரிந்தனை புரிதலுங் களித்துத்
தலையி னால்நடந் தேன்விடைப் பாகா
    சங்க ராஎண்ணில் வானவர்க் கெல்லாம்
நிலைய னேஅலை நீர்விட முண்ட
    நித்த னேஅடை யார்புர மெரித்த
சிலைய னேஎனைச் செத்திடப் பணியாய்
    திருப்பெ ருந்துறை மேவிய சிவனே. 

O Rider of the Bull !
O Sankara !
O the Base and Supports of all the innumerable celestial beings!
O the One that ate the venom of the billowy sea and remains Athanasic !
O Wielder of the bow that gutted with fire the hostile citadels !
Deeming even me ? the meanest One ,
as a thing of worth,
when You graced me,
I,
in my prideful glee,
walked not with my feet but with my head.
O Siva presiding over the sacred Perunturai !
Bid me die.

Arunachala Siva.

8861
Verse  2:

புற்று மாய்மர மாய்ப்புனல் காலே
    உண்டி யாய்அண்ட வாணரும் பிறரும்
வற்றி யாரும்நின் மலரடி காணா
    மன்ன என்னையோர் வார்த்தையுட் படுத்துப்
பற்றினாய் பதையேன் மனம்மிக உருகேன்
    பரிகி லேன்பரி யாவுடல் தன்னைச்
செற்றி லேன்இன்னுந் திரிதரு கின்றேன்
    திருப்பெ ருந்துறை மேவிய சிவனே.


O Siva presiding over the sacred Perunturai !
Performers of tapas over whom have grown ant-hills and trees,
and who,
for food,
consume water and air only,
heaven-dwellers and others ? whoever they be ?,
had not beheld Your flower-feet.
O King,
You enslaved me by a mystic vocable and netted me.
I neither grieve nor suffer my mind to abundantly melt.
I quiver not;
I have not slain the loveless body.
I still go about roaming.

Arunachala Siva.


8862
Sethlap Pathu:

Decade on not yet dying:

The feeling of limitless Sivanandam;

பொய்யனேன் அகம்நெகப் புகுந்தமு தூறும்
    புதும லர்க்கழ லிணையடி பிரிந்துங்
கையனேன் இன்னுஞ் செத்திலேன் அந்தோ
    விழித்திருந் துள்ளக் கருத்தினை இழந்தேன்
ஐயனே அரசே அருட்பெருங் கடலே
    அத்த னேஅயன் மாற்கறி யொண்ணாச்
செய்யமே னியனே செய்வகை அறியேன்
    திருப்பெ ருந்துறை மேவிய சிவனே.


O Sire !
O Sovereign !
O immense Ocean of Mercy !
O Father !
O One of ruddy body who could not be known by Vishnu and Brahma !
O Siva abiding at The sacred Perunturai !
You so entered me ? The one of falsity ?,
that my bosom melted !
Lo,
parted From Your fresh,
flowery and ankleted feet twain ? the Spring of Nectar ?,
I,
the little one,
had not yet Died.
Though wide-awake,
I lost the goal of my soul.
I know not what I should do.


Arunachala Siva.

8863
Chapter 20:


1.  Listen to this one and the only, intensive, secretive and the supremely wondrous,
most mysterious and the ever and instantly liberation conferring.

2.  Easy is the knowledge of Brahman, easy, auspicious and the best.  It is easy for those travelling in Brahman; it is easy and bestows total knowledge of everything.

3.  It is easy for those accomplished ones who have fulfilled their duties, easy for those abiding in themselves.  It is easy and causeless, easy for those abiding in Brahman.

4. It is easy for those who bereft of thought, for those who are 'That' themselves by virtue of themselves, for those who are devoid of the transmigratory cycle. Thought
is said to be the recurrent cycle of life.

5. This world is not created.  It is only Brahman.  It is not the mind.  It is indeed
Brahman. There is no fear. It is Brahman alone, nothing else.

6.  All is unreal is indeed Brahman. Their support is Brahman alone.  These bodies
are only Brahman.  This is Brahman alone.  There is not a blade of grass apart.

7. Brahman alone am I, not anything else. This is Brahman, not the world.  This is Brahman, not space.  This is Brahman, not activities.

contd.,

Arunachala Siva.           
       

8864
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 26, 2016, 09:04:52 AM »
Verse 340:

மன்னும் உரிமை வன்தொண்டர்
    வாயில் தூதர் வாயிலிடை
முன்னின் றாரைக் கண்டிறைஞ்சி
    முழுது முறங்கும் பொழுதின்கண்
என்னை யாளும் பெருமானிங்
    கெய்தி யருளி னாரென்ன
மின்னு மணிநூ லணிமார்பீர்
    எய்த வேண்டிற் றென்என்றார்.She paid obeisance to Him-- the ever-during
Friend of Van-Tondar--, that stood before
Her mansion's threshold, as the messenger of Aaroorar,
And said: "When at this dead of night
The whole world is asleep, why should you--
O wearer of the beautiful sacred thread on your
Bright chest--, who are very like the Lord
That rules me, be pleased to come here?"

Arunachala Siva.


8865
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 26, 2016, 09:02:09 AM »
Verse 339:


பாதி மதிவாழ் முடியாரைப்
    பயில்பூ சனையின் பணிபுரிவார்
பாதி யிரவில் இங்கணைந்த
    தென்னோ என்று பயமெய்திப்
பாதி உமையாள் திருவடிவிற்
    பரம ராவ தறியாதே
பாதி மதிவாள் நுதலாரும்
    பதைத்து வந்து கடைதிறந்தார்.

She grew scared thinking thus: "Why is it that
The performer of Pooja to the crescent-crested Lord
Calls me at dead of night?" Not knowing
That it was indeed the Lord whose half is Uma,
She whose forehead is like a half moon,
Rushed forth agitated, and opened the door.   

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 [591] 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 ... 3195