Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 [60] 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... 3115
886
Tirup Poovanam:

Verse  1:

வடியேறு திரிசூலந் தோன்றுந் தோன்றும்
    வளர்சடைமேல் இளமதியந் தோன்றுந் தோன்றும்
கடியேறு கமழ்கொன்றைக் கண்ணி தோன்றுங்
    காதில்வெண் குழைதோடு கலந்து தோன்றும்
இடியேறு களிற்றுரிவைப் போர்வை தோன்றும்
    எழில்திகழுந் திருமுடியு மிலங்கித் தோன்றும்
பொடியேறு திருமேனி பொலிந்து தோன்றும்
    பொழில்திகழும் பூவணத்தெம் புனித னார்க்கே.


Behold His sharp trident!
Behold the young moon on his well-grown matted hair!
Behold the fresh-blown and fragrant Konrai-chaplet!
Behold the white Kuzhai and the Todu in his ears on either side!
Behold the shroud of the hide of the tusker that did trumpet like thunder!
Behold the comely crown dazzling bright!
Behold his body radiant with ash!
Thus is he,
even thus is He-- our Lord Of Poovanam which is girt with gardens.

Arunachala Siva.

887
Verse  10:

விட்டிலங்கு மாமழுவர் வேலை நஞ்சர்
    விடங்கர் விரிபுனல்சூழ் வெண்காட் டுள்ளார்
மட்டிலங்கு தார்மாலை மார்பில் நீற்றர்
    மழபாடி யுள்ளுறைவர் மாகா ளத்தர்
சிட்டிலங்கு வல்லரக்கர் கோனை யன்று
    செழுமுடியுந் தோளைஞ்ஞான் கடரக் காலால்
இட்டிரங்கி மற்றவனுக் கீந்தார் வென்றி
    இடைமருது மேவி யிடங்கொண் டாரே.

He has a flashing and great Mazhu.
He ate the venom of the sea.
He is Vitangkan.
He is of Vennkaadu girt with the broad expanse of water.
On his chest is a honey-laden garland.
He wears the holy ash.
He dwells in Mazhapaadi.
He is of Maakaalam.
That day with his foot he crushed the mighty heads and twenty shoulders of the valiant and cruel king of demons.
Then relenting,
He blessed him with victory.
It is he who abides at Idaimarutu.

Padigam on Tiru Idaimarutu, (2) completed.

Arunachala Siva.

 

888
Verse 9:

புரிந்தார் நடத்தின்கட் பூத நாதர்
    பொழிலாரூர் புக்குறைவர் போந்து தம்மில்
பிரிந்தா ரகல்வாய பேயுந் தாமும்
    பிரியா ரொருநாளும் பேணு காட்டில்
எரிந்தா ரனலுகப்பர் ஏழி லோசை
    யெவ்விடத்துந் தாமேயென் றேத்து வார்பால்
இருந்தார் இமையவர்கள் போற்ற என்றும்
    இடைமருது மேவி யிடங்கொண் டாரே.


He took a liking for dance.
He is the Lord of lives.
He resides at Aaroor girt with groves,
having left His abode (at Kailash).
Never parting from the wide-mouthed Ghouls,
he fosters a liking for the funeral pyre of the crematory.
He abode with them that hail him as the omnipresent,
with the seven notes of music.
He is ever adored by the celestial beings.
It is he who abides at Idaimarutu.

Arunachala Siva.

889
Verse 8:

காவார் சடைமுடியர் காரோ ணத்தர்
    கயிலாயம் மன்னினார் பன்னு மின்சொல்
பாவார் பொருளாளர் வாளார் கண்ணி
    பயிலுந் திருவுருவம் பாகம் மேயார்
பூவார் புனலணவு புன்கூர் வாழ்வர்
    புரமூன்றும் ஒள்ளழலாக் காயத் தொட்ட
ஏவார் சிலைமலைய ரெங்கும் தாமே
    இடைமருது மேவி யிடங்கொண் டாரே.


His matted hair is like a woodland.
He is Of Kaaronam.
He abides for ever at Kailash.
He is the content of sweet and melodious hymns.
He is concorporate with her of shining eyes.
He dwells at Punkoor washed by a flower-laden stream.
He smote with bright fire the triple towns with his dart fixed to his mountain-bow.
He is everywhere.
It is He who abides at Idaimarutu.

Arunachala Siva.

890
Verse 7:

பச்சை நிறமுடையர் பாலர் சாலப்
    பழையர் பிழையெலாம் நீக்கி யாள்வர்
கச்சைக் கதநாகம் பூண்ட தோளர்
    கலனொன்று கையேந்தி யில்லந் தோறும்
பிச்சை கொளநுகர்வர் பெரியர் சாலப்
    பிறங்கு சடைமுடியர் பேணுந் தொண்டர்
இச்சை மிகஅறிவர் என்று முள்ளார்
    இடைமருது மேவி யிடங்கொண் டாரே.

He is of green hue.
He is young.
He is very, very old.
He will rule souls removing their flaws.
An irate serpent cinctures his waist.
His shoulders are adorned with adders.
Bearing a bowl in his hand he goes begging from door to door.
He is the great one.
His are shining strands of matted hair.
He knows very well the wishes of His serving devotees.
He is eternal.
It is he who abides at Idaimarutu.

Arunachala Siva.
 891
Verse  6:

கொடியா ரிடபத்தர் கூத்து மாடிக்
    குளிர்கொன்றை மேல்வைப்பர் கோல மார்ந்த
பொடியாரு மேனியர் பூதிப் பையர்
    புலித்தோலர் பொங்கரவர் பூண நூலர்
அடியார் குடியாவர் அந்த ணாளர்
    ஆகுதியின் மந்திரத்தார் அமரர் போற்ற
இடியார் களிற்றுரியர் எவரும் போற்ற
    இடைமருது மேவி யிடங் கொண் டாரே.

His flag sports the Bull.
He is a dancer.
He adorns himself with cool Konrai.
His is a beauteous body smeared with ash.
He has a pouch of holy ash.
He is clad in tiger-skin.
He sports a raging snake.
He wears the sacred thread.
He dwells in his servitors.
He is a Brahmin.
He is hailed by the Mantra-Devas--the receivers of aakuti.
He is mantled in the hide of a tusker of thunder-like trumpeting.
Hailed by everyone it is he who abides at Tiruvidaimarutu.

Arunachala Siva.892
Verse  5:

கரப்பர் கரியமனக் கள்வர்க் குள்ளங்
    கரவாதே தம்நினைய கிற்பார் பாவம்
துரப்பர் தொடுகடலின் நஞ்ச முண்பர்
    தூய மறைமொழியர் தீயா லொட்டி
நிரப்பர் புரமூன்றும் நீறு செய்வர்
    நீள்சடையர் பாய்விடைகொண் டெங்கும் ஐயம்
இரப்பர் எமையாள்வர் என்னுள் நீங்கார்
    இடைமருது மேவி யிடங்கொண் டாரே.


Unto the dark-hearted thieves,
He is a concealer.
He annuls the sins of them that think on him without deception.
He ate the venom of the sea.
Pure are his Vedic words.
With fire he reduced to ash the three towns of the ignorant demons.
Long are the strands of his matted hair.
He mounts the galloping bull and goes a-begging.
He rules us.
From my soul he parts not.
It is he who abides at Idaiamarutu.

Arunachala Siva.

893
Verse 4:

தேசர் திறம்நினைவார் சிந்தை சேரும்
    செல்வர் திருவாரூ ரென்று முள்ளார்
வாச மலரின்கண் மான்தோல் போர்ப்பர்
    மருவுங் கரியுரியர் வஞ்சக் கள்வர்
நேச ரடைந்தார்க் கடையா தார்க்கு
    நிட்டுரவர் கட்டங்கர் நினைவார்க் கென்றும்
ஈசர் புனற்பொன்னித் தீர்த்தர் வாய்த்த
    இடைமருது மேவி யிடங்கொண் டாரே.

He is light.
He abides in the minds of those who think of his grace.
He is ever at Tiruvaaroor.
The fragrant flower is his aeviternal seat.
He is clad in the deer's skin.
He is fittingly mantled in the tusker's hide.
He is a deceptive concealer.
He is dear to them that have reached him but cruel to them that have not reached him.
His weapon is Kattangkam.
To them that think on him, he is the Lord.
He is the one of the Kaveri stream.
It is at Idaimarutu he fittingly abides.

Arunachala Siva.


894
Verse 3:

ஆல நிழலிருப்பர் ஆகா யத்தர்
    அருவரையி னுச்சியர் ஆணர் பெண்ணர்
காலம் பலகழித்தார் கறைசேர் கண்டர்
    கருத்துக்குச் சேயார்தாங் காணா தார்க்குக்
கோலம் பலவுடையர் கொல்லை யேற்றர்
    கொடுமழுவர் கோழம்பம் மேய ஈசர்
ஏல மணநாறும் ஈங்கோய் நீங்கார்
    இடைமருது மேவி யிடங்கொண் டாரே.

He is seated under the banyan.
He is the ethereal one.
He is atop the great mountain.
He is man.
He is woman.
He has witnessed many eons.
He is bluethroated.
He remains far away from the thought of the ignorant.
Many are his guises.
He rides the murderous bull.
He wields the deadly Mazhu.
He is the god of Kozhampam.
He parts not from Eengkoi fragrant with cardomam plants.
It is he who abides at Idaimarutu.

Arunachala Siva.

895
Verse 2:


மங்குல் மதிவைப்பர் வான நாடர்
    மடமா னிடமுடையர் மாத ராளைப்
பங்கின் மிகவைப்பர் பால்போல் நீற்றர்
    பளிக்கு வடம்புனைவர் பாவ நாசர்
சங்கு திரையுகளுஞ் சாய்க்கா டாள்வர்
    சரிதை பலவுடையர் தன்மை சொல்லின்
எங்கும் பலிதிரிவ ரென்னுள் நீங்கார்
    இடைமருது மேவி யிடங்கொண்டாரே.

He wears the sky staying crescent moon.
His realm is the empyrean.
He holds a fawn in his left hand.
He keeps in his own frame his consort.
He wears the milk-white ash.
He is decked with a chain of crystal beads.
He is the annihilator of sin.
He rules Saaikkaadu where conch and chunk roll in the waves.
Many are His lilas.
He abides in me,
never parting.
It is he who abides at Idaimarutu.

Arunachala Siva.


896
Tiru Idaimarutu: (2)

Verse  1:

ஆறுசடைக் கணிவர் அங்கைத் தீயர்
    அழகர் படையுடைய ரம்பொற் றோள்மேல்
நீறு தடவந் திடப மேறி
    நித்தம் பலிகொள்வர் மொய்த்த பூதம்
கூறுங் குணமுடையர் கோவ ணத்தர்
    கோடால வேடத்தர் கொள்கை சொல்லின்
ஈறும் நடுவும் முதலு மாவார்
    இடைமருது மேவி யிடங்கொண் டாரே.

He sports a river on His matted hair.
He holds fire on his palm.
He is the handsome one.
He bears on His auric shoulders weapons.
Adorned with ash, he rides the bull and daily receives alms.
He is hailed by the Bhootha-Hosts that surround Him.
He is clad in Kovanam.
He holds in his hand a begging-bowl.
Truly he is the end,  the middle and the beginning.
It is he who abides at Tiru Idaimarutu.


Arunachala Siva.

 

897
Verse  10:


கொன்றையங் கூவிள மாலை தன்னைக்
    குளிர்சடைமேல் வைத்துகந்த கொள்கை யாரும்
நின்ற அனங்கனை நீறா நோக்கி
    நெருப்புருவ மாய்நின்ற நிமல னாரும்
அன்றவ் வரக்கன் அலறி வீழ
    அருவரையைக் காலா லழுத்தி னாரும்
என்று மிடுபிச்சை யேற்றுண் பாரும்
    இடைமருது மேவிய ஈச னாரே.


The One that is happy to wear on His cool, matted hair the wreath of Konrai and Bhilwa  the One-- The taint-less, that stood a column of fire.  Having reduced to ash Manmatha by his look.  The one that so pressed the beauteous mountain with His foot that the demon fell down crying aloud, the one that receives and consumes alms is the Lord that presides over Idaimarutu.

Padigam on Tiru Idaimarutu completed.

Arunachala Siva.

898
Verse 9:

பைந்தளிர்க் கொன்றையந் தாரார் போலும்
    படைக்கணாள் பாக முடையார் போலும்
அந்திவாய் வண்ணத் தழகர் போலும்
    அணிநீல கண்ட முடையார் போலும்
வந்த வரவுஞ் செலவு மாகி
    மாறாதென் னுள்ளத் திருந்தார் போலும்
எந்தம் இடர்தீர்க்க வல்லார் போலும்
    இடைமருது மேவிய ஈச னாரே.


The Lord that presides over Idaimarutu wears a garland of Konrai flowers and fresh shoots.  He is the partner of her whose eyes are javelin-like.
He is the handsome one of crepuscular hue.
He has a beauteous and blue throat.
As oncoming birth and parting death he abode in my soul with change none.
He is the One potent to uproot our troubles.

Arunachala Siva.


899
Verse 8:

தோலிற் பொலிந்த வுடையார் போலுஞ்
    சுடர்வா யரவசைத்த சோதி போலும்
ஆலம் அமுதாக வுண்டார் போலும்
    அடியார்கட் காரமுத மானார் போலும்
காலனையுங் காய்ந்த கழலார் போலுங்
    கயிலாயந் தம்மிடமாக் கொண்டார் போலும்
ஏலங் கமழ்குழலாள் பாகர் போலும்
    இடைமருது மேவிய ஈச னாரே.


The Lord that presides over Tiru Idaimarutu is one who is clothed in bright skin.
He is the flame that causes the bright snake to dance.
He ate venom enabling the Devas to drink nectar.
He is the nectar like bliss for his devotees.
His anklet wearing foot kicked Death to death.
Kailash is His place of residence.
He is the One, the locks of whose consort are divinely fragrant.

Arunachala Siva.

900
Verse  7:

பிரியாத குணமுயிர்கட் கஞ்சோ டஞ்சாய்ப்
    பிரிவுடைய குணம்பேசிற் பத்தோ டொன்றாய்
விரியாத குணமொருகால் நான்கே யென்பர்
    விரிவிலாக் குணநாட்டத் தாறே யென்பர்
தெரிவாய குணமஞ்சுஞ் சமிதை யஞ்சும்
    பதமஞ்சுங் கதியஞ்சுஞ் செப்பி னாரும்
எரியாய தாமரைமே லியங்கி னாரும்
    இடைமருது மேவிய ஈச னாரே.

இடைமருது மேவிய ஈசனார் உயிர்களை விட்டு நீங்காத பத்து இயற்கைப் பண்புகளாகவும், உயிர்களுக்கு மலச் சார்பினால் வரும் பதினொரு செயற்கைப் பண்புகளாகவும், பரம் பொருளுக்கு என்று ஒருகால் தொகுத்துச் சொல்லப்படும் நான்கு பண்புகளாகவும், பிறிதொருகால் சொல்லப்படும் ஆறு பண்புகளாகவும் உள்ளனவற்றையும் மெய்ந்நூல்கள் பற்றி ஆராய்ந்து உணரப்படும் பொதுவான ஐம்பண்புகளையும் ஐவகை சமித்துக்களையும், திருவைந்தெழுத்தையும் உயிர்கள் சென்று சேரக்கூடிய வழிகள் ஐந்தையும் குறிப்பிட்டு ஞானப்பிரகாசமாகிய ஒளியை உடைய அடியவர்களின் உள்ளத்தாமரையில் உலவிவருபவராவார்.

Five plus five are the traits inseparable from souls.
Truly speaking, ten plus one are the separable traits.
They say that four are numbered as His traits.
It is also said that they are six in number.
The five of well-known properties,  the five Samita,
the five Padaa as well as Gati were graced by Him.
It is He who abides in the blazing lotus.
It is He who presides over Idaimarutu.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 [60] 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... 3115