Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 [60] 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... 3200
886
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: November 28, 2018, 08:22:25 AM »
Verse  6:

தாங்கூர் பிணிநின் னடியார் மேல
    அகல அருளாயே
வேங்கூர் உறைவாய் விளமர் நகராய்
    விடையார் கொடியானே
நாங்கூர் உறைவாய் தேங்கூர் நகராய்
    நல்லூர் நம்பானே
பாங்கூர் பலிதேர் பரனே பரமா
    பழனப் பதியானே.


Siva who dwells Vēṅkūr!
Who is in the city of Viḷamar.
Who has a flag on which the form of a bull is drawn.
Who dwells in Nāṅkūr!
Who resides in the city of Tēṅgūr.
Siva in Nallūr!
The supreme being who collects alms in good villages!
The supreme being!
Who dwells in the city of Pazhaṉam!
You will grant your grace to your devotees to make the diseases which are unbearable and from which they suffer leave them.

Arunachala Siva.

887
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: November 28, 2018, 06:54:12 AM »
Verse  5:

மருகல் லுறைவாய் மாகா ளத்தாய்
    மதியஞ் சடையானே
அருகற் பிணிநின் னடியார் மேல
    அகல அருளாயே
கருகற் குரலாய் வெண்ணிக் கரும்பே
    கானூர்க் கட்டியே
பருகப் பணியாய் அடியார்க் குன்னைப்
    பவளப் படியானே.


Siva who has a red body like the coral!
You dwell in Marukal, you dwell in Mākāḷam.(This may refer to Ampar Mākāḷam or Irumpai Mākālam or U?cēṉai Mākāḷam.)
You wear a crescent moon on your matted locks..
You grant your grace to make the diseases which afflict your devotees and weaken them, leave them.
You have a black neck.
The sugar-cane in Veṇṇi!
the jaggery in Kāṉūr.
You grant your grace for your devotees to enjoy you having approached you.

Arunachala Siva.

888
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: November 28, 2018, 06:48:15 AM »
Verse  4:


ஆரூர் அத்தா ஐயாற் றமுதே
    அளப்பூர் அம்மானே
காரூர் பொழில்கள் புடைசூழ் புறவிற்
    கருகா வூரானே
பேரூர் உறைவாய்பட்டிப் பெருமான்
    பிறவா நெறியானே
பாரூர் பலரும் பரவப் படுவாய்
    பாசூர் அம்மானே.


The father in Arūr!
The nectar of Iyāṟu!
The master who dwells in Aḷappūr!
Siva who resides in Karukāvūr amidst forest region, surrounded by groves on which clouds pass!
And who lives in Pērūr the Lord in Paṭṭichuram!
(The Lord in Pērūr also is called Paṭṭipperumāṉ one who has the unique nature of not being born!)
And who is worshipped by many living in places throughout this world!
The master in Pāsūr!
(Aḷappūr, Pērūr: Vaipputtalaṅgal;)

Arunachala Siva.

889
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: November 27, 2018, 10:19:46 AM »
Verse  3:


நிறைக்காட் டானே நெஞ்சத் தானே
    நின்றி யூரானே
மிறைக்காட் டானே புனல்சேர் சடையாய்
    அனல்சேர் கையானே
மறைக்காட் டானே திருமாந் துறையாய்
    மாகோ ணத்தானே
இறைக்காட் டானே எங்கட் குன்னை
    எம்மான் தம்மானே.

Siva who is an example for strength of mind!
Who dwells in the hearts of devotees!
Who is in Niṉtṟiyūr!
Who does not subject his devotees to sufferings!
Who has on his matted locks, water of the Ganga!
Who holds in his hand fire!
Who dwells in Maṟaikkāṭu!
who dwells in Tirumāntuṟai!
Who dwells in the great Kōṇamāmalai in Sri Lanka.
The father of my father!
Will you not reveal a little bit of your nature to us?

Arunachala Siva.

890
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: November 27, 2018, 10:14:28 AM »
Verse  2:

கொங்கிற் குறும்பிற் குரக்குத் தளியாய்
    குழகா குற்றாலா
மங்குற் றிரிவாய் வானோர் தலைவா
    வாய்மூர் மணவாளா
சங்கக் குழையார் செவியா அழகா
    அவியா அனலேந்திக்
கங்குற் புறங்காட் டாடீ அடியார்
    கவலை களையாயே.

The Lord who dwells in Kurakkuttaḷi in Kuṟumpu Nāṭu, a subdivision of Koṅku Nāṭu.
The perpetual youth!
The one who dwells in Kutṟālam!
This shrine in Tirunelvēli district.  The one who wanders in the sky,
the chief of the celestial beings!
The bride- groom in Vāymūr!
One who wears in his ear a men's ear-ring made of conch!
One who is beauty itself!
One who dances at night in the cremation-ground which is outside the village, holding fire which does not extinguish!

Arunachala Siva.

891
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: November 27, 2018, 07:00:48 AM »
General Padigam:  (The one which gives the list of Siva temples):

Verse  1:


காட்டூர்க் கடலே கடம்பூர் மலையே
    கானப் பேரூராய்
கோட்டூர்க் கொழுந்தே அழுந்தூ ரரசே
    கொழுநற் கொல்லேறே
பாட்டூர் பலரும் பரவப் படுவாய்
    பனங்காட் டூரானே
மாட்டூ ரறவா மறவா துன்னைப்
    பாடப் பணியாயே.The ocean in Kāṭṭūr.
The mountain in Kaṭampūr!
Siva who dwells in the shrine Kāṉapperūr!
The tender shoot in Kāṭṭūr!
The king in Aḻuntūr!
The male lion in Kozhunal!
You are praised by people who have understood the value of songs.
The Lord in Paṉankāṭṭūr!
The embodiment of all righteousness who rides on a bull !
Grant me your grace so that I can praise you without forgetting.

Arunachala Siva.

892
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: November 27, 2018, 06:53:26 AM »
Verse  11:


பண்மயத்த மொழிப்பரவை சங்கிலிக்கும் எனக்கும்
    பற்றாய பெருமானே மற்றாரை யுடையேன்
உண்மயத்த உமக்கடியேன் குறைதீர்க்க வேண்டும்
    ஒளிமுத்தம் பூணாரம் ஒண்பட்டும் பூவும்
கண்மயத்த கத்தூரி கமழ்சாந்தும் வேண்டுங்
    கடல்நாகைக் காரோண மேவியிருந் தீரென்
றண்மயத்தால் அணிநாவல் ஆரூரன் சொன்ன
    அருந்தமிழ்கள் இவைவல்லார் அமருலகாள் பவரே.

The god who is the support for Paravai and Saṅkili, whose words are music itself, and for me, whom else shall I have as my support? You must fulfill the wants of your slave well-known to you.  Ornaments of string of bright pearls, bright silk, and flowers.
I want sandal-paste from which the fragrance of musk which is pleasing to the eye, spreads. Praising Siva as, the god who dwelt with desire in Nākaikkārōṇam, being very near to and intimate, with him. Those who are capable of reciting these Tamiḻ verses composed by Arūraṉ, born in beautiful Nāvalūr,  becomes ruler of the world of the immortals

Padigam on Tiru Nakaikkaronam completed.

Arunachala Siva.

893
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: November 27, 2018, 06:48:52 AM »
Verse  10:

மறியேறு கரதலத்தீர் மாதிமையே லுடையீர்
    மாநிதியந் தருவனென்று வல்லீராய் ஆண்டீர்
கிறிபேசிக் கீழ்வேளூர் புக்கிருந்தீர் அடிகேள்
    கிறியும்மாற் படுவேனோ திருவாணை யுண்டேல்
பொறிவிரவு நற்புகர்கொள் பொற்சுரிகை மேலோர்
    பொற்பூவும் பட்டிகையும் புரிந்தருள வேண்டும்
கறிவிரவு நெய்சோறு முப்போதும் வேண்டுங்
    கடல்நாகைக் காரோண மேவியிருந் தீரே.

See 1st verse. You hold a young deer in your hand!
If it is greatness you have it in abundance.
You admitted me as your slave, having won in the case against me saying I shall give you great treasure hoard speaking deceitful words.
You entered into Kīzhvēḷūr and stayed there.
My god!
If there is your royal order,
shall I be deceived by you?
I shall not.
You must grant me a dagger made of gold which is glittering, and a seal, flower made of gold to wear on the head, and a silken belt to wear on the waist. 
I must get thrice in a day food, curry and rice, and ghee to be mixed with these two.

Arunachala Siva.

894
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: November 27, 2018, 06:43:37 AM »
Verse  9:


மண்ணுலகும் விண்ணுலகும் உம்மதே ஆட்சி
    மலையரையன் பொற்பாவை சிறுவனையுந் தேறேன்
எண்ணிலிஉண் பெருவயிறன் கணபதிஒன் றறியான்
    எம்பெருமான் இதுதகவோ இயம்பியருள் செய்யீர்
திண்ணெனஎன் னுடல்விருத்தி தாரீரே யாகில்
    திருமேனி வருந்தவே வளைக்கின்றேன் நாளைக்
கண்ணறையன் கொடும்பாடன் என்றுரைக்க வேண்டா
    கடல்நாகைக் காரோண மேவியிருந் தீரே.

See 1st verse.  Your rule extends over this world and the heaven.
I shall not trust the beautiful daughter of the King of the mountains and the child Murugaṉ. Gaṇapati who has a big belly and eats enormously does not know anything except his food. What shall I request and get from him? My Lord!
Is this proper for your family as a whole?  Please tell me.
If you do not grant me a means of livelihood for my body to be strong,
I now obstruct you to make your holy form to feel pain. You need not speak about me with detest afterwards as one who is hard-hearted and cruel.

Arunachala Siva.

895
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: November 27, 2018, 06:38:29 AM »
Verse  8:


மாற்றமேல் ஒன்றுரையீர் வாளாநீ ரிருந்தீர்
    வாழ்விப்பன் எனஆண்டீர் வழியடியேன் உமக்கு
ஆற்றவேல் திருவுடையீர் நல்கூர்ந்தீ ரல்லீர்
    அணியாரூர் புகப்பெய்த வருநிதிய மதனில்
தோற்றமிகு முக்கூற்றில் ஒருகூறு வேண்டுந்
    தாரீரேல் ஒருபொழுதும் அடியெடுக்க லொட்டேன்
காற்றனைய கடும்பரிமா ஏறுவது வேண்டுங்
    கடல்நாகைக் காரோண மேவியிருந் தீரே.

See 1st verse.  You do not give any reply to my request, you keep silent.
You voluntarily admitted me as your slave saying I shall help you to live.
I am a hereditary slave to you you have plenty of wealth.  You have not become poor.
In the heap of rare wealth which you have accumulated in beautiful Arūr, I must get one third of the three portions, which I think I must get.  I will not allow you to go beyond out at any time, if you do not give me. I shall catch hold of your legs.
I want a galloping horse whose speed is like the wind,  to ride upon.

Arunachala Siva.

896
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: November 27, 2018, 06:32:31 AM »
Verse  7:


தூசுடைய அகலல்குல் தூமொழியாள் ஊடல்
    தொலையாத காலத்தோர் சொற்பாடாய் வந்து
தேசுடைய இலங்கையர்கோன் வரையெடுக்க அடர்த்துத்
    திப்பியகீ தம்பாடத் தேரொடுவாள் கொடுத்தீர்
நேசமுடை அடியவர்கள் வருந்தாமை அருந்த
    நிறைமறையோர் உறைவீழி மிழலைதனில் நித்தல்
காசருளிச் செய்தீர்இன் றெனக்கருள வேண்டுங்
    கடல்நாகைக் காரோண மேவியிருந் தீரே.


See 1st verse.  Coming as on mutual under-standing when you tried to remove the love-quarrel which did not end, of the lady speaking pure words and a broad waist on which a valuable cloth is worn, pressing down the King of the inhabitants of Lanka, whose body was lustrous when he lifted the mountain, when he sang divine music you gave him a chariot and a sword.  The devotees who have love towards you to eat their food without suffering from hunger, during scarcity, you granted daily one coin in Vīeezhiizhalai where Brahmins full of Vēdic lore live.  You must grant me also like that a coin as subsistence allowance for a day. 

Arunachala Siva.

897
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: November 26, 2018, 03:58:16 PM »
Verse  6:


இலவவிதழ் வாயுமையோ டெருதேறிப் பூதம்
    இசைபாட இடுபிச்சைக் கெச்சுச்சம் போது
பலவகம்புக் குழிதர்வீர் பட்டோடு சாந்தம்
    பணித்தருளா திருக்கின்ற பரிசென்ன படிறோ
உலவுதிரைக் கடல்நஞ்சை அன்றமரர் வேண்ட
    உண்டருளிச் செய்ததுமக் கிருக்கொண்ணா திடவே
கலவமயி லியலவர்கள் நடமாடுஞ் செல்வக்
    கடல்நாகைக் காரோண மேவியிருந் தீரே.


Riding on a bull with Uma who has lips like the flowers of the red-flowers of the silk-cotton tree, the Bhutams to sing, in the noon when sacrificial fire is maintained, to receive the alms given, you wander entering into many houses. What a cruelty is the manner by which you keep quiet and do not order silk and sandal-paste!  When the immortals requested you in the distant past, as you had unbounded compassion which made you not to turn a deaf ear to their request, you consumed the poison which rose in the ocean which is always moving. You were in wealthy Nākaikkārōṇam on the sea-shore, where ladies who are as tender as the peacock with a big tail, dance.

Arunachala Siva.

898
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: November 26, 2018, 06:35:29 AM »
Verse  5:

மிண்டாடித் திரிதந்து வெறுப்பனவே செய்து
    வினைக்கேடு பலபேசி வேண்டியவா திரிவீர்
தொண்டாடித் திரிவேனைத் தொழும்புதலைக் கேற்றுஞ்
    சுந்தரனே கந்தமுதல் ஆடைஆ பரணம்
பண்டாரத் தேயெனக்குப் பணித்தருள வேண்டும்
    பண்டுதான் பிரமாண மொன்றுண்டே நும்மைக்
கண்டார்க்குங் காண்பரிதாய்க் கனலாகி நிமிர்ந்தீர்
    கடல்நாகைக் காரோண மேவியிருந் தீரே.


You are seated with desire in Nākaikkārōṇam on the sea-shore.  Wandering by indulging in vain acts, committing only detestable acts, you wander according to your whim speaking words which are useless.  Beautiful god who does not bestow your grace, having accepted as your protege me who is wandering doing humble services to you. You must order from your treasury, dress, sandal-paste and ornaments.
Is there any evidence for anybody having seen you before?  You rose high as a column of fire difficult to be seen by gods, Vishnu and Brahma, who had seen you on other occasions.

Arunachala Siva.

899
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: November 26, 2018, 06:29:35 AM »
Verse 4:

விட்டதோர் சடைதாழ வீணைவிடங் காக
    வீதிவிடை யேறுவீர் வீணடிமை யுகந்தீர்
துட்டரா யினபேய்கள் சூழநட மாடிச்
    சுந்தரராய்த் தூமதியஞ் சூடுவது சுவண்டே
வட்டவார் குழல்மடவார் தம்மைமயல் செய்தல்
    மாதவமோ மாதிமையோ வாட்டமெலாந் தீரக்
கட்டிஎமக் கீவதுதான் எப்போது சொல்லீர்
    கடல்நாகைக் காரோண மேவியிருந் தீரே.

See 1st verse. The matted locks, which is loosened to hang low, the Veena to appear beautiful and conspicuous, you mount and ride on a bull in the streets.
You liked slaves without any profit to you. Performing dance to be surrounded by the ghosts which are mischievous, having a beautiful form, is it proper to wear on the head a spotless crescent moon? Is it fitness or an act of penance to cause the ladies who have long tresses of hair which they dress as a circle, to be infatuated with love?
When are you going to give me bars of gold to remove all my distress? Please tell me.

Arunachala Siva.

900
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: November 26, 2018, 06:23:54 AM »
Verse 3:


பூண்பதோர் இளவாமை பொருவிடைஒன் றேறிப்
    பொல்லாத வேடங்கொண் டெல்லாருங் காணப்
பாண்பேசிப் படுதலையிற் பலிகொள்கை தவிரீர்
    பாம்பினொடு படர்சடைமேல் மதிவைத்த பண்பீர்
வீண்பேசி மடவார்கை வெள்வளைகள் கொண்டால்
    வெற்பரையன் மடப்பாவை பொறுக்குமோ சொல்லீர்
காண்பினிய மணிமாட நிறைந்தநெடு வீதிக்
    கடல்நாகைக் காரோண மேவியிருந் தீரே.

You were dwelling with desire in Nākaikkārōṇam on the seashore, which has long streets full of beautiful storeys which are pleasing to look at.  You have adorned yourself with the shell of a young tortoise. Mounting on a fighting bull assuming an ugly form, to be seen by all, speaking flattering words, you do not give up receiving alms in a lifeless skull. You have the nature of placing on the spreading matted locks, a crescent moon along with a cobra.  If you snatch the white bangles from the hands of ladies by speaking unnecessary words, will the beautiful daughter of the king of mountains brook it?  Please tell me.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 [60] 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... 3200