Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 [590] 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 ... 3200
8836
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 30, 2016, 08:04:02 AM »
Verse  392:

எம்பிரான் எந்தை தந்தை
    தந்தைஎங் கூட்ட மெல்லாம்
தம்பிரான் நீரே யென்று
    வழிவழி சார்ந்து வாழும்
இம்பரின் மிக்க வாழ்க்கை
    யென்னைநின் றீருஞ் சூலை
வம்பென ஆண்டு கொண்டான்
    ஒருவனோ தீர்ப்பான் வந்து.


He said: "O our Lord! You indeed are the Protector
Of my father, his father and his father and our whole
Race; generation after generation, in unbroken
Tradition Your hallowed feet alone are our
Sole refuge; in this world I thrive even thus;
Is my stomach-ache that grows apace to be cured
By one who was newly and forcibly claimed by You?"

Arunachala Siva.

   8837
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 30, 2016, 08:01:29 AM »
Verse  391:


சிந்தையால் வாக்கால் அன்பர்
    திருந்தடி போற்றி செய்ய
எந்தமை யாளும் ஏயர்
    காவலர் தம்பால் ஈசர்
வந்துனை வருத்துஞ் சூலை
    வன்தொண்டன் தீர்க்கி லன்றி
முந்துற வொழியா தென்று
    மொழிந்தருள் செய்யக் கேட்டு.   

When with all his mind and word of mouth, our lord Yeyarkone,
The devotee, hailed the divine and salvific feet
Of the Lord, he was thus graced by Him: "The grieving
Stomach-ache that afflicts you, can be cured only
By Van-tondan; it is otherwise remedy-less."
When he heard the Lord speak thus,

Arunachala Siva.


8838
I justified to myself that uttering a harmless lie did not matter hen it came to
attaining a lofty goal.  With my conscience thus put at ease, I rested for the night,
but the night went by wakeful expectation.  At three am. I left home informing no
one.  It was the month of January 1920.  Obsessed with an intense desire to have
darshan of my Bhagavan, I just packed one extra set of dhoti and a towel for change
of dress.  I felt certain that I would never step back into that erstwhile home of mine.
So I felt prostrate - by way of salutation to my home and my parents -- rose and departed.

To avoid being spotted by any known persons at the Palakkad railway station,
I headed for a nearby small station of Kanjikode. There I was informed that the train
towards Tiruvannamalai would arrive only in the evening. I waited with anxiety lest
I be spotted by someone known.  So keen was I to see Bhagavan I felt no thirst
or hunger.  I bought nothing to eat, in case all of the five rupees was needed for
train fare.

When I demanded a ticket to Tiruvannamalai, I was issued instead a ticket only
up to Katpadi Junction (some fifty miles short of Tiruvannamalai).  I was told that
tickets to Tiruvannamalai station were not being issued. I took my seat in the train
when all thoughts forsook me and I was not aware of even the passing of the night,
as my mind was transfixed on the single thought of Bhagavan's darshan.  The train
reached Katpadi Junction at 4 am.

On alighting I was informed that the train to Tiruvannamalai was at 6.30 am.  I waited, watching trains come and go.  At 6.00 am. I went to the ticket counter for
buying my ticket. It was a jolt to me when they said that my train had already departed, half an hour ago.  The next train was only at six in the evening!  It was
a moment of depression.  After a while my mind calmed down and I came to terms with the situation.  I had eaten nothing since the previous day's morning.  I now bought some elandhai fruit (jujube or zizyphus) for half an anna, getting more than
a quarter of a large measure for the price.  The whole day went by, alternating
between consuming a few fruits and drinking water from the tap. That took care of
the problem of my meal!

contd.,

Arunachala Siva.                           
               

8839
Verse  10:


இருள்தி ணிந்தெழுந் திட்டதோர் வல்வினைச்
    சிறுகுடி லிதுஇத்தைப்
பொருளெ னக்களித் தருநர கத்திடை
    விழப்புகு கின்றேனைத்
தெருளும் மும்மதில் நொடிவரை இடிதரச்
    சினப்பதத் தொடுசெந்தீ
அருளும் மெய்ந்நெறி பொய்ந்நெறி நீக்கிய
    அதிசயங் கண்டாமே.He wrathfully involved,
in a trice,
the three splendorous walled citadels,
in raging fire and utter ruination.
I deemed this little hut of a body wrought of cruel Karma and packed with murk,
As a worthy thing,
reveled in joy and was About to fall into the inferno irretrievably.
Lo,
He blessed me with the true way,
removing me from the false one.
Ha,
this marvel,
we did witness !

concluded.


Arunachala Siva.

8840
Verse  9:


உற்ற ஆக்கையின் உறுபொருள் நறுமலர்
    எழுதரு நாற்றம்போல்
பற்ற லாவதோர் நிலையிலாப் பரம்பொருள்
    அப்பொருள் பாராதே
பெற்றவா பெற்ற பயனது நுகர்ந்திடும்
    பித்தர்சொல் தெளியாமே
அத்தன் ஆண்டுதன் அடியரிற் கூட்டிய
    அதிசயங் கண்டாமே.The abiding goal of embodied life is the gain of the Supreme Ens that is not to be grasped by the senses.
That indeed is like the fragrance wafting from the fragrant flower.
Alas,
I did not seek that Ens.
Yet He made me not to put my trust in the words of the mad men who run in the rut of Karma,
all the while eating again and again the Karmic fruit.
Thus my Sire redeemed me and linked me with His servitors.
Ha,
this marvel,
we did witness !

Arunachala Siva.

8841
Verse  8:


நீக்கி முன்னெனைத் தன்னொடு நிலாவகை
    குரம்பையிற் புகப்பெய்து
நோக்கி நுண்ணிய நொடியன சொற்செய்து
    நுகமின்றி விளாக்கைத்துத்
தூக்கி முன்செய்த பொய்யறத் துகளறுத்
    தெழுதரு சுடர்ச்சோதி
ஆக்கி ஆண்டுதன் அடியரிற் கூட்டிய
    அதிசயங் கண்டாமே.


He who is like unto the rising splendorous Light Removed me,
of yore,
from His presence and forced me to abide in the little hut of a body; Then,
At the ordained hour He cast His look on me and blessed me with the subtle mystic word,
In a trice.
Up He lifted me from the cycle of transmigration,
having done away with My bondage,
root and all.
Yoke-less,
He fastened Me to His Grace to commence the tilling of the divine soil.
Thus He made me whole and redeemed me and linked me with His Servitors.
Ha,
this marvel,
we did witness !


Arunachala Siva.

8842
Verse  7:


பொத்தை ஊன்சுவர் புழுப்பொதிந் துளுத்தசும்
    பொழுகிய பொய்க்கூரை
இத்தை மெய்யெனக் கருதிநின் றிடர்க்கடற்
    சுழித்தலைப் படுவேனை
முத்து மாமணி மாணிக்க வயிரத்த
    பவளத்தின் முழுச்சோதி
அத்தன் ஆண்டுதன் அடியரிற் கூட்டிய
    அதியங் கண்டாமே. 


Its walls are holey flesh;
it is full of worms;
From it oozes festering mucus;
it wears a false roof.
Such is this body.
I deemed it as ever-abiding.
So,
am I,
alas,
caught up in the troublesome oceanic maelstroms.
Large and great pearls,
rubies,
diamonds and coral:
with the full splendor of these,
His Body blazes.
He,
my Father,
redeemed me and linked me with His servitors.
Ha,
this marvel,
we did witness !


Arunachala Siva.

8843
Verse  6:


எண்ணி லேன்திரு நாமஅஞ் செழுத்தும்என்
    ஏழைமை யதனாலே
நண்ணி லேன்கலை ஞானிகள் தம்மொடு
    நல்வினை நயவாதே
மண்ணி லேபிறந் திறந்துமண் ணாவதற்
    கொருப்படு கின்றேனை
அண்ணல் ஆண்டுதன் அடியரிற் கூட்டிய
    அதிசயங் கண்டாமே.


I chant not the sacred name ? the mystic five letter,
By reason of my nescience,
I seek not the society of the wise men who are versed in the Sastras.
Not desiring to do salvific deeds,
I get born;
I die;
I become dust ? all willingly.
Lo,
the lofty One redeemed me and linked me with His servitors.
Ha,
this marvel,
We did witness !

Arunachala Siva.

8844
Verse  5:


பரவு வாரவர் பாடுசென் றணைகிலேன்
    பன்மலர் பறித்தேத்தேன்
குரவு வார்குழ லார்திறத் தேநின்று
    குடிகெடு கின்றேனை
இரவு நின்றெரி யாடிய எம்மிறை
    எரிசடை மிளிர்கின்ற
அரவன் ஆண்டுதன் அடியரிற் கூட்டிய
    அதிசயங் கண்டாமே. 


I go not near servitors to mingle with them that hail You;
Neither do I gather variety flowers to hail You with.
I choose to be accompanied with women who wear on their locks Kuraa flowers.
Thus I cause my own total ruin.
He is our God who is decked with snakes and who with His blazing and bright matted hair a-dangle,
Dances in fire during night.
He it is who redeemed me and linked me with His servitors.
Ha,
this marvel,
we did witness !

Arunachala Siva.

8845
Verse  4:

பித்த னென்றெனை உலகவர் பகர்வதோர்
    காரணம் இதுகேளீர்
ஒத்துச் சென்றுதன் திருவருள் கூடிடும்
    உபாயம தறியாமே
செத்துப் போய்அரு நரகிடை வீழ்வதற்
    கொருப்படு கின்றேனை
அத்தன் ஆண்டுதன் அடியரிற் கூட்டிய
    அதிசயங் கண்டாமே.


Listen ye,
to this!  the reason why I am called by the world a man demented.
Neither conforming to the way of divine Grace,
nor coming by the knowledge of means to get merged with it,
Of my own volition,
I choose to die to wallow in fell inferno.
Yet our Sire redeemed me and linked me,
even me,
with His servitors.
Ha,
this marvel,
we did witness !

Arunachala Siva.

8846
Verse  3:

முன்னை என்னுடைய வல்வினை போயிட
    முக்கண துடையெந்தை
தன்னை யாவரும் அறிவதற் கரியவன்
    எளியவன் அடியார்க்குப்
பொன்னை வென்றதோர் புரிசடை முடிதனில்
    இளமதி யதுவைத்த
அன்னை ஆண்டுதன் அடியரிற் கூட்டிய
    அதிசயங் கண்டாமே.


My triple-eyed Father is rarely to be known by any - whosoever that be;
yet is He easy of access to His servitors;
He is truly motherly.
He keeps in His crown of plaited strands of matted hair that excels gold a young moon.
To do away first with my puissant Karma,
He redeemed me and linked me with His servitors.
Ha,
this marvel,
we did witness !

Arunachala Siva.


8847
Verse  2:நீதி யாவன யாவையும் நினைக்கிலேன்
    நினைப்பவ ரொடுங்கூடேன்
ஏத மேபிறந் திறந்துழல் வேன்றனை
    என்னடி யானென்று
பாதி மாதொடுங் கூடிய பரம்பரன்
    நிரந்தர மாய்நின்ற
ஆதி ஆண்டுதன் அடியரிற் கூட்டிய
    அதிசயங் கண்டாமே.I think not of Justice and all the virtues associated therewith.
Neither do I join them that ever foster them,
setting their thought on them.
I am repeatedly born in sin in which I die and thus wallow in it.
He ? the Ens Entium whose Half is His Consort,
the aeviternal Alpha ?,
Deemed me,
even me,
as His servitor,
redeemed me and linked me with His servitors.
Ha,
this marvel,
we did witness.

Arunachala Siva.

8848
Adisaya Pathu:

Decade of wonder:

The sign of Mukti:

Verse  1:

வைப்பு மாடென்று மாணிக்கத் தொளியென்று
    மனத்திடை உருகாதே
செப்பு நேர்முலை மடவர லியர்தங்கள்
    திறத்திடை நைவேனை
ஒப்பி லாதன உவமனி லிறந்தன
    ஒண்மலர்த் திருப்பாதத்
தப்பன் ஆண்டுதன் அடியரிற் கூட்டிய
    அதிசயங் கண்டாமே.

"He is the wealth at the hour of need;
His is the blaze of ruby!"
I thought not so;
neither did I melt.
I but languished,
falling into the company of damsels of cup-shaped breasts.
Yet,
My Sire whose radiant and flowery and sacred feet that defy comparison and are peerless,
redeemed Me and linked me with His servitors.
Ha,
this marvel,
we did witness.

Arunachala Siva.
 

8849
20.  I am myself the peacefulness of the individual.  I myself am the form of Isvara.
I am myself Brahman, the supreme Brahman.  I alone am, the inexhaustible.

21.  I am myself the ruination and the theory.  I am myself the Self, the illuminator.
I am myself the radiant form.  I am myself the extremely blemish-less.

22.  I am myself the eternal Self, indeed.  I am myself the pure, the desirable.  I am
myself the metrical form.  I am myself devoid of the body and such.

23.  I am myself the flawless Self.  I am myself seated as the space.  There are
no 'this' or 'this one'.  There are no differences such as 'this'. 

24. Brahman alone shines as the mind.  Brahman alone is always like Siva. Brahman
alone shines as the intellect. Brahman alone is always like Siva.

25.  Brahman alone shines like the moon.  Verily Brahman itself is the gross;
Brahman alone ever, not another.  Brahman alone is its Guru.

26. I am the light of the Self.  I am naught.  I am myself ever.  I am myself the
supreme Brahman.   I am myself the inexhaustible consciousness.

contd.,

Arunachala Siva.       

8850
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 29, 2016, 08:53:49 AM »
Verse 390:


ஏதமில் பெருமைச் செய்கை
    ஏயர்தம் பெருமான் பக்கல்
ஆதியார் ஏவும் சூலை
    அனல்செய்வேல் குடைவ தென்ன
வேதனை மேன்மேற் செய்ய
    மிகஅதற் குடைந்து வீழ்ந்து
பூதநா யகர்தம் பொற்றாள்
    பற்றியே போற்று கின்றார்.   


The stomach-ache with which the Lord graced flawless
And ever-glorious Yeyarkone, pierced him more
And more like a spear fully heated with fire,
And caused him extreme pain; he could not bear it;
His heart broke; he fell at the feet of the Lord
Of the Bhoota-Hosts, and hailed Him.

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 [590] 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 ... 3200