Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 [589] 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 ... 3114
8821
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 22, 2016, 09:20:57 AM »
Verse  895:


சாலமிகத் தளர்வாரைத் தளரா வண்ணம்
    தகுவனமற் றவர்க்கருளிச் செய்த பின்பு
மேலவர்தம் பணிமறுக்க அவரும்அஞ்சி
    மீள்வதனுக் கிசைந்துதிரு வடியில் வீழ்ந்து
ஞாலமுய்ய வந்தருளும் பிள்ளை யாரைப்
    பிரியாத நண்பினொடும் தொழுது நின்றார்
ஆலவிட முண்டவரை அடிகள் போற்றி
    அந்நாட்டை அகன்றுமீண் டணையச் செல்வார்.


He consoled them with fitting words when they sorely
Languished, unable to bear his separation;
They dared not disobey him and consented to his
Leaving for the Chozha-country; they fell at his feet
To get leave for their departure, and stood adoring
Him-- the one born for the deliverance of the world--;
Their minds would not part from him;
The godly child adored the Lord who devoured
The dreadful venom of the sea, and was to proceed
Toward the Chozha country.


Arunachala Siva.

8822
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 22, 2016, 09:18:33 AM »
Verse  894:

பொங்குபுனற் காவிரிநா டதனின் மீண்டு
    போதுதற்குத் திருவுள்ள மாகப் பெற்று
மங்கையருக் கரசியார் தாமும் தென்னர்
    மன்னவனும் மந்திரியார் தாமுங் கூட
அங்கவர்தந் திருப்பாதம் பிரிய லாற்றா
    துடன்போக ஒருப்படும்அவ் வளவுநோக்கி
இங்குநான் மொழிந்ததனுக் கிசைந்தீ ராகில்
    ஈசர்சிவ நெறிபோற்றி இருப்பீ ரென்று.

The godly child desired to return to the country
Of the swelling river Ponni; coming to know
Of the resolution of Mangkayarkkarasi, the Pandya
And his minister to accompany him, unable to part company
From his divine feet, the divine child addressed
Them thus: "If you agree to abide by my word, I bid you
Stay in your country fostering the way of Saivism."

Arunachala Siva.   


8823
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 22, 2016, 09:16:14 AM »
Verse  893:


அந்நகரில் இனிதமர்வார் அருகு சூழ்ந்த
    பதிகளில்நீ டங்கணர்தங் கோயில் தாழ்ந்து
மன்னுதிருத் தொண்டருடன் மீண்டு சேர்ந்து
    மன்னவனும் மங்கையருக் கரசி யாரும்
கொன்னவில்வேற் குலச்சிறையார் தாமுங் கூடிக்
    குறைகழல்கள் பணிந்துகுறை கொண்டு போற்றச்
சென்னிவளர் மதியணிந்தார் பாதம் போற்றிச்
    சிரபுரத்துச் செல்வர்இனி திருந்த நாளில்.


As he willingly abode in that town, he adored
The Merciful One in His nearby shrines and returned
Accompanied with the holy devotees; the Pandya,
Mangkayarkkarasi and Kulacchiraiyaar, the holder
Of the sharp spear, hailed the resounding, ankleted
Feet of the godly child and carried out his hests;
The godly child hailing the hallowed feet
Of the crescent-crested Lord abode there in joy.

Arunachala Siva.

8824
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 22, 2016, 09:14:06 AM »
Verse  892:


பதிநிலவு பாண்டிநா டதனில் முக்கட்
    பரமனார் மகிழ்விடங்கள் பலவும் போற்றி
விதிநிலவு வேதநூல் நெறியே ஆக்கி
    வெண்ணீற்றின் சார்வினால் மிக்குயர்ந்த
கதியருளிக் காழிநகர் வாழவந்தார் கண்ணுதலான்
    திருத்தொண்டர் பலருஞ் சூழ
மதிநிலவு குலவேந்தன் போற்றிச் செல்ல
    மந்திரியார் பதிமணமேற் குடியில் வந்தார்.Having adored many a shrine in the Pandya realm
Where abides, in joy, the triple eyed Lord, and having made
The people follow everywhere the way of the Vedas
Which lucidly proclaim the rules, and having blessed
Everyone with lofty deliverance through the white and bright
Holy ash, the godly child who came to be born
At the city of Kaazhi for the weal of its dwellers,
Circled by the serviteurs of the triple eyed Lord,
And hailed by the Pandya of the lunar race, arrived
At Manamerkudi, the home-town of the minister.

Arunachala Siva.

8825
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 22, 2016, 09:09:25 AM »
Verse  891:


அப்பதியைத் தொழுதுவட திசைமேற் செல்வார்
    அங்கையனல் தரித்தபிரான் அமருங் கோயில்
புக்கிறைஞ்சிப் பலபதியும் தொழுது போற்றிப்
    புணரிபொரு தலைகரைவாய் ஒழியப் போந்தே
செப்பரிய புகழ்த்திருவா டானை சேர்ந்து
    செந்தமிழ்மா லைகள்சாத்திச் சிவனார் மன்னும்
ஒப்பரிய புனவாயில் போற்றி செய்து
    வணங்கினார் உலகுய்ய ஞானம் உண்டார்.


அப் பதியை வணங்கி, வடதிசைநோக்கிச் செல்ப வராய், அழகிய கையில் தீயை ஏந்திய இறைவர் விரும்பி வீற்றிருக்கும் கோயிலுள் புகுந்து வணங்கிப் பல பதிகளையும் வணங்கிச் சென்று, கடல் அலைகள் புரண்டு வரும் அவ் எல்லைகள் பிற்படக் கடந்து சென்று, சொலற்கரிய புகழையுடைய திருவாடானை என்னும் பதியை அடைந்து, செந்தமிழ் மாலைகளைச் சாத்தி, உலகம் உய்யும் பொருட்டுச் சிவஞானம் உண்ட பிள்ளையார் ஒப்பில்லாத திருப் புனவாயிலைத் தாழ்ந்து வணங்கினார்.

(English translation not available.)


Arunachala Siva.

8826On 25th January 1946, an Andhra youth arrived and told
Bhagavan about the vagaries of his senses to which Bhagavan
said: "All that is due to the mind.  Set it right."  "That is alright,
Swami.  But however much I try to reduce this anger, it comes
on again and again.  What shall I do?" further asked the poor
boy.

"Oh! Is that so, then get angry with that anger, it will be all
right," said Bhagavan.  Everyone in the Hall burst out laughing.
A person, who gets angry with everything in the world, if only
he introspects and enquires why he does not get angry with his anger
itself, will be not really overcome all anger?"

That devotee, unable to understand anything, said: "That
is very good!  Should I abuse myself?"

"Yes indeed!  What they are abusing is your body, isn't it?
What greater enemy is there than this body, which is the
abode of anger and similar feelings?  It is necesay that we
ourselves should hate it.  Instead of that, when we are un-
guarded, if anybody abuses, we should know that they are
abusing the body, and crying it down.  What is the use of
counter-abuse?  Those who abuse us that way should be looked
upon as our friends.  It is good for us to be among such people.
If you are among people who praise you, you get deceived,"
said Bhagavan Ramana.

(Source: Letters from Sri Ramanasramam, Suri Nagamma,
dated 25th Jan 1946.)

Arunachala Siva.   

8827


On the morning of 27th January 1946, Bhagavan Ramana
was reading Dinamani and coming across an article there
on the temple at Perur [near Coimbatore], read it out to us
and said: "It is news to me.  We do not hear of this in the
life of Sundaramoorthy or in the Periya Puranam.  But it
may be in the Sthala Puranam." 

This is the story:  On a particular day in the year, the God
and the Goddess are taken out in to an adjoining field and
the festival of the God and Goddess transplanting seedlings
on behalf of a devotee, is celebrated, in memory of the fact,
that one day Sundaramoorthy Swamigal entered the Perur
temple and found to his dismay that neither God nor Goddess
was there and that on searching for them he found them in
a field working at transplanting for this devotee, a Harijan.

(Source: Day by Day with Bhagavan. Devaraja Mudaliar.
27th January 1946.)

Arunachala Siva.     

8828
Verse  7:

பேசும் பொருளுக் கிலக்கிதமாம் பேச்சிறந்த
மாசின் மணியின் மணிவார்த்தை பேசிப்
பெருந்துறையே என்று பிறப்பறுத்தேன் நல்ல
மருந்தினடி என்மனத்தே வைத்து.


He is the Import of speech and its ideal goal;
He who is ineffable is the flawless Gem;
I speak of Him in ruby utterances.
Establishing His feet who is the efficacious Catholicon in my mind and hailing His Perunthurai,
I had my birth snapped for ever.

(Pandu Aaya Nanmarai - completed.)

Arunachala Siva.

8829
Verse  6:காணுங் கரணங்கள் எல்லாம்பே ரின்பமெனப்
பேணும் அடியார் பிறப்பகலக் - காணும்
பெரியானை நெஞ்சே பெருந்துறையில் என்றும்
பிரியானை வாயாரப் பேசு.He is the lofty One who,
to do away,
once for all,
With the birth-cycle of His devotees,
endowed them with Siva-karanas which they foster as the very forms of bliss.
He never parts from Perunthurai.
O heart,
hail Him with full-throated ease.

Arunachala Siva.

8830
Verse 5:நண்ணிப் பெருந்துறையை நம்மிடர்கள் போயகல
எண்ணி எழுகோ கழிக்கரசைப் பண்ணின்
மொழியாளோ டுத்தர கோசமங்கை மன்னிக்
கழியா திருந்தவனைக் காண்.


Resolved to do away with our troubles,
He repaired to Perunturai;
He is the King Of Kokazhi;
Eke He abides for ever at Uttharakosamangkai with Her of tunefully melodious words.
Do behold Him.

Arunachala Siva.

8831
Verse  4:வாழ்ந்தார்கள் ஆவாரும் வல்வினையை மாய்ப்பாருந்
தாழ்ந்துலகம் ஏத்தத் தகுவாருஞ் சூழ்ந்தமரர்
சென்றிறைஞ்சி ஏத்தும் திருவார் பெருந்துறையை
நன்றிறைஞ்சி ஏத்தும் நமர்.


They that truly live their lives,
they that do away with the fierce Karma and they that merit the humble adoration of the world hail sumptuously the Grace-abounding Perunthurai to which the supernals repair in their strength,
circumambulate,
pay Obeisance and hail.
It is these who are our people.

Arunachala Siva.


8832
Verse  3:


காட்டகத்து வேடன் கடலில் வலைவாணன்
நாட்டிற் பரிபாகன் நம்வினையை வீட்டி
அருளும் பெருந்துறையான் அங்கமல பாதம்
மருளுங் கெடநெஞ்சே வாழ்த்து.He is a Hunter* in the jungle,
in the sea A Piscator** and in the Pandya land a Horseman.***
He is of Perunthurai who annuls our Karma and grants grace to us.
O heart,
hail His beautiful and lotus-like feet to annihilate bewilderment.


(* for Arjuna.  ** In the case of a devotee near Madurai.
*** In case of Pandya while selling horses (which are jackals.)

Arunachala Siva.

8833
39.  For whom the mind is non existent, whose state is the Self of Brahman, who is the Self of yoga,
who is endowed with yoga alone is Videha Mukta.

40.  One for whom consciousness alone is, all forms of mind are given up, all modifications of qualities
and their absence are terminated -- alone is the Videha Mukta.

41.  One for whom there are no time and space, nothing to comprehend, nothing to remember even if
supreme, who has renounced even certitude, alone is the Videha Mukta.

42.  One whose bliss is of the Bhuma - the Ground, and the transcendental, who is purged of all material
enjoyment, who is the witness, devoid of any witness for oneself is the Videha Mukta.

43.  Let it be 'he'.  Let it be 'someone'.  Let it be 'none'.  Be it a little.  Be it not even a little.  Be it none.
Be it Self or non self, the conscious Self and consciousness or inertness - all these am I.

44. One for whom the world is non self, not even of the form of Brahman, who is of the form of oneself,
who is the light of oneself alone is the Videha Mukta.

45.  One who is blissful transcending words, bereft of all senses, who is beyond all transcendental states
is alone the Videha Mukta.

46.  One who is beyond the modes of the mind, who does not illuminate them and who is devoid of all
such mental activity alone is the Videha Mukta.

Arunachala Siva.
 
           

8834
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 21, 2016, 09:58:26 AM »
Verse  890:


அந்நகரில் அமர்ந்தங்கண் இனிது மேவி
    ஆழிபுடை சூழ்ந்தொலிக்கும் ஈழந் தன்னில்
மன்னுதிருக் கோணமலை மகிழ்ந்த செங்கண்
    மழவிடையார் தமைப்போற்றி வணங்கிப் பாடிச்
சென்னிமதி புனைமாட மாதோட்டத்தில்
    திருக்கேதீச் சரத்தண்ணல் செய்ய பாதம்
உன்னிமிகப் பணிந்தேத்தி அன்பரோடும்
    உலவாத கிழிபெற்றார் உவகை யுற்றார்.Even as he sojourned there willingly, he hymned
And hailed the Lord-Rider of the red-eyed Bull,
Willingly abiding at the everlasting shrine
Of Tirukonamalai in Srilanka--
On all sides girt with the resounding sea--;
His thought set deeply on the roseate feet of the Lord
Of Tirukkedeecchuram of Maathottam-- the tops
Of whose mansions touch the moon--, the godly child
Who, of yore, received from the Lord
The inexhaustible Kizhi, paid obeisance to Him
And hymned Him; it was thus he sojourned there
In the company of holy devotees.   

Arunachala Siva.


8835
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 21, 2016, 09:55:39 AM »
Verse  889:


சேதுவின்கண் செங்கண்மால் பூசை செய்த
    சிவபெருமான் தனைப்பாடிப் பணிந்து போந்து
காதலுடன் அந்நகரில் இனிது மேவிக்
    கண்ணுதலான் திருத்தொண்டர் ஆனார்க் கெல்லாம்
கோதில்புகழ்ப் பாண்டிமா தேவி யார்மெய்க்
    குலச்சிறையார் குறைவறுத்துப் போற்றிச் செல்ல
நாதர்தமை நாள்தோறும் வணங்கி ஏத்தி
    நளிர்வேலைக் கரையில்நயந் திருந்தா ரன்றே.


Having adored and hymned Lord Siva at Setu
Unto whom the red-eyed Vishnu performed Pooja,
He moved out of the shrine; he sweetly sojourned
In that town, in love; the flawlessly glorious
And great consort of the Pandya, and Kulacchiraiyaar
Who was poised in the truthful way, did away
With all types of want which beset the servitors
Of the brow-eyed Lord, and thus protected them
And hailed the Lord; the godly child daily hailed
The Lord and worshipped Him and sojourned
At that cool and refreshing littoral town.   

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 [589] 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 ... 3114