Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 [589] 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 ... 3200
8821
Verse 7:நினையப் பிறருக் கரிய நெருப்பை
    நீரைக் காலை நிலனை விசும்பைத்
தனையொப் பாரை யில்லாத் தனியை
    நோக்கித் தழைத்துத் தழுத்த கண்டங்
கனையக் கண்ணீர் அருவி பாயக்
    கையுங் கூப்பிக் கடிமலராற்
புனையப் பெறுவ தென்றுகொல் லோஎன்
    பொல்லா மணியைப் புணர்ந்தே.He is fire,
water,
air,
earth and ether who cannot be thought of by others.
He is the unique One who is beyond compare.
Him beholding and feeling thrilled,
I must hail Him - My un-pierced Ruby -,
with faltering words though.
Oh,
for the day when joining my palms in worship and decking Him with fragrant flowers,
I will be Yoked to him in connubial felicity!

Arunachala Siva.

8822
Verse 6:


பரிந்து வந்து பரமானந்தம்
    பண்டே அடியேற் கருள்செய்யப்
பிரிந்து போந்து பெருமா நிலத்தில்
    அருமா லுற்றேன் என்றென்று
சொரிந்த கண்ணீர் சொரிய உள் நீர்
    உரோமஞ் சிலிர்ப்ப உகந்தன்பாய்ப்
புரிந்து நிற்ப தென்றுகொல் லோஎன்
    பொல்லா மணியைப் புணர்ந்தே. 


On me,
His servitor,
even of yore,
He conferred bliss,
In abounding love.
Alas,
I parted from Him and stood befuddled in this vast and great earth.
Oh,
for the day,
when ruing again and again I should shed tears ceaselessly,
inly melt,
feel thrilled in every pore of my body,
perform in love and delight His service and be yoked to Him - My un-pierced Ruby -
in connubial felicity !

Arunachala Siva.

8823
Verse 5:


திகழத் திகழும் அடியும் முடியுங்
    காண்பான் கீழ்மேல் அயனும் மாலும்
அகழப் பறந்துங் காண மாட்டா
    அம்மான் இம்மா நிலமுழுதும்
நிகழப் பணிகொண் டென்னை ஆட்கொண்
    டாவா என்ற நீர்மை யெல்லாம்
புகழப் பெறுவ தென்றுகொல் லோஎன்
    பொல்லா மணியைப் புணர்ந்தே.The base and the top blazed resplendently:
to behold these Vishnu and Brahma burrowed and flew up;
Yet they could not see.
The Lord who is such,
made me serve Him even as the whole wide world witnessed it,
And ruled me.
Oh,
for the day when I will,
exclaiming "Aha !
Aha !"
hail His mercy - my un-pierced Ruby -,
And be yoked to Him in connubial felicity!


Arunachala Siva.

8824
Verse 4:


அல்லிக் கமலத் தயனும் மாலும்
    அல்லா தவரும் அமரர் கோனுஞ்
சொல்லிப் பரவும் நாமத் தானைச்
    சொல்லும் பொருளும் இறந்த சுடரை
நெல்லிக் கனியைத் தேனைப் பாலை
    நிறைஇன் அமுதை அமுதின் சுவையைப்
புல்லிப் புணர்வ தென்றுகொல் லோஎன்
    பொல்லா மணியைப் புணர்ந்தே.His names are chanted and hailed by Brahma who is ensconced on the Lotus rich in petals,
Vishnu,
The Sovereign of the immortals and others.
He is the Light transcending words and their import.
He is the ripe fruit,
honey,
milk,
the sweet and abounding nectar and its savor.
Oh,
for the day when I must hug Him - my un-pierced Ruby -,
and be yoked to Him in connubial felicity!


Arunachala Siva.

8825
Verse  3:


நீண்ட மாலும் அயனும் வெருவ
    நீண்ட நெருப்பை விருப்பி லேனை
ஆண்டு கொண்ட என்ஆ ரமுதை
    அள்ளூ றுள்ளத் தடியார்முன்
வேண்டுந் தனையும் வாய்விட் டலறி
    விரையார் மலர்தூவிப்
பூண்டு கிடப்ப தென்றுகொல் லோஎன்
    பொல்லா மணியைப் புணர்ந்தே. He soared up as the cosmic fire at which tall Vishnu and Brahma stood transfixed in dread.
Even He redeemed and ruled me ? the loveless one.
He is my ever-abounding Nectar.
Oh,
for the day when I must hail Him - my un-pierced Ruby -,
aloud with my mouth,
as much as I desire,
In the presence of servitors of melting love strew sweet-smelling flowers on His person and lie locked up in connubial embrace !

Arunachala Siva.

8826
Verse  2:


ஆற்ற கில்லேன் அடியேன் அரசே
    அவனி தலத்தைம் புலனாய
சேற்றி லழுந்தாச் சிந்தை செய்து
    சிவனெம் பெருமான் என்றேத்தி
ஊற்று மணல்போல் நெக்குநெக்
    குள்ளே உருகி ஓலமிட்டுப்
போற்றி நிற்ப தென்றுகொல் லோஎன்
    பொல்லா மணியைப் புணர்ந்தே.Sunk in the quagmire of the five senses,
I,
Your Servitor,
cannot endure this life on earth,
O Sovereign !
I must reach You ? my un-pierced Ruby,
Ever think on You thus:
"O Siva !
O Our God!"
all the while growing soft and yielding like the sands in a spring.
Oh,
for the day when I will inly melt,
hail You aloud and be yoked to You in connubial felicity !

Arunachala Siva.

8827
Punarchi Pathu:

Decade of union with Siva.

The grammar of Advaita:

Verse  1:


சுடர்பொற் குன்றைத் தோளா முத்தை
    வாளா தொழும்புகந்து
கடைபட் டேனை ஆண்டு கொண்ட
    கருணா லயனைக் கருமால் பிரமன்
தடைபட் டின்னுஞ் சார மாட்டாத்
    தன்னைத் தந்த என்னா ரமுதைப்
புடைபட் டிருப்ப தென்றுகொல் லோஎன்
    பொல்லா மணியைப் புணர்ந்தே.

He is the radiant Hill of Gold !
He is like the un-pierced Pearl !
He is the Abode of Mercy !
The dark-hued Vishnu and Brahma met with obstruction and are yet to reach Him.
Accepting,
in joy,
my mere service,
He redeemed and ruled me ? the one that stood debased.
Indeed He gave a gift of Himself to me.
He is to me the ever-abounding Nectar.
Oh for the day,
when I will reach Him - my un-pierced Ruby -,
and be yoked to Him in connubial felicity.

Arunachala Siva.
 


8828
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 30, 2016, 08:25:40 AM »
Verse  400:

செம்மைசேர் சிந்தை மாந்தர்
    சென்றெதிர் கொண்டு போற்ற
நம்மையா ளுடைய நம்பி
    நகைமுகம் அவர்க்கு நல்கி
மெய்ம்மையாம் விருப்பி னோடும்
    மேவியுட் புகுந்து மிக்க
மொய்ம்மலர்த் தவிசின் மீது
    முகம்மலர்ந் திருந்த போது.   


When the men of righteous heart came before him, greeted
Him and paid obeisance to him, our ruler Nampi Aaroorar
Smiled in joy; in true love he moved into the house
And sat on a seat strewn thick with flowers;
His face beamed in joy.

Arunachala Siva.


8829
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 30, 2016, 08:22:52 AM »
Verse  399:


கணவர்தஞ் செய்கை தன்னைக்
    கரந்துகா வலரை நம்பி
அணைவுறும் பொழுது சால
    அலங்கரித் தெதிர்போம் என்னப்
புணர்நிலை வாயில் தீபம்
    பூரண கும்பம் வைத்துத்
துணர்மலர் மாலை தூக்கித்
    தொழுதெதிர் கொள்ளச் சென்றார்.   
She addressed the servants thus: "Conceal
The act of my husband; when Nampi Aaroorar
Here arrives, go forth to greet him, having
Decked this house in great splendor."
Thereupon the servants adorned the fore-yard
With lamps and pots filled with fragrant water:
They decorated the house with garlands wrought
Of flower-bunches, and moved out to receive him.

Arunachala Siva.

8830
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 30, 2016, 08:19:59 AM »
Verse 398:


கருதரும் பெருமை நீர்மைக்
    கலிக்காமர் தேவி யாரும்
பொருவருங் கணவ ரோடு
    போவது புரியுங் காலை
மருவிஇங் கணைந்தார் நம்பி
    என்றுமுன் வந்தார் கூற
ஒருவரும் அழுதல் செய்யா
    தொழிகவென் றுரைத்துப் பின்னும்.


The ineffably glorious wife of Kalikkaamar made all
Arrangements for suttee to accompany her peerless
Husband: then a messenger from the retinue
Of Aaroorar came there and said: "Nampi is come;
He is close by." Thereupon she spake thus:
"Let none lament here."

Arunachala Siva.


8831
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 30, 2016, 08:16:15 AM »
Verse  397:


மற்றவன் இங்கு வந்து
    தீர்ப்பதன் முன்நான் மாயப்
பற்றிநின் றென்னை நீங்காப்
    பாதகச் சூலை தன்னை
உற்றஇவ் வயிற்றி னோடும்
    கிழிப்பன்என் றுடைவாள் தன்னால்
செற்றிட வுயிரி னோடும்
    சூலையுந் தீர்ந்த தன்றே   .

"Before he comes to cure me of my cruel malady,
To deal with this sinful devotee which shall not
Part from me till my death, I will tear it not
From my stomach where it abides, and thus end it."
Then unsheathing the sword from its scabbard
He tore his stomach; that very moment, his life
And colic came to an end.   

Arunachala Siva.

8832
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 30, 2016, 08:13:50 AM »
Verse  396:


நாதர்தம் அருளால் நண்ணும்
    சூலையும் அவர்பாற் கேட்ட
கேதமும் வருத்த மீண்டும்
    வன்தொண்டர் வரவு கேட்டுத்
தூதனாய் எம்பி ரானை
    ஏவினான் சூலை தீர்க்கும்
ஏதமிங் கெய்த வெய்தில்
    யான்செய்வது என்னாம் என்பார்.   


He that languished from colic with which the Lord
In His grace afflicted him, was all the more
Pained when he heard the cruel words
Of the Lord; now when he heard of the impending arrival
Of Van-tondar, he mused thus: "If I be beset with the great
Evil of the advent of him who employed our Lord
As his messenger, I know not what I will do."


Arunachala Siva.


8833
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 30, 2016, 08:11:48 AM »
Verse  395:


அண்ணலார் அருளிச் செய்து
    நீங்கஆரூரர் தாமும்
விண்ணவர் தம்பி ரானார்
    ஏவலால் விரைந்து செல்வார்
கண்ணிய மனத்தின் மேவுங்
    காதலாற் கலிக்கா மர்க்குத்
திண்ணிய சூலை தீர்க்க
    வருந்திறஞ் செப்பி விட்டார்.   


When the Lord graced him thus and left him, Aaroorar
As commanded by the Lord of gods, hastened
On his errand, borne by love which his mind
Fostered for the friendship of Kalikkaamar;
He sent a messenger to inform him of his arrival
To cure him of his cruel gripes.

Arunachala Siva.


8834
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 30, 2016, 08:09:18 AM »
Verse  394:


வன்தொண்டர் தம்பால் சென்று
    வள்ளலா ரருளிச் செய்வார்
இன்றுநம் ஏவ லாலே
    ஏயர்கோ னுற்ற சூலை
சென்றுநீ தீர்ப்பா யாகென்
    றருள்செயச் சிந்தை யோடு
நன்றுமெய்ம் மகிழ்ந்து போற்றி
    வணங்கினார் நாவ லூரர்.   


The Lord Patron then manifested before Van-Tondar
And graciously spake thus: "May you this day go
To Yeyarkone and by Our command cure him of his dire
Ache of stomach." Thereupon, glad in mind and thrilled
In body, Naavaloorar adored the Lord.

Arunachala Siva.


8835
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 30, 2016, 08:06:51 AM »
Verse 393:


மற்றவன் தீர்க்கில் தீரா
    தொழிந்தெனை வருத்தல் நன்றால்
பெற்றம்மே லுயர்த்தீர் செய்யும்
    பெருமையை அறிந்தார் யாரே
உற்றவன் தொண்டற் கேயாம்   
    உறுதியே செய்தீர் என்னக்
கற்றைவார் சடையார் தாமும்
    அவர்முன்பு கரந்தா ரன்றே.   "It is better that the ache should sorely grieve me
Uncured by that Van-tondan; O Lord whose banner
Sports the Bull! Who can ever comprehend the glories
Of Your gracious acts? You choose to glorify
Your new servitor. Well, be that as it may!"
When Yeyarkone spake thus, the Lord of matted hair
Disappeared from him.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 [589] 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 ... 3200