Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 [587] 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 ... 3072
8791
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 18, 2016, 10:20:52 AM »
Verse 531:


தாழ்ந்து நாவினுக் கரசுடன்
    தம்பிரான் கோயில்முன் புறமெய்திச்
சூழ்ந்த தொண்டரோ டப்பதி
    அமர்பவர் சுரநதி முடிமீது
வீழ்ந்த வேணியர் தமைப்பெறுங்
    காலங்கள் விருப்பினாற் கும்பிட்டு
வாழ்ந்தி ருந்தனர் காழியார்
    வாழவந் தருளிய மறைவேந்தர்.


Having adored, he moved out of the Lord's temple
With Tirunaavukkarasar and sojourned in that town
In the company of servitors; the Prince of the Vedas
Who came to be born that the citizens of Kaazhi
Might thrive, adored at all the hours of Pooja
The Lord who in His matted hair received the celestial river
That fell crashing, and dwelt there adoring.


Arunachala Siva.


8792
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 18, 2016, 10:18:08 AM »
Verse  530:

அம்பர் மாநகர் அணைந்துமா
    காளத்தில் அண்ணலார் அமர்கின்ற
செம்பொன் மாமதிற் கோயிலை
    வலங்கொண்டு திருமுன்பு பணிந்தேத்தி
வம்பு லாம்மலர் தூவிமுன்
    பரவியே வண்டமிழ் இசைமாலை
உம்பர் வாழநஞ் சுண்டவர்
    தமைப்பணிந் துருகும்அன் பொடுதாழ்ந்தார்.Reaching the great town of Ampar he went round
The ruddy gold-bedecked fort-like walls of the town
And came before the presence of the Lord whom
He hailed and praised; strewing fragrant flowers
He performed Pooja; he hymned Him in a bounteous
Garland of melodious Tamizh; then in melting love
He prostrated before the Lord who, of yore,
Devoured poison that the Devas might flourish.


Arunachala Siva.

8793
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 18, 2016, 10:15:42 AM »
Verse 529:சண்பை மன்னருந் தம்பிரான்
    அருள்வழி நிற்பது தலைச்செல்வார்
பண்பு மேம்படு பனிக்கதிர்
    நித்திலச் சிவிகையிற் பணிந்தேறி
வண்பெ ரும்புக லூரினைக்
      கடந்துபோய் வரும்பரி சனத்தோடும்
திண்பெ ருந்தவர் அணைந்ததெங்
    கென்றுபோய்த் திருஅம்பர் நகர்புக்கார்.


The chief of Sanbai poised in the gracious way
Of the Lord, paid obeisance to the grace-abounding
Palanquin of cool and lustrous pearls, ascended it,
Crossed the great and bounteous Pukaloor
Proceeded onward with his retinue; ascertaining the place
Reached by the Prince of tapaswis
Of ever-during glory, he arrived at the town of Tiruvampar.

Arunachala Siva.
8794
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 18, 2016, 10:12:18 AM »
Verse 528:


என்று பிள்ளையார் மொழிந்தருள்
    செய்திட இருந்தவத் திறையோரும்
நன்று நீரருள் செய்ததே
    செய்வன்என் றருள்செய்து நயப்புற்ற
அன்றை நாள்முத லுடன்செலு
    நாளெலாம் அவ்வியல் பினிற்செல்வார்
சென்று முன்னுறத் திருஅம்பர்
    அணைந்தனர் செய்தவக் குழாத்தோடும்.When the godly child graciously spake thus, the Prince
Of the tapaswis said: "Well, I will do
As you have graciously told me." From that day
During all the days he was with the godly child, this was
The rule he followed; then he reached Tiruvampar first.
In the holy company of tapaswi-servitors.

Arunachala Siva.

8795
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 18, 2016, 10:08:59 AM »
Verse  527:


நாயனார்உமக் களித்தருள்
    செய்தஇந் நலங்கிளர் ஒளிமுத்தின்
தூய யானத்தின் மிசை யெழுந்
    தருளுவீர் என்றலும் சுடர்த்திங்கள்
மேய வேணியார் அருளும்இவ்
    வாறெனில் விரும்புதொண் டர்களோடும்
போய தெங்குநீர் அங்குயான்
    பின்வரப் போவதென் றருள்செய்தார்.


"Be pleased to ride the pearly litter of pure
And godly luster which the Lord had deigned to give you."
Thus told, the godly child said: "If this be
The gracious will of the Lord whose matted hair
Sports the lustrous crescent, I will join you later
In that shrine which you may be pleased
To reach first with the loving devotees."

Arunachala Siva.

8796
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 18, 2016, 10:05:40 AM »
Verse 526:


கண்ண கன்புக லூரினைத்
    தொழுதுபோம் பொழுதினிற் கடற்காழி
அண்ண லார்திரு நாவினுக்
    கரசர்தம் அருகுவிட் டகலாதே
வண்ண நித்திலச் சிவிகையும்
    பின்வர வழிக்கொள உறுங்காலை
எண்ணில் சீர்த்திரு நாவினுக்
    கரசரும் மற்றவர்க் கிசைக்கின்றார்.


Having adored spacious Pukaloor, when they proceeded
Onward, the lord of sea-girt Kaazhi would not
Part from the side of the Sovereign of speech;
The comely pearly palanquin came behind them;
When thus they marched on walking, Tirunaavukkarasar
Of inconceivable glory spake to the godly child thus:


Arunachala Siva.


8797
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 18, 2016, 10:02:49 AM »
Verse 525:


புள்ள லம்புதண் புனற்புக
    லூருறை புனிதனார் அருள்பெற்றுப்
பிள்ளை யாருடன் நாவினுக்
    கரசரும் பிறபதி தொழச்செல்வார்
வள்ள லார்சிறுத் தொண்டரும்
    நீலநக் கரும்வளம் பதிக்கேக
உள்ளம் அன்புறு முருகர்அங்கு
    ஒழியவும் உடன்பட இசைவித்தார்.


Blessed with the leave of the Lord of Pukaloor
In whose cool tanks the water-fowls chirped,
Naavukkarasar and the godly child began to fare forth
To the other shrines of the Lord; the great patron
Sirutthondar and Neelanakkar left for their
(Respective) bounteous towns; Murukar of loving
Heart stayed in his town with their leave.

Arunachala Siva.

8798
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 18, 2016, 09:59:37 AM »
Verse 524:


கும்பிடுங் கொள்கையிற் குறிகலந் திசையெனும்
    பதிகமுன் னான பாடல்
தம்பெருந் தலைமையால் நிலைமைசால் பதியதன்
    பெருமைசால் புறவி ளம்பி
உம்பரும் பரவுதற் குரியசொற் பிள்ளையார்
    உள்ளமெய்க் காதல் கூர
நம்பர்தம் பதிகளா யினஎனைப் பலவும்முன்
    நண்ணியே தொழந யந்தார்.


By virtue of the great spiritual stewardship
Vested in him, he hymned the glories of that shrine
In a decade pregnant with the tenets of adoration
And beginning with the words: "Kuri kalantha isai. . ."
In the sacred heart of the godly child whose words are hailed
By even the celestial beings, true love welled up; so he
Longed to adore at the other shrines of the Lord.

Arunachala Siva.

8799
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 18, 2016, 09:56:22 AM »
Verse 523:


நீலநக் கடிகளும் நிகழ்சிறுத் தொண்டரும்
    உடன்அணைந் தெய்து நீர்மைச்
சீலமெய்த் தவர்களுங் கூடவே கும்பிடுங்
    செய்கைநேர் நின்று வாய்மைச்
சாலமிக் குயர்திருத் தொண்டின்உண் மைத்திறந்
    தன்னையே தெளிய நாடிக்
காலமுய்த் தவர்களோ டளவளா விக்கலந்
    தருளினார் காழி நாடர்.NeelaNakkaAtikal and Sirutthondar joined them;
The godly child in their company and with the true
And righteous tapaswis adored the Lord
In single-minded devotion; he of Kaazhi spent his time
Confabulating with them seeking clearly the true
Greatness of divine servitorship poised in lofty truth.


Arunachala Siva.
 
8800
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 18, 2016, 09:53:03 AM »
Verse  522:


தேவர்தந் தலைவனார் கோயில்புக் கனைவரும்
    சீர்நிலத் துறவ ணங்கிப்
பாவருந் தமிழிசைப் பதிகமும் பாடிமுன்
    பரவுவார் புறம்ப ணைந்தே
தாவில்சீர் முருகனார் திருமனைக் கெய்திஅத்
    தனிமுதல் தொண்டர் தாமே
யாவையுங் குறைவறுத் திடஅமர்ந் தருளுவார்
    இனிதின்அங் குறையு நாளில்.Reaching the temple of the Lord of the celestial beings,
They prostrated on the hallowed floor;
The godly child hymned before the divine presence
Of the Lord a melodic decade in Tamizh,
Moved out and came to the bounteous mansion
Of flawless and glorious Murukanaar
And abode there; that unique servitor attended
To them and would not allow aught to mar his hospitality;
Thus the godly child sojourned there joyously.


Arunachala Siva.

8801


Self Inquiry is inquiring into the futility of all non-self.  Once the Truth is found, there is no more
practice.  The way and the goal become one.  See Sri Arunachala Navamani Malai:  Annamalaiyai
adiyenai, aNda anre, en aavi udal, koNdai, enakkor kurai undo?  Kuraiyum gunamum nee allal,
ennen ivatrai ennuiyire, eNNam adhuvo adhu seyvai, KaNNe un dhan kazhal iNiayil kadhal
perukke tharuvaaye.....

Just love and surrender to Bhagavan Ramana.  All roles would take care of themselves.

Arunachala Siva.   

8802


Bhagavan Ramana never spoke about in any detail, since the Self has no sex and Bhagavan saw
everyone as Himself, the Self.  No woman and man differences.  But He took people as they were
and graced them to improve.  David Godman mentions about one such question by a devotee and
Bhagavan Ramana said:  "You can sleep with your voluptious neighbor, provided you have no
sense of doership!"   This answers all the questions.

Once Chinnaswamy drove away a coolie because he was making advances to another voluptuous
lady-coolie.  Bhagavan Ramana did not say anything at all about this incident.  Next day, while
coming down from the Hill, He saw a dog vigorously copulating with a bitch.  He asked a devote
who was standing beside Him:

"Who is going to drive away these dogs?"

Un kaNNil neer vazhinthal kannamma, en kaNNil udhiram kottuthadee..... Poet Subrahmanya Bharati.
If tears flow down from your eyes, blood flows down from My eyes!  Bhagavan Ramana
treated even the most sinful as worth for improvement and not for punishing.  He has also said:
"I have come here to grace the people and not to punish them.  If I start punishing erring beings,
not even a crow can fly over the Asramam!" 

Arunachala Siva.

8803
My wife Anu, dropped me off at Dulles International Airport. Washington D.C.  Four weeks earlier we
been sitting in our Puja Room in our house in Vienna, Virginia discussing the plans for our India trip in
July 2010, in connection with the Upanayanam of my brother's son as well as the Sathabhishekam celebrations
of my father.     

I mentioned that it would be unlikely that I would be able to visit Arunachala until 2011. As a self employed
physician I could never afford to take more than ten days off from work at a single time.  Each trip to India
represented an enormous expense since I had to continue paying the practice expenses and payroll while
effectively earning no money and at the same time incurring additional expenses while in India.  Thus I have
to earn and save money for each trip. I had already made a trip to Pune in May 2009, I had resigned myself
to mental contemplation of the only place that I truly call my home.

As I spoke these words my gaze moved to the picture of Bhagavan Ramana Maharshi.   The gentle countenace
smiled back at me as if relishing a secret joke.

contd.,


Arunachala Siva.         
   

8804
Verse  18:


இருந்தென்னை ஆண்டுகொள் விற்றுக்கொள் ஒற்றிவை
    என்னினல்லால்
விருந்தின னேனை விடுதிகண் டாய்மிக்க
    நஞ்சமுதா
அருந்தின னேமன்னும் உத்தர கோசமங்
    கைக்கரசே
மருந்தின னேபிற விப்பிணிப் பட்டு
    மடங்கினர்க்கே.


O One who devoured abounding venom as ambrosia !
O King of sempiternal Uttharakosamangkai !
O Cathalicon unto them subject to the malady of embodiment !
"You may be pleased to rule me,
Sell me or pledge me."
I,
a stranger to Your love,
can only say so.
Will You forsake me?


contd.,

Arunachala Siva.

8805
Verse  17:


பொருளே தமியேன் புகலிட மேநின்
    புகழ்இகழ்வார்
வெருளே எனைவிட் டிடுதிகண் டாய்மெய்ம்மை
    யார்விழுங்கும்
அருளே அணிபொழில் உத்தர கோசமங்
    கைக்கரசே
இருளே வெளியே இகபர மாகி
    யிருந்தவனே.


O Ens Entium !
O Refuge unto this lone one!
O Dread Unto them that besmirch Your glory!
Will You forsake me?
O Grace quaffed by them that are Truth-incarnate !
O King of Uttharakosamangkai girt with lovely groves !
O Murk !
O Light !
O One who is terrestrial and ethereal !

contd.,


Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 [587] 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 ... 3072