Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 [585] 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 ... 3195
8761
Verse  9:


உற்ற ஆக்கையின் உறுபொருள் நறுமலர்
    எழுதரு நாற்றம்போல்
பற்ற லாவதோர் நிலையிலாப் பரம்பொருள்
    அப்பொருள் பாராதே
பெற்றவா பெற்ற பயனது நுகர்ந்திடும்
    பித்தர்சொல் தெளியாமே
அத்தன் ஆண்டுதன் அடியரிற் கூட்டிய
    அதிசயங் கண்டாமே.The abiding goal of embodied life is the gain of the Supreme Ens that is not to be grasped by the senses.
That indeed is like the fragrance wafting from the fragrant flower.
Alas,
I did not seek that Ens.
Yet He made me not to put my trust in the words of the mad men who run in the rut of Karma,
all the while eating again and again the Karmic fruit.
Thus my Sire redeemed me and linked me with His servitors.
Ha,
this marvel,
we did witness !

Arunachala Siva.

8762
Verse  8:


நீக்கி முன்னெனைத் தன்னொடு நிலாவகை
    குரம்பையிற் புகப்பெய்து
நோக்கி நுண்ணிய நொடியன சொற்செய்து
    நுகமின்றி விளாக்கைத்துத்
தூக்கி முன்செய்த பொய்யறத் துகளறுத்
    தெழுதரு சுடர்ச்சோதி
ஆக்கி ஆண்டுதன் அடியரிற் கூட்டிய
    அதிசயங் கண்டாமே.


He who is like unto the rising splendorous Light Removed me,
of yore,
from His presence and forced me to abide in the little hut of a body; Then,
At the ordained hour He cast His look on me and blessed me with the subtle mystic word,
In a trice.
Up He lifted me from the cycle of transmigration,
having done away with My bondage,
root and all.
Yoke-less,
He fastened Me to His Grace to commence the tilling of the divine soil.
Thus He made me whole and redeemed me and linked me with His Servitors.
Ha,
this marvel,
we did witness !


Arunachala Siva.

8763
Verse  7:


பொத்தை ஊன்சுவர் புழுப்பொதிந் துளுத்தசும்
    பொழுகிய பொய்க்கூரை
இத்தை மெய்யெனக் கருதிநின் றிடர்க்கடற்
    சுழித்தலைப் படுவேனை
முத்து மாமணி மாணிக்க வயிரத்த
    பவளத்தின் முழுச்சோதி
அத்தன் ஆண்டுதன் அடியரிற் கூட்டிய
    அதியங் கண்டாமே. 


Its walls are holey flesh;
it is full of worms;
From it oozes festering mucus;
it wears a false roof.
Such is this body.
I deemed it as ever-abiding.
So,
am I,
alas,
caught up in the troublesome oceanic maelstroms.
Large and great pearls,
rubies,
diamonds and coral:
with the full splendor of these,
His Body blazes.
He,
my Father,
redeemed me and linked me with His servitors.
Ha,
this marvel,
we did witness !


Arunachala Siva.

8764
Verse  6:


எண்ணி லேன்திரு நாமஅஞ் செழுத்தும்என்
    ஏழைமை யதனாலே
நண்ணி லேன்கலை ஞானிகள் தம்மொடு
    நல்வினை நயவாதே
மண்ணி லேபிறந் திறந்துமண் ணாவதற்
    கொருப்படு கின்றேனை
அண்ணல் ஆண்டுதன் அடியரிற் கூட்டிய
    அதிசயங் கண்டாமே.


I chant not the sacred name ? the mystic five letter,
By reason of my nescience,
I seek not the society of the wise men who are versed in the Sastras.
Not desiring to do salvific deeds,
I get born;
I die;
I become dust ? all willingly.
Lo,
the lofty One redeemed me and linked me with His servitors.
Ha,
this marvel,
We did witness !

Arunachala Siva.

8765
Verse  5:


பரவு வாரவர் பாடுசென் றணைகிலேன்
    பன்மலர் பறித்தேத்தேன்
குரவு வார்குழ லார்திறத் தேநின்று
    குடிகெடு கின்றேனை
இரவு நின்றெரி யாடிய எம்மிறை
    எரிசடை மிளிர்கின்ற
அரவன் ஆண்டுதன் அடியரிற் கூட்டிய
    அதிசயங் கண்டாமே. 


I go not near servitors to mingle with them that hail You;
Neither do I gather variety flowers to hail You with.
I choose to be accompanied with women who wear on their locks Kuraa flowers.
Thus I cause my own total ruin.
He is our God who is decked with snakes and who with His blazing and bright matted hair a-dangle,
Dances in fire during night.
He it is who redeemed me and linked me with His servitors.
Ha,
this marvel,
we did witness !

Arunachala Siva.

8766
Verse  4:

பித்த னென்றெனை உலகவர் பகர்வதோர்
    காரணம் இதுகேளீர்
ஒத்துச் சென்றுதன் திருவருள் கூடிடும்
    உபாயம தறியாமே
செத்துப் போய்அரு நரகிடை வீழ்வதற்
    கொருப்படு கின்றேனை
அத்தன் ஆண்டுதன் அடியரிற் கூட்டிய
    அதிசயங் கண்டாமே.


Listen ye,
to this!  the reason why I am called by the world a man demented.
Neither conforming to the way of divine Grace,
nor coming by the knowledge of means to get merged with it,
Of my own volition,
I choose to die to wallow in fell inferno.
Yet our Sire redeemed me and linked me,
even me,
with His servitors.
Ha,
this marvel,
we did witness !

Arunachala Siva.

8767
Verse  3:

முன்னை என்னுடைய வல்வினை போயிட
    முக்கண துடையெந்தை
தன்னை யாவரும் அறிவதற் கரியவன்
    எளியவன் அடியார்க்குப்
பொன்னை வென்றதோர் புரிசடை முடிதனில்
    இளமதி யதுவைத்த
அன்னை ஆண்டுதன் அடியரிற் கூட்டிய
    அதிசயங் கண்டாமே.


My triple-eyed Father is rarely to be known by any - whosoever that be;
yet is He easy of access to His servitors;
He is truly motherly.
He keeps in His crown of plaited strands of matted hair that excels gold a young moon.
To do away first with my puissant Karma,
He redeemed me and linked me with His servitors.
Ha,
this marvel,
we did witness !

Arunachala Siva.


8768
Verse  2:நீதி யாவன யாவையும் நினைக்கிலேன்
    நினைப்பவ ரொடுங்கூடேன்
ஏத மேபிறந் திறந்துழல் வேன்றனை
    என்னடி யானென்று
பாதி மாதொடுங் கூடிய பரம்பரன்
    நிரந்தர மாய்நின்ற
ஆதி ஆண்டுதன் அடியரிற் கூட்டிய
    அதிசயங் கண்டாமே.I think not of Justice and all the virtues associated therewith.
Neither do I join them that ever foster them,
setting their thought on them.
I am repeatedly born in sin in which I die and thus wallow in it.
He ? the Ens Entium whose Half is His Consort,
the aeviternal Alpha ?,
Deemed me,
even me,
as His servitor,
redeemed me and linked me with His servitors.
Ha,
this marvel,
we did witness.

Arunachala Siva.

8769
Adisaya Pathu:

Decade of wonder:

The sign of Mukti:

Verse  1:

வைப்பு மாடென்று மாணிக்கத் தொளியென்று
    மனத்திடை உருகாதே
செப்பு நேர்முலை மடவர லியர்தங்கள்
    திறத்திடை நைவேனை
ஒப்பி லாதன உவமனி லிறந்தன
    ஒண்மலர்த் திருப்பாதத்
தப்பன் ஆண்டுதன் அடியரிற் கூட்டிய
    அதிசயங் கண்டாமே.

"He is the wealth at the hour of need;
His is the blaze of ruby!"
I thought not so;
neither did I melt.
I but languished,
falling into the company of damsels of cup-shaped breasts.
Yet,
My Sire whose radiant and flowery and sacred feet that defy comparison and are peerless,
redeemed Me and linked me with His servitors.
Ha,
this marvel,
we did witness.

Arunachala Siva.
 

8770
20.  I am myself the peacefulness of the individual.  I myself am the form of Isvara.
I am myself Brahman, the supreme Brahman.  I alone am, the inexhaustible.

21.  I am myself the ruination and the theory.  I am myself the Self, the illuminator.
I am myself the radiant form.  I am myself the extremely blemish-less.

22.  I am myself the eternal Self, indeed.  I am myself the pure, the desirable.  I am
myself the metrical form.  I am myself devoid of the body and such.

23.  I am myself the flawless Self.  I am myself seated as the space.  There are
no 'this' or 'this one'.  There are no differences such as 'this'. 

24. Brahman alone shines as the mind.  Brahman alone is always like Siva. Brahman
alone shines as the intellect. Brahman alone is always like Siva.

25.  Brahman alone shines like the moon.  Verily Brahman itself is the gross;
Brahman alone ever, not another.  Brahman alone is its Guru.

26. I am the light of the Self.  I am naught.  I am myself ever.  I am myself the
supreme Brahman.   I am myself the inexhaustible consciousness.

contd.,

Arunachala Siva.       

8771
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 29, 2016, 08:53:49 AM »
Verse 390:


ஏதமில் பெருமைச் செய்கை
    ஏயர்தம் பெருமான் பக்கல்
ஆதியார் ஏவும் சூலை
    அனல்செய்வேல் குடைவ தென்ன
வேதனை மேன்மேற் செய்ய
    மிகஅதற் குடைந்து வீழ்ந்து
பூதநா யகர்தம் பொற்றாள்
    பற்றியே போற்று கின்றார்.   


The stomach-ache with which the Lord graced flawless
And ever-glorious Yeyarkone, pierced him more
And more like a spear fully heated with fire,
And caused him extreme pain; he could not bear it;
His heart broke; he fell at the feet of the Lord
Of the Bhoota-Hosts, and hailed Him.

Arunachala Siva.


8772
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 29, 2016, 08:51:20 AM »
Verse  389:நாள்தொறும் பணிந்து போற்ற
    நாதரும் அதனை நோக்கி
நீடிய தொண்டர் தம்முள்
    இருவரும் மேவும் நீர்மை
கூடுதல் புரிவார் ஏயர்
    குரிசிலார் தம்பால் மேனி
வாடுறு சூலை தன்னை
    அருளினார் வருந்து மாற்றால்.   He daily prayed to the Lord, who pleased with it, desired
To make both the devotees of loving devotion get bound
By affectionate friendship; for this he afflicted Yeyarkone,
That made him languish in life and limb, with stomach pain.

Arunachala Siva.   

8773
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 29, 2016, 08:48:45 AM »
Verse 388:

ஈறிலாப் புகழின் ஓங்கும்
    ஏயர்கோ னார்தாம் எண்ணப்
பேறிது பெற்றார் கேட்டுப்
    பிழையுடன் படுவா ராகி
வேறினி யிதற்குத் தீர்வு
    வேண்டுவார் விரிபூங் கொன்றை
ஆறிடு சடைய னாருக்
    கதனைவிண் ணப்பஞ் செய்து.   


When Nampi Aaroorar heard of this, he indeed deemed it
A beatitude to be even thus thought of by Yeyarkone,
Kalikkaamar of lofty and endless renown; he became
Alive to his sinning; seeking expiation therefor,
He petitioned to the Lord in whose matted hair
Decked with beauteous and burgeoning Konrai blooms, the Ganga flows.

Arunachala Siva.8774
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 29, 2016, 08:46:10 AM »
Verse  387:


அரிவைகா ரணத்தி னாலே
    ஆளுடைப் பரமர் தம்மை
இரவினில் தூது போக
    ஏவியங் கிருந்தான் தன்னை
வரவெதிர் காண்பே னாகில்
    வருவதென் னாங்கொல் என்று
விரவிய செற்றம் பற்றி
    விள்ளும்உள் ளத்த ராகி   ."I know not what will happen, when, face to face
I meet him who for the sake of a women, plied during
Night my Lord-Ruler as a messenger and
still lives!"
Thus he mused and his heart was full of wrath,
Even to the point of bursting.

Arunachala Siva.

8775
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 29, 2016, 08:43:36 AM »
Verse  386:


நம்பர்தாம் அடியார் ஆற்றாராகியே
    நண்ணி னாரேல்
உம்பரார் கோனும் மாலும்அயனுநேர்
    உணர வொண்ணா
எம்பிரா னிசைந்தார் ஏவப்
    பெறுவதே இதனுக் குள்ளம்
கம்பியா தவளை யான்முன்
    காணுநாள் எந்நா ளென்று.
?Though the Lord unable to suffer the suffering
Of His servitor should consent to serve, could yet
A devotee ply on an errand the Lord who is not
To be comprehended by Indra, the celestial King,
Vishnu and Brahma? O that day will surely be a cursed day
When I am to meet him that trembled not
In his heart to deploy the Deity!

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 [585] 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 ... 3195