Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 [585] 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 ... 3071
8761
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 19, 2016, 12:53:53 AM »
Verse  538:


பாம்பு ரத்துறை பரமரைப்
    பணிந்துநற் பதிகஇன் னிசைபாடி
வாம்பு னற்சடை முடியினார்
    மகிழ்விடம் மற்றும்உள் ளனபோற்றிக்
காம்பி னில்திகழ் கரும்பொடு
    செந்நெலின் கழனியம் பணைநீங்கித்
தேம்பொ ழில்திரு வீழிநன்
    மிழலையின் மருங்குறச் செல்கின்றார்.Having adored the Supreme One at Paampuram
And hymned Him in a goodly decad of music, he hailed
The Lord in whose crest courses the gushing river,
In his other beloved shrines; then crossing fields
Of paddy and bamboo-like sugarcane, he neared
Tiruveezhimizhalai girt with melliferous gardens.

Arunachala Siva.

8762
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 19, 2016, 12:51:15 AM »
Verse 537:


தக்க அந்தணர் மேவும்அப்
    பதியினிற் தான்தோன்றி மாடத்துச்
செக்கர் வார்சடை அண்ணலைப்
    பணிந்திசைச் செந்தமிழ்த் தொடைபாடி
மிக்க கோயில்கள் பிறவுடன்
    தொழுதுபோய் மீயச்சூர் பணிந்தேத்திப்
பக்கம் பாரிடம் பரவநின்
    றாடுவார் பாம்புர நகர்சேர்ந்தார்.In that town where dwell Brahmins of great propriety,
He hailed the Lord of ruddy matted hair in His
Self-Existent-Shrine and adored Him with garlands
Of splendorous Tamizh; he also hailed the Lord
In His other shrines and in Meeyacchoor, and then
Came to Paampuram where is enshrined the Dancer-Lord
Hailed by the circling throng of Bhoothas.

Arunachala Siva.

8763
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 19, 2016, 12:48:17 AM »
Verse 536:


சிறப்பு டைத்திருப் பதியத
    னிடைச்சில நாளமர்ந் தருளோடும்
விறற்பெ ருங்கரி யுரித்தவர்
    கோயில்கள் விருப்பொடுந் தொழச் செல்வார்
மறைப்பெ ருந்திருக் கலயரும்
    உடன்பட வணங்கிய மகிழ்வோடும்
அறப்பெ ரும்பயன் அனையஅத்
    தொண்டரோ டணைந்தனர் திருவாக்கூர்.


Having sojourned in that divine town for a few days,
Blessed with the Lord?s leave, he desired to adore
In the other shrines of the Lord who peeled off the hide
Of the strong the huge tusker; to this, Kalayar, the great lord
Of Vedic opulence assented; so in joy, the godly child
Reached Tiruvaakkur with that servitor
Who is verily the fruit of great piety.

Arunachala Siva.


8764
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 19, 2016, 12:45:33 AM »
Verse 535:பரவி ஏத்திஅங் கரிதினிற்
    போந்துபார் பரவுசீர் அரசோடு
விரவு நண்புடைக் குங்குலி
    யப்பெருங் கலயர் தம் மனைமேவிக்
கரையில் காதல்மற் றவர்அமைத்
    தருளிய விருந்தினி தமர்ந்தங்குச்
சிரபு ரத்தவர் திருமயா
    னமும்பணிந் திருந்தனர் சிறப்பெய்தி.He praised and hailed the Lord, and reluctantly
Moved out; with Naavukkarasar of celebrated glory
He came to the house of the great Kungkuliya-k-Kalayar,
The devotee-friend; with relish he partook
Of the feast arranged by him in boundless love;
He of Sirapuram also adored Tirumayaanam
And sojourned in Kadavoor, poised in splendour.


Arunachala Siva.

8765
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 19, 2016, 12:40:44 AM »
Verse 534:


மற்றவ் வண்பதி அணைந்துவீ
    ரட்டத்து மழவிடை யார்கோயில்
சுற்று மாளிகை வலங்கொண்டு
    காலனை உதைத்துருட் டியசெய்ய
பொற்சி லம்பணி தாமரை வணங்கிமுன்
    போற்றிஉய்ந் தெதிர்நின்று
பற்ற றுப்பவர் சடையுடை
    யானெனும் பதிகஇன் னிசைபாடி.


Reaching the Veerattam, he circumambulated the outer shrine
Of the Lord whose mount is the ever-young Bull,
And adored the golden-ankleted and lotus-like
Feet roseate of the Lord who kicked Death to roll down;
Hailing Him in His presence he felt a beatific
Fulfillment; he hymned the Lord, the Snapper
Of (wordly) attachment in a decade beginning
With the words: ?Sadai Udaiyaanum??*

(* Padigam 3, Decade  8.)

Arunachala Siva.

8766
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 19, 2016, 12:38:07 AM »
Verse  533:


இன்ன வாறுசொல் மாலைக
    ளால்துதித் திறைஞ்சிஅங் கமர்நாளில்
கன்னி மாமதில் திருக்கட வூர்தொழக்
    காதல்செய் தருளிப் போய்
மன்னு கோயில்கள் பிறபதி
    வணங்கியே வாக்கின்மன் னவரோடும்
அந்நெ டும்பதி அணைவுறக்
    கலயரோ டடியவர் எதிர்கொண்டார்.


While thus he sojourned there and adorned the Lord
With verse-garlands, he was impelled by a longing
To adore Tirukkadavoor girt with impregnable walls;
With the Monarch of Speech he fared forth, worshipping
Many a shrine; as he neared that great town
Kalayar came forth to receive him.

Arunachala Siva.

8767
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 19, 2016, 12:35:28 AM »
Verse  532:பொருவி லாதசொற் புல்குபொன்
    னிறமுதற் பதிகங்க ளாற்போற்றித்
திருவினார்ந்தகோச் செங்கணான்
    அந்நகர்ச் செய்தகோ யிலைச் சேர்ந்து
மருவு வாய்மைவண் டமிழ்மலர்
    மாலைஅவ் வளவனைச் சிறப்பித்துப்
பெருகு காதலிற் பணிந்துமுன்
    பரவினார் பேணிய உணர்வோடும்.

He hymned the Lord in the peerless decade
Beginning with the words: ?Pulku ponniram
And in many other decades too; reaching the temple
Built by the divinely-endowed King Cengkanaan
He adored the Lord with his truthful and bounteous
Garland in which he sang the glories of the great Chozha.
In soaring love he came before the Lord
And hailed Him, poised in true consciousness.

Arunachala Siva.


8768


N.R. Krishanmurti Iyer writes:-

One evening (in Madurai), I went with Venkataramana Iyer to the home of Suppiah Tevar.
Both of them were boyhood associates of Bhagavan Ramana.  Tevar's home was like an
Ashram.  He had a meditation room in which the object of worship was only a photo of Ramana
that was surrounded by dumb-bells and other implements that were used by Tevar as a physical
education teacher in the school. 

We all assembled in the room for meditation.  Iyer was reading the
18th chapter of Sri Ramana Gita.  The chapter sings the glories of
siddha purushas of whom Maharshi was the foremost, being Arunachala Himself. 

As I started listening with my eyes closed, a most amazing and
unusual experience overtook me when the stanza beginning with
the word Nilaravinda.... (Ch.13.13) was recited. 

I suddenly experienced a coiled luminous serpent moving upwards
from the base of my spinal column.  It flashed upwards to my
cranium, spreading out as a canopy of lightning streaks that were
gathered into a bright, roseate spot of light at the base of my nose,
between the eyebrows.  It returned immediately as a luminous coil
winding a reverse cycle around the spinal column down to its
starting pointing at the base of the vertebrae.  The streaks were of
different colors.  One was roseate and the other was of a pale
blue color.  At the same time, the broad based cone of Arunachala
appeared over my head.From its peak, an avalanche of nectar descended
into my head and drenched my whole body with an indescribable bliss.
I lost consciousness of my body for a brief eternity, the luminosity alone remaining
clear and bright.  A little later, my body consciousness returned.  All the luminosity
disappeared except the one between the eye brows, which continued to persist until
I had more experiences under the gaze of the Maharshi during the Sri Ramana Jayanti
of 1935-35 in Sri Ramanasramam.

I did not breathe a word to my friends about my experience.  Of course, they knew that
something unusual was happening to me, but they merely thought that I was in a trance.
After meditation, we wended our way to Adimulam Pillai Agraharam. As we walked
home, I was barely conscious.  Iyer and Tevar had to support me by taking my arms on
either side.  Although I was semi conscious, I distinctly recollect that the full moon was shining
in all its glory. As we approached Sri Ramana Mandiram and faced the terrace of
Meenakshi Temple, I saw an astonishing sight.  A queenly beautiful young woman of about
eighteen years, decked in gold-spangled sari and glittering ornaments was standing.
She had rounded cheeks nand glowed with the transparency of polished emerald
and lustrous eyes that shed the cool radiance of the moon.  It was Goddess Meenakshi
herself in human form!  I was overpowered with the vision and I became almost unconscious.
My friends lifted me up and delivered me to my anxious wife at about 11 PM.

Next morning I became normal.

(Source: David Godman, Part I, of the Power of the Presence.)

Arunachala Siva.

8769Many people have doubt whether one should eat during an eclipse.
Whether one should take bath after the eclipse is over and then only cook
and eat. 

During Bhagavan Ramana's time, there was a lunar eclipse, which
should have, I presume, started around 8.00 PM and ended late
at night.  On that evening, Chinnaswami, the Office Administrator
had arranged for early evening meals in the Asramam, say around
6 PM.  Bhagavan Ramana was not aware of this arrangement.
The bell for supper rang around 5.55 PM for the devotees.
Bhagavan looked at the clock and was asking why the bell was
ringing now.  The devotees said about the lunar eclipse and the
early meals arrangement.  Bhagavan Ramana said:  "Why all these?
I am going to take the meals only at the usual time."  The devotees were
divided in their opinion.  Anyway a few of them went for the early supper
and others joined Bhagavan Ramana at the usual time at 7.30 PM.  However,
Bhagavan Ramana did not say anything about a bath after the eclipse and doing
rituals for forefathers (dharpanam).  He did not take a bath after the eclipse
and the rituals did not matter to Him since He was an ativarnasrami!

After knowing the Self,
What else is there to know?

                        - Sad Darsanam.

Arunachala Siva.

8770

The Brinjals Story:


Once while in Skandasramam,  Mother Azahgamma told her son:

"As your father was bringing in those days, it would be nice if we
have small brinjals (blue round one, famous in Tamizh Nadu and
Karnataka), I can prepare you a nice brinjal curry with a lot of
til oil and chilly powder!"  Bhagavan Ramana smiled and told her:
"Amma!  How can you expect this beggar-son to bring you brinjals
to make brinjal curry?" 

In the evening, a villager brought a basket full of small brinjals
to Amma and Bhagavan!  Bhagavan Ramana smiled and said:
"Amma!  Have you chanted any special mantras to get brinjals?
Now, you prepare nice brinjal curry and we can eat!"

Mother knows who has willed for small brinjals to be brought to
Skandasramam. 

Once one knows the Self,
What else is there to know?

          -  Sad Darsanam.

Arunachala Siva. 

8771

Sri Ramana Chatvarimsat:

Kavyakanta Ganapati Muni had a vision of six stars raising from Bhagavan Ramana's head
and he found Him to be an avatara of Skanda.  He also took pride that he is Ganapati, the
elder son of Siva and elder brother of Skanda.  In later years, Kavyakanta wrote Sri Ramana
Chatvarimsat.  Actually, he had planned to compose 100 verses on Bhagavan Ramana, but fate
willed it that he could not complete.  As and when he wrote a sloka, he had sent it to
Bhagavan along with a Sanskrit letter.  The total verses came to 40 and Bhagavan Ramana
arranged them in proper order and thus came Sri Ramana Chatvarimsat.  This composition
is chanted even today in the mornings in Sri Ramanasramam.

In one sloka, Ganapati Muni says:

"He is Skanda without Spear, Rooster Banner and Peacock vehicle.
He is the dear son of Uma. The One who vanquished Tarakasura
and other demons, is residing here wearing a simple codpiece.
He is the celibate, without liking and disliking, without respect
and disrespect, without self-respect and self-defeatism.  In His
eyes resides Sakti, in His face Lakshmi and in His tongue, Saraswati,
goddess of learning.  It is my good fortune that I got Him as my
Guru.  I shall prostrate at His lotus feet!"

(Source:  Spiritual Stories about Bhagavan Ramana, Banu
Ramachandran, Tamizh.)

Arunachala Siva.8772
Monthly Periods for women:


Bhagavan Ramana never cared for physical purity or impurity.
Devotees who were ill had come to Him without taking bath.
Once when pall-bearers came to eat in the Asramam, without
bath, they told Him:  "Bhagavan, in Tiruvannamalai, there is no
water nearby.  However, we are very hungry. We have come after
placing a corpse in the cremation ground.  Can we eat?"   Bhagavan
Ramana said: "Go and eat first.  We are also carrying bodies which
are as rotten as dead.  Are we not carrying this?"

Once a young lady devotee, did not come to the Asramam for darshan for
2 continuous days.  Bhagavan Ramana knew that she had been hesitating to
come, due to monthly periods.  He sent word for her on the third day morning,
telling that there was no impurity excepting the mental impurity for the human beings.

Another young girl came to the Asramam.  She had her monthly periods, as she had
entered the Asramam.  She became very guilty and was hesitating to come near Bhagavan
Ramana to do namaskaram.  Bhagavan Ramana deliberately called her to come closer and
do the namaskaram!

(Source:  The spiritual stories of Bhagavan Ramana.  Banu
Ramachandran, Tamizh.)

Arunachala Siva.   


8773
Next day my office manager brought me the December schedule.  She wanted to know which days
we would be closing the practice for Christmas and New Year.  I looked at the calendar.  December
23rd was a Wednesday and Christmas fell on a Friday this year.  My heart jumped at the realization
that between December 23rd and January 4th we would be open only for 4 days.  This meant that if
I made a trip to Tiruvannamalai I would lose no more than four days of revenue and we would easily
offset that loss by working extra 1/2 days on week ends before and after that period!

I called Anu  with my suggestion.  She quickly found me a flight itinerary that fitted the dates and was
affordable.  I would depart at 5.30 pm on Wednesday December 23rd and reach Chennai, India at
11.50 pm. on Thursday December 24th.  After resting at my brother-in-law's place in East Tambaram
I could reach Sri Ramanasramam on Friday December 25th afternoon and I could stay there till January
1st 2010.

My return would be on January 2nd, 2010.

contd.,

Arunachala Siva.       
 

8774
Verse  19.


மடங்கஎன் வல்வினைக் காட்டைநின் மன்னருள்
    தீக்கொளுவும்
விடங்க என்றன்னை விடுதிகண் டாய்என்
    பிறவியைவே
ரொடுங்களைந் தாண்டுகொள் உத்தர கோசமங்
    கைக்கரசே
கொடுங்கரிக் குன்றுரித் தஞ்சுவித் தாய்வஞ்சிக்
    கொம்பினையே.O Self-born who gutted with the fire of Your ever-during Grace, will You not burn
The thicket of my cruel Karma !
Will You forsake me?
Do pluck out my embodiment,
root and all and rule me,
O King of Uttharakosamangkai !
You excoriated The fierce tusker ? a dark hill --,
and frightened Her Who is lithe like the Vanji-liana


contd.,

Arunachala Siva.

8775
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: July 18, 2016, 12:40:17 PM »
Verse 66:66: வல்லபம் ஒன்று அறியேன், சிறியேன், நின் மலரடிச் செய்
பல்லவம் அல்லது பற்று ஒன்று இலேன், பசும் பொற் பொருப்பு--
வில்லவர் தம்முடன் வீற்றிருப்பாய். வினையேன் தொடுத்த
சொல் அவமாயினும், நின் திரு நாமங்கள் தோத்திரமே.

ஏ, அபிராமியே! பசுமையான பொன்மலையை வில்லாக உடைய சிவபிரானின் இடப்பாகத்தில் அமர்ந்தவளே! நான் அறிவே இன்னதென்று அறியாதவன். மிகவும் சிறியவன். நின் மலர்ப்பாதத் துணையன்றி வேறொரு பற்றுமில்லாதவன். ஆகையால் பாவியாகிய நான் உன்னைப் பாடிய பாடலில் சொற் குற்றங்கள் இருப்பினும், தாயே! நீ தள்ளி விடுதல் ஆகாது. ஏனெனில், அது உன்னைப் பாடிய தோத்திரங்களேயாகும்.

O Abhirami!  The One who occupied the left portion of Siva, who had the golden mountain as His bow!
I have no knowledge nor do I know what is Knowledge!  I am quite small.  I have no support excepting
Your golden feet.  So whatever verses I have sung about You,  even though they are full of mistakes,
You should not leave me, this sinner.  Because these verses are only about You, as prayer!

contd.,

Arunachala Siva.
     

Pages: 1 ... 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 [585] 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 ... 3071