Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 [585] 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 ... 3172
8761
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 16, 2016, 02:48:10 PM »
Verse  217:

அணங்கே யாகும் இவள்செய்கை
    அறிந்தோர் பேச அஞ்சுவரால்
வணங்கும் ஈசர் திறமன்றி
    வார்த்தை யறியாள் மற்றொன்றும்
குணங்க ளிவையா மினியிவள் தான்
    குறித்த படியே ஒற்றிநகர்ப்
பணங்கொ ளரவச் சடையார்தம்
    பாற்கொண் டணைவோம் எனப்பகர்வார்.
Knowledgeable persons would not dare speak
Of her action deeming her a woman divine;
She would ever talk of the greatness of the Lord
Adored of her; she would not speak of aught else;
Such indeed was her righteous conduct;
So they resolved to conduct her to Otriyoor's Lord
Whose matted crown is plaited with a serpent.   


Arunachala Siva.

8762
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 16, 2016, 02:45:06 PM »
Verse  216:


தைய லார்சங் கிலியார்தம்
    திறத்துப் பேசத் தகாவார்த்தை
உய்ய வேண்டும் நினைவுடையார்
    உரையா ரென்றங் குலகறியச்
செய்த விதிபோல் இதுநிகழச்
    சிறந்தார்க் குள்ள படிசெப்பி
நையும் உள்ளத் துடன்அஞ்சி
    நங்கை செயலே உடன்படுவார்.   It looked as though that the fated event proclaimed
Clearly to the world thus: "They that mean to thrive
Would not speak words which ill-became great Sangkiliyaar."
So the parents made a clean breast of all the happenings
To the great elders of their clan; with fear-stricken
And languishing heart they now gave assent to her proposal.   

Arunachala Siva.

8763
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 16, 2016, 02:41:53 PM »
Verse  215:


தாதை யாரும் அதுகேட்டுத்
    தன்மை விளம்பத் தகாமையினால்
ஏத மெய்தா வகைமொழிந்து
    போக்க அவராங் கெய்தாமுன்
தீதங் கிழைத்தே யிறந்தான்போற்
    செல்ல விடுத்தா ருடன் சென்றான்
மாத ராரைப் பெற்றார்மற்று
    அதனைக் கேட்டு மனமருண்டார்.


The father who listened to them could not reveal
To them the happenings; he so answered them
That they would not be troubled or offended; even before
They could return to him who sent them thither,
Like one assailed by a great evil he died; so too
His messengers; the parents of Sangkiliyaar and others
Who heard of this, were struck with bewilderment.   

Arunachala Siva.

8764
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 16, 2016, 02:38:52 PM »
Verse 214:


அந்த மாற்றங் கேட்டவர்தாம்
    அயர்வும் பயமும் அதிசயமும்
வந்த வுள்ளத் தினராகி
    மற்ற மாற்றம் மறைத்தொழுகப்
பந்தம் நீடும் இவர்குலத்து
    நிகராம் ஒருவன் பரிசறியான்
சிந்தை விரும்பி மகட்பேச
    விடுத்தான் சிலருஞ் சென்றிசைத்தார்.


When they heard her words, they were assailed
By bewilderment, fear and wonder; they so conducted
Themselves thereafter that others could not
Know of her changed condition; while so,
From a clan of equal greatness and close to them
In kinship and therefore privileged to seek
Her hand in wedding, a youth, unaware of the happenings,
In great longing, deputed to them some persons to broach marriage;
They came there and discussed matrimony.   

Arunachala Siva.


8765
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 16, 2016, 02:35:54 PM »
Verse 213:


என்று தம்மை ஈன்றெடுத்தார்
    வினவ மறைவிட் டியம்புவார்
இன்றென் திறத்து நீர்மொழிந்த
    திதுஎன் பரிசுக் கிசையாது
வென்றி விடையா ரருள் செய்தார்
    ஒருவர்க் குரியேன் யானினிமேல்
சென்று திருவொற்றி யூரணைந்து
    சிவனார் அருளிற் செல்வனென.Then thus her parents questioned her
She spake to them frankly without any concealment:
"What this day, you spake of me ill-befits my state;
I belong to him who is graced by the Lord-Rider
Of the victorious Bull; I will even now
Fare forth to Tiruvotriyoor and establish myself
In the grace of Lord Siva."

Arunachala Siva.   

8766
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 16, 2016, 02:33:11 PM »
Verse  212:

பாங்கு நின்ற தந்தையார்
    தாயார் பதைத்துப் பரிந்தெடுத்தே
ஏங்கும் உள்ளத் தினராகி
    இவளுக் கென்னோ உற்றதெனத்
தாங்கிச் சீத விரைப்பனிநீர்
    தெளித்துத் தைவந் ததுநீங்க
வாங்கு சிலைநன் னுதலாரை
    வந்த துனக்கிங் கென்னென்றார்.   


The parents who stood nearby were greatly agitated;
They lifted her up tenderly in love; anxious at heart
They thought thus; "What has become of her?"
Closely embracing her, they sprinkled on her
Cool and fragrant water, stroked her gently,
Revived her and spake to her whose lovely forehead
Was like unto a bow, thus: "What has befallen you?"

Arunachala Siva.8767
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 16, 2016, 02:30:22 PM »
Verse 211:


தாய ரோடும் தந்தையார்
    பேசக் கேட்ட சங்கிலியார்
ஏயும் மாற்றம் அன்றிதுஎம்
    பெருமா னீசன் திருவருளே
மேய வொருவர்க் குரிய தியான்
    வேறென் விளையும் எனவெருவுற்று
ஆய வுணர்வு மயங்கிமிக
    அயர்ந்தே அவனி மிசைவிழுந்தார்.


Sangkiliyaar who heard her parents so speak, thought thus:
"These words befit me not; I belong to him who is
Wholly blessed by my Lord; I know not of the result,
Their wholly different thought will lead to." Stricken
With fear she fell down on earth in a swoon.

Arunachala Siva.

8768
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: October 16, 2016, 12:23:06 PM »
Today is the Liberation Day of Rudra Pasupathi Naynanar.  He chanted Rudram standing on water in a tank
of obtained liberation in the feet of Siva.

Piurattasi - Aswini Star day.

I have written in detail about the life story of Rudra Pasupathi Nayanar already in the serial post on 63
Saiva Saints.  The members are requested to go through the same.     

Arunachala Siva.

8769
I was sent to the tinnai-school of my village,  (Tinnai school is the one where in the olden days,
the students were taught on the open raised veranda of the house of teacher.) when I was nearing six
where, to some extent, I managed to learn to read my vernacular Malayalam and to write it on palm leaves.
From my seventh year on, my father used to take me with him daily to bathe in the village pond.  There
I would see Vedic Brahmins bathing in the adjacent ghats (the pond's shoreline earmarked into exclusive
bathing segments for the various social groups of the village), chanting mantras while standing waist deep
in water.  Their sight kindled in me a keen desire to do it like them.

The desire persisted and soon turned into an obsession when one night Lord Siva appeared in a dream.
With matted tresses of hair, body smeared all over with sacred ash, wearing a sting of Rudraksha beads.
He pronounced the Panchakshari (the five syllabled na-ma-si-va-ya mantra) in my ears, three times
in succession.  On waking up, however, I was unable to recall the syllables, being too young to remember
it.  The whole of the next day I felt grieved, as though I lost a treasure that I had obtained.  I went to
bed that night overcome by disappointment and longing.  The Lord again came that night in my dream                     
and repeated the Mantra!  This time I listened with attention and, from then on, I took up ceaseless mental
chanting of the Panchakshari Mantra.

contd.,

Arunachala Siva.

8770
Verse  20:


மாவார ஏறி
    மதுரைநகர் புகுந்தருளித்
தேவார்ந்த கோலந்
    திகழப் பெருந்துறையான்
கோவாகி வந்தெம்மைக்
    குற்றேவல் கொண்டருளும்
பூவார் கழல்பரவிப்
    பூவல்லி கொய்யாமோ. Riding majestically a charger,
He entered the city of Madurai.
He,
of Perunturai,
in His comely and godly form,
made His advent as a Monarch.
We will hail His flower-bedecked and ankleted Feet that,
in grace,
ply us in ministration,
And gather blossoms from lianas.

(concluded)

Arunachala Siva.

8771
Verse  19:


அத்தி யுரித்தது
    போர்த்தருளும் பெருந்துறையான்
பித்த வடிவுகொண்
    டிவ்வுலகிற் பிள்ளையுமாம்
முத்தி முழுமுதலுத்
    தரகோச மங்கைவள்ளல்
புத்தி புகுந்தவா
    பூவல்லி கொய்யாமோ.He flayed a tusker and was mantled in its hide He is the Lord of Perunturai.
In His form of a mad man,
He became an infant too.
He,
The munificent One of Uttharakosamangkai,
Is indeed the sole cause and source of Moksha.
Let us sing how He indwells our inner sensorium and gather blossoms from lianas.

Arunachala Siva.

8772
Verse  18:


சீரார் திருவடித்
    திண்சிலம்பு சிலம்பொலிக்கே
ஆராத ஆசையதாய்
    அடியேன் அகமகிழத்
தேரார்ந்த வீதிப்
    பெருந்துறையான் திருநடஞ்செய்
பேரானந் தம்பாடிப்
    பூவல்லி கொய்யாமோ. 

To hearken to the sound of the ever-during anklets adorning His glorious and sacred feet,
I foster insatiable longing.
To my soul's rejoicing,
the Lord of Perunturai in the streets of which chariots galore ply,
Enacts His dance divine of supreme bliss.
This we will sing and gather blossoms from lianas.

Arunachala Siva.

8773
Verse  17:


முன்னாய மாலயனும்
    வானவருந் தானவரும்
பொன்னார் திருவடி
    தாமறியார் போற்றுவதே
என்னாகம் உள்புகுந்
    தாண்டுகொண்டான் இலங்கணியாம்
பன்னாகம் பாடிநாம்
    பூவல்லி கொய்யாமோ.

Vishnu and Brahma ? the outstanding among the Devas -,
The heavenly immortals and also the Asuras know not of His auric and sacred feet.
If this be so,
can we,
Poor mortals,
duly hail Him at all?
Lo,
He entered into my soul,
redeemed me and ruled me.
Of His dazzling jewels ? the numerous snakes -,
We will sing and gather flowers from creepers.

Arunachala Siva.

8774
Verse  16:


திண்போர் விடையான்
    சிவபுரத்தார் போரேறு
மண்பால் மதுரையிற்
    பிட்டமுது செய்தருளித்
தண்டாலே பாண்டியன்
    தன்னைப் பணிகொண்ட
புண்பாடல் பாடிநாம்
    பூவல்லி கொய்யாமோ. 


He has for His mount the puissant martial Bull.
He indeed is a martial Bull unto the dwellers of Sivapuram.
He carried earth in Madurai and ate in grace,
rice-cakes.
While serving,
He was hurt by the Paandya who caned Him.
Lo,
of His injury we will sing and gather flowers from creepers.

Arunachala Siva.

8775
Verse 15:


அங்கி அருக்கன்
    இராவணனந் தகன்கூற்றன்
செங்கண் அரிஅயன்
    இந்திரனுஞ் சந்திரனும்
பங்கமில் தக்கனும்
    எச்சனுந்தம் பரிசழியப்
பொங்கியசீர் பாடிநாம்
    பூவல்லி கொய்யாமோ.Agni,
Surya,
Ravana,
Antakaasura,
Yama,
red-eyed Vishnu,
Brahma,
Indira,
Chandra,
Daksha ? the abode of flaws and Yeccha :
these were denuded,
by Him,
Of their honor.
Let us sing His glory that soars up and up,
and gather blooms from lianas.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 [585] 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 ... 3172