Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 [584] 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 ... 3112
8746
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 25, 2016, 09:12:15 AM »
Verse 924:


ஆதலினால் உன்னிறைவன் பொருள்கள் எல்லாம்
    அறிந்ததுநும் முத்திபோல் ஆயிற் றன்றே
ஏதமாம் இவ்வறிவால் உரைத்த நூலும்
    என்றவனுக் கேற்குமா றருளிச் செய்ய
வாதமா றொன்றின்றித் தோற்றான் புத்தன்
    மற்றவனை வென்றருளிப் புகலி மன்னர்
பாததா மரைபணிந்தார் அன்பர் தங்கள்
    பான்மையழி புத்தர்களும் பணிந்து வீழ்ந்தார்.


"So the omniscience of your god is hollow
Like his Moksha; the works in this connection too are
Like that." Thus he replied in the way acceptable to him.
As he had nothing further to argue, he failed
In the disputation; having vanquished him, the devotee
Fell at the flower-feet of the Prince of Pukali;
The Buddhists too having lost faith
In their faith. fell at his feet.   

Arunachala Siva.

8747
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 25, 2016, 09:09:43 AM »
Verse  923:


எடுத்துரைத்த புத்தனெதிர் இயம்பு மன்பர்
    எரியுணர்வுக் கெடுத்துக்காட் டாகச் சொன்னாய்
அடுத்தவுணர் உருவுடைய தன்று சொன்ன
    அனல்வடிவிற் றாம் அதுவும் அறிதி நுங்கோன்
தொடுத்தநிகழ் காலமே யன்றி ஏனைத்
    தொடர்ந்தஇரு காலமுந்தொக் கறியுமாகில்
கடுத்தஎரி நிகழ்காலத் திட்ட தல்லால்
    காணாத காலத்துக் கதுவா தென்றார்.


To Caari Buddha that argued thus, the devotee
Replied even thus: "You likened the act of fire
To that of consciousness; know that whereas consciousness
Is without form, fire has a form; if your god
Can know not only time present but time past and future too,
And that too simultaneously, know that the fire raised
In time present (cited by you as an example),
Can neither burn in time past nor future.   

Arunachala Siva.

8748
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 25, 2016, 09:07:27 AM »
Verse  922:


உணர்வுபொதுச் சிறப்பென்ன இரண்டின் முன்ன
    துளவான மரப்பொதுமை உணர்தல் ஏனைப்
புணர்சிறப்பு மரங்களில்வைத் தின்ன தென்றல்
    இப்படியால் வரம்பில்லாப் பொருள்கள் எல்லாம்
கொணரும்விற கினைக்குவைசெய் திடினும் வேறு
    குறைத்தவற்றைத் தனித்ததனியே இடினும் வெந்தீத்
துணர்கதுவிச் சுடவல்ல வாறு போலத்
    தொகுத்தும்விரித் துந்தெரிக்குந் தொல்லோன் என்றான்.


"Knowledge is of two types, general and special;
Knowing all to be trees in a wood is of the former category;
Identification of each and every tree comes
From special knowledge; this is so in respect of all things;
All the felled trees may be set fire to in a heap;
Or, each felled tree can be set fire to individually;
In any event fierce fire burns them all; even so
Our ancient one could teach (us) wisdom collectively
Or individually." Thus he spoke.   

Arunachala Siva.

8749
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 25, 2016, 09:04:25 AM »
Verse  921:அவ்வுரைகேட் டெதிர்மாற்றம் அறைவ தின்றி
    அணைந்துளன் அம் முத்தியெனும் அதுவும் பாழாம்
கவ்வையில்நின் றவனையெதிர் நோக்கி ஞானக்
    கடலமுதம் அனையவர்தங் காத லன்பர்
பொய்வகையே முத்தியினிற் போனான் முன்பே
    பொருளெல்லாம் உணர்ந்துரைத்துப் போனான் என்றாய்
எவ்வகையால் அவனெல்லாம் உணர்ந்த தீதும்
    இல்லதுரைப் பாய்எனினும் ஏற்போ மென்றார்.


Stymied by the words of the devotee, Caari Buddha
Stood stricken with sorrow as his dictum
To the effect that his god was poised in Moksha
Became falsified; the devotee of the godly child
Who was like unto the nectar churned out of the sea
Of wisdom, addressing him, said: "You said
Your god attained Moksha with the perishing
Of Gandhas; this is false; you said that before
Attaining Moksha he came by an omniscience and preached the Dharma;
how could he have simultaneously comprehended all things? If you can rightly counter this,
Our objection, we are willing to accept it."

Arunachala Siva.

8750


Once Bhagavan Ramana made a small four line Tamizh poem
describing the Jnani's state.  "Since a Jnani does not have
the body consciousness, his moving about and doing work,
is like the state of a drunkard, who when stone-drunk does
not know whether his clothes are there on his body or not."
Bhagavan Himself changed some words and meter and finally
completed this poem.  A copy was made out by Devaraja
Mudaliar in his notebook.  Bhagavan Ramana further added
that there is no corresponding verse in Bhagavatam about
this concept, but in Sita Rama Anjaneya Samvadam, a Telugu
work, this state is given in great details while speaking about
Jnani's state.  Balarama Reddiar who was in the Hall at that
time said:  Sita Rama Anjaneya Samvadam is to the Telugus
what Kaivalyam is to the Tamizhians.  The book is full of
advaita concepts.

(Source: Day by Day by Devaraja Mudaliar. 20.1.1946.
The actual Tamil verse is also available in the Volume 5
of Arunachala's Ramana, Boundless Ocean of Grace.)

Arunachala Siva.

8751Dr. Karamchandani, the Parsi doctor attended to Bhagavan
during His last days.  He says the tears of sorrow come about
on the lower portion of the eyes.  The tears of bliss come about
on the edge of the eyes.  On the last evening Mrs. Karamchandani
gave a glass of orange juice to Bhagavan.  She had come all
the way from Vellore to see Bhagavan and submit this glass
of orange juice.  She had darshan and Bhagavan took the
juice without bothering about restrictions on food and drink
etc.,  Immediately, the milling crowd outside began chanting
Arunachala Siva, Arunachala Siva and the sound rented the
air in the Asramam.  Karamachandanis saw Bhagavan being
exteremely happy about the approaching time and He shed
tears!  The doctor says that the tears came from the edge of
the eyes!

Arunachala Siva. 

8752
Verse 8:சங்கு திரண்டு முரன்றெழும் ஓசை
தழைப்பன ஆகாதே
சாதி விடாத குணங்கள் நம்மோடு
சலித்திடு மாகாதே
அங்கிது நன்றிது நன்றெனு மாயை
அடங்கிடு மாகாதே
அசைஎ லாம்அடி யாரடி யோம்எனும்
அத்தனை யாகாதே
செங்கயல் ஒண்கண் மடந்தையர் சிந்தை
திளைப்பன ஆகாதே
சீரடி யார்கள் சிவாநு பவங்கள்
தெரிந்திடு மாகாதே
எங்கும் நிறைந்தமு தூறு பரஞ்சுடர்
எய்துவ தாகாதே
ஈறறி யாமறை யோன்எனை ஆள
எழுந்தரு ளப்பெறிலே .


To rule me if He,
the Author of the Vedas,
whose infinity is unknown,
deigns to manifest before me:
Will not the sweetness of the orchestrated sound of many a conch and Chank cease to flourish?
Will not traits attaching to castes cease to vex us?
Will not then,
the delusion that affirms:
"This is good,
aye,
this is good"  cease to abate?
Will not desire remain restricted to the thought that we are but the servitors of God's servitors?
Will the longing for women whose bright eyes are like the red carp,
thrive in splendour?
Will the godly experiences of the glorious servitors become unknowable to us?
Will it be impossible to gain the omnipresent,
nectar-abounding,
supernal Light?

(concluded)

Arunachala Siva.

8753
Verse  7:


சொல்லிய லாதெழு தூமணி யோசை
சுவைதரு மாகாதே
துண்ணென என்னுளம் மன்னிய சோதி
தொடர்ந்தெழு மாகாதே
பல்லியல் பாய பரப்பற வந்த
பராபர மாகாதே
பண்டறி யாதப ராநுப வங்கள்
பரந்தெழு மாகாதே
வில்லியல் நன்னுத லார்மயல் இன்று
விளைந்திடு மாகாதே
விண்ணவ ரும்அறி யாத விழுப்பொருள்
இப்பொரு ளாகாதே
எல்லையி லாதன எண்குண மானவை
எய்திடு மாகாதே
இந்து சிகாமணி எங்களை ஆள
எழுந்தரு ளப்பெறிலே.


If,
He who wears the crescent as His crest-jewel,
manifests before us to redeem and rule us:
Will the joy of the ineffable and pure sonal sound cease?
Will the ever-crescent Light that,
on a sudden,
entered my being,
cease?
Will the will of the supernal Ens that came down to annul the manifold troubles,
cease to fructify?
Will the transcendental experiences,
unknown in the past,
cease to manifest and pervade?
Will the passion for women whose lovely foreheads resemble a bow,
press for fulfillment?
Will it not dawn that this indeed is the lofty Ens Entium which is unknown to the celestials?
Will the eight infinite Gunas cease to abide in me?


Arunachala Siva.

8754
Verse  6:


பொன்னிய லுந்திரு மேனிவெண் ணீறு
பொலிந்திடு மாகாதே
பூமழை மாதவர் கைகள் குவிந்து
பொழிந்திடு மாகாதே
மின்னியல் நுண்ணிடை யார்கள் கருத்து
வெளிப்படு மாகாதே
வீணை முரன்றெழும் ஓசையில் இன்பம்
மிகுத்திடு மாகாதே
தன்னடி யார்அடி என்தலை மீது
தழைப்பன ஆகாதே
தானடி யோம்உட னேஉய வந்து
தலைப்படு மாகாதே
இன்னியம் எங்கும் நிறைந்தினி தாக
இயம்பிடு மாகாதே
என்னைமுன் ஆளுடை ஈசன்என் அத்தன்
எழுந்தரு ளப்பெறிலே.


என்னை முன்னே ஆளாகவுடைய ஈசனும், தந்தையுமாகிய இறைவன் எழுந்தருளப் பெற்றால் பொன்னிறம் பொருந்திய திருமேனியில் திருவெண்ணீறு விளங்கித் தோன்றுதல் ஆகாது போகுமோ? பெரிய முனிவர்களுடைய கைகள் குவிக்கப் பெற்று மலர் மாரியைப் பெய்தல் ஆகாது போகுமோ? மின்னலைப் போன்று நுட்பமான இடையை உடைய பெண்ணினது வஞ்சனை யான எண்ணம் வெளிப்படுதல் ஆகாது போகுமோ? வீணையானது முழங்குதலால் உண்டாகின்ற ஒலியைப் போன்ற இன்பமானது மிகுந்திடுதல் ஆகாது போகுமோ? அவன் அடியாருடைய திருவடிகள் என் தலை மீது விளங்குதல் ஆகாது போகுமோ? அடியோங்கள் உய்தி பெறும்படி, தான் எழுந்தருளி வந்து எங்களுடன் கலத்தல் ஆகாது போகுமோ? எவ்விடத்தும் இனிய ஓசைகள் நிறைந்து இனிமையாக ஒலித்தல் ஆகாது போகுமோ?

(English translation not available.)

Arunachala Siva.

8755
Chapter 13:

1. Ribhu: Listen to that which is hard to find in the world, the cream of all essence and the most high.
All this is the form of the Self. Nothing in the least exists besides the Self.

2.  All is the Self, the Supreme, the highest Self, the all transcending, the Self of the form of eternal bliss.
Nothing exists other than the Self.

3.  Of the perfect form is the great Self; the sacred Self;  the eternal Self.  The Self is of the nature of the
changeless, the blemish-less Self; of the nature of the selfless.

4.  The Self is of the nature of peace and peace-less-ness   There is not a whit other than the Self.  The
individual self is verily the Supreme Self.  The Self which is full of consciousness is with and without
consciousness.  The one Self, the Self of a unitary nature, the Self which is not singular, it is diversted
of the self.

5.  The Self is of the nature of the liberated and the unliberated.  It is devoid of liberation and non-
liberation.  The Self is of the nature of freedom. There is not an iota other than the Self.

6.  The Self of the nature of dual and the non dual.  It is bereft of duality and non duality.  The Self
is void of everything.  There is not a trace besides the Self.

7.  The Self is of the nature of joyful and joy less.  The Self of liberation, the divine Self, the Self is
thought free essence.  There is not an whit besides the Self.

contd.,

Arunachala Siva.           

8756
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 24, 2016, 09:32:12 AM »
Verse  920:

இப்படியால் எய்துமென இசைத்துநீ இங்கு
    எடுத்துக்காட் டியதுயிலும்இயல்பி னான்போல்
மெய்ப்படிய கரணங்கள் உயிர்தா மிங்கு
    வேண்டுதியா னும்மிறைவற் கான போது
செப்பியஅக் கந்தத்தின் விளைவின் றாகித்
    திரிவில்லா முத்தியிற்சென் றிலனும் ஆனான்
அப்படியக் கந்தத்துள் அறிவுங் கெட்டால்
    அம்முத்தி யுடன்இன்ப மணையா தென்றார்.The devotee met his argument thus: "As you refer
To a slumberer who sleeps bereft of the sense
Of likes and dislikes, you imply that your god too
Like him, has perceptive instruments and (embodied) life;
If it were so, he is not bereft of Pancha-Gandha
And is consequentially not poised in everlasting Moksha;
If perception by Pancha-Gandha is lost, his Moksha
Confers on him no bliss at all."

Arunachala Siva.8757
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 24, 2016, 09:29:10 AM »
Verse  919:

சொன்னவுரை கேட்டருளி அன்பர் தாமும்
    தொடர்ந்தவழி பாடுபல கொள்கின் றானுக்
கன்னவற்றி னுடன்பாடும் எதிர்வு மில்லை
    ஆனபோ தவன்பெறுதல் இல்லை யென்றார்
முன்னவற்றி னுடன்பாடும் எதிர்வுமின்றி
    முறுகுதுயில் உற்றானை முனிந்து கொன்றால்
இன்னுயிர்போய்க் கொலையாகி முடிந்த தன்றோ
    இப்படியால் எம்மிறைவற் கெய்தும் என்றார்.The devotee that listened to his words then, said:
"Your god who is supposed to be the recipient
Of adoration will be indifferent to likes and dislikes
(As he is without the faculty to con them;) so
He cannot  accept your adoration."
Then Caari Buddha subjoined: "Even as the sin of murder
That sleeps dead to likes and dislikes,
Our worship too will be linked to our god."   


Arunachala Siva.

8758
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 24, 2016, 09:25:37 AM »
Verse 918:


கந்தமாம் வினையுடம்பு நீங்கி எங்கோன்
    கலந்துளன்முத் தியில்என்றான் என்னக் காணும்
இந்திரியங் கண்முதலாம் கரணந் தானும்
    இல்லையேல் அவனுணர்ச்சி யில்லை யென்றார்
முந்தையறி விலனாகி உறங்கி னானை
    நிந்தித்து மொழிந் துடல்மீ தாடினார்க்கு
வந்தவினைப் பயன்போல வழிபட் டார்க்கும்
    வருமன்றோ நன்மையென மறுத்துச் சொன்னான்.

"With the annihilation of the pancha-gandha body
Bred by twofold deed, our god is poised in Moksha;
(So, temple, form, festival and Pooja are proper)"
He said; then the devotee said: "Rid of the perceiving
Faculties like the eye and other organs
Your god stands bereft of perception."
Caari Buddha thereupon said: "Even as one that
Scandalizes and kicks a slumberer who sleeps
Bereft of sin, is visited with the consequences
Of the sins one commits, they that hail our god
Who is bereft of sense perception and who is poised
In Moksha, will be rewarded."   

Arunachala Siva.

8759
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 24, 2016, 09:22:12 AM »
Verse  917:


ஆங்கவன்தான் உரைத்தமொழி கேட்ட அன்பர்
    அதனைஅனு வாதஞ்செய் தவனை நோக்கித்
தாங்கியஞா னத்துடனாம் கந்தம் ஐந்தும்
    தாம்வீந்து கெட்டனவேல் தலைவன் தானும்
ஈங்குளன் என் றவனுக்கு விடயமாக
    யாவையுமுன் இயற்றுதற்கு விகார மேசெய்
தோங்குவடி வமைத்துவிழ வெடுக்கும் பூசை
    கொள்வார்ஆர் உரைக்கவென உரைக்க லுற்றான்.


Listening to his words, the devotee iterated his words
And said: "Deeming him to be present in the consecrated
Vihara where his great idol is installed,
Ritual worship and festivals are held for his acceptance;
If your God that bore all the five Gandhas
Had them clean annihilated, who is it
That receives and accepts these? pray, tell me."
Thus questioned he began to answer as follows:

Arunachala Siva.

8760
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 24, 2016, 09:19:24 AM »
Verse  916:


என்றுரைத்த சாரிபுத்தன் எதிர்வந் தேற்ற
    இருந்தவத்துப் பெருந்தன்மை அன்பர் தாமும்
நன்றுமது தலைவன்தான் பெற்றா னென்று
    நாட்டுகின்ற முத்திதான் யாவ தென்றார்
நின்றவுரு வேதனையே குறிப்புச் செய்கை
    நேர்நின்ற ஞானமென நிகழ்ந்து ஐந்தும்
ஒன்றியகந் தத்தழிவே முத்தி யென்ன
    உரைசெய்தான் பிடகத்தின் உணர்வு மிக்கான்.

When Caari Buddha thus spoke, the devotee
Of great tapas and lofty magnificence, said:
"Well, what may the nature of the Moksha be that your God
Is said to have attained?" Then Caari Buddha
Well-versed in the Pitakas said: "The annihilation
Of the five gandhas-- rupa, vetana,
Samagngnaa, samkaara and gnaana--, is Moksha.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 [584] 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 ... 3112