Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 [584] 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 ... 3159
8746
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 09, 2016, 09:02:15 AM »
Verse 138:கரையேறிப் பரவையா
    ருடன்கனக மானதெலாம்
நிரையேஆ ளிற்சுமத்தி
    நெடுநிலைமா ளிகைபோக்கித்
திரையேறும் புனற்சடிலத்
    திருமூலட் டானத்தார்
விரையேறு மலர்ப்பாதந்
    தொழுதணைந்தார் வீதியினில்.   

At the bank of the tank he had the bars of gold
Duly borne on the heads of carriers, and he
Bade them and Paravaiyaar to proceed to the mansion
Digit with a great threshold; he then moved into the temple,
Hailed the flower-feet of Tirumoolatta Naathar
In whose crest the billowy Ganga courses;
This done, he moved out to the street.

Arunachala Siva.

8747
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 09, 2016, 09:00:14 AM »
Verse  137:


மீட்டுமவர் பரவுதலும்
    மெய்யன்ப ரன்பில்வரும்
பாட்டுவந்து கூத்துவந்தார்
    படுவாசி முடிவெய்தும்
ஓட்டறுசெம் பொன்னொக்க
    ஒருமாவுங் குறையாமல்
காட்டுதலும் மகிழ்ந்தெடுத்துக்
    கொண்டுகரை யேறினார்.   When he again hailed Him, the Lord-Dancer who was
Pleased with the devotional hymns of the loving servitor,
Revealed to him the ruddy gold matching his piece
And not a whit less in its touch; he rejoiced as he
Took it out, and carried it to the bank.   

Arunachala Siva.


8748
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 09, 2016, 08:58:09 AM »
Verse  136:


ஞாலம்வியப் பெய்தவரு
    நற்கனகம் இடையெடுத்து
மூலமெனக் கொடுபோந்த
    ஆணியின்முன் னுரைப்பிக்க
நீலமிடற் றவரருளால்
    உரைதாழப் பின்னும் நெடு
மாலயனுக் கரியகழல்
    வழுத்தினார் வன்றொண்டர்.   

When he thus brought out the goodly gold whilst the world
Wondered at it, he compared its touch with that
Of the original piece which he had sliced away
From a bar; by the grace of the blue-throated Lord
It proved to be inferior; once again Van-Tondar hailed
The ankleted Feet inaccessible to Vishnu and Brahma.

Arunachala Siva.


8749
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 09, 2016, 08:55:11 AM »
Verse  135:


கொந்தவிழ்பூங் கொன்றைமுடிக்
    கூத்தனார் திருவருளால்
வந்தெழுபொன் திரளெடுத்து
    வரன்முறையாற் கரையேற்ற
அந்தரத்து மலர்மாரி
    பொழிந்திழிந்த தவனியுளோர்
இந்தஅதி சயமென்னே
    யார்பெறுவார் எனத்தொழுதார்.By the grace of the Dancer who wears clusters
Of Konrai blooms, the heap of gold materialized;
He duly carried it to the bank of the tank;
The ethereal world showered flowers; men on earth
Exclaiming, "What may this wonder be? Who can cause.
This to happen?" adored
the mirific event.

Arunachala Siva.

8750
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 09, 2016, 07:45:19 AM »
Verse  134:


ஏத்தாதே இருந்தறியேன்
    எனுந்திருப்பாட் டெவ்வுலகும்
காத்தாடும் அம்பலத்துக்
    கண்ணுளனாங் கண்ணுதலைக்
கூத்தாதந் தருளாய்இக்
    கோமளத்தின் முன்னென்று
நீத்தாருந் தொடர்வரிய
    நெறிநின்றார் பரவுதலும்."Yetthaathu irunthariyane": Thus opened the ninth hymn
Of the divine decade; thus he addressed
The Lord-Protector-- the Lord Dancer of the Ambalam-- :
"O Dancer, deign to grant me the gold even before her
Who is so soft and young and beauteous!"
When thus he who was poised in the way inaccessible
Even to men of renunciation hailed the Lord,


Arunchala Siva.

8751
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 09, 2016, 07:42:36 AM »
Verse  133:

முட்டஇமை யோரறிய
    முதுகுன்றில் தந்தபொருள்
சட்டநான் பெறாதொழிந்த
    தளர்வினால் கையறவாம்
இட்டளத்தை இவளெதிரே   
    கெடுத்தருளும் எனுந்திருப்பாட்
டெட்டளவும் பொன்காட்டா
    தொழிந்தருள ஏத்துவார்.


He sang in succession eight hymns in which
He described how he languished as he could not
Recover swiftly the gold which the Lord conferred
On him at Muthukunru to the knowledge of the celestial beings,
And he prayed that the Lord should be pleased
To do away with his helplessness in the presence of Paravai;
Even then the Lord would not make him come by the gold;
So he continued to hail Him.

Arunachala Siva.


8752
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 09, 2016, 07:40:10 AM »
Verse  132:முன்செய்த அருள்வழியே
    முருகலர்பூங் குழற்பரவை
தன்செய்ய வாயில்நகை
    தாராமே தாருமென
மின்செய்த நூன்மார்பின்
    வேதியர்தாம் முதுகுன்றில்
பொன்செய்த மேனியினீர்
    எனப்பதிகம் போற்றிசைத்து.The Brahmin that wore the bright sacred thread--,
With intent to persuade the Lord to grant him the gold
Even as He was pleased to assure him gracefully
At Muthukunru in the recent past, and without causing
Paravai of flower-bedecked locks to cast in jibe
A smile from her ruddy lips, began to hymn and hail
The Lord of Muthukunru in a decade opening thus:
"Pon seytha Meniyineer!"

Arunachala Siva.

8753
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 09, 2016, 07:37:58 AM »
Verse  131:


நீற்றழகர் பாட்டுவந்து
    திருவிளையாட் டில்நின்று
மாற்றுறுசெம் பொன்குளத்து
    வருவியா தொழிந்தருள
ஆற்றினிலிட் டுக்குளத்தில்
    தேடுவீர் அருளிதுவோ
சாற்றுமெனக் கோற்றொடியார்
    மொழிந்தருளத் தனித்தொண்டர்.   


The beauteous Lord resplendent with the Holy Ash
Who delighted to hear the hymns of Aaroorar
And bent upon a divine lila, would not make available
The gold; then remarked the be-jewelled beauty thus:
?Having consigned it to the river, you search for it
In the tank; pray tell me, if this is how you grace me!?
When she spake thus the peerless servitor-

Arunachala Siva.

8754
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 08, 2016, 03:45:43 PM »
Verse  130:


மற்றதனின் வடகீழ்பால்
    கரைமீது வந்தருளி
முற்றிழையார் தமைநிறுத்தி
    முனைப்பாடித் திருநாடர்
கற்றைவார் சடையாரைக்
    கைதொழுது குளத்தில்இழிந்து
அற்றைநாள் இட்டெடுப்பார்
    போல்அங்குத் தடவுதலும்.


He came to the flight of steps in the north-eastern part
Of the tank; there he stationed the one that wore
Jewels wrought with cunning; then, he of Tirumunaippaadi
With pleached hands, adored the Lord of matted hair;
Descended into the tank, and began to ply his hand under the water
To take out the gold, as though he had that day
Just then dropped it into the tank.

Arunachala Siva.8755
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 08, 2016, 03:43:18 PM »
Verse  129:


ஆங்கவரும் உடன்போத
    வளவிறந்த விருப்பினுடன்
பூங்கோயி லுண்மகிழ்ந்த
    புராதனரைப் புக்கிறைஞ்சி
ஓங்குதிரு மாளிகையை
    வலம்வந்தங் குடன்மேலைப்
பாங்குதிருக் குளத்தணைந்தார்
    பரவையார் தனித்துணைவர்.   

Then in boundless delight, he proceeded to the Poongkoyil
And adored its Lord who abides there in joy;
Circumambulating the lofty shrine, he came
To the divine tank situate on the west.

Arunachala Siva.

8756
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 08, 2016, 03:41:02 PM »
Verse  128:


என்னஅதி சயம்இதுதான்
    என்சொன்ன வாறென்று
மின்னிடையார் சிறுமுறுவ
    லுடன்விளம்ப மெய்யுணர்ந்தார்
நன்னுதலாய் என்னுடைய
    நாதனரு ளாற்குளத்தில்
பொன்னடைய எடுத்துனக்குத்
    தருவதுபொய் யாதென்று.


Thus told. she of the fulgurant waist,
With her face lit up by a smile, exclaimed thus:
"What marvel indeed is this! What is it that you say!"
Then he of truthful consciousness, spake thus:
"O you of fair forehead! By the grace of my Lord,
I will not fail to retrieve the gold
From the tank and give it to you."

Arunachala Siva.   8757
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 08, 2016, 03:38:22 PM »
Verse 127:


நாயனார் முதுகுன்றர்
    நமக்களித்த நன்னிதியம்
தூயமணி முத்தாற்றில்
    புகவிட்டேம் துணைவரவர்
கோயிலின்மா ளிகைமேல்பால்
    குளத்தில்அவ ரருளாலே
போய்எடுத்துக் கொடுபோதப்
    போதுவாய் எனப்புகல.One day he told her thus: "Our Lord of Muthu Kunru
Blessed us with goodly wealth; I had consigned it
To the holy Manimutthu river; now fare forth
With me to retrieve it by His grace from the tank
Situate on the west of the temple of the Lord
Who is the
(sole) help unto me."

Arunachala Siva.


8758
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 08, 2016, 03:35:44 PM »
Verse  126:

பொங்குபெரு விருப்பினொடு
    புரிகுழலார் பலர்போற்றப்
பங்கயக்கண் செங்கனிவாய்ப்
    பரவையார் அடிவணங்கி
எங்களையும் நினைந்தருளிற்
    றெனஇயம்ப இனிதளித்து
மங்கைநல்லா ரவரோடும்
    மகிழ்ந்துறைந்து வைகுநாள்.Paravaiyaar whose eyes were like lotus-flowers and whose lips
Were like ruddy Kovvai fruit, hailed in ever-swelling love
By damsels of plaited hair, fell at his feet in adoration.
She said: "Great indeed is your gracious arrival
Thinking on us, even us." He spoke to her
Sweet words, and joyously abode with her.

Arunachala Siva.


8759
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 08, 2016, 03:33:41 PM »
Verse  125:மூவாத முதலாகி
    நடுவாகி முடியாத
சேவாருங் கொடியாரைத்
    திருமூலட் டானத்துள்
ஓவாத பெருங்காதல்
    உடனிறைஞ்சிப் புறம்போந்து
தாவாத புகழ்ப்பரவை
    யார்திருமா ளிகைசார்ந்தார்.

In great and unabated love he worshipped the Lord whose
Banner sports the ever-young Bull and who is without
Beginning, middle or end; then he moved out and reached
The beautiful mansion of flawlessly glorious Paravaiyaar.

Arunachala Siva.

8760
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 08, 2016, 03:31:00 PM »
Verse 124:


செல்வமலி திருவாரூர்த்
    தேவரொடு முனிவர்களும்
மல்குதிருக் கோபுரத்து
    வந்திறைஞ்சி உள்புக்கங்
கெல்லையிலாக் காதன்மிக
    எடுத்தமலர்க் கைகுவித்துப்
பல்குபெருந் தொண்டருடன்
    பரமர்திரு முன்னணைந்தார்.


At Tiruvaaroor of great opulence, he came
To the divine tower thronged by the celestial beings and the Munis,
Adored it, moved in, and in aeviternal devotion, folded
His hands above his head in adoration; then
With the thronging devotees, he came before the Supreme One.

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 [584] 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 ... 3159