Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 [584] 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 ... 3189
8746
Adaikala Pathu:

Decade on surrender.


Pakva Nirnayam:


1.

செழுக்கமலத் திரளனநின் சேவடிசேர்ந்
    தமைந்த
பழுத்தமனத் தடியர்உடன் போயினர்யான்
    பாவியேன்
புழுக்கணுடைப் புன்குரம்பைப் பொல்லாக்கல்வி
    ஞானமிலா
அழுக்குமனத் தடியேன் உடையாய்உன்
    அடைக்கலமே.

Your salvific feet are like the dense and beautiful lotus flowers;
having gained them Your servitors of fit and ripe mind had gone with You.
I am a sinner;
my body is infested with worms;
I am evil;
I am bereft of learning;
My mind is full of filth.
Such is me,
Your servitor.
O Lord-Owner,
You are my - Your servitor's refuge.

Arunachala Siva.
8747
8.  Brahman alone are these great ones.  This adorable is ever Brahman.  This boundless
universe is Brahman alone.  Brahman alone am I.  There is no fear.

9.  Brahman alone am I and ever the mind.  Brahman alone am I, not 'this'.  Brahman
alone am I and verily the illusory.  Brahman alone am I and this delusion.

10.  Brahman alone is all settled theories. Brahman alone is the seat of mind.
Brahman alone is all the homes.  Brahman alone is the assemblage of Sages.

11.  Brahman alone am I, not another.  Brahman alone is worship of the Guru.
Brahman is not even a trifle of something other.  Brahman is all ever.

12. Brahman alone is of the form of the triad of qualities.  Brahman alone is of the form of Hari.  Other than Brahman there is no state.  There is not a moment other than Brahman for me.

13.  Brahman alone am I, not another word.  Brahman alone am I, nothing else that is heard. Brahman alone am I without par.  All is indeed Brahman alone

14.  Brahman alone am I.  I have no enjoyments.  Brahman alone am I.  I have no separateness.  Brahman alone am I;  there are no great ones.  Brahman alone is of the form of Brahman.

contd.,

Arunachala Siva.       

8748
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 27, 2016, 09:08:49 AM »
Verse  350:


பரவையார் தம்பால் நம்பி
    தூதராம் பாங்கிற் போன
அரவணி சடையார் மீண்டே
    அறியுமாறு அணையும் போதில்
இரவுதான் பகலாய்த் தோன்ற
    எதிரெழுந் தணையை விட்ட
உரவுநீர் வெள்ளம் போல
    ஓங்கிய களிப்பிற் சென்றார்.


When the Lord who sports a serpent in His matted hair
Returned in His own form Paravaiyaar's house
After His visit as a messenger, the night blazing bright
Looked as though it were but day; up rose Nambi
And rushed to greet Him in great joy;
It was like the violent flowing
Of flood, breaking the dam.


Arunachala Siva.

8749
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 27, 2016, 09:06:06 AM »
Verse  349:


வழியெதிர் கொள்ளச் செல்வர்
வரவுகா ணாது மீள்வர்
அழிவுற மயங்கி நிற்பர்
அசைவுடன் இருப்பர் நெற்றி
விழியவர் தாழ்த்தா ரென்று
மீளவு மெழுவர் மாரன் பொழிமலர் மாரி வீழ
ஒதுங்குவார் புன்க ணுற்றார்.He rose up and proceeded to meet Him on His way;
Not beholding Him, he would return; he would
Stand bewildered; he would feel wilted;
He would rise up, saying, "He will not,
The Lord of three eyed vision, delay."
Then he would move aside when Manmatha
Showered his flowery darts on him; thus he grieved.

Arunachala Siva.

8750
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 27, 2016, 09:03:31 AM »
Verse  348:


போயவள் மனையில் நண்ணும்
    புண்ணியர் என்செய் தாரோ
நாயனார் தம்மைக் கண்டால்
    நன்னுதல் மறுக்கு மோதான்
ஆயஎன் அயர்வு தன்னை
    அறிந்தெழுந் தருளி னார்தாம்
சேயிழை துனிதீர்த் தன்றி
    மீள்வதும் செய்யார் என்று.


He mused thus: "What would have the Holy One
Done, when He arrived at her house?"
Would she refuse (to accept me) when the Lord
Comes in person espousing my cause?
Surely He who went there alive to my distress,
Will not return without pacifying the jeweled beauty.

Arunachala Siva.


8751
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 27, 2016, 09:01:03 AM »
Verse  347:

தூதரைப் போக விட்டு
    வரவுபார்த் திருந்த தொண்டர்
நாதரைஅறிவி லாதேன்
    நன்னுதல் புலவி நீக்கப்
போதரத் தொழுதேன் என்று
    புலம்புவார் பரவை யாரைக்
காதலில் இசைவு கொண்டு
    வருவதே கருத்துட் கொள்வார்.


Having sent his messenger, the sevitor eagerly
A waited His return; meanwhile he lamented thus:
"I, an ignoramus, beseeched the Lord-God to pacify
The bouderie of her of fair forehead."
He thought that He would convince Paravaiyaar
And return securing her loving consent.

Arunachala Siva.

8752
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 27, 2016, 08:56:59 AM »
Verse  346:


நம்பர்தாம் அதனைக் கேட்டு
    நகையும்உட் கொண்டு மெய்ம்மைத்
தம்பரி சறியக் காட்டார்
    தனிப்பெருந் தோழ னார்தம்
வெம்புறு வேட்கை காணும்
    திருவிளை யாட்டின் மேவி
வம்பலர் குழலி னார்தாம்
    மறுத்ததே கொண்டு மீண்டார்.

The Lord that heard her, inwardly laughed; He would not
Reveal to her His true state: He was pleased
To witness the suffering passion of His unique
And great friend; He was poised for this divine sport:
With the word of refusal of her of fragrant hair, He returned.


Arunachala Siva.


8753
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 27, 2016, 08:54:23 AM »
Verse  345:


அருமறை முனிவ ரான
    ஐயரைத் தைய லார்தாம்
கருமம்ஈ தாக நீர்
    கடைத்தலை வருதல் நுந்தம்
பெருமைக்குத் தகுவ தன்றால்
    ஒற்றியூர் உறுதி பெற்றார்
வருவதற் கிசையேன் நீரும்
    போம்என மறுத்துச் சொன்னார்.

The great woman addressing the Brahmin-Muni,
The great one well-versed in the rare Vedas, said:
"If this be your mission, your coming to this house
Ill-befits your glory; I will not suffer his coming here;
He has his salvation at Otriyoor; please go back."
Thus she couched her refusal.

Arunachala Siva.


8754
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 27, 2016, 08:51:17 AM »
Verse  344:

நாதரும் அதனைக் கேட்டு
    நங்கைநீ நம்பி செய்த
ஏதங்கள் மனத்துக் கொள்ளா
    தெய்திய வெகுளி நீங்கி
நோதகவு ஒழித்தற் கன்றோ
    நுன்னையான் வேண்டிக் கொண்ட
தாதலின் மறுத்தல் செய்ய
    அடாதென அருளிச் செய்தார்.


The Lord that listened to her graciously, spake thus:
"O Nangai*! I have come hither to beseech you
Not to bear in mind Nambi's offences; it is
To rid you of your resentment and to abolish
Your state of suffering I have come;
So it ill-becomes you to decline my request."

(*Young beautiful girl)

Arunachala Siva.8755
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 27, 2016, 08:48:51 AM »
Verse 343:


பங்குனித் திருநா ளுக்குப்
    பண்டுபோல் வருவா ராகி
இங்கெனைப் பிரிந்து போகி
    ஒற்றியூர் எய்தி யங்கே
சங்கிலித் தொடக்குண் டாருக்
    கிங்கொரு சார்வுண் டோநீர்
கங்குலின் வந்து சொன்ன
    காரியம் அழகி தென்றார்.


She subjoined and said: "He who would as usual
Return for the Pangkuni festival, parted from me,
Went to Otriyoor and got enchained by Sangkili;
What indeed attracts him here? O, beautiful
Is the message you have come with, during this night."

Arunachala Siva.

8756
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 27, 2016, 08:46:19 AM »
Verse 342:என்னினைந் தணைந்த தென்பால்
    இன்னதென் றருளிச் செய்தால்
பின்னைய தியலு மாகில்
    ஆம்எனப் பிரானார் தாமும்
மின்னிடை மடவாய் நம்பி
    வரஇங்கு வேண்டு மென்ன
நன்னுத லாருஞ் சால
    நன்றுநம் பெருமை யென்பார்.

When she said, that when informed of the purpose
She would carry out his purpose if it became her,
The Lord said: "O woman of fulgurant waist!
Nampi Aarooran should be welcomed here!"
To this, she of beautiful forehead said: "Great,
Very great, indeed would be our glory (then)!"


Arunachala Siva.

8757
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 27, 2016, 08:43:43 AM »
Verse  341:கங்கைநீர் கரந்த வேணி
    கரந்தவர் அருளிச் செய்வார்
நங்கைநீ மறாது செய்யின்
    நான்வந்த துரைப்ப தென்ன
அங்கயல் விழியி னாரும்
    அதனைநீ ரருளிச் செய்தால்
இங்கெனக் கிசையு மாகில்
    இசையலாம் என்று சொல்லி.


He who concealed the matted hair in which lay
Concealed the Ganga, thereupon said: "If you,
Without declining, be pleased to fulfill my wish,
I will tell you the purpose of My visit."
To this, she whose eyes were beauteous as the Kayal,
Replied thus: "If you be pleased to disclose it
And if it befits me, I will consent to do so."

Arunachala Siva.   

8758
To my query, the Swami replied, 'Oh yes! There lives a Sage in
Tiruvannamalai whose name is Ramana Maharshi. He attained the experience
of Jnana (the ultimate spiritual knowledge) at the age of sixteen and abides ever
in that state.  I visited Him and had His darshan.' I was amazed at this news,
and felt as though struck by a surge of electric current.  It was an exhilaration that
likes of which I had never before felt.  So excited was I, I wanted to fly to Tiruvannamalai at once.

Instantly I sought the Swami's permission to proceed there, much to his annoyance.
'I shall be entering Jeevasamadhi six months from now.  You ought to be present
here to take care of things then.  After that, you are at liberty to go where you please,' he admonished me.  I was in a state of despair when a friend of mind from
my neighboring village came to see me.  His name was Ramakrishna, a year or two
older than me.  He had a special affection and regard for me on account of my
spiritual disciplines, which he too was after.  He was of a wealthy family and arrangements by his elders were under way to conduct his wedding.  But he was
least inclined towards matrimony and one day he came to seek a way our of this
imminent tangle.

I immediately told him, 'I hear there is a Sage in Tiruvannamalai known as
Ramana Maharshi. I myself feel an intense longing to go to Him but I am tied up
for the next six months by my Guru's orders.  Therefore, you set forth for Tiruvannamalai. Later on I shall join you.  As soon as you reach there, write to me
all about the Sage and the spiritual teaching you receive from him.'

contd.,

Arunachala Siva.                   

8759
Verse  10:


அளித்து வந்தெனக் காவஎன் றருளி
    அச்சந் தீர்த்தநின் அருட்பெருங் கடலில்
திளைத்துந் தேக்கியும் பருகியும் உருகேன்
    திருப்பெ ருந்துறை மேவிய சிவனே
வளைக்கை யானொடு மலரவன் அறியா
    வான வாமலை மாதொரு பாகா
களிப்பெ லாம்மிகக் கலங்கிடு கின்றேன்
    கயிலை மாமலை மேவிய கடலே. O Siva presiding over the sacred Perunturai !
O Lord of the empyrean unknowable by him who wields a conch and the one seated on The Lotus !
O One who is concorporate with the daughter of the Mountain !
In mercy,
You came and graced me.
In the great sea of Your grace which annulled my fear,
I plunged,
felt full and quaffed it.
Yet I melt not in devotion.
Feeling excessively prideful,
I stand bewildered,
O Sea of mercy abiding at the great Mount Kailaas !


concluded.

Arunachala Siva.

8760
Verse  9:ஞாலம் இந்திரன் நான்முகன் வானவர்
    நிற்க மற்றெனை நயந்தினி தாண்டாய்
காலன் ஆர்உயிர் கொண்டபூங் கழலாய்
    கங்கை யாய்அங்கி தங்கிய கையாய்
மாலும் ஓலமிட் டலறும்அம் மலர்க்கே
    மரக்க ணேனையும் வந்திடப் பணியாய்
சேலும் நீலமும் நிலவிய வயல்சூழ்
    திருப்பெ ருந்துறை மேவிய சிவனே.O Siva presiding over the sacred Perunturai girt with fields in which carp leap and blue lilies thrive !
While the inhabitants of the earth,
Indira,
The Four-faced and the celestial beings stand awaiting Your grace,
in love,
You redeemed me and rule me sweetly.
Your flower foot smote Death to death;
Ganga rests in Your crest;
Your palm holds the fire.
O Lord,
Bid me - the wooden-eyed -,
reach those Flower feet seeking which Vishnu wails aloud.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 [584] 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 ... 3189