Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 [584] 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 ... 3044
8746
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 28, 2016, 11:06:54 AM »
Verse 313:


அவ்வளவில் ஆளுடைய பிள்ளையார்
    எழுந்தருளி அணுக வெய்தச்
செவ்வியமெய்ஞ்ஞானமுணர் திருஞான
    சம்பந்தன் வந்தான் என்றே
எவ்வுலகுந் துயர்நீங்கப் பணிமாறுந்
    தனிக்காளத் தெழுந்த வோசை
வெவ்வுயிர்க்கும் அவன்கேளா மெல்லியலை
    விட்டெதிரே விரைந்து செல்வான்.


It was then the child ruled by the Lord, was
Nearing the shrine; his arrival was thus
Trumpeted: "Behold! Tirugnaanasambandhar
Of true and redeeming wisdom is come!"
When he who was heaving sighs of distress
Heard the announcement that assured
Deliverance to all the worlds, he left the soft one
And hastened to receive the godly child.


Arunachala Siva.

8747
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 28, 2016, 11:03:52 AM »
Verse  312:


மற்றுவே றொருபரிசால் தவிராமை
    மறிவளரும் கையார் பாதம்
பற்றியே வருங்குலத்துப் பான்மையினான்
    ஆதலினாற் பரிவு தீரப்
பொற்றொடியைக் கொடுவந்து போர்க்கோலச்
    சேவகராய்ப் புரங்கள் மூன்றும்
செற்றவர்தங் கோயிலினுள் கொடுபுகுந்து
    திருமுன்பே இட்டு வைத்தான்.


No treatment would cure her; so he carried her
To the temple of the Lord, who panoplied in martial habit,
Of annihilated the triple cities;
To be cured of the misery he laid her before
The presence of the Lord, as he was of the clan
Which for ever held fast to the worship of the feet
Of the Lord whose hand sports a fawn.

Arunachala Siva.

8748
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 28, 2016, 11:01:12 AM »
Verse  311:


அந்நகரிற் கொல்லிமழ வன்பயந்த
    அரும்பெறல்ஆர் அமுத மென்சொல்
கன்னிஇள மடப்பிணையாங் காமருகோ
    மளக்கொழுந்தின் கதிர்செய் மேனி
மன்னுபெரும் பிணியாகும் முயலகன்வந்
    தணைவுறமெய் வருத்த மெய்தித்
தன்னுடைய பெருஞ்சுற்றம் புலம்பெய்தத்
    தானும்மனந் தளர்வு கொள்வான்.

There in that town, the daughter of Kolli Mazhavan,
Verily a beauteous shoot, a dazzling splendour,
A fawn-like virgin whose speech was ambrosial,
Stood afflicted with Muyalakan; so the chieftain
Sorely languished, pained in body and mind,
While his great kin lamented.

Arunachala Siva.8749
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 28, 2016, 10:58:19 AM »
Verse  310:அங்கணகன் றம்மருங்கில் அங்கணர்தம்
    பதிபிறவும் அணைந்து போற்றிச்
செங்கமலப் பொதியவிழச் சேல்பாயும்
    வயல்மதுவால் சேறு மாறாப்
பொங்கொலிநீர் மழநாட்டுப் பொன்னிவட
    கரைமிசைப் போய்ப் புகலி வேந்தர்
நங்கள்பிரான் திருப்பாச்சி லாச்சிரா
    மம்பணிய நண்ணும் போதில்.


He left that town and adored the merciful One
In all the shrines nearby; he proceeded through
Mazhanaadu rich in its roaring wealth of waters
And fields ever miry as lotuses hit by the leaping
Cale-fish burst and spill their honey thither;
He traveled on the northern bank of the Ponni;
The Prince of Pukali neared the shrine
Of our Lord?s Tiru-p-Paacchilaacchiraamam.


Arunachala Siva.

8750
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 28, 2016, 10:55:44 AM »
Verse 309:


சென்றுதிரு மாந்துறையில் திகழ்ந்துறையும்
    திருநதிவாழ் சென்னி யார்தம்
முன்றில்பணிந் தணிநெடுமா ளிகைவலஞ்செய்
    துள்புக்கு முன்பு தாழ்ந்து
துன்றுகதிர்ப் பரிதிமதி மருத்துக்கள்
    தொழுதுவழி பாடு செய்ய
நின்றநிலை சிறப்பித்து நிறைதமிழின்
    சொல்மாலை நிகழப் பாடி.He adored the court of the Lord who is enthroned
In Tirumaanthurai and in whose crown courses
The Ganga of multitudinous fords; he circumambulated
The long and beauteous shrine, prostrated
Before the Lord, and hymned in ever-during garlands
Of Tamizh verse, the glory of the Lord who was
Thither hailed by the dense and myriad-rayed
Sun, Moon and Maruts.   

Arunachala Siva.

8751
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 28, 2016, 10:53:25 AM »
Verse 308:


அதன்மருங்கு கடந்தருளால் திருக்கானூர்
    பணிந்தேத்தி ஆன்ற சைவ
முதன்மறையோர் அன்பிலா லந்துறையின்
    முன்னவனைத் தொழுது போற்றிப்
பதநிறைசெந் தமிழ்பாடிச் சடைமுடியார்
    பலபதியும் பணிந்து பாடி
மதகரட வரையுரித்தார் வடகரைமாந்
    துறையணைந்தார் மணிநூல் மார்பர்.


He proceeded from there with the Lord?s grace
To Tiru-k-Kaanoor and thither adored
And hailed the Lord; he came to Anbilaalanthurai
Where abide Aadi-Saiva-Brahmins, and adored Him;
He visited the many shrines of the Lord of matted hair
And hymned Him; then the wearer of the sacred thread
Reached Maanthurai on the western bank where abides
The Lord who peeled off the hide of the hill-like
Tusker from which exuded a cascade of ichor.

Arunachala Siva.


8752
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 28, 2016, 10:51:07 AM »
Verse  307:மழபாடி வயிரமணித் தூணமர்ந்து
    மகிழ்கோயில் வலங்கொண் டெய்திச்
செழுவாச மலர்க்கமலச் சேவடிக்கீழ்ச்
    சென்றுதாழ்ந் தெழுந்து நின்று
தொழுதாடிப் பாடிநறுஞ் சொல்மாலைத்
    தொடையணிந்து துதித்துப் போந்தே
ஒழியாத நேசமுடன் உடையவரைக்
    கும்பிட்டங் குறைந்தார் சின்னாள்.   

He circumambulated the temple of Mazhapaadi
Where beauteous Vayiratthoon Naathar abides;
He came to His presence, stood beneath His lotus-feet
Divinely fragrant; He prostrated before them, rose up
And again adored them; He danced and with his songs
Which are fragrant garlands of verse,
He adorned the Lord, and moved out hailing him;
He abode thither for a few days worshipping
His Lord in ceaseless love.   

Arunachala Siva.

8753K.R.K. Murthy writes in Arunachala's Ramana, Boundless Ocean
of Grace, Volume 6:

1. Once there was a discussion about the foodstuffs such as onions, drumsticks, carrots etc.,
which orthodox people avoid. Bhagavan Ramana remarked that they may do good to the body
but not to the mind.  They may purify the blood and benefit the body but they rouse passions
and are not helpful for the purification of the mind, chiddasuddhi.

2.  Giving up certain fruits, nuts or other foodstuff dear to one, during the pilgrimages to holy
places like Kasi, is one of the practices prevalent among the religious people.  One day Bhagavan
noticed a devotee avoiding a mango on this ground and commented that a better form of 'tyaga' -
renunciation would be to accept whatever one happens to get and not to crave for which
that is not available.

3. Once Bhagavan Ramana also told that one may avoid things that do not agree with one's
constitution and take necessary quantities of suitable ones that do him good.  But maintenance
of body and health should not occupy much attention as it is not our chief pursuit in life.

4. Bhagavan never used to compromise with equality in serving meals.  He never agreed to
accept anything which is not equally shared by His fellow diners.  He was satisfied only when He was
served in the end, after everyone was served.  Even under exceptional situations, He was not willing
to take the food of superior quality unless it was distributed to all. 

5. Bhagavan made people of different tongues in South India quite at home by speaking or
writing in their respective languages.  It requires a great effort to cross the narrow linguistic
barriers and shed the unjustifiable prejudices against other languages and appreciate good
works in them.  Only one who studies one or two languages in addition to his mother tongue
and moves and lives with others has ample opportunities of broadening his outlook and also
reaching others' hearts.  The initial linguistic affinities do not last long and after all, people of
the same mentality flock together whatever their mother tongue is.  Bhagavan Ramana is
particularly adored because He had taken a lot of pains to master several languages and write
His works in the same for the benefit of devotees from various parts.  His glorious example
will continue to influence generations of devotees to put forth their best efforts in this direction
and to come closer by understanding one another better.

(Source:  as indicated above)

Arunachala Siva.   

8754


Bhagavan Ramana's humor is itself quite harmless. His children(the devotees) were also making
jokes like Him, without harming anyone and at the same time revealing highest Truth.

Once one kitchen server, I think it is Sampurnamma, served Bhagavan Ramana with more of rice.
Bhagavan Ramana told her:  It is quite a large quantity.  Sampurnamma said:  "What is
large?  What is small?  It is all in the mind!"

Bhagavan laughed heartily and said:  "O, You are telling my teachings to me!"

Arunachala Siva,

8755
Verse  8.8.:ஈச னேநீ அல்ல தில்லை இங்கும்
    அங்கும் என்பதும்
பேசி னேனொர் பேத மின்மை பேதை
    யேனென் எம்பிரான்
நீச னேனை ஆண்டு கொண்ட நின்ம
    லாஓர் நின்னலால்
தேச னேஓர் தேவ ருண்மை சிந்தி
    யாதுசிந்தையே.

"O Lord-God,
there is nought but You,
Here or Hereafter."
I,
the ignoramus,
have spoken of Your non-difference,
thus.
O my God of all,
O immaculate One who had Redeemed me,
the base one !
O effulgent One !
My mind will not think that there is any God other than You.


contd.,

Arunachala Siva.

8756
Verse 8.7:எய்த லாவ தென்று நின்னை எம்பி
    ரான்இவ் வஞ்சனேற்
குய்த லாவ துன்க ணன்றி மற்றொ
    ருண்மை யின்மையின்
பைத லாவ தென்று பாது காத்தி
    ரங்கு பாவியேற்
கீத லாது நின்க ணொன்றும் வண்ண
    மில்லை யீசனே.O Lord,
when will I reach You?
This deceptious one can gain salvation only through You,
for there is No reality other than You.
Be pleased to save me,
A mere infant.
Alas save me through Your mercy.
This sinner has no means at all to gain salvation at Your feet (with You),
O Lord-God !


contd.,

Arunachala Siva.

8757
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: June 27, 2016, 12:46:41 PM »
Verse  45:


45: தொண்டு செய்யாதுநின் பாதம் தொழாது, துணிந்து இச்சையே
பண்டு செய்தார் உளரோ, இலரோ? அப் பரிசு அடியேன்
கண்டு செய்தால் அது கைதவமோ, அன்றிச் செய்தவமோ?
மிண்டு செய்தாலும் பொறுக்கை நன்றே, பின் வெறுக்கை அன்றே.

அன்னையே! உனக்கு பணிவிடை செய்யாமல், உன் பாதங்களை வணங்காமல், தன் இச்சைப்படியே கடமையைச் செய்த ஞானிகளும் உளர். அவர்களின்படி நான் நடந்தால் நீ வெறுப்பாயோ, அல்லது பொறுத்து அருள் செய்வாயோ, எனக்குத் தெரியாது! ஆயினும், நான் தவறே செய்தாலும், என்னை வெறுக்காமல் பொறுத்துக் கொண்டு நீ அருள் பண்ணுவதே நீதியாகும்.

O Mother!  Without praying and doing jobs for You, without praying to your golden feet, on their own
accord, there were some Jnanis who were doing duties.  If I do like them, I am not sure whether You
will like that or hate that.  I do not know.  But even if I do mistakes, You should not mistake them
and You should confer Your grace on me.  And that is the Justice.

contd.,

Arunachala Siva.

8758
23.  Wherever there be a holy act, whenever there can be an evil action, whatever is done by you
in truth -- are all illusory, be sure.

24.  All his and all of me are all Brahman, be sure.  Whatever little appears is all illusory, be sure.

25.  Ribhu:

Let me repeat to you the secret and that which is most wondrous, taught to Kumara by Sankara
on the Mount Kailasa.

26.  All is 'That'  alone, consciousness only and the undivided essence only, devoid of even the number
one.  All is awareness alone.

27.  This is all consciousness alone.  All is full of awareness indeed. The reflection of the Self too is
conscious alone.  All is full of awareness, indeed.

28.  All world is consciousness alone.  All is full of awareness indeed.  'You being' and 'my  being' too
are consciousness alone.  There is not a whit besides awareness.

29.  Space, earth, air, fire, Brahma, Hari.  Siva - the least whatever of these and even a trifle other than'
these too -- are all full of awareness indeed.'

30.  Whatever consciousness there is, that is all undivided essence alone.  The past and future are
consciousness only.  All is awareness indeed.

contd.,

Arunachala Siva..         

8759
422. The ignorant one, because of his confounding body with the Self, thinks of himself as with form
and extensive with that body.  The Sage is aware of the Self as infinite, formless Being, this is the distinction
in the meaning of what is said by these two.

423.  What is seen as the 'body' by the ignorant appears to the Sage only as the Self;  and He refers to it
as 'I', ignoring the body form through His Right Awareness.

424.Also, when the two say that the world is real, there is difference in the meaning, though the words
are the same. For the ignorant one the Reality is veiled by the differences, while to the Sage It appears
as it really is.

425. Unaware of the Substratum of the world-appearance,seeing only the superimposed multitude of
inert objects, and believing that this word of objects is real in its own right, the ignorant one says:
'The world is real.'

426. On the other hand, to the Sage there shines only the Substratum, which is the Pure Reality,
nameless and formless.  For Him the superimposition does not appear as real.  That being the case,
how can He say that the world is unreal?

427.  This world, which, to the one whose eye is blinded by the unawareness of his own Real Self,
conceals the Supreme Being, is itself concealed,to the One whose eye is purified by the Right Awareness
of that Self, by that same Supreme Being.

428. Just as one, that has become wise as the truth of the mirage, may again see the mirage without
being deluded, so too the Sage, seeing this world, does not think of it as real, as does the ignorant one.                             
   
contd.,

Arunachala Siva.

8760
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 27, 2016, 10:34:45 AM »
Verse 306:

செங்கைமான் மறியார்தந் திருமழபா
    டிப்புறத்துச் சேரச் செல்வார்
அங்கையார் அழலென்னுந் திருப்பதிகம்
    எடுத்தருளி அணைந்த போழ்தில்
மங்கைவாழ் பாகத்தார் மழபாடி
    தலையினால் வணங்கு வார்கள்
பொங்குமா தவமுடையார் எனத்தொழுது
    போற்றிசைத்தே கோயில் புக்கார்.As he reached the outskirts of Tirumazhapaadi
Whose Lord sports a fawn in His roseate hand,
He hymned a decad beginning with the words:
"Angkaiyaar azhal." Adoring, and singing
That they who adore with their heads Mazhapaadi,
Are persons of great and soaring tapas,
He entered the temple.   

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 [584] 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 ... 3044