Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 [583] 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 ... 3195
8731
Verse  3:


பாடிமால் புகழும் பாதமே அல்லால்
    பற்றுநான் மற்றிலேன் கண்டாய்
தேடிநீ ஆண்டாய் சிவபுரத் தரசே
    திருப்பெருந் துறையுறை சிவனே
ஊடுவ துன்னோ டுவப்பதும் உன்னை
    உணர்த்துவ துனக்கெனக் குறுதி
வாடினேன் இங்கு வாழ்கிலேன் கண்டாய்
    வருகஎன் றருள்புரி யாயே.


Lo,
I have support none save the feet hailed and sung by Vishnu !
O Sovereign of Sivapuram !
O Siva abiding at the sacred Perunturai !
Of Your Own volition,
You chose and ruled me.
Ha,
I sulk with You and delight in You.
It is You Who should initiate me in Your way.
Lo,
I wilt;
I will not live here hereafter.
Pray,
bid me,
In grace,
to come unto You.


Arunachala Siva.

8732
Verse  2:வம்பனேன் தன்னை ஆண்டமா மணியே
    மற்றுநான் பற்றிலேன் கண்டாய்
உம்பரும் அறியா ஒருவனே இருவர்க்
    குணர்விறந் துலகமூ டுருவுஞ்
செம்பெரு மானே சிவபுரத் தரசே
    திருப்பெருந் துறையுறை சிவனே
எம்பெரு மானே என்னையாள் வானே
    என்னைநீ கூவிக்கொண் டருளே.


O great Gem who ruled me - a wastrel !
Lo,
I have Support none other than You.
O One unknown even to the celestial beings !
O salvific God who beyond The Two,
penetrated through the worlds !
O Sovereign of Sivapuram !
O Siva abiding at the sacred Perunturai !
O our God !
O One who rules me !
In grace,
call me to come unto You.

Arunachala Siva.

8733
Vaazhap Pathu:

Desire as to not to live any longer in this world:

The way for liberation:


Verse  1:

பாரொடு விண்ணாய்ப் பரந்த எம்பரனே
    பற்றுநான் மற்றிலேன் கண்டாய்
சீரொடு பொலிவாய் சிவபுரத் தரசே
    திருப்பெருந் துறையுறை சிவனே
யாரொடு நோகேன் ஆர்க்கெடுத் துரைக்கேன்
    ஆண்டநீ அருளிலை யானால்
வார்கடல் உலகில் வாழ்கிலேன் கண்டாய்
    வருகஎன் றருள்புரி யாயே.

O God who pervades earth and heaven !
Lo,
I have Other than You,
support none.
O One who blazes in splendor !
O Sovereign of Sivapuram !
O Siva abiding at the sacred Perunturai !
Whom shall I blame?
To whom Will I appeal?
If You who ruled me bless me not with grace,
I desire not to live in this world.
Pray bid me,
in grace,
to come unto You.

Arunachala Siva.


8734
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 31, 2016, 08:06:49 AM »
Tirumoola Nayanar Puranam:

Verse  1:

அந்தியிளம் பிறைக்கண்ணி
    அண்ணலார் கயிலையினில்
முந்தைநிகழ் கோயிலுக்கு
    முதற்பெருநா யகமாகி
இந்திரன்மால் அயன்முதலாம்
    இமையவர்க்கு நெறியருளும்
நந்திதிரு வருள்பெற்ற
    நான்மறையோ கிகளொருவர்.


In Mount Kailaas of the Lord who wears the young
And crepuscular crescent in His crest, Nandi, the Chamberlain,
In the hoary and ever-during temple, regulates the entry
Of Indra, Vishnu, Brahma and other Devas for the darshan
Of Lord Siva; a Siva-yogi well-versed in the four Vedas
And initiated by Nandi thrived there.

Arunachala Siva.

8735
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 31, 2016, 08:02:06 AM »
Verse  409:


நள்ளிருள் நாய னாரைத்
    தூதுவிட் டவர்க்கே நண்பாம்
வள்ளலார் ஏயர் கோனார்
    மலரடி வணங்கிப் புக்கேன்
உள்ளுணர் வான ஞானம்
    முதலிய வொருநான் குண்மை
தெள்ளுதீந் தமிழாற் கூறுந்
    திருமூலர் பெருமை செப்ப.   


He, the patron, became a friend of Aaroorar who during
Midnight employed our Lord as his messenger;
He is Yeyarkone; adoring his flower-feet, I now
Proceed to narrate the glory of Tirumoolar
Who, in sweet and clear Tamizh, expounded the truth
Of the fourfold way culminating in Jnaanam
Which is inward realization.

(Kalikkama Nayanar  -  concluded.)

Arunachala Siva.8736
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 31, 2016, 07:59:40 AM »
Verse  408:

அங்கினி தமர்ந்து நம்பி
    அருளினான் மீண்டு போந்து
பொங்கிய திருவின் மிக்க
    தம்பதி புகுந்து பொற்பில்
தங்குநாள் ஏயர் கோனார்
    தமக்கேற்ற தொண்டு செய்தே
செங்கண்மால் விடையார் பாதம்
    சேர்ந்தனர் சிறப்பி னோடும்.   

Having sojourned there in joy, Kalikkaamar
With Aaroorar's gracious leave came back to his town
Abode there poised in piety and performed acts of service
Befitting him; eventually in all splendor he reached
The feet of the Lord whose mount is
The glorious and red-eyed Bull.

Arunachala Siva.


8737
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 31, 2016, 07:56:53 AM »
Verse  407:


சிலபகல் கழிந்த பின்பு
    திருமுனைப் பாடி நாடர்
மலர்புகழ்த் திருவா ரூரின்
    மகிழ்ந்துடன் வந்த ஏயர்
குலமுதற் றலைவ னாருங்
    கூடவே குளிர்பூங் கோயில்
நிலவினார் தம்மைக் கும்பிட்
    டுறைந்தனர் நிறைந்த அன்பால்.   


Thus passed a few days; then the chief
Of Tirumunaippaadi accompanied with the leader
Of the Yeyarkone-clan, came to Tiruvaaroor
And adored the Lord of Poongkoyil with him;
There they abode in perfect love.

Arunachala Siva.

8738
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 31, 2016, 07:53:22 AM »
Verse 406:


இருவரும் எழுந்து புல்லி
    இடைவிடா நண்பி னாலே
பொருவரு மகிழ்ச்சி பொங்கத்
    திருப்புன்கூர்ப் புனிதர் பாதம்
மருவினர் போற்றி நின்று
    வன்தொண்டர் தம்பி ரானார்
அருளினை நினைந்தே அந்த
    ணாளன்என் றெடுத்துப் பாடி.   


Up rose both and embraced each other; loving
Friendliness joyously welled up in them
Without interruption; then they proceeded to Tiruppungkoor
And there hailed the feet of the Holy One; Van-tondar
Setting his mind on the grace of the Lord, hymned
A decade which opened thus: "Antanaalan."

Arunachala Siva.

8739
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 31, 2016, 07:50:47 AM »
Verse  405:

மற்றவர் வணங்கி வீழ
    வாளினை மாற்றி ஏயர்
கொற்றவ னாரும் நம்பி
    குரைகழல் பணிந்து வீழ்ந்தார்
அற்றைநாள் நிகழ்ந்த இந்த
    அதிசயங் கண்டு வானோர்
பொற்றட மலரின் மாரி
    பொழிந்தனர் புவனம் போற்ற   .


When Aaroorar fell at his feet and adored him,
Yeyarkone threw away the dagger and fell at the feet
Of Aaroorar of resounding heroic anklet; witnessing
That day the marvel, the celestial beings showered
Karpaka flowers to the hailing of men on earth.   

Arunachala Siva.

8740
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 31, 2016, 07:47:40 AM »
Verse  404:


கோளுறு மனத்த ராகிக்
    குற்றுடை வாளைப் பற்ற
ஆளுடைத் தம்பி ரானார்
    அருளினால் அவரும் உய்ந்து
கேளிரே யாகிக் கெட்டேன்
    எனவிரைந் தெழுந்து கையில்
வாளினைப் பிடித்துக் கொள்ள
    வன்தொண்டர் வணங்கி வீழ்ந்தார்.


Resolved on self-murder, when he clutched at the dagger,
By the grace of the Lord that rules us, Kalikkaamar
Rising from the dead, shouted: "Woe is me --
(Now) his friend!" As he forthwith caught hold
Of the dagger, Van-tondar adored him and fell at his feet.

Arunachala Siva.

8741
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 31, 2016, 07:44:53 AM »
Verse 403:


வன்தொண்டர் பின்னுங் கூற
    மற்றவர் தம்மைக் காட்டத்
துன்றிய குருதி சோரத்
    தொடர்குடர் சொரிந்துள் ளாவி
பொன்றியே கிடந்தார் தம்மைக்
    கண்டபின் புகுந்த வாறு
நன்றென மொழிந்து நானும்
    நண்ணுவேன் இவர்முன் பென்பார்.


As Van-tondar persisted, they took him to Kalikkaamar;
Blood had gushed forth profusely from him and his
Intestines were jutting out; when he beheld the deceased,
Aaroorar said: "Great indeed is the happening!
I too will join him similarly."

Arunachala Siva.


8742
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 31, 2016, 07:41:51 AM »
Verse  402:


மாதர்தம் ஏவ லாலே
    மனைத்தொழில் மாக்கள் மற்றிங்
கேதமொன் றில்லை யுள்ளே
    பள்ளிகொள் கின்றார் என்னத்
தீதணை வில்லை யேனும்
    என்மனந் தெருளா தின்னம்
ஆதலால் அவரைக் காண
    வேண்டுமென் றருளிச் செய்தார்.   


By the behest of Kalikkaamar's wife, the servants
Of the house said; "There is nothing to grieve;
He slumbers in his room." When so told, Aaroorar
Spake in grace thus: "Even though evil comes not here,
Yet me mind lacks clarity, and so I must behold him."

Arunachala Siva.


8743
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 31, 2016, 07:39:11 AM »
Verse 401:


பான்மைஅர்ச் சனைக ளெல்லாம்
    பண்பினில் வழாமை ஏய்ந்த
நான்மறை தொடர்ந்த வாய்மை
    நம்பியா ரூரர் கொண்டிங்
கியான்மிக வருந்து கின்றேன்
    ஏயர்கோ னார்தாம் உற்ற
ஊனவெஞ் சூலை நீக்கி
    யுடனிருப் பதனுக் கென்றார்.Ritualistic archana was performed to him
In unison with the scriptural rules; it was
Accepted by Nampi Aaroorar, well-versed
In the truths of the fourfold Vedas; then he said:
"I really grieve very much as by now
I have not cured the cruel ache of Yeyarkone; I should
Have done this to sojourn here in his company."

Arunachala Siva.

8744
When the evening came, I approached the ticket counter half an hour in advance
-- only to be told that the tickets to Tiruvannamalai station would not be issued!
This information, the reason for which I could not guess, let me stunned.  An
elderly man by my side, seeing my plight, called me and queried the reason for
my despair, and came out with a solution.  He said, 'There has been an outbreak
of plague in Tiruvannamalai, but the epidemic has lost its intensity.  Still, the railways
have not resumed issuing tickets to that station.  You can, instead, buy a ticket to
Tirukoilur (which was some twenty miles beyond Tiruvannamalai) and board the train.
On the way, this train would anyhow halt at Tiruvannamalai to unload mail bags.
You too can detrain under cover of darkness.'         

This piece of information cam as a great relief.  I tendered all the change I had
asked for a ticket to Tirukoilur, but the amount was still a quarter ana short for
the price of ticket.  Thoroughly vexed, I retired to a corner of the platform thinking
only of Bhagavan.  And Oh!  What compassion! I spotted a quarter ana coin
lying nearby between the tracks.  Grabbing it with haste I rushed again to the ticket
counter.  My train steamed into the station just as the ticket fell to my hand.
I was wonderstruck at Bhagavan's act of grace towards this poor boy. It was
undoubtedly a miracle that I had been meted out with the exact amount I needed,
no more, no less!  May be it was a ruling from Bhagavan that those coming under
His grace would be provided with just the barest necessities!

contd.,

Arunachala Siva.       

8745
27.  I am myself the Self Light shining everywhere.  I am myself Brahman, myself
the body, myself the wholesome, the transcendent person.

28.  I am myself Brahman, the import of 'That thou art'; myself the self shining illuminator.  I am myself the subsidence of individuality.  I am myself the nature of
Isvara.

29. I am myself the supreme Brahman.  I myself am the inexhaustible solitude.
I am the theory and thesis.  I am myself the illuminating Self.

30.  I am myself the resplendent form.  I am myself the completely blemish-less.
I am myself the eternal Self, indeed. I am myself the pure, the lovable and the
unlovable.

31.  I am myself the self abiding; myself divested of the body; myself the Self devoid
of faults; myself abiding as the space.

32.  I am undivided and the whole; filled with essence and un-partitioned.
I am, indeed, the indivisible bliss and the embodiment of the limitless.

33.  Being of this certitude, I am the perfect Self, Brahman alone am I, not
different.  I alone am the eternal Self indeed.  I am the permanent.

contd.,

Arunachala Siva. 
           

Pages: 1 ... 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 [583] 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 ... 3195