Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 [581] 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 ... 3021
8701
(4,5):


போற்றி யென்றும் புரண்டும் புகழ்ந்தும்நின்
றாற்றன் மிக்கஅன் பாலழைக் கின்றிலேன்
ஏற்று வந்தெதிர் தாமரைத் தாளுறுங்
கூற்றம் அன்னதொர் கொள்கையென் கொள்கையே. 


I do not call You in puissant love abounding;
I say not;
``Praise be!
`` I roll not on earth,
stand up and extol You.
My manner is like Yama`s Who defied and reached Your lotus-feet.

contd.,

Arunachala Siva,

8702
Since the Gridhaluru family served the Asramam from December 1922, with great zeal and enthusiasm
surrendering themselves at the feet of Sri Bhagavan, my family spent all our vacation holidays every
year at the feet of Bhagavan.  The compassion and love of Bhagavan was beyond description.  I remember
vividly how my father in law  who suffered from cancer, was looked after by Sri Bhagavan.  In the last
moments of his life he suffered breathlessness.  My wife took Bhagavan by His hand and requested Him
to see her father.  Bhagavan acceded to the request and came and sat by him.  He placed His left hand
on  the head and right hand on the chest.  After a few minutes all suffering ended and he closed his
eyes peacefully. Bhagavan directed the others there no to disturb him.   That was my father in law's
end which was the most gracious blessing he could have received for the service he rendered to the
Asramam.

On another occasion, when my first son named Arunachala, died before his first birthday, we came
to Bhagavan.  He joined with us in our sorrow and later very compassionately spoke to us:
'Who is this child?  Parameswara placed him under your care and he is very fortunate that Arunachala
received him back from the chaos of the ocean of life.  Parameswara  determines  our destiny which is
changeless and unalterable.  So be in peace.'

These words opened our eyes to the reality and the philosophy of life and ever since then we received
various difficult events in our life without being perturbed and peacefully approached the inevitable
problems.

contd.,

Arunachala Siva.             
 

8703
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: June 11, 2016, 11:24:36 AM »
Verse  49:


49: குரம்பை அடுத்து குடிபுக்க ஆவி, வெங் கூற்றுக்கு இட்ட
வரம்பை அடுத்து மறுகும் அப்போது, வளைக்கை அமைத்து,
அரம்பை அடுத்து அரிவையர் சூழ வந்து, அஞ்சல் என்பாய்--
நரம்பை அடுத்து இசை வடிவாய் நின்ற நாயகியே.

நரம்புக் கருவிகளைக் கொண்ட, இசையே வடிவாக உள்ள அபிராமியே! அடியேனாகிய என்னுடைய உடலையும், அதிலே இணைந்த உயிரையும் கொடுமையான எமன் வந்து பறிக்க, நானும் மரணத்திற்கு அஞ்சி வருந்துவேன். அப்பொழுது அரம்பையரும், தேவமகளிரும் சூழ என்னிடத்து வந்து அஞ்சேல் என்பாய்! எனக்கு அருள் புரிவாய்!

O Abhirami who is like the cord having musical instrument producing music.  When, Abhirami, the
Yama comes to snap my life and also the body, I shall be afraid of the loss of life. At that time, You
shall come surrounded by devas and deva-women, and say to me 'Do not fear'!  Please bestow
Your grace on me!   

contd.,

Arunachala Siva.

8704
19.  The Guru does not exist nor does the disciple, in truth.  Because there is only Brahman, be of the
conviction that there is no non self.

20.  In the absence of 'one' there is no 'second' and so is 'one' in the absence of the 'second'. Should
there be an iota of the truth, non truth will also manifest.

21.  Should there be non truth, truth also shall appear.  Auspiciousness arises when inauspiciousness
is perceived.  So does the inauspicious arise when auspiciousness is perceived.

22.  Fear exists when fearlessness is imagined.  By the imagination of fearlessness, fear shows up.
There being Brahman alone, be convinced that non self does not exist.

23.  If there be liberation, bondage is.  In the absence of bondage, liberation is not.  If there is birth,
death occurs; without life death cannot be.

24.  'You' being, 'I' is.  Without 'you', 'I' is not. If 'this' is, so is 'that'. 'That' not being, neither
'this' is.

25. 'Is' implies the absence of 'that'.  If there be nothing, even a little cannot be. With effect there
may be some cause, without it there is none.

contd.,

Arunachala Siva.
                 

8705
297.  This Ignorance, which has the world-form,  appears as real to the ignorant ones, in the Supreme
Being, (who is Consciousness), as jewels, which are unreal, appear as real in gold (which is relatively
real). 

298.  If it be asked, 'How is it said that gold is real,  but jewels are unreal', (the answer is that) the
words are used by our Guru in order to show that the world, which is the subject of comparison,
is unreal.

299.  Since a simile is used for conveying a clear knowledge of the subject of the teaching, the simile
is so presented as to convey the intended meaning.

300.  The jewels were only gold before; they are only that in the middle, and they are that in the end
also.  As compared to the jewels, gold is relatively real because the jewel-forms are transient,
they are unreal.

301.Here impermanence alone is the test of unreality;  permanence itself is affirmed as the quality
of reality.  Hence it follows that ignorance and the world which is born of it, are unreal, exactly
like the serpent in a rope.

302.  Or, as the moving pictures, pass across the un-moving lighted screen in a cinema show,
so the series of pictures, namely the world,  comes and goes on the substratum, the Real which
is un-moving.                 

303.  But in respect of the moving pictures the seer is distinct from them, whereas in the world
pictures the seer is included.   Thus the world differs from the cinema show; the result is that the
world and its seer (the individual) are both unreal.

contd.,

Arunachala Siva.   

8706
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 11, 2016, 09:31:18 AM »
Verse  147:பல்கு தொண்டர்தங் குழாத்தொடும்
    உடன்வரும் பயில்மறை யவர்சூழச்
செல்க திப்பயன் காண்பவர்
    போல்களி சிந்தைகூர் தரக்கண்டு
மல்கு தேவரே முதலனைத்
    துயிர்களும் வணங்கவேண் டினவெல்லாம்
நல்கு தில்லைசூழ் திருவெல்லை
    பணிந்தனர் ஞானஆ ரமுதுண்டார்.   


With the holy throng of devotees
And the Brahmins that came with him
Chanting the Vedas,
With a mind that swelled in ever-increasing joy
He beheld the bourne of Thillai;
He was like unto them steeped in sheer delight
That eyed the destination divine of their life?s odyssey;
For the very bourne of Thillai grants to all lives
--From Devas, the highest, to the lowest--,
The very wish sought by them, when they hail it;
He that had partaken of the nectar of Wisdom
Adored the divine borders that bound Thillai.   

Arunachala Siva.

8707
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 11, 2016, 09:29:07 AM »
Verse  146:


வண்டி ரைத்தெழு செழுமலர்ப்
    பிறங்கலும் மணியும் ஆரமும்உந்தித்
தண்ட லைப்பல வளத்தொடும்
    வருபுனல் தாழ்ந்துசே வடிதாழத்
தெண்டி ரைக்கடற்பவளமும்
    பணிலமும் செழுமணித் திரள்முத்தும்
கொண்டு இரட்டிவந்து ஓதமங்கு
    எதிர்கொளக் கொள்ளிடங் கடந்தேறி.   

The river that in its current carried flower-bunches
Buzzed by bees, gems and sandal-wood
And also the wealth of the groves and gardens,
In lowly worship washed his feet.
The backwaters scattering away coral, chanks,
Other gems and heaps of pearls which they had
From the lucid billowy main carried,
Flowed before him to receive him.
Thus, even thus, he crossed the Kollidam.   

Arunachala Siva.

8708
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 11, 2016, 09:26:59 AM »
Verse  145:


நள்ளி ருட்கண்நின் றாடுவார்
    உறைபதி நடுவுகண் டனபோற்றி
முள்ளு டைப்புற வெள்ளிதழ்க்
    கேதகை முகிழ்விரி மணஞ்சூழப்
புள்ளு டைத்தடம் பழனமும்
    படுகரும் புடைகழிந் திடப்போந்து
கொள்ளி டத்திரு நதிக்கரை
    அணைந்தனர் கவுணியர் குலதீபர்.   


Adoring on the way, the many shrines of the Lord
Who dances at the dead of night,
He passed through the spacious fields--the haunt
Of waterfowls--, and meadows rich with the scent
Of blooming, fragrant screw-pines
Of white and thorny leaves,
And reached the bank of the divine Kollidam.

Arunachala Siva.

8709
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 11, 2016, 09:24:44 AM »
Verse  144:


தாவில்யாழ்ப் பாணரொடும்
    தாதையார் தம்மோடும்
மேவியசீ ரடியார்கள்
    புடைவரவெங் குருவேந்தர்
பூவின்மே லயன்போற்றும்
    புகலியினைக் கடந்துபோய்த்
தேவர்கள்தம் பெருந்தேவர்
    திருத்தில்லை வழிச்செல்வார்.


The Chief of Vengkuru accompanied by his father,
The flawless Yaazh-p-Paanar,
And devotees of fitting glory, left Pukali
Where Brahma whose seat is the Lotus, adores,
And set foot on the way leading to Thillai--
The shrine of the great Lord of the celestial beings.   

Arunachala Siva.

8710
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 11, 2016, 09:22:36 AM »
Verse  143:


பிள்ளையார் அருள்செய்யப்
    பெருந்தவத்தாற் பெற்றெடுத்த
வள்ளலார் தாமும்உடன்
    செல்வதற்கு மனங்களிப்ப
வெள்ளிமால் வரையென்னத்
    திருத்தோணி வீற்றிருந்த
புள்ளிமா னுரியாரைத்
    தொழுதருளாற் புறப்பட்டார்.


When the godly child thus spake to his father,
The great patron whose tapas has gained
For him the divine child as his son,
Rejoiced in his mind as he was to accompany him,
They fared forth to the Ark-Temple
Like unto the argent and huge mountain,
To adore its Lord clad in deer-skin;
Hailing Him they departed with His leave.   

Arunachala Siva.

8711
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 11, 2016, 09:19:45 AM »
Verse  142:


சிரபுரத்தில் அமர்ந்தருளுந்
    திருஞான சம்பந்தர்
பரவுதிருத் தில்லைநடம்
    பயில்வாரைப் பணிந்தேத்த
விரவியெழும் பெருங்காதல்
    வெள்ளத்தை உள்ளத்தில்
தரஇசையுங் குறிப்பறியத்
    தவமுனிவர்க்கு அருள்செய்தார் .


Tirujnaana Sambandhar who abode at Sirapuram
Was goaded by a great and flooding love
To adore and hymn the Lord-Dancer
Of celebrated Thillai; he divined this to be
The divine wish of the Lord; of this he informed
His father, the saintly tapaswi.


Arunachala Siva.

8712
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 11, 2016, 09:16:52 AM »
Verse  141:


மற்றதற்குப் பிள்ளையார்
    மனமகிழ்வுற் றிசைந்தருளப்
பெற்றவர்தாம் தம்பிரான்
    அருளிதுவே யெனப்பேணிச்
சொற்றமிழ்மா லையின்இசைகள்
    சுருதியாழ் முறைதொடுத்தே
அற்றைநாட் போலென்றும்
    அகலாநண் புடன்அமர்ந்தார்.   


He who was graced with the consent
Of the divine child, thought thus:
"This is surely the Lord's own grace."
From that day he played on his tuneful Yaazh
His divine decades which were garlands
Of Tamizh verse, and abode with him
As on that day, without parting,
Blessed with his friendship.

Arunachala Siva.

8713
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 11, 2016, 09:12:54 AM »
Verse  140:


சிறியமறைக் களிறளித்த
    திருப்பதிக இசையாழின்
நெறியிலிடும் பெரும்பாணர்
    பின்னுநீர் அருள்செய்யும்
அறிவரிய திருப்பதிக
    இசையாழில் இட்டடியேன்
பிறிவின்றிச் சேவிக்கப்
    பெறவேண்டும் எனத்தொழுதார்.   

The great Paanar that on his Yaazh played
The divine decades of the divine child
Who knew all the Vedas and who was verily an elephant cub,
Addressing him, said: "Be pleased to bless me
To play on the Yaazh all the divine decades
You are to hymn in grace, hereafter;
May I never part from your holy company;
May I ever adore you." Thus he prayed.

Arunachala Siva.


8714
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 11, 2016, 09:09:54 AM »
Verse  139:


காழியார் தவப்பயனாம்
    கவுணியர்தம் தோன்றலார்
ஆழிவிட முண்டவர்தம்
    அடிபோற்றும் பதிகஇசை
யாழின்முறை மையின்இட்டே
    எவ்வுயிரு மகிழ்வித்தார்
ஏழிசையும் பணிகொண்ட
    நீலகண்ட யாழ்ப்பாணர்.   


He decades, sung by the scion of the Kauniya clan
That came to be born as the fruit of the tapas
Wrought by the residents of Kaazhi,
In praise of the feet of the Lord
Who ate the ocean's venom
Were played on the Yaazh by Neelakanta Yaazh-p-Paanar
Whom the seven-fold music obeyed; thus he gladdened
All the lives on earth.

Arunachala Siva.   

8715
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 11, 2016, 09:07:17 AM »
Verse  138:


பிள்ளையார் அருள்பெற்ற
    பெரும்பாணர் பிறையணிந்த
வெள்ளநீர்ச் சடையாரை
    அவர்மொழிந்த மெய்ப்பதிகம்
உள்ளபடி கேட்டலுமே
    யுருகுபெரு மகிழ்ச்சியராய்த்
தெள்ளமிர்தம் அருந்தினர்போற்
    சிந்தைகளிப் புறத்தொழுதார்.


The great Paanar who was blessed
By the divine child, heard the servitors sing
The truth-incarnate decades of the child
On the Lord who wears on His matted hair
The crescent and the Ganga; with a melting mind
He rejoiced and grew glad as though drunk
With great nectar; then he prayed ecstatically.


Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 [581] 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 ... 3021