Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 [59] 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... 3200
871
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 01, 2018, 08:35:02 AM »
Tiru Murugan Poondi:

Verse 1:

கொடுகு வெஞ்சிலை வடுக வேடுவர்
    விரவ லாமைசொல்லித்
திடுகு மொட்டெனக் குத்திக் கூறைகொண்
    டாற லைக்குமிடம்
முடுகு நாறிய வடுகர் வாழ்முரு
    கன்பூண்டி மாநகர்வாய்
இடுகு நுண்ணிடை மங்கை தன்னொடும்
    எத்துக் கிங்கிருந் தீர்எம்பி ரானீரே.

In the big city of Murukaṉ Pūṇṭi where Vaṭukar whose bad body-odor spreads to a distance, live. (The Vaṭuka hunters who have cruel and bent bows, speaking unfriendly words.) Wounding frightening, and rebuking authoritatively travelers by saying Tiṭuku and Moṭṭu, is the place where they plunder on the highway and rob travelers of their clothes.  For what purpose did you remain in this place with a young lady of small and minute waist?  My Lord!


Arunachala Siva.

872
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 01, 2018, 08:29:07 AM »
Verse  10:


கோணி யபிறை சூடி யைக்கறை
    யூரிற் பாண்டிக் கொடுமுடி
பேணி யபெரு மானைப் பிஞ்ஞகப்
    பித்த னைப்பிறப் பில்லியைப்
பாணு லாவரி வண்ட றைகொன்றைத்
    தார னைப்படப் பாம்பரை
நாண னைத்தொண்டன் ஊரன் சொல்லிவை
    சொல்லு வார்க்கில்லை துன்பமே.

On Siva who wore a curved crescent moon, the god who desired Pāṇṭikkoṭumuṭi in Kaṟaiyūr, Madcap who is the destroyer of all things.
One who is not born.
Who wears garlands of Koṉṟai on which the bees with lines move to and fro with humming music,
and who has a waist cord of a cobra which has a hood.
Those who are able to recite these words of the devotee, Nampi Ārūraṉ, will not have sufferings

Padigam on Tirup Pantikkotumuti completed.

Arunachala Siva.

873
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 01, 2018, 08:23:45 AM »
Verse  9:


சார ணன்தந்தை எம்பி ரான்எந்தை
    தம்பி ரான்எம்பொன் மாமணீயென்று
பேரெ ணாயிர கோடி தேவர்
    பிதற்றி நின்று பிரிகிலார்
நார ணன்பிர மன்தொ ழுங்கறை
    யூரிற் பாண்டிக் கொடுமுடிக்
கார ணாஉனை நான்ம றக்கினுஞ்
    சொல்லும்நா நமச்சி வாயவே.

Siva, the cause of all things, who is at the temple Pāṇṭikkoṭumuṭi in Kaṟaiyur, and who is worshipped by Narayanan and Brahma!
Countless Devas.
One who is the shelter for all things!
Father!
Our master!
The master of my father!
My gold!
Big gem!
Praising like this prating these names, are incapable of leaving you.
(See 1st verse.)

Arunachala Siva.

874
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 01, 2018, 06:56:40 AM »
Verse  8:

செம்பொ னேர்சடை யாய்தி ரிபுரந்
    தீயெ ழச்சிலை கோலினாய்
வம்பு லாங்குழ லாளைப் பாக
    மமர்ந்து காவிரிக் கோட்டிடைக்
கொம்பின் மேற்குயில் கூவ மாமயில்
    ஆடு பாண்டிக் கொடுமுடி
நம்ப னேஉனை நான்ம றக்கினுஞ்
    சொல்லும்நா நமச்சி வாயவே.

Siva who has matted locks like superior gold!
Who bent the bow for the fire to rise in the three cities!
Having placed with desire a lady from whose tresses of hair fragrance spreads,
Siva fit to be desired who is in Pāṇṭikkoṭumuṭi on the bank of the Kāveri, where on the branches of trees the great peacocks dance when the Indian cuckoo cries!
See 1st verse.

Arunachala Siva.

875
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 01, 2018, 06:52:39 AM »
Verse  7:


விரும்பி நின்மலர்ப் பாத மேநினைந்
    தேன்வி னைகளும் விண்டன
நெருங்கி வண்பொழில் சூழ்ந்தெ ழில்பெற
    நின்ற காவிரிக் கோட்டிடைக்
குரும்பை மென்முலைக் கோதை மார்குடைந்
    தாடு பாண்டிக் கொடுமுடி
விரும்ப னேஉனை நான்ம றக்கினுஞ்
    சொல்லும்நா நமச்சி வாயவே.


God who is liked by all and who dwells in Pāṇṭikkotumuṭi on the bank of the Kāveri, where the fertile gardens are close to one another and beautifully situated, and where the young girls who are like soft garlands and have breasts like immature coconuts dive and bathe!  I meditated upon your feet only cherishing them with love.
All my acts got separated from me. See 1st verse.

Arunachala Siva.

876
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: November 30, 2018, 12:40:33 PM »
Verse  6:


ஏடு வான்இளந் திங்கள் சூடினை
    என்பின் கொல்புலித் தோலின்மேல்
ஆடு பாம்ப தரைக்க சைத்த
    அழக னேஅந்தண் காவிரிப்
பாடு தண்புனல் வந்தி ழிபரஞ்
    சோதி பாண்டிக் கொடுமுடிச்
சேட னேஉனை நான்ம றக்கினுஞ்
    சொல்லும்நா நமச்சி வாயவே.


Beautiful god who tied on the waist a dancing cobra on the skin of the tiger which is capable of killing!
The supreme being as the light divine!
The great god who is in Pāṇṭikkoṭumuṭi, where the cool water comes and flows into the beautiful and cool Kāveri!
You wore a crescent moon that shines in the sky which resembles the petal of a flower.
What is there after that to praise about your affording protection to those who surrender to you. (The moon sought the protection of Siva when he lost all phases except one on account of Daksha's curse. Siva wore it on his head and granted it the life of waxing and waning.)

Arunachala Siva.


877
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: November 30, 2018, 07:06:52 AM »
Verse  5:


அஞ்சி னார்க்கர ணாதி என்றடி
    யேனும் நான்மிக அஞ்சினேன்
அஞ்ச லென்றடித் தொண்ட னேற்கருள்
    நல்கி னாய்க்கழி கின்றதென்
பஞ்சின் மெல்லடிப் பாவை மார்குடைந்
    தாடு பாண்டிக் கொடுமுடி
நஞ்ச ணிகண்ட நான்ம றக்கினுஞ்
    சொல்லும்நா நமச்சி வாயவே.


Siva who has a neck made beautiful by poison and who is in Pāṇṭikkoṭumuṭi where the ladies who are as beautiful as a portrait and whose feet are painted with red-cotton dye plunge and bathe!  With the thought that you afford protection to those who are afraid of the cycle of birth and death, and seek refuge in you.  I too who is your slave was very much afraid of that, and sought refuge in you you granted your grace to me who is your slave saying "Do not fear."  What do you lose by that?
See 1st verse.

Arunachala Siva.

878
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: November 30, 2018, 07:02:10 AM »
Verse  4:


எல்லை யில்புகழ் எம்பிரான் எந்தை
    தம்பி ரான்என்பொன் மாமணி
கல்லை யுந்தி வளம்பொ ழிந்திழி
    காவி ரியதன் வாய்க்கரை
நல்ல வர்தொழு தேத்துஞ் சீர்க்கறை
    யூரிற் பாண்டிக் கொடுமுடி
வல்ல வாஉனை நான்ம றக்கினுஞ்
    சொல்லும்நா நமச்சி வாயவே.


Our master whose fame is limitless!
The master of my father!
Who is like my gold!
Who is like the big gem in my possession.
Pushing out stones pouring abundantly wealth everywhere,
on the bank of the flowing Kāveri.
God of ability who dwells at Pāṇṭikkoṭumuṭi in Kāṟaiyūr which good people worship with joined hands and praise! See 1st verse.

Arunachala Siva.

879
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: November 30, 2018, 06:58:14 AM »
Verse  3:


ஓவு நாள்உணர் வழியும்நாள் உயிர்
    போகும் நாள்உயர் பாடைமேல்
காவு நாள்இவை என்ற லாற்கரு
    தேன்கி ளர்புனற் காவிரிப்
பாவு தண்புனல் வந்தி ழிபரஞ்
    சோதி பாண்டிக் கொடுமுடி
நாவ லாஉனை நான்ம றக்கினுஞ்
    சொல்லும்நா நமச்சி வாயவே.

Supreme being as the light divine!  The great orator who is in Pāṇṭikkoṭumuṭi where the cool floods of the Kāveri with water spreads coming to that place! The days when I did not think of you, I would not consider otherwise the days when I lost consciousness, when life leaves my body and I am carried on a funeral bier which is carried high, except as wasted.  See 1st verse.

Arunachala Siva.

880
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: November 29, 2018, 11:00:16 AM »
Verse  2:


இட்ட னுன்னடி ஏத்து வார்இகழ்ந்
    திட்ட நாள்மறந் திட்டநாள்
கெட்ட நாள்இவை என்ற லாற்கரு
    தேன்கி ளர்புனற் காவிரி
வட்ட வாசிகை கொண்ட டிதொழு
    தேத்து பாண்டிக் கொடுமுடி
நட்ட வாஉனை நான்ம றக்கினுஞ்
    சொல்லும்நா நமச்சி வாயவே.

My friend in Pāṇṭikkoṭumuṭi which the river Kāveri of rising water worship and praises ringing with it a garland circular in shape!
I, who was desired by you.
Those days when I was despised by devotees who praise your feet, as a fickle minded person,
And those days when I forgot you which were the cause for their despising me.
I would consider those days as wasted days only, I would not think otherwise. (See 1st verse.)

Arunachala Siva.

881
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: November 29, 2018, 10:54:15 AM »
Tirup Pantikkotumuti:

Verse 1:


மற்றுப் பற்றெனக் கின்றி நின்திருப்
    பாத மேமனம் பாவித்தேன்
பெற்ற லும்பிறந் தேன்இ னிப்பிற
    வாத தன்மைவந் தெய்தினேன்
கற்ற வர்தொழு தேத்துஞ் சீர்க்கறை
    யூரிற் பாண்டிக் கொடுமுடி
நற்ற வாஉனை நான்ம றக்கினுஞ்
    சொல்லும்நா நமச்சி வாயவே.

God who is the form of severe penance and who dwells at Pāṇṭikkotumuṭi in famous Kaṟaiyūr which is worshipped and praised by learned people!
As there is no other support for me.
I meditated upon your holy feet only.
As I did so.
I enjoyed the good fortune of being born as a human being.
I got the state of not-being born again in this world.
Even if I may forget you.
my tongue will be uttering your name, "Namasivaya"  without ceasing.
(Kaṟaiyūr is the name of the place;
Pāṇṭikkoṭumuṭi is the name of the temple.)

Arunachala Siva.

882
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: November 29, 2018, 10:48:48 AM »
Verse  10:

கைம்மா உரிவை அம்மான் காக்கும்
    பலவூர் கருத்துன்னி
மைம்மாந் தடங்கண் மதுர மன்ன
    மொழியாள் மடச்சிங்கடி
தம்மான் ஊரன் சடையன் சிறுவன்
    அடியன் தமிழ்மாலை
செம்மாந் திருந்து திருவாய் திறப்பார்
    சிவலோ கத்தாரே.

Thinking of many shrines protected by Siva, the father who covers himself with the skin of an elephant.
The father of young Chiṅkaṭi, who has big eyes resembling the tender mango cut longitudinally into two, coated with colloriyum and who speaks sweet words like honey.
Who has the name of Nampi Arūraṉ.
the son of Chaṭaiyaṉ.
Those who sing the garland of Tamiḻ verses composed by his slave, will without any doubt reside in Sivalōkam being over-joyed.

General Padigam completed.

Arunachala Siva.883
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: November 29, 2018, 10:42:29 AM »
Verse 9:


புலியூர்ச் சிற்றம் பலத்தாய் புகலூர்ப்
    போதா மூதூரா
பொலிசேர் புரமூன் றெரியச் செற்ற
    புரிபுன் சடையானே
வலிசேர் அரக்கன் தடக்கை ஐஞ்ஞான்
    கடர்த்த மதிசூடீ
கலிசேர் புறவிற் கடவூ ராளீ
    காண அருளாயே.

Siva in Chitṟampalam in Puliyūr!
Who is the embodiment of divine knowledge and who is in Pukalūr!
One who has the oldest place of Sivalōkam!
One who has a murky and twisted matted locks,i and who destroyed by burning the three cities which had splendor!
One who wore a crescent moon and pressed down the twenty big hands of the very strong demon Rāvaṇaṉ, who rules over Kaṭavūr which has jungles of great noise!
Grant me the grace to have a vision of you.

Arunachala Siva.

884
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: November 29, 2018, 10:37:22 AM »
Verse 8:

துருத்திச் சுடரே நெய்த்தா னத்தாய்
    சொல்லாய் கல்லாலா
பருத்தி நியமத் துறைவாய் வெயிலாய்ப்
    பலவாய்க் காற்றானாய்
திருத்தித் திருத்தி வந்தென் சிந்தை
    இடங்கொள் கயிலாயா
அருத்தித் துன்னை அடைந்தார் வினைகள்
    அகல அருளாயே.


The divine light in Turutti!
Siva in Neyttāṉam!
Who dwells in words!
Who sits under a special variety of banyan tree, Kāllāl!
Who dwells in Parutiniyamam!
Being the sunlight.
Being many other things.
You are the air.
The Lord of Kailash who occupied my mind having improved it many times!
Kindly grant your grace so that the acts of those who approached you with love may leave them.

Arunachala Siva.

885
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: November 29, 2018, 06:50:58 AM »
Verse 7:


தேனைக் காவல் கொண்டு விண்ட
    கொன்றைச் செழுந்தாராய்
வானைக் காவல் கொண்டு நின்றார்
    அறியா நெறியானே
ஆனைக் காவில் அரனே பரனே
    அண்ணா மலையானே
ஊனைக் காவல் கைவிட் டுன்னை
    உகப்பார் உணர்வாரே.

Siva who wears a fertile garland of Koṉṟai which has blossomed, having honey in it!
He who has a state which could not be known by the celestial beings, who have the duty of guarding the heaven! 
Sivaṉ in Aṉaikkā!
The supreme being who dwells in Aṇṇāmalai!
Those who worship you with desire, giving up nourishing the body, are people who can really realize you.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 [59] 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... 3200