Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 [580] 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 ... 3195
8686
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 02, 2016, 07:27:31 AM »
Verse  16:


வெய்யசுடர்க் கதிரவனும்
    மேல்பாலை மலையணையச்
சைவநெறி மெய்யுணர்ந்தோர்
    ஆன்இனங்கள் தாமேமுன்
பையநடப் பனகன்றை
    நினைந்துபடர் வனவாகி
வையநிகழ் சாத்தனூர்
    வந்தெய்தப் பின்போனார்.

When the fierce sun sank behind the western mountain
The herds of kine slowly moved onward of their own
Accord, thinking of their calves; when they came
To the world-renowned Saatthaanoor; Tirumoolar who came
By truthful consciousness poised in the Saiva way,
Followed the kine to their destination.

Arunachala Siva.

8687
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 02, 2016, 07:24:34 AM »
Verse  15:


ஆவினிரை மகிழ்வுறக்கண்
    டளிகூர்ந்த அருளினராய்
மேவியவை மேய்விடத்துப்
    பின்சென்று மேய்ந்தவைதாம்
காவிரிமுன் துறைத்தண்ணீர்
    கலந்துண்டு கரையேறப்
பூவிரிதண் புறவின்நிழல்
    இனிதாகப் புறங்காத்தார்.


When he beheld the herds of kine grow happy,
Grace and mercy welled up in him; he went
After them where they grazed; they came to the ford
Of the Kaveri, drank water and came up to the bank;
He took care of them by causing them
To browse in the flowery pasture-land.

Arunachala Siva.


8688
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 02, 2016, 07:21:51 AM »
Verse  14:


பாய்த்தியபின் திருமூல
    ராய்எழலும் பசுக்களெல்லாம்
நாத்தழும்ப நக்கிமோந்
    தணைந்துகனைப் பொடுநயந்து
வாய்த்தெழுந்த களிப்பினால்
    வாலெடுத்துத் துள்ளிப்பின்
நீத்ததுய ரினவாகி
    நிரந்துபோய் மேய்ந்தனவால்.Having thus infused his life into that body whence
He rose as Tirumoolar, all the cows in great joy
Neared him, licked him, smelt him and in joy bellowed.
In loving delight they leaped about
With uplifted tails; cured of their misery
They duly grazed in the pasture.

Arunachala Siva.

8689
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 02, 2016, 07:18:54 AM »
Verse 13:


இவன்உயிர்பெற் றெழில்அன்றி
    ஆக்களிடர் நீங்காவென்று
அவனுடலில் தம்முயிரை
    அடைவிக்க அருள்புரியும்
தவமுனிவர் தம்முடம்புக்
    கரண்செய்து தாம்முயன்ற
பவனவழி அவனுடலில்
    தம்முயிரைப் பாய்த்தினார்.


"These kine will not be relieved of their distress
Unless he rises from the dead." Thus he concluded.
The Muni of tapas who decided to cause his life
Course into the corpse, had his own body safely guarded,
And by his art of controlling the vital breath,
He breathed his life into the dead body.

Arunachala Siva.


8690
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 02, 2016, 07:16:21 AM »
Verse 12:


மற்றவன்றன் உடம்பினைஅக்
    கோக்குலங்கள் வந்தணைந்து
சுற்றிமிகக் கதறுவன
    சுழல்வனமோப் பனவாக
நற்றவயோ கிகள்காணா
    நம்பரரு ளாலேயா
உற்றதுய ரிவைநீங்க
    ஒழிப்பன்என வுணர்கின்றார்.When the Yogi of great tapas beheld the herds of kine
Come near his body, wheel round it. bellow in anguish,
Go round and round the corpse and smell it,
By the grace of the Lord, he mused thus:
"I will wipe off the distress of these cows."

Arunachala Siva.

8691
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 01, 2016, 01:04:53 PM »
Verse  10:


திருந்துவார் பொழில்சூழ் திருப்பெருந் துறையில்
    செழுமலர்க் குருந்தமே வியசீர்
இருந்தவா றெண்ணி ஏசறா நினைந்திட்
    டென்னுடை யெம்பிரான் என்றென்
றருந்தவா நினைந்தே ஆதரித் தழைத்தால்
    அலைகடல் அதனுளே நின்று
பொருந்தவா கயிலை புகுநெறி இதுகாண்
    போதராய் என்றரு ளாயே.


I contemplate the glory of Your presence under the Kurunta-tree rich in flowers,
at the sacred Perunturai girt with stately groves,
and feel miserable at my loss.
When I think on You,
again and again,
As mine own God of our clan and as the rare Tapaswi and call You in abounding love,
be pleased to manifest before me,
and in grace,
say:
"You are immersed in the sea of life.
Behold the way to Kailash to which,
may you fare forth to abide thither fittingly.

concluded.

Arunachala Siva.

8692
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 01, 2016, 01:01:36 PM »
Verse  9:


மருளனேன் மனத்தை மயக்கற நோக்கி
    மறுமையோ டிம்மையுங் கெடுத்த
பொருளனே புனிதா பொங்குவா ளரவங்
    கங்கைநீர் தங்குசெஞ் சடையாய்
தெருளுநான் மறைசேர் திருப்பெருந் துறையில்
    செழுமலர்க் குருந்தமே வியசீர்
அருளனே அடியேன் ஆதரித் தழைத்தால்
    அதெந்துவே என்றரு ளாயே. O Pure Ens who by casting benign looks on me - The befuddled one ?
cured me of the bewilderment of my mind and annulled my present and future Embodiments !
O Holy One !
O One in whose hirsutorufous matted crest rest the flood of Ganga   and the ranging ,
And radiant serpent !
O glorious Conferrer of grace,
Who manifested under the Kurunta-tree,
rich in flowers,
at the sacred Perunturai where the four doubt-dispelling Vedas abide !
If I,
Your servitor,
Call You in abounding love,
be pleased,
In grace,
to ask me:
"What may it be?"

Arunachala Siva.

8693
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 01, 2016, 12:58:28 PM »
Verse  8:

முத்தனே முதல்வா முக்கணா முனிவா
    மொட்டறா மலர்பறித் திறைஞ்சிப்
பத்தியாய் நினைந்து பரவுவார் தமக்குப்
    பரகதி கொடுத்தருள் செய்யுஞ்
சித்தனே செல்வத் திருப்பெருந் துறையில்
    செழுமலர்க் குருந்தமே வியசீர்
அத்தனே அடியேன் ஆதரித் தழைத்தால்
    அதெந்துவே என்றரு ளாயே. 


O the One ever-free !
O the First One !
O the triple-eyed !
O Ascetic !
O Siddha who confers supernal beatitude on those that pluck flowers,
yet to burgeon,
Adore you,
contemplate You in bhakti and hail You !
O glorious Father who manifested under the Kurunta-Tree rich in flowers,
at the opulent and sacred Perunturai !
If I,
Your servitor,
call You in abounding Love,
be pleased,''
in grace to ask me:
"What may it be?"


Arunachala Siva.

8694
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 01, 2016, 12:55:27 PM »
Verse  7:

மெய்யனே விகிர்தா மேருவே வில்லா
    மேவலர் புரங்கள்மூன் றெரித்த
கையனே காலாற் காலனைக் காய்ந்த
    கடுந்தழற் பிழம்பன்ன மேனிச்
செய்யனே செல்வத் திருப்பெருந் துறையில்
    செழுமலர்க் குருந்தமே வியசீர்
ஐயனே அடியேன் ஆதரித் தழைத்தால்
    அதெந்துவே என்றரு ளாயே.


O True One,
O One different from all others !
O One who Held Mount Meru as a bow in Your hand and burnt the three Hostile citadels !
O ruddy One whose body blazes like the flame of fierce fire and who kicked Death to death !
O glorious One who   manifested under the Kurunta-tree rich in the flowers at the opulent and sacred Perunturai !
If I,
Your servitor,
Call You in abounding love,
be pleased,
In grace,
to ask me:
`What may it be?"


Arunachala Siva.

8695
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 01, 2016, 12:52:35 PM »
Verse  6:


துப்பனே தூயாய் தூயவெண் ணீறு
    துதைந்தெழு துளங்கொளி வயிரத்
தொப்பனே உன்னை உள்குவார் மனத்தின்
    உறுசுவை அளிக்கும்ஆ ரமுதே
செப்பமா மறைசேர் திருப்பெருந் துறையில்
    செழுமலர்க் குருந்தமே வியசீர்
அப்பனே அடியேன் ஆதரித் தழைத்தால்
    அதெந்துவே என்றரு ளாயே.


O One like coral in hue!
O pure One !
The pure,
white Holy-Ash on Your person blazes like diamond.
O rare Nectar !
You cause the bosoms of them that contemplate You,
swell in ecstatic sweetness.
O glorious Father who manifested under the Kurunta- Tree,
rich in flowers,
at the sacred Perunturai If I,
Your servitor,
call You in abounding love,
Be pleased,
in grace,
to ask me:
"What may it be?"

Arunachala Siva.


8696
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 01, 2016, 12:49:17 PM »
Verse  5:


துடிகொள்நே ரிடையாள் சுரிகுழல் மடந்தை
    துணைமுலைக் கண்கள்தோய் சுவடு
பொடிகொள்வான் தழலிற் புள்ளிபோல் இரண்டு
    பொங்கொளி தங்குமார் பினனே
செடிகொள்வான் பொழில்சூழ் திருப்பெருந் துறையில்
    செழுமலர்க் குருந்தமே வியசீர்
அடிகளே அடியேன் ஆதரித் தழைத்தால்
    அதெந்துவே என்றரு ளாயே.


When Your Consort of hand- drum like waist and curly locks so embraced You that the tips of Her nipples twain left their impress of two dazzling points like unto sparks of fire on Your ash-covered chest blazing red.
O glorious and sublime One who manifested under the Kurunta-tree rich in flowers,
at the sacred Perunturai girt with great and lofty groves !
If I,
Your servitor,
call You in abounding love,
Be pleased,
in grace,
to ask me:
"What may it be?"

Arunachala Siva


8697
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 01, 2016, 12:00:52 PM »
Verse 4:


கமலநான் முகனும் கார்முகில் நிறத்துக்
    கண்ணனும் நண்ணுதற் கரிய
விமலனே எமக்கு வெளிப்படா யென்ன
    வியன்தழல் வெளிப்பட்ட எந்தாய்
திமிலநான் மறைசேர் திருப்பெருந் துறையில்
    செழுமலர்க் குருந்தமே வியசீர்
அமலனே அடியேன் ஆதரித் தழைத்தால்
    அதெந்துவே என்றரு ளாயே.


O Vimala who was inaccessible to the four-faced on the lotus,
and the nimbus-hued Vishnu !
When they beseeched You to reveal Yourself,
O Sire,
You emerged out of the fire.
O free of impurities who manifested under the Kurunta-tree rich in flowers
At the sacred Perunturai where the four Vedas are chanted aloud !
If I,
Your servitor,
call You in abounding love,
be pleased,
in grace,
to ask me:
"What may it be?"

Arunachala Siva.


8698
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 01, 2016, 11:56:22 AM »
Verse  3:எங்கணா யகனே என்னுயிர்த் தலைவா
    ஏலவார் குழலிமார் இருவர்
தங்கணா யகனே தக்கநற் காமன்
    தனதுடல் தழலெழ விழித்த
செங்கணா யகனே திருப்பெருந் துறையில்
    செழுமலர்க் குருந்தமே வியசீர்
அங்கணா அடியேன் ஆதரித் தழைத்தால்
    அதெந்துவே என்றரு ளாயே.

O our Master !
O the Lord of my life !
O Consort of the two women of perfumed locks !
O Lord whose eyes are streaked red and who so stared at the lovely body o\f Manmatha that it was gutted with fire.
O glorious and merciful One who manifested under the Kurunta-tree,
rich in flowers,
at the sacred Perunthurai !
If I,
the servitor,
call You in abounding love,
Be pleased,
in grace,
to ask me :
"What may it be?"

Arunachala Siva.

8699
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 01, 2016, 11:52:30 AM »
Verse  2:

நிருத்தனே நிமலா நீற்றனே நெற்றிக்
    கண்ணனே விண்ணுளோர் பிரானே
ஒருத்தனே உன்னை ஓலமிட் டலறி
    உலகெலாந் தேடியுங் காணேன்
திருத்தமாம் பொய்கைத் திருப்பெருந் துறையில்
    செழுமலர்க் குருந்தமே வியசீர்
அருத்தனே அடியேன் ஆதரித் தழைத்தால்
    அதெந்துவே என்றரு ளாயே.


O Dancer !
O Free from impurities! !
O One bedaubed with the Holy Ash !
O One with an eye in the forehead !
O God of the dwellers of Heaven !
O One unique !
I could not see you though I quested after You throughout the world,
lamenting and crying aloud.
O glorious True Ens that manifested below the Kurunta-tree rich in flowers at the sacred Perunturai dight with lucid pools !
If I,
the servitor,
Call You in abounding love,
be pleased,
In grace,
to ask me:
"What may it be?"

Arunachala Siva.


8700
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 01, 2016, 11:22:51 AM »
Arul Pathu:

Decade of Grace of Siva:

Maha Maya Suddhi:

Verse  1:

சோதியே சுடரே சூழொளி விளக்கே
    சுரிகுழற் பணைமுலை மடந்தை
பாதியே பரனே பால்கொள்வெண் ணீற்றாய்
    பங்கயத் தயனும்மா லறியா
நீதியே செல்வத் திருப்பெருந் துறையில்
    நிறைமலர்க் குருந்தமே வியசீர்
ஆதியே அடியேன் ஆதரித் தழைத்தால்
    அதெந்துவே என்றரு ளாயே.


O Effulgence !
O Radiance !
O bright and encircling Light !
O God whose Half is the Woman of curly locks and buxom breasts !
O Supernal One !
O One who is adorned with the milk-white Holy Ash !
O Treasure  unknown to Brahma on the Lotus and Vishnu!
O glorious source original that manifested below the Kurunta-tree Full of flowers,
at the opulent and sacred Perunturai !
If I,
the servitor,
call You in abounding love,
Be pleased,
in grace,
to ask me:
"What may it be?"

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 [580] 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 ... 3195