Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 [580] 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 ... 3024
8686
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 15, 2016, 09:12:38 AM »
Verse  183:


தாழ்ந்தெ ழுந்துமுன் முரசதிர்ந்
    தெழும்எனுந் தண்டமிழ்த் தொடைசாத்தி
வாழ்ந்து போந்தங்கண் வளம்பதி
    அதனிடை வைகுவார் மணிவெற்புச்
சூழ்ந்த தண்புனல் சுலவுமுத்
    தாற்றொடு தொடுத்தசொல் தொடைமாலை
வீழ்ந்த காதலாற் பலமுறை
    விளம்பியே மேவினார் சிலநாள்கள்.


He rose up and sang before the divine presence
The refreshingly cool decad of Tamizh, beginning
With the words: "Murasu atirntu ezhum"
He came out of the shrine; in that town
Of abundance, he sojourned; during these days
He composed divine garlands of hymns in which
The Mutthaaru of cool and clear water
That circled the shrine was also celebrated.

Arunachala Siva.

8687
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 15, 2016, 09:10:25 AM »
Verse  182:


வான நாயகர் திருமுது
    குன்றினை வழிபட வலங்கொள்வார்
தூந றுந்தமிழ்ச் சொல்லிருக்
    குக்குறட் டுணைமலர் மொழிந்தேத்தி
ஞான போனகர் நம்பர்தங்
    கோயிலை நண்ணியங் குள்புக்குத்
தேன லம்புதண் கொன்றையார்
    சேவடி திளைத்தஅன் பொடுதாழ்ந்தார்.To worship the Lord of Tirumuthukunru,
The Lord of Devas, as he made the sacred round,
He hymned in pure and holy words of Tamizh
A decade of Tiruvirukku-k-Kural,
Entered the shrine and in soaring love prostrated
At the feet of the Lord, the Wearer
Of cool and honey-laden Konrai garlands.   

Arunachala Siva.

8688
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 15, 2016, 09:07:31 AM »
Verse  181:

மொய்கொள் மாமணி கொழித்துமுத்
    தாறுசூழ் முதுகுன்றை அடைவோம்என்று
எய்து சொன்மலர் மாலைவண்
    பதிகத்தை இசையொடும் புனைந்தேத்திச்
செய்த வத்திரு முனிவருந்
    தேவருந் திசையெலாம் நெருங்கப்புக்
கையர் சேவடி பணியுமப்
    பொருப்பினில் ஆதர வுடன்சென்றார்.He sang as he neared the shrine thus:
"We will reach Muthukunru circled by Mutthaaru
That flows rolling down heaps of great gems."
He fittingly composed a musical decade
In adoration of the Lord; in ardent love
He moved into that 'Hoary Mountain' where
From all directions great saints of tapas
And Devas throng to adore the Lord's roseate feet.

Arunachala Siva.

8689
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 15, 2016, 09:05:28 AM »
Verse  180:


அங்கு நின்றெழுந் தருளிமற்
    றவருடன் அம்பொன்மா மலைவல்லி
பங்கர் தாமினி துறையுநற்
    பதிபல பரிவொடும் பணிந்தேத்தித்
துங்க வண்டமிழ்த் தொடைமலர்
    பாடிப்போய்த் தொல்லைவெங் குருவேந்தர்
செங்க ணேற்றவர் திருமுது
    குன்றினைத் தொழுதுசென் றணைகின்றார்.


Taking leave of the Lord he fared forth to many
Other holy shrines where the Lord is concorporate
With the liana-like daughter of Himavant,
Adored Him and hymned Him in gloriously
Great garlands of Tamizh; the Prince of Vengkuru
Then reached Tirumuthukunru adoring it,
Where the Lord of the red-eyed Bull abides.

Arunachala Siva.

8690
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 15, 2016, 09:03:03 AM »
Verse 179:

ஐயர் நீரவ தரித்திட
    இப்பதி அளவில்மா தவமுன்பு
செய்த வாறெனச் சிறப்புரைத்
    தருளிஅச் செழும்பதி இடங்கொண்ட
மைகொள் கண்டர்தங் கோயிலி
    னுட்புக்கு வலங்கொண்டு வணங்கிப்பார்
உய்ய வந்தவர் செழுந்தமிழ்ப்
    பதிகம்அங் கிசையுடன் உரைசெய்தார்.


"O great one! Great should have been the tapas
Wrought by this place to have caused your avatar here."
Thus the divine child praised him.
He entered into the shrine of that fecund place,
Completed his sacred round and adored the Lord
Called Tirunilakantar; then the divine child
Born for the deliverance of the world, hymned
Divine decades in nectarean Tamizh.   


Arunachala Siva.

8691
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 15, 2016, 09:00:02 AM »
Verse  178:


இருந்த டங்களும் பழனமும்
    கடந்துபோய் எருக்கத்தம் புலியூரின்
மருங்கு சென்றுற நீலகண்
    டப்பெரும் பாணனார் வணங்கிக்கார்
நெருங்கு சோலைசூழ் இப்பதி
    அடியனேன் பதியென நெடிதின்புற்
றருங்க லைச்சிறு மழஇளங்
    களிறனார் அங்கணைந் தருள்செய்வார்.   

As he crossed the vast tanks and fields
And neared Yerukkattham Puliyur,
The great Nilakanta Paanar adored him and said:
"This place girt with cloud-capped gardens
Is your servant's native place."
The divine child, the abode of rare Vedas
And Scriptures, and verily an elephant-cub,
Reached the place in great delight.   

Arunachala Siva.8692


From Sadhu Arunachala (Major Chadwick) writes, in Arunachala's
Ramana, Boundless Ocean of Grace, Volume 6, Sri Ramanasramam,
Tiruvannamalai:-

"Those who expect Bhagavan Ramana to hand them Self Realization,
as if it were some tangible thing, are surely sadly deluded.  How
can anybody give one what one has already got?  All He can do
is to help one to remove the ignorance that hides it.  It is like
going to lake with a cup and sitting by its side praying to it to
fill the cup with water.  You may sit there for a thousand years
but it is certain that unless you lean forward and dip the cup
into the water yourself, nothing will happen.  Even then you
have to make certain that the cup is not already full of a lot
of rubbish.  Most cups are!

"How then to obtain the perfect state?"  -- you may ask.  You
may as well ask, "How to empty the cup of rubbish?"

Bhagavan Ramana tells one other thing.  He says "BE".  Just
be your real Self, that is all. 

"Certainly it sounds all right," you say "but when one tries to
do it, it does not seem easy.  Has He no method?"

Method!  Well what exactly do you mean by method?  Sitting
on the floor and concentrating on the navel?  Or blowing the
wind out of alternative nostrils?  Or repeating some incantation
one 10 million and 8 times?  No, He has not got any method.

All these are no doubt good in their way and help to prepare
one.  But Bhagavan does not happen to teach them.  That is all!

"Then what am I to do?"

"You must just BE," He says.  And to BE, you must know the
" I that is."  To know the "I that is", just go on enquiring,
"Who am I?"  Don't take any notice of anything except the "I",
throw everything else like the rubbish out of the cup.  And when you have at last found the "I" BE.

All talk.  All empty words.  "There is nothing to find.  Nothing
at all is except the "I".  Why worry about anything else?  Just BE, now and always, as you were, as you are, and as you ever will be. 

It sounds so easy, doesn't it?  Bhagavan Ramana says that it is the easiest thing in the world.
Ayye adi sulabham, anma viddhai....I really don't know.

The fact is that all our hidden vices and evil tendencies  start to pop up their heads, which one never suspected were there at all.  But it is all for the good.   Bhagavan Ramana says that they all have to come out.  But let them come out, not take charge.  Don't give way to them. This practice is not really easy, as we all know.

(And that is where we all seek Bhagavan Ramana's abundant Grace, Karunaiyal ennai anda nee enakku un kakshi tharalilyai enral..... Sri Arunachala Padigam, Verse 1.  The Guru who has told us the Goal shall also show us the way out.)

Arunachala Siva.   

8693


Over the ground level thoughts can be overcome by self
inquiry.  No doubt.  But there are numerous hidden thoughts/
tendencies, which are called Vasanas, they have to be brought
out and stamped out.  These are the worse enemies, attacking
us, without warning.  For this only, Guru's Grace is essential.
Mother Azhagamma was in death bed.  Bhagavan was holding
His hands on her head and chest.  Bhagavan Ramana says later:
"....So many thoughts came as mental  pictures to her swiftly for
some minutes.  Then they all got dissolved and the breath got
merged in the Heart...."

Arunachala Siva.   

8694
(The following essay is a Book Extract from Yoga and the Sacred Fire: Self Realization and Planetary
Transformation, published by Lotus Press, Twin Lakes, U.S.A.)

***

Imagines for a moment - as in the Isaac Asimov movie and science fiction novel, Fantastic Yoga -
that you are reduced in size to a miniscule level, placed inside a human body in a microscopic
vessel and begin to travel through it.  You would see blood and fluid, perhaps noting larger tissues
and organs.  You might consider that a blood vessel was simply a river or that the cells in the body
were creatures in their own right, with tissues and organs as lands and mountains.  Confronted by
the diversity of forms inside the organism, you would not perceive the overall organism.  You would
not even imagine that these apparently different entities were part of a single person with its own
consciousness who could travel at will, carrying them along as part of his own greater individuality.

We are in the same position as individuals in the conscious universe.  We do not perceive the greater
cosmic being but only the smaller objects or entities within it, the forms and creatures of our external
environment.  As creatures ourselves, we look at the universe from the inside like mere cells in a greater
organism.  We miss the overall being, the Divinity that exists at a vaster level than all we perceive.
We exaggerate our own independence and importance, thinking that we are real in our own rights
rather than just small parts of a totality that extends far beyond us.

However, those who live in harmony with nature, from animals to tribal peoples, so those who practice
deep meditation, are aware that they are part of a greater cosmic organism, that they are cells in the
body of God.  In this regard they have much to teach us about the real structure of the universe,
in which everything is part of a greater whole that is alive and aware.

contd.,

Arunachala Siva       

8695
(5.2):செய்வ தறியாச் சிறுநாயேன்
    செம்பொற் பாத மலர்காணாப்
பொய்யர் பெறும்பே றத்தனையும்
    பெறுதற் குரியேன் பொய்யிலா
மெய்யர் வெறியார் மலர்ப்பாதம்
    மேவக் கண்டுங் கேட்டிருந்தும்
பொய்ய னேன்நான் உண்டுடுத்திங்
    கிருப்ப தானேன் போரேறே.


I am a low cur and know not what I should do;
I but deserve to secure the very deserts
Of the liars who cannot behold Your salvific
And golden flower-feet;
having witnessed and heard about the true ones who remained Unflawed
by falsity and thus gained Your fragrant flower-feet,
I,
the false one,
O martial Bull,
abide here feeding and clothing me.

contd.,

Arunachala Siva.

8696
This decade is called Anubhoga Suddhi. First one has got Amubhava Suddhi.  This gets transformed into
Anubhoga Suddhi:


(5.1):

ஈசனே என் எம்மானே
    எந்தை பெருமான் என்பிறவி
நாசனே நான் யாதுமொன்
    றல்லாப் பொல்லா நாயான
நீச னேனை ஆண்டாய்க்கு
    நினைக்க மாட்டேன் கண்டாயே
தேச னேஅம் பலவனே
    செய்வ தொன்றும் அறியேனே.O Lord-God !
O my Chief !
O my Father !
O God !
O Annihilator of my embodiment !
I am worth nothing;
I am a vicious dog;
I am a base one.
You know,
I do not think Of You that rule me.
O radiant One !
O Lord of Ambalam !
I know not what I should do.

Arunachala Siva.


8697
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: June 14, 2016, 12:21:13 PM »
Verse  52:


52: வையம், துரகம், மதகரி, மா மகுடம், சிவிகை
பெய்யும் கனகம், பெருவிலை ஆரம்,--பிறை முடித்த
ஐயன் திருமனையாள் அடித் தாமரைக்கு அன்பு முன்பு
செய்யும் தவமுடையார்க்கு உளவாகிய சின்னங்களே.

ஏ, அபிராமி! உன்னிடம் அன்பு கொண்டு தவம் செய்யும் ஞானிகள் உன் திருவடித் தாமரைகளையே வணங்குகிறார்கள். அத்திருவடிகளைக் கண்டுகொள்ள அடையாளம் எதுவென்றால், பிறையணிந்த சிவபெருமானின் துணைவியே! கேள்: வையம், தேர், குதிரை, யானை, உயர்ந்த மணிமுடிகள், பல்லக்குகள், கொட்டும் பொன், உயர்ந்த முத்து மாலைகள் - இவையே நின் திருவடிச் சின்னம்!

O Abhirami!  Those who love You and do tapas, these Jnanis pray only to Your lotus feet!
To know that lotus feet, the identification is what, O the consort of Siva!  The world,, the chariot,
horses, elephants, very highly priced head gears, palanquins, showering gold, very expensive pearl
garlands - these are the marks that show that these Jnanis bear Your flower like feet!

contd.,

Arunachala Siva.

8698
47:  I am of the form that is only knowledge; of a unitary nature.  I am the endless essence.  I am
Brahman alone.

48:  I am of the form that is Being and solitary transcendence.  I alone am.  I am devoid of significance
or the absence of it.  I am Brahman alone.

49:  I am of the form that is immeasurable.  I am of the form that is undefinable by logic.  I am of the
form that is inconceivable.  I am Brahman alone.

50:  I am not of the form of liquid essence.  I am free from the sorrow.  I shine as being pervasive.
I am Brahman alone.

51:  I am devoid of all activity.  I am divested of all distinction.  I am without all doubts.  I am Brahman
alone.

52:  I am without the ego sense.  Neither am I with the sense that I have no ego.  I am ever of the nature
of Brahman. Brahman alone am I>

53:  I am neither Brahma nor others following him.  I have no traits of Kesava (Vishnu) at all nor am I
with aspects of Sankara. I am Brahman alone.

54:  I shine as silence.  I am Brahman alone.  I am neither the most minute or the most grand.  I am
the most minute and the most grand.

55:  I am not the body's luster nor do I illuminate the world.  I am a solid mass of consciousness
and its part.  I am ever of the nature of Being.   
       
contd.,

Arunachala Siva.

8699
319:   Thus all time is only present;  men make this division only by words.  The Eternal Reality is
indeed the Real Self alone.  Hence He alone is present, nothing else.

320:   Hence the aspirant must aim at experience of the Truth of that Self by attaining the Supreme
State;  the discussion of the past and of the future is declared to be like trying to count without the\
knowledge of the number 'one'.

321:  Only the number 'one' exists, and none else, because all numbers are modifications of it.  In
the same way, the Consciousness, which is the Self, alone exists, and the whole world is only He.

322:  As one becomes able, by knowing the number 'one', to know all the numbers, so, after knowing
the Truth of themselves, the sages come to know the truth of the world also.

323:  Knowledge of anything other than the Self without knowing the Truth of oneself, the Guru
says, is only ignorance.  Whatever one knows without right awareness of the Self, all that he knows
only contrary to the truth.

324:  When by the Quest of the Self, that Self is known, there remains nothing else to be known.
To the Sage all things shine only as the Self, and hence the Self is well known as the All (in the Vedanta).

325:  Therefore Bhagavan Sri Ramana says that Omniscience is only the State of Being the Real
Self;  He also says that what is considered as omniscience by the Ignorant is only ignorance.

326:  This world is not other than the body;  this body is not distinct from the mind;  the mind does
not exist apart from the Real Self;  therefore the Self is all the world.

327:  'How was I in my previous birth, and how shall I be in the next birth?'  Such inquires are
only due to ignorance, because the Self was never born.

contd.,

Arunachala Siva.
           

8700
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 14, 2016, 11:46:33 AM »
Verse  177:


பொங்கு தெண்திரைப் புனிதநீர்
    நிவாக்கரைக் குடதிசை மிசைப்போந்து
தங்கு தந்தையா ருடன்பரி
    சனங்களும் தவமுனி வருஞ்செல்லச்
செங்கை யாழ்திரு நீலகண்
    டப்பெரும் பாணனா ருடன்சேர
மங்கை யார்புகழ் மதங்கசூ
    ளாமணி யார்உடன் வரவந்தார்.


He proceeded west on the way beside the bank
Of the holy Niva of lucid and swelling waves;
His father, the train of devotees and saintly tapaswis
Accompanied him;
The great Nilakanta Paanar whose skillful hands
Held the Yaazh and his wife Matangkachoolamani,
The great woman hailed by all women,
Also fared forth with them.


Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 [580] 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 ... 3024