Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 [579] 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 ... 3073
8671
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 25, 2016, 09:21:32 AM »
Verse 606:கேட்டஅப் பொழுதே சிந்தை
    கிளர்ந்தெழு மகிழ்ச்சி பொங்க
நாட்பொழு தலர்ந்த செந்தா
    மரைநகை முகத்த ராகி
வாட்படை அமைச்ச னாரும்
    மங்கையர்க் கரசி யாரும்
சேட்படு புலத்தா ரேனுஞ்
    சென்றடி பணிந்தார் ஒத்தார்.The very moment they heard this, the countenances
Of the minister, the wielder of the sword,
And Mangkayarkkarasi, by reason of the joy
That welled up in them, blossomed like the lotus
That burgeoned fresh that day; they were like the ones
Who sought and adored at the feet of the godly child,
Though in truth, they were far, far away from him.

Arunachala Siva.

8672
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 25, 2016, 09:19:40 AM »
Verse  605:இந்நெறி யொழுகு கின்றார்
    ஏழுல குய்ய வந்த
மன்னிய புகலி வேந்தர்
    வைதிக வாய்மைச் சைவச்
செந்நெறி விளக்கு கின்றார்
    திருமறைக் காடு சேர்ந்த
நன்னிலை கன்னி நாட்டு
    நல்வினைப் பயத்தாற் கேட்டார்.They that lived thus heard of the sojourn
At Tirumaraikkaadu of the Prince of Pukali
Who was born for the deliverance of the seven worlds
And who illumined the excellent way of Saivism
Of Vedic truth; this news reached them as a result
Of the goodly deeds wrought by the Paandya realm.

Arunachala Siva.

8673
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 25, 2016, 09:17:29 AM »
Verse  604:


ஆங்கவர் தாங்கள் அங்கண்
    அரும்பெறல் தமிழ்நா டுற்ற
தீங்கினுக் களவு தேற்றாச்
    சிந்தையிற் பரிவு கொண்டே
ஓங்கிய சைவ வாய்மை
    ஒழுக்கத்தில் நின்ற தன்மை
பூங்கழற் செழியன் முன்பு
    புலப்படா வகைகொண் டுய்த்தார்.


For the evil that befell the Tamizh country
Of rare and peerless excellence, those two great souls
Grieved immeasurably; they so conducted
Themselves poised in the lofty and truthful
Saivite way, that it would by no means, be known
To the Paandya King bedecked with beauteous anklets.

Arunachala Siva.8674
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 25, 2016, 09:14:52 AM »
Verse  603:


வரிசிலைத் தென்ன வன்தான்
    உய்தற்கு வளவர் கோமான்
திருவுயிர்த் தருளுஞ் செல்வப்
    பாண்டிமா தேவி யாரும்
குரைகழல் அமைச்ச னாராங்
    குலச்சிறை யாரும் என்னும்
இருவர்தம் பாங்கு மன்றிச்
    சைவம்அங் கெய்தா தாக.

In that country Saivism ceased to be but for
The Chozha's auspicious daughter Paandimaadevi
Who lived for the redemption of her husband--
The Paandya King who wields a well-strung bow--,
And Kulacchiraiyaar, his minister,
The wearer of the resounding heroic anklet.


Arunachala Siva.   


8675
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 25, 2016, 09:12:24 AM »
Verse  602:


பறிமயிர்த் தலையும் பாயும்
    பீலியும் தடுக்கும் மேனிச்
செறியுமுக் குடையு மாகித்
    திரிபவ ரெங்கு மாகி
அறியும்அச் சமய நூலின்
    அளவினில் அடங்கிச் சைவ
நெறியினிற் சித்தஞ் செல்லா
    நிலைமையில் நிகழுங் காலை.

With their pates of plucked hair, holding
Mats--large and small--, with the emblem
Of "Mukkudai" inscribed on their bodies,
The Samana-preceptors roamed everywhere;
The citizens adhered to the tenets of Jainism
As propounded in its texts and as comprehended
By them; their minds were not drawn towards
The Saivite way; thus they lived.

Arunachala Siva.

8676Mr. C. asks if the Jnani dreams. (Date of this entry is not known).

Bhagavan:  Yes. He does dream.  But he knows it to be a dream,
in the same way as he knows the waking state to be a dream.
You may call them dream No. 1 and dream No. 2  The Jnani being
established in the 4th state - Turiya, the Supreme Reality - he
dedatchedly witnesses the three other states - waking, dreaming
and dreamless deep sleep -- as pictures superimposed on it.

Mr. C. then asks about desires.
      "Does a Jnani have sankalpas (desires)?

Bhagavan:  The main qualities of the ordinary mind are tamas
and rajas (sloth and excitement). Hence it is full of egoistic
desires and weaknesses.  But the Jnani's mind is Suddha-Sattva
(pure harmony) and form-less, functioning in the subtle vijnananamayakosa,
(the sheath of knowledge), through which he keeps contact with the world.  His desires
are therefore also  sattvic.

(on the same day)

A visitor asks Sri Maharshi whether desire does not destroy Jnana.

Bhagavan:  The desires of a Jnani are external to him like other
objects and cannot taint him.

Visitor:  The Puranas say that Jnanis warred against Jnanis.
  How is it that?

Bhagavan:  Yes. Sri Krishna fought against Bhishma.  The Jnanis
view all as Brahman, yet they fight!

(Source:  Guru Ramana, S.S. Cohen)

Arunachala Siva. 

8677
Sunday, December 27th, 2009:


The Asramam President, Sri V.S. Ramanan graciously sits down with me after breakfast.  He inquires
about my family and parents.  Through him I learnt that December 31st  is Full Moon + Lunar Eclipse
+ Ardra Darsanam day and January 1st is Bhagavan's Jayanti.  He tells me that this kind of synchrony
of events is extremely rare.  I am thrilled at this blessing.  It is always a joy to converse with him
and Smt. Susila Mami.

I climbed to Skandasramam today.  The weather is cool even in the afternoon and there is always a
refreshing breeze that is very pleasant indeed. The physical exercise is quite beneficial and I always
return to the US in better health after visiting Sri Ramanasramam.

There is a very nice sannyasi from either Kerala or Palakkad who lives at Skandasramam and frequently
gives walking sticks to struggling climbers.  Every morning at 8 am. he performs Puja to Bhagavan at
Skandasramam to the tune of the most melodious and vibrationally powerful chant one can hear.  It is an
intense experience to lose oneself in the waves of sound as he performs his worship.

Walking back to the Asramam, I cannot help wondering how anyone could possibly conceive any other
way to spend their vacation time than coming to Arunachala, then I smile as I realize that most of my
relatives would probably think the reverse about me.  Such is the wonder of His leela.

I run into acquaintance, one Mr. C.S.Bedi from Chandigarh.  He too shares the same inexplicable connection
to Arunachala as me.  "Most of my friends cannot comprehend what I do at this place for 15 days,
or why I would come here.",  he says laughing a bit self consciously.

"What can I tell them, when I do not understand how this place holds me captive.  Who can understand
the joy of this place without first losing themselves?"

He knows the inner pradakshina path very well having done it many times, and we laugh like children
on a secret adventure as we make plans to walk it at night.

contd.,

Arunachala Siva.

             

8678
Verse  36:பொதும்புறு தீப்போற் புகைந்தெரி யப்புலன்
    தீக்கதுவ
வெதும்புறு வேனை விடுதிகண் டாய்விரை
    யார்நறவந்
ததும்புமந் தாரத்தில் தாரம் பயின்றுமந்
    தம்முரல்வண்
டதும்புங் கொழுந்தேன் அவிர்சடை வார்யி
    தடலரைசே.


In Your glowing matted hair damasked with rich and melliferous Mandaara flowers,
so full of fragrance,
The chafers practice Taaram,
opulent in strong musical notes,
And then switch on to notes of soft melody.
O puissant King of the Empyrean !
Like fire invading the bole and burning it,
my senses burn and smoke;
I get fried by such fire.
Will You forsake me?

contd.,

Arunachala Siva.

8679
Verse 35:


பரம்பர னேநின் பழஅடி யாரொடும்
    என்படிறு
விரும்பர னேவிட் டிடுதிகண் டாய்மென்
    முயற்கறையின்
அரும்பர நேர்வைத் தணிந்தாய் பிறவிஐ
    வாயரவம்
பொரும்பெ ருமான்வினை யேன்மனம் அஞ்சிப்
    பொதும்புறவே.


O Ens Entium !
Even as You are pleased with the service of Your old servitors,
O Hara !
You are equally pleased With my deceptious service too.
O One that wears the shoot of a soft crescent impressed with the figure of a hare,
and a snake,
each facing the other !
The five-headed adder of embodiment so attacks me that the terrified mind of mine which is Karma-ridden,
Seeks refuge in the trouble-ridden thicket.
Will You forsake me?

contd.,

Arunachala Siva.

8680
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: July 24, 2016, 10:52:57 AM »
Verse 77:77: பயிரவி, பஞ்சமி, பாசாங்குசை, பஞ்ச பாணி, வஞ்சர்
உயிர் அவி உண்ணும் உயர் சண்டி, காளி, ஒளிரும் கலா
வயிரவி, மண்டலி, மாலினி, சூலி, வராகி--என்றே
செயிர் அவி நான்மறை சேர் திருநாமங்கள் செப்புவரே.

ஏ, அபிராமி! உன்னை, பைரவர் வணங்கக்கூடிய பைரவி; பஞ்சமி; பாசத்தையும், அங்குசத்தையும் உடைய பாசாங்குசை; ஐவகை மலர் அம்புகளையுடைய பஞ்சபாணி; வஞ்சகரின் உயிரை மாய்த்து, அவர்கள் இரத்தத்தைக் குடிக்கின்ற மேலான சண்டி; மகா காளி; ஒளிவீசும் கலை பொருந்திய வயிரவி, சூரிய, சந்திர மண்டலத்திலுள்ளோர்க்கு மண்டலி; சூலத்தையுடைய சூலி; உலகளந்த வராகி என்றெல்லாம் அடியார் பல்வேறு நாமங்களைச் சொல்லி வணங்குவர். குற்றமற்ற வேதங்களிலும், நின் திரு நாமங்கள் இவ்வாறு கூறப்படுகின்றன. அதையே அடியார்கள் மீண்டும் மீண்டும் சொல்லி வாழ்த்தி வணங்கி வழிபடுகின்றனர்.

O Abhirami!  Bhairavas pray to You as Bhairavi.  You are also Panchami. You are also the Pasankusai,
with pasam and ankusam. You have got five flowers as five arrows, and thus called Pasankusai.
You are also Chandi who drinks the blood of the wicked, after killing them.  You are also Maha Kali.
You are also Bhairvai with shining forms.  You are the Mandali for those who stay in Soorya and
Chandra lokas.  You are Chooli, with choolam on Your hand.  You are also Vaarahi who feed the whole
world. The devotees say these names and pray to You. In  the blemishless Vedas too, this great names
are said.  The devotees also say these names and pray to You.

contd.,

Arunachala Siva.   

8681
29.  I am without any body awareness.  I am indeed devoid of thoughts. 
All this is, indeed, the Supreme Brahman. I am Brahman alone.

30.  I am without any thought of the body.  I am Mantra alone, ever am I.  All this is, indeed, the
Supreme Brahman.  I am Brahman alone.

31. I am devoid of all things seen.  I am of the form of the seen alone.  All this is, indeed, the Supreme
Brahman.  I am Brahman alone.

32. I am of the Absolute form, ever.  I am ever-full, ever satisfied always.  All this is,indeed, the
Supreme Brahman.  I am Brahman alone.

33. Of all this is Brahman alone.  I am awareness alone.  All this is, indeed, the Supreme Brahman.
I am Brahman alone.

34.  I am, indeed,  Myself. Naught else is known.  All this is, indeed, the Supreme Brahman.
I am Brahman alone.

35.  I am the great Self. I am the Support. All this is, indeed, the Supreme Brahman.  I am Brahman alone.

36. I am the great void - this is the highest mantra.  All this is, indeed, the Supreme Brahman.  I am
Brahman alone.

contd.,


Arunachala Siva.   
 
 

8682
611.  He that practices the meditation 'I am That' is not a Sage,  but only a Sadhaka.  If the Sage
meditates 'I am That',  it would be like a man meditating 'I am a man.'

612.  It is proper for one to remember something he has forgotten.  In the world remembrance of
something not forgotten cannot occur.  Since the Truth of the Self is never forgotten by the Sage,
how can He meditate on It?

613.  The true meditation of the Supreme Reality (the Self) is only to remain as the Self, in the
thought free State.  This 'meditation'  can be neither given up, nor taken up by the Sage.

614.  Even though apparently dwelling in some corner of the world, He is really like the Sky.
Remaining always uninterruptedly in His own Natural State (Samadhi), by His power He pervades
the whole world.       

615.  The Sage, remaining all the time continuously in the Natural State, with His mind utterly stilled,
protects His own people even from a very great distance, by His automatic power of Grace.

616.  Does anyone worry about men seen in a dream, after awakening?  So too, the Sage, that
has awakened from the sleep of Ignorance, is not anxious about those that are still in Ignorance.

617.  Since the Sage has transcended the three grades of character, there can be no faults in Him.
Whatever He does in the world is surely blameless.

 
contd.,

Arunachala Siva.     

8683
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 24, 2016, 09:27:03 AM »
Verse  601:


பூழியர் தமிழ்நாட் டுள்ள
    பொருவில்சீர்ப் பதிக ளெல்லாம்
பாழியும் அருகர் மேவும்
    பள்ளிகள் பலவு மாகிச்
சூழிருட் குழுக்கள் போலத்
    தொடைமயிற் பீலி யோடு
மூழிநீர் கையிற் பற்றி
    அமணரே யாகி மொய்ப்ப.All the glorious and peerless towns of the Tamizh country
Of the Pandya housed Jain temples and Matams;
Like circling throngs of dense darkness, the Jains
Swarmed everywhere with their bundles
Of peacock-feathers and Kamandalus filled with water.

Arunachala Siva.


8684
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 24, 2016, 09:24:58 AM »
Verse  600:


தென்னவன் தானும் முன்செய்
    தீவினைப் பயத்தி னாலே
அந்நெறிச் சார்வு தன்னை
    அறமென நினைந்து நிற்ப
மன்னிய சைவ வாய்மை
    வைதிக வழக்க மாகும்
நன்னெறி திரிந்து மாறி
    நவைநெறி நடந்த தன்றே.   


The ruler of the southern realm by reason
Of his unrighteous deeds in his previous birth (s)
Took to that way of life as the pious way; so it was,
The customs and usages of the ever-during
And truthful Vedic Saivism and its way waned
And a sinful reign held sway.

Arunachala Siva.

8685
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 24, 2016, 09:22:47 AM »
Verse  599:

இவ்வகை இவர்கள் அங்கண்
    இருந்தனராக இப்பால்
செய்வகை இடையே தப்பும்
    தென்னவன் பாண்டி நாட்டு
மெய்வகை நெறியில் நில்லா
    வினைஅமண் சமய மிக்குக்
கைவகை முறைமைத் தன்மை
    கழியமுன் கலங்குங் காலை.


Thus they sojourned there; during those days
The Pandya realm, whose ruler had swerved from
The righteous path temporarily as the Samana religion
Thither flourished, was sorely troubled, divorced from
The goodly and ought-to-be-pursued path of virtue.

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 [579] 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 ... 3073