Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 [578] 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 ... 3091
8656
Verse  2:


சடையானே தழலாடீ
    தயங்குமூ விலைச்சூலப்
படையானே பரஞ்சோதி
    பசுபதீ மழவெள்ளை
விடையானே விரிபொழில்சூழ்
    பெருந்துறையாய் அடியேன்நான்
உடையானே உனையல்லா
    துறுதுணைமற் றறியேனே.O One of matted hair !
O One that dances in fire !
O One whose weapon is the resplendent three-leaved spear !
O One of Empyrean Effulgence !
O God of souls !
O One whose Mount is the young white-hued Bull !
O Lord of Perunthurai girt With spreading groves !
O my Lord-Owner !
I,
Your Servitor,
know nought of abiding help save You.


contd.,

Arunachala Siva.

8657
Tirup Pulambal:  (Holy Blabbering):

This describes the maturity of Siva Anandam:

Verse  1:பூங்கமலத் தயனொடுமால்
    அறியாத நெறியானே
கோங்கலர்சேர் குவிமுலையாள்
    கூறாவெண் ணீறாடி
ஓங்கெயில்சூழ் திருவாரூர்
    உடையானே அடியேன்நின்
பூங்கழல்கள் அவையல்லா
    தெவையாதும் புகழேனே.O One whose way is unknown to him seated on the comely Lotus  (Brahma) and Vishnu !
O One concorporate with Her whose buxom And tapering breasts are decked with Kongku flowers !
O one bedaubed with the white Holy Ash !
O Lord of Tiruvaaroor girt with lofty walls !
I,
Your servitor,
will never extol aught But them ? Your flowery and ankleted feet
 

contd.,

Arunachala Siva.

8658
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: August 10, 2016, 11:02:58 AM »
Verse  94:  (This was also left by oversight): 94: விரும்பித் தொழும் அடியார் விழிநீர் மல்கி, மெய் புளகம்
அரும்பித் ததும்பிய ஆனந்தம் ஆகி, அறிவு இழந்து
கரும்பின் களித்து, மொழி தடுமாறி, முன் சொன்ன எல்லாம்
தரும் பித்தர் ஆவர் என்றால் அபிராமி சமயம் நன்றே.

அபிராமி அம்மையைப் பக்தியோடு விரும்பித்தொழும் அடியவர்களின் கண்களில் நீரானது பெருகி, மெய்சிலிர்த்து, ஆனந்தம் ததும்பி, அறிவு மறந்து, வண்டைப் போல் களித்து, மொழி தடுமாறி, முன்பு சொல்லிய பித்தரைப் போல் ஆவார்கள் என்றால், அப்பேரானந்தத்திற்கு மூலமான அம்பிகையின் சமயமே மிகச்சிறந்ததாகும்.

When the true devotees pray to my Mother Abhirami, their eyes gush out with tears, they get
horripillation, they are filled with Bliss, they forget their own selves, they are like beetle in joyful
singing.  They fumble in their words, and remain as mad caps.  If  they get such Bliss, then
what better religion is there, then Abhirami's?

contd.,

Arunachala Siva.   

8659
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: August 10, 2016, 10:58:30 AM »
Verse  93:  (this was left by oversight):


93: நகையே இது, இந்த ஞாலம் எல்லாம் பெற்ற நாயகிக்கு,
முகையே முகிழ் முலை, மானே, முது கண் முடிவுயில், அந்த
வகையே பிறவியும், வம்பே, மலைமகள் என்பதும் நாம்,
மிகையே இவள்தன் தகைமையை நாடி விரும்புவதே.

உலகமெல்லாம் பெற்றெடுத்த தலைவியாகிய அபிராமி அன்னையின் திரு மார்பகங்களைத் தாமரை மொட்டு என்கிறார்கள். கருணை ததும்பி நிற்கும் முதிர்ந்த கண்களை, மருட்சி மிக்க மான் கண்கள் என்கிறார்கள். முடிவில்லாதவள் என்றெல்லாம் பக்தர்கள் கூறுகின்றார்கள். இவையெல்லாமே மாறுபட்ட கூற்றுகள். இவைகளை நினையும் போது எனக்கு நகைப்பே உண்டாகிறது. இனிமேல் நாம் செய்யக்கூடியது இத்தகைய கற்பனைகளைத் தள்ளி அவளின் உண்மை நிலையை அறிதலேயாகும்.


The Mother who brought forth the worlds, my Abhirami Mother, is described as the one having breasts
like lotus buds.  They describe her mercy filled eyes as the deer's eyes.  The devotees also say that
she is without an  end.  When I hear these, I feel like laughing.  The only way to know Her true form,
is to go beyond these fanciful descriptions.

contd.,

Arunachala Siva.     

8660
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: August 10, 2016, 10:53:50 AM »
Verse 96:


96: கோமளவல்லியை, அல்லியந் தாமரைக் கோயில் வைகும்
யாமள வல்லியை, ஏதம் இலாளை, எழுதரிய
சாமள மேனிச் சகலகலா மயில்தன்னை, தம்மால்
ஆமளவும் தொழுவார், எழு பாருக்கும் ஆதிபரே.

என் அபிராமி அன்னையை, இளமையும் அழகும் மிக்க கோமள வல்லியை, அழகிய மென்மையான தாமரையைக் கோயிலாகக் கொண்டு உறையும் யாமளவல்லியை, குற்றமற்றவளை, எழுதுதற்கு இயலாத எழில் கொண்ட திருமேனியுடையவளை, சகல கலைகளிலும் வல்ல மயில் போன்றவளை, தம்மால் கூடுமானவரை தொழுகின்ற அடியவர்களே, ஏழுலகையும் ஆட்சி புரியும் அதிபர்கள் ஆவார்கள்.

My Abhirami  Mother, the One who has got young age, beauty and who is Komala Valli, the One who
stays in the lotus as Her temple, the One who is Yamala Valli, the One who is blemish less, the One
who has no faults and the One who cannot be described, the One who is an expert in all arts, the One
who is like peacock,  - those who pray to Her to the extent possible, such devotees will rule the seven
worlds. 

contd.,

Arunachala Siva.       

8661
31. I have no report.  I have no statement.  I have no lineage. I have no caste.  Learning there is none
for me.  Such a one is called a Jivanmukta.

32.  I have no vibration.  I have no sound.  I have no aim.  I have no worldly existence.  I have no
meditation.  One who is established thus is called a Jivanmukta.

33.  I have no cold.  I have no heat.  I have no delusion. I have no repetition of sacred sounds.  I have
no worship during dawn, noon and dusk.  One who is established thus is called a Jivanmukta.

34.  I have no repetition of sacred syllables.  I have no Mantra.  I have no fire worship.  I have no night
-- none of all these for me. One who is rooted thus is called a Jivanmukta.

35.  I have no fear.  I have no food too.  I have no thirst.  I have no hunger.  I have no self.  One who
is settled thus is called a Jivanmukta.

36.  I have no 'before'. I have no 'behind'. I have no 'above'.  I have no direction.  I have no mind. 
One who is thus resolved is called a Jivanmukta.

37.  I have nothing in the least to say.  I have not even a faint sound to hear.  I have nothing at all
to brood upon. Such a one is called a Jivanmukta.

contd.,

Arunachala Siva.     

8662

Once a Theosophist once asked Bhagavan Ramana:

"They say the Masters (as per Theosophy) exist in an invisible
form.  How is one to see them?"

Bhagavan:  How can you see those who are invisible?

Visitor:  By Jnana

Bhagavan:  For a Jnani there is no "Other".

An Asramite once said to Bhagavan:  "You say that the world
is an illusion, whereas we don't say so.  Is this not the only
difference between us?"

Bhagavan:  Not at all.  All that we say is that the only Truth is
the Atma and that the world is only Atma.  By saying that the
World, Self and Iswara are Truth, you are apportioning only
one-third of the Truth to Iswara!

(Source: Ramana Leela by Oruganti Venkata Krishnayya, (Sri
Krishna Bhikshu.) )

Arunachala Siva.


8663
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 10, 2016, 08:44:15 AM »
Verse  771:


கொற்றவன் தேவி யாரும்
    குலச்சிறை யாரும் தீங்கு
செற்றவர் செய்ய பாதத்
    தாமரை சென்னி சேர்த்துப்
பெற்றனம் பெருமை யின்று
    பிறந்தனம் பிறவா மேன்மை
உற்றனன் மன்னன் என்றே
    உளங்களித் துவகை மிக்கார்.The king's consort and Kulacchiraiyaar
Fell at the roseate and lotus-like feet of him,
The queler of evil; their crowns were fixed
On his feet and they said: "We are the recipients
Of glory; indeed we are born this day; the king too
Has attained to the greatness of birth-less-ness."
Their hearts leaped with joy.

Arunachala Siva.   


8664
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 10, 2016, 08:41:06 AM »
Verse  770:


திருமுகங் கருணை காட்டத்
    திருக்கையால் நீறு காட்டிப்
பெருமறை துதிக்கு மாற்றால்
    பிள்ளையார் போற்றிப் பின்னும்
ஒருமுறை தடவ அங்கண்
    ஒழிந்துவெப் பகன்று பாகம்
மருவுதீப் பிணியும் நீங்கி வழுதியும்
    முழுதும் உய்ந்தான்.

His divine face beamed with compassion;
His divine hand held the holy ash;
He prayed even as the Vedas would pray;
Once again he bedaubed the king's person therewith;
The fever of the king quit him forthwith;
With the ailment on the left half gone,
The Pandya stood completely cured.

Arunachala Siva.8665
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 10, 2016, 08:38:16 AM »
Verse  769:

வெந்தொழில் அருகர் தோற்றீர்
    என்னைவிட் டகல நீங்கும்
வந்தெனை உய்யக் கொண்ட
    மறைக்குல வள்ள லாரே
இந்தவெப்பு அடைய நீங்க
    எனக்கருள் புரிவீ ரென்று
சிந்தையால் தொழுது சொன்னான்
    செல்கதிக் கணிய னானான்.


"O you Samanas of vile doings! You have lost;
Get away from me. O you Patron of the Brahmin clan--
Come to redeem me--, be pleased to extirpate
This fever completely." Adoring the godly child
With all his mind, the king who had neared
The path of redemption, beseeched him, thus:


Arunachala Siva.

8666
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 10, 2016, 08:35:52 AM »
Verse  768:


மன்னவன் மொழிவான் என்னே
    மதித்தஇக் காலம் ஒன்றில்
வெந்நர கொருபா லாகும்
    வீட்டின்பம் ஒருபா லாகும்
துன்னுநஞ் சொருபா லாகும்
    சுவையமு தொருபா லாகும்
என்வடி வொன்றி லுற்றேன்
    இருதிறத் தியல்பும் என்பான்.The king then spake thus: "What wonder is this?
In one and the same time (and place), cruel Hell is
On one side and blissful deliverance on the other;
On one side reigns venom, and on the other
Sweet nectar; in my single body I experience
The effects of two opposing elements."

Arunachala Siva.   

8667
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 10, 2016, 08:33:13 AM »
Verse  767:


பலர்தொழும் புகலி மன்னர்
    ஒருபுடை வெப்பைப் பாற்ற
மலர்தலை யுலகின் மிக்கார்
    வந்ததி சயித்துச் சூழ
இலகுவேல் தென்னன் மேனி
    வலமிடம் எய்தி நீடும்
உலகினில் தண்மை வெம்மை
    ஒதுங்கினால் ஒத்த தன்றே.When the fever on one side was cured by the Prince
Of Pukali hailed by the many, the wise men
On earth came thither and in wonderment
Stood encircling him; as the heat on the other side
Came to abide at the left half of the king,
The wielder of the spear, it looked as though
That in this world, heat and cool
Chose to abide in juxtaposition.

Arunachala Siva.

8668
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 10, 2016, 08:30:40 AM »
Verse 766:

உறியுடைக் கையர் பாயின்
    உடுக்கையர் நடுக்க மெய்திச்
செறிமயிற் பீலி தீயத்
    தென்னன்வெப் புறுதீத் தம்மை
எறியமா சுடலுங் கன்றி
    அருகுவிட் டேற நிற்பார்
அறிவுடை யாரை ஒத்தார்
    அறிவிலா நெறியில் நின்றார்.


The Samanas who carry Kamandalas in hoops
And whose cloaks are mats, began to tremble;
Their peacock-feather clusters became singed;
As their dirty bodies were smitten by the heat
Of the king?s fever, they were burnt black;
They moved far away from the king;
Though they were the adherents of the brainless faith,
They now resembled the wise ones.


Arunachala Siva.

8669
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 10, 2016, 08:28:24 AM »
Verse 765:


திருவளர் நீறு கொண்டு
    திருக்கையால் தடவத் தென்னன்
பொருவரு வெப்பு நீங்கிப்
    பொய்கையிற் குளிர்ந்த தப்பால்
மருவிய இடப்பால் மிக்க
    அழலெழ மண்டு தீப்போல்
இருபுடை வெப்புங் கூடி
    இடங்கொளா தென்னப் பொங்க.When the godly child bedaubed the holy ash
Of ever-increasing divinity, with his sacred hand
On the person of the king, the peerless fever vanished
And his right half became cool like a pool;
But the fever began to rage the more on his left side;
The heat of the two sides burned concentrated
On the left, and began to soar up, not contained.


Arunachala Siva.

8670
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 10, 2016, 08:25:53 AM »
Verse 764:தென்னவன் நோக்கங் கண்டு
    திருக்கழு மலத்தார் செல்வர்
அன்னவன் வலப்பால் வெப்பை
    ஆலவாய் அண்ணல் நீறே
மன்னும்மந் திரமு மாகி
    மருந்துமாய்த் தீர்ப்ப தென்று
பன்னிய மறைக ளேத்திப்
    பகர்திருப் பதிகம் பாடி.


Taking the cue from the Pandya?s look
The Prince of Tirukkazhumalam hymned
A divine decade in Tamizh, verily the essence
Of the Vedas, by which he declared that
The abiding medicine and mantra for the fever
On the right side of the king, was the holy ash
Of the Lord of Aalavaai.   

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 [578] 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 ... 3091