Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 [578] 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 ... 3198
8656
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 05, 2016, 07:50:38 AM »
Moorka Nayanar Puranam:

Verse 1:


மன்னிப் பெருகும் பெருந்தொண்டை
    வளநா டதனில் வயல் பரப்பும்
நன்னித் திலவெண் திரைப்பாலி
    நதியின் வடபால் நலங்கொள்பதி
அன்னப் பெடைகள் குடைவாவி
    யலர்புக் காட அரங்கினிடை
மின்னுக் கொடிகள் துகிற்கொடிகள்
    விழவிற் காடு வேற்காடு.

In the great, fertile and ever-during Tondai Naadu
Is Tiruverkaadu in whose theaters during fetes
And festivals, lightning-waisted lasses and streamers
Dance; in its tanks the pens that swim there, dance
On blown lotuses; this goodly town is situate,
On the bank of the Paali of white billows which
Throw into the fields goodly pearls.   


Arunachala Siva.

8657
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: November 04, 2016, 12:38:14 PM »
Today is Aiyadikal Kadvar Kon's Liberation Day.

Aippasi Moolam star day.
 

I have given the life story of the saint in my serial post on the 63 Saiva Saints.
Please look into it to know the full life story.

Arunachala Siva.
 

8658
Reproached for Insensitivity:


A devotee by name Ramanatha Brahmachari, stricken with plague, lay bedridden
in the other wing of Skandasramam. He was in pain as the eruptions on his skin
had burst open.  I shall now recount what took place a week before my coming to
Bhagavan, when the infection started.

Asking Ramanatha to rest,  Bhagavan started from Skandasramam on giri pradakshina, accompanied by Perumal Swami, Rangaswamy Iyengar and others.  They rested a while at Pachai Amman temple en route when the the put forward a
proposal to Bhagavan. They said, 'Ramanatha's disease being contagious, we can all
remain stationed here, carrying food to him at meal time and tending to remain
during those visits.'  Bhagavan shot back, 'Ah!  What a splendid idea!  He came here
to me when he was a mere boy and is solely dependent on us.  Is it fair to stay here
leaving him all alone in his present condition?  If you are afraid of catching an infection you all remain here.  I will go and be with him.  Enough if you bring me food
while bringing his.'  Stung with remorse at this retort they hung their heads.

Celebrating My (re) Birth Day:

Annamalai Swami who was buried on the day of my arrival, had composed a hundred verses on Bhagavan.  Each year, on the anniversary of his demise, his brother and friends would arrive from Arni and perform Puja at his samadhi. They would then come to the Asramam and chant those hundred verses of his, and join the special
Bhiksha organized that day in his remembrance.  This practice continued for several
years.  It was a particularly special occasion to me because it was my first darshan
of Bhagavan, and indeed was the day I was born anew. I used to look upon those death anniversary meal offerings as my birthday feast.

contd.,

Arunachala Siva,                     

8659
Chapter 21:

1. Ribhu:  I shall tell you a great secret which is more confidential than the Vedas,
by listening of which one becomes Brahman oneself.

2.  I am just Being Consciousness- Bliss.  All is impregnated with Existence Awareness.  By the cognition of That only as Brahman, one becomes Brahman oneself.

3.  I am Brahman.  This is Brahman.  Plurality is Brahman.  There is no doubt about this.  Truth is Brahman, ever Brahman. I too am Brahman alone.

4.  The Guru is Brahman. Quality is Brahman.  All is the supreme Brahman, that
I am Brahman.  All is the supreme Brahman, that I am.

5. The supreme Brahman is to be cognized through the Vedas.  Brahman is especially
known through knowledge.  The Self is Brahman. I am Brahman. The beginning and the end is Brahman.  I am He.

6. Truth is Brahman, ever Brahman, nothing different;  ever the supreme.  I am Brahman.  I am non existent; not bound by egoism.

7. I am Brahma. This is non existent.  This Self is ever the great. Brahman-Self is to be realized though the Vedas. The trivial is like the horns of a hare.

contd.,

Arunachala Siva.                     

 

8660
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 04, 2016, 10:32:33 AM »
Verse  11:


கூடிக் கூடி உன்னடியார்
    குனிப்பார் சிரிப்பார் களிப்பாரா
வாடி வாடி வழியற்றேன்
    வற்றல் மரம்போல் நிற்பேனோ
ஊடி ஊடி உடையாயொடு
    கலந்துள் ளுருகிப் பெருகிநெக்
காடி ஆடி ஆனந்தம்
    அதுவே யாக அருள்கலந்தே. 

Whilst Your servitors gather and fore-gather,
dance,
laugh and feel ecstatic,
will I,
finding no way,
Wilt and languish,
and stand like a tree,
dried sapless?
I will sulk and sulk with You my owner,
be united with You,
Inwardly melt,
come by increasing love,
and even as My mind thaws,
I will dance and dance and revel in love-infused bliss.

concluded.

Arunachala Siva.

8661
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 04, 2016, 10:29:36 AM »
Verse  10:


மானோர் பங்கா வந்திப்பார்
    மதுரக் கனியே மனநெகா
நானோர் தோளாச் சுரையொத்தால்
    நம்பி இத்தால் வாழ்ந்தாயே
ஊனே புகுந்த உனையுணர்ந்தே
    உருகிப் பெருகும் உள்ளத்தைக்
கோனே அருளுங் காலந்தான்
    கொடியேற் கென்றோ கூடுவதே.


O One who is concorporate with Her,
a gazelle !
O the sweet Fruit unto them that hail You !
If I who do not melt,
remain like an un-bored bottle-gourd,
O Nampi,
do You feel well pleased?
O King,
when will the day dawn for me ? the cruel one -,
When I will be blessed with a bosom that will thaw and abound in grace,
conscious of Your advent and abidance in my flesh?

Arunachala Siva.
 


8662
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 04, 2016, 10:26:21 AM »
Verse 9:

தாரா அருளொன் றின்றியே
    தந்தாய் என்றுன் தமரெல்லாம்
ஆரா நின்றார் அடியேனும்
    அயலார் போல அயர்வேனோ
சீரார் அருளாற் சிந்தனையைத்
    திருத்தி ஆண்ட சிவலோகா
பேரா னந்தம் பேராமை
    வைக்க வேண்டும் பெருமானே.

Convinced of Your total gift of grace,
all Your beloved devotees revel in bliss.
Alone,
should I,
Your servitor,
Languish like a stranger?
O Lord of Siva-loka who by Your grace,
set my mind straight and ruled me !
O God !
Bless me with sempiternal bliss !

Arunachala Siva.8663
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 04, 2016, 10:22:53 AM »
Verse  8:


துணியா உருகா அருள்பெருகத்
    தோன்றுந் தொண்ட ரிடைப்புகுந்து
திணியார் மூங்கிற் சிந்தையேன்
    சிவனே நின்று தேய்கின்றேன்
அணியா ரடியார் உனக்குள்ள
    அன்புந் தாராய் அருளளியத்
தணியா தொல்லை வந்தருளித்
    தளிர்பொற் பாதந் தாராயே. 

Convinced of Your support,
O Siva,
Your servitors so melt that grace divine abounds in them.
Barging into their midst,
I whose mind is like hard bamboo,
Stand and wear away.
I too should come by the true love that Your beauteous servitors beat for You.
Without cunctation and in all celerity,
You should gift to me Your auric and shoot-like feet and cause my bosom gain the fruition of life.

Arunachala Siva.

8664
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 04, 2016, 10:19:59 AM »
Verse  7:


கடலே அனைய ஆனந்தம்
    கண்டா ரெல்லாங் கவர்ந்துண்ண
இடரே பெருக்கி ஏசற்றிங்
    கிருத்த லழகோ அடிநாயேன்
உடையாய் நீயே அருளுதியென்
    றுணர்த்தா தொழிந்தே கழிந்தொழிந்தேன்
சுடரார் அருளால் இருள்நீங்கச்
    சோதீ இனித்தான் துணியாயே.O Lord-Owner !
O effulgent One !
Whilst all those that beheld You,
quaffed eagerly the vast and sea-like bliss,
Is it meet that I,
the slavish dog,
should augment my worry,
feel miserable and live in this world?
Knowing that it is You who will grace me,
I did not pray for it,
but parted from You to get ruined.
May You,
now at least,
be pleased to chase away my murk by Your sunny radiance.

Arunachala Siva.

8665
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 04, 2016, 10:16:59 AM »
Verse 6:


அறவே பெற்றார் நின்னன்பர்
    அந்த மின்றி அகநெகவும்
புறமே கிடந்து புலைநாயேன்
    புலம்பு கின்றேன் உடையானே
பெறவே வேண்டும் மெய்யன்பு
    பேரா ஒழியாப் பிரிவில்லா
மறவா நினையா அளவிலா
    மாளா இன்ப மாகடலே.You are the never-shifting,
never-ceasing,
never-parting,
never-thwarted by-thought or forgetfulness,
boundless and indestructible sea of immense bliss !
As their hearts melt ceaselessly,
Your servitors gained You absolutely.
Placed outside their company,
I,
the base dog,
am lamenting.
O my Owner !
I must gain True Love.

Arunachala Siva.

8666
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 04, 2016, 10:14:10 AM »
Verse 5:


மேவும் உன்றன் அடியாருள்
    விரும்பி யானும் மெய்ம்மையே
காவி சேருங் கயற்கண்ணாள்
    பங்கா உன்றன் கருணையினால்
பாவி யேற்கும் உண்டாமோ
    பரமா னந்தப் பழங்கடல்சேர்ந்
தாவி யாக்கை யானெனதென்
    றியாது மின்றி அறுதலே.O One who is concorporate with Her whose eyes are like blue lily and Kayal-fish !
I long to be in the midst of Your servitors to gain Reality.
By Your grace,
will I - the sinner -,
be enabled to enter the hoary sea of supernal bliss,
shedding my embodied life,
My I-ness and My-ness,
my life and all else?

Arunachala Siva.

8667
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 04, 2016, 10:11:08 AM »
Verse  4:

வேண்டும் வேண்டு மெய்யடியா
    ருள்ளே விரும்பி எனைஅருளால்
ஆண்டாய் அடியேன் இடர்களைந்த
    அமுதே அருமா மணிமுத்தே
தூண்டா விளக்கின் சுடரனையாய்
    தொண்ட னேற்கும் உண்டாங்கொல்
வேண்டா தொன்றும் வேண்டாது
    மிக்க அன்பே மேவுதலே.Desiring to place me amidst your servitors who long and yearn for You,
in grace,
You redeemed and ruled me.
O Nectar that did away with my troubles !
O rare and great Gem !
O Pearl !
O One whose radiance is like unto that of the lamp that burns self-induced !
Will I,
Your servitor,
gain that state when,
I will not seek after undesirable things but only for the blessedness of abounding love?


Arunachala Siva.


8668
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 04, 2016, 10:07:34 AM »
Verse 3:


அருளா ரமுதப் பெருங்கடல்வாய்
    அடியா ரெல்லாம் புக்கழுந்த
இருளார் ஆக்கை இதுபொறுத்தே
    எய்த்தேன் கண்டாய் எம்மானே
மருளார் மனத்தோர் உன்மத்தன்
    வருமால் என்றிங் கெனைக்கண்டார்
வெருளா வண்ணம் மெய்யன்பை
    உடையாய் பெறநான் வேண்டுமே. 


Whilst all the favored servitors entered and got immersed in the great and nectarean and grace-abounding sea,
Bearing this,
my murk-ridden body,
I wilted alas !
O my God !
Let not those that behold me feel scared thinking thus:
"Here comes the befuddled one who is mightily mad.
"O my Owner !
I must receive from You true love that leads to my deliverance."

Arunachala Siva.

8669
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 04, 2016, 10:04:42 AM »
Verse 2:

அடியார் சிலர்உன் அருள்பெற்றார்
    ஆர்வங் கூர யான்அவமே
முடையார் பிணத்தின் முடிவின்றி
    முனிவால் அடியேன் மூக்கின்றேன்
கடியேனுடைய கடுவினையைக்
    களைந்துன் கருணைக் கடல்பொங்க
உடையாய் அடியேன் உள்ளத்தே
    ஓவா துருக அருளாயே. 

A few servitors were the recipients of Your grace,
thanks to their abounding love.
Alas,
I,
Your servitor,
merely exist endlessly,
in my foul-smelling carcass of a body,
Nourishing odium and growing old.
O Owner !
Be pleased to annul my - the hard one's -,
fierce Karma.
May You,
in grace,
so bless me that the sea of Your Mercy should swell and swell in my soul causing me to melt for You constantly.

Arunachala Siva.


8670
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 04, 2016, 10:01:48 AM »
Prarthanaip Pathu.

The decade on Prarthana (prayer):


Sadha Mukti:

The ever in the state of liberation:

Verse 1:


கலந்து நின்னடியா ரோடன்று
    வாளா களித்தி ருந்தேன்
புலர்ந்து போன காலங்கள்
    புகுந்து நின்ற திடர்பின்னாள்
உலர்ந்து போனேன் உடையானே
    உலவா இன்பச் சுடர்காண்பான்
அலந்து போனேன் அருள்செய்யாய்
    ஆர்வங் கூர அடியேற்கே. 

That day when I was redeemed by You I merely mingled with Your servitors,
experiencing empty joy.
Then time rolled on.
In the succeeding days,
troubles barged in and took hold of me.
O my Owner,
I wilted;
I languished for the vision of Your sweet and fade-less Light.
So bless me that my love for You abounds evermore.


Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 [578] 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 ... 3198