Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 [578] 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 ... 3172
8656
4.


ஆடரப் பூணுடைத் தோல்பொடிப் பூசிற்றோர்
வேடம் இருந்தவா றன்னே என்னும்
வேடம் இருந்தவா கண்டுகண் டென்னுள்ளம்
வாடும் இதுஎன்னே அன்னே என்னும்.

O mother,
she says:
"His jewels are dancing snakes;
He wears a tiger-skin;
He is bedaubed with ash;
Behold how His habit is."
O mother,
she also says:
"Eyeing it again and again,
my heart wilts.
What may this be?"

Arunachala Siva.

8657
3.


நித்த மணாளர் நிரம்ப அழகியர்
சித்தத் திருப்பரால் அன்னே என்னும்
சித்தத் திருப்பவர் தென்னன் பெருந்துறை
அத்தர்ஆ னந்தரால் அன்னே என்னும்.

O mother she says:
"He is a perpetual Bride-groom;
He is surpassing handsome;
He abides in mind."
"O mother,
she also says:
"He who abides in mind,
The Southerner of Perunturai,
is the blissful Father."

Arunachala Siva.8658
2.


கண்ணஞ் சனத்தர் கருணைக் கடலினர்
உண்ணின் றுருக்குவர் அன்னே என்னும்
உண்ணின் றுருக்கி உலப்பிலா ஆனந்தக்
கண்ணீர் தருவரால் அன்னே என்னும்.


O mother,
she says:
"His eyes are touched with black eyetex
He is a sea of mercy;
He will inly abide and melt us."
O mother,
she also says:
"Melting us ? abiding in us,
He will bless us with the tears of endless bliss."

Arunachala Siva.


 

8659
Annai Pathu:

Decade to Mother.

Atma Poornam:


1.

வேத மொழியர்வெண் ணீற்றர்செம் மேனியர்
நாதப் பறையினர் அன்னே என்னும்
நாதப் பறையினர் நான்முகன் மாலுக்கும்
நாதர்இந் நாதனார் அன்னே என்னும்.


The answers of the confidante of the heroine to the nurse who questions her about the altered
state of the heroine,
constitute this decade O mother,
she says:
"His words are the Vedas;
He wears the white Holy Ash;
His body is ruddy;
His drum is Naada !"
O mother,
she also says:
"He whose drum is Naada is the Lord-Master of such masters like Brahma and Vishnu.

Arunachala Siva.

8660
14.  Mind alone is great sorrow.  Mind alone is the cause of body.  Mind alone is said to be the world.
Mind alone is the body.

15.  Mind alone is the great serenity.  Mind alone is the four headed Brahma.  Indeed, mind alone is
Hari.  Mind alone is known as Siva.

16. Mind alone is said to be magic.  Only mind is will.  Mind alone is great sin.  Mind alone is the evil one.   

17.  Mind alone is said to be the all.  Mind alone is the great fear.  Mind alone is the supreme Brahman.
Mind alone is the unitariness.

18. Mind alone is the form of consciousness.  Mind alone is the cause of the mind.  Consciousness alone
is the supreme form.  Consciousness alone is the supreme state.

19.  I am verily the supreme Brahman right now.  I alone am the supreme Brahman.  I alone am the satisfied
Self.  I am the embodiment of bliss.

20.  I am the Self with fully grown intellect, ever un-moving and blemish-less. I alone am the peaceful
Self.  I am devoid of beginning and end.

21.  I alone am the resplendent Self.  I am indeed Brahman alone.  I am eternal - there is no doubt of this.
I am always adorable to the intellect.

Contd.,

Arunachala Siva.
     

8661
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 20, 2016, 09:20:59 AM »
Verse  270:


பொங்குதமிழ்ப் பொதியமலைப்
    பிறந்துபூஞ் சந்தனத்தின்
கொங்கணைந்து குளிர்சாரல்
    இடைவளர்ந்த கொழுந்தென்றல்
அங்கணையத் திருவாரூர்
    அணிவீதி அழகரவர்
மங்கலநாள் வசந்தமெதிர்
    கொண்டருளும் வகைநினைந்தார்.The splendorous southerly born in Potigai of swelling
Tamizh, passing through the beauteous sandal-trees
Laden with their perfume and getting fostered
In many a garden of hill-slopes, began to waft
Gently in Tiruvotriyoor; then Aaroorar's mind
Hovered over the adoration of the Tiruvolakkam
Of the Lord of Tiruvaaroor-- Veethi Vitangkan--,
During His auspicious festival of Vasantham.

Arunachala Siva.

8662
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 20, 2016, 09:18:30 AM »
Verse 269:

இந்நிலையில் பேரின்பம்
    இனிதமர்வார் இறையுறையும்
மன்னுபுகழ் ஒற்றியூர்
    அதனில்மகிழ் சிறப்பினால்
சென்னிமதி புனைவார்தந்
    திருப்பாதந் தொழுதிருந்தார்
முன்னியகா லங்கள்பல
    முறைமையினால் வந்தகல.


Thus he sweetly abode there in bliss; by reason of his
Joyous and great sojourn in ever-during Otriyoor, he could
Adore the sacred feet of the Lord who is crescent-crested;
Many a season came in succession, and rolled by.

Arunachala Siva.

8663
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 20, 2016, 09:15:47 AM »
Verse  268:


யாழின்மொழி எழின்முறுவல்
    இருகுழைமேற் கடைபிறழும்
மாழைவிழி வனமுலையார்
    மணியல்குல் துறைபடிந்து
வீழுமவர்க் கிடைதோன்றி
    மிகும்புலவிப் புணர்ச்சிக்கண்
ஊழியா மொருகணந்தான்
    அவ்வூழி யொருகணமாம்.Her words were sweeter than the tuneful Yaazh;
Beauteous was her row of teeth; her eyes,
Verily the two halves of a symmetrically sliced tender mango,
Reached as far as her ear-pendants and thither rolled;
Her breasts were of bewitching beauty; he lay
Immersed in the ford of her beauteous private part, 
Their bouderie which lasted a second seemed an aeon;
Their aeon-long union passed away like a second.   

Arunachala Siva.

8664
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 20, 2016, 09:12:20 AM »
Verse  267:


பண்டுநிகழ் பான்மையினால்
    பசுபதிதன் னருளாலே
வண்டமர்பூங் குழலாரை
    மணம்புணர்ந்த வன்தொண்டர்
புண்டரிகத் தவள்வனப்பைப்
    புறங்கண்ட தூநலத்தைக்
கண்டுகேட் டுண்டுயிர்த்துற்
    றமர்ந்திருந்தார் காதலினால்.As ordained by the hoary providence and by the grace
Of Lord Pasupati, Van-tondar who married her
Of fragrant locks of hair decked with flowers wherein
Chafers lay cradled, in love reveled in her sheer
Splendor of queen like beauty which excelled that
Of Lakshmi's, with all his five senses of sight
Hearing, taste, smell and touch.

Arunachala Siva.

8665
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 20, 2016, 09:07:12 AM »
Verse  266:


மண்ணிறைந்த பெருஞ்செல்வத்
    திருவொற்றி யூர்மன்னும்
எண்ணிறைந்த திருத்தொண்டர்
    எழிற்பதியோ ருடனீண்டி
உண்ணிறைந்த மகிழ்ச்சியுடன்
    உம்பர்பூ மழைபொழியக்
கண்ணிறைந்த பெருஞ்சிறப்பிற்
    கலியாணஞ் செய்தளித்தார்.


The servitors divine and innumerable--, that abode
At Tiruvotriyoor thriving in this world in great opulence,
Joined the dwellers of that beauteous city,
And performed a great and glorious wedding
That was a feast unto all beholding eyes,
With all their joyous heart; heaven showered flowers

Arunachala Siva.8666
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 20, 2016, 09:04:25 AM »
Verse 265:


நம்பியா ரூரனுக்கு
    நங்கைசங் கிலிதன்னை
இம்பர்ஞா லத்திடைநம்
    ஏவலினால் மணவினைசெய்
தும்பர்வா ழுலகறிய
    அளிப்பீரென் றுணர்த்துதலும்
தம்பிரான் திருத்தொண்டர்
    அருள்தலைமேற் கொண்டெழுவார்.


'Appearing in their dream) He bade them thus:
"By Our command, perform with due rites, the wedding
Of Nampi Aaroorar and Nangkai Sangkili, here on this
Earth; so celebrate the marriage that the celestial beings
Too should get to know it." Thus instructed,
Up rose the divine devotees, wearing as it were
On their crown, the Lord's gracious behest.

Arunachala Siva.   

8667
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 20, 2016, 09:01:40 AM »
Verse  264:


அன்றிரவே ஆதிபுரி
    ஒற்றிகொண்டார் ஆட்கொண்ட
பொன்றிகழ்பூண் வன்தொண்டர்
    புரிந்தவினை முடித்தருள
நின்றபுகழ்த் திருவொற்றி
    யூர்நிலவு தொண்டருக்கு
மன்றல்வினை செய்வதற்கு
    மனங்கொள்ள வுணர்த்துவார்.


That very night the Lord of Otriyoor known as Aadipuri,
To fulfill the wish of Van-tondar-- His servitor
Resplendent with jewels of gold--, desired to instruct
The glorious devotees of Tiruvotriyoor who were
Established in everlasting renown, so that
They would with all their heart, perform the wedding.

Arunachala Siva.


8668
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 20, 2016, 08:59:17 AM »
Verse  263:


வார்புனையும் வனமுலையார்
    வன்தொண்டர் போனதற்பின்
தார்புனையும் மண்டபத்துத்
    தம்முடைய பணிசெய்து
கார்புனையும் மணிகண்டர்
    செயல்கருத்திற் கொண்டிறைஞ்சி
ஏர்புனையுங் கன்னிமா
    டம்புகுந்தார் இருள்புலர.When Van-tondar moved away she whose beauteous breasts
Were cinctured by a breast-band, came to the Mantapam
Where garlands were woven; there she plied
Her hands in floral service and adored Him
And the gracious acts of the Lord whose throat
Is dark like a nimbus, and then as the day was about
To break, she moved into the beauteous Kanni-maatam.

Arunachala Siva.

8669
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 20, 2016, 08:56:20 AM »
Verse  262:திருநாவ லூராளி
    தம்முடைய செயல்முற்றிப்
பொருநாகத் துரிபுனைந்தார்
    கோயிலினுட் புகுந்திறைஞ்சி
அருள்நாளுந் தரவிருந்தீர்
    செய்தவா றழகிதெனப்
பெருநாமம் எடுத்தேத்திப்
    பெருமகிழ்ச்சி யுடன்போந்தார்.

When glorious Aaroorar completed the act of solemn oath,
Witnessing it, she whose eyes were like blue lily, was
Agitated; she mused thus: "This sinner had to witness
This, as it was by the Lord ordained." Languishing
In life and limb, she moved aside, and wilted unseen.


Arunachaa Siva.


8670
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 20, 2016, 08:53:55 AM »
Verse  261:


மேவியசீ ராரூரர்
    மெய்ச்சபத வினைமுடிப்பக்
காவியினேர் கண்ணாருங்
    கண்டுமிக மனங்கலங்கிப்
பாவியேன் இதுகண்டேன்
    தம்பிரான் பணியால்என்
றாவிசோர்ந் தழிவார்அங்
    கொருமருங்கு மறைந்தயர்ந்தார்.


When glorious Aaroorar completed the act of solemn oath,
Witnessing it, she whose eyes were like blue lily, was
Agitated; she mused thus: "This sinner had to witness
This, as it was by the Lord ordained." Languishing
In life and limb, she moved aside, and wilted unseen.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 [578] 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 ... 3172