Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 [577] 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 ... 3128
8641
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 19, 2016, 09:08:21 AM »
Verse  1170:செல்வம்மலி திருப்புகலிச்
    செழுந்திருவீ திகளெல்லாம்
மல்குநிறை குடம்விளக்கு
    மகரதோ ரணம் நிரைத்தே
எல்லையிலா வொளிமுத்து
    மாலைகளெங் கணும் நாற்றி
அல்கு பெருந் திருவோங்க
    அணிசிறக்க அலங்கரித்தார்.

In all the resplendent streets of Tiruppukali
Of abounding riches, they fittingly placed rows of pots
Filled with holy water, and lamps;
They planted Makara Toranas; they dangled everywhere
Garlands of pearls whence issued boundless luster;
Thus they decked and beautified the city
Which shone with a greater splendor.

Arunachala Siva.


8642
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 19, 2016, 09:05:45 AM »
Verse  1169:


திருமணஞ்செய் கலியாணத்
    திருநாளும் திகழ்சிறப்பின்
மருவிய ஓரையுங்கணித
    மங்கலநூ லவர்வகுப்பப்
பெருகுமண நாள்ஓலை
    பெருஞ்சிறப்பி னுடன் போக்கி
அருள்புரிந்து நன்னாளில்
    அணிமுளைப்பா லிகைவிதைத்தார்.


Men well-versed in auspicious astrology fixed the holy day
And the glorious hora for the wedding; they sent
Wedding invitations in all splendor; on the ordained
Auspicious day, they sowed seed-grains in Paalikais.

Arunachala Siva.


8643
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 19, 2016, 09:03:54 AM »
Verse  1168:


பேருவகை யால்இசைவு
    பெற்றவர்தாம் மீண்டணைந்து
காருலவு மலர்ச்சோலைக்
    கழுமலத்தை வந்தெய்திச்
சீருடைய பிள்ளையார்க்கு
    அவர்நேர்ந்த படிசெப்பிப்
பார்குலவும் திருமணத்தின்
    பான்மைவினை தொடங்குவார்.

Having received his glad consent, they came back
To Kazhumalam girt with cloud-capped flower-gardens;
They apprised the glorious and godly child of the assent
Of Nampaandaar Nambi and plied themselves in the work
Pertaining to the world-illumining wedding.

Arunachala Siva.


8644
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 19, 2016, 09:01:25 AM »
Verse  1167:


உம்முடைய பெருந்தவத்தால்
    உலகனைத்தும் ஈன்றளித்த
அம்மைதிரு முலைப்பாலில்
    குழைத்தஆ ரமுதுண்டார்க்
கெம்முடைய குலக்கொழுந்தை
    யாமுய்யத் தருகின்றோம்
வம்மின்என உரைசெய்து
    மனமகிழ்ந்து செலவிடுத்தார்.He subjoined and said: "By reason of your great tapas,
Unto him that the Goddess, the Mother of all the worlds,
Gave the nectarean wisdom mixed with Her breast-milk,
We gladly consent to give our daughter, verily a shoot
Of our righteous clan, for our redemption." Thus spake he
And gladly gave them leave to depart.

Arunachala Siva.

8645
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 19, 2016, 08:58:15 AM »
Verse  1166:


ஞானபோ னகருக்கு
    நற்றவத்தின் ஒழுக்கத்தால்
ஊனமில்சீ லத்தும்பால்
    மகட்பேச வந்ததென
ஆனபே றந்தணர்பால்
    அருளுடைமை யாம்என்று
வானளவு நிறைந்தபெரு
    மனமகிழ்ச்சி யொடுமொழிவார்."For the partaker of the nectarean wisdom, seeking
The hand of your flawlessly glorious daughter--
Poised in the piety of goodly tapas--, in marriage,
We came here." Thus told, with a delight vast as the sky
He said: "You have surely conferred on me a boon--
Your advent--, in sheer grace."

Arunachala Siva.

8646
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 19, 2016, 08:55:55 AM »
Verse  1165:


எதிர்கொண்டு மணிமாடத்
    தினில்எய்தி இன்பமுறு
மதுரமொழி பலமொழிந்து
    வரன்முறையால் சிறப்பளிப்பச்
சதுர்முகனின் மேலாய
    சண்பைவரு மறையவரும்
முதிருணர்வின் மாதவரும்
    அணைந்ததிறம் மொழிகின்றார்.

He received them, took them to his beauteous mansion,
Spoke to them in sweet and loving words and treated them
To a great feast in all splendor; then the Brahmins
Of Sanbai and the great tapaswins of ripe consciousness
Who were greater than even Brahma, began to apprise
Him of the purpose of their visit, thus.

Arunachala Siva.8647
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 19, 2016, 08:53:01 AM »
Verse  1164:


ஒப்பரிய பேருவகை
    ஓங்கியெழும் உள்ளத்தால்
அப்புநிறை குடம்விளக்கு
    மறுகெல்லாம் அணிபெருக்கிச்
செப்பரிய ஆர்வமிகு
    பெருஞ்சுற்றத் தொடுஞ்சென்றே
எப்பொருளும் எய்தினேன்
    எனத்தொழுதங் கெதிர்கொண்டார்.With a heart pervaded by a peerless joy that soared
Aloft, he had rows of pots filled with fragrant
And holy water as well as lamps arranged in due order
Besides having the entire street fittingly adorned;
With his great kin of ineffable ardor he fared forth,
Adored them and greeted them thus:
"Now I stand blessed, wholly and absolutely."

Arunachala Siva.

8648
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 19, 2016, 08:50:39 AM »
Verse  1163:


மிக்கதிருத் தொண்டர்களும்
    வேதியரும் உடன்ஏகத்
திக்குநிகழ் திருநல்லூர்ப்
    பெருமணத்தைச் சென்றெய்தத்
தக்கபுகழ் நம்பாண்டார்
    நம்பிதாம் அதுகேட்டுச்
செக்கர்முடிச் சடையார்தம்
    திருப்பாதம் தொழுதெழுவார்.

Hearing of his arrival with the exceedingly great
Servitors and Brahmins, to Tirunalloorpperumanam whose
Glory fills all the eight directions, Nampaandaar Nambi
Of fitting glory, fell at the hallowed feet of the Lord
Whose matted hair is like the crimson sky, and rose up.

Arunachala Siva.8649
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 19, 2016, 08:48:26 AM »
Verse  1162:


திருஞான சம்பந்தர்
    சீர்பெருக மணம்புணரும்
பெருவாழ்வு திருத்தொண்டர்
    மறையவர்கள் மிகப்பேண
வருவாரும் பெருஞ்சுற்றம்
    மகிழ்சிறப்ப மகள்பேசத்
தருவார்தண் பணைநல்லூர்
    சார்கின்றார் தாதையார்.


To the delight of his great kin,
And servitors and Brahmins who longed to cherish
The great and beatific and ever glorious marriage
Of Tiru Jnaana Sambandhar, his father seeking her hand
For his son, proceeded to Perumananalloor
Rich in trees and cool fields.

Arunachala Siva.

8650
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 19, 2016, 08:45:19 AM »
Verse  1161:ஏதமில்சீர் மறையவரில்
    ஏற்றகுலத் தோடிசைவால்
நாதர்திருப் பெருமணத்து
    நம்பாண்டார் நம்பிபெறும்
காதலியைக் காழிநா
    டுடையபிரான் கைப்பிடிக்கப்
போதுமவர் பெருந்தன்மை
    எனப்பொருந்த எண்ணினார்.

They fittingly concluded thus; "Nampaandaar Nambi
Of the Lord's Perumananalloor hails from a matching clan
Of flawless Brahmins; great is his magnificence;
The lord of Kaazhi can surely marry his daughter."

Arunachala Siva.


8651
What constitutes one's true nature is the Self which gives the individual the consciousness of his
existence.  The mind and body are just instruments that one possesses.  It is the mind which
creates the wrong notion of 'I am the body'.  The body grows, decays and perishes.  What is real,
the supreme and eternal is the Self.  Self Knowledge alone is the absolute knowledge.  In his songs
entitled Akarabhuvanam Chidambara Rahasyam, verses 18-23, Thayumanavar explains the advice
he received from Mouna Guru:

He came and claimed my body, my belongings, my very life
And taught me the path of rejection:
You are not the five senses, nor the five elements,
Nor organs of action,
You are none of these,
You are not the body,
Nor are you knowledge and ignorance,
You are the Chit, the real, which is like crystal,
Reflecting the qualities of whatever is placed before it,
And yet having no connection with it.

(Bhagavan and Thayumanavar by Robert Butler, T.V. Venkatasubramanian and David Godman.)

It is only when one identifies with the mind that one becomes somebody other than one's real
Self. According to Bhagavan the ego which is the creation of the mind, is the single obstacle
Self Realization.  Remaining quiet (summa iru) is the best way to drive out the ego.  In His
Akshara Mana Malai, Bhagavan asks Arunachala:  'Arunachala!  You did not say the words,
'Do not speak. Just be still', but, communicating through the posture of divine silence, you remained
still, speech and breath both in abeyance, exemplifying that state.'  (Verse 36, sollathu soli nee sollara
nil enru...)

contd.,

Arunachala Siva.           
 
                 

8652
48.  Brahman alone is all that is pure.  Brahman is the ever easily accomplished.  Brahman alone is
the truth of truths.  All is indeed Brahman alone.

49.  Brahman alone is happiness, verily happiness.  Brahman alone am I, the blissful Self.  Brahman
alone is the ever spoken of.  All indeed is Brahman alone.

50.  Brahman alone is the complete Brahman.  Brahman alone is the one witness of all.  Brahman alone
is the lavish abode.  All is indeed Brahman alone.

51.  Brahman alone is the all round perfect Self.  Brahman alone is the undiminishing essence.
Brahman alone is the root cause.  Brahman alone is the refuge.

52.  Brahman alone is the Self of all beings.  Brahman alone is the embodiment of happiness.
Brahman alone is the eternally satisfied Self. All is indeed  Brahman alone.

53.  Brahman alone is the Self that is non dual only.  Brahman alone is the space like Lord.  Brahman
alone is the joy of heart.  All is indeed Brahman alone.

54.  There is nothing higher than Brahman.  Apart from Brahman there is no world either.  Apart from
Brahman I am not I.  All is indeed Brahman alone.

contd.,

Arunachala Siva.       

8653
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 18, 2016, 09:09:57 AM »
Verse  1160:


திருஞான சம்பந்தர்
    திருவுள்ளஞ் செய்ததற்குத்
தருவாய்மை மறையவரும்
    தாதையரும் தாங்கரிய
பெருவாழ்வு பெற்றாராய்ப்
    பிஞ்ஞகனார் அருளென்றே
உருகாநின்று இன்பமுறும்
    உளமகிழ்ச்சி எய்துவார்.


The truthful Brahmins and the father felt blessed
With the lofty and beatific life when
Tiru Jnaana Sambandhar expressed his willingness
For his espousal; they thought it was but the grace
Of Grace; melting in devotion they felt delighted.

Arunachala Siva.

8654
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 18, 2016, 09:07:24 AM »
Verse 1159:


மறைவாழ அந்தணர்தம்
    வாய்மையொழுக் கம்பெருகும்
துறைவாழச் சுற்றத்தார்
    தமக்கருளி உடன்படலும்
பிறைவாழுந் திருமுடியில்
    பெரும்புனலோ டரவணிந்த
கறைவாழுங் கண்டத்தார்
    தமைத்தொழுது மனங்களித்தார்.For the flourishing of the Brahminical conduct
Poised in the Vedic truth of the Brahmins,
The godly child graced his kin with his consent;
Then they hailed the blue-throated Lord Whose
Divine matted hair is decked with the crescent moon
The swelling Ganga and the snake, and rejoiced.

Arunachala Siva.

8655
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 18, 2016, 09:04:59 AM »
Verse 1158:


அருமறையோர் அவர்பின்னும்
    கைதொழுதங் கறிவிப்பார்
இருநிலத்து மறைவழக்கம்
    எடுத்தீர்நீர் ஆதலினால்
வருமுறையால் அறுதொழிலின்
    வைதிகமா நெறியொழுகும்
திருமணம்செய் தருளுதற்குத்
    திருவுள்ளம் செய்யுமென.

Then with folded hands the rare Brahmins importuned
Him thus: "You have indeed established
The Vedic way in this wide world; so in keeping
With its tradition and to perform the sixfold duty
Of a Brahmin, you should be pleased to give
Assent for the wedding which is of the Vedic way."

Arunachala Siva.Pages: 1 ... 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 [577] 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 ... 3128