Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 [573] 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 ... 3110
8581
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 04, 2016, 02:22:18 PM »
Verse  1016:

மாதவர்கள் நெருங்குகுழாம் பரந்து செல்ல
    மணிமுத்தின் பரிச்சின்னம் வரம்பின் றாகப்
பூதிநிறை கடல்அணைவ தென்னச் சண்பைப்
    புரவலனார் எழுந்தருளும் பொழுது சின்னத்
தீதிலொலி பலமுறையும் பொங்கி யெங்குந்
    திருஞான சம்பந்தன் வந்தான் என்னும்
நாதம்நிறை செவியினவாய் மாக்க ளெல்லாம்
    நலமருவு நினைவொன்றாய் மருங்கு நண்ண.


The throngs of tapaswi-servitors marched onward;
The beauteous Cinnams inlaid with pearls raised
Innumerable ripples of sound; when thus the lord
Of Sanbai who was like unto a sea of holy ash,
Marched on, the flawless and divine Cinnams blared
Again and again in ever-increasing sound, announcing
Thus: "Behold the coming of Tiru Jnaana Sambandhan!"
When their ears were filled with this sound, the beasts
(Rid of their evil nature) gathered near them
With their thoughts solely bent on well-being.


Arunachala Siva.

8582
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 04, 2016, 02:17:59 PM »
Verse  1015:


இறைவர்திருக் காரிகரை யிறைஞ்சி அப்பால்
    எண்ணில்பெரு வரைகளிரு மருங்கு மெங்கும்
நிறையருவி நிரைபலவாய் மணியும் பொன்னும்
    நிறைதுவலை புடைசிதறி நிகழ்ப வாகி
அறைகழல்வா னவர்க்கிறைவன் குலிச வேற்றால்
    அற்றசிறை பெற்றவன்மே லெழுவ தற்குச்
சிறகடித்துப் பறக்கமுயன் றுயர்ந்த போலும்
    சிலைநிலத்தி லெழுந்தருளிச் செல்லா நின்றார்.

Having hailed the Lord's Tirukkaarikarai he marched
Onward; from the sides of the innumerable mountains
Many rows of waterfalls flowed down rolling into their spray
Gems and gold; these lofty mountains looked as if
They would, endowed with wings, fly aloft to battle
Against Indra-- the celestial king of heroic
And resounding anklet--, who, of yore,
Sheared their wings with his thunderbolt.
The godly child passed through such mountainous tracks.

Arunachla Siva.


8583
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 04, 2016, 02:15:34 PM »
Verse  1014:


மிக்கபெருங் காதலுடன் தொண்டர் சூழ
    மென்புனல்நாட் டினையகன்று வெற்பும் கானும்
தொக்கபெரு வன்புலக்கா னடைந்து போகிச்
    சூலகபா லக்கரத்துச் சுடரு மேனி
முக்கண்முதல் தலைவனிட மாகி யுள்ள
    முகில்நெருங்கு காரிகரை முன்னர்ச் சென்று
புக்கிறைஞ்சிப் போற்றிசைத்தப் பதியில் வைகிப்
    பூதியரோ டுடன்மகிழ்ந்தார் புகலி வேந்தர்.


In great love and accompanied with the devotees, he crossed
The country enriched by the soft flow of the river Paali;
He reached the hardy and dense tracks of hills
And jungles, and came to cloud-capped Tirukkaarikarai
Where abides the triple-eyed Lord of gods of lustrous frame,
Holding a trident and a skull in his hands;
The Prince of Sanbai then moved into the shrine,
Hailed and adored the Lord and gladly sojourned
In that town with the servitors of the Holy Ash.

Arunachala Siva.

8584
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 04, 2016, 02:12:24 PM »
Verse  1013:


மன்னுதிருப் பதிகஇசை பாடிப் போற்றி
    வணங்கிப்போந் தப்பதியில் வைகி மாடு
பிஞ்ஞகர்தம் வெண்பாக்கம் முதலா யுள்ள
    பிறபதிகள் பணிந்தணைவார் பெருகு மன்பால்
முன்னிறைந்த திருவாய்மஞ் சனநீ ராட்டு
    முதல்வேடர் கண்ணப்ப நாய னாரை
உன்னியொளிர் காளத்தி மலை வணங்க
    வுற்றபெரு வேட்கையுட னுவந்து சென்றார்.Having melodized an ever-during decade and thus hailed
The Lord, he adored Him and sojourned there; he worshipped
At the nearby shrines beginning with Venpaakkam whose Lord
Wears the pigngnakam; his thought then hovered
On the hunter, the first among devotees-- Kannappa Naayanaar--,
Who with his mouthful of water performed the abultion.
Of the Lord, impelled by his ever-growing devotion.
So, in great love he proceeded towards the lustrous hill
Of Kaalatthi, to hail it.

Arunachala Siva.


8585
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 04, 2016, 02:09:10 PM »
Verse  1012:


திருப்பாசூர் அணைந்தருளி யங்கு மற்றச்
    செழும்பதியோ ரெதிர்கொள்ளச் சென்று புக்குப்
பொருப்பரையன் மடப்பாவை இடப்பா கத்துப்
    புராதனர்வே யிடங்கொண்ட புனிதர் கோயில்
விருப்பினுடன் வலங்கொண்டு புக்குத் தாழ்ந்து
    வீழ்ந்தெழுந்து மேனியெலா முகிழ்ப்ப நின்றே
அருட்கருணைத் திருவாளன் நாமஞ் சிந்தை
    யிடையாரென் றிசைப்பதிகம் அருளிச் செய்தார்.Received by the dwellers of that bountiful town, he entered
Tiruppaasoor; he joyously circumambulated the shrine
Of the Holy One whose left half is the daughter of the Monarch
Of mountains-- the Holy one that there abides
In a bamboo--; he bowed and prostrated before Him
And rose up; the hair on his thrilled body stood
Erect; he hymned Him whose form is grace and mercy
In a musical decade which oped thus: "Cintai itaiyaar."


Arunachala Siva
 

8586
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 04, 2016, 10:10:24 AM »
Verse 1011:


நீடுமிசைத் திருப்பதிகம் பாடிப் போற்றி
    நெடுங்கங்கு லிருணீங்கி நிகழ்ந்த காலை
மாடுதிருத் தொண்டர்குழா மணைந்தபோது
    மாலையினில் திருவால வனத்து மன்னி
ஆடுமவ ரருள்செய்த படியை யெல்லாம்
    அருளிச்செய் தகமலரப் பாடி யேத்திச்
சேடர்பயில் திருப்பதியைத் தொழுது போந்து
    திருப்பாசூர் அதன்மருங்கு செல்ல லுற்றார்.


எக்காலத்தும் நிலைபெறும் இசையமையந்த திருப்பதிகத்தைப் பாடிப் போற்றி, பின் நீண்ட இரவின் இருள் புலர்ந்த பகற் காலத்தே, திருத்தொண்டர்களின் கூட்டம் வந்து சேர்ந்த போது, இரவில் திருவாலங்காட்டுப் பதியில் ஆடுகின்ற இறைவர், தமக்கு அருள் செய்த பாங்கை எல்லாம் அவர்களுக்குச் சொல்லி, அத்திருப் பதிகத்தைத் திரும்பவும் உள்ளம் மகிழப் பாடிப் போற்றிய பின்பு, பெரியவர்கள் வாழ்கின்ற அப்பதியை வணங்கி அகன்று போய்த் `திருப்பாசூர்' அருகில் செல்வாராய்,

(English translation not available.)

Arunachala Siva.

8587
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: September 03, 2016, 01:50:00 PM »
4.


செறியும் பிறவிக்கு நல்லவர் செல்லன்மின்
    தென்னன்நன்னாட்
டிறைவன் கிளர்கின்ற காலம்இக் காலம்எக்
    காலத்துள்ளும்
அறிவொண் கதிர்வாள் உறைகழித் தானந்த
    மாக்கடவி
எறியும் பிறப்பை எதிர்ந்தார் புரள
    இருநிலத்தே.


This is the time when the God of the goodly realm of the Pandya manifests and grants grace.
Now is the time of all times.
Unsheathing His Radiant sword of bliss He rides the steed of bliss and so slashes away the embodiment
Of those that come fronting Him,
that they roll on earth.
Lo,
ye that are dearly attached to binding births,
do not go thither.


Arunachala Siva.

8588
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: September 03, 2016, 01:46:44 PM »
3.:நீரின்ப வெள்ளத்துள் நீந்திக் குளிக்கின்ற
    நெஞ்சங்கொண்டீர்
பாரின்ப வெள்ளங் கொளப்பரி மேற்கொண்ட
    பாண்டியனார்
ஓரின்ப வெள்ளத் துருக்கொண்டு தொண்டரை
    உள்ளங்கொண்டார்
பேரின்ப வெள்ளத்துட் பெய்கழ லேசென்று
    பேணுமினே. 


To immerse the whole world in the flood of bliss,
Pandya ? the God -,
rode on a charger.
Assuming this form of a peerless flood of bliss,
He made a conquest of His servitors` hearts.
O ye whose hearts are after the bathing and swimming In the mere water of worldly joy,
fare forth
To that Blissful Flood and adore His ankleted feet.

Arunachala Siva.


8589
Chapter 14:


1.  Ribhu:  Hearken!  All is Brahman alone.  This is the truth, verily the truth in the name of
Siva.  In the certitude of the Self, O chief of the Yogis, there  is no other even in the least.

2.  The unreality is infinitesimal.  All this is infinitesimal for sure.  The body too is infinitesimal
for sure.  The body too is infinitesimal.  There is no other even the least. 

3. All is only the Self, the pure Self.  All is consciousness alone without a second; the eternal,
pure taint-less Self.  There is no other even in the least. 

4. If  the Self is thought of as infinitesimal, all is not even an atom.  Absence of thought is only an atom.
There is no other even in the least.

5.  Thought is only consciousness.  Consciousness is the paramount state.  Bliss is the supreme
measure.  This, which is visible is nothing at all.

contd.,

Arunachala Siva. 
   

8590
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 03, 2016, 10:59:11 AM »
Verse  1010:


துஞ்சவரு வார்என்றே எடுத்த வோசைச்
    சுருதிமுறை வழுவாமல் தொடுத்த பாடல்
எஞ்சலிலா வகைமுறையே பழைய னூரார்
    இயம்புமொழி காத்தகதை சிறப்பித் தேத்தி
அஞ்சனமா கரியுரித்தார் அருளா மென்றே
    அருளும்வகை திருக்கடைக்காப் பமையச் சாற்றி
பஞ்சுரமாம் பழைய திறங் கிழமை கொள்ளப்
    பாடினார் பாரெலாம் உய்ய வந்தார்.In the decade beginning with the words: "Tunja Varuvaarum"
Which he sang tunefully in keeping with the chanting
Of the resounding Veda, he celebrated the history
Of the flawless and just way by which the Velaalas
Of Pazhayanoor stood by their plighted word;
In the concluding stanza, he sang: "This indeed is
The grace of the Lord who peeled off the hide of the dark
Tusker." He hailed His glory; thus the godly child
Born for the deliverance of the world, sang in fitting melody
His decade in the hoary, musical mode of panjuram.


Arunachala Siva.

8591
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 03, 2016, 10:56:23 AM »
Verse  1009:


மாலையிடை யாமத்துப் பள்ளி கொள்ளும்
    மறையவனார் தம்முன்பு கனவி லேவந்
தாலவனத் தமர்ந்தருளும் அப்பர் நம்மை
    அயர்த்தனையோ பாடுதற்கென் றருளிச் செய்ய
ஞாலமிருள் நீங்கவரும் புகலி வேந்தர்
    நடுஇடையா மத்தினிடைத் தொழுது ணர்ந்து
வேலைவிட முண்டவர்தங் கருணை போற்றி
    மெய்யுருகித் திருப்பதிகம் விளம்ப லுற்றார்.


At midnight the Lord of Aalavanam appeared in his dream
And said: "Did you forget to hail us in hymns?"
Then the Prince of Pukali who was born to dispel
The darkness of the world, adored even in that state
And woke up at midnight and again hailed the mercy
Of the Lord who devoured the venom of the sea, and hymned
A decade in love that melted his very frame.

Arunchala Siva.


8592
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 03, 2016, 10:53:05 AM »
Verse  1008:இம்மையிலே புவியுள்ளோர் யாருங் காண
    ஏழுலகும் போற்றிசைப்ப எம்மை யாளும்
அம்மைதிருத் தலையாலே நடந்து போற்றும்
    அம்மையப்பர் திருவாலங் காடாம் என்று
தம்மையுடை யவர்மூதூர் மிதிக்க அஞ்சிச்
    சண்பைவருஞ் சிகாமணியார் சாரச் சென்று
செம்மைநெறி வழுவாத பதியின் மாடோர்
    செழும்பதியில் அன்றிரவு பள்ளி சேர்ந்தார்.


"In her life on earth, witnessed straight by all the men
Of the world and praised by the dwellers
Of the seven worlds, the Mother of Kaaraikkaal
That rules us, measured her way with her head
To this Tiruvaalangkaadu." Thus thinking,
And afraid to tread and enter His Lord's hoary town,
The Crest-jewel of the dwellers of Sanbai
Proceeded to a bountiful place near that town
Where abide holy ones who swerve not from the righteous way
And there spent the night in slumber.


Arunachala Siva

8593
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 03, 2016, 10:50:14 AM »
Verse  1007:


குன்றநெடுஞ் சிலையாளர்
    குலவியபல் பதிபிறவும்
நின்றவிருப் புடனிறைஞ்சி
    நீடுதிருத் தொண்டருடன்
பொன்தயங்கு மணிமாடப்
    பூந்தராய்ப் புரவலனார்
சென்றணைந்தார் பழையனூர்த்
    திருவாலங் காட்டருகு.


In abiding love he hailed the many shrines
Of the Lord who wields the mountain as His great bow;
Then accompanied with the glorious and divine
Devotees, the Patron of Poontharaai--rich in beauteous
And golden mansions--, neared Pazhayanoor Tiruvaalangkaadu.


Arunachala Siva.

8594
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 03, 2016, 10:46:51 AM »
Verse  1006:

தொழுதுபல முறைபோற்றிச்
    சுரர்குருவுக் கிளையமுனி
வழுவில்தவம் புரிந்தேத்த
    மன்னினார் தமைமலர்ந்த
பழுதில்செழுந் தமிழ்மாலைப்
    பதிகஇசை புனைந்தருளி
முழுதும்அளித் தவர்அருளால்
    போந்தனர்முத் தமிழ்விரகர்.


He adored and hailed the Lord again and again;
With flawless and splendorous and melodious
Verse-garlands of Tamizh he adorned the Lord who,
Gratified with the worship of the flawless tapaswi
Samvantana, the younger brother of the celestial guru,
Abode there; then blessed with the leave of the Creator of all
The Adept of Tamizh marched on.


Arunachala Siva.

8595
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 03, 2016, 10:43:07 AM »
Verse  1005:


திருத்தொண்டர் பலர்சூழத்
    திருவிற்கோ லமும்பணிந்து
பொருட்பதிகத் தொடைமாலை
    புரமெரித்த படிபாடி
அருட்புகலி யாண்டகையார்
    தக்கோலம் அணைந்தருளி
விருப்பினொடுந் திருவூறல்
    மேவினார் தமைப்பணிந்தார்.


Acompanied with divine devotees he came to Tiruvirkolam
And adorned the Lord; he hailed Him
In a verse-garland of incarnate truth, celebrating
His victory-- the burning of the triple hostile cities;
Then the master of blessed Pukali came to Takkolam
And adored the Lord that abides in joy at Tiruvooral.   

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 [573] 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 ... 3110