Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 [573] 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 ... 3182
8581
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 29, 2016, 08:51:20 AM »
Verse  389:நாள்தொறும் பணிந்து போற்ற
    நாதரும் அதனை நோக்கி
நீடிய தொண்டர் தம்முள்
    இருவரும் மேவும் நீர்மை
கூடுதல் புரிவார் ஏயர்
    குரிசிலார் தம்பால் மேனி
வாடுறு சூலை தன்னை
    அருளினார் வருந்து மாற்றால்.   He daily prayed to the Lord, who pleased with it, desired
To make both the devotees of loving devotion get bound
By affectionate friendship; for this he afflicted Yeyarkone,
That made him languish in life and limb, with stomach pain.

Arunachala Siva.   

8582
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 29, 2016, 08:48:45 AM »
Verse 388:

ஈறிலாப் புகழின் ஓங்கும்
    ஏயர்கோ னார்தாம் எண்ணப்
பேறிது பெற்றார் கேட்டுப்
    பிழையுடன் படுவா ராகி
வேறினி யிதற்குத் தீர்வு
    வேண்டுவார் விரிபூங் கொன்றை
ஆறிடு சடைய னாருக்
    கதனைவிண் ணப்பஞ் செய்து.   


When Nampi Aaroorar heard of this, he indeed deemed it
A beatitude to be even thus thought of by Yeyarkone,
Kalikkaamar of lofty and endless renown; he became
Alive to his sinning; seeking expiation therefor,
He petitioned to the Lord in whose matted hair
Decked with beauteous and burgeoning Konrai blooms, the Ganga flows.

Arunachala Siva.8583
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 29, 2016, 08:46:10 AM »
Verse  387:


அரிவைகா ரணத்தி னாலே
    ஆளுடைப் பரமர் தம்மை
இரவினில் தூது போக
    ஏவியங் கிருந்தான் தன்னை
வரவெதிர் காண்பே னாகில்
    வருவதென் னாங்கொல் என்று
விரவிய செற்றம் பற்றி
    விள்ளும்உள் ளத்த ராகி   ."I know not what will happen, when, face to face
I meet him who for the sake of a women, plied during
Night my Lord-Ruler as a messenger and
still lives!"
Thus he mused and his heart was full of wrath,
Even to the point of bursting.

Arunachala Siva.

8584
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 29, 2016, 08:43:36 AM »
Verse  386:


நம்பர்தாம் அடியார் ஆற்றாராகியே
    நண்ணி னாரேல்
உம்பரார் கோனும் மாலும்அயனுநேர்
    உணர வொண்ணா
எம்பிரா னிசைந்தார் ஏவப்
    பெறுவதே இதனுக் குள்ளம்
கம்பியா தவளை யான்முன்
    காணுநாள் எந்நா ளென்று.
?Though the Lord unable to suffer the suffering
Of His servitor should consent to serve, could yet
A devotee ply on an errand the Lord who is not
To be comprehended by Indra, the celestial King,
Vishnu and Brahma? O that day will surely be a cursed day
When I am to meet him that trembled not
In his heart to deploy the Deity!

Arunachala Siva.


8585
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 29, 2016, 08:40:36 AM »
Verse  385:


காரிகை தன்பால் செல்லும்
    காதலால் ஒருவன் ஏவப்
பாரிடை நடந்து செய்ய
    பாததா மரைகள் நோவத்
தேரணி வீதியூடு செல்வது
    வருவ தாகி
ஓரிர வெல்லாம் தூதுக்
    குழல்வராம் ஒருவ ரென்று.   

He would lament thus: "Prompted by love to join a woman,
He commanded the Lord who is due submission
Walked the earth with His roseate lotus-feet
In pain; lo, should the peerless Lord go up and down
The whole night through the street where chariots ply?"

Arunachala Siva.8586
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 29, 2016, 08:38:05 AM »
Verse  384:


நாயனை அடியான் ஏவும்
    காரியம் நன்று சாலம்
ஏயுமென் றிதனைச் செய்வான்
    தொண்டனாம் என்னே பாவம்
பேயனேன் பொறுக்க வொண்ணாப்
    பிழையினைச் செவியால் கேட்ப
தாயின பின்னும் மாயா
    திருந்ததென் னாவி யென்பார்.


"Wonderful indeed is the errand the Lord was commanded
To perform by His devotee! Could one call oneself
A devotee that bade the Lord thus, thinking
It to be but fit and proper? What blasphemy
Is this? I am truly a ghoul, for, even after hearkening
To this blasphemy, my life has not quit my body."


Arunachala Siva.

8587
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 29, 2016, 08:35:29 AM »
Verse  383:நம்பியா ரூரர் நெஞ்சில்
    நடுக்கம்ஒன் றின்றி நின்று
தம்பிரா னாரைத் தூது
    தையல்பால் விட்டார் என்னும்
இம்பரின் மிக்க வார்த்தை
    ஏயர்கோ னார்தாங் கேட்டு
வெம்பினார் அதிச யித்தார்
    வெருவினார் விளம்ப லுற்றார்.

"Without any qualms of conscience Nampi Aaroorar
Plied the Lord as a messenger to his woman!"
Hearing such scandalous words which spread swiftly
In this world, Yeyarkone Kalikkaamar grieved
At heart, wondered, feared and then spake thus.

Arunachala Siva.8588
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 29, 2016, 08:32:36 AM »
Verse  382:ஆரணக் கமலக் கோயின்
    மேவிப்புற் றிடங்கொண் டாண்ட
நீரணி வேணி யாரை
    நிரந்தரம் பணிந்து போற்றிப்
பாரணி விளக்குஞ் செஞ்சொற்
    பதிகமா லைகளுஞ் சாத்தித்
தாரணி மணிப்பூண் மார்பர்
    தாமகிழ்ந் திருந்த நாளில்.


He adored the Lord Author of the Vedas-- the One
In whose matted hair the Ganga flows--,
Enshrined in the Ant-hill at Poongkoyil,
During all the hours of Pooja, and adorned Him
With splenderos decades that invested the world
With resplendence; thus the wearer of the lotus-garland
And chains set with gems, flourished there in joy.


Arunachala Siva.

8589
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 29, 2016, 08:29:47 AM »
Verse  381:


இருவருந் தம்பி ரானார்
    தாமிடை யாடிச் செய்த
திருவருட் கருணை வெள்ளத்
    திறத்தினைப் போற்றிச் சிந்தை
மருவிய வின்ப வெள்ளத்
    தழுந்திய புணர்ச்சி வாய்ப்ப
ஒருவரு ளொருவர் மேவு
    நிலைமையி லுயிரொன் றானார்.

They both hailed the great acts of divine mercy
Which their Lord enacted for their sake;
Their minds were immersed in a flood of joy;
Each was poised in the other, and a single life
Rex Pervaded their bodies held in happy union.

Arunachala Siva.


8590
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 28, 2016, 01:23:50 PM »
Verse  380:வண்டுலாங் குழலார் முன்பு
    வன்தொண்டர் வந்து கூடக்
கண்டபோ துள்ளங் காதல்
    வெள்ளத்தின் கரைகா ணாது
கொண்டநாண் அச்சங் கூர
    வணங்கஅக் குரிசி லாரும்
தண்டளிர்ச் செங்கை பற்றிக்
    கொண்டுமா ளிகையுள் சார்ந்தார்.


When Van-Tondar came before her in whose locks of hair
Chafers hummed, she could not behold the bounds
Of her flood of love; possessed by exceeding fear
And bashfulness, she paid obeisance to him; the glorious
Hero took hold of her cool and rosy palm
And moved into the mansion.

Arunachala Siva.

8591
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 28, 2016, 01:21:40 PM »
Verse  379:


பூமலி நறும்பொன் தாமம்
    புனைமணிக் கோவை நாற்றிக்
காமர்பொற் சுண்ணம் வீசிக்
    கமழ்நறுஞ் சாந்து நீவித்
தூமலர் வீதி சூழ்ந்த
    தோகையர் வாழ்த்தத் தாமும்
மாமணி வாயில் முன்பு
    வந்தெதி ரேற்று நின்றார்.


With fragrant, bright and beautiful garlands,
And wreaths and chaplets set with gems, she had the house
Adorned; the floor was coated with fragrant sandal-paste;
Lovely gold-dust was scattered even as her circling
Friends hailed her, she came to the street
Filled with fragrant flowers, stood in front
Of the gem-inlaid threshold, and awaited
The advent of Nampi Aaroorar.

Arunachala Siva.

8592
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 28, 2016, 01:19:16 PM »
Verse  378:


இவ்வகை இவர்வந் தெய்த
    எய்திய விருப்பி னோடும்
மைவளர் நெடுங்கண் ணாரும்
    மாளிகை அடைய மன்னும்
செய்வினை அலங்கா ரத்துச்
    சிறப்பணி பலவுஞ் செய்து
நெய்வளர் விளக்குத் தூபம்
    நிறைகுடம் நிரைத்துப் பின்னும்.


In such splendor he arrived there; in fitting love
She whose eyes were painted with collyrium
Had her whole mansion decorated with great skill
In manifold ways of excellence; she had rows of lamps kept there
Fed with ghee; censers and pots filled with fragrant
And holy water, were also duly set.

Arunachala Siva.8593
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 28, 2016, 01:16:55 PM »
Verse  377:

மாலைதண் கலவைச் சேறு
    மான்மதச் சாந்து பொங்கும்
கோலநற் பசுங்கர்ப் பூரம்
    குங்குமம் முதலா யுள்ள
சாலுமெய்க் கலன்கள் கூடச்
    சாத்தும்பூ ணாடை வர்க்கம்
பாலனம் பிறவும் ஏந்தும்
    பரிசனம் முன்பு செல்ல.


His retinue-- the carriers of garlands, cool paste
Of fragrant concoction, sandal-paste mixed with musk,
Exceedingly good and aromatic camphor, saffron,
Jewels to be worn on the beauteous person,
Varieties of garments and other things
(like fruits, Nuts, and betel leaves)--,. walked ahead of him.

Arunachala Siva.8594
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 28, 2016, 01:14:36 PM »
Verse 376:


முன்துயில் உணர்ந்து சூழ்ந்த
    பரிசனம் மருங்கு மொய்ப்ப
மின்திகழ் பொலம்பூ மாரி
    விண்ணவர் பொழிந்து வாழ்த்த
மன்றல்செய் மதுர சீத
    சீகரங் கொண்டு மந்தத்
தென்றலும் எதிர்கொண் டெய்துஞ்
    சேவகம் முன்பு காட்ட.


His retinue which already woke up from its slumber
Came densely encircling him; the Devas showered
Bright, beauteous and ethereal blooms, and hailed him;
Southerly wafted gently bearing with it fragrant,
Cool and soft spray and thus made delectable his way.

Arunachala Siva.


8595
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 28, 2016, 01:11:57 PM »
Verse 375:


தம்பிரா னார்பின் சென்று
    தாழ்ந்தெழுந் தருளால் மீள்வார்
எம்பிரான் வல்ல வாறென்
    எய்திய மகிழ்ச்சி யோடும்
வம்பலர் குழலார் செம்பொன்
    மாளிகை வாயில் நோக்கி
நம்பியா ரூரர் காதல்
    நயந்தெழுந் தருளும் போது.He followed the Lord a few feet, prostrated
Before Him, rose up and returned blessed with His leave;
He praised Him thus: "My Lord is omnivaliant!"
In great delight when Nampi Aaroorar fared
Forth towards the threshold of the golden mansion
Of her of perfumed locks.

Arunachala Siva.Pages: 1 ... 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 [573] 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 ... 3182