Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 [573] 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 ... 3200
8581
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 09, 2016, 09:43:37 AM »
Verse  3:


அம்மையே அப்பா ஒப்பிலா மணியே
    அன்பினில் விளைந்தஆ ரமுதே
பொய்ம்மையே பெருக்கிப் பொழுதினைச் சுருக்கும்
    புழுத்தலைப் புலையனேன் றனக்குச்
செம்மையே ஆய சிவபதம் அளித்த
    செல்வமே சிவபெரு மானே
இம்மையே உன்னைச் சிக்கெனப் பிடித்தேன்
    எங்கெழுந் தருளுவ தினியே.


O Mother !
O Father !
O Gem beyond compare !
O rare Nectar Emerging from Love !
I am an out-caste.
I foster mere worms in my body,
uttering falsehood in increasing numbers and wasting my precious days.
On me You conferred the salvific Siva-Consciousness !
O Opulence !
O God Siva !
In this very birth,
I caught You and hold You in my firm grip.
How can You move away at all?

Arunachala Siva.

8582
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 09, 2016, 09:40:32 AM »
Verse  2:


விடைவிடா துகந்த விண்ணவர் கோவே
    வினையனே னுடையமெய்ப் பொருளே
முடைவிடா தடியேன் மூத்தற மண்ணாய்
    முழுப்புழுக் குரம்பையிற் கிடந்து
கடைபடா வண்ணம் காத்தெனை ஆண்ட
    கடவுளே கருணைமா கடலே
இடைவிடா துன்னைச் சிக்கெனப் பிடித்தேன்
    எங்கெழுந் தருளுவ தினியே. 


O Sovereign of the supernals who delights to ride,
For ever,
on the Bull!
O my true Ens who am bound by Karma !
O God that saved me from debasement,
From getting despicably old,
eventually becoming muck and mud,
by abiding in the foul-smelling  and wholly-worm-infested body,
and ruled me !
O vast Sea of Grace !
I caught You and hold You in my unremitting and firm grip.
How can You move away at all?


Arunachala Siva.

8583
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 09, 2016, 09:36:52 AM »
Piditha Pathu:

Decade on holding tight:

The decade describing the merger with Siva.


Verse  1:


உம்பர்கட் கரசே ஒழிவற நிறைந்த
    யோகமே ஊற்றையேன் றனக்கு
வம்பெனப் பழுத்தென் குடிமுழு தாண்டு
    வாழ்வற வாழ்வித்த மருந்தே
செம்பொருட் டுணிவே சீருடைக் கழலே
    செல்வமே சிவபெரு மானே
எம்பொருட் டுன்னைச் சிக்கெனப் பிடித்தேன்
    எங்கெழுந் தருளுவ தினியே. 

O Sovereign of the supernals !
O all-pervasive Ubiquity !
O Nectar who blessed me - the foul and filthy one -,
Materializing as a fresh and novel fruit,
And redeemed and ruled my entire clan !
O Elixir that did away with my mundane life And conferred on me everlasting life !
O Certitude of the salvific scriptures !
O One Bedecked with glorious and ankleted feet !
O Opulence !
O Lord Siva !
For our salvation,
I caught You and hold You fast.
Can You move away at all?


Arunachala Siva.

8584
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 09, 2016, 09:30:56 AM »
Verse  20:


ஆர்வநிறை பெருஞ்சுற்றம்
    அகம்மலர வளித்தவர்தாம்
பார்பெருகு மகிழ்ச்சியுடன்
    பருவமுறைப் பாராட்டுச்
சீர்பெருகச் செய்யவளர்
    திருமகனார் சீரடியில்
தார்வளர்கிண் கிணியசையத்
    தளர்நடையின் பதஞ்சார்ந்தார்.   


மிக்க விருப்பமுடைய சுற்றத்தவர்கட்கு எல்லாம் உள்ளம் மகிழக் கொடுத்து, உலகத்தில் பெருகும் மகிழ்ச்சியுடன் அவ் வப் பருவங்கள் தோறும் செய்யப்பெறும் செயற்பாடுகளை எல்லாம் சிறப்பாகச் செய்ய, வளரும் திருமகனாரான சீராளதேவர், தம் சிறப்பு மிகுந்த அடிகளில் மாலையாகக் கோத்த கிண்கிணிச் சதங்கை அசை யும்படி தளர்நடைப் பருவத்தை அடைந்தார்.


Arunachala Siva. 

8585
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 09, 2016, 09:27:36 AM »
Verse  19:


மங்கலநல் லியம்முழக்கம்
    மறைமுழக்கம் வானளப்ப
அங்கணர்தஞ் சீரடியார்க்
    களவிறந்த நிதியளித்துத்
தங்கள்மர பினில்உரிமைச்
    சடங்குதச தினத்தினிலும்
பொங்குபெரு மகிழ்ச்சியுடன்
    புரிந்துகாப் பணிபுனைந்தார்.


Auspicious instruments and Vedas resounded
And pervaded the heavens; limitless wealth was
Bestowed on the glorious devotees of the Merciful One;
In growing delight, they performed the ceremonies
For all the ten days in keeping with the family tradition
And decked the child with 'kaappu'*.

(* a silver or gold ornament on the hands and legs.)

Arunachala Siva.

8586
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 09, 2016, 09:25:08 AM »
Verse  18:அருமையினில் தனிப்புதல்வர்
    பிறந்தபொழு தலங்கரித்த
பெருமையினிற் கிளைகளிப்ப
    பெறற்கரிய மணிபெற்று
வருமகிழ்ச்சி தாதையார்
    மனத்தடங்கா வகைவளரத்
திருமலிநெய் யாடல்விழாச்
    செங்காட்டங் குடியெடுப்ப.


When the unique son was born, his relations
Made decorations and reveled in glorious delight.
As the father came by a rare ruby, his growing joy
Could not be by his mind contained; the townsmen
Gathered and conducted the 'Neiyaatal' celebration.

Arunachala Siva.

8587
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 09, 2016, 09:22:53 AM »
Verse  17:


நீராருஞ் சடைமுடியார்
    அருளினால் நிறைதவத்துப்
பேராளர் அவர்தமக்குப்
    பெருகுதிரு மனையறத்தின்
வேராகி விளங்குதிரு
    வெண்காட்டு நங்கைபால்
சீராள தேவரெனும்
    திருமைந்தர் அவதரித்தார்.


To him endowed full with tapas and his wife
Tiruvenkaattunangkai verily the root of growing
Domestic piety, by the grace of the river-crested Lord,
A divine son called Seerala Deva was born.

Arunachala Siva.

8588
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 09, 2016, 09:20:19 AM »
Verse  16:


கண்ணுதலார் கணபதீச்
    சரத்தின்கண் கருத்தமர
உண்ணிறைஅன் பினிற்பணிசெய்
    தொழுகுவார் வழுவின்றி
எண்ணில்பெருஞ் சீரடியார்
    இடைவிடா தமுதுசெய
நண்ணியபே ருவகையுடன்
    நயந்துறையும் நாளின்கண்.

With his thought set on the Lord who sports an eye
In His forehead and who in joy abides at Ganapatheeccharam
He rendered services in soul-felt love;
He would flawlessly feed the devotees
Of endless glory and thus thrived in great delight.


Arunachala Siva.
.

8589
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 09, 2016, 09:18:08 AM »
Verse  15:

சீதமதி அரவினுடன்
    செஞ்சடைமேற் செறிவித்த
நாதன்அடி யார்தம்மை
    நயப்பாட்டு வழிபாட்டால்
மேதகையார் அவர்முன்பு
    மிகச்சிறிய ராய்அடைந்தார்
ஆதலினால் சிறுத்தொண்டர்
    எனநிகழ்ந்தார் அவனியின்மேல்.


In his loving service to the devotees of the Lord
Who wears on His crown of ruddy matted hair
The moist moon and the serpent, he conducted himself
As a very humble person; so he was known as Sirutthondar,
The lowly devotee, in this world.

Arunachala Siva.


8590
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 09, 2016, 09:15:32 AM »
Verse  14:


தூயதிரு வமுதுகனி
    கன்னல்அறு சுவைக்கறிநெய்
பாயதயிர் பால்இனிய
    பண்ணியம்முண் ணீரமுதம்
மேயபடி யாலமுது
    செய்விக்க இசைந்தடியார்
மாயிருஞா லம்போற்ற
    வருமிவர்பால் மனமகிழ்ந்தார்.Pure and nectarean rice, varieties of fruits,
Sweets, curries of six flavors, curdled curds
Milk toothsome pastries and ambrosial water;
His feast was compact of these and willing devotees
Called on him, partook of his feast and felt
Delighted thanks to him whom the wide world extolled.

Arunachala Siva.

8591
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 09, 2016, 09:12:45 AM »
Verse  13:


நறையிதழித் திருமுடியார்
    அடியாரை நாள்தோறும்
முறைமையினில் திருவமுது
    முன்னூட்டிப் பின்னுண்ணும்
நிறையுடைய பெருவிருப்பால்
    நியதியா கக்கொள்ளும்
துறைவழுவா வகையொழுகுந்
    தூயதொழில் தலைநின்றார்.


He would duly and daily feast the devotees
Of the Lord that wears melliferous Konrai flowers
In His crown, and then only have his food;
In great love he was poised un-swervingly in this
Holy office, and flourished in great splendor.


Arunachala Siva.

8592
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 09, 2016, 09:10:21 AM »
Verse 12:


வேதகா ரணர்அடியார்
    வேண்டியமெய்ப் பணிசெய்யத்
தீதில்குடிப் பிறந்ததிரு
    வெண்காட்டு நங்கையெனும்
காதன்மனைக் கிழத்தியார்
    கருத்தொன்ற வரும்பெருமை
நீதிமனை யறம்புரியும்
    நீர்மையினில் நிலைநிற்பார்.He rendered true service to the devotees of the Lord-Author
Of the Vedas; with his help-meet Tiruvenkaattunangkai
Who hailed from a flawless family, he was established
In the harmonious life of a glorious,
Righteous and pious householder.

Arunachala Siva.   

8593
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 09, 2016, 09:08:05 AM »
Verse 11:

மன்னவனை விடைகொண்டு
    தம்பதியில் வந்தடைந்து
பன்னுபுகழ்ப் பரஞ்சோதி
    யார்தாமும் பனிமதிவாழ்
சென்னியரைக் கணபதீச்
    சரத்திறைஞ்சித் திருத்தொண்டு
முன்னை நிலைமை யில்வழுவா
    முறையன்பிற் செய்கின்றார்.


He took leave of his king and came to his town;
Paranjyotiyaar of celebrated renown adored
The Lord that wears the cool crescent in His crest
At Ganapatheeccharam and performed his sacred
Service as before, duly and without deviation.

Arunachala Siva.


8594
The following chapters deal with the early life of Bhagavan in Tiruvannamalai,
long before Kunju Swami's arrival.

Neighbor's Animosity:

During Bhagavan's initial days of moving into Virupaksha Cave, pilgrims to
Tiruvannamalai who used to customarily visit those sadhus already living on the
Hill, now began coming to Bhagavan instead.  So these sadhus began harassing
the new comer lest their popularity might be eroded.  To rid of them of their anxiety,
Bhagavan decided to move out of the Hill and take to the woods nearby.

Pranava Deham:

At times, Bhagavan used to experience a dissolution of His physical body.
Unexpectedly like a flash of lightning, His physical frame would disintegrate into
tiny atom-like particles and disappear, leaving only a smoke like, nebulous haze.
Then, like tiny particles of dew, they would reappear and again coalesce.  In this
way the physical body would re-concretize.  It seems that this used to occur
during the periods of prolonged sitting without movement or when His physical
frame was emaciated due to lack of food.  This phenomenon is known as 'Pranava
Deham', where the body disintegrates into disparate, minute particles and disappears,
becoming one with the elements in a body-less state.

Deciding to undertake a fast and dissolve as Pranava body, one morning Bhagavan
started walking towards Pachai Amman temple to reach the woods. 
At that time, Vasudeva Sastri, then a small boy attending to Veda Pata Sala ,
ran into Bhagavan. 'Why are you out here all alone?  Let us go back to Virupaksha',
he said. Bhagavan replied that He wanted to spend a couple of days in the woods
and asked him to return.  The little boy began weeping, afraid to leave Bhagavan
all alone.  Bhagavan consoled him saying He would be back soon, sent him on his way
and proceeded.

contd.,

Arunachala Siva.                   

8595
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 08, 2016, 10:14:51 AM »
Verse 10:கூற்றைவென் றாங்கைவர் கோக்களை யும்வென்
    றிருந்தழகால்
வீற்றிருந் தான்பெருந் தேவியுந் தானும்ஓர்
    மீனவன்பால்
ஏற்றுவந் தாருயிர் உண்ட திறல்ஒற்றைச்
    சேவகனே
தேற்றமி லாதவர் சேவடி சிக்கெனச்
    சேர்மின்களே.

Having conquered Death and the five of Kings - the senses -,
He with His great Consort sat wondrously in splendor.
He is the valiant and peerless Hero - who,
for the sake of the Paandya whose flag sports the signum of fish,
did away with the lives of his foes.
O ye of wavering mind !
Fare forth and hold fast His salvific feet.

concluded.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 [573] 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 ... 3200