Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 [571] 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 ... 3074
8551
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 01, 2016, 08:57:25 AM »
Verse 676:


அத்தி ருத்தொண்டர் தங்களுக்
    கருள்முகம் அளித்து
மெய்த்த காதலின் அவரொடும்
    புறத்தினில் மேவிச்
சித்தம் இன்புறும் அமைச்சனார்
    திருமடம் காட்டப்
பத்தர் போற்றிடப் பரிசனத்
    தொடும்இனி தமர்ந்தார்.With his merciful lips he addressed benign words
To those divine servants and moved out of the temple
With them, in great love; the minister
With a rejoicing heart pointed to him
The divine Matam, where hailed by the devotees,
He joyously abode with his retinue.   


Arunachala Siva.

8552
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 01, 2016, 08:55:16 AM »
Verse  675:


செல்வம் மல்கியதிரு வால
    வாயினிற் பணிசெய்
தல்கு தொண்டர்கள் பிள்ளையார்
    மருங்கணைந் திறைஞ்சி
மல்கு கார்அமண் இருள்கெட
    ஈங்குவந் தருள
எல்லை யில்தவஞ் செய்தனம்
    எனஎடுத் திசைத்தார்.


Then came near the godly child the great servants
Of the opulent temple of Tiruvaalavaai;
They adored him and respectfully spake thus:
"Great and boundless indeed is our tapas
As you have been pleased to come here to dispel
The murk which is (caused by) the Samanas."


Arunachala Siva.

8553
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 01, 2016, 08:53:05 AM »
Verse  674:


இன்ன வாறருள் செய்திடத்
    தொழுதடி வீழ்ந்தார்
மன்னு மந்திரி யார்வரு
    திறமெலாம் மொழிய
அன்ன மென்னடை யார்தமக்
    கருள்செய்து போக்கித்
துன்னு மெய்த்தொண்டர் சூழவந்
    தருளும்அப் பொழுது.When he graced her thus, she again fell at his feet;
The minister then apprised him of the current plight;
The godly child heard him and after duly
Blessing her whose gait was gentle and swan-like,
And giving her leave to depart, he started to move out
Circled by the thronging devotees of truth.

Arunachala Siva.

8554
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 01, 2016, 08:50:31 AM »
Verse  673:


யாழின் மென்மொழி யார்மொழிந்
    தெதிர்கழல் வணங்கக்
காழி வாழவந் தருளிய
    கவுணியர் பிரானும்
சூழு மாகிய பரசம
    யத்திடைத் தொண்டு
வாழு நீர்மையீர் உமைக்காண
    வந்தனம் என்றார்.When the queen whose words were sweet as Yaazh
Spake thus and adored again his feet, the lord
Of Kauniyas whose birth was for the flourishing
Of Srikaazhi, said: "You are truly and firmly
Poised in divine servitorship even in the midst
Of the total domination of alien faith;
Therefore did we come to see you."

Arunachala Siva.   

8555
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 01, 2016, 08:47:48 AM »
Verse  672:


ஞான போனகர் எதிர்தொழு
    தெழுந்தநற் றவத்து
மானி யார்மனக் கருத்துமுற்
    றியதென மதித்தே
பான லங்கண்கள் நீர்மல்கப்
    பவளவாய் குழறி
யானும் என்பதி யுஞ்செய்த
    தவமென்கொல் என்றார்.The queen of great tapas adored the partaker
Of ambrosial Gnosis and stood up; she felt convinced
That her cherished wish was as good as fulfilled;
Her eyes of blue-lily were tear-be-dewed;
Her coral lips, atremble, articulated thus:
"Oh, the tapas of my husband and myself!"

Arunachala Siva.   

8556
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: July 31, 2016, 12:52:03 PM »
Today is the liberation day of Kootruva Nayanar. 


Ashada - Tiruvadhirai star day.

I have given his full history in  my serial posts on 63 Saiva Saints.  Please look into that for your
reference.

8557
After dinner, I learned that C.S. Bedi and some other people were planning another giri valam via the
Outer Path.  So at 9 pm.  I joined them and set off once again for the 3rd time that day.  Since it was
Full Moon, the outer path was solid stream of humanity walking around the Hill.  This was a unique
counterpoint to the experience of the inner path.  An experience of remaining centered on Arunachala
and internally silent despite the tumultuous throng of humanity and the multitudes of vendors hawking
refreshments and wares to the ambulatory population.  The Full Moon was huge and luminous and the
silvery moon light bathed the Hill with an ethereal glow.

It was 12.05 am when I reached the Asramam and the Lunar eclipse was just beginning to cast its
shadow across the Moon.  I lay down in m bed and performed japam for 30 minutes and then fell asleep.

contd.,

Arunachala Siva.       

8558
Verse  50:


ஏசினும் யான்உன்னை ஏத்தினும் என்பிழைக்
    கேகுழைந்து
வேசறு வேனை விடுதிகண் டாய்செம்
    பவளவெற்பின்
தேசுடை யாய்என்னை ஆளுடை யாய்சிற்
    றுயிர்க்கிரங்கிக்
காய்சின ஆலமுண் டாய்அமு துண்ணக்
    கடையவனே.O One whose divine frame sports the sheen of a ruddy coral hill !
O One who has me as Your slave !
As of right,
You are entitled to feast on Nectar.
Yet,
pitying the petty beings,
You quaffed The Halahala venom that rose up with murderous speed.
Whether I,
the basest,
praise You or dispraise You,
I will rue my offense and will grieve distressed.
Will You alas,
forsake me,
poor me?


(Neethal Vinnappm -the fifty verses poem of Manikkavchagar completed.)

Arunachala Siva.

8559
Verse 49:சிரிப்பிப்பன் சீறும் பிழைப்பைத் தொழும்பையும்
    ஈசற்கென்று
விரிப்பிப்பன் என்னை விடுதிகண் டாய்விடின்
    வெங்கரியின்
உரிப்பிச்சன் தோலுடைப் பிச்சன்நஞ் சூண்பிச்சன்
    ஊர்ச்சுடுகாட்
டெரிப்பிச்சன் என்னையும் ஆளுடைப்பிச் சன்என்
    றேசுவனே.Will You forsake me?
If You do so,
for the fault of ditching me I will cause others to deride You.
I will eke make all men say that I am solely dedicated to the service of the Lord-God.
Lo,
I will rail You thus:
"He indeed is the mad One Who is clad in the skin of a fierce tusker;
He is the frenzied One who is robed in the skin of a tiger;
He is the demented One who ate the venom;
He is the crazy One who dance in the fire of the rural crematorium;
He is the lunatic That has me as His servitor.

contd.,

Arunachala Siva.

8560
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: July 31, 2016, 12:28:11 PM »
Verse  84:84: உடையாளை, ஒல்கு செம்பட்டுடையாளை, ஒளிர்மதிச் செஞ்
சடையாளை, வஞ்சகர் நெஞ்சு அடையாளை, தயங்கு நுண்ணூல்
இடையாளை, எங்கள் பெம்மான் இடையாளை, இங்கு என்னை இனிப்
படையாளை, உங்களையும் படையாவண்ணம் பார்த்திருமே.

ஏ, அடியார்களே! என் அபிராமி, இடையில் ஒளிவீசும் செம்பட்டு அணிந்தவள். ஒளி வீசும் பிறைச் சந்திரனை அணிந்த சடையை உடையவள். வஞ்சகர்களின் நெஞ்சிலே குடி கொள்ளாதவள். ஒளி விளங்கும் நுண்மையான நூலிடையாள். சிவபெருமானின் இடப்பாகத்தில் குடி கொண்டவள். என் அன்னையாகிய இவள் அந்நாள் என்னை அடிமையாகக் கொண்டாள். என்னை இனி இவ்வுலகில் பிறக்க வைக்க மாட்டாள். அத்தகைய தேவியை நீங்களும் தொழுது போற்றுங்கள். நீங்களும் பிறவி எடுக்காப் பேறெய்த அவளையே தியானம் செய்யுங்கள்.

O devotees!  My Abhirami is wearing shining red silk saree. She has got bright shining crescent moon
on her hairs. She will not be in the heart of the treacherous wicked people.  She has got slender waist
as slim as a thread of cotton. She occupies the left portion of Siva.  She has taken me as Her refuge
even from the olden days. She will not cause any further birth for me in this world.  Please all of
you take refuge in Her and pray to Her always. Please always praise her with sacred hymns.
You will also not take any further birth in this world.

contd.,

Arunachala Siva. 

8561
16. I am without any outstanding qualities.  I alone am the one with name. I am myself non delusion.
This alone is tarpana to Brahman.

17.  I am of the form without the senses.  I am of the form that is stripped of everything.  I am without
bondage and liberation.  This alone is tarpana to Brahman.

18.  I am of the form that is all blissful.  I am one solid mass of all round Bliss.  I am only the ever present
consciousness.  This alone is tarpana to Brahman.

19. I am beyond the scope of speech.  Speech and mind are not at all existent.  I am full of joy of
consciousness.   This alone is tarpana to Brahman.

20.  I am the perfect form everywhere.  I am happiness everywhere.  I am of the inconceivable
form everywhere.  This alone is tarpana to Brahman.

21.  I am of the form of contentment everywhere.  I am full of all encompassing Bliss.  I am of the nature
of complete void.  This alone is tarpana to Brahman.     

22. I am ever of the form that is by Me.  I am the supremely Blissful.  I am the one and the only.
This alone is tarpana to Brahman.

contd.,

Arunachala Siva.
 

8562
659.  The Kevala Samadhi mentioned here is one that comes to a Yogi by the mind going into latency.
For him, it is well known that there are two distinct states,  Samadhi (introvertedness) and coming back
to the common  state of samsara.

660. The Yogi's mind, in his Samadhi, remains latent with all its vasanas; after so remaining  for
a very long time, it is brought out to samsara by a vasana.

661. When he is thrown out from Samadhi, he resumes the Samsara just where he left it off,
just as an anaesthetized  person on recovering consciousness, resumes the work left unfinished
before.

662   The Yogi, thus returning to Samsara, again enters Samadhi with effort.  But the Sage, being
established in the Natural State (Sahaja Nirvikalpa Samadhi) neither loses it nor gets it back, but
remains in It uninterruptedly.

663.   The Sage never comes back to Samsara.  Samadhi is His Natural State.  There is no moment
when he is without Samadhi and hence it is called Sahaja (Natural).

664.  The Sage, remaining uninterruptedly in His Natural State of Samadhi, never swerving from It,
as a Jivan Mukta, is able to be active in the world, just as the sage of old, Sri Sankaracharya
and others did.

contd.,

Arunachala Siva.,           
 

8563
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 31, 2016, 10:17:57 AM »
Verse 671:


தென்ன வன்பெருந் தேவியார்
    சிவக்கன்றின் செய்ய
பொன்ன டிக்கம லங்களிற்
    பொருந்தமுன் வீழ்ந்தார்
மன்னு சண்பையர் வள்ளலார்
    மகிழ்சிறந் தளிக்கும்
இன்ன ருட்பெருஞ் சிறப்பொடுந்
    திருக்கையால் எடுத்தார்.


The great consort of the Pandya, then duly fell
At the roseate and golden and lotus-like feet
Of Siva? child; the munificent lord of ever-during
Sanbai, lifted her up with his divine hands
That confer sweet grace of great splendor.

Arunachala Siva.   

8564
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 31, 2016, 10:15:07 AM »
Verse  670:


மருங்கின் மந்திரி யார்பிள்ளை
    யார்கழல் வணங்கிக்
கருங்கு ழற்கற்றை மேற்குவி
    கைத்தளிர் உடையார்
பருங்கை யானைவாழ் வளவர்கோன்
    பாவையார் என்னப்
பெருங்க ளிப்புடன் விரைந்தெதிர்
    பிள்ளையார் அணைந்தார்.The minister that came beside the godly child
Adored his feet and said: "She whose hands,
Soft as shoots, are kept folded above her dark tresses,
Is the daughter of the Chozha King in whose realm
Elephants of immense trunks, flourish." Thus told
In delight great, the godly child hastened to her presence.

Arunachala Siva.

8565
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 31, 2016, 10:12:41 AM »
Verse 669:பிள்ளையார் எழுந் தருளிமுன்
    புகுதும்அப் பொழுது
வெள்ள நீர்பொதி வேணியார்
    தமைத்தொழும் விருப்பால்
உள்ள ணைந்திட எதிர்செலா
    தொருமருங் கொதுங்கும்
தெள்ளு நீர்விழித் தெரிவையார்
    சென்றுமுன் பெய்த.


The queen of tear-bedewed eyes came before him;
She had already come to the temple, but she stood away
And would not present herself to the godly child
That moved into the temple, borne by love to adore the Lord
In whose matted hair the Ganga flows.


Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 [571] 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 ... 3074